číslo jednací: R348/2012/VZ-10199/2013 /310/JHr

Instance II.
Věc Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu - Soběslav
Účastníci
  1. Pavel Krzywoň – METEX Opava
  2. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 6. 2013
Související rozhodnutí S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr
R348/2012/VZ-10199/2013 /310/JHr
Dokumenty file icon 2012_R348.pdf 386 KB

 

Č. j.:ÚOHS-R348/2012/VZ-10199/2013 /310/JHr

 

3. června 2013

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18. 11. 2012 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 26. 11. 2012, jenž podal navrhovatel

  • Pavel Krzywoň – METEX Opava, podnikatel, IČ 40356337, se sídlem Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele

  • Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu – Soběslav“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202011011696 a opraveno dne 30. 5. 2012 pod ev. č. 7202021011696 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S72-119574 a opraveno dne 8. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S108-179946

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 31. 10. 2012 č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m .

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202011011696 (oprava provedena dne 30. 5. 2012 pod ev. č. 7202021011696) a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 72-119574 (oprava provedena dne 8. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 108-179946) oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu – Soběslav“ (dále jen „veřejná zakázka“).

 

2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel jako „provedení protikorozní ochrany ocelového mostního materiálu s životností minimálně 15 roků nátěrovým systémem navrženým uchazečem, ve kterém jsou zohledněny technické podmínky zadavatele“. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem sedm nabídek, přičemž čtyři nabídky nevyhověly při kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona a byly hodnotící komisí vyřazeny z další účasti v zadávacím řízení. Dne 20. 6. rozhodl zadavatel na základě vyřazení nabídek o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky nevyhověly kontrole úplnosti, přičemž navrhovatel Pavel Krzywoň – METEX Opava, IČ40356337, se sídlem Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava (dále jen „navrhovatel“) rozhodnutí o vyloučení obdržel dne 9. 7. 2012. Proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další v zadávacím řízení podal navrhovatel námitky, kterým však zadavatel nevyhověl. Navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem a dne 24. 8. 2012 podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Z obsahu návrhu plyne, že navrhovatel nesouhlasí se svým vyloučením z účasti v zadávacím řízení, které bylo odůvodněno nedoložením certifikátu kvality podle normy ISO 9001, který zadavatel požadoval doložit k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Navrhovatel se v námitkách, které jsou přílohou návrhu domnívá, že požadavek na doložení certifikátu, který byl zrušen ke dni 31. 3. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, není oprávněný. Podle navrhovatele je tento požadavek v rozporu § 6 zákona, neboť diskriminuje uchazeče z řad malých a středních podniků, kteří přestože splňují technické kvalifikační předpoklady, si nemohou dovolit financovat poměrně drahý certifikační systém. Navrhovatel proto požaduje zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.

 

4. Dne 24. 8. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo dle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož účastníky jsou zadavatel a navrhovatel. Dne 3. 9. 2012 se zadavatel písemně dotázal Úřadu, zda obdržel návrh na zahájení správního řízení v předmětné veřejné zakázce a dále Úřadu sdělil, že jemu stejnopis návrhu doručen nebyl. Zahájení správního řízení Úřad oznámil účastníkům řízení, současně jim stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí a navrhovateli stanovil lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám navrhovatele. Úřad rovněž navrhovatele upozornil, že pokud návrh nebyl ve stejnopisu doručen zadavateli ve lhůtě dle § 114 odst. 4 zákona, pak Úřad zahájené řízení zastaví podle 117a písm. c) zákona.

 

5. Zadavatel ve svém vyjádření k veřejné zakázce ze dne 17. 9. 2012, zaslaném Úřadu, potvrdil opakovaně že stejnopis návrhu mu dosud doručen nebyl. Dále zadavatel uvedl, že v zahájeném zadávacím řízení oprávněně postupoval podle znění zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a který byl účinný do 31. 3. 2012, a to s ohledem na datum zahájení veřejné zakázky, která byla dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona zahájena již dne 29. 3. 2012. Dle § 56 odst. 4 tohoto zákona ve znění platném do uvedeného data zadavatel požadoval prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele (tedy rovněž navrhovatele) předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Navrhovatel však požadovaný certifikát jakosti nepředložil, a proto byl dle § 71 odst. 10 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  Požadavek na předložení certifikátu jakosti byl v souladu s § 56 odst. 4 zákona uveden v zadávací dokumentaci v článku III. Kvalifikační předpoklady, bod 4 Technické kvalifikační předpoklady, písmeno d). Navrhovatel však ve stanovené lhůtě ani později doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele neprokázal.

 

II. Napadené rozhodnutí

6. Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 31. 10. 2012 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým rozhodl, že správní řízení zahájené na základě návrhu navrhovatele se podle § 117a písm. c) zastavuje, neboť navrhovatel nedoručil návrh zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona.

 

7. V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad po zhodnocení všech podkladů konstatoval, že navrhovatel neprokázal doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Ani z dokumentace o veřejné zakázce není zřejmé, že by stejnopis návrhu byl zadavateli v zákonné lhůtě doručen. Navrhovatel tedy nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je dle citovaného ustanovení zákona doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

 

III. Námitky rozkladu

8. Dne 26. 11. 2012 byl Úřadu v zákonné lhůtě doručen rozklad navrhovatele podaný proti napadenému rozhodnutí. V rozkladu navrhovatel zopakoval, že důvodem zastavení správního řízení napadeným rozhodnutím Úřadu je nedoručení návrhu zadavateli.

 

9. Navrhovatel v rozkladu stručně namítl, že byl vyzván k doručení návrhu zadavateli usnesením Úřadu ze dne 11. 9. 2012 č.j. ÚOHS-S499/2012/VZ-16837/2012/511/MGr, a že tuto výzvu splnil.

 

Závěr rozkladu

10. Z těchto důvodů tedy navrhovatel využívá možnosti odvolání (tedy podání rozkladu) a žádá o zrušení napadeného rozhodnutí.

 

IV. Řízení o rozkladu

Vyjádření zadavatele k rozkladu

11. Dne 3. 12. 2012 byl Úřadu doručen dopis zadavatele ze dne 29. 11. 2012, v němž zadavatel zejména uvedl, že mu byl stejnopis návrhu navrhovatele doručen dne 1. 10. 2012 a kopii předmětného návrhu zadavatel zaslal Úřadu v příloze. K podanému rozkladu navrhovatele se zadavatel nevyjádřil, přičemž odkázal na své předchozí vyjádření, které podal Úřadu již dne 17. 9. 2012 a v němž potvrdil, že mu dosud nebyl doručen stejnopis návrhu navrhovatele. V dalším lze odkázat na obsah citovaného vyjádření zadavatele, který je popsán v bodě 5 tohoto rozhodnutí.

 

Stanovisko předsedy Úřadu

12. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a v souladu § § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 

13. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 téhož zákona napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k níže uvedenému závěru.

 

14. Úřad tím, že ve výroku napadeného rozhodnutí rozhodl o zastavení správního řízení podle § 117a písm. c) zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil.

 

V. K námitkám rozkladu

15. K uvedenému rozkladu především konstatuji, že Úřad vyzval navrhovatele svým usnesením ze dne 11. 9. 2012 č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-16837/2012/511/MGr k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. K tomuto úkonu byla navrhovateli v bodě 3. uvedeného usnesení stanovena dodatečná lhůta pěti dnů ode dne doručení usnesení. Na danou výzvu reagoval navrhovatel tak, že návrh na zahájení řízení doručil zadavateli dne 1. 10. 2012, což je zřejmé z dokladů, které Úřad získal, zejména z vyjádření zadavatele ze dne 29. 11. 2012. Navrhovateli tedy nebyla určena žádná dodatečná lhůta k doručení návrhu zadavateli, nýbrž lhůta k prokázání doručení stejnopisu návrhu navrhovateli v zákonné lhůtě dle § 114 odst. 4 zákona. Dodatečným doručením návrhu, provedeným dne 1. 10. 2012, tedy nemohlo dojít ke zhojení podmínky podání návrhu, jak v rozkladu namítá navrhovatel.  Rozkladová námitka navrhovatele tedy nemůže být z tohoto důvodu úspěšná.

 

16. K zastavení správního řízení, zahájeného na návrh navrhovatele, Úřad přistoupil v souladu se zákonem. V § 117a písm. c) zákona je totiž přímo stanoveno, že jestliže nebyl návrh doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, Úřad zahájené správní řízení zastaví. K zastavení správního řízení Úřadem tedy došlo v plném souladu se zákonem, neboť navrhovatel neprokázal doručení návrhu zadavateli v zákonné lhůtě.

 

17. K uvedenému dále dodávám, že další důvody, na základě nichž navrhovatel nesouhlasí se svým vyloučením z účasti v zadávacím řízení, a které uvedl v námitkách a návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele nejsou relevantní za stavu, kdy je správní řízení dle zákona zastaveno.

 

VI. Závěr

18. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

 

19. Vzhledem k tomu, že jsem neshledal důvody pro změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

POUČENÍ

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika  - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

2. Pavel Krzywoň – METEX Opava, podnikatel, Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona , není-l uvedeno jinak. 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz