číslo jednací: R58/2013/VZ-10406/2013/310/RBu

Instance II.
Věc Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy
Účastníci
  1. Skanska a. s.
  2. Národní památkový ústav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 7. 2013
Dokumenty file icon 2013_R058.pdf 120 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R58/2013/VZ-10406/2013/310/RBu

 

8. července 2013

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28. 2. 2013, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 1. 3. 2013, jenž podal navrhovatel –

 

· společnost Skanska a. s., IČ 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 12. 2012 advokátní kanceláří Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., IČ 24225029, se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S612/2012/VZ-2910/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

 

· Národního památkového ústavu, IČ 75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

 

učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920,

 

jsem podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 66 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 152 odst. 4 téhož zákona, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S612/2012/VZ-2910/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013

 

r u š í m

 

a správní řízení

 

z a s t a v u j i.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Zadavatel – Národní památkový ústav, IČ 75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“), uveřejnil dne 28. 3. 2012 v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod evidenčním číslem 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod evidenčním číslem 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod evidenčním číslem 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920, oznámení otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V zadávací dokumentaci čl. 2 zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky tak, že Projekt Kuks – Granátové jablko představuje soubor čtyř staveb, jejichž přehled včetně příslušných stavebních objektů je uveden v příloze 6 zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 280 000 000,- bez DPH.

3. Zadavatel určil lhůtu pro doručení nabídek do 31. 5. 2012 do 15:00 hodin a základním hodnotícím kritériem stanovil nejnižší nabídkovou cenu.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů ze dne 18. 6. 2012 vyplývá, že v řádném termínu pro přijetí nabídek byly doručeny nabídky osmi uchazečů. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 9. 2012, ze zadávacího řízení bylo vyřazeno všech 8 nabídek (7 nabídek bylo vyřazeno pro nesplnění kvalifikace a 1 nabídka byla vyřazena při posouzení nabídek podle § 76 odst. 1 zákona) a všech 8 uchazečů následně vyloučeno ze zadávacího řízení.

5. Dne 4. 10. 2012 obdržel zadavatel námitky navrhovatele proti rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 9. 2012 a dne 12. 10. 2012 zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 23. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad obdržel návrh dne 24. 10. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S612/2012/VZ- 20695/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS- S612/2012/VZ-20930/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dne 13. 12. 2012 obdržel Úřad žádost navrhovatele o prodloužení určených lhůt (usnesením č. j. ÚOHS-S612/2012/VZ-23752/2012/514/JNv ze dne 18. 12. 2012 určil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a oprávněni vyjádřit v řízení svá stanoviska, a novou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí).

 

II. Napadené rozhodnutí

8. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 14. 2. 2013 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S612/2012/VZ-2910/2013/514/JNv (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

 

III. Námitky rozkladu

9. Dne 28. 2. 2013 podal navrhovatel proti výše uvedenému rozhodnutí rozklad, který byl Úřadu doručen dne 1. 3. 2013, tedy v zákonem stanovené lhůtě.

10. Navrhovatel v rozkladu poukazuje na to, že byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu stanoveného v čl. 4. 2 kvalifikační dokumentace, neboť z předložené smlouvy se subdodavatelem, kterým navrhovatel prokazoval příslušný kvalifikační předpoklad, nevyplýval závazek podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona. Dle navrhovatele zadavatel mimo jiné nesprávně posoudil splnění příslušného kvalifikačního předpokladu s ohledem na holdingovou vazbu mezi navrhovatelem a subdodavatelem a rovněž měl uznat dodatek k subdodavatelské smlouvě datovaný po lhůtě pro podání nabídek.

 

Závěr rozkladu

11. Na základě shora uvedených skutečností navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí změnil tak, že zadavatel neoprávněně vyřadil nabídku navrhovatele a následně ho vyloučil z účasti v zadávacím řízení a porušil tak § 60 odst. 1 zákona ve spojení s § 59 odst. 4 zákona, § 52 odst. 1 zákona a § 51 odst. 4 písm. b) zákona a jako opatření k nápravě podle § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení.

 

IV. Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení

12. Dne 5. 6. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 4. 6. 2013, kterým navrhovatel bere rozklad proti napadenému rozhodnutí v plném rozsahu zpět.

 

13. Dne 7. 6. 2013 pak Úřad obdržel podání navrhovatele ze dne 6. 6. 2013 (označené jako „Vysvětlení podání Navrhovatele ze dne 4. 6. 2013“), kterým navrhovatel bere svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S612/2012/VZ ze dne 23. 10. 2012 v plném rozsahu zpět.

 

V. Řízení o rozkladu

14. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 

15. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k závěru, že je třeba napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, na základě kterých jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

 

16. Po předání spisu odvolacímu správnímu orgánu navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 23. 10. 2012 v plném rozsahu zpět. Nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení předmětného správního řízení, a to ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu stanoví, že žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, přičemž toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. V dotčeném případě bylo napadené rozhodnutí vydáno dne 14. 2. 2013 a odvolací řízení zahájeno dne 1. 3. 2013. Žádost o zpětvzetí návrhu byla podána až dne 6. 6. 2013, tedy v souladu s § 45 odst. 4 správního řádu. Výše uvedené zpětvzetí návrhu ve smyslu § 45 odst. 4 správního řádu je skutečností, která odůvodňuje zastavení správního řízení, zahájeného na základě tohoto návrhu.

 

VI. K zastavení správního řízení

17. Na základě ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci. Podle ust. § 90 odst. 4 správního řádu platí, že odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zruší a správní řízení zastaví, jestliže zjistí, že nastala skutečnost odůvodňující zastavení tohoto správního řízení. Podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán zastaví, jestliže vzal žadatel svou žádost zpět. Za situace, kdy navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 23. 10. 2012 v plném rozsahu zpět, uvádím, že se jedná o skutečnost předvídanou výše citovanými ustanoveními § 90 odst. 4 správního řádu a § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. Napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu navrhovatele tak musí být v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu zrušeno a správní řízení je třeba ve smyslu výše uvedených ustanovení zastavit.

 

VII. Závěr

18. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že dané okolnosti odůvodňují aplikaci ust. § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

 

19. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona, dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží:

1. Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1

2. Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 [1]  Pozn.: pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz