číslo jednací: S373/2013/VZ-20116/2013/512/PDr

Instance I.
Věc Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu
Účastníci
 1. Česká republika – Česká rozvojová agentura
 2. Česká zemědělská univerzita v Praze
 3. CIRA CZ spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok návrh se zamítá
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 11. 2013
Dokumenty file icon 2013_S373.pdf 480 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S373/2013/VZ-20116/2013/512/PDr

 

16. října 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14.6.2013, na návrh ze dne 12.6.2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1,
 • navrhovatel – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol,
 • vybraný uchazeč – CIRA CZ spol. s r.o., IČO 28814193, se sídlem Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20.3.2013 a bylo uveřejněno dne 22.3.2013 pod evidenčním číslem zakázky 344430 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26.3.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 060-100933,

 

rozhodl takto:

 

I.

Návrh navrhovatele – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol – se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části, která se týká doručování dokumentů zadavatelem prostřednictvím osoby, která jej zastupovala na základě § 151 odst. 1 citovaného zákona, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

II.

Návrh navrhovatele – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol – se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části, která se týká vyloučení navrhovatele – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol – z další účasti v zadávacím řízení, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu“ (dále jen „veřejná zakázka“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 20.3.2013 odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek, které bylo uveřejněno dne 22.3.2013 pod evidenčním číslem zakázky 344430 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26.3.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 060-100933.

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením společností Pyramida CS s.r.o., IČO 45306770, se sídlem Žirovnická 2389, Praha 10.

3. Podle čl. 2.2. zadávací dokumentace jsou předmětem plnění veřejné zakázky služby a technická pomoc vedoucí k udržitelnému a efektivnímu rozvoji systému umělé inseminace skotu za účelem zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku.

4. V čl. 4 zadávací dokumentace uvedl zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 11 700 000 Kč včetně DPH.

5. Zadavatel v čl. 6. zadávací dokumentace ke způsobu zpracování a formě nabídky uvedl:

„Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce (krom výjimek uvedených v zákonu, míst kde cizí jazyk použil či připustil zadavatel – v jiném případě musí být přiložen úřední překlad do českého jazyka – to se týká především event. dokladů či dokumentů v mongolském jazyce), v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se zněním ZVZ.“

6. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 7.5.2013 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem čtyři nabídky. Dále je v tomto protokolu u nabídky uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol (dále jen „navrhovatel“) uvedeno:

„Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku: NE – zadávací dokumentace v bodu 6. popisuje nárok na jazyk předložení nabídky. Německý ani anglický jazyk bez úředního překladu není přípustný. Nabídka uchazeče obsahuje na stranách 50-55 text zřejmě v anglickém jazyce. Strana 79 nabídky je pak zřejmě v německém jazyce. Str. 88-91 a str. 186-187 nabídky jsou pak zřejmě v anglickém jazyce. Nabídka tak nevyhovuje nárokům kladeným zákonem na skutečnosti kontrolované při otevírání obálek.

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče: Komise v nabídce nenašla doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče, jednat jménem či za uchazeče. Smlouva je podepsána „prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU“. Výpis z např. obchodního rejstříku, či obdobné evidence, ze které by se dala určit oprávněná osoba, v nabídce předložen není, protože uchazeč se nezapisuje do obchodního rejstříku či obdobné evidence, jak uchazeč uvádí na str. 21 nabídky.“

7. Zadavatel dne 20.5.2013 rozhodl o výběru nevhodnější nabídky uchazeče CIRA CZ spol. s r.o., IČO 28814193, se sídlem Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky (dále jen „vybraný uchazeč“).

8. Dne 20.5.2013 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, neboť tato nabídka byla vyřazena při otevírání obálek. V odůvodnění zadavatel uvedl: „Zadávací dokumentace v bodu 6. popisuje nárok na jazyk předložení nabídky. Německý ani anglický jazyk bez úředního překladu není přípustný. Nabídka uchazeče obsahuje na stranách 50-55 text zřejmě v anglickém jazyce. Strana 79 nabídky je pak zřejmě v německém jazyce. Str. 88-91 a str. 186-187 nabídky jsou pak zřejmě v anglickém jazyce. Nabídka tak nevyhovuje nárokům kladeným zákonem na skutečnosti povinně kontrolované při otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek v nabídce dále nenašla doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče, jednat jménem či za uchazeče. Smlouva je podepsána „prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU“. Výpis z např. obchodního rejstříku, ze kterého by se dala určit oprávněnost osoby, v nabídce předložen není. Uchazeč uvádí na str. 21 nabídky, že se nezapisuje do obchodního rejstříku ani jiné obdobné evidence. Uchazeč ovšem mohl předložit např. jmenovací dekret rektora této veřejné školy.“ Rozhodnutí o vyloučení ze dne 20.5.2013 bylo navrhovateli doručeno dne 21.5.2013.

9. Proti rozhodnutí o vyloučení ze dne 20.5.2013 podal navrhovatel námitky ze dne 28.5.2013, které byly zadavateli doručeny dne 28.5.2013. Zadavatel rozhodnutím ze dne 3.6.2013, které navrhovatel obdržel dne 4.6.2013, podaným námitkám navrhovatele nevyhověl.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 12.6.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

11. Navrhovatel v návrhu uvádí, že komise pro otevírání obálek na základě nesprávného výkladu § 71 odst. 9 písm. a) zákona vyřadila při otevírání obálek nabídku navrhovatele a tento byl následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Smyslem daného ustanovení je, aby zadavatel, resp. komise pro otevírání obálek vyřadila při otevírání obálek takovou nabídku, která by byla pro další posuzování zcela nesrozumitelná. Nabídka navrhovatele byla zpracována v požadovaném jazyku a pouze její marginální část (12 ze 188 stran) byla v jiném než požadovaném jazyku. Dále navrhovatel poukazuje na to, že zadavatel v čl. 6 zadávací dokumentace stanovil požadavek na jazyk nabídky velmi nejednoznačně, neboť se požadavek na úřední překlad dokladů týká zejména dokladů či dokumentů především v mongolském jazyce. Navrhovatel dále uvádí, že dokumenty uvedené jím v nabídce v anglickém jazyku byly uvedeny nad rámec požadavků zadavatele a požadavků zákona, a že nesloužily ani k prokázání kvalifikace uchazeče. Jednalo se zejména o životopisy a certifikáty zaměstnanců, které obsahují odborné termíny a názvy různých institucí, které nebylo vhodné překládat. Nabídka i bez těchto dokumentů splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Navrhovatel uvádí, že v obdobném případě (např. veřejná zakázka s názvem „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře v Zambii) předložil v nabídce dokumenty stejného druhu, aniž by to ze strany zadavatele implikovalo závěr, že nabídka navrhovatele není zpracována v požadovaném jazyce.

12. Navrhovatel dále v návrhu cituje z výkladového stanoviska Úřadu s názvem „Jednání dodavatele“, z něhož vyplývá, že pouze samotná pochybnost zadavatele o tom, zda nabídka či jiná listina v nabídce je podepsána osobou k tomu oprávněnou, nemůže být důvodem k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dále navrhovatel cituje rovněž z rozhodnutí Úřadu č. j. VZ/S145/05-152/4300/05-AB ze dne 30.9.2005. Navrhovatel uvádí, že zadavatel se v rámci svého rozhodnutí o námitkách omezil na pouhé konstatování, že nepochybuje o skutečnosti, že jménem navrhovatele jedná rektor, ale že nebylo navrhovatelem doloženo, že osoba, jež podepsala návrh smlouvy, je rektorem. K tomuto navrhovatel uvádí, že způsob jednání za právnickou osobu stanoví zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a že v žádném z těchto předpisů není stanoveno, že by se rektor musel prokazovat při každém svém jednání jmenovacím dekretem či jinou listinou. Navrhovatel dále podotýká, že v obdobném případě (např. veřejná zakázka s názvem „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře v Zambii) předložil navrhovatel v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou rektora, aniž by současně předložil jmenovací listinu, a v tomto případě nebyl ze strany zadavatele vysloven závěr, že nabídka navrhovatele není podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za navrhovatele. Rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc. je rektorem již od r. 2010 a po celou dobu zadavatel s navrhovatelem spolupracuje na dílčích projektech, zadavatel tedy věděl a vědět musel, že rektorem navrhovatele je prof. Ing. Jiří Balík, CSc., neboť jeho podpisem bylo uzavřeno nespočet smluv mezi zadavatelem a navrhovatelem.

13. Navrhovatel má za to, že zadavatel nedodržel podmínku stanovenou v § 71 odst. 11 zákona, a tedy, že rozhodnutí o vyloučení nebylo ze strany zadavatele učiněno bezodkladně. Otevírání obálek se konalo dne 7.5.2013 a rozhodnutí o vyloučení je datováno dne 20.5.2013 a uchazeči bylo doručeno (pouze emailem) dne 21.5.2013. Požadavek „bezodkladně“ podle názoru navrhovatele dodržen nebyl, neboť rozhodnutí zadavatele bylo učiněno až po 14 dnech ode dne otevírání obálek, při kterém komise pro otevírání obálek vyřadila nabídku navrhovatele. Dále navrhovatel rozporuje to, že zadavatel odeslal navrhovateli oznámení o výběru nejvhodnější nabídky spolu s rozhodnutím o vyloučení navrhovatele.

14. V návrhu navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel veškeré úkony odesílal prostřednictvím osoby, která v zadávacím řízení zadavatele zastupovala, a to pouze e-mailem s prostou kopií rozhodnutí – podpisu zadavatele v písemné formě a s elektronickým podpisem osoby zastupující zadavatele podle § 151 zákona. Podle názoru navrhovatele je tento postup v rozporu s ustanovením § 151 odst. 2 zákona.

15. Navrhovatel se svým návrhem domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rovněž zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a nařídil provedení nového posouzení a hodnocení nabídek.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

16. Dne 24.6.2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 20.6.2013, ve kterém uvádí, že trvá na důvodech, pro které byl navrhovatel vyloučen za zadávacího řízení, a že komise pro otevírání obálek postupovala v souladu se zákonem, když nabídku navrhovatele vyřadila, protože nesplňovala podmínky stanovené zákonem.

17. Ke skutečnostem, týkajícím se dokladů v cizím jazyce v nabídce navrhovatele, zadavatel uvádí, že komisi pro otevírání obálek nepřísluší zkoumat relevantnost dokladů předložených v nabídce. Komise pro otevírání obálek ani nemůže posoudit, zda dokumenty v jiném než požadovaném jazyku neslouží k prokázání splnění kvalifikace, a neměla žádnou možnost, jak zjistit, že části nabídky v cizím jazyku byly v nabídce uvedeny nad rámec požadavků zadavatele. Komise pro otevírání obálek je oprávněna, respektive musí, posoudit, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku. Zadavatel nesouhlasí s názorem navrhovatele, že komise pro otevírání obálek je povinna vyřadit nabídku, která je pro zadavatele zcela nesrozumitelná. Zadavatel dále konstatuje, že členy komise pro otevírání obálek byly také 2 osoby, které následně nebyly členy hodnotící komise.

18. Zadavatel nerozporuje skutečnost, že za navrhovatele je oprávněn k podpisu smlouvy rektor, ale v nabídce chybí doklad, že osoba, jež podepsala návrh smlouvy, je rektorem. Komise pro otevírání obálek tedy nemůže konstatovat skutečnost uloženou jí zákonem (nemá, jakým způsobem by takovou skutečnost zjistila), tj. že je nabídka navrhovatele podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nelze souhlasit s názorem navrhovatele, že komise pro otevírání obálek může konstatovat nevyhovění tomuto bodu zákona, pouze pokud má reálně podložený důvod, že nabídku podepsala osoba neoprávněná. Účinné znění zákona ukládá komisi zkontrolovat tuto skutečnost, a pro její zjištění komise kontrolovala podklady v předložené nabídce a zjistila, že v nabídce navrhovatele takový doklad není.

19. Zadavatel zdůrazňuje, že nabídka navrhovatele nebyla vyřazena ze zadávacího řízení pouze z důvodu nepodepsání nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ale zejména proto, že nabídka nevyhověla požadavku na zpracování v jazyku požadovaném zadavatelem.

20. K tvrzení navrhovatele, že rozhodnutí o vyloučení navrhovatele nebylo ze strany zadavatele učiněno bezodkladně, zadavatel uvádí, že rozhodnutí o vyloučení bylo navrhovateli odesláno již 20.5.2013, tedy 8. pracovní den po termínu otevírání obálek a takový termín je podle zadavatele vyhovující zákonu. Zadavatel dále uvádí, že zákon v § 81 odst. 3 v poslední větě výslovně připouští souhrn termínů vyloučení uchazeče a zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

21. Zadavatel dále odkazuje na dokumenty – rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o námitkách navrhovatele, ve kterých jsou obsaženy názory a důvody, které vedly zadavatele k navrhovatelem napadanému postupu.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22. Úřad obdržel návrh dne 14.6.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dne 14.6.2013 obdržel návrh rovněž zadavatel.

23. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč.

24. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 26.6.2013 č. j. ÚOHS-S373/2013/VZ-11763/2013/512/PDr. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S373/2013/VZ-11792/2013/512/PDr ze dne 26.6.2013, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad týmž usnesením určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

25. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, návrhu navrhovatele, vyjádření zadavatele k návrhu a na základě vlastního zjištění konstatuje, že návrh v části, která se týká doručování dokumentů zadavatelem prostřednictvím osoby, která jej zastupovala na základě § 151 odst. 1 zákona, nebyl ve vztahu k této části podán oprávněnou osobou, a dále, že v části, která se týká vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K oprávněnosti navrhovatele k podání návrhu

26. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, zadavateli podat zdůvodněné námitky.

27. Podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

28. Ustanovení § 110 odst. 4 zákona stanoví, že námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

29. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

30. Jak stanoví ustanovení § 114 odst. 3 zákona, návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

31. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyl podán oprávněnou osobou.

32. Úřad se předně zabýval otázkou osoby oprávněné k podání návrhu, neboť její vyřešení je rozhodné pro to, zda se bude Úřad návrhem či jeho částmi zabývat v meritu věci či nikoliv.

33. V návrhu navrhovatel mimo jiné poukazoval na to, že zadavatel veškeré úkony odesílal prostřednictvím osoby, která v zadávacím řízení zadavatele zastupovala podle § 151 zákona, a podle názoru navrhovatele je tento postup v rozporu s ustanovením § 151 odst. 2 zákona.

34. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že tuto námitku týkající se doručování dokumentů prostřednictvím osoby, která zadavatele zastupuje na základě § 151 odst. 1 zákona, uvedl navrhovatel v návrhu nad rámec svých námitek ze dne 28.5.2013. Vzhledem k tomu, že podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci a jelikož navrhovatel v této části návrhu námitky řádně a včas nepodal, nebyl návrh stran této části podán oprávněnou osobou.

35. Pro úplnost Úřad k dané problematice uvádí, že podle § 148 odst. 2 zákona písemnosti podle tohoto zákona lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.

36. Podle ustanovení § 151 odst. 1 se zadavatel může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.

37. Podle § 151 odst. 2 zákona osobě zastupující zadavatele podle odstavce 1 nesmí být uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

38. Jak vyplývá z dokumentace o předmětné veřejné zakázce, v daném zadávacím řízení veškeré úkony učinil zadavatel sám a při oznamování těchto úkonů postupoval tak, že uchazeče o nich informoval emailem prostřednictvím osoby, která jej zastupovala na základě § 151 odst. 1 zákona. Úřad se neztotožňuje s názorem navrhovatele, že by takovýto postup byl v rozporu se zákonem. Ustanovení § 148 odst. 2 zákona umožňuje, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem byla méně formální, doručování se tak může uskutečňovat prakticky všemi dostupnými prostředky. Rovněž emailovou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem zákon v citovaném ustanovení připouští jako jiný způsob doručování.

39. Dále Úřad doplňuje, že ze znění ustanovení § 151 odst. 1 zákona vyplývá, že tato osoba zadavatele zastupuje při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením, a mezi takováto oprávnění lze bezpochyby zařadit i informační oprávnění.

40. Úřad uzavírá, že cílem oznamování úkonů zadavatele je, aby byli o těchto úkonech všichni uchazeči informováni, a mohli se případně účinně bránit. V daném případě postupem zadavatele nebyl navrhovatel nijak omezen v možnosti se bránit, neboť byl o všech úkonech zadavatele informován. Předmětným postupem zadavatele tak nemohla vzniknout navrhovateli žádná újma.

41. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad návrh navrhovatele v části, která se týká doručování dokumentů zadavatelem prostřednictvím osoby, která jej zastupovala na základě § 151 odst. 1 zákona, zamítl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K jazyku nabídky

42. Podle § 148 odst. 6 zákona nabídky a ostatní písemnosti podle tohoto zákona je možné předložit vždy v českém jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách.

43. Ustanovení § 71 odst. 9 zákona stanoví, že komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

44. Podle ustanovení § 71 odst. 11 zákona jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

45. Zadavatel v čl. 6. zadávací dokumentace ke způsobu zpracování a formě nabídky uvedl:

„Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce (krom výjimek uvedených v zákonu, míst kde cizí jazyk použil či připustil zadavatel – v jiném případě musí být přiložen úřední překlad do českého jazyka – to se týká především event. dokladů či dokumentů v mongolském jazyce), v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se zněním ZVZ.“

46. Dne 20.5.2013 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, neboť tato nabídka byla vyřazena při otevírání obálek. V odůvodnění zadavatel mimo jiné uvedl: „Zadávací dokumentace v bodu 6. popisuje nárok na jazyk předložení nabídky. Německý ani anglický jazyk bez úředního překladu není přípustný. Nabídka uchazeče obsahuje na stranách 50-55 text zřejmě v anglickém jazyce. Strana 79 nabídky je pak zřejmě v německém jazyce. Str. 88-91 a str. 186-187 nabídky jsou pak zřejmě v anglickém jazyce. Nabídka tak nevyhovuje nárokům kladeným zákonem na skutečnosti povinně kontrolované při otevírání obálek. …“

47. Kontrolou obsahu nabídky navrhovatele Úřad zjistil, že tato nabídka obsahuje:

 • na str. 50-54 Curriculum vitae osoby Ganchimeg Gombodorj v anglickém jazyce
 • na str. 55 Curriculum vitae osoby Erdenetsetseg Badarch v anglickém jazyce
 • na str. 79 dokument Zentralbesamungsstation Gieβen v německém jazyce
 • na str. 88-90 Curriculum vitae osoby Batsukh Zayat v anglickém jazyce
 • na str. 91 Curriculum vitae osoby Tumen-Ulzii Choinym v anglickém jazyce
 • na str. 186-187 Letter of support ze dne 3.5.2013 v anglickém jazyce, v hlavičce dokumentu je uvedeno Mongolian state university of agriculture a dokument je podepsán T. Kheruuga, Rector of MSUA.

48. K uvedenému Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že volba zadávacích podmínek na veřejnou zakázku je záležitostí zadavatele, který však musí mít na zřeteli transparentnost a jednoznačnost zadávacích podmínek, aby uchazeči o veřejnou zakázku mohli své nabídky zpracovat v souladu s jejich zněním. V šetřeném případě zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce (… v jiném případě musí být přiložen úřední překlad do českého jazyka – to se týká především event. dokladů či dokumentů v mongolském jazyce).

49. Úřad se neztotožňuje s výkladem navrhovatele, který, jak vyplývá z jeho vyjádření ze dne 20.6.2013, si dovodil, že požadavek na úřední překlad dokladů či dokumentů se týká zejména dokladů či dokumentů především v mongolském jazyce (a zřejmě podle názoru navrhovatele nikoliv pak už dokladů či dokumentů v jiném cizím jazyce). Úřad uvádí, že z předmětného ustanovení zadávací dokumentace vyplývá jednoznačný požadavek na úřední překlad všech dokumentů, které by byly předloženy v jiném jazyce než českém. Zadavatel zde pak dále uvedl mongolský jazyk pouze příkladmo, neboť s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky předpokládal, že je pravděpodobné, že uchazeči ve svých nabídkách předloží dokumenty či doklady právě v mongolském jazyce.

50. Úřad se rovněž neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že smyslem ustanovení § 71 odst. 9 písm. a) zákona je, aby komise pro otevírání obálek vyřadila při otevírání obálek takovou nabídku, která by byla pro další posuzování zcela nesrozumitelná, neboť z žádného ustanovení zákona takovýto postup nevyplývá. Naopak ze znění § 71 odst. 11 zákona vyplývá, že komise pro otevírání obálek ve fázi otevírání obálek v rámci kontroly každé z podaných nabídek přezkoumá, zda je nabídka zpracována v jazyku, který zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách, a pokud těmto požadavkům nevyhoví, komise nabídku vyřadí. Rovněž argument, že v případě nabídky navrhovatele se jednalo pouze o její marginální část (12 ze 188 stran) v jiném než požadovaném jazyku, není relevantní, neboť pro posouzení, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku je rozhodný samotný jazyk předložené nabídky, nikoli rozsah části nabídky zpracované v tomto cizím jazyce.

51. Úřad má za to, že neobstojí ani argument navrhovatele, že dokumenty uvedené jím v nabídce v anglickém jazyku byly uvedeny nad rámec požadavků zadavatele a požadavků zákona, a že nesloužily ani k prokázání kvalifikace uchazeče, a že nabídka i bez těchto dokumentů splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud navrhovatel předložil předmětné dokumenty v jeho nabídce, pak tyto dokumenty tvoří její materiální součást. A na dokumenty, které jsou součástí nabídky, se pak nutně vztahují stejná pravidla jako na nabídku samotnou. Pokud tedy navrhovatel hodlal učinit předmětné dokumenty v cizím jazyce součástí nabídky (a navrhovatel v návrhu na str. 3 uvedl, že: „v jím podaných námitkách nikde nezpochybnil váhu jím předložených dokumentů, ani netvrdil, že by nebyly součástí nabídky“), pak měl přiložit v souladu s požadavky zadavatele současně jejich úřední překlad do českého jazyka.

52. Rovněž podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17.10.2006, čj. 62 Ca 12/2006 – 600 se nabídky v zadávacím řízení předkládají v českém jazyce, ledaže by zadavatel v oznámení zadávacího řízení požadoval její předložení kromě českého jazyka též v jiném jazyce; neuplatní-li tedy zadavatel takový požadavek jiného jazyka nabídky, musí být samotná nabídka včetně všech dokladů předkládaných jako její součást předložena v českém jazyce; nesplnění tohoto požadavku je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

53. Po posouzení nabídky navrhovatele nelze než konstatovat, že navrhovatel ve své nabídce předložil dokumenty v anglickém a německém jazyce, přičemž nepřiložil úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka, jak požadoval zadavatel v čl. 6 zadávací dokumentace. Nabídka navrhovatele tak neodpovídá požadavkům zadavatele na zpracování nabídky v požadovaném jazyku a měla být v souladu se zákonem z tohoto důvodu vyřazena a navrhovatel následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

54. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že v postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že jeho nabídka obsahovala dokumenty v anglickém a německém jazyce bez úředního překladu, neshledal porušení zákona.

K podpisu návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

55. Podle § 68 odst. 2 zákona v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanoví-li zadavatel jinak; ustanovení § 64 odst. 2 věty první tím není dotčeno.

56. Podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

57. Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) je v čele veřejné vysoké školy rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor.

58. Úřad z nabídky navrhovatele zjistil, že na str. 10 nabídky je na poslední straně návrhu smlouvy uvedeno: „V Praze dne: 6.5.2013, za zhotovitele: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU“, a k těmto údajům je připojen podpis a razítko České zemědělské univerzity v Praze, včetně razítka „Prověřeno právním odd. ČZU v Praze“.

59. Dne 20.5.2013 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, neboť tato nabídka byla vyřazena při otevírání obálek. V odůvodnění zadavatel mimo jiné uvedl: „… Komise pro otevírání obálek v nabídce dále nenašla doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče, jednat jménem či za uchazeče. Smlouva je podepsána „prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU“. Výpis z např. obchodního rejstříku, ze kterého by se dala určit oprávněnost osoby, v nabídce předložen není. Uchazeč uvádí na str. 21 nabídky, že se nezapisuje do obchodního rejstříku ani jiné obdobné evidence. Uchazeč ovšem mohl předložit např. jmenovací dekret rektora této veřejné školy.“

60. K uvedenému Úřad úvodem uvádí, že problematikou jednání dodavatele se Úřad zabýval i ve svém výkladovém stanovisku „Jednání dodavatele“, uveřejněném na https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html, z něhož vyplývá, že zadavatel nemůže vyloučit dodavatele pouze při svých pochybnostech o tom, zda nabídku podepsala oprávněná osoba. Dodavatelé mají v souladu s obecně závaznými právními předpisy více možností jak jednat, a to buď přímo – jménem dodavatele, či v zastoupení, a zadavatel není oprávněn takové zákonné možnosti dodavatelů svými podmínkami omezovat. Pokud už tak zadavatel učiní, nesplnění takového požadavku nesmí vést k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pouze samotná pochybnost zadavatele o tom, zda nabídka či jiná listina v nabídce je podepsaná osobou k tomu oprávněnou, nemůže být důvodem k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Důvodem k vyloučení muže být pouze to, že nabídka je skutečně podepsána osobou, které není taková pravomoc dána, ať již ze zákona či samotným dodavatelem. Uvedená problematika byla řešena v rozhodnutí VZ/S145/05-152/4300/05-AB ze dne 30. 9. 2005 potvrzeném rozhodnutím předsedy Úřadu 2R 86/05-Šp ze dne 20. 2. 2006; pro úplnost Úřad uvádí, že v předmětném případě byla zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

61. Z citovaného rozhodnutí Úřadu č. j. VZ/S145/05-152/4300/05-AB ze dne 30. 9. 2005 vyplývá, že: „jestliže hodnotící komise neměla prokázané, že nabídku podepsala neoprávněná osoba, nebyla oprávněna nabídku navrhovatele vyřadit. Zadavatel, který se s nesprávným rozhodnutím hodnotící komise ztotožnil, tak nesplnil povinnost stanovenou zákonem, když neoprávněně vyloučil z účasti na předmětné veřejné zakázce navrhovatele, aniž měl prokázané, že nabídku podepsala osoba, která k tomu nebyla oprávněna. … Nemůže se však jednat o nějaký domnělý důvod, ale důvod, který je reálně podložen. Z toho důvodu je závěr zadavatele, že nabídku podepsala neoprávněná osoba nesprávný, neboť navrhovatel předložil nabídku v souladu se zákonem a zadávací dokumentací.“ Z výše uvedeného vyplývá, že Úřad zastává tento právní názor dlouhodobě a je neměnný.

62. K postupu zadavatele spočívajícím ve vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že v nabídce nepředložil doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče, jednat jménem či za uchazeče, např. jmenovací dekret rektora této veřejné školy, Úřad uvádí, že z ustanovení § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách vyplývá, že rektor jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak. Pokud by zadavatel po navrhovateli požadoval, aby navrhovatel předložil např. jmenovací dekret rektora této veřejné školy, či jiný doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče (tj. rektora), jednat jménem či za uchazeče, jednalo by se o požadavek nad rámec zákona, neboť již ze samotného zákona o vysokých školách vyplývá, že za vysokou školu jedná rektor.

63. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nebyl v daném případě oprávněn vyloučit navrhovatele z důvodu, že v nabídce nepředložil doklad opravňující osobu, která podepsala návrh smlouvy za uchazeče, jednat jménem či za uchazeče, např. jmenovací dekret rektora této veřejné školy.

64. Úřad však současně konstatuje, že uvedené nic nemění na tom, že nabídka navrhovatele neodpovídala požadavkům zadavatele na zpracování nabídky v požadovaném jazyku a měla být v souladu se zákonem z tohoto důvodu vyřazena a navrhovatel následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení, neboť navrhovatel ve své nabídce předložil dokumenty v anglickém a německém jazyce, přičemž nepřiložil úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka, jak požadoval zadavatel v čl. 6 zadávací dokumentace.

K dalším skutečnostem uváděným v návrhu

65. Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že rozhodnutí o vyloučení nebylo ze strany zadavatele učiněno bezodkladně, neboť otevírání obálek se konalo dne 7.5.2013 a rozhodnutí o vyloučení je datováno dne 20.5.2013 a navrhovateli bylo doručeno dne 21.5.2013. Z ustanovení § 71 odst. 11 zákona vyplývá postup, že komise pro otevírání obálek vyřadí nabídku, jestliže nevyhoví požadavkům podle odstavce 9. Komise pak informuje zadavatele o vyřazení takové nabídky a zadavatel je následně povinen vyloučit příslušného uchazeče, jehož nabídka byla komisí předtím vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení, a to bezodkladně po obdržení této informace. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel pak rovněž bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Úřad po posouzení postupu zadavatele z časového hlediska shledal dané termíny jako přiměřené, a uzavírá, že zadavatel oznámil navrhovateli jeho vyloučení ve lhůtě 14 dnů po otevírání obálek, resp. 9 pracovních dnů, což Úřad považuje za lhůtu plně odpovídající požadavkům zákona.

66. Dále k námitce navrhovatele, že zadavatel odeslal navrhovateli oznámení o výběru nejvhodnější nabídky spolu s rozhodnutím o vyloučení navrhovatele, Úřad uvádí, že zákon takovýto postup nezakazuje, naopak v § 81 odst. 3 zákona výslovně uvádí, že zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, přičemž dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

VI. K ZAMÍTNUTÍ ČÁSTI NÁVRHU, KTERÁ SE TÝKÁ VYLOUČENÍ NAVRHOVATELE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

67. Podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 tohoto ustanovení zákona.

68. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, Úřad v postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že jeho nabídka obsahovala dokumenty v anglickém a německém jazyce bez úředního překladu, neshledal nedodržení postupu stanoveného zákonem, a proto Úřad rozhodl o zamítnutí této částí návrhu, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1

2. Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

3. CIRA CZ spol. s r.o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz