číslo jednací: S692/2012/VZ-940/2013/514/AŠu

Instance I.
Věc Komplexní pozemková úprava v k.ú. Maletice
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Písek
  2. AGROPLAN, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 2. 2. 2013
Dokumenty file icon 2012_S692.pdf 85 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S692/2012/VZ-940/2013/514/AŠu

 

15.1.2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 11. 2012, na návrh ze dne 22. 11. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek, IČ 00020478, se sídlem Nádražní 1988, 397 01 Písek,

· navrhovatel – AGROPLAN, spol. s r. o., IČ 48110141, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Maletice“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 10. 2012 pod ev. č. 233714,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – AGROPLAN, spol. s r. o., IČ 48110141, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek, IČ 00020478, se sídlem Nádražní 1988, 397 01 Písek (dále jen „zadavatel“), uveřejnila podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 10. 2012 pod ev. č. 233714 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Maletice“.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Maletice, obec Protivín, okres Písek. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 2 221 600 Kč bez DPH.

3. AGROPLAN, spol. s r. o., IČ 48110141, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“), podala dne 5. 11. 2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, které zadavatel obdržel dne 6. 11. 2012. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, což mu sdělil rozhodnutím ze dne 13. 11. 2012, které bylo navrhovateli doručeno dne 16. 11. 2012.

4. Dopisem ze dne 22. 11. 2012 zaslal navrhovatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce, který Úřad obdržel dne 26. 11. 2012. Dnem 26. 11. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

II. Obsah návrhu

5. Navrhovatel má za to, že byl zadavatelem neoprávněně vyloučen z účasti v zadávacím řízení týkajícím se předmětné veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a požaduje zrušení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel rovněž namítá, že zadávací dokumentace byla v části týkající se termínu předložení kompletní dokumentace návrhu komplexní pozemkové úpravy a termínu zpracování mapového díla stanovena nejednoznačně tak, že mohla uchazeče uvést v omyl, a požaduje zrušení předmětného zadávacího řízení.

III. Vyjádření zadavatele

6. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 3. 12. 2012, jež bylo Úřadu doručeno dne 4. 12. 2012, k námitkám navrhovatele uvádí, že v rámci zadávacího řízení dodržel veškerá ustanovení zákona, přičemž uvádí, že při vyloučení uchazeče postupoval v souladu se zákonem. K námitkám týkajícím se termínů plnění stanovených v zadávací dokumentaci uvádí, že navrhovatel ve své nabídce akceptoval všechny podmínky zadavatele stanovené v  zadávací dokumentaci a rovněž, že nevyužil institutu dodatečných informací k odstranění případných nejasností. Zadavatel dále konstatuje, že vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem předmětné veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena a navrhovatelova cenová nabídka je sedmá v celkovém pořadí, nemohla být navrhovateli jeho vyloučením způsobena žádná zásadní újma. Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl jako nedůvodný.

IV. Řízení u správního orgánu

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S692/2012/VZ-22969/2012/514/AŠu ze dne 7. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S692/2012/VZ-22970/2012/514/AŠu ze dne 7. 12. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu a doklad o prokázání doručení námitek zadavateli, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 

V. Závěry Úřadu

9. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

11. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

12. Dne 26. 11. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

13. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S692/2012/VZ-22970/2012/514/AŠu ze dne 7. 12. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

14. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 13. 12. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 18. 12. 2012.

15. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S692/2012/VZ-22970/2012/514/AŠu ze dne 7. 12. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

16. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

2. AGROPLAN, spol. s r. o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz