číslo jednací: S575/2012/VZ-22542/2012/514/MKr

Instance I.
Věc Vytápění budovy sídla územního pracoviště Ostrava tepelnými čerpadly
Účastníci
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. společnost MVM-ECO.CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 20. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S575.pdf 98 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S575/2012/VZ-22542/2012/514/MKr

 

28. listopad 2012

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 10. 2012 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,

· navrhovatel − společnost MVM-ECO.CZ s.r.o., IČ 26823454, areál Černá louka, pavilón K, č.p. 1167, 728 26 Ostrava – Moravská Ostrava,

ve věci veřejné zakázky „Vytápění budovy sídla územního pracoviště Ostrava tepelnými čerpadly“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě výzvy odeslané dne 28. 8. 2012 pěti zájemcům a zveřejněné téhož dne na profilu zadavatele,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – MVM-ECO.CZ s.r.o., IČ 26823454, areál Černá louka, pavilón K, č.p. 1167, 728 26 Ostrava – Moravská Ostrava – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Zadávací řízení

1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „zadavatel“), zaslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), dne 28. 8. 2012 písemnou výzvu pěti zájemcům k účasti ve veřejné zakázce „Vytápění budovy sídla územního pracoviště Ostrava tepelnými čerpadly“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Výzva k účasti v předmětné veřejné zakázce byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 8. 2012.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace dvou tepelných čerpadel vzduch x voda typu MACH CHAMELEON 40,2 bivalentní zdroj tepla – dva elektrokotle DAKON DALINE 45, související stavební práce včetně napojení na stávající rozvody ÚT umístěných pod podlahou 1. NP v kanálech a napojení na elektroinstalaci a kanalizaci. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 2 215 833,- Kč bez DPH.

3. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 17. 9. 2012 vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek, tj. 14. 9.  2012, obdržel šest nabídek. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 17. 9. 2012 vyplývá, že hodnotící komise vyřadila nabídku společnosti MVM-ECO.CZ s.r.o., IČ 26823454, areál Černá louka, pavilón K, č.p. 1167, 728 26 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „navrhovatel“) z důvodu neprokázání splnění kvalifikace a nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel přípisem ze dne 21. 9. 2012 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, které navrhovatel obdržel dne 25. 9. 2012.

4. Dne 5. 10. 2012 bylo zadavateli doručeno podání navrhovatele, obsahující námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

5. Dopisem ze dne 5. 10. 2012 zaslal navrhovatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce, které Úřad téhož dne obdržel. Dnem 5. 10. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

Obsah návrhu

6. Navrhovatel ve svém podání uvádí, že zadavatel mu v rozhodnutí o vyloučení ze dne 21. 9. 2012 vytýká, že jím předložený návrh smlouvy neobsahuje podmínky uvedené v bodu 8.9 zadávací dokumentace, zejména ustanovení o platnosti a účinnosti smlouvy. Navrhovatel uvádí, že jeho smlouva o dílo takové ustanovení obsahuje, a to v části X. „Ostatní ujednání“. Navrhovatel dále sděluje, že předmět zadávací dokumentace je specifikován jako „instalace dvou tepelných čerpadel vzduch x voda typu MACH CHAMELEON 40.2 bivalentní zdroj tepla – dva elektrokotle DAKON DALINE 45 související stavební práce včetně napojení na stávající rozvody“. Uvedením konkrétních značek dochází dle navrhovatele k objednání předem známých typů zařízení s cílem vyřazení konkurence a znemožnění jejího úspěchu v zadávacím řízení na předmětnou zakázku. Navrhovatel se domnívá, že pokud by parametry byly zadány obecně, tzn. počtem kilowattů, technickým provedením a počtem součástek, potom by bylo zadání zcela transparentní a správné. Navrhovatel je přesvědčen, že zadávací dokumentace byla předem připravena pro jeden jediný možný typ tak, aby nebyla možná žádná jiná alternativa.

7. Navrhovatel ve svém návrhu rovněž uvádí, že skutečnost, kdy zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval podmínku „celková lhůta plnění nesmí být delší jak 38 pracovních dnů a nesmí být kratší jak 20 pracovních dnů“, je velmi podezřelá, neboť zájmem každého zadavatele by mělo být co nejkratší zhotovení díla. Navrhovatel se tak domnívá, že tímto zadáním jsou zcela zřejmě a záměrně poškozováni soutěžitelé, kteří sice mohou nabídnout realizaci projektu v nepatrně vyšších nákladech než konkurence, avšak v mnohem kratším čase. Navrhovatel uvádí, že dalším šikanózním rysem zadávací dokumentace jsou platební podmínky uvedené v bodu 8.6, které pod písmenem e) zcela závazně stanovují, že „poslední faktura musí být doručena zadavateli nejpozději do 3. 12. 2012“, přičemž se tímto zhotovitele, který by se byť z objektivních důvodů na straně zadavatele ocitl v prodlení, pokouší zbavit práva na domáhání se spravedlivé odměny vyplývající z plnění ze smlouvy o dílo.

8. Závěrem navrhovatel požaduje zrušení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 21. 9. 2012 a současně zrušení zadávacího řízení pro jeho zmatečnost a rozpor s § 6 zákona.

Vyjádření zadavatele

9. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 23. 10. 2012, jež bylo Úřadu doručeno dne 30. 10. 2012,  uvádí, že z obsahu podání navrhovatele je zřejmé, že se jedná o námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel uvádí, že část námitek se týká mj. podmínek smlouvy vymezených v odstavci 7.8 zadávací dokumentace a tuto dokumentaci měl navrhovatel k dispozici již 5. 9. 2012, kdy proběhla společná prohlídka budovy všech zájemců. Zadavatel dodává, že všichni zúčastnění byli upozorněni ze strany zástupců zadavatele, že skutečně platí údaje uvedené v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, tj. že je možné nabídnout alternativu čerpadla i kotle obdobných parametrů,  a že tepelné čerpadlo uvedené v zadávací dokumentaci je skutečně uvedeno jako typový příklad. Zadavatel dodává, že se jedná o námitky proti zadávací dokumentaci, které  nebyly podány včas, tedy v zákonné lhůtě.

 Řízení u správního orgánu

10. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S575/2012/VZ-20296/2012/514/MKr ze dne 30. 10. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S575/2011/VZ-20297/2012/514/MKr ze dne 30. 10. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu,  a to do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení a lhůtu k prokázání doručení námitek zadavateli ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona dozvěděl.

Závěry Úřadu

11. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15. Dne 5. 10. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

16. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S575/2011/VZ-20297/2012/514/MKr ze dne 30. 10. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

17. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne  1. 11. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 9. 11. 2012.

18. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S575/2012/VZ-20297/2012/514/MKr ze dne 30. 10. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

19. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

2. MVM-ECO.CZ s.r.o., areál Černá louka pavilón K, č.p. 1167, 728 26 Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz