číslo jednací: S136/2013/VZ-9050/2013/511/ABr

Instance I.
Věc Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Účastníci
  1. Ministerstvo financí ČR
  2. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2013
Dokumenty file icon 2013_S136.pdf 140 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S136/2013/VZ-9050/2013/511/ABr

 

17. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7.3.2013 na návrh ze dne 6.3.2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika - Ministerstvo financí, IČO 00006947, Letenská 525/15, 118 10 Praha,

· navrhovatel – INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., IČO 48112500, Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21.12.2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.12.2012 pod ev. č. 224888 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.12.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 250-414544,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., IČO 48112500, Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1 – ze dne 6.3.2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 118 10 Praha (dále jen „zadavatel“) – odeslal k uveřejnění dne 21.12.2012 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem uzavření rámcové smlouvy na veřejnou zakázku „Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“, které bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24.12.2012 pod ev. č. 224888 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24.12.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 250-414544.

2. Podle části A zadávací dokumentace předmětem plnění veřejné zakázky je podle bodu 1. výkon auditů v kompetenci Auditního orgánu zahrnující provedení mimořádných auditů, například vyžádaných Evropskou Komisí při výskytu závažných nedostatků a nesrovnalostí, tematicky zaměřené audity prováděné průřezově přes více operačních programů, provedení auditů informačních systémů a informačních technologií; posouzení kvality výkonu činností prováděných Auditním orgánem v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy; provedení auditu u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací. Podle bodu 2. citované části zadávací dokumentace je místem plnění Česká republika. Doba plnění podle bodu 3. je specifikována na období od uzavření rámcové smlouvy do 30.6.2015. V bodě 7. zadavatel uvedl, že výpočet nabídkové ceny celkem musí odpovídat součinu hodinové sazby a počtu hodin za celou dobu trvání zakázky v rozsahu 16 000 hodin. Dále zadavatel specifikoval, že nabídková cena bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 24 200 000,- Kč bez DPH, tj. maximální předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které budou zadány za dobu trvání rámcové smlouvy.

3. Dále zadavatel v bodě 13. citované zadávací dokumentace stanovil, že k prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) požaduje předložení seznamu nejméně tří významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti auditu prostředků čerpaných z rozpočtu EU, přičemž alespoň jedna měla být realizována v ČR. Za významnou službu pro účel předmětné zadávací dokumentace je považována služba, která má celkovou hodnotu ve výši nejméně 10 000 000,- Kč bez DPH.

4. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu.

5. Proti zadávacím podmínkám (výše uvedeným požadavkům na kvalifikaci) podala společnost INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., IČO 48112500, Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“ nebo „INTEREXPERT BOHEMIA“) dne 14.2.2013 námitky, ve kterých argumentuje, že požadavky na kvalifikaci jsou diskriminující a nesouvisí s předmětem veřejné zakázky. Tyto námitky byly zadavateli doručeny dne 16.2.2013.

6. Zadavatel námitkám společnosti INTEREXPERT BOHEMIA po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, rozhodnutí zadavatele ze dne 22.2.2013 o námitkách obdržela tato společnost dne 25.2.2013. Vzhledem k tomu, že společnost INTEREXPERT BOHEMIA nepovažovala rozhodnutí zadavatele o námitkách učiněné v souladu se zákonem, podala dne 6.3.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“).

7. Úřad obdržel návrh dne 7.3.2013 dne a tímto dnem bylo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 7.3.2013.

II. OBSAH NÁVRHU

8. Navrhovatel ve svém návrhu na zahájení správního řízení mimo jiné uvádí, že zadavatel neuvedl požadavky na minimální úroveň požadovaných kvalifikačních předpokladů dostatečným, úplným a transparentním způsobem v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a v podrobnostech odkázal na zadávací dokumentaci.

9. Dále navrhovatel namítá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nepřiměřeně vysoko (přestože z předchozích obdobných zadávacích řízení mohl být poučen, že nabídková cena dosahuje úrovně 1/3 až 1/2 zadavatelem předpokládané ceny), aby tím zdůvodnil nepřiměřeně vysoký požadavek na stanovení technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v prokázání 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Zadavatel dále uvedl, že za významnou službu je považována služba, která má celkovou hodnotu ve výši nejméně 10 000 000,- Kč bez DPH.

10. Dále navrhovatel nesouhlasí s dalším požadavkem zadavatele na prokázání technické kvalifikace, podle kterého jedna z významných služeb měla být realizována v ČR. Navrhovatel argumentuje, že z předmětu veřejné zakázky je zřejmé, že hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech, nejedná se tudíž o žádné specifické činnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost zkušeností uchazeče s poskytováním obdobných služeb v České republice.

11. Z výše uvedeného navrhovatel vyvozuje, že zadavatel se dopustil porušení ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na ustanovení § 50 odst. 3, 4 a § 56 odst. 5 zákona a navrhuje, aby Úřad vydal v souladu s § 117 zákona předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na plnění předmětné zakázky až do rozhodnutí ve věci a uložil v souladu s § 118 zákona zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení a nařídil zadavateli vyhlásit na plnění předmětné veřejné zakázky nové zadávací řízení v souladu se zákonem.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

12. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 14.3.2013 nesouhlasí s názorem navrhovatele, že neodůvodněně či účelově zamlčel v oznámení o zakázce důležité podmínky týkajících se požadavků na prokázání kvalifikace se zásadním vlivem na okruh soutěžitelů. Zadavatel argumentuje, že ve formuláři oznámení o zakázce stručně vymezil základní požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů a vzhledem k jejich rozsahu odkázal uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku na kompletní informaci a úplné znění požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci.

13. K argumentaci navrhovatele, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena nepřiměřeně vysoko, přestože z předchozích obdobných zadávacích řízení mohl být poučen, že nabídkové ceny jsou nepoměrně nižší, zadavatel uvádí, že při stanovení předpokládané hodnoty zadávané veřejné zakázky zadavatel vycházel ze zkušeností s plněními obdobného rozsahu v minulosti realizovanými na základě rámcové smlouvy (např. mimořádný audit Regionálního operačního programu Severozápad).

14. Dále zadavatel zdůvodňuje svůj požadavek na prokázání technické kvalifikace, podle kterého jedna z významných služeb měla být realizována v ČR, tím, že existují určitá specifika implementace fondů Evropské unie v členských státech Evropské unie, odlišné procesní předpisy pro výkon auditu, odlišné právní řády členských států. Na základě uvedených specifik zadavatel zastává názor, že jeho požadavek na prokázání technické kvalifikace doložením jedné z významných služeb realizované v ČR byl důvodný.

15. Zadavatel s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že se nedopustil porušení zákona a proto považuje návrh na zrušení zadávacího řízení za nedůvodný.

IV. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

16. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

17. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 25.3.2013 č. j. ÚOHS-S136/2013/VZ-5363/2013/512/ABr. Současně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S136/2013/VZ-5373/2013/512/ABr ze dne 25.3.2013, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

18. Na základě výše uvedeného usnesení Úřad neobdržel žádná stanoviska účastníků řízení.

19. Dne 9.4.2013 Úřad vydal rozhodnutí č.j. ÚOHS-S136/2013/VZ-5443/2013/512/ABr, kterým zamítl návrh na vydání předběžného opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

20. Dne 9.5.2013 Úřad obdržel od zadavatele přípis, ve kterém uvádí, že dne 25.4.2013 uzavřel s vybraným uchazečem rámcovou smlouvu na poskytování auditních služeb, kterou zveřejnil dne 7.5.2013 na svém profilu.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

21. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

22. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

23. Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve svém návrhu požadoval zrušení předmětného zadávacího řízení a s ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacím řízení uzavřel rámcovou smlouvu na poskytování auditních služeb, přičemž zadávací proces tím byl ukončen, stal se návrh navrhovatele na zrušení zadávacího řízení zjevně bezpředmětným.

24. Úřad tedy vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti výše uvedenému usnesení ve správním řízení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika, ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha

2. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz