číslo jednací: S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa

Instance I.
Věc Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě
Účastníci
  1. Technologická agentura České republiky
  2. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
  3. Sdružení pro dopravní telematiku
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok návrh se zamítá
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2013
Dokumenty file icon 2012_S581.pdf 102 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa

 

6. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 10. 2012 na návrh ze dne 9. 10. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Technologická agentura České republiky, IČO 72050365, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha,

· navrhovatel – Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČO 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 5. 2011 Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, ev. č. ČAK 10790, IČO 71332961, se sídlem Šafaříkovy Sady 5, 301 00 Plzeň,

· vybraný uchazeč – Sdružení pro dopravní telematiku, IČO 70818461, se sídlem Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 21. 6. 2012,

 

rozhodl takto:

 

I.

 

Návrh navrhovatele – Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČO 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň – ze dne 9. 10. 2012 se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.

 

II.

 

Řízení o žádosti navrhovatele – Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČO 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň – ze dne 9. 10. 2012 o uložení zákazu plnění smlouvy se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

 

1. Česká republika – Technologická agentura České republiky, IČO 72050365, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 21. 6. 2012 výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení „Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě“ (dále jen „veřejná zakázka“).

 

2. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem 3 nabídky.

 

3. Zadavatel rozhodl dne 30. 8. 2012 o výběru nevhodnější nabídky – Sdružení pro dopravní telematiku, IČO 70818461, se sídlem Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“).

 

4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 8. 2012 bylo doručeno uchazeči Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČO 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 5. 2011 Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, ev. č. ČAK 10790, IČO 71332961, se sídlem Šafaříkovy Sady 5, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) dne 7. 9. 2012.

 

5. Dopisem ze dne 14. 9. 2012, který byl zadavateli doručen dne 18. 9. 2012, podal navrhovatel proti výše uvedenému rozhodnutí zadavatele námitky.

 

6. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 27. 9. 2012, které navrhovatel obdržel dne 1. 10. 2012, nevyhověl námitkám navrhovatele, podal navrhovatel dopisem ze dne 9. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

 

II. OBSAH NÁVRHU

 

7. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), konkrétně se zásadami transparentnosti a nediskriminace, při nastavení hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci, hodnocení nabídek a zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Navrhovatel rovněž nesouhlasí s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, neboť jej zadavatel učinil na základě netransparentně provedeného hodnocení nabídek. Navrhovatel se ve svém podání domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 

III. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

8. Dnem 10. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

zadavatel,

navrhovatel,

vybraný uchazeč.

 

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S581/2012/VZ-20468/2012/521/SWa ze dne 9. 11. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S581/2012/VZ-20652/2012/521/SWa ze dne 9. 11. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

 

11. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S581/2012/VZ-21550/2012/521/SWa ze dne 14. 11. 2012 Úřad zamítl návrh navrhovatele ze dne 10. 9. 2012 na vydání předběžného opatření, kterým mělo být zadavateli uloženo pozastavit zadávací řízení.

 

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

 

K výroku I. rozhodnutí

 

12. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

13. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

 

14. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

 

15. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

 

16. Podle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

 

17. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde‑li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

 

18. Podle § 111 odst. 4 zákona zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

 

19. Podle § 114 odst. 1 zákona návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

 

20. Zadavatel doručil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky navrhovateli dne 7. 9. 2012. Námitky navrhovatele ze dne 14. 9. 2012 obdržel zadavatel dne 18. 9. 2012, tedy 11. den od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky navrhovateli. Navrhovatel v námitkách jako rozhodný okamžik, kdy se o porušení zákona dozvěděl, označil den doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, tj. 7. 9. 2012. Následně se v návrhu navrhovatel dovolával uplatnění subjektivní lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 2 zákona (tj. v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví) počítané ode dne nahlédnutí navrhovatele do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ke kterému navrhovatel přistoupil dne 13. 9. 2012. Lhůta pro podání námitek měla tedy podle navrhovatele skončit dne 24. 9. 2012 (konec desetidenní lhůty by připadl na neděli, a proto by se její konec podle § 122 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, posunul na nejblíže následující pracovní den). Úřad však konstatuje, že z obsahu námitek navrhovatele ze dne 14. 9. 2012 je zřejmé, že směřují proti posouzení nabídky vybraného uchazeče jako nevhodnější, a proto se jedná o námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pro jejichž podání je lhůta daná ustanovením § 110 odst. 4 zákona (tj. v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky).

 

21. Úřad uvádí, že ustanovení § 110 odst. 4 zákona obsahuje speciální úpravu podání námitek k ustanovení § 110 odst. 2 zákona. Lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je objektivní a počíná běžet dnem následujícím po obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V daném případě lhůta pro doručení námitek zadavateli (ve zjednodušeném podlimitním řízení) činila 10 dnů a marně uplynula dne 17. 9. 2012.

 

22. Úřad tedy konstatuje, že navrhovatel nedoručil námitky zadavateli ve lhůtě podle § 110 odst. 4 zákona a nenaplnil tak podmínku § 110 odst. 7 zákona pro podání návrhu, neboť nepodal námitky řádně a včas. Navrhovatel tedy není osobou oprávněnou k podání návrhu.

 

23. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

K výroku II. rozhodnutí

 

24. Součástí návrhu navrhovatele ze dne 9. 10. 2012 byla i žádost, aby Úřad uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

 

25. Podle § 114 odst. 2 zákona po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 zákona, nebo

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 zákona.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

 

26. Podle § 114 odst. 4 zákona návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

 

27. Podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

 

28. Z výše citovaných ustanovení zákona (§ 114 odst. 2 zákona ve spojení s § 114 odst. 4 zákona) vyplývá, že návrh na uložení zákazu smlouvy lze podat až po uzavření smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost navrhovatele o uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem byla Úřadu doručena dne 10. 10. 2012, přičemž smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla v okamžiku podání návrhu uzavřena, jedná se o žádost zjevně právně nepřípustnou, neboť uvedené žádosti navrhovatele nebylo možné v době jejího podání vyhovět, jelikož právní skutečnosti předvídané zákonem nenastaly.

 

29. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad o zastavení řízení o žádosti o uložení zákazu plnění smlouvy podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku II. tohoto rozhodnutí, nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Technologická agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha

2. Mgr. Martin Zikmund, advokát, Šafaříkovy Sady 5, 301 00 Plzeň

3. Sdružení pro dopravní telematiku, Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz