číslo jednací: S678/2013/VZ-818/2014/522/PLy

Instance I.
Věc Implementátor technického řešení projektu „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky“
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo kultury
  2. CertiCon a. s.
  3. Telefónica Czech Republic, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S678.pdf 384 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S678/2013/VZ-818/2014/522/PLy

 

30. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 10. 2013, na návrh ze dne 30. 10. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1,
  • navrhovatel – CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2,
  • vybraný uchazeč – Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Implementátor technického řešení projektu „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky““, zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním na základě výzvy k jednání ze dne 9. 7. 2013, vydává toto

usnesení:

 

I.

Správní řízení ve věci návrhu na uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení všech úkonů zadavatele spojených s posouzením a hodnocením nabídek se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2 – ze dne 30. 10. 2013 se stal v této věci zjevně bezpředmětným.

 

II.

Správní řízení ve věci návrhu na uložení pokuty zadavateli za spáchání správního deliktu se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2– ze dne 30. 10. 2013 je v této věci zjevně právně nepřípustným.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 10. 2013 návrh navrhovatele - CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Implementátor technického řešení projektu „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky““ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním na základě výzvy k jednání ze dne 9. 7. 2013.

2. Dnem 31. 10. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V návrhu navrhovatel namítá, že hodnocení nabídek nebylo provedeno způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, zejména pak při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita nabízeného plnění“ zadavatel postupoval diskriminačně a netransparentně. Dále pak navrhovatel namítá nepřezkoumatelnost Závěrečné zprávy hodnotící komise SA 12, kde podle jeho názoru nebylo hodnocení nabídek dostatečně slovně odůvodněno.

3. Navrhovatel se ve svém návrhu dále požadoval, aby Úřad uložil zadavateli za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona pokutu podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S678/2013/VZ-21519/2013/522/PLy ze dne 6. 11. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S678/2013/VZ-23293/2013/522/PLy ze dne 28. 11. 2013 Úřad účastníkům řízení určil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S678/2013/VZ-22729/2013/522/PLy ze dne 20. 11. 2013 uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, neboť získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména, zda zadavatel při hodnocení nabídek, zejména pak při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita nabízeného plnění“, postupoval v souladu se zásadou transparentnosti

7. Dne 10. 1. 2014 obdržel Úřad oznámení zadavatele ze dne 9. 1. 2014 o tom, že zadavatel svým rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 7. 1. 2014 rozhodl podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jelikož v daném případě již není možné stihnout zrealizovat předmět plnění v předpokládaném termínu.

K výroku I. rozhodnutí

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil a návrhu na uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení všech úkonů zadavatele spojených s posouzením a hodnocením nabídek tudíž nelze z podstaty věci vyhovět, Úřad konstatuje, že se návrh stal v této věci zjevně bezpředmětným.

10. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o návrhu na uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

K výroku II. rozhodnutí

11. Jak vyplývá z § 113 zákona, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

13. Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 30. 10. 2013 taktéž žádá, aby Úřad uložil zadavateli pokutu za spáchání správního deliktu.

14. K uvedené žádosti Úřad konstatuje, že o správních deliktech rozhodují příslušné správní orgány až na výjimky v řízeních zahajovaných z moci úřední. Vzhledem k tomu, že navrhovatel se svou žádostí podanou v rámci správního řízení zahájeného na návrh podle § 113 zákona domáhá vydání rozhodnutí o správním deliktu, které může být v daném případě vydáno pouze v řízení zahájeném z moci úřední, je Úřad s ohledem na výše uvedené nucen konstatovat, že taková žádost navrhovatele je v rámci řízení o návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele žádostí právně nepřípustnou.

15. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad o návrhu na uložení pokuty zadavateli za spáchání správního deliktu tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

2. CertiCon a.s., Václavská 12/316, 120 00 Praha 2

3. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz