číslo jednací: S645/2014/VZ-20624/2014/523/ASo

Instance I.
Věc UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ
Účastníci
  1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 17. 10. 2014
Dokumenty file icon 2014_S645.pdf 378 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S645/2014/VZ-20624/2014/523/ASo

 

30. září 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, jež bylo zahájeno dne 18. 8. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha,

ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné zakázce „UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 216075 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 082-138393,

 

rozhodl takto: 

I.

Zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha – se při zadávání veřejné zakázky „UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 216075 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 082-138393, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 156 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 156 odst. 2 citovaného zákona a neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 8 000,- Kč (osm tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 24. 4. 2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ“, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 216075 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 082-138393 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nechal zastoupit společností CPS consulting, s.r.o. (tč. v likvidaci), IČO 27391566, se sídlem Tusarova 1152/36, 170 00 Praha.

3. V oznámení o zakázce zadavatel uvedl, že „předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je výběr poskytovatele, který v rámci projektu zabezpečí vytvoření informačního systému pro akreditaci rekvalifikací (dále jen „IS AKREDITACE“). IS bude využíván pro přijímání nových žádostí o akreditaci v režimu správního řízení a následnou správu těchto žádostí, bude okamžitě ověřovat vložené údaje a bude generovat výstupy v požadovaných formátech. Součástí zakázky je bezplatné zajištění provozu IS na prostředcích poskytovatele, podpora a správa po dobu 5 let od zprovoznění produkční verze (do 7/2019). Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.“ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 12 500 000,- Kč. Lhůta pro podání nabídek končila dne 20. 6. 2013. Zadavatel do stanovené doby obdržel celkem 11 nabídek.

4. Z oznámení o zadání zakázky, jež bylo zadavatelem odesláno k uveřejnění dne 7. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 1. 2014 pod ev. č. 216075 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 006-006963, vyplývá, že zakázka byla vybranému uchazeči zadána dne 31. 12. 2013.  Téhož dne byla na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva o poskytování služeb.

 

II. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Dne 8. 7. 2014 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) podání, jehož obsahem byl podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V předmětném podání je namítán možný nezákonný postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a to v souvislosti s nedodržením povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona.

6. Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce a stanovisko ke skutečnostem uvedeným v podnětu, neboť Úřad získal pochybnosti, zda zadavatel splnil povinnost uveřejnit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky stanovenou v ust. § 156 odst. 1 písm. a) zákona.

7. Dne 30. 7. 2014 obdržel Úřad stanovisko zadavatele ze dne 29. 7. 2014, ve kterém zadavatel uvedl, že „na profil zadavatele byla dne 24. 4. 2013 vložena kompletní textová část zadávací dokumentace a její přílohy s požadavkem na zveřejnění dne 25. 4. 2013, tj. dnem zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.Zadavatel odeslal e-mailem: … k připomínkám pověřené osobě CPS consulting, s.r.o. formulář Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Šetřením bylo zjištěno, že pro technickou poruchu na serveru pověřené osoby, nebyl výše uvedený e-mail doručený, a proto na něj nebylo reagováno. Po zprovoznění serveru výše uvedený e-mail nebyl nalezen a tak se stalo, že Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, ačkoliv bylo zpracováno a v dokumentaci veřejné zakázky uloženo, nebylo zveřejněno na profilu zadavatele.“ Zadavatel s odkazem na potvrzení o uveřejnění dokumentu na profilu zadavatele „Softender“ dále uvedl, že postupně uveřejňoval na svém profilu veškeré dokumenty, a nebyl proto reálný důvod neuveřejnit na profilu zadavatele i odůvodnění účelnosti veřejně zakázky s tím, že důvodem bylo selhání techniky. Zadavatel vyjádřil své přesvědčení, že neuveřejněním odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na profilu zadavatele „nebyl žádný z potenciálních dodavatelů omezen na svých právech, žádný z dodavatelů nebyl zvýhodněn, každý z dodavatelů mohl řádně zpracovat nabídku a nezveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. I přes výše uvedené si je zadavatel vědom skutečnosti, že nedodržel postup podle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

 

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

8. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S645/2014/VZ-16822/2014/523/ASo ze dne 14. 8 2014. Dne 18. 8. 2014, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední.

10. Úřad dále zadavateli usnesením ÚOHS-S645/2014/VZ-16823/2014/523/ASo ze dne 14. 8. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

11. Zadavatel zaslal Úřadu své vyjádření ze dne 25. 8. 2014, v němž neuvedl žádné nové skutečnosti a jehož obsah byl zcela totožný s vyjádřením zadavatele ze dne 29. 7. 2014.

12. Úřad zadavateli usnesením ÚOHS-S645/2014/VZ-17768/2014/523/ASo ze dne 25. 8. 2014 stanovil lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále se již zadavatel ve správním řízení nevyjádřil.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

 

13. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření účastníka řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

14. Podle § 17 písm. x) je profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

15. Podle § 156 odst. 1 písm. a) zákona veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

16. Podle § 156 odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle § 156 odst. 1 zákona do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.

17. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákonase zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený zákonem.

18. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b) uloží pokuta do 20 000 000 Kč. 

Ke spáchání správního deliktu zadavatelem

19. Úřad obecně k povinnosti uveřejňovat odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na profilu zadavatele v souladu s ust. § 156 odst. 1 písm. a) zákona uvádí, že toto ustanovení odráží úmysl zákonodárce, aby byla do zadávacích řízení vnesena větší míra transparentnosti zadávacího procesu, kdy i povinnost uveřejňování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je důležitá a účelná z hlediska možnosti veřejné kontroly.

20. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 29. 7. 2014, jež bylo Úřadu zasláno již v rámci šetření podnětu a následně opětovně v průběhu správního řízení, skutečnost, že neuveřejnil odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona, nijak nerozporuje (blíže viz bod 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

21. K argumentu zadavatele, že neuveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky a žádný z potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku nebyl zvýhodněn či omezen na svých právech, Úřad uvádí, že tímto tvrzením se nelze vyhnout objektivní odpovědnosti za spáchání správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, neboť k naplnění skutkové podstaty tohoto správního deliktu postačí pouhé nesplnění povinnosti uveřejnění ukládané zákonem, bez ohledu na možný vliv této skutečnosti na výběr nejvhodnější nabídky.

22. V kontextu zadavatelova tvrzení, že k uveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nedošlo v důsledku technické poruchy, Úřad uvádí, že zadavatel je povinen počínat si náležitě tak, aby vždy dostál svým zákonným povinnostem. Zadavatel mohl jistě provést zpětnou kontrolu, při které by byla chyba odhalena, a mohl tedy dodatečně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na profilu zadavatele uveřejnit.

23. Z „Potvrzení o zveřejnění dokumentu na profilu zadavatele Softender“ je dle výpisu systémových zpráv zřejmé, že zadavatel na profilu zadavatele uveřejnil následující dokumenty (uvedené s datem vložení): dne 24. 4. 2014 zadávací dokumentaci včetně příloh, jež tvoří příloha č. 1 – specifikace předmětu, příloha č. 2 – krycí list nabídky, příloha č. 3 – návrh smlouvy, dále dne 13. 5. 2013 žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, dále dne 15. 5. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 1, dne 17. 5. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 2, téhož dne dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 3, dne 4. 6. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 4, dne 5. 6. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 5, dne 7. 6. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 6, dne 10. 6. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 7, dne 13. 6. 2013 dodatečné informace v dokumentu nazvaném Odpovědi na dotazy – 8 a dále dne 6. 1. 2014 smlouvu s přílohami, dne 31. 1. 2014 dodatek ke smlouvě a dne 7. 1. 2014 písemnou zprávu zadavatele.

24. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že součástí dokumentů uvedených v „Potvrzení o zveřejnění dokumentu na profilu zadavatele Softender“ (k tomu viz předcházející bod odůvodnění tohoto rozhodnutí) není odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přestože rovněž mělo být součástí tohoto uveřejnění v souladu s ust. § 156 odst. 1 písm. a) zákona, přičemž takto nebylo učiněno ve lhůtě stanovené v ust. § 156 odst. 2 zákona.

25. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 156 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 156 odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

 

 

K uložení sankce

26. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

27. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

28. V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 156 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 156 odst. 2 citovaného zákona a neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

29. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

30. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty konstatuje, že podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona, je naplněna. K porušení zákona mohlo s odkazem na § 156 odst. 2 zákona (zadavatel uveřejní odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení, pozn. Úřadu) dojít nejdříve dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k uveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na profilu zadavatele. Zadavatel byl povinen odůvodnění účelnosti veřejné zakázky uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději dne 28. 4. 2013, tedy třetí den poté, kdy bylo uveřejněno oznámení o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z podnětu, který obdržel dne 8. 7. 2014, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 18. 8. 2014. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

31. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

32. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

33. Při posuzování závažnosti správního deliktu vzal Úřad v úvahu celkový kontext šetřeného případu. Veškeré úkony zadavatele by měly být činěny takovým způsobem, aby  zadávání veřejných zakázek bylo transparentní a byly při něm dodržovány zásady stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky.

34. Co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, Úřad přihlédl coby k polehčující okolnosti k tvrzením zadavatele, že ke spáchání správního deliktu došlo v důsledku technické poruchy na serveru osoby, kterou se zadavatel nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit.

35. Věrohodnost právě uvedeného zadavatelova tvrzení pak podporuje skutečnost, že ostatní zákonem stanovené dokumenty zadavatel na svém profilu uveřejnil (viz. bod 22 odůvodnění tohoto rozhodnutí). V průběhu správního řízení navíc vyšlo najevo, že zadavatel odůvodnění účelnosti veřejné zakázky skutečně zpracoval, neboť bylo součástí oznámení předběžných informací i dokumentace o veřejné zakázce.

36. Z hlediska následků správního deliktu Úřad konstatuje, že zohlednil i charakter neuveřejněného dokumentu (odůvodnění účelnosti veřejné zakázky), přičemž uvádí, že jeho neuveřejněním sice došlo do jisté míry k narušení možnosti veřejné kontroly postupu zadavatele, na druhou stranu však nelze předpokládat, že by v důsledku spáchání daného správního deliktu došlo k narušení hospodářské soutěže (jejíž ochrana je nepochybně sekundárním cílem zákonodárství v oblasti veřejných zakázek) či zásad zákazu diskriminace a rovného zacházení.

37. Úřad v šetřeném případě nezjistil žádné přitěžující okolnosti.

38. S ohledem na způsob spáchání správního deliktu (porušení povinnosti uveřejnit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na profilu zadavatele, dle tvrzení zadavatele nikoli záměrné), jeho následkům (neomezení soutěže o veřejnou zakázku) a okolnostem (technická závada), posoudil Úřad delikt spáchaný zadavatelem jako delikt méně závažného charakteru.

39. V této souvislosti Úřad dále poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Výše uložené pokuty v šetřeném případě stanovená při samé dolní hranici její maximální možné výše naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě základní funkce právní odpovědnosti.

40. Při stanovení výše pokuty Úřad rovněž zvažoval, zda pokuta uložená ve výši 8 000 Kč nemůže nepřiměřeným způsobem ovlivnit hospodaření zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že pokuta uložená v této výši není způsobilá negativním způsobem ovlivnit hospodaření ani činnost zadavatele, neboť z údajů obsažených ve výroční zprávě z roku 2012 zveřejněné na internetových stránkách zadavatele (www.nuv.cz) vyplývá, že objem finančních prostředků, s nimiž zadavatel hospodaří, se pohybuje v řádech statisíců korun.

41. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

42. Uloženou pokutu je zadavatel povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provádí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, variabilní symbol – identifikační číslo zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz