číslo jednací: S347/2013/VZ-19564/2013/513/KSt

Instance I.
Věc Technická správa objektů Ministerstva kultury
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo kultury
  2. Antonín Herrman
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2013
Dokumenty file icon 2013_S347.pdf 297 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S347/2013/VZ-19564/2013/513/KSt

 

10. října 2013


 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 6. 2013 na návrh ze dne 31. 5. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá strana,
  • navrhovatel – Antonín Herrman, IČO 12264300, místo podnikání Píškova 1947/14, 155 00 Praha – Stodůlky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Technická správa objektů Ministerstva kultury“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 3. 2013 pod ev. č. 234126 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 13. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 051-083970,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Antonín Herrman, IČO 12264300, místo podnikání Píškova 1947/14, 155 00 Praha – Stodůlky – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá strana (dále jen „zadavatel“) – uveřejnila dne 12. 3. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 234126 a dne 13. 3. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2013/S 051-083970, oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Technická správa objektů Ministerstva kultury“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se v uvedeném zadávacím řízení nechal zastoupit společností CPS Consulting, s. r. o., IČO 27391566, se sídlem Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7, a to ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle bodu II.2.1) „Celkové množství nebo rozsah“ oznámení o zakázce činí 6 000 000,- Kč bez DPH.

4. Zadavatel v bodu IV.2.1) „Kritéria pro zadání zakázky“ oznámení o zakázce stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena.

5. Podle protokolu o otevírání obálek ze dne 13. 5. 2013 podalo nabídku jedenáct uchazečů. Všechny nabídky splnily požadavky § 71 odst. 9 zákona.

6. Vzhledem k tomu, že se uchazeč – Antonín Herrman, IČO 12264300, místo podnikání Píškova 1947/14, 155 00 Praha – Stodůlky (dále jen „navrhovatel“) – domníval, že zadávací podmínky šetřené veřejné zakázky byly zadavatelem stanoveny v rozporu se zákonem, doručil dne 17. 5. 2013 zadavateli námitky proti těmto zadávacím podmínkám ze dne 16. 5. 2013. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 5. 2013 navrhovatel obdržel dne 24. 5. 2013.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 3. 6. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

8. Dne 3. 6. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 3. 6. 2013.

Obsah návrhu navrhovatele ze dne 31. 5. 2013

9. Navrhovatel v návrhu ze dne 31. 5. 2013 uvedl, že spatřuje porušení zákona v tom, že zadávací podmínky v rozporu s § 44 odst. 1 zákona trpí nejasností, neurčitostí a nesrozumitelností. Na základě takto stanovených zadávacích podmínek musel podle navrhovatele zadavatel obdržet neporovnatelné nabídky. Navrhovatel napadal např. podmínku zadavatele užívat k plnění veřejné zakázky informační systém ALVAO Servicedesk pro interní evidenci požadavků. Tento požadavek je podle navrhovatele diskriminační pro ty dodavatele, kteří tento systém nevyužívají nebo využívají jiný systém, který není kompatibilní se systémem ALVAO Servicedesk.

10. Podle navrhovatele dále zadavatel požaduje příliš rozsáhlou kvalifikaci pro každého ze 2 techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Požadavky zadavatele na časový rozsah přítomnosti těchto techniků na pracovišti vede podle navrhovatele k porušení zákoníku práce. Dále podle navrhovatele porušil zadavatel obchodní zákoník, když si vyhradil právo provést vlastní výběr subdodavatele, ale zároveň nesejmul z dodavatele odpovědnost za plnění, která by vznikla třetí osobou k tomu určenou na základě výběru zadavatele. Za nesrozumitelné považuje navrhovatel i zadávací podmínky týkající se např. zajišťování energetického managementu budov zadavatele, provozu osobního výtahu, kontroly plošiny pro imobilní občany.

11. Na základě výše uvedených skutečností navrhovatel navrhl, aby Úřad podle § 118 odst. 1 zákona zadávací řízení zrušil. Současně navrhl, aby Úřad vydal podle § 117 odst. 1 zákona předběžné opatření „s cílem zamezit zadavateli v pokračování zadávacího řízení až k uzavření smlouvy“.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 5. 6. 2013

12. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dne 5. 6. 2013. Ve svém vyjádření uvedl, že námitky navrhovatele jsou neopodstatněné. K namítanému diskriminačnímu ustanovení týkajícímu se používání informačního systému ALVAO Servicedesk zadavatel uvedl, že všem dodavatelům podal stejné informace a žádný z dodavatelů k tomuto požadavku nevznesl dotaz, ani nezpochybnil nedodržení zásad uvedených v § 6 zákona.

13. K požadované kvalifikaci pro 2 techniky zadavatel sdělil, že rozsah požadované kvalifikace omezil pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Dále zadavatel např. k vlastnímu výběru subdodavatele uvedl, že požadoval, aby dodavatel pouze „zajistil“ a nikoliv „prováděl“ činnosti, které bude provádět „třetí“ osoba.

14. Závěrem svého vyjádření zadavatel navrhl, aby Úřad zamítl jak navrhovatelův návrh na vydání předběžného opatření, tak i samotný návrh.

II. Průběh správního řízení

15. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

16. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S347/2013/VZ-10878/2013/513/KSt ze dne 12. 6. 2013. Současně Úřad účastníkům řízení stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S347/2013/VZ-10879/2013/513/KSt z téhož dne lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Citovaným usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu sedmi dnů ode dne doručení usnesení k doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 57 198,- Kč na účet Úřadu. Uvedené usnesení bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 18. 6. 2013.

17. Úřad pro úplnost uvádí, že s ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci s podáním návrhu nebo ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem, nerozhodoval o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, neboť není třeba zajistit účel řízení prostřednictvím nařízení předběžného opatření.

III. Závěry Úřadu

18. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

19. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

20. S podáním návrhu je navrhovatel podle § 115 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

21. Podle § 117a písm. a) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní.

22. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

23. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S347/2013/VZ-10879/2013/513/KSt ze dne 12. 6. 2013 lhůtu sedmi k provedení úkonu a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 57 198,- Kč na účet Úřadu a to do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

24. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

25. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 18. 6. 2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 25. 6. 2013, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauci nesložil, ani nedoložil doklad o jejím složení.

26. Jak Úřad zjistil z výpisu účtu Úřadu ze dne 5. 8. 2013, navrhovatel téhož dne složil na účet Úřadu kauci ve výši 57 198,- Kč, tedy ve výši stanovené mu Úřadem. Pro úplnost Úřad dodává, že navrhovatel nedoložil Úřadu doklad o složení kauce na jeho účet.

27. K uvedenému Úřad dále uvádí, že zákon v § 117a výslovně odlišuje důvod pro zastavení správního řízení podle písm. a), tedy že návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní (kdy náležitostí návrhu podle § 114 odst. 3 zákona je i doklad o složení kauce podle § 115 zákona), a důvod pro zastavení správního řízení podle písm. b), tedy, že nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

28. Zákon tedy rozlišuje v souvislosti s kaucí dvě povinnosti. Za prvé je to povinnost samotného složení kauce na účet Úřadu. Za druhé je to povinnost učinit součástí návrhu doklad o složení kauce. Zatímco povinnost doložení dokladu o složení kauce je možné splnit i po lhůtě stanovené Úřadem (dokud Úřad správní řízení nezastaví), u povinnosti složení kauce toto nelze.

29. K tomu Úřad dále dodává, že důvod pro zastavení řízení stanovený v § 117a písm. b) zákona je nutno vykládat restriktivně, a to tak, že složit kauci podle § 115 odst. 1 zákona je nutné s podáním návrhu nebo v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Nesplnění této podmínky již není možné nijak zhojit a Úřad je povinen správní řízení zastavit. Zákon totiž vůbec neupravuje situaci, kdy by byla kauce uhrazena po dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Z tohoto lze dovodit, že úhrada kauce po dodatečné lhůtě stanovené Úřadem není možná.

30. V šetřeném případě navrhovatel složil kauci dne 5. 8. 2013, tedy až po uplynutí lhůty stanovené Úřadem. Jak je uvedeno výše, byla navrhovateli stanovena lhůta ke složení kauce do 7 dnů ode dne obdržení usnesení. Usnesení Úřadu převzal navrhovatel podle dodejky dne 18. 6. 2013. Lhůta pro složení kauce tedy uplynula dne 25. 6. 2013. Úhrada kauce po uplynutí dodatečné lhůty stanovené Úřadem však není možná (viz bod 30. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

31. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci s podáním návrhu nebo ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem.

32. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti rozhodnutí lze do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá strana

2. Antonín Herrman, Píškova 1947/14, 155 00 Praha – Stodůlky

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz