číslo jednací: S480/2013/VZ-23096/2013/513/ZKy/RNi

Instance I.
Věc Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo financí
  2. Internethome, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2013
Dokumenty file icon 2013_S480.pdf 497 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S480/2013/VZ-23096/2013/513/ZKy/RNi

 

26. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 2. 8. 2013 na návrh ze dne 31. 7. 2013, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525, 118 10 Praha 1 – Malá Strana
  • navrhovatel – Internethome, s.r.o., IČO 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 5. 6. 2013 pod ev. č. 234252 ve znění oprav zveřejněných dne 30. 7. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 108-184818 ve znění dodatečných informací ze dne 31. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 147-255709,

 

rozhodl takto:

 

I.

Návrh navrhovatele Internethome, s.r.o., IČO 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha 4 – Michle se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se uveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 citovaného zákona.

II.

Návrh navrhovatele Internethome, s.r.o., IČO 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha 4 – Michle se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se termínu zahájení poskytování služeb poptávaných ve veřejné zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 citovaného zákona.

 

III.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525, 118 10 Praha 1 – Malá Strana – nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když ve veřejné zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“ provedl změnu zadávacích podmínek, kterou umožnil uchazečům podat nabídku pouze na část či na části veřejné zakázky, a neprodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

IV.

Jako opatření k nápravě podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 5. 6. 2013 pod ev. č. 234252 ve znění oprav zveřejněných dne 30. 7. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 108-184818 ve znění dodatečných informací ze dne 31. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 147-255709.

 

V.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525, 118 10 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2012, ve znění oprav ze dne 12. 10. 2012, pod ev. č. 234252, a dne 24. 10. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 205-337434, Oznámení předběžných informací o zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF na období 2013-2016“.

2. Dne 5. 6. 2013 zveřejnil zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 234252, ve znění oprav zveřejněných dne 30. 7. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 108-184818, ve znění dodatečných informací zveřejněných dne 31. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 147-255709, Oznámení o veřejné zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“ (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Předmětem veřejné zakázky je podle bodu „II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ Oznámení o zakázce „soubor Částí k zajištění poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS tvořících neveřejnou komunikační infrastrukturu Ministerstva financí (dále jen MF) a organizačních složek resortu MF.“

4. Podle bodu „II.1.8.) Části zakázky“ Oznámení o zakázce je předmětná veřejná zakázka rozdělena na části a nabídky mohou být předkládány pro všechny části. Podle bodu „4. Předložení nabídky“ části A. Zadávací dokumentace – „Pokyny pro dodavatele“ je dodavatel povinen předložit nabídku na všechny části veřejné zakázky. Podle bodu „1. Předmět veřejné zakázky“ stejné části Zadávací dokumentace je seznam částí veřejné zakázky uveden v Příloze č. 2 – „Poptávané služby“ Zadávací dokumentace, ze které vyplývá, že jednotlivé části veřejné zakázky jsou reprezentovány lokalitami, pro které mají být požadované služby naceněny.

5. Z Přílohy č. 2 – „Poptávané služby“ Zadávací dokumentace vyplývá, že dodavatel veřejné zakázky vepíše do přiložené tabulky „Navrhovaný termín zřízení služby ve formátu T+X dní, kde T je datum podpisu smlouvy“, přičemž podle níže uvedené vysvětlivky „Dodavatel uvede indikativní návrh termínu zřízení služby v kalendářních dnech od data podpisu smlouvy (T).“ Zároveň, podle Přílohy č. 6 „Katalogový list Služby“ Zadávací dokumentace, je maximální doba zřízení služby určena na 150 kalendářních dní.

6. V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – „Platební a obchodní podmínky (Závazný vzor smlouvy)“ (dále jen „Závazný vzor smlouvy“) se v bodě 3.3. uvádí, že „Poskytovatel zahájí poskytování Služby od XX. Xxxxxxx 2013 od 00,00 hodin. Poskytovatel se zavazuje, že před zahájením poskytování Služby bude o připravenosti k zahájení informovat oprávněného zástupce Objednatele a Koncových uživatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

7. Podle bodu „5. Obsah nabídky“ části A. Zadávací dokumentace – „Pokyny pro dodavatele“ „zadávací lhůta začíná běžet dnem (skončení lhůty pro podání nabídek), tj. 1. června 2013 a končí 31. prosince 2013.“

8. Dne 17. 7. 2013 podala Internethome, s.r.o., IČO 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha 4 – Michle (dále jen „navrhovatel“) námitky proti zadávacím podmínkám. V těchto námitkách brojí zejména proti tomu, že zadavatel v kapitole 4. části A. Zadávací dokumentace – „Pokyny pro dodavatele“ stanovil, že dodavatel je povinen předložit nabídku na všechny části veřejné zakázky. Takovouto povinnost považuje navrhovatel za diskriminační, neboť znevýhodňuje menší lokální poskytovatele, a žádá, aby zadavatel dotčený článek zadávací dokumentace změnil tak, že dodavatel nebude „povinen“, nýbrž „oprávněn“ předložit nabídku na všechny části veřejné zakázky. Dále se navrhovatel dožaduje vyjasnění rozporných formulací v zadávací dokumentaci týkajících se složení jistoty a lhůty pro podání nabídek a stěžuje si na netransparentně určené doby plnění smlouvy, zejména v případě termínu zahájení poskytování služeb. V posledním bodě námitek navrhovatel uvádí, že veřejná zakázka buďto nebyla předběžně oznámena nebo zadavatel předběžně oznámil zakázku jinou. Závěrem navrhovatel dodává, že v případě, že by zadavatel výše popsané vady napravil, domáhá se navrhovatel prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, že celá lhůta pro podání nabídek začne běžet znovu, aby všichni dodavatelé, i ti, kteří teprve po odstranění vad začnou s přípravou nabídky, měli k dispozici dostatečný časový prostor, tj. stejný jako byl k dispozici původně.

9. V rozhodnutí ze dne 24. 7. 2013 zadavatel navrhovateli oznámil, že jeho námitkám částečně vyhovuje, a to konkrétně v části týkající se povinnosti dodavatele předložit nabídku na všechny části veřejné zakázky. Za účelem nápravy svého pochybení zadavatel upravil bod 4. části A. Zadávací dokumentace – „Pokyny pro dodavatele“ tak, že uchazeč nebude mít „povinnost“ podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, nýbrž „bude oprávněn“ podat nabídku na všechny části veřejné zakázky. S ohledem na tuto změnu prodloužil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 4. 9. 2013. V ostatních bodech zadavatel s podanými námitkami nesouhlasí, případně komentuje ty formulace zadávací dokumentace, které navrhovatel považuje za rozporné.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 2. 8. 2013 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který Úřad obdržel dne 2. 8. 2013. Dnem, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

II. OBSAH NÁVRHU

11. Ve svém návrhu navrhovatel uvádí, že zadavatel sice vyhověl jeho námitce ve věci povinnosti předložit nabídku na všechny části veřejné zakázky, nicméně již neprodloužil lhůtu k podání nabídek dle požadavku navrhovatele tak, aby všichni dodavatelé, i ti, kteří začnou s přípravou nabídky teprve po odstranění vad v zadávací dokumentaci, měli k dispozici dostatečný časový prostor, to jest takový, jaký zadavatel určil původně. Navrhovatel uvádí, že v případě neprodloužení lhůty k podání nabídek o celou původní délku zadavatel nadále zvýhodňuje velké telekomunikační operátory, kteří mohli zahájit přípravu nabídek ihned po uveřejnění oznámení o zakázce, zatímco lokální poskytovatelé, kteří musí sjednávat množství subdodávek, opět nemají dostatek času. Ve výše popsaném jednání zadavatele navrhovatel spatřuje porušení druhé věty § 40 odst. 3 zákona a zároveň porušení zásady zákazu diskriminace obsažené v § 6 odst. 1 zákona.

12. V dalším bodě svého návrhu navrhovatel protestuje proti netransparentně určenému termínu zahájení poskytování služeb. Uvádí, že v kapitole 3.3 Závazného vzoru smlouvy (viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí) je předepsáno, že poskytovatel zahájí služby v zatím neupřesněný den v roce 2013, přičemž zadávací lhůta končí dnem 31. 12. 2013. Podle navrhovatele je možné, že teprve v poslední den zadávací lhůty nebo jen krátce předtím zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, z čehož vyplývá, že zavázat se k zahájení plnění veřejné zakázky ještě v roce 2013 je pro dodavatele velmi rizikové. Obchodní podmínku spočívající v závazku dodavatele zahájit plnění v neznámý den v roce 2013 považuje navrhovatel za netransparentní a v setrvání zadavatele na této podmínce navrhovatel spatřuje porušení § 6 odst. 1 zákona. Samotný návrh smlouvy obsahující výše zmíněnou dobu zahájení plnění pak navrhovatel považuje za návrh smlouvy na plnění nemožné.

13. Závěrem návrhu navrhovatel brojí proti absenci předběžného oznámení předmětné veřejné zakázky. Navrhovatel se domáhá zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona nebo, pro případ, že by rozhodnutí ve správním řízení nabylo právní moci před koncem lhůty pro podání nabídek, úpravy lhůty pro podání nabídek tak, aby ode dne nabytí právní moci zůstala lhůta pro podání nabídek v délce 52 dnů.

14. Navrhovatel se současně domáhá nařízení předběžného opatření podle § 117 zákona odst. 1 písm. b) zákona, tedy pozastavení zadávacího řízení v předmětné veřejné zakázce.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

15. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

16. Dne 8. 8. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 7. 8. 2013, v němž zadavatel Úřadu sdělil, že shledává návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele nedůvodným a že má za to, že se navrhovatel pokouší zejména z finančních důvodů zadávací řízení zmařit. V případě uskutečnění zadávacího řízení totiž čeká původní poskytovatele služeb, kam patří i společnost Telefónica Czech Republic, a.s., která je 100% vlastníkem navrhovatele, velmi pravděpodobně pokles tržeb.

17. Dále zadavatel uvádí, že před zahájením zadávacího řízení byla se stávajícími uchazeči vedena panelová diskuze, ve které došlo k plošné shodě na formálním postupu v zadávacím řízení včetně toho, že uchazeči budou povinni nacenit všechny služby dle lokalit, aby nedošlo k výpadkům některých (obchodně méně zajímavých) datových komunikačních služeb v resortu Ministerstva financí.

18. Zadavatel dále uvádí, že i přes možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 1 zákona s ohledem na uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, stanovil zadavatel lhůtu pro podání nabídek nad zákonem stanovené minimum, a to na 55 dní. V této době navrhovatel nepožádal v souladu se zadávací dokumentací o prohlídku místa plnění ani nevyužil institutu dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona. Zadavatel se podle svého vyjádření nezříká částečného pochybení, kterého se dopustil, když v Oznámení o zakázce označil oprávnění podat nabídku na všechny části, avšak v zadávací dokumentaci uvedl povinnost podat nabídku na všechny části. Tuto svou chybu však zadavatel ihned po upozornění navrhovatele opravil a námitkám navrhovatele vyhověl tak, aby byla posílena hospodářská soutěž, a to i za cenu toho, že v současné situaci bude u některých lokalit pravděpodobně docházet k opakování zadávacích řízení, poněvadž bude podána pouze jedna nabídka. Zároveň s výše uvedenou změnou zadavatel podle svých slov přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, neboť provedená změna podle něj nemá zásadní dopad na možnosti zájemců podat nabídky za stávajících i upravených podmínek. S ohledem na to, že navrhovatel podal návrh pouhých 8 dní před původním termínem pro podání nabídek, se zadavatel také domnívá, že návrh navrhovatele je veden účelově, s důvodem prodloužení trvání některých smluvních vztahů, které jsou pro zadavatele značně nevýhodné.

19. K navrhovatelem napadanému netransparentně určenému termínu zahájení poskytování služeb, zadavatel uvádí, že se této problematice věnoval již v dodatečných informacích č. 4 ze dne 2. 7. 2013, kde se zároveň zavázal zveřejnit konsolidované znění vzoru Smlouvy po skončení zákonné lhůty pro podání žádosti o dodatečné informace, což zadavatel učinil v dodatečných informacích č. 13 ze dne 22. 7. 2013.

20. K neuveřejnění předběžného oznámení, které je navrhovatelem rovněž napadáno, zadavatel uvádí, že § 86 zákona ukládá veřejnému zadavateli povinnost uveřejnit formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní zakázky. Z této obecné povinnosti podle zadavatele vyplývá, že cílem předběžného oznámení je informování potencionálních uchazečů o připravované veřejné zakázce, aniž by bylo striktně stanoveno, co musí být obsahem předběžného oznámení a jakou má předběžné oznámení závaznost. Některé podmínky pro zadání veřejné zakázky se pak mohou i změnit, neboť mezi uveřejněním předběžného oznámení a zahájením zadávacího řízení může uplynout i delší doba. Předběžné oznámení k předmětné veřejné zakázce bylo podle zadavatele uveřejněno pod jiným názvem kvůli tomu, že bylo uveřejněno za situace, kdy zadavatel předpokládal trvání smlouvy v délce 48 měsíců a uzavření smlouvy v roce 2013, a neměl důvod domnívat se, že smlouvy na plnění veřejné zakázky v roce 2013 uzavřeny nebudou. Změna názvu veřejné zakázky oproti předběžnému oznámení reflektuje změny nastolené usneseními vlády č. 385 ze dne 30. 5. 2012 a č. 138 ze dne 27. 2. 2013, které ukládají zadavateli povinnost uzavřít smlouvy pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Změna názvu a jeho konkretizace není podle zadavatele v rozporu se zákonem a nemá dopad na předmět plnění.

21. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S480/2013/VZ-15002/2013/513/ZKy dne 14. 8. 2013. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S480/2013/VZ-15003/2013/513/ZKy z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit své stanovisko v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavateli byla rovněž určena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení.

22. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S480/2013/VZ-16166/2013/513/ZKy ze dne 26. 8. 2013 vydal Úřad předběžné opatření dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým zadavateli zakázal uzavřít v předmětném zadávacím řízení smlouvu. Návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, tedy návrh na pozastavení zadávacího řízení v předmětné veřejné zakázce, Úřad zamítl.

23. Dne 2. 9. 2013 se v sídle Úřadu uskutečnilo nahlížení do správního spisu vedeného ve věci předmětné veřejné zakázky, na které se z pověření navrhovatele dostavil pan Michal Rákoci.

24. Dne 9. 9. 2013 obdržel Úřad informaci o provedených úkonech zadavatele ze dne 5. 9. 2013, ze které vyplývalo, že zadavatel přistoupil dne 4. 9. 2013 k otevírání obálek s nabídkami.

25. Dne 11. 9. 2013 obdržel Úřad informaci o provedených úkonech zadavatele ze dne 9. 9. 2013, ze které vyplývalo, že téhož dne hodnotící komise přistoupila k posouzení prokázání kvalifikace uchazečů podle § 59 zákona.

26. Dne 11. 9. 2013 obdržel Úřad od zadavatele dále informaci, ze které vyplývalo, že téhož dne přistoupila hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek. Přílohou tohoto podání byla Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

27. Dne 12. 9. 2013 obdržel Úřad písemnou reakci navrhovatele na vyjádření zadavatele k návrhu, ve které navrhovatel nejprve uvádí, že se nezúčastnil prohlídky místa plnění, neboť za původních podmínek nemohl nabídku podat, a bylo tudíž bezpředmětné, aby obhlížel místa plnění. Dále navrhovatel uvádí, že námitky podal ve  lhůtě podle § 110 odst. 2 zákona a je tedy zbytečné, aby jej zadavatel osočoval z účelově pozdního podání. Navrhovatel zadavateli také vytýká, že žádným opravným oznámením neupozornil na změnu zadávacích podmínek (oprávněnost dodavatele podat nabídku na všechny části veřejné zakázky) a je tudíž otázkou, jak se další potenciální uchazeči, kterým nebylo doručeno rozhodnutí o námitkách tak jako navrhovateli, měli dozvědět, že se do zadávacího řízení nově mohou přihlásit. Z opravného oznámení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek tato informace podle navrhovatele není zřejmá, neboť v něm došlo pouze ke změně data otevírání obálek s nabídkami. Dále navrhovatel stejně jako ve svém návrhu zdůrazňuje, že prodloužení lhůty k podání nabídek o 41 dní není dostatečné, neboť navrhovatel má ze zákona nárok na lhůtu celou a zároveň potřebuje i včasnou informaci o tom, že má tuto lhůtu k dispozici. Navrhovatel totiž nemůže vynakládat zdroje na přípravu nabídky s tím, že mu lhůta bude možná časem prodloužena. Původní zadávací lhůta činila 55 dní a tuto lhůtu mohli využít dodavatelé, kteří nabízejí všechny části veřejné zakázky. Dodavatelům, kteří nenabízejí všechny části veřejné zakázky, však zadavatel poskytl lhůtu v délce pouhých 41 dní, což je podle navrhovatele zjevně diskriminační. Navrhovatel tedy žádal buďto lhůtu řádnou nebo zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel se v tomto přípisu nově vyjadřuje také k tomu, že velká část vyjádření zadavatele je zaměřena přímo na osobu navrhovatele, což podle něj není v souladu se zásadami stanovenými v § 6 odst. 1 zákona, neboť „posuzování námitek podle osoby namítajícího, podle jeho parametrů nebo dokonce podle parametrů jeho vlastníků je flagrantním projevem diskriminace.“ Závěrem navrhovatel zadavateli vytýká, že nadále trvá na zahájení plnění předmětné veřejné zakázky v roce 2013 a také to, že v oznámení předběžných informací k veřejné zakázce neuvedl, že bude v rámci datových komunikačních služeb poptávat konkrétně služby MPLS. V posledním bodě vyjádření navrhovatel konstatuje, že vzhledem k tomu, že nabídky v zadávacím řízení již byly podány, nelze vady zadávacího řízení napravit jinak, než tím, že zadávací řízení bude zrušeno.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

28. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky předložené zadavatelem, vyjádření, která předložili účastníci řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že ve věci uveřejnění předběžného oznámení a ve věci termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Zároveň však Úřad konstatuje, že ve věci týkající se  lhůty pro podání nabídek nepostupoval zadavatel při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem a proto Úřad rozhodl o zrušení zadávacího řízení, přičemž ke svému rozhodnutí uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K uveřejnění předběžného oznámení

29. Navrhovatel ve svém návrhu brojí mimo jiné i proti „absenci předběžného oznámení“. Přes stručnost tohoto konstatování Úřad z vyjádření zadavatele, které obdržel dne 8. 8. 2013, vyrozuměl, že navrhovateli jde v této záležitosti zejména o to, že zadavatel v Oznámení předběžných informací neuvedl, že bude v rámci datových komunikačních služeb poptávat konkrétně služby MPLS.

30. Podle § 86 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve měsíc od odeslání předběžného oznámení. Podle § 86 odst. 2 zákona je součástí předběžného oznámení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.

31. Podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“), obsahuje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele alespoň:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

b) popis předmětu veřejné zakázky,

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

32. Z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že opravné Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce odeslal zadavatel dne 10. 10. 2012 pod ev. č. 234252 (zveřejněno bylo dne 12. 10. 2012), přičemž samotné Oznámení o  veřejné zakázce odeslal ke zveřejnění dne 31. 5. 2013 pod ev. č. 234252.

33. V souladu s výše citovanou vyhláškou (viz bod 31. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvedl zadavatel v bodě „II.8) Další informace“ Oznámení předběžných informací důvody pro vyhlášení veřejné zakázky v tomto znění:

„1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:  V souladu s rozvojem elektronizace veřejné správy a centralizací některých informačních systémů kontinuálně roste potřeba vysokorychlostního datového připojení pracovišť zadavatelů k centrálním systémům a zajištění jednotné správy a důvěryhodné a dostupné komunikace mezi jednotlivými pracovišti. Jedná se o kontinuální potřebu bezpodmínečně nutnou pro běžný výkon svěřených agend.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontinuálního poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF (centralizované zadávání) v období po ukončení platnosti stávajících smluvních vztahů (tj. po 28. březnu 2013), a to pouze v případě nedokončení centralizovaného nákupu dle usnesení vlády č. 385, ze dne 30. května 2012.

Zadavatel předpokládá rozdělení veřejné zakázky na části a využití 20% finanční opce.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:  Zajištění požadovaného kvantitativního a zvyšování kvalitativního rozsahu poskytovaných datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF je v přímé vazbě na potřeby jednotlivých zadavatelů a realizace této veřejné zakázky v maximální možné míře naplní potřeby zadavatele s ohledem na hospodárné, efektivní a účelné vynakládaní finančních prostředků státního rozpočtu.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Veřejná zakázka bude plněna průběžně od 28. března 2013 do 31. března 2016, přičemž splnění veřejné zakázky je předpokládáno dne 31. března 2016.“

34. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel dodržel ustanovení § 86 odst. 1 zákona, které mu ukládá zahájit zadávací řízení nejdříve měsíc od odeslání předběžného oznámení, a dostál i požadavkům výše citované vyhlášky na rozsah odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

35. Kromě toho, že Úřad ověřil, zda zadavatel šetřenou veřejnou zakázku předběžně oznámil formálně, tj. zda předběžné oznámení pod příslušným evidenčním číslem existuje ve Věstníku veřejných zakázek, a zda při oznámení předběžných informací dodržel všechny náležitosti požadované zákonem a vyhláškou, zkoumal Úřad také to, zda se předběžně oznámená veřejná zakázka vztahuje k veřejné zakázce následně oznámené i fakticky, tj. zda se shoduje i svým obsahem.

36. V bodě „II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb“ Oznámení předběžných informací zadavatel uvedl, že předmětem zakázky je „zajištění kontinuálního poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF v období po ukončení platnosti stávajících smluvních vztahů (tj. po 28. březnu 2013).“

37. V bodě „II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)“ Oznámení předběžných informací uvedl zadavatel kód hlavního předmětu 72300000-8 a kódy dalších předmětů 72318000-7 a 64216110-7.

38. Z bodu „II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení“ Oznámení o zakázce vyplývá, že doba trvání veřejné zakázky je 48 měsíců.

39. Z bodu „II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ Oznámení o zakázce vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je „soubor částí k zajištění poskytování komunikačních služeb IP MPLS tvořících neveřejnou komunikační strukturu Ministerstva financí (dále jen MF) a organizačních složek resortu MF.“

40. V bodě „II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)“ Oznámení o zakázce uvedl zadavatel, stejně jako v Oznámení předběžných informací, kód hlavního předmětu 72300000‑8 a kódy dalších předmětů 72318000-7 a 64216110-7.

41. K námitce navrhovatele, že zadavatel měl již v Oznámení předběžných informací uvést, že bude poptávat datové komunikační služby typu MPLS Úřad uvádí, že zákon řeší detaily Oznámení předběžných informací jen v míře výše uvedené (viz body 30. - 31. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad však konstatuje, že při pochybnostech o správném postupu zadavatele je nutné vzít v úvahu zejména účel, pro který se předběžné oznámení zveřejnuje. Účelem zveřejnění předběžného oznámení je dát všeobecně ve známost, že určitý zadavatel hodlá v budoucnu zadat veřejnou zakázku určitého obsahu. Dojde-li mezi odesláním Oznámení předběžných informací a odesláním Oznámení o zakázce ke změně některých údajů o zakázce nebo uvedl-li zadavatel v Oznámení o zakázce z jakýchkoliv důvodů informace, které se od informací uvedených v Oznámení předběžných informací liší, je nutné zvažovat zejména dopad těchto změn na okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky. V případě, že dojde v zakázce, kterou má zadavatel v úmyslu zadat, ke změnám, které mají vliv na okruh uchazečů, kteří by se do zadávacího řízení potenciálně mohli přihlásit, je nutné, aby oznámení předběžných informací bylo vypracováno a odesláno znovu a následně aby zadavatel postupoval v souladu s § 86 odst. 1 zákona, tj. zahájil zadávací řízení nejdříve měsíc od odeslání nového předběžného oznámení. Výše uvedené platí zejména v případě, že dojde k úpravám v samotném předmětu plnění veřejné zakázky, neboť jedině nové předběžné oznámení zajistí, že se i noví potenciální dodavatelé dozvědí o záměru zadavatele zadat veřejnou zakázku.

42. Z výše citovaných pasáží (viz body 36. - 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyplývá, že zadavatel definoval předmět veřejné zakázky stejnými CPV kódy a ve slovním popisu jej v Oznámení předběžných informací vymezil jako „zajištění kontinuálního poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF v období po ukončení platnosti stávajících smluvních vztahů“, zatímco v Oznámení o zakázce jako „zajištění poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS tvořících neveřejnou infrastrukturu Ministerstva financí (dále jen MF) a organizačních složek resortu MF.“ Úřad konstatuje, že v Oznámení o zakázce byl předmět veřejné zakázky vymezen úžeji (zadavatel poptává datové komunikační služby využívající pro přenos informací konkrétně mechanismu MPLS a dále specifikuje, že se jedná o datové služby pro neveřejnou infrastrukturu resortu), přičemž užší specifikace předmětu veřejné zakázky není na překážku, neboť nerozšiřuje okruh potenciálních uchazečů, kteří by se do zadávacího řízení mohli přihlásit.

43. Totéž lze konstatovat o zadavatelem vymezeném předpokládaném termínu splnění předmětu veřejné zakázky. Z výše uvedeného je zřejmé, že v Oznámení předběžných informací vymezil zadavatel dobu splnění předmětné veřejné zakázky kratší než v Oznámení o zakázce. Rozšíření časového intervalu, v rámci nějž budou uchazeči povinni splnit realizovat předmět veřejné zakázky, nelze s ohledem na povahu dokumentu Oznámení předběžných informací v tomto konkrétním případě považovat za změnu, jež by měla či mohla ovlivnit okruh potenciálních uchazečů.  

44. Na základě výše uvedeného Úřad shrnuje, že zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v Oznámení předběžných informací i v Oznámení o zakázce shodně, přičemž konkretizace předmětu veřejné zakázky v Oznámení o zakázce neomezila okruh potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku a tudíž ani neomezila hospodářskou soutěž.

45. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2.

46. Protože se k uveřejnění předběžného oznámení nevztahují žádná další zákonná omezení kromě výše uvedených a protože rozdíl mezi předmětem veřejné zakázky uvedeným v Oznámení předběžných informací a v Oznámení o zakázce neměl vliv na okruh potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku, konstatuje Úřad, že zadavatel šetřenou veřejnou zakázku oznámil, a to v souladu se zákonem. Proto Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, tedy že se návrh navrhovatele ze dne 31. 7. 2013 v části týkající se uveřejnění předběžného oznámení podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona.

K termínu zahájení poskytování smluvních služeb

47. Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti tomu, že se má uchazeč zavázat k zahájení poskytování poptávané služby v zatím neznámý den, a to již v roce 2013 (podrobně viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

48. Podle § 49 odst. 2 zákona, zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1.

49. Podle § 49 odst. 3 zákona, dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.

50. Jak vyplynulo z dokumentace o předmětné veřejné zakázce, dne 26. 6. 2013 obdržel zadavatel ve smyslu § 49 odst. 1 zákona dotaz k zadávacím podmínkám následujícího znění: „Zadávací dokumentace v příloze č. 3 (dále také jen „návrh smlouvy“) v čl. 3.3 mimo jiné požaduje po uchazeči, aby zde uvedl termín zahájení poskytování Služby, tedy všech Částí Služby, konkrétním datem. Nicméně v bodu 4.1 návrhu smlouvy je odkaz na Přílohu č. 2 návrhu smlouvy, ve které je rovněž uveden termín zahájení poskytování služeb, avšak tento termín je určen lhůtou ode dne uzavření smlouvy. Navíc je maximální termín zahájení poskytování služeb v délce 150 kalendářních dní ode dne uzavření smlouvy uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Uchazeč se domnívá, že: 1) není možné předem určit konkrétní datum zahájení poskytování služeb s ohledem na skutečnost, že dopředu není jasné, ve který konkrétní den bude smlouva uzavřena, 2) termín (lhůta) pro zahájení poskytování služeb je dostatečně určen v čl. 4.1 návrhu smlouvy ve spojení s Přílohou č. 2 návrhu smlouvy, 3) v této souvislosti je první věta čl. 3.3 návrhu smlouvy nadbytečná, resp. že není v souladu s ostatními ustanoveními návrhu smlouvy a zadávací dokumentace. Upraví zadavatel návrh smlouvy, aby termíny zahájení poskytování služeb byly jednotně a jednoznačně stanoveny?“  V dokumentu s názvem „Dodatečné informace č. 4, 5 a 6 k zadávacím podmínkám“ ze dne 2. 7. 2013 zadavatel na tento dotaz odpověděl, že „vypouští první větu z článku 3.3.“ (původní znění článku 3.3 viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a že „Konsolidované znění smlouvy zveřejní zadavatel formou samostatných dodatečných informací bezprostředně po skončení lhůty pro podání dodatečných informací, tak aby byly v konsolidovaném znění zahrnuty všechny změny.“ V dodatečných informacích č. 13 ze dne 22. 7. 2013 pak zadavatel skutečně zveřejnil konsolidované znění platebních a obchodních podmínek (Závazný vzor smlouvy), kde byla věta z článku 3.3, od které navrhovatel zejména odvozuje netransparentnost termínu zahájení poskytování služeb, vynechána. V současnosti tedy platí, že dodavatel doplní navrhovaný termín zřízení služby do Přílohy č. 2 – Poptávané služby zadávací dokumentace tak, že uvede indikativní návrh termínu zřízení služby v kalendářních dnech od data podpisu smlouvy, přičemž maximální možný počet uvedených dní je omezen na 150 (viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

51. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2.

52. Vzhledem k výše uvedenému Úřad uvádí, že po úpravách provedených zadavatelem na základě žádosti o dodatečné informace je termín zahájení poskytování služeb určen jednoznačně a zadavatel nikde nevyžaduje, aby se dodavatel zavázal k zahájení poskytování poptávané služby již v roce 2013. Úřad tedy konstatuje, že námitka navrhovatele je v této věci zjevně nedůvodná, neboť ustanovení Závazného vzoru Smlouvy, která byla podle navrhovatele netransparentní a riziková pro dodavatele, zadavatel odstranil v rámci výše citovaných dodatečných informací k zadávacím podmínkám, které vypracoval a odeslal tak, jak mu ukládá § 49 odst. 2 a 3 zákona. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tedy že návrh navrhovatele ze dne 31. 7. 2013 v části týkající se termínu zahájení poskytování služeb poptávaných v šetřené veřejné zakázce podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona.

Ke lhůtě pro podání nabídek

53. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

54. Podle § 39 odst. 3 písm. a) zákona, nesmí být lhůta pro podání nabídek u nadlimitních veřejných zakázek kratší než

1. 52 dny v otevřeném řízení, nebo

2. 40 dnů v užším řízení.

55. Podle § 39 odst. 6 zákona, lhůty pro podání nabídek podle odstavce 3 začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení.

56. Podle § 40 odst. 1 zákona, pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

57. Podle § 40 odst. 3 zákona, provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.

58. Zadavatel v šetřeném případě odeslal oznámení o veřejné zakázce do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 5. 2013, přičemž dne 5. 6. 2013 bylo toto oznámení ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno. Dne 5. 6. 2013 zadavatel rovněž zpřístupnil zadávací dokumentaci v plném znění bez omezení přístupu na svém profilu. V bodě „IV.3.8) Podmínky pro otevírání obálek“ Oznámení o zakázce zadavatel stanovil datum otevírání obálek na den 25. 7. 2013, z čehož vyplývá, že lhůta pro podání nabídek činila celkem 55 dní, tedy o tři dny více, než je ustanovením § 39 odst. 3 písm. a) zákona stanovená minimální lhůta pro podání nabídek u nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v otevřeném řízení.

59. Z rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 7. 2013 vyplývá, že zadavatel částečně vyhověl námitkám navrhovatele tak, že v bodě č. 4 „Zadávací dokumentace – část A. Pokyny pro dodavatele“ změnil větu „Dodavatel je povinen předložit nabídku na všechny Části“ na „Dodavatel je oprávněn předložit nabídku na všechny Části“ a v souvislosti s tím prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 4. 9. 2013 s odůvodněním, že „navrženou úpravou lhůty se zásadně nerozšíří možný dopad na možnost zájemců podat nabídky za stávajících i upravených podmínek, proto se lhůta pro nové podání prodlužuje úměrně daným změnám, tj. o více jak 2/3 původní lhůty.“

60. K tomu Úřad uvádí, že jakákoliv změna zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů veřejné zakázky byť jen o jednoho jediného, musí být v souladu § 40 odst. 3 zákona následována prodloužením lhůty pro podání nabídek tak, aby i noví potenciální dodavatelé měli od okamžiku změny k dispozici celou původní délku pro podání nabídek.

61. Tím, že v šetřeném případě zadavatel změnil zadávací podmínky tak, že po jejich změně mohli podat nabídky i dodavatelé, kteří sice nemají kapacity k poskytnutí poptávaných služeb v celostátním měřítku, avšak mohou poptávané služby poskytnout lokálně a podat nabídku na část nebo části veřejné zakázky, rozšířil zadavatel okruh možných dodavatelů (mimo jiné i o navrhovatele), v důsledku čehož měl postupovat v souladu s § 40 odst. 3 zákona a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

62. Neprodloužením lhůty podle § 40 odst. 3 zákona mohl zadavatel potenciálním dodavatelům, kterým vznikla možnost podat nabídku až po změně zadávacích podmínek, zamezit v podání nabídky, neboť jim nedal k dispozici celou původní délku lhůty, v důsledku čehož tito dodavatelé nemuseli mít dostatek času k  vypracování a podání nabídky.

63. Závěrem Úřad konstatuje, že nedodržení § 40 odst. 3 zákona může mít za následek i omezení soutěžního prostředí, což je považováno za jedno z nejzávažnějších pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek vůbec. Není totiž vyloučeno, že v případě, že by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a poskytl všem potenciálním dodavatelům stejnou lhůtu k vypracování a podání nabídek, mohl obdržet i nabídky cenově výhodnější. Je totiž pravděpodobné, že za původních zadávacích podmínek mohli lokální dodavatelé vystupovat jako subdodavatelé větších společností, které připravovaly nabídku na všechny části veřejné zakázky, zatímco po změně zadávacích podmínek mohli lokální dodavatelé učinit nabídku přímo zadavateli a zadavatel tak eventuálně mohl ušetřit marži, kterou si s největší pravděpodobností účtuje prostředník. Je tedy zřejmé, že postup zadavatele, který nepostupoval v souladu s § 40 odst. 3 zákona, může mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

64. Závěr Úřadu nezmění ani skutečnost, že zadavatel v Oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek uvedl požadavek týkající se podání nabídky na jednotlivé části již při prvním uveřejnění správně, tedy že dodavatel je oprávněn předložit nabídku na všechny části. Ačkoliv se v šetřeném případě jednalo o objasnění, respektive opravu, vnitřního rozporu mezi údajem uvedeným v zadávací dokumentaci a údajem uvedeným v Oznámení o zakázce, je podstatné, že tato oprava, tedy změna zadávací dokumentace po vzoru Oznámení o zakázce, mohla v tomto konkrétním případě rozšířit okruh možných dodavatelů a tím následně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky (viz bod 61 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Povinností zadavatele tak bylo prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to na celou původní délku lhůty pro podání nabídek, což neučinil.

65. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona, když neprodloužil po změně zadávacích podmínek, která mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, lhůtu k podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, pročež Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření

66. Vzhledem k tomu, že zadavatel informoval dne 9. 9. 2013 Úřad, že ve  veřejné zakázce „Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+“ přistoupil dne 4. 9. 2013 k otevírání obálek s nabídkami, nelze již nápravy nezákonného postupu zadavatele dosáhnout rozhodnutím o zrušení dílčího úkonu zadavatele. Proces otevírání obálek s nabídkami je totiž ze zákona nevratným a neopakovatelným úkonem a za situace, kdy k tomuto kroku již došlo, nemůže Úřad uložit jiné nápravné opatření než zrušení celého zadávacího řízení. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

K uložení náhrady nákladů řízení

67. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrh nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,‑ Kč.

68. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil předmětné zadávací řízení, uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000480.

 

 

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 525, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

2. Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha 4 – Michle

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz