číslo jednací: S364/2014/VZ-12948/2014/511/MOn

Instance I.
Věc Prodejní systém (software) a s ním spojené služby a hardware pro rezervaci, prodej, tisk a organizaci distribuce vstupenek na akce ND
Účastníci
  1. Národní divadlo
  2. 2 Digital s.r.o
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - návrh se zamítá
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 7. 2014
Dokumenty file icon 2014_S364.pdf 422 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S364/2014/VZ-12948/2014/511/MOn

 

18. června 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10.4.2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní divadlo, IČO 00023337, se sídlem Ostrovní 1, 112 03 Praha 1, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17.4.2014 Mgr. Robertem Perglem, advokátem, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6,
  • navrhovatel – 2 Digital s.r.o., IČO 24220281, se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10.4.2014 Mgr. Alžbětou Schirlovou, advokátkou, se sídlem Francouzská 229/16, 120 00 Praha 2,

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodejní systém (software) a s ním spojené služby a hardware pro rezervaci, prodej, tisk a organizaci distribuce vstupenek na akce ND“ vyhlášené formou výzvy k podání nabídek ze dne 7.3.2014,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – 2 Digital s.r.o., IČO 24220281, se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – ze dne 10.4.2014 se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

 

 

Odůvodnění

 

I. Výběrové řízení

1.Zadavatel – Národní divadlo, IČO 00023337, se sídlem Ostrovní 1, 112 03 Praha 1, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17.4.2014 Mgr. Robertem Perglem, advokátem, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) –dne 7.3.2014 zaslal zájemcům výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Prodejní systém (software) a s ním spojené služby a hardware pro rezervaci, prodej, tisk a organizaci distribuce vstupenek na akce ND“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Předmětem veřejné zakázky je dle článku 1. bodu a. výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 7.3.2014 (dále jen „výzva“) „Předmět plnění veřejné zakázky“ zajištění licencí vstupenkového prodejního systému, jeho implementace a zajištění podpory provozu a hostingu implementovaného informačního systému v období od ukončení testovacího provozu na dobu neurčitou.

3.Z protokolu o otevírání obálek ze dne 24.3.2014 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem tři nabídky.

4.Dne 24.3.2014 podal navrhovatel – 2 Digital s.r.o., IČO 24220281, se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10.4.2014 Mgr. Alžbětou Schirlovou, advokátkou, se sídlem Francouzská 229/16, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) „námitky“, které směřují proti stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a proti zadávacím podmínkám, neboť navrhovatel se domnívá, že zadavatel v rozporu se zákonem při zadávaní veřejné zakázky nepostupuje v zadávacím řízení ve smyslu zákona, ačkoliv by měl a zadávací podmínky považuje za diskriminační.

5.Dopisem ze dne 27.3.2014, který navrhovatel obdržel dne 31.3.2014 zadavatel nevyhověl  „námitkám“ navrhovatele, přičemž navrhovateli sdělil, že dopis navrhovatele ze dne 24.3.2014 označený jako námitky, nepovažuje za námitky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť podle zadavatele v daném případě nelze podle § 110 odst. 3 zákona námitky podat, poněvadž se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

6.Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 27.3.2014 o „námitkách“ ze dne 24.3.2014 za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 10.4.2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

7.Navrhovatel uvádí, že zadavatel „tutéž veřejnou zakázku“ zadával v nedávné době, přičemž předpokládaná hodnota předchozí veřejné zakázky činila 3 250 000,- Kč bez DPH. Podle navrhovatele bylo zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku v únoru 2014 zadavatelem zrušeno s odůvodněním, že zadávací podmínky obsahovaly technický kvalifikační předpoklad vymezený v rozporu s § 6 zákona.

8.Podle navrhovatele je předmětná veřejná zakázka v zásadě totožná s předchozí (zrušenou) veřejnou zakázkou. Navrhovatel uvádí, že předmětná veřejná zakázka je však na rozdíl od předchozí veřejné zakázky zadavatelem kvalifikována jako veřejná zakázka malého rozsahu, poněvadž zadavatel v článku 1. zadávací dokumentace stanovil předpokládanou hodnotu na 1 950 000,- Kč bez DPH. Navrhovatel je toho názoru, že zadavatel se snaží účelově snížit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, aniž by došlo ke změně předmětu původní veřejné zakázky. Navrhovatel se domnívá, že se zadavatel zřejmě snaží, aby veřejnou zakázku nemusel zadat v zadávacím řízení podle zákona a aby rovněž zamezil dodavatelům podání případných námitek proti jeho postupu.

9.Navrhovatel je přesvědčen, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která měla být zadávána v zadávacím řízení. Navrhovatel považuje postup zadavatele za postup, který je v rozporu se zákonem z důvodu nesprávného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a z důvodu porušení základních zásad uvedených v § 6 odst. 1 zákona.

10.Navrhovatel je toho názoru, že veřejná zakázka je (resp. měla být) podlimitní veřejnou zakázkou a k snížení její předpokládané hodnoty zadavatel přistoupil účelově, jak bylo uvedeno výše. Navrhovatel uvádí, že původní veřejné zakázky se zúčastnili tři dodavatelé s nabídkovými cenami 3,2 mil. Kč, 3,05 mil. Kč a 850 tis. Kč. Podle navrhovatele v rámci předmětné veřejné zakázky titíž dodavatelé podali nabídky s nabídkovými cenami 1,95 mil. Kč, 1,93 mil. Kč a 850 tis. Kč. Podle navrhovatele neobstojí tvrzení zadavatele, že nabídky předložené v rámci původní veřejné zakázky byly samy o sobě důvodem pro snížení předpokládané hodnoty šetřené veřejné zakázky.

11.Navrhovatel tuto část své argumentace uzavírá konstatováním, že zadavatel zjevně pochybil, když nesprávně stanovil předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky v rozporu s §§ 13 odst. 2, 14 odst. 1 písm. b) a 15 odst. 1 zákona. V důsledku tohoto, zjevně úmyslného konání zadavatele, je nyní veřejná zakázka zadávána mimo režim zadávacího řízení ve smyslu § 21 odst. 1 zákona, čímž dochází k podstatnému omezení okruhu potenciálních dodavatelů, kteří by mohli o veřejnou zakázku soutěžit. Současně se zadavatel prohřešil proti základním zásadám § 6 odst. 1 zákona i tím, že nezákonným způsobem eliminuje možnost podání námitek proti úkonům zadavatele, resp. proti zadávacím podmínkám. Tyto zadávací podmínky přitom vykazují zřejmý rozpor s § 6 odst. 1 zákona, jak bude níže podrobně rozvedeno.

12.Podle navrhovatele se zadavatel dopustil porušení základní zásady zákazu diskriminace, neboť článek 2.1 zadávací dokumentace obsahuje požadavek zadavatele na řešení předmětu veřejné zakázky v rozsahu demoverze systému, včetně všech funkcionalit již v rámci nabídky, přičemž touto podmínkou jsou zvýhodněni ti dodavatelé, kteří historicky znají prostředí zadavatele a jeho partnerů (externí prodejci a spolupracující subjekty).

13.Navrhovatel rozporuje způsob hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita zpracování navrhovaného řešení“, kdy zadavatelem zveřejněný způsob přidělování bodového ohodnocení v tomto kritériu považuje za zmatečný a netransparentní.

14.Navrhovatel rovněž namítá délku lhůty pro podání nabídek, která je podle jeho názoru nedostatečná a diskriminuje ty dodavatele, kteří nemají bližší informace o prostředí zadavatele a jeho partnerů. Navrhovatel uvádí, že v této souvislosti je možné za diskriminaci považovat rovněž skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách „neposunul“ termíny pro ukončení testovacího provozu a zahájení ostrého provozu, včetně správy a podpory, a to přesto, že časový prostor pro dodavatele, kteří by mohli nabídnout prodejní systém vyvíjený „na zelené louce“ se oproti podmínkám v původní veřejné zakázce zkrátil o více jak dva měsíce, což podle navrhovatele mohlo odradit řadu potencionálních dodavatelů a tak de facto podle navrhovatele byli rovněž zvýhodněni dodavatelé, kteří mají bližší informace o prostředí zadavatele a jeho partnerů.

15.Podle navrhovatele zadávací podmínky vykazují nedostatky spočívající v nejednoznačném a neúplném vymezení předmětu veřejné zakázky, diskriminačním a netransparentním subjektivním hodnocením nabídek a diskriminačních lhůt pro podání nabídky a pro plnění předmětu veřejné zakázky.

16.Navrhovatel se domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu

17.Zadavatel se k návrhu navrhovatele vyjádřil dopisy ze dne 17.4.2014 a ze dne 22.4.2014. Zadavatel se domnívá, že vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka je administrovaná v režimu veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona, není přípustné podání návrhu podle § 114 zákona. Podle zadavatele by podání (návrh) mělo být zamítnuto z toho důvodu, že nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen podle zákona v zadávacím řízení dodržovat. Zadavatel uvádí, že podle § 18 odst. 5 zákona není povinen zakázky malého rozsahu zadávat v režimu zákona; je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.

18.Zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že postup, který předchází uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, není zákonem výslovně upraven, neprobíhá v zadávacím řízení a nedochází tedy k zadání postupem podle zákona. Zadavatel se domnívá, že je sice povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona, avšak Úřad není oprávněn přezkoumávat postup zadavatele před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel je toho názoru, že Úřad nemá rovněž zákonné zmocnění, ukládat nápravná opatření, pokud se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. O správností výše uvedených závěrů podle zadavatele svědčí ta skutečnost, že podle § 110 odst. 1 zákona může kterýkoliv dodavatel podat zdůvodněné námitky pouze při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. Podle zadavatele z uvedeného vyplývá, že nelze účinně uplatnit námitky proti postupu zadavatele a následně ani návrh u Úřadu v případě, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

19.K předložení dokumentace Úřadu zadavatel uvádí, že podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení a to včetně dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že veřejnou zakázku nezadával v zadávacím řízení podle zákona, nedisponuje dokumenty o veřejné zakázce. K posouzení, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadavatel dle svého vyjádření Úřadu předložil zadávací dokumentaci a protokol o otevírání.

20.Podle zadavatele je zřejmé, že se v daném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, neboť ze zadávací dokumentace je zřejmé, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000,- Kč bez DPH a z protokolu o otevírání obálek vyplývá, že nabídkové ceny uchazečů činí 1 950 000,- Kč bez DPH, 1 934 950,- Kč bez DPH a 845 002,- Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky ani nabídkové ceny uchazečů nedosáhly limitu 2 mil. Kč bez DPH, podle § 12 odst. 3 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a zadavatel tudíž neměl povinnost veřejnou zakázku zadávat v zadávacím řízení.

21.S ohledem na výše uvedené je zadavatel přesvědčen, že nejsou dány důvody a předpoklady pro další pokračování správního řízení ze strany Úřadu, a proto zadavatel žádá, aby Úřad návrh zamítl.

II. Průběh správního řízení

22.Úřad obdržel návrh dne 10.4.2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu dodán do datové schránky dne 10.4.2014.

23.Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

ozadavatel,

onavrhovatel.

24.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-8034/2014/511/MOn ze dne 14.4.2014.

25.Usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-8775/2014/511/MOn ze dne 24.4.2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – zaslání stanoviska a relevantních podkladů, ze kterých bude zřejmé, jakým způsobem stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

26.Usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-9448/2014/511/MOn ze dne 6.5.2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

27.Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení obsahu návrhu stanoviska zadavatele k návrhu a předložených podkladů dospěl k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření, rozhodnutím č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-9469/2014/511/MOn ze dne 6.5.2014 návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, zamítl.

28.Usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-10238/2014/511/MOn ze dne 19.5.2014 byla navrhovateli určena lhůta k prokázání doručení návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne 27.3.2014 o námitkách ze dne 24.3.2014 a lhůta pro doručení kopie námitek ze dne 24.3.2014 a prokázání jejich doručení zadavateli ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dověděl.

29.Usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-11047/2014/511/MOn ze dne 26.5.2014 Úřad účastníkům řízení stanovil novou lhůtu, ve které se byli oprávněni vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

30.Ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 29.4.2014, ve kterém uvedl, že se před vypsáním výběrového řízení na předmětnou zakázku  důkladně zabýval finálními úpravami specifikace prodejního systému a s ním spojených služeb tak, aby optimalizoval celkový rozsah zakázky přesně pro potřeby zadavatele, aby správně rozvrhl, co má poptávaný systém obsahovat již při podání nabídky a co postačuje jako závazná deklarace funkčností k okamžiku ukončení testovacího provozu v rámci implementace systému.

31.Zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil s péčí řádného hospodáře na základě údajů poskytnutých jemu spřátelených divadel z Brna a z Plzně. Zadavatel konstatuje, že využil důvěryhodných a relevantních údajů a informací, které měl k dispozici ze strany Divadla J. K. Tyla v Plzni a z Národního divadla Brno. Ze zkušeností výše zmíněných divadel vyplynulo, že obdobný vstupenkový prodejní systém včetně čtyřleté technické podpory a hostingu je možné pořídit v hodnotě cca 900 000,- Kč bez DPH.

32.Pro účely prokazování ve správním řízení si zadavatel vyžádal písemné potvrzení deklarovaných cen od výše zmiňovaných divadel (viz příloha - emailová komunikace), ze kterých je zřejmé, že srovnatelný prodejní systém včetně 4 leté technické podpory a hostingu příslušná divadla pořídila za cenu cca 900 000,- Kč bez DPH.

33.Podle vyjádření zadavatele předmět plnění poptávaný zadavatelem v šetřeném případě obsahuje navíc hardware v podobě čtecích zařízení kompatibilní s dodávaným softwarem a 400 hodin dodatečných implementačních prací.

34.Cenu poptávaného hardwaru zadavatel dle svého vyjádření stanovil průzkumem trhu po internetu, kde se ceny obdobných zařízení pohybují okolo cca 15 000,- Kč bez DPH za jeden kus, tj. 225 000,- Kč bez DPH za poptávaných 15 kusů.

35.Zadavatel uvádí, že průměrná hodinová sazba za člověkohodinu u implementačních softwarových prací (programátor, vývojář, analytik) se pohybuje obvykle v ceně od 1 200 Kč do 1 800 Kč, tj. střední hodnota této ceny je 1 500 Kč. V počtu 400 hodin je tedy podle zadavatele předpokládaná cena těchto služeb ve výši 600 000,- Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že hodinovou sazbu IT programátora stanovil z vlastních zkušeností, které si potvrdil průzkumem trhu po internetu, kde se ceny pohybují v rozmezí od 1 200,- Kč po 1 800,- Kč.

36.Zadavatel uvádí, že s ohledem na uvedené stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1 950 000,- Kč bez DPH, kdy zohlednil i určité specifické softwarové funkce požadované v zadávací dokumentaci.

Vyjádření navrhovatele ze dne 22.5.2014

37.K usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-10238/2014/511/MOn ze dne 19.5.2014 se navrhovatel vyjádřil dopisem ze dne 22.5.2014, ve kterém uvádí, že dokument zadavatele označený jako „Vypořádání se se stížností dodavatele“ ze dne 27.3.2014, č.j. 1329/14, byl navrhovateli doručen dne 31.3.2014.  Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 114 zákona byl podle navrhovatele zadavateli doručen dne 10.4.2014, což navrhovatel dle svého vyjádření doložil kopií obálky datové zprávy.

38.Navrhovatel uvádí, že nepovažuje za správný postup Úřadu, kdy Úřad počítá lhůtu pro doručení návrhu podle § 114 odst. 4 zákona v délce 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Navrhovatel má za to, že dokument označený jako „Vypořádání se se stížností dodavatele“ datovaný dnem 27.3.2014, nelze považovat za vyřízení námitek podle ustanovení § 111 odst. 1 zákona, neboť tento dokument podle navrhovatele neobsahuje rozhodnutí zadavatele o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoli. Zadavatel navíc v tomto dokumentu podle navrhovatele výslovně uvádí, že podání navrhovatele nevyřizuje jako námitky ve smyslu ustanovení § 110 odst. 3 zákona. Z uvedeného důvodu je tak dle názoru navrhovatele třeba určit lhůtu pro doručení návrhu podle ustanovení § 114 odst. 5 zákona v délce 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Poněvadž navrhovatel námitky odeslal a zároveň doručil zadavateli dne 24.3.2014, je podle navrhovatele posledním dnem lhůty pro doručení návrhu 18. duben 2014.

39.Navrhovatel má rovněž za to, že lhůta pro podání námitek se má v daném případě posuzovat nikoli dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona, ale dle ustanovení § 110 odst. 3 zákona, neboť námitky navrhovatele směřovaly proti zadávacím podmínkám. Navrhovatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek v předmětném zadávacím řízení byla stanovena na 24.3.2014  a lhůta pro podání námitek tak dle názoru navrhovatele skončila dne 29.4.2014 (pozn. Úřadu navrhovatel měl zřejmě na mysli 29.3.2014).

40.Navrhovatel uvádí, že námitky byly zadavateli doručeny dne 24.3.2014, a to osobně na podatelnu zadavatele, což navrhovatel dle svého vyjádření doložil kopií námitek, jejichž titulní strana je opatřena razítkem a podpisem pracovníka podatelny zadavatele.

III. Závěry Úřadu

41.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona, zda návrh směřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona, a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zamítnutí návrhu ze dne 10.4.2014 na zahájení správního řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

42.Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

43.Veřejnou zakázkou malého rozsahu se podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 bez daně z přidané hodnoty.

44.Podle ustanovení § 17 písm. m) zákona se zadáváním rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.

45.Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu, veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.

46.Podle ustanovení § 112 odst. 1 písm. b) zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem.

47.Podle § 112 odst. 1 písm. c) zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém ukládá nápravná opatření.

48.Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

Ke splnění podmínek pro podání návrhu

49.Poněvadž součástí návrhu navrhovatele nebyly námitky navrhovatele ze dne 24.3.2014, doklad o doručení námitek zadavateli, ani doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli, a poněvadž současně tyto dokumenty ani nebyly součástí dokumentace poskytnuté zadavatelem, Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-10238/2014/511/MOn ze dne 19.5.2014 navrhovateli určil lhůtu k předložení těchto podkladů. Navrhovatel požadované doklady předložil v příloze svého dopisu ze dne 22.5.2014.

50.Z navrhovatelem předložených dokladů vyplývá, že námitky ze dne 24.3.2014, které směřují proti podmínkám zadání, kdy, byly zadavateli doručeny téhož dne (pozn. Úřadu lhůta pro podání nabídek skončila rovněž dne 24.3.2014) a jsou obsahově obdobné jako návrh navrhovatele ze dne 10.4.2014, který byl Úřadu doručen dne 10.4.2014 a zadavateli ve stejnopisu dodán do jeho datové schránky téhož dne. Na základě výše uvedeného má Úřad za to, že v daném případě navrhovatel splnil všechny obligátní podmínky pro podání návrhu stanovené zákonem.   

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

51.Ve výzvě v článku 1. „Informace o druhu, typu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace“ zadavatel uvádí: „Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 18 (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na služby“.  Z Protokolu o otevírání obálek ze dne 24.3.2014 vyplývá, že ve stanovené lhůtě zadavatel obdržel tři nabídky s nabídkovými cenami 1 950 000,- Kč bez DPH; 1 934 950,- Kč bez DPH a 845 002,- Kč bez DPH.

Ke stanovení předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky zadavatelem

52.Usnesením č. j. ÚOHS-S364/2014/VZ-8775/2014/511/MOn ze dne 24.4.2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – zaslání stanoviska a relevantních podkladů, ze kterých bude zřejmé, jakým způsobem stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

53.Zadavatel ve stanovené lhůtě Úřadu doručil vyjádření, ve kterém zadavatel popsal stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Z obsahu vyjádření vyplývá, že zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel z jemu dostupných informací ohledně cen obdobných vstupenkových prodejních systémů včetně čtyřleté technické podpory a hostingu, které získal ze strany Divadla J. K. Tyla v Plzni a z Národního divadla Brno.

54.Z vyjádření zadavatele vyplývá, že cenu zbývajících částí předmětu veřejné zakázky (hardware v podobě čtecích zařízení kompatibilní s dodávaným softwarem a 400 hodin dodatečných implementačních prací) zadavatel v případě hardware stanovil průzkumem trhu po internetu (zadavatel Úřadu předložil cenovou kalkulaci požadovaného hardware od dvou vzájemně odlišných dodavatelů) a v případě ceny IT služby na 400 hodin implementačních prací zadavatel podle svého vyjádření stanovil „střední hodnotu“ ceny služby implementačních softwarových prací v Kč/člověkohodina a na základě ní stanovil celkovou cenu za plnění předpokládaného rozsahu za poskytnutí této služby.

55.Z obsahu vyjádření zadavatele vyplývá, že zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil jakou součet všech cen výše uvedených položek předmětu veřejné zakázky (v daném případě podle vyjádření zadavatele součet těchto cen činí 1 725 000,- Kč bez DPH), přičemž zadavatel podle svého vyjádření při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1 950 000,- Kč bez DPH, neboť kromě ocenění výše uvedených položek zohlednil i „určité specifické softwarové funkce“ požadované v zadávací dokumentaci.

56.Úřad posoudil postup zadavatele při stanovení předpokládané ceny předmětné veřejné zakázky, přičemž lze konstatovat, že zadavatel transparentním způsobem sdělil své úvahy, kterými byl při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky veden, přičemž neshledal, že by zadavatelem předložená cenová kalkulace předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla postavena na nereálném základě, resp. že by zadavatel opomněl ocenit některou část v zadávací dokumentaci vymezeného předmětu veřejné zakázky. Úřad rovněž neshledal, že by zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky měla znaky nereálně nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to i z toho důvodu, že převážná část kalkulované ceny vychází z cen, které zadavatel prokazatelně zjistil z reálných cen na trhu (cena obdobných vstupenkových prodejních systémů včetně čtyřleté technické podpory a hostingu a cena hardware v podobě čtecích zařízení kompatibilní s dodávaným softwarem) a z důvodu, že předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanovil ještě o 225 000,- Kč bez DPH vyšší (tj. celkem cca o 13 % více) než činí součet zadavatelem vykalkulovaný součet položek předmětu veřejné zakázky z důvodu „specifických softwarových funkcí“ požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci.

57.Úřad neshledal, že by zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupoval nesprávně, či v rozporu se zákonem.

58.K argumentu navrhovatele, že zadavatel v předchozím zadávacím řízení na obdobný předmět veřejné zakázky stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky vyšší, Úřad uvádí, že pro zadání konkrétní veřejné zakázky jsou rozhodující výlučně ty skutečnosti a okolnosti, které se týkají toliko konkrétní veřejné zakázky, a tudíž argument, že v předchozím zadávacím řízení (které navíc bylo ze strany zadavatele zrušeno) zadavatel stanovil vyšší předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je sám o sobě zcela bezpředmětný.

59.Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel postupem podle zákona stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nepřesáhla limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona, přičemž zadavatel tuto veřejnou zakázku zamýšlel zadávat a také zadával jako veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž výběr dodavatele ve výběrovém řízení nezahájil postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. Nad rámec uvedeného Úřad doplňuje, že i nabídkové ceny, které zadavatel v rámci šetřené veřejné zakázky obdržel, svou výší odpovídají veřejné zakázce malého rozsahu a nepřesáhly limit určený v § 12 odst. 3 zákona.

K návrhu důkazů

60.Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 10.4.2014 navrhuje, aby Úřad ve správním řízení provedl důkaz dokumentací k šetřené veřejné zakázce a rovněž i dokumentací k „předchozí“ veřejné zakázce, jejíž zadávací řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 481005.

61.Úřad při svém rozhodování prováděl důkaz všemi dokumenty předloženými navrhovatelem a zadavatelem týkajícími se šetřené veřejné zakázky.

62.Úřad neprováděl důkaz dokumentací k „předchozí“ veřejné zakázce, jejíž zadávací řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 481005, neboť tato veřejná zakázka není předmětem daného správního řízení, a tudíž provedení důkazu touto dokumentací by v uvedeném správním řízení bylo zcela irelevantní pro posouzení šetřeného případu.

K příslušnosti Úřadu vykonávat dohled nad veřejnými zakázkami malého rozsahu

63.Z ustanovení § 17 písm. m) zákona vyplývá, že zadávání je závazný postup zadavatele podle zákona vedoucí k zadání veřejné zakázky, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy podle ustanovení § 17 písm. k) zákona. V ustanovení § 18 odst. 5 zákona je uvedeno, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

64.Kompetence Úřadu jsou vymezeny ustanovením § 112 zákona, kde podle § 112 odst. 1 písm. b) zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, při kterém rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, případně podle § 112 odst. 1 písm. c) zákona ukládá nápravná opatření (§ 118 zákona).

65.Z výše uvedených ustanovení zákona vyplývá, že postup zadavatele při „zadávání“ veřejné zakázky malého rozsahu neprobíhá v zadávacím řízení a nedochází tedy k jejímu zadání podle zákona.

66.Rovněž ustanovení § 118 zákona omezuje uložení nápravného opatření pouze v případě ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky při postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky.

67.Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky v šetřeném případě nedosahuje částky 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, jedná se podle § 12 odst. 3 zákona o veřejnou zakázku malého rozsahu a zadavatel neměl povinnost zadávat předmětnou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, resp. neměl povinnost postupovat podle zákona.

68.Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

69.Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel v šetřeném případě nebyl v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu povinen postupovat v některém zadávacím řízení a neměl tedy povinnost postupovat podle tohoto zákona, a proto musel Úřad návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona zamítnout.

70.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1.Mgr. Robert Pergl, advokát, Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6

2.Mgr. Alžběta Schirlová, advokátka, Francouzská 229/16, 120 00 Praha 2

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz