číslo jednací: R25/2013/VZ-14811/2013/310/PMa

Instance II.
Věc Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc
Účastníci
  1. České dráhy, a.s.
  2. Ministerstvo dopravy ČR
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2013
Dokumenty file icon 2013_R025.pdf 108 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R25/2013/VZ-14811/2013/310/PMa

 

7. srpna 2013

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 25. 1. 2013, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

 

· společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zastoupenou ve správním řízení na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, se sídlem Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-S407/2012/VZ- 726/2013/514/PVé ze dne 10. 1. 2013, vydaném ve správním řízení o přezkoumání úkonů objednatele –

 

· Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

 

učiněných v nabídkovém řízení „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc“, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 210764 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod číslem 2012/S 69-114848,

 

jsem podle ustanovení § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) citovaného zákona rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S407/2012/VZ-726/2013/514/PVé ze dne 10. 1. 2013

 

 

r u š í m

 

a správní řízení

 

z a s t a v u j i,

 

neboť návrh ze dne 11. 7. 2012 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle  § 25 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad dodržováním postupu při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení, obdržel dne 11. 7. 2012 návrh navrhovatele, společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů objednatele – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „objednatel“), učiněných v nabídkovém řízení „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 210764 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod číslem 2012/S 69-114848 (dále jen „nabídkové řízení“).

 

2. Svým návrhem navrhovatel brojil proti rozhodnutí objednatele ze dne 2. 7. 2011, kterým objednatel nevyhověl námitkám navrhovatele proti zadávacím podmínkám. Návrhem se navrhovatel domáhal zrušení celého nabídkového řízení z důvodu jeho nezákonnosti.

II. Napadené rozhodnutí 

3. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 10. 1. 2013 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S407/2012/VZ-726/2013/514/PVé (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele podle § 31 odst. 2 zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 31 odst. 1 zákona.

III. Námitky rozkladu

4. Dne 25. 1. 2013 obdržel Úřad v zákonné lhůtě rozklad navrhovatele z téhož dne, směřující proti napadenému rozhodnutí, kterým se domáhal, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.

 

5. Ve svém rozkladu navrhovatel setrval na svém stanovisku vyjádřeném v návrhu, že Úřad ve svém rozhodnutí nezohlednil skutečnost, že byla zahájena dvě nabídková řízení na tentýž předmět plnění, což § 84 odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) výslovně zakazuje. Další námitky navrhovatele směřovaly proti ekonomickému modelu stanovenému v zadávacích podmínkách, v němž zadavatel určil hodnotu staničního poplatku ve výši 0,- Kč, přestože se podle navrhovatele jedná o náklad vyčíslitelný.

 

6. Navrhovatel dále v rozkladu napadal rozdělení plateb za používání železničních stanic, údržbu a opravy kolejových vozidel a zařízení nezbytných pro plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, účast objednatele v řízení o přidělení kapacity dopravní cesty a vyloučení platnosti zaměstnaneckého jízdného. Zbývající námitky rozkladu směřovaly proti zajištění financování veřejné služby, platnosti smlouvy o uznávání tarifu a proti parametrům kolejových vozidel. Navrhovatel dále namítal, že došlo k diskriminaci navrhovatele jako sektorového zadavatele.

IV. Řízení o rozkladu

7. Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury a v souladu s § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004, správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

Stanovisko předsedy Úřadu

8. Dle ustanovení 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

 

9. Dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

 

10. Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

 

11. Dne 10. 4. 2013 obdržel Úřad informaci objednatele k průběhu nabídkového řízení, v němž objednatel Úřadu sdělil, že předmětné nabídkové řízení bylo zrušeno rozhodnutím objednatele ze dne 9. 4. 2013, přičemž uvedené rozhodnutí ke svému podání připojil.

 

12. Navrhovatel podal dne 23. 4. 2013 návrh na zastavení správního řízení, v němž uvedl, že objednatel dne 12. 4. 2013 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zrušení nabídkového řízení. Navrhovatel konstatoval, že vzhledem k tomu, že v rámci správního řízení měl být proveden přezkum úkonů objednatele ve zrušeném nabídkovém řízení, je zde dán důvod pro zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť návrh navrhovatele se stal zjevně bezpředmětným.

 

13. Z rozhodnutí o zrušení nabídkového řízení ze dne 9. 4. 2013 bylo zjištěno, že objednatel nabídkové řízení zrušil s odkazem na ustanovení § 14 zákona ve spojení s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, a to z toho důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

 

14. V návaznosti na shora uvedenou skutečnost nezbývá než konstatovat, že návrh navrhovatele se stal bezpředmětným, neboť po zrušení nabídkového řízení nelze o návrhu meritorně rozhodnout, resp. nelze již zrušit nabídkové řízení, jak se navrhovatel ve svém návrhu domáhal. Z důvodu této skutkové okolnosti nejsem oprávněn přezkoumat ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí a řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, nejsem rovněž oprávněn přezkoumat správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, protože ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ukládá odvolacímu orgánu bez dalšího napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, zjistí-li odvolací orgán, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení.

 

15. Zrušení nabídkového řízení je právní skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, a to dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Vzhledem k tomu, že nabídkové řízení bylo zrušeno, nelze již rozhodnout o nápravném opatření ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, nelze ani po právu návrh navrhovatele zamítnout dle ustanovení § 118 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, podle něhož Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona o veřejných zakázkách. Zrušením nabídkového řízení tak předmět tohoto správního řízení odpadl, neboť není možné pro ukončení zadávání rozhodnout o tom, čeho se navrhovatel domáhá.

 

16. Rovněž jsem přezkoumal skutečnost, zda nedošlo k naplnění podmínky dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu, dle které nemůže odvolací orgán zastavit řízení, jestliže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Vzhledem k tomu, že sám navrhovatel navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení, jsem dospěl k tomu, že tato skutečnost nenastala, mohl jsem přistoupit k zastavení správního řízení dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

V. Závěr

17. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že objednatel nabídkové řízení zrušil, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

Předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

2. JUDr. Petra Buzková, advokátka, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 [1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného nabídkového řízení ve smyslu ust. § 10 zákona v návaznosti na ust. § 35 odst. 1 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz