číslo jednací: S12/2013/VZ-11730/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB
Účastníci
  1. Česká národní banka
  2. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.
  3. Bartoň a Partner s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok návrh se zamítá
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2013
Dokumenty file icon 2013_S012.pdf 191 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S12/2013/VZ-11730/2013/521/VČe

 

Brno 24. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 12. 2012 na návrh ze dne 28. 12. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká národní banka, IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

· navrhovatel – CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., IČO 28493214, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6,

· vybraný uchazeč – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2012 pod ev. č. 231404 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 179-294800,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., IČO 28493214, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - ze dne 28. 12. 2012 se podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odstavce 1 nebo 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká národní banka, IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, (dále jen „zadavatel“) odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2012 pod ev. č. 231404 a uveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 179-294800 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel v bodu 1.1. zadávací dokumentace vymezil jako „poskytování služeb k zajištění provozu ubytovacího zařízení ČNB, zejména nepřetržité služby recepce, administrativní činnosti, obsluha zařízení a péče o budovu“. Bližší specifikace těchto činností jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3 návrhu smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB.

3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

a. nabídkovou cenu služeb (v Kč bez DPH) s váhou 80 %

b. způsob organizačního zajištění služeb dle jednotlivých činností (tj. služeb recepce dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, administrativních činností dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy a obsluhy zařízení a péče o budovu dle přílohy č. 3 návrhu smlouvy) s váhou 20 %.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 5. 11. 2012 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem osm nabídek, a to včetně nabídky navrhovatele – CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., IČO 28493214, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“).

5. Při posuzování nabídek podle § 76 zákona hodnotící komise na svém jednání dne 7. 11. 2012 posoudila nabídku uchazeče Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, (dále jen „vybraný uchazeč“) jako mimořádně nízkou. Dopisem ze dne 9. 11. 2012 si hodnotící komise vyžádala od vybraného uchazeče písemné zdůvodnění jeho nabídkové ceny, které zadavatel obdržel dne 14. 11. 2012. Následně byl vybraný uchazeč hodnotící komisí v souladu s § 77 odst. 3 zákona přizván na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění, jehož termín byl stanoven na den 20. 11. 2012. Hodnotící komise na svém jednání dne 20. 11. 2012 posoudila zdůvodnění nabídkové ceny vybraného uchazeče jako dostatečné a posléze dne 23. 11. 2012 doporučila zadavateli přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči.

6. Zadavatel rozeslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče dne 3. 12. 2012. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel dopisem ze dne 18. 12. 2012 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne. Zadavatel po přezkoumání těmto námitkám nevyhověl svým rozhodnutím ze dne 21. 12. 2012, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 31. 12. 2012 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) ze dne 28. 12. 2012. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

II. OBSAH NÁVRHU

8. Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel odůvodnil výběr nejvhodnější nabídky tím, že vybraný uchazeč předložil zadavateli nabídku, kterou komise vybrala jako nejvhodnější a která splnila požadavky zadavatele a získala nejvyšší počet bodů. Toto odůvodnění se však dle navrhovatele nijak nevypořádává se skutečností, že vybraný uchazeč nabídl mimořádné nízkou nabídkovou cenu, která se pohybuje na úrovni 42,70 % předpokládané ceny veřejné zakázky (tj. 5 760 000,- Kč) a která vyplývá i ze srovnání nabídkových cen ostatních uchazečů o veřejnou zakázku, neboť nabídka vybraného uchazeče je na úrovni 51,23 % v porovnání s průměrnou cenou nabídek ostatních uchazečů (tj. 4 800 933,- Kč), které byly předmětem hodnocení v této veřejné zakázce.

9. Dále navrhovatel uvádí, že vybraný uchazeč dosáhl ve druhém dílčím hodnotícím kritériu „b) způsob organizačního zajištění služeb dle jednotlivých činností s váhou 20 %“ druhý nejnižší počet bodů ze všech hodnocených uchazečů a vzhledem k povaze a předmětu plnění této veřejné zakázky je toto kritérium neméně důležité i při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny.

10. Navrhovatel rovněž tvrdí, že v případě, bude-li skutečně poskytovatelem služeb této veřejné zakázky vybraný uchazeč, nelze ve vyhovující kvalitě zakázku za nabídkovou cenu tohoto uchazeče realizovat, a zadavateli tak poté zcela jistě vzniknou další náklady, které nepochybně přesáhnou i cenovou nabídku navrhovatele, který se umístil na druhém místě.

11. Následně navrhovatel uvádí, že zadavatel měl dle § 77 odst. 1 zákona povinnost vyžádat si prostřednictvím hodnotící komise od vybraného uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

12. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, do které měl navrhovatel možnost dne 18. 12. 2012 ve smyslu § 80 odst. 3 zákona nahlédnout, podle vyjádření navrhovatele vyplývá, že hodnotící komise si od vybraného uchazeče vyžádala zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s § 77 odst. 1 zákona. Zástupce vybraného uchazeče ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na výzvu uvedl, že činnost jejich firmy je postavená na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (v předmětné době šlo o 1026 osob z celkového počtu 1200) a s tím souvisejícím poskytováním příspěvků dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, které jsou jediným zdrojem dotace pro plnění této veřejné zakázky. V rozhodnutí o námitkách pak zadavatel uvedl, že vybraný uchazeč zdůvodnil svou mimořádně nízkou nabídkovou cenu možností uchazeče získat veřejnou podporu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. e) zákona. Zadavatel dovodil soulad takové veřejné podpory s právními akty Evropské unie, poněvadž uvedená veřejná podpora je poskytována přímo na základě zákona o zaměstnanosti, který je dle svého ustanovení § 1 v souladu s právem Evropské unie.

13. Navrhovatel má za to, že vybraný uchazeč nedokázal dostatečně odůvodnit svoji mimořádně nízkou nabídkovou cenu, resp. toto zdůvodnění není v souladu s důvodem uvedeným v § 77 odst. 2 písm. e) zákona, tzn., že poskytování příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory poskytnuté v souladu s právními akty Evropské unie. V návaznosti na to navrhovatel uvádí, že nesprávným postupem zadavatele při hodnocení nabídek došlo k narušení soutěže mezi uchazeči této veřejné zakázky, která je dle rozhodnutí Evropské komise narušena, pokud finanční pomoc poskytnutá státem posiluje pozici podniku na trhu ve srovnání s ostatními soutěžiteli (například snížením investičních nebo provozních nákladů oproti svým konkurentům). Takové nabídce pak není možné vzhledem k předmětu veřejné zakázky a cenám obvyklým na trhu vůbec konkurovat a soutěž s takto předem jasným vítězem by byla za uvedené situace zcela zbytečná.

14. Navrhovatel dále namítá, že nabídkové ceny uchazečů nebyly posuzovány hodnotící komisí zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky tak, jak to výslovně stanovuje ustanovení § 77 zákona.

15. Závěrem navrhovatel shrnuje, že jeho návrh směřuje proti nesprávnému a nedostatečnému postupu zadavatele při hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, který není v souladu se zákonem, a tudíž se cítí být postupem zadavatele poškozen. Protože nabídka navrhovatele byla vyhodnocena jako druhá nejlepší a nesprávným postupem zadavatele mu hrozí újma ve výši předpokládaného zisku z této veřejné zakázky ve výši cca 3 559 536,- Kč bez DPH, domáhá se, aby Úřad nejprve k zajištění účelu správního řízení nařídil podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona předběžné opatření, jímž uloží zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci, a poté zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a nařídil zadavateli provést nové posouzení a hodnocení nabídek.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

16. Dne 7. 1. 2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 7. 1. 2013, v němž sděluje, že hodnotící komise při posouzení nabídek došla k závěru, že nabídkovou cenu vybraného uchazeče ve výši 2 459 520,- Kč bez DPH lze ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k současným nákladům na provoz ubytovacího zařízení považovat za mimořádně nízkou, a proto rozhodla o tom, že požádá vybraného uchazeče v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona o písemné zdůvodnění nabídkové ceny. Ze zdůvodnění předloženého vybraným uchazečem pak dle zadavatele vyplývá, že výše nabídkové ceny spočívá ve využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dle ustanovení § 104 a následujících zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a v dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a tedy výše nabídkové ceny vybraného uchazeče je stanovena v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. e) zákona.

17. Následně zadavatel uvádí, že na základě písemného zdůvodnění nabídkové ceny ze strany vybraného uchazeče požádal v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona vybraného uchazeče o vysvětlení tohoto zdůvodnění v rámci plánované prezentace způsobu organizačního zajištění služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, konané dne 20. 11. 2012, během níž zástupce vybraného uchazeče sdělil, že ekonomika společnosti se podstatnou měrou opírá o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejichž počet byl 1026 z celkového počtu 1200 zaměstnanců, což doložil potvrzením příslušného úřadu práce. Jelikož jsou na základě této skutečnosti společnosti poskytovány dotace podle § 78 zákona o zaměstnanosti jako příspěvek za zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, přičemž tyto příspěvky jsou společnosti poukazovány hromadně na jeden účet a nejsou účelově vázány na mzdy konkrétních zaměstnanců na chráněných pracovních místech, může dotovat plnění veřejné zakázky v přepočtu na hodinu až částkou 55 Kč, v důsledku čehož bude mzda zaměstnanců podílejících se na plnění zakázky činit 71 Kč na hodinu, což převyšuje úroveň minimální mzdy cca o 50 %, a nelze tak hovořit o mimořádně nízké ceně. Hodnotící komise toto vysvětlení akceptovala a následně vyhodnotila nabídku vybraného uchazeče jako nejvýhodnější.

18. K námitce navrhovatele, že mimořádně nízká nabídková cena nebyla ze strany vybraného uchazeče dostatečně zdůvodněna některým ze zákonem předpokládaných důvodů dle § 77 odst. 2 písm. a) až e) zákona, zadavatel uvádí, že výčet důvodů uvedených v ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) až e) zákona je demonstrativní, a proto uchazeč mohl mimořádně nízkou nabídkovou cenu zdůvodnit i jinými objektivními příčinami, přičemž vybraný uchazeč zdůvodnil svou nabídkovou cenu možností získat veřejnou podporu dle § 77 odst. 2 písm. e) zákona. K případnému souladu takové veřejné podpory s právními akty Evropské unie zadavatel uvádí, že vycházel ze skutečnosti, že tato veřejná podpora měla být poskytována přímo na základě zákona o zaměstnanosti, který je dle svého ustanovení § 1 v souladu s právem Evropské unie.

19. Z výše uvedených skutečností je zadavatel přesvědčen, že při hodnocení nabídek postupoval v souladu se zákonem, že vybraným uchazečem uvedená výše nabídkové ceny měla objektivní důvody, v zadávacím řízení byly nastoleny rovné podmínky soutěže a všichni uchazeči měli příležitost využít všech zákonných možností k dosažení co nejvýhodnější nabídkové ceny. Zadavatel tedy neshledal, že by důvody pro dosažení nabídkové ceny vybraného uchazeče byly nezákonné, a proto nabídku nemohl vyřadit a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit, neboť takovýto postup by byl shledán v rozporu se zákonem. Proto se zadavatel domnívá, že v rámci přezkoumání úkonů zadavatele by navrhovateli nemělo být vyhověno a měl by být potvrzen správný postup zadavatele.

IV. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

20. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 31. 12. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

21. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

22. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S12/2013/VZ-916/2013/521/VČe ze dne 17. 1. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S12/2013/VZ-917/2013/521/VČe z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a lhůta pro předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce v originále. Navrhovateli stanovil Úřad tímtéž usnesením lhůtu k doložení dokladu o složení kauce ve výši 50 000 Kč.

23. Dne 25. 1. 2013 Úřad obdržel od zadavatele dokumentaci o veřejné zakázce v originále. Doklad o složení kauce v požadované výši obdržel Úřad od navrhovatele dne 8. 2. 2013.

24. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S12/2013/VZ-2852/2013/521/VČe ze dne 13. 2. 2013 Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli zakázáno uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

25. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, a proto rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

26. V ustanovení § 6 odst. 1 zákona je uvedeno, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

27. Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

28. V ustanovení § 77 odst. 2 zákona je stanoveno, že hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména

a. ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu nebo poskytovaných služeb,

b. objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či služeb,

c. originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb,

d. souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, nebo

e. potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu, přičemž v poznámce pod čarou zákon odkazuje na čl. 87 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

29. Podle § 77 odst. 3 zákona může hodnotící komise po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

30. Podle § 77 odst. 4 hodnotící komise při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.

31. Ustanovení § 77 odst. 5 zákona stanoví, že jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropské unie. Jestliže hodnotící komise vyřadí nabídku z tohoto důvodu u nadlimitní veřejné zakázky, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi.

32. Podle § 77 odst. 6 zákona neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena.

33. Podle § 75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti je chráněným pracovním místem pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.

34. Ustanovení § 78 odst. 1 zákona o zaměstnanosti stanoví, že zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech (§ 75 zákona o zaměstnanosti) více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

35. Podle § 104 zákona o zaměstnanosti jsou nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, zejména

a. rekvalifikace,

b. investiční pobídky,

c. veřejně prospěšné práce,

d. společensky účelná pracovní místa,

e. překlenovací příspěvek,

f. příspěvek na zapracování,

g. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

36. Podle § 113 zákona o zaměstnanosti se rozumí společensky účelnými pracovními místy pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek.

37. Podle § 116 zákona o zaměstnanosti může příspěvek na zapracování Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči.

38. Podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též „Smlouvy o ES“) jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak. Odstavec 3 článku 87 Smlouvy o ES pak stanoví, že za slučitelné se společným trhem mohou být považovány:

a. podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností;

b. podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu;

c. podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;

d. podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve Společenství v míře odporující společnému zájmu;

e. jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou.

39. Podle článku 1 odst. 1 nařízení komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (dále jen „nařízení komise“) se toto nařízení použije na tyto kategorie podpor:

a. regionální podpora;

b. investiční podpora a podpora zaměstnanosti určená malým a středním podnikům;

c. podpora pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami;

d. podpora na ochranu životního prostředí;

e. podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků a jejich účast na veletrzích;

f. podpora v podobě rizikového kapitálu;

g. podpora na výzkum, vývoj a inovaci;

h. podpora na vzdělávání;

i. podpora pro znevýhodněné nebo zdravotně postižené pracovníky.

40. Podle článku 41 odst. 1 nařízení komise je podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

41. Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel v bodu 1.1. zadávací dokumentace vymezil jako „poskytování služeb k zajištění provozu ubytovacího zařízení ČNB, zejména nepřetržité služby recepce, administrativní činnosti, obsluha zařízení a péče o budovu“. Bližší specifikace těchto činností jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3 návrhu smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem ubytovacího zařízení ČNB.

42. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

a. nabídkovou cenu služeb (v Kč bez DPH) s váhou 80 %

b. způsob organizačního zajištění služeb dle jednotlivých činností (tj. služeb recepce dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, administrativních činností dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy a obsluhy zařízení a péče o budovu dle přílohy č. 3 návrhu smlouvy) s váhou 20 %.

43. Hodnotící komise na svém jednání dne 7. 11. 2012 posoudila nabídkovou cenu vybraného uchazeče jako mimořádně nízkou. Dopisem ze dne 9. 11. 2012 si hodnotící komise vyžádala od vybraného uchazeče písemné zdůvodnění jeho nabídkové ceny (s termínem nejpozději do 15. 11. 2012), přičemž žádost o zdůvodnění formulovala takto: „V rámci předložené nabídky k výše uvedené poptávce uvádíte cenu za poskytování služeb paušální částkou, která činí 51.240,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc. Vámi uvedená měsíční paušální částka se nám jeví jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu poptávky, a to s ohledem na provedené porovnání cen obvyklých za obdobné služby v místě plnění této veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že podstatnou částí paušální částky tvoří náklady na x osob zabezpečujících zejména činnosti recepce, administrativní činnosti a péči o budovu, Vás žádáme v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, o předložení podrobné kalkulace těchto nákladů. Tato kalkulace by měla být předložena tak, aby z ní byly patrné základní složky nákladů na jednotlivé osoby zabezpečující výše uvedené činnosti, například:

o náklady v členění na hrubou mzdu zaměstnance a ostatní mzdové náklady,

o náklady na společenský oděv,

o náklady na kancelářské potřeby,

o náklady na zaškolení,

o režijní náklady,

o ostatní náklady (náklady na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, náklady spojené s čerpáním zákonných dovolených, atd.),

o zisk.“

44. Vybraný uchazeč ve svém zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 13. 11. 2012 mimo jiné uvedl, že poskytuje služby výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, zaměstnaných v pracovním poměru, přičemž pobírá, na základě splnění všech potřebných kritérií, příspěvky dle § 113, § 116 a § 78 zákona o zaměstnanosti, a rovněž je nepřímo zapojen do několika projektů vyhlašovaných Evropskou unií, ze kterých také čerpá část prostředků, a to jak na krytí mzdových nákladů, tak i na vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců. V návaznosti na to dále uvedl následující rozklad nabídkové ceny za 1 hodinu pracovníka, která činí 70,00 Kč bez DPH, tedy 84,00 Kč včetně DPH.

 

Základní minimální hodinová mzda, přepočtená pro zaměstnance pracujícího v nepřetržitém provozu - Tarif č. II

53,10 Kč

Osobní ohodnocení zaměstnance

3,00 Kč

Přepočtený průměrný hodinový náklad na dovolenou

5,90 Kč

Přepočtený průměrný hodinový náklad na práci přesčas

1,00 Kč

Přepočtený průměrný hodinový náklad na příplatek za práci v noci

2,00 Kč

Přepočtený průměrný hodinový náklad na příplatky za práci ve svátek

4,00 Kč

Přepočtený průměrný hodinový náklad na příplatky za práci o víkendu

2,00 Kč

Mzdový náklad na 1 hodinu práce bez odvodů celkem

71,00 Kč

Mzdové náklady na 1 hodinu práce včetně odvodů (34%)

95,14 Kč

Dotace a příspěvky poskytnuté dle Zákona č. 435/2004 Sb. - přepočet na 1 hod.

-55,00 Kč

Mzdové náklady po odečtení dotací a příspěvků

40,14 Kč

Náklady na společenský oděv

3,50 Kč

Náklady na kancelářské potřeby

2,50 Kč

Náklady na zaškolení

3,30 Kč

Režijní náklady

7,00 Kč

Ostatní náklady

5,70 Kč

Zisk společnosti - přepočet na 1 hod.

7,86 Kč

Nabídková cena za 1 hodinu bez DPH

70,00 Kč

DPH ve výši 20 %

14,00 Kč

Nabídková cena za 1 hodinu včetně DPH

84,00 Kč

 

Dále vybraný uchazeč ve svém zdůvodnění nabídkové ceny uvádí kromě jiného následující: „V nabídkové ceně je rovněž zahrnuta dostatečná částka na pokrytí běžných administrativních a provozních nákladů, stejně jako provozních nákladů, vzniklých na základě požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a přiměřený zisk naší společnosti. Jak je uvedeno v návrhu smlouvy, osoba zajišťující recepční službu může zajistit i administrativní činnosti a obsluhu zařízení a péči o budovu. Kontrolu nad výkonem pracovníka recepční služby průběžně vykonává dispečer ostrahy, který v případě potřeby zajistí řádné provádění veškerých činností dle smlouvy.

Výhodnost naší nabídkové ceny tedy spočívá ve využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dle § 104 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvky dle uvedeného zákona může pobírat každý zaměstnavatel, orientující se v pracovně-právní legislativě a spolupracující s místně příslušnými úřady práce.

Výše nabídkové ceny je tedy stanovena v souladu s § 77 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to možností uchazeče získat veřejnou podporu.“

45. Dopisem ze dne 14. 11. 2012 hodnotící komise v souladu s § 77 odst. 3 zákona pozvala vybraného uchazeče k vysvětlení zdůvodnění jeho mimořádně nízké nabídkové ceny na jednání konané dne 20. 11. 2012 a požádala jej, aby v rámci tohoto jednání předložil „doklady prokazující poskytování veřejné podpory Vaší společnosti v souladu s platnými předpisy, tj. zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a doklady prokazující, že tato podpora bude poskytována i v budoucím období a lze ji uplatnit i na pracovní místa v Praze, jejichž prostřednictvím má být plněna předmětná veřejná zakázka.“

46. Mzdová účetní zadavatele se k rozkladu nabídkové ceny na hodinu pracovníka uvedenému vybraným uchazečem ve svém zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dne 19. 11. 2012 vyjádřila takto:

o „stanovená minimální základní hodinová mzda odpovídá zákonné normě s využitím nejnižší úrovně zaručené mzdy;

o osobní hodnocení si stanovuje zaměstnavatel - jedná se o nenárokovou složku mzdy;

o výše přepočteného hodinového průměru na dovolenou, na práci přesčas, za práci v noci, za práci ve svátek, za práci o víkendu, odpovídá zákonné normě;

o výpočet mzdových nákladů na hodinu práce a přepočet včetně odvodů je stanoven správně;

o dotace a příspěvky jsou uváděny v zákonem stanovené výši;

o ostatní náklady - oděv, kancelářské potřeby, zaškolení, režijní náklady atd. - tyto náklady nemohu určit, ale předpokládám, že se organizace řídí při určení jejich výše platnými předpisy“.

47. Hodnotící komise na svém jednání dne 20. 11. 2012 posoudila zdůvodnění nabídkové ceny vybraného uchazeče a v bodě 3. protokolu o hodnocení nabídek „Vysvětlení zdůvodnění mimořádně nízké ceny se zástupci fy Bartoň a Partner s.r.o.“ uvedla následující:

„Zástupce firmy informoval o její činnosti, která je postavena na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (v současné době 1026 osob z celkového počtu 1200) a s tím souvisejícím poskytováním příspěvků dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Na prezentaci uchazeč uvedl, že jediným použitelným zdrojem dotace pro plnění zakázky pro ČNB je § 78 - příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, která má uchazeč zřízena v souladu s § 75 tohoto zákona.

Spolu s doručeným písemným vysvětlením mimořádně nízké nabídkové ceny a prezentací způsobu organizačního zajištění služeb komise vysvětlení akceptovala.“

48. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny není v zákoně jasně definován a jako neurčitý právní pojem vyžaduje další interpretaci. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 9/00 ze dne 1. 2. 2001, v němž byl tento závěr učiněn, konkrétně, že „Tento termín nepředstavuje objekt správního uvážení – diskreční pravomoci, ale tzv. neurčitý právní pojem. Při jeho interpretaci se vlastní uvážení správního orgánu musí zaměřit na konkrétní skutkovou podstatu a její vyhodnocení a objasnit význam neurčitého pojmu a jeho rozsah a hodnotit skutečnosti konkrétního případu z toho hlediska, zda je lze zařadit do rámce vytvořeného rozsahem neurčitého právního pojmu.“ Obecně je smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny umožnit identifikovat ty nabídky, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč nebude schopen za nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit.

49. Podle ustálené rozhodovací praxe Úřadu je smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede nereálnou cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace předmětu veřejné zakázky vedla například k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní nabídkové ceny uchazeče. Posouzení, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zcela přísluší do kompetence hodnotící komise, což jasně vyplývá z ustanovení § 77 zákona. Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jejím úkolem je tedy posouzení reálnosti provedení plnění veřejné zakázky za danou nabídkovou cenu vzhledem k okolnostem a podmínkám, za nichž by byl předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn. Pokud nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je povinností hodnotící komise vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Z žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny by mělo být uchazeči jasné, které konkrétní položky považuje hodnotící komise za podstatné a jakým způsobem je po uchazeči požaduje doložit. Hodnotící komise následně posoudí objektivnost zdůvodnění uchazeče a v případě shledání zdůvodnění neopodstatněným, nabídku uchazeče vyřadí a uchazeče bezodkladně z účasti v zadávacím řízení vyloučí. Pro dodržení zásady transparentnosti a neporušení zásady diskriminace musí hodnotící komise své rozhodnutí o vyloučení uchazeče přezkoumatelným způsobem odůvodnit.

50. Z výše citovaných ustanovení zákona plyne, že hodnotící komise má ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně dvě povinnosti:

o posoudit, zda konkrétní nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

o v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny si od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, přičemž součástí výzvy by mělo být odůvodnění, z jakých důvodů hodnotící komise považuje nabídkovou cenu za mimořádně nízkou.

51. Od správného zodpovězení výše uvedených otázek a od následného postupu hodnotící komise při vyzývání uchazečů se nutně odvíjí reálná možnost přezkoumání správnosti a zákonnosti jejího rozhodování při posuzování nabídek. Pokud hodnotící komise v průběhu posuzování zjistí, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ohledně níž nebylo podáno ve stanovené lhůtě požadované zdůvodnění, popř. pokud se uchazeč nedostavil k podání vysvětlení ohledně své nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 3 zákona, respektive pokud posoudila hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, má povinnost takovou nabídku vyřadit.

52. Postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízkou, nutně musí podléhat kontrole ze strany Úřadu. Přezkumná činnost Úřadu však spočívá pouze v kontrole, zda byly řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Pravomoc Úřadu končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Úřad nemůže přebírat zodpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady, jakými disponuje hodnotící komise. Úřad tak má být garantem rámce, v němž se výběr provádí, nikoli samotné kvality výběru. V opačném případě by se totiž výběr nejvhodnější nabídky stal záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl.

53. V šetřeném případě hodnotící komise posoudila nabídku vybraného uchazeče jako nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, proto si od vybraného uchazeče v souladu se zákonem vyžádala zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a následně i vysvětlení předloženého zdůvodnění, přičemž po zohlednění jak písemného zdůvodnění, tak i jeho následného vysvětlení komise toto zdůvodnění akceptovala. Z těchto zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že činnost vybraného uchazeče je postavena na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (v předmětné době šlo o 1026 osob z celkového počtu 1200, což dle vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 7. 1. 2013 vybraný uchazeč doložil rovněž potvrzením příslušného úřadu práce) a s tím souvisejícím poskytováním příspěvků dle zákona o zaměstnanosti, konkrétně dle § 78 – příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Vybraný uchazeč tedy sám podřadil zdůvodnění své mimořádně nízké nabídkové ceny pod objektivní příčinu předvídanou v § 77 odst. 2 písm. e) zákona, tj. potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu.

54. Dle názoru Úřadu z příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti, Smlouvy o založení Evropského společenství a nařízení komise (viz body 33, 34, 38 - 40 tohoto rozhodnutí) vyplývá, že příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě poskytovaný podle § 78 zákona o zaměstnanosti je poskytován v souladu s právními akty Evropské unie, neboť na něj dopadá obecné nařízení komise o blokových výjimkách, a zaměstnavateli na něj proto při splnění zákonných podmínek vzniká nárok. Z příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti (viz body 35 - 37 tohoto rozhodnutí) pak dále vyplývá, že zaměstnavatel může na základě dohody s Úřadem práce rovněž získat další příspěvky. Lze v tomto ohledu uzavřít, že zákon zaměstnavateli objektivně umožňuje získání příspěvků (veřejné podpory) na mzdové náklady na zaměstnance, které jsou v souladu s právními akty Evropské unie.

55. Objektivní příčiny, jež může vzít hodnotící komise v úvahu jako zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny, upravuje ustanovení § 77 odst. 2 zákona, přičemž výčet objektivních příčin uvedený v citovaném ustanovení zákona je pouze demonstrativní. Vzhledem k výše uvedenému tak lze konstatovat, že pokud má vybraný uchazeč možnost uvedené příspěvky (veřejnou podporu) získat a je reálně schopen zadavateli nižší nabídkovou cenu nabídnout a zdůvodnit, jedná se o objektivní příčinu zdůvodňující mimořádně nízkou nabídkovou cenu předvídanou v ustanovení § 77 odst. 2 písm. e) zákona, tj. potenciální možnost uchazeče získat veřejnou podporu. Pokud by naopak měla být taková nabídka z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyřazena, jak se domnívá navrhovatel, mohlo by tím fakticky dojít k neodůvodněné diskriminaci těch uchazečů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a v této souvislosti je jim poskytována podpora, neboť by jejich nabídky byly vyřazovány jako mimořádně nízké, ačkoliv by takoví dodavatelé mohli být reálně schopni veřejnou zakázku za nižší nabídkovou cenu realizovat.

56. K námitce navrhovatele, že o mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného uchazeče svědčí fakt, že tato cena se pohybuje na úrovni 42,70 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že z podstaty pojmu předpokládaná hodnota veřejné zakázky vyplývá, že se jedná o hodnotu orientační, pravděpodobnou, která nebude vždy zcela korespondovat s nabídkovými cenami uchazečů. Kterýkoli z uchazečů tedy může při sestavení svých kalkulací pro účely stanovení nabídkové ceny dospět k částce nižší, než je zadavatelem předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

57. K argumentaci navrhovatele, že mimořádně nízká cena vybraného uchazeče vyplývá i ze srovnání nabídkových cen ostatních uchazečů, když se pohybuje na úrovni 51,23 % v porovnání s průměrnou cenou nabídek ostatních uchazečů, Úřad uvádí, že porovnání s nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů je nutné jako primární kritérium pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny odmítnout, neboť jak rovněž vyplývá například z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 42/2012 ze dne 17. 10. 2012, „To by jistě bylo v rozporu s dikcí § 77 odst. 1 ZVZ, který, na rozdíl od předešlých zákonů, vztahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Ceny jiných uchazečů se proto mohou uplatnit jen podpůrně, mohou být pouze určitým vodítkem“. Základním kritériem pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny je tedy vždy „vztah k předmětu veřejné zakázky“. Nelze totiž obecně vyloučit, že by mohla nastat situace, kdy by se na základě nezákonných dohod skupina podnikatelů, obvykle těch, kteří působí na místním trhu dané veřejné zakázky, dohodla na vytvoření homogenních nabídek kalkulací s minimálními rozdíly a nabídkové ceny konkurentů, kteří by se takové dohody neúčastnili, by se tak mohli jevit jako mimořádně nízké, aniž by se jejich předkladatelé mohli bránit či prokázat proveditelnost nabízeného řešení.

58. K argumentu navrhovatele, že podle jeho odborného názoru nelze ve vyhovující kvalitě veřejnou zakázku za nabídkovou cenu vybraného uchazeče realizovat a zadavateli poté zcela jistě vzniknou další náklady, které nepochybně přesáhnou i cenovou nabídku navrhovatele, který se umístil na druhém místě, Úřad konstatuje, že se jedná pouze o subjektivní a spekulativní tvrzení navrhovatele, neboť ten svůj názor ani nijak blíže nespecifikuje, nýbrž pouze svoje tvrzení o mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného uchazeče téměř výhradně zakládá na tvrzení, že poskytování příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory poskytnuté v souladu s právními akty Evropské unie, s čímž se však, jak uvedeno výše, Úřad neztotožnil (viz bod 54 tohoto rozhodnutí), a proto Úřad považuje za bezpředmětné se k této části argumentace navrhovatele dále vyjadřovat.

59. Nedůvodná je rovněž námitka navrhovatele, že nabídkové ceny uchazečů nebyly posuzovány hodnotící komisí zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky tak, jak to výslovně stanovuje ustanovení § 77 zákona, neboť jak se uvádí v Protokolu o kontrole kvalifikačních předpokladů a hodnocení nabídek ze dne 7. 11. 2012, „Komise posuzovala předložené nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k současným nákladům na provoz ubytovacího zařízení. Hodnotící komise došla k závěru, že nabídkovou cenu firmy Bartoň a Partner s.r.o. lze považovat za mimořádně nízkou a z tohoto důvodů bude firma požádána o písemné zdůvodnění.“ Dodržení postupu stanoveného v ustanovení § 77 zákona hodnotící komisí je dále doloženo zejména žádostí o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, protokolem o hodnocení nabídek či zprávou o posouzení a hodnocení nabídek. Z provedeného dokazování tedy vyplynulo, že hodnotící komise výši nabídkových cen uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky v souladu s § 77 zákona posuzovala, přičemž dospěla k závěru, že pouze nabídkovou cenu vybraného uchazeče lze považovat za mimořádně nízkou, a proto si od vybraného uchazeče následně vyžádala písemné zdůvodnění jeho nabídkové ceny.

60. Závěrem Úřad dodává, že zákon ve svém ustanovení § 77 odst. 5 navíc stanoví, že jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropské unie. Pokud tedy bylo v šetřeném případě postupováno ze strany hodnotící komise (zadavatele) dle ustanovení § 77 zákona a na základě řádné výzvy vybraný uchazeč svou nabídkovou cenu náležitě zdůvodnil, přičemž získaná veřejná podpora byla shledána jako poskytnutá v souladu s právními akty Evropské unie, pak ani na základě tohoto ustanovení nemůže být nabídka vybraného uchazeče vyřazena.

61. Vzhledem k tomu, že v přezkoumávané věci Úřad neshledal pochybení zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

2. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6

3. Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz