číslo jednací: S700/2014/VZ-25841/2014/531/JDo

Instance I.
Věc Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
  2. TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
  3. Scott & Hagget Czech, s.r.o.
  4. CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
  5. Sdružení CEPAC - Morava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2014
Dokumenty file icon 2014_S700.pdf 496 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S700/2014/VZ-25841/2014/531/JDo

 

5. prosince 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21.8.2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22.8.2014 Mgr. Lukášem Kohoutem, advokátem, IČO 73611018, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6,
  • navrhovatel – TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČO 26813335, se sídlem Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31.7.2014 Advokátní kanceláří CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČO 27212131, se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5,
  • vybraný uchazeč – společnosti

o Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1,

o CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1,

o Sdružení CEPAC - Morava, IČO 60800909, se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc,

 

které dne 10.6.2014 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupeny společným zmocněncem Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16.4.2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.4.2014, pod ev. č. 343134, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19.4.2014, pod ev. č. 2014/S 078 -136824,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16.4.2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.4.2014, pod ev. č. 343134, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19.4.2014, pod ev. č. 2014/S 078-136824, postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když při posouzení kvalifikace vybraného uchazeče –  společností Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1, CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, Sdružení CEPAC - Morava, IČO 60800909, se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, které dne 10.6.2014 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky – se věcně nezabýval a tedy dostatečně neposoudil prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vymezených v bodu 8.5 „Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona splní uchazeč, který předloží:“ zadávací dokumentace shora jmenovaným vybraným uchazečem, a to ani poté, co obdržel věcné námitky, které toto výslovně namítaly, čímž se úkony jmenovaného zadavatele v souvislosti s posouzením kvalifikace daného vybraného uchazeče staly netransparentními, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1 – spojené s posouzením splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče – společností Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1, CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, Sdružení CEPAC - Morava, IČO 60800909, se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, které dne 10.6.2014 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky –  zdokumentované v Protokolu o jednání hodnotící komise, který byl vyhotoven na jednání hodnotící komise konaném dne 26.6.2014, a současně ruší i všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení,a to včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18.7.2014 v předmětném zadávacím řízení.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22.8.2014 Mgr. Lukášem Kohoutem, advokátem, IČO 73611018, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) do Věstníku veřejných zakázek dne 16.4.2014 a uveřejnil dne 17.4.2014, pod ev. č. 343134, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 19.4.2014, pod ev. č. 2014/S 078-136824, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V bodu II.1.5) oznámení o zakázce zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky jako „komplexní zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností, a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“ realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 71 (kód projektu CZ.1.04/1.1.00/71.00004).“

3. Zadavatel stanovil v bodu II.2.1) oznámení o zakázce předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 153 677 685,- Kč bez DPH.

4. Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zakázce určil, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení.

5. Zadavatel v bodu IV.3.4) oznámení o zakázce dále určil lhůtu pro podání nabídek, a to do 12.6.2014. Jako základní hodnotící kritérium pro přidělení veřejné zakázky zadavatel v bodu IV.2.1) oznámení o zakázce uvedl ekonomickou výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii:

o nabídková cena, s váhou 50 %,

o kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb, s váhou 50 %.

6. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami[1] je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem čtyři nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky.

7. Z protokolu o posouzení kvalifikace[2] vyplývá, že všichni uchazeči kvalifikaci splnili.

8. Z protokolu o třetím jednání hodnotící komise[3] vyplývá, že nabídka jednoho u uchazečů byla ze zadávacího řízení vyřazena. Do fáze hodnocení tak postoupili celkově tři uchazeči.

9. Ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek[4] plyne, že hodnotící komise po provedeném hodnocení  doporučila zadavateli jako nejvhodnější nabídku, nabídku podanou  uchazečem – společnostmi Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1, CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, Sdružení CEPAC - Morava, IČO 60800909, se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc, které dne 10.6.2014 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupeny společným zmocněncem Scott & Hagget Czech, s.r.o., IČO 25133977, se sídlem Celetná 598/11, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“).

10. Zadavatel se s doporučením hodnotící komise ztotožnil, když svým rozhodnutím ze dne 18.7.2014 vybral jako nejvhodnější nabídku, nabídku  podanou vybraným uchazečem.

11. Dne 31.7.2014 obdržel zadavatel námitky proti posouzení a hodnocení nabídek a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky od uchazeče – TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČO 26813335, se sídlem Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31.7.2014 Advokátní kanceláří CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČO 27212131, se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne.

Obsah námitek

12. Navrhovatel námitkami brojí především proti splnění kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem a v dalším proti posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem.

13. Navrhovatel v námitkách předně uvádí, že zadavatel byl JUDr. Filipem Chytrým, advokátem, Advokátní kancelář  CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČO 27212131, se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5 (dále jen „podavatel podnětu“) upozorněn dopisem ze dne 10.7.2014 na pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem, když tento předložil zadavateli za účelem prokázání technických kvalifikačních předpokladů 3 osvědčení vydané společnostmi T Machinery a.s., IČO 63478773, se sídlem Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice (dále jen „T Machinery a.s.“), CS CABOT, spol. s r.o., IČO 14612411, se sídlem Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí (dále jen „CS CABOT, spol. s r.o.“) a DIAMATIS, spol. s r.o., IČO 28315758, se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno (dále jen „DIAMATIS, spol. s r.o.“) (v souhrnu dále též „sporná osvědčení“).

14. Navrhovatel podotýká, že ačkoliv byl zadavatel podavatelem podnětu upozorněn na pochybnosti, stran splnění kvalifikace vybraným uchazečem, „vyžádal si tento od Vybraného uchazeče pouhé vysvětlení a spokojil se s jeho prostým ujištěním, aniž by k prokázání kvalifikace s ohledem na důvodné pochybnosti o pravdivosti osvědčení požadoval předložení dokumentů dokládajících, že tvrzení uvedená v osvědčeních se zakládají na pravdě, tedy příslušných realizačních smluv, faktur a prezenčních listin. Pakliže by Vybraný uchazeč takové dokumenty nepředložil, měl být Zadavatelem z účasti v Zadávacím řízení v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen.“

15. K osvědčení vydanému společností T Machinery a.s. navrhovatel v námitkách uvedl, že subdodavatel vybraného uchazeče – Racionalizační Agentura s.r.o., IČO 26356015, se sídlem Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (dále jen „Racionalizační Agentura s.r.o.“), kterým vybraný uchazeč prokazoval technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, nemohl pro T Machinery a.s. projekt „Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.“ realizovat, neboť z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že shora jmenovaný subdodavatel vybraného uchazeče realizuje projekt pouze ve finanční hodnotě 1 275 400,- Kč bez DPH s dobou plnění od března 2014 do května 2015, tudíž tento projekt ještě nebyl dokončen. Navrhovatel svůj závěr o tom, že subdodavatel vybraného uchazeče nemohl projekt uvedený v referenčním listu realizovat, opírá navíc o argument, že T Machinery a.s. nemohla z vlastních zdrojů uhradit subdodavateli částku přesahující 6 mil. Kč za období od února 2012 do května 2014.

16. Ve vztahu k osvědčení vydané CS CABOT, spol. s r.o., navrhovatel konstatuje, že z „Potvrzení o službách se zaměřením na zajištění vzdělávání e-learningovou formou“ vystaveném Mgr. Marcelou Janišovou ze společnosti CS CABOT, spol. s r.o., není zřejmé, který subjekt na straně vybraného uchazeče měl danou referenční službu realizovat, nicméně dle navrhovatele se lze domnívat, že se jedná o Sdružení CEPAC - Morava. Společnost CS CABOT, spol. s r.o., skutečně poptávala služby zajištění vzdělávání pro své zaměstnance, nicméně tento projekt byl zrušen. Na základě výše uvedeného se navrhovatel domnívá, že žádný subjekt na straně vybraného uchazeče nemohl realizovat pro CS CABOT, spol. s r.o., významnou službu sloužící k prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

17. Ve vztahu k osvědčení vydané DIAMATIS, spol. s r. o., navrhovatel v námitkách uvedl, že vlastním šetřením zjistil, že službu „Rozvoj lidských zdrojů“ nemohla jmenovaná společnost se svými 20 zaměstnanci a výdaji na školení v částce 500 000,- Kč ročně poptávat, neboť tato významná služba spočívající v zajištění vzdělávání musela podle přesvědčení navrhovatele dosahovat finanční hodnoty alespoň 3 mil. Kč bez DPH.

18. Navrhovatel v námitkách po zadavateli, i s ohledem na výše popsané skutečnosti, požaduje, aby zrušil posouzení kvalifikace vybraného uchazeče a vyzval jej k předložení všech realizačních smluv, faktur a prezenčních listin, jimiž by vybraný uchazeč prokázal, že napadané 3 referenční služby skutečně realizoval.

19. V další části námitek navrhovatel napadá hodnocení nabídek, když má za to, že hodnocení nabídek nebylo zadavatelem provedeno v souladu se zákonem, přičemž za účelem podpory právě řečeného uvádí jednotlivé citace ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a v ní obsaženého slovního odůvodnění. Podle navrhovatele Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek sice splňuje zákonné požadavky, nicméně samotné hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu se způsobem hodnocení vymezeným v zadávací dokumentaci.

Rozhodnutí zadavatele o námitkách

20. O námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 8.8.2014 tak, že jim nevyhověl, a to z dále popsaných důvodů.

21. Pokud jde o námitky navrhovatele vůči nesplnění kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, pak zadavatel v předmětném rozhodnutí uvedl, že hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace postupem podle § 59 odst. 3 zákona. Zadavatel pro účely předložení seznamu významných služeb podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona vymezil v zadávací dokumentaci seznam s tabulkou, z níž pro uchazeče byly zřejmé údaje, které zadavatel požadoval k prokázání kvalifikace.  Ze sporných osvědčení vybraného uchazeče, jakož i z osvědčení ostatních uchazečů, byla hodnotící komise ve spojitosti se seznamem významných služeb schopna posoudit, zda uchazeči kvalifikaci splnili či nikoliv.

22. Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že byl povinen použít postup podle § 59 odst. 4 zákona a požadovat po vybraném uchazeči předložení dalších informací či dokladů k prokázání kvalifikace. Podle zadavatele by byl takový postup v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona a dále s § 56 odst. 2 písm. a) zákona, kdy smlouvu a další doklady je možné požadovat pouze v případě, kdy není možné osvědčení získat z důvodu na straně jiné osoby. Tato situace však v šetřeném zadávacím řízení nenastala, neboť vybraný uchazeč předložil osvědčení podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.

23. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadávacího řízení zadavatel poté, co obdržel podnět od podavatele podnětu, se dne 10.7.2014 obrátil na vybraného uchazeče se žádostí o vysvětlení referenční služby realizované pro T Machinery a.s. Vybraný uchazeč, resp. subdodavatel vybraného uchazeče, podle zadavatele srozumitelným a jasným způsobem na výše uvedenou žádost odpověděl a vyvrátil tak pochybnosti podavatele podnětu.

24. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách dále uvádí, že „Žádostí o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek“ ze dne 4.8.2014 opětovně požádal vybraného uchazeče o vyjádření k části námitek  a předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Vybraný uchazeč doručil zadavateli „Vyjádření k žádosti o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek ze dne 4.8.2014“, v němž uvedl informace a podklady, na základě kterých, podle slov zadavatele, lze „konstatovat, že zcela nepochybně potvrzují informace uvedená v osvědčeních, které byly součástí nabídky vybraného uchazeče.“

25. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 21.8.2014 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) z téhož dne. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu taktéž dne 21.8.2014.

II. OBSAH NÁVRHU

26. Navrhovatel v návrhu primárně rekapituluje průběh šetřeného zadávacího řízení, a uvádí, že již před podáním námitek byl zadavatel upozorněn na nesrovnalosti dokladů obsažených v nabídkách několika uchazečů sloužících k prokázání splnění kvalifikace, a to dopisem ze dne 10.7.2014 (dále jen „podnět“), kterým se na něj podavatel podnětu obrátil s požadavkem o vysvětlení referenčních zakázek vybraného uchazeče. Zadavatel v reakci na podnět uvedl, že se obrátil na vybraného uchazeče se žádostí o vysvětlení referenčních služeb. S odpovědí vybraného uchazeče, resp. jeho subdodavatele, se zadavatel spokojil a o referenčních službách vybraného uchazeče neměl žádné pochybnosti.

27. Navrhovatel uvádí, že na základě odpovědi zadavatele podavateli podnětu (tzn. JUDr. Chytrému) nazvané „Odpověď na podnět prošetření podezření z předložení dokladů k prokázání kvalifikace uchazečů v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně   e-learningu, které neodpovídají skutečnosti“ ze dne 16.7.2014 a na základě přezkoumání Protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 26.6.2014, pojal pochybnosti, zda posouzení kvalifikace vybraného uchazeče bylo provedeno v souladu se zákonem.

28. Navrhovatel předesílá, že zadavatele upozornil na pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem, a to jednak podnětem a jednak námitkami ze dne 18.7.2014, avšak zadavatel nepožadoval po vybraném uchazeči předložení relevantních materiálů např. realizačních smluv, daňových dokladů, či prezenčních listin, nýbrž se  spokojil s prostým vyjádřením vybraného uchazeče, že kvalifikaci splňuje.

29. Navrhovatel nikterak nerozporuje, že postup upravený v § 59 odst. 4 zákona je postupem toliko fakultativním, tzn., zadavatel není povinen jej využít. Jestliže však byl zadavatel v šetřeném případě navrhovatelem upozorněn na pochybnosti, stran splnění kvalifikace vybraným uchazečem, pak navrhovatel vyslovuje přesvědčení, že zadavateli vznikla povinnost učinit všemožné kroky k tomu, aby vznesené pochybnosti rozptýlil. Navrhovatel přitom podotýká, že k rozptýlení pochybností nemůže zadavateli postačovat pouhé písemné prohlášení vybraného uchazeče.

30. Navrhovatel se v dalším vyjadřuje ke sporným osvědčením vybraného uchazeče.

31. K osvědčení týkající se služby realizované pro T Machinery a.s. navrhovatel uvádí, že  na základě znalosti relevantního trhu a veřejně dostupných informací je přesvědčen, že subdodavatel vybraného uchazeče, tzn. Racionalizační Agentura s.r.o., tuto významnou službu spočívající v komplexním zajištění vzdělávání ve finanční hodnotě 6 mil. Kč nemohl realizovat. Subdodavatel vybraného uchazeče podle navrhovatele zajištuje pro uvedenou společnost jiný projekt, který však dosahuje finanční částky pouze 1 275 000 Kč, s dobou plnění březen 2014 až květen 2015.

32. K osvědčení na službu realizovanou pro CS CABOT, spol. s r.o., navrhovatel sděluje, že z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že v uvedeném projektu nazvaném „Systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců CS CABOT vedoucí k jejich vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti“ byl vybrán jako dodavatel jiný subjekt, než vybraný uchazeč, a to DEVELOR Czech s.r.o., IČO 26213672, se sídlem Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8. Navrhovatel přitom zdůrazňuje, že jmenovaný subjekt nebyl subdodavatelem vybraného uchazeče.

33. K osvědčení na službu realizovanou pro DIAMATIS, spol. s r.o., navrhovatel sděluje, že projekt „Rozvoj lidských zdrojů“ nemohl být realizován vybraným uchazečem, neboť společnost DIAMATIS, spol. s r.o., zaměstnává cca 20 zaměstnanců a výdaje na školení nepřesahují částku 300 000 Kč za rok. Z uvedených skutečností tak nelze usuzovat, že by společnost DIAMATIS, spol. s r.o., poptávala tak významnou službu ve finanční hodnotě 3 000 000 Kč. Navrhovatel uvádí, že při ústním jednání se společností DIAMATIS spol. s r.o. mu bylo potvrzeno, že předmětem školení nebyly pouze měkké a manažerské dovednosti, ale rovněž problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což neodpovídá poskytnutému osvědčení.

34. Navrhovatel konstatuje, že na všechny shora popsané pochybnosti, týkající se splnění kvalifikace vybraným uchazečem, upozornil zadavatele již v podaných námitkách, avšak zadavatel se jimi, podle slov navrhovatele, odmítl zabývat. Navrhovatel má za to, že zadavatel, jakožto subjekt hospodařící s veřejnými finančními prostředky, měl v okamžiku, kdy se o výše uvedených pochybnostech dozvěděl, povinnost přistoupit ke vzneseným argumentům s potřebnou vážností, přičemž byl povinen tvrzená podezření řádně prošetřit.

35. V další části návrhu se navrhovatel, obdobně jako již v námitkách, věnuje hodnocení nabídek. Navrhovatel předně konstatuje, že zadavatel při hodnocení nabídek postupoval v rozporu se zákonem, když Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a v ní obsažené slovní odůvodnění sice splňuje zákonné požadavky, nicméně samotné hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu se způsobem hodnocení vymezeným v zadávací dokumentaci. Navrhovatel se rovněž domnívá, že Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla zpracována určitě, neboť neobsahuje jednoznačné a srozumitelné údaje o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny a dále z ní není zřejmé, proč konkrétní nabídka získala určitý počet bodů, resp. jak se nabídky dle jednotlivých kritérií odlišují.

36. Jedním z dílčích hodnotících kritérií bylo dílčí hodnotící kritérium „Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb“ s váhou 50 %, které bylo rozděleno na dvě subkritéria, a to „Metodika poskytování služeb“ (váha 60 %) a „Způsob zpracování kurzů“ (váha 40 %). Navrhovatel nesouhlasí s hodnocením jeho nabídky v obou uvedených subkritériích.

37. Navrhovatel v dalším textu návrhu uvádí citace z přílohy „Slovní odůvodnění Dílčího hodnotícího kritéria Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb“ Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a konkrétně se vyjadřuje k následujícím bodům:

1) Z hlediska subkriktéria „Metodika poskytování služeb“

o hodnocení bodu a) Popis způsobu poskytování služeb, bodu e) Řízení rizik a eskalace, bodu f) Vymezení jednotlivých rolí realizačního týmu dodavatele a popis jejich pracovní činnosti, bodu g) Popis spolupráce se zadavatelem;

2) Z hlediska subkritéria „Způsob zpracování kurzů“

o u vzorového kurzu „Posílení bezpečnosti nepřetržitých provozů v energetice“ – hodnocení bodu a) Strukturovanost a vnitřní provázanost, bodu b) Praktičnost a efektivnost výuky, bodu c) Vhodnost didaktických metod, bodu d) Vzorek skript, bodu e) Vzorek podkladů pro e-learningovou podporu,

o u vzorového kurzu „Rozvaděče pro distribuční soustavy“ – hodnocení bodu a) Strukturovanost a vnitřní provázanost, bodu b) Praktičnost a efektivnost výuky, bodu c) Vhodnost didaktických metod, bodu d) Vzorek podkladů pro e-learningovou podporu,

o u vzorového kurzu „Požadavky na systém kvality a role pracovníků v energetice“ –hodnocení bodu a) Strukturovanost a vnitřní provázanost, bodu b) Praktičnost a efektivnost výuky, bodu c) Vhodnost didaktických metod, bodu d) Vzorek podkladů pro e-learningovou podporu,

o u vzorového kurzu „Řídicí systémy, ochrany a automatiky stanic přenosové a distribuční soustavy“ – hodnocení bodu a) Strukturovanost a vnitřní provázanost, bodu b) Praktičnost a efektivnost výuky, bodu c) Vhodnost didaktických metod, bodu d) Vzorek skript, bodu e) Vzorek podkladů pro e-learningovou podporu.

Navrhovatel zaujímá názor, že jeho nabídka nebyla v předmětných bodech hodnocena v souladu se zadávací dokumentací, přičemž v důsledku této skutečnosti obdržel navrhovatel nepřiměřeně nízké bodové ohodnocení.

38. Navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že nezákonné hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb“ mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Tento fakt je, podle slov navrhovatele, dán tím, že jeho nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, přičemž výsledný rozdíl v hodnocení jeho nabídky a nabídky vybraného uchazeče činil pouhých 6,77 bodů.

39. Na základě všech výše uvedených argumentů proto navrhovatel Úřadu navrhuje vydání předběžného opatření spočívajícího v nařízení zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky zadavateli. Dále navrhovatel Úřadu navrhuje uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a všech následujících úkonů zadavatele. Současně navrhovatel požaduje, aby Úřad nařídil zadavateli opětovně posoudit kvalifikaci vybraného uchazeče a vyzvat jej ve smyslu § 59 odst. 4 zákona k předložení realizačních smluv, faktur a prezenčních listin prokazujících realizace služeb podle osvědčení vystavených společnostmi T Machinery a.s., CS CABOT, spol. s r.o., a DIAMATIS, spol. s r.o. Konečně se navrhovatel domáhá, aby Úřad zadavateli nařídil nové posouzení a hodnocení nabídek ve vztahu k hodnocení podle subkritérií dílčího hodnotícího kritéria „Metodika poskytování služeb“.

40. Navrhovatel jako součást návrhu rovněž podal podnět k prošetření postupu vybraného uchazeče a případného zahájení správního řízení z moci úřední z důvodu možného spáchání správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. a) zákona při prokazování kvalifikace 3 napadanými referencemi.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

41. Podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 21.8.2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

42. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel, a

o vybraný uchazeč.

43. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-17769/2014/531/JDo ze dne 26.8.2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-18550/2014/531/JDo ze dne 4.9.2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Citovaným usnesením Úřad zadavateli dále určil lhůtu k provedení úkonu, a to informování Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Současně Úřad shora uvedeným usnesením určil vybranému uchazeči lhůtu k provedení úkonu, a to určení společného zmocněnce pro účely usnadnění průběhu správního řízení.

44. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-19104/2014/531/JDo ze dne 10.9.2014 o předběžném opatření Úřad  zadavateli nařídil na návrh navrhovatele zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. 

45. Usnesením č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-19940/2014/531/JDo ze dne 23.9.2014 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

46. Usnesením č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-20866/2014/531/JDo ze dne 2.10.2014 Úřad na žádost navrhovatele ze dne 29.9.2014 prodloužil účastníkům správního řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

47. Dne 20.10.2014 Úřad obdržel žádost navrhovatele ze dne 17.10.2014 o přerušení správního řízení.

48. Usnesením č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-22490/2014/531/JDo bylo řízení o žádosti o přerušení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaveno.

49. Dne 2.12.2014 Úřad obdržel žádost navrhovatele z téhož dne o přerušení správního řízení.

50. O této žádosti o přerušení rozhodl Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-25741/2014/531/JDo.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 29.8.2014

51. Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 29.8.2014, které Úřad obdržel dne 1.9.2014, přičemž konstatuje následující.

52. Zadavatel se v úvodu svého stanoviska vyjadřuje k podnětu, který obdržel od podavatele podnětu, jenž se týkal prokázání kvalifikace uchazečů v předmětném zadávacím řízení. Zadavatel sděluje, že tento podnět nebyl podán navrhovatelem, nýbrž podavatelem podnětu, který při jeho podání nebyl v pozici právního zástupce navrhovatele. Zadavatel nicméně s ohledem na dodržení zásady transparentnosti předmětný podnět prošetřil a posléze podavateli podnětu sdělil i výsledky prošetření.  Následně navrhovatel podal již v zastoupení podavatele podnětu námitky proti posouzení a hodnocení nabídek a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

53. Zadavatel uvádí, že posouzení kvalifikace provedla hodnotící komise na svých jednáních konaných dne 19.6.2014, 20.6.2014 a 26.6.2014. Výstupem hodnotící komise o provedeném posouzení byl Protokol o posouzení kvalifikace (viz poznámka 2. pod čarou). Hodnotící komise přitom v době posuzování kvalifikace uchazečů neměla pochybnosti o pravdivosti předložených referenčních služeb ze strany vybraného uchazeče.

54. Zadavatel uvádí, že v příloze č. 9 zadávací dokumentace poskytnul uchazečům vzorový seznam významných služeb, jenž obsahoval tabulky, do kterých uchazeči vyplňovali požadované údaje k jednotlivým významným službám. Osvědčení vybraného uchazeče napadaná navrhovatelem obsahovala informace, které se rovněž vyskytovaly u ostatních uchazečů, tedy včetně navrhovatele. Z vybraným uchazečem předložených osvědčení vyplývalo, jakých služeb se týkají, byl v nich také uveden finanční objem, doba a místo plnění a informace o tom, zda byla daná referenční služba provedena řádně a včas.

55. Hodnotící komise na základě shora uvedených skutečností proto neměla důvod použít institut objasnění či doplnění informací podle § 59 odst. 4 zákona. Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že byl povinen využít postup upravený v § 59 odst. 4 zákona, a to navíc pouze ve vztahu k vybranému uchazeči. Tento postup by podle zadavatele byl v rozporu s rozhodovací praxí Úřadu a rovněž v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona, zejména zásadou rovného zacházení.

56. Zadavatel poukazuje na to, že navrhovatel své závěry týkající se pochybností o pravosti tří předmětných referencí vybraného uchazeče opírá pouze o poskytnutý Protokol o posouzení kvalifikace, jenž obsahuje popis jednotlivých referenčních služeb, a dále o veřejně dostupné zdroje, tedy argumentuje nepodloženými závěry o nepravdivosti referenčních služeb. Zadavatel je přesvědčen, že posuzování kvalifikace nemůže být založeno na presumpci nepravdivosti předložených dokladů. Přijetí takového závěru by, podle zadavatele, vedlo ke zcela absurdní situaci, kdy by osvědčení předložená ze strany uchazečů o konkrétní veřejnou zakázku fakticky nic neosvědčovala, pokud by následně nebyla doplněna dalšími doklady a informacemi.

57. Zadavatel opětovně podotýká, že přestože neměl a do současné chvíle nemá pochybnosti o předložených osvědčeních vybraného uchazeče, postupoval transparentně a s náležitou péčí tak, aby veškeré pochybnosti vznesené navrhovatelem byly vyvráceny.

58. K osvědčení na službu realizovanou pro T Machinery a.s. zadavatel uvádí, že se žádostí o vysvětlení ze dne 4.8.2014 obrátil na vybraného uchazeče. Tento se ve své odpovědi ze dne 8.8.2014 odkazuje na své dřívější vyjádření ze dne 11.7.2014,  a dále uvádí, že dodatečné doklady nedoloží z důvodu ochrany informací a možných sankcí v případě porušení ochrany informací. Zadavatel sděluje, že postup navrhovatele, založený pouze na nepodložených domněnkách, je ryze účelový ve snaze způsobit vybranému uchazeči újmu.

59. K osvědčení na referenční službu realizovanou pro CS CABOT, spol. s r.o., zadavatel shrnuje, že v žádosti o vysvětlení dokladů ze dne 4.8.2014 se obrátil na vybraného uchazeče, který uspokojivě zadavateli vysvětlil, že navrhovatelem napadaná služba, jež byla předmětem osvědčení, byla vysoutěžena mimo rámec zákona.

60. K osvědčení na referenční službu realizovanou pro DIAMATIS, spol. s r.o., pak zadavatel uvádí, že vybraný uchazeč se s argumenty navrhovatele uspokojivě vypořádal, když uvedl, že společnost DIAMATIS, spol. s r.o., pracuje tzv. projektovým způsobem, proto počet osob podílejících se na realizaci projektů je vyšší než počet kmenových zaměstnanců. Navíc tato společnost je součástí skupiny ENKORY/SUR LIE, jež čítá dalších 21 společností podnikajících v oblasti energetiky. Jako přílohu svého vyjádření vybraný uchazeč předložil výkaz zisků a ztrát ke dni 30.6.2012 a 30.6.2013.

61. V další části vyjádření se zadavatel věnuje navrhovatelem napadanému hodnocení nabídek.  Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že hodnocení nabídek proběhlo v rozporu se zákonem. Hodnotící komise své závěry dostatečně popsala ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž přílohou je rovněž slovní odůvodnění dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb“. Zadavatel setrvává na názoru, že slovní odůvodnění předmětného dílčího hodnotícího kritéria bylo jednoznačné, transparentní (způsob hodnocení byl popsán v zadávací dokumentaci), přezkoumatelné (přidělení bodů za splnění daného hodnotícího kritéria bylo odůvodněno) a předvídatelné (byla vytvořena rámcová představa o ideální nabídce). Zadavatel odmítá s navrhovatelem polemizovat ohledně jeho bodového hodnocení v jednotlivých kvalitativních aspektech, neboť neshledává důvod k provedení nového hodnocení.

62. Zadavatel konstatuje, že členové hodnotící komise měli dostatečné zkušenosti s hodnocením nabídek a na jednotlivá jednání hodnotící komise byli rovněž zváni zástupci právního odboru zadavatele a dotačního orgánu. S procesem administrace veřejné zakázky po právní stránce přispívala radami advokátní kancelář se specializací na veřejné zadávání.

63. Zadavatel se domnívá, že návrh navrhovatele je ryze šikanózní, přičemž motivem jeho podání je konkurenční boj, neboť po změně poskytování dotačních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost je navrhovateli jistě zřejmé, že může přijít o dotace, které tvoří jeho zásadní příjmy.

64. Na základě všech shora uvedených informací zadavatel uzavírá, že nejsou dány důvody pro uložení předběžného opatření požadovaného navrhovatelem. Zadavatel je přesvědčen, že v šetřeném zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem, proto s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti v závěru svého vyjádření Úřadu navrhuje, aby návrh zamítl.

Vyjádření navrhovatele  a doplnění návrhu ze dne 10.10.2014

65. K usnesení č. j. ÚOHS-S700/2014/VZ-19940/2014/531/JDo ze dne 23.9.2014 se navrhovatel vyjádřil přípisem ze dne 10.10.2014 nazvaným „Replika k vyjádření zadavatele a doplnění návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele“, v němž primárně reaguje na vyjádření zadavatele ze dne 29.8.2014.

66. Navrhovatel se předně vyjadřuje ke sporným osvědčením vybraného uchazeče. Ve vztahu k referenční službě pro T Machinery a.s. (viz také bod 15 odůvodnění tohoto rozhodnutí) je navrhovatel toho názoru, že tento soukromoprávní subjekt by bez spolufinancování z veřejných zdrojů během dvou let nevydal  částku 6,8 mil. Kč bez DPH určenou na komplexní zajištění vzdělávání zaměstnanců.

67. Ve vztahu k referenční službě pro CS CABOT, spol. s r.o., (viz bod 16 odůvodnění tohoto rozhodnutí) navrhovatel doplňuje, že z veřejně dostupného dokumentu „Druhá část monitorovací zprávy“, kterou, jak navrhovatel dodává, si zadavatel mohl obstarat, vyplývá, že na projektu „Systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců CS CABOT vedoucí k jejich vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti“ po dobu jeho realizace pracovali výhradně zaměstnanci uvedené společnosti CS CABOT, spol. s r.o., nikoliv Sdružení Cepac-Morava, které zřejmě dodalo pouze e-learningový program.

68. Navrhovatel rovněž reaguje na referenční službu pro DIAMATIS, spol. s r.o., (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí), neboť vybraný uchazeč tuto službu nerealizoval výlučně pro uvedenou společnost, ale také pro jiné subjekty či osoby (skupina společností ENKORY/SUR LIE). Z tohoto důvodu referenční list měl být předložen nikoliv pouze od DIAMATIS, spol. s r.o., ale rovněž od těchto jiných společností.

69. Navrhovatel se dále zaobírá hodnocením své nabídky a podotýká, že jeho nabídce měl zadavatel přidělit vyšší počet bodů, neboť v případě hodnocení nabídky vybraného uchazeče rovněž došlo k situaci, že některé informace, jež byly předmětem hodnocení, nebyly obsaženy na příslušném místě nabídky, ale na jiném místě nabídky (což se rovněž stalo i v případě navrhovatele). Navrhovatel konkrétně poukazuje na hodnocení kurzu „Posílení bezpečnosti nepřetržitých provozů“, kurzu „Rozvaděče pro distribuční soustavy“ a kurzu „Řídicí systémy, ochrany a automatiky stanic přenosové a distribuční soustavy“.  Podobně se tak stalo při hodnocení vhodnosti didaktických metod v rámci hodnocení kurzu „Rozvaděče pro distribuční soustavy“ a kurzu „Požadavky na systém kvality a role pracovníků v energetice“. Navrhovatel se tak domnívá, že zadavatel zvýhodnil vybraného uchazeče a přidělil mu vyšší počet bodů. V rámci hodnocení subkritéria „Způsob zpracování kurzů“ zadavatel navíc slovně hodnotil skutečnosti, které nebyly a neměly být předmětem hodnocení podle zadávací dokumentace. Navrhovatel upozorňuje, že tento postup zadavatele tak byl nepřezkoumatelný a nekontrolovatelný, čímž zadavatel porušil zásadu transparentnosti vymezenou v § 6 odst. 1 zákona.

70. Navrhovatel předmětným vyjádřením současně doplnil jeho návrh ve vztahu k další referenční službě, kterou pro společnost Meopta - optika, s.r.o., IČO 47677023, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov (dále jen „Meopta - optika, s.r.o.“), provádělo sdružení CEPAC-Morava, IČO 60800909, se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „sdružení „CEPAC-Morava“) (tzn. jedna ze společností, jež tvoří vybraného uchazeče, pozn. Úřadu), v rámci projektu „AMOS“. Navrhovatel podotýká, že zadavatel si mohl opatřit veřejně dostupné dokumenty, ze kterých plyne závěr, že na uvedeném projektu pracovali pouze zaměstnanci společnosti Meopta - optika, s.r.o., nikoliv sdružení CEPAC-Morava.

71. Navrhovatel Úřadu navrhuje provést důkaz svědeckými výpověďmi osob, jež jsou členy statutárních orgánů společností T Machinery a.s., DIAMATIS, spol. s r.o., CS CABOT, spol. s r.o., a Racionalizační Agentura s.r.o., a dále statutárních orgánů vybraného uchazeče a Meopta-optika s.r.o. Dále navrhuje provést důkaz listinami podle § 53 odst. 6 správního řádu tak, aby Úřad statutárním orgánům právnických osob, jež vystavily vybranému uchazeči osvědčení o realizovaných službách, určil lhůtu k předložení relevantních realizačních smluv, prezenčních listin či daňových dokladů a tyto následně za přítomnosti účastníků na ústním jednání přečetl. Případně navrhovatel navrhuje provést důkaz znaleckým posudkem podle § 56 správního řádu ustanovením znalce z oboru ekonomika se specializací na problematiku oceňování zajišťování vzdělávání na relevantním trhu.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

72. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona, v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když se při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče věcně nezabýval a tedy dostatečně neposoudil prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, a to ani poté, co obdržel věcné námitky, které toto výslovně namítaly, čímž se úkony zadavatele v souvislosti s posouzením kvalifikace vybraného uchazeče staly netransparentními, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 RELEVANTNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA

73. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

74. V souladu s § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem.

75. Podle § 59 odst. 4 zákona veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52.

SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

76. Zadavatel v čl. 8.5 „Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona splní uchazeč, který předloží:“ zadávací dokumentace vymezil, že technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona splní uchazeč, který předloží „seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech – ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že uchazeč realizoval minimálně 5 významných služeb a z toho:

a) Minimálně 5 významných služeb spočívajících v komplexním zajištění vzdělávání, ve finanční hodnotě u třech služeb alespoň 6 mil. Kč bez DPH za každou významnou službu a u dvou služeb v minimální finanční hodnotě 3 mil. Kč bez DPH, přičemž v rámci takové služby byla zajišťována účast lektorů, pronájem školící místnosti a techniky, organizační zajištění vzdělávací akce, tisk a distribuce výukových materiálů a občerstvení pro účastníky;

b) Minimálně 2 významné služby spočívající v zajištění vzdělávání e-learningovou formou, tj. vytvořením, provozem a údržbou (aktualizace) minimálně dvaceti  e-learningových kurzů, a to v celkovém rozsahu minimálně dvěstěpadesát (250) absolventů v rámci každé významné služby.“

77. Navrhovatel zadavateli v nabídce předložil ke splnění technického kvalifikačního předpokladu podle čl. 8.5 bodu a) i b) zadávací dokumentace osvědčení o realizaci následujících významných služeb:

o Projekt „Zkušenosti Plus“ registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/13.000045, objednatel služby – Úřad práce, Krajská pobočka v Olomouci,

o Projekt „Program aktivizace“, objednatel služby – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové,

o Projekt „Kudy kam“, objednatel služby – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové,

o „Rozvoj lidských zdrojů“, objednatel služby – DIAMATIS, spol. s r.o., IČO 28315758, se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno,

o „Zvyšování adaptability zaměstnanců“, objednatel služby – T Machinery a.s., IČO 63478773, se sídlem Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice,

o „Vytvoření a provoz e-learningového portálu, vytvoření, provoz a aktualizace e-learningových kurzů a realizace výuky pomocí e-learningoých kurzů“, objednatel služby – CS CABOT, IČO 14612411, se sídlem Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí,

o „Vytvoření a provoz e-learningového portálu, vytvoření, provoz a aktualizace e-learningových kurzů a realizace výuky pomocí e-learningových kurzů“, objednatel služby – Meopta - optika, s.r.o., IČO 47677023, se sídlem Kabelíkova 1, 750 02 Přerov.

78. Z dokumentace o šetřené veřejné zakázce dále vyplývá, že zadavatel obdržel podnět od podavatele podnětu ze dne 7.7.2014, kterým tento po zadavateli požadoval prošetřit doklady k prokázání kvalifikace předložené vybraným uchazečem, a to konkrétně osvědčení od T Machinery a.s., neboť podle podavatele podnětu u předložených dokladů vyvstaly pochybnosti o jejich pravdivosti. Podavatel podnětu se domníval, že zadavatel by měl využít postupu vymezeného v § 59 odst. 4 zákona a od vybraného uchazeče by si měl vyžádat doklady prokazující splnění kvalifikace, resp. vyžádat si příslušné smlouvy, daňové doklady, či prezenční listiny z realizovaných školení.

79. Zadavatel se v reakci na předmětný podnět obrátil na vybraného uchazeče, a to „Žádostí o vysvětlení“ ze dne 9.7.2014, v níž zadavatel žádal vybraného uchazeče o vysvětlení předloženého osvědčení prokazujícího splnění technických kvalifikačních předpokladů podle bodu 8.5 „Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona splní uchazeč, který předloží:“ zadávací dokumentace týkající se služby realizované pro T Machinery a.s.

80. V odpovědi vybraného uchazeče ze dne 11.7.2014 zaslané zadavateli emailem nazvané „Písemné vyjádření k podnětu týkající se uchazeče Sdružení Scott & Hagget“ je uvedeno:  Nejednalo se o veřejnou zakázku a netvrdí to ani doložené osvědčení. A tudíž, jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, tak není důvod, aby tato informace byla uvedena na profilu zadavatele mezi veřejnými zakázkami.“ Přílohou odpovědi vybraného uchazeče bylo vyjádření subdodavatele vybraného uchazeče, tzn. společnosti Racionalizační Agentura s.r.o., v němž se uvádí:  „ Pro společnost T Machinery a.s. skutečně realizujeme veřejnou zakázku „Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.“ hrazenou z ESF ve výši 1.266.000 Kč, která byla zahájena od 7.4.2014. Nicméně doložené osvědčení T machinery a.s. je vystaveno k realizaci projektu vzdělávacích služeb, vzdělávacích programů a praktických částí v oblasti zvýšení adaptability (…) Jde tedy o dva různé projekty, které na sebe sice navazují, ale plněním se nijak nepřekrývají.“

81. Navrhovatel podal námitky proti posouzení a hodnocení nabídek a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.7.2014, ve kterých, mimo jiného, napadá posouzení kvalifikace vybraného uchazeče, neboť tento předložil doklady k prokázání kvalifikace, které se, podle slov navrhovatele,  nezakládají na pravdě.

82. Zadavatel se „Žádostí o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek“ ze dne  4.8.2014 obrátil na vybraného uchazeče s žádostí o vyjádření ohledně splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to konkrétně ohledně osvědčení vydaných T Machinery a.s., CS CABOT, spol. s r.o., a DIAMATIS, spol. s r.o., a dále požadavkem na předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona (tj. např. kopií smluv na realizaci služeb, daňových dokladů, dokladů prokazujících vzdělávání e-learningovou formou v minimálním rozsahu či jiných obdobných dokladů) u osvědčení vydaných třemi výše jmenovanými subjekty. Zadavatel v předmětné žádosti současně výslovně uvedl, že se „touto žádostí o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek nevrací do fáze posouzení kvalifikace podle § 59 a tato žádost tak není žádostí podle § 59 odst. 4 zákona (…). Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči předložení vysvětlení a dodatečného doložení dokladů pouze z důvodu maximálně transparentního přístupu zadavatele a nutnosti vypořádání námitek stěžovatele, který vyjádřil pochybnosti o tom, že zadavatel provedl posouzení kvalifikace v souladu se zákonem.

83. Vybraný uchazeč na uvedenou žádost zadavatele reagoval „Vyjádřením k žádosti o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek ze dne 4.8.2014“[5], ve kterém, ve vztahu k osvědčení vydanému společností T Machinery a.s., sděluje, že „Předložení dalších dodatečných dokladů nám neumožňuje ustanovení smlouvy s T Machinery o ochraně informací pod vysokou sankcí v případě porušení těchto ustanovení. Přestože jsme žádali T machinery o zproštění tohoto závazku, tak především díky velmi nevybíravým dopisům, kterými stěžovatel (navrhovatel, pozn. Úřadu) bombarduje všechny členy statutárních orgánů a vlastníky společnosti, které mají natolik neadekvátní povahu a jsou natolik nepřiměřené, že by je bylo možné považovat za nebezpečné vyhrožování (…) se nám takový souhlas získat nepodařilo.“

84. Ve vztahu k osvědčení týkající se služby realizované pro společnost DIAMATIS, spol. s r.o., vybraný uchazeč předložil zadavateli finanční výkazy příslušného finančního úřadu, z nichž vyplývá, že výkony společnosti  DIAMATIS, spol. s r.o., přesahují za poslední tři období 1,1 mld. Kč. Uvedená společnost pracuje tzv. projektovým způsobem, tedy počet osob podílejících se na realizovaných projektech je vyšší než počet kmenových zaměstnanců společnosti.

85. K referenční službě realizované pro společnost CS CABOT, spol. s r.o., vybraný uchazeč uvedl, že „…toto řízení bylo v opakované VZ úspěšně dokončeno, vybrán dodavatel (i tady byl stěžovatel (patrně je tímto myšlen navrhovatel, pozn. Úřadu) neúspěšný) a pro tento dotační projekt byla dodávka deklarovaná v předloženém osvědčení malou součástí vysoutěženou mimo rámec ZVZ.“

86. Zadavatel o námitkách navrhovatele rozhodl dne 8.8.2014, a to tak, že jim nevyhověl. V uvedeném rozhodnutí, mimo jiného, zadavatel uvedl, že, ačkoliv neměl pochybnosti o předložených dokladech vybraného uchazeče, přistoupil k opětovnému prošetření a vybraného uchazeče oslovil žádostí o vyjádření se k předloženým osvědčením a k předložení dodatečných dokladů. Tato žádost nebyla žádostí ve smyslu § 59 odst. 4 zákona. Vzhledem k tomu, že vybraný uchazeč poskytl zadavateli další informace a doklady potvrzující informace uvedené v osvědčeních, zadavatel uvádí, že neměl důvod k pochybnostem o předložených referencích vybraného uchazeče.

KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VYBRANÝM UCHAZEČEM

87. Navrhovatel v podaném návrhu primárně uvádí, že zadavatel v šetřeném zadávacím řízení nepostupoval v souladu se zákonem, když neodstranil pochybnosti ve vztahu k osvědčením vydaným společnostmi T Machinery a.s., CS CABOT, spol. s r.o. a DIAMATIS, spol. s r.o., jimiž vybraný uchazeč prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů podle čl. 8.5 zadávací dokumentace, a rovněž zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem při hodnocení nabídek.

88. Jak vyplývá např. ze stanoviska generální advokátky Stix-Hackl ze dne 12.4.2005 ve věci C-231/03, Coname, konkrétně z bodu 90 tohoto stanoviska, zadavatel musí v zadávacím řízení postupovat tak, aby veškeré úkony, jež v průběhu zadávacího procesu učiní, byly přezkoumatelné. Jednou z podmínek nutných k tomu, aby bylo možné úkon zadavatele považovat za přezkoumatelný, je dodržení zásady transparentnosti.

89. Úřad konstatuje, že zásada transparentnosti, vyjádřená v § 6 odst. 1 zákona, je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Otázkou zásady transparentnosti se ve své judikatorní činnosti již opakovaně zabývaly soudy a taktéž Úřad. Např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15.2.2012 bylo řečeno, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“

90. K dané problematice se vyjádřil i Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15.9.2010, ve kterém uvedl, že význam zásady transparentnosti v prvé řadě směřuje k cíli samotného práva veřejných zakázek, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Právě k zajištění konkurence mezi dodavateli slouží rovněž zásada transparentnosti. Nejvyšší správní soud dále zdůraznil, že požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Podle názoru Nejvyššího správního soudu ke konstatování netransparentnosti plně postačuje, že v průběhu zadávacího řízení prokazatelně vyvstanou pochybnosti odporující požadavkům zákona na průhlednost a transparentnost zadávacího řízení. Cílem zásady transparentnosti je tedy v zásadě vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole zadavatele. Transparentním postupem je v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu takový postup, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že zadavatel jedná regulérně. Nejvyšší správní soud dále připomíná, že tento závěr je rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie a zmiňuje stanovisko generální advokátky Christine Stix-Hackl uvedené v  bodě 86 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

91. V posuzovaném případě se Úřad zabýval primárně tím, zda postup zadavatele v zadávacím řízení byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona, a zda rovněž naplnil zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

92. Úřad uvádí, že navrhovatel napadal v námitkách ze dne 31.7.2014, mimo jiného, také posouzení kvalifikace vybraného uchazeče (viz body 13 až 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 8.8.2014 uvedl, že na základě získaných informací a dokladů od vybraného uchazeče nemá pochybnosti o pravdivosti informací uvedených  v jím předložených osvědčeních a tudíž ani o prokázání splnění jeho kvalifikace (viz body 24 a 86 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

93. Úřad uvádí, že pro rozhodnutí věci je klíčové zodpovědět otázku, zda zadavatel při posouzení kvalifikace vybraného uchazeče postupoval v souladu se zákonem a zda měl zadavatel povinnost rozptýlit pochybnosti o pravosti tří vybraným uchazečem předložených referencí (tj. sporných osvědčení). Na tomto místě Úřad vychází ze závěrů obsažených v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 88/2012-75 ze dne 21.11.2013. Úřad přitom konstatuje, že závěry učiněné Krajským soudem v citovaném rozsudku se sice týkají mimořádně nízké nabídkové ceny, avšak jsou analogicky aplikovatelné i na šetřený případ.

94. Ve shora uvedeném rozsudku řešil Krajský soud případ, kdy jeden z uchazečů o veřejnou zakázku zadavatele v námitkách upozornil na možnost existence mimořádně nízkých nabídkových cen v nabídkách ostatních uchazečů. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách tento argument „odbyl“, když uvedl, že znovu posoudil nabídky uchazečů, přičemž dospěl k závěru, že žádná z nabídkových cen uchazečů nemá charakter spekulativní ani mimořádně nízké nabídkové ceny. Krajský soud k tomuto postupu zadavatele konstatoval, že reálné podezření na možnost výskytu mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce některého z uchazečů „může vzniknout i tehdy, pokud byl zadavatel na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen upozorněn po posouzení nabídek v rámci námitek (zdůrazněno Úřadem, pozn. Úřadu) směřujících proti posouzení (…).“ Krajský soud dále zdůraznil, že pokud se zadavatel v námitkách dozví o možnosti mimořádně nízké nabídkové ceny, pak se jeví „jako zcela přiměřené, aby konkrétní pochybnosti, jež byly srozumitelně avizovány, byly ze strany hodnotící komise či samotného zadavatele věcně a srozumitelně rozptýleny.“Z uvedeného rozsudku Krajského soudu rovněž vyplývá, že pochybnost o zákonném postupu zadavatele může vzniknout v celém průběhu zadávacího řízení.

95. Jak bylo řečeno již výše, zadavatel je povinen si v zadávacím řízení počínat tak, aby jeho veškeré úkony byly zpětně přezkoumatelné orgánem dohledu, tedy Úřadem. Základní podmínkou nutnou k tomu, aby bylo možné konkrétní úkon zadavatele pokládat za přezkoumatelný, je, že tento úkon obstojí v testu transparentnosti.

96. Úřad uvádí, že z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že hodnotící komise neměla pochybnosti o prokázání kvalifikace u žádného z uchazečů o veřejnou zakázku, tedy ani u vybraného uchazeče (viz bod 7 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Současně je možné dodat, že taktéž ani zadavatel neměl o prokázání splnění kvalifikace pochyb, čehož dokladem byl fakt, že dne 18.7.2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky (viz bod 10 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

97. Výše bylo řečeno (viz bod 94 odůvodnění tohoto rozhodnutí), že pochybnosti o zákonném průběhu zadávacího řízení mohou vyvstat v celém jeho průběhu, tedy, logicky, i po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Úřad dále uvádí, že typický nástroj, kterým může být na nezákonnost zadávacího řízení upozorněno, představují námitky. Tak tomu ostatně bylo i v šetřeném zadávacím řízení. Pochybnosti ohledně splnění kvalifikace vybraným uchazečem vnesl do zadávacího řízení prostřednictvím námitek až navrhovatel.

98. Úřad předesílá, že pokud jsou pochybnosti o zákonném postupu zadavatele obsahem námitek některého z uchazečů, pak má zadavatel povinnost, za situace, kdy těmto námitkám nevyhovuje, se s těmito pochybnostmi řádně vypořádat. Tyto závěry zadavatele přitom musí být natolik jasné a „čitelné“, aby mohly být případně přezkoumány i Úřadem.

99. Úřad konstatuje, že zadavatel byl prostřednictvím námitek podaných navrhovatelem upozorněn na pochybnosti ohledně splnění kvalifikace ze strany vybraného uchazeče, když navrhovatel předmětnými námitkami zpochybňoval pravost (pravdivost) sporných osvědčení předložených vybraným uchazečem v jeho nabídce (viz body 15 – 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Současně navrhovatel v námitkách zadavatele požádal, aby si od vybraného uchazeče vyžádal konkrétní dokumenty, a sice realizační smlouvy, faktury a prezenční listiny, z nichž by bylo seznatelné a ověřitelné, že vybraný uchazeč (resp. jeho subdodavatel) navrhovatelem napadané 3 referenční služby v praxi skutečně realizoval (viz bod 18 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

100. Zadavatel v reakci na obdržené námitky žádostí ze dne 4.8.2014 vyzval vybraného uchazeče k vyjádření, stran sporných osvědčení a dále zadavatel touto žádostí vyzval vybraného uchazeče k předložení konkrétních dokladů – kopií smluv, daňových dokladů, dokladů prokazujících vzdělávání e-learningovou formou v minimálním rozsahu, či dalších obodobných dokladů – ze kterých by bylo patrné, že vybraný uchazeč 3 navrhovatelem napadané významné služby realizoval (viz bod 82 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vybraný uchazeč ke shora uvedené žádosti zadavateli sdělil, že, zjednodušeně řečeno, předložení dodatečných dokladů není vzhledem ke smluvním podmínkám, jež ho váží ke společnostem T Machinery a.s., a DIAMATIS, spol. s r.o., možné, přičemž v dalším vybraný uchazeč poskytl zadavateli toliko obecné informace týkající se finančního obratu společnosti DIAMATIS, spol. s r.o. Pokud jde o osvědčení vydané společností CS CABOT, spol. s r.o., které je navrhovatelem taktéž napadáno a zpochybňováno, pak Úřad konstatuje, že odpověď vybraného uchazeče na žádost zadavatele nemá rovněž žádnou vypovídací hodnotu, neboť se týká blíže nespecifikovaného zadávacího řízení a nikoliv otázky pravosti (pravdivosti) inkriminovaného osvědčení.

101. Zadavatel se s odpovědí vybraného uchazeče na svoji žádost ze dne 4.8.2014 spokojil a ačkoliv, Úřad zdůrazňuje, vybraný uchazeč v dané odpovědi zadavateli neposkytl bližší vysvětlení ohledně 3 sporných referencí, natož aby takové vysvětlení verifikoval konkrétními doklady, jak po něm bylo zadavatelem požadováno (viz předchozí bod odůvodnění tohoto rozhodnutí), v rozhodnutí o námitkách zadavatel konstatoval, že mu byly ze strany vybraného uchazeče doručeny informace a doklady, které zcela nepochybně deklarují údaje obsažené v oněch třech sporných osvědčeních, pročež zadavatel nemá důvod o splnění kvalifikace vybraným uchazečem pochybovat (viz bod 24 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad uvádí, že ve světle výše popsaných závěrů soudů, stran problematiky transparentnosti zadávacího řízení, nelze než postup zadavatele, jakým se vypořádal s námitkami navrhovatele, ve vztahu ke splnění kvalifikace vybraným uchazečem, označit za nepřezkoumatelný a ve svém důsledku tudíž i za netransparentní. Tedy i postup zadavatele ve vztahu k posouzení kvalifikace není učiněn v souladu se zákonem, ani není naplněn smysl ustanovení § 59 odst. 1 zákona, kterým je posouzení kvalifikace, jenž vede k tomu, že následně zadavatel vybírá z nabídek uchazečů, kteří jsou k poptávanému plnění dostatečně kvalifikovaní.

102. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že ačkoliv neměl pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem, vyžádal si od něj, na základě navrhovatelem podaných námitek, dodatečné informace a podklady, které bez dalšího ubezpečily zadavatele v přesvědčení, že vybraným uchazečem předložené údaje v jeho nabídce, a to včetně sporných osvědčení, prokazovaly kvalifikaci vybraného uchazeče. Navrhovatel v námitkách vyslovil pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem. Úřad uvádí, že zadavatel měl za této situace povinnost ověřit, zda jsou tvrzení obsažená v námitkách oprávněná, či nikoliv. Povinností zadavatele tudíž bylo přezkoumat doklady předložené vybraným uchazečem k prokázání splnění kvalifikace, a to v komparaci se zadávacími podmínkami a současně v komparaci s pochybnostmi vyjádřenými v námitkách navrhovatele. Zadavatel však nastíněné povinnosti zcela nedostál, a tedy neposoudil kvalifikaci vybraného uchazeče tak, jak zákonodárce od zadavatele ve smyslu § 59 odst. 1 zákona očekává, když v rozhodnutí o námitkách stroze uvedl, že mu vybraný uchazeč zaslal dodatečné doklady, které de facto pouze utvrdily zadavatele v jeho názoru, že vybraný uchazeč kvalifikační předpoklady vymezené v zadávací dokumentaci splnil. Jak však bylo Úřadem popsáno již výše (viz bod 101 odůvodnění tohoto rozhodnutí), informace, jež vybraný uchazeč zadavateli zaslal na jeho žádost ze dne 4.8.2014, nikterak nestavěly najisto, že významné služby deklarované v podobě sporných osvědčení byly vybraným uchazečem (resp. jeho subdodavatelem) realizovány. Úřad tudíž konstatuje, že zadavatel se v rozhodnutí o námitkách žádným způsobem nevypořádal s argumenty navrhovatele, které se týkaly pochybností o pravosti (pravdivosti) sporných osvědčení, jimiž vybraný uchazeč v šetřeném zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky. Úřad předesílá, že v rozhodnutí o námitkách naprosto absentují úvahy a závěry zadavatele, z nichž by bylo možné přezkoumat, zda sporná osvědčení, resp. údaje v nich uvedené, odpovídala skutečnosti, či nikoliv. Zadavatelem proto nikterak v rozhodnutí o námitkách nebyly vyvráceny pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem, které do zadávacího řízení vnesl námitkami navrhovatel. Rozhodnutí o námitkách tak sice obsahuje důvod, proč zadavatel námitkám nevyhověl (tedy že nemá pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem), avšak z tohoto odůvodnění Úřad nikterak nemůže ověřit, zda vybraný uchazeč kvalifikaci skutečně splnil. Úřad proto konstatuje, že rozhodnutí zadavatele o námitkách nemá žádnou vypovídací hodnotu z toho hlediska, zda skutečně vybraný uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu splnil. Zadavatel v šetřeném případě zcela rezignoval na svoji nezastupitelnou roli v zadávacím řízení, když v rozhodnutí o námitkách pouze odkázal na vyjádření vybraného uchazeče, že tento kvalifikaci splňuje, aniž by se pochybnostmi obsaženými v námitkách blíže zabýval a vypořádal se s nimi. Takový postup zadavatele proto nelze než označit za čistě formální až alibistický a současně za rozporný s požadavky zákona. Zadavatel sice námitky fakticky přezkoumal a uvedl i důvod, proč jim nevyhovuje, avšak tento důvod je z hlediska transparentnosti zadávacího řízení při posouzení kvalifikace uchazečů zcela irelevantní. Úřad konstatuje, že zadavatelem nebyly vyvráceny pochybnosti ohledně splnění kvalifikace vybraným uchazečem. I po rozhodnutí o námitkách tak nelze postavit najisto, zda zadavatel, resp. jím jmenovaná hodnotící komise, řádně posoudila nabídku vybraného uchazeče, pokud jde o splnění kvalifikace tímto uchazečem. Úřad tudíž shrnuje, že zadavatel tím, že se ani v rozhodnutí o námitkách, kterým podaným námitkám nevyhověl, nevypořádal s pochybnostmi, ohledně splnění kvalifikace vybraným uchazečem, nedostál své povinnosti, aby posouzení kvalifikace bylo provedeno v souladu se zákonem včetně základních zásad, kterými má být zadávací řízení ovládáno, zejména pak se zásadou transparentnosti. Jinými slovy řečeno, zadavateli sice v průběhu posuzování kvalifikace uchazečů nevznikly pochybnosti ve vztahu ke splnění kvalifikace vybraným uchazečem a posouzení kvalifikace tak bylo de facto provedeno řádně, avšak zadavatel byl následně dne 7.7.2014 a v námitkách navrhovatele ze dne 31.7.2014 opakovaně upozorněn na možnost, že vybraný uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňuje. Zadavatel měl tedy v tomto ohledu dvě možnosti:

a) Podaným námitkám navrhovatele vyhovět a provést opětovné posouzení kvalifikace vybraného uchazeče, a to ve světle nově získaných informací. Úřad přitom předesílá, že v tomto ohledu by ani případný postup zadavatele dle § 59 odst. 4 zákona pouze vůči vybranému uchazeči nebyl vnímán jako učiněný v rozporu s § 6 odst. 1 zákona, neboť pochybnosti o pravosti dokladů obsažených v nabídce vyvstaly pouze vůči vybranému uchazeči. Za těchto okolností by tudíž nebylo důvodné, aby zadavatel takto postupoval i vůči ostatním uchazečům o šetřenou veřejnou zakázku.

b) Podaným námitkám navrhovatele nevyhovět, což zadavatel ostatně učinil, ale v takovém případě by zadavatel musel v rozhodnutí o námitkách najisto postavit, že vybraný uchazeč kvalifikaci splnil. K takovému závěru by však součástí dokumentace o veřejné zakázce musely být relevantní podklady, nikoliv pouhé ničím nepodložené tvrzení. Stejně tak by musel být navrhovatel v takovém rozhodnutí o námitkách dostatečně srozuměn s tím, na základě jakých okolností, resp. podkladů, zadavatel k takovému závěru dospěl, neboť právě rozhodnutí o námitkách, lépe řečeno jeho odůvodnění, je stěžejním podkladem pro následné kroky navrhovatele.

103. Úřad zdůrazňuje, že zadavatel nemůže rezignovat na svou nezastupitelnou roli při posouzení kvalifikace uchazečů tím způsobem, že odkáže na vyjádření vybraného uchazeče, z něhož však nelze napadané skutečnosti nikterak potvrdit. Takový postup je ze strany zadavatele čistě formální a je v rozporu s tím, co požaduje zákon.

104. Poněvadž navrhovatel prostřednictvím námitek vznesl konkrétní pochybnosti ohledně prokázání splnění kvalifikace vybraným uchazečem, měl zadavatel povinnost se s předmětnými pochybnostmi řádně vypořádat. Úřad uvádí, že výlučnou odpovědnost za zákonnost zadávacího řízení nese zadavatel. Je to tudíž výlučně zadavatel, kdo musí dbát o zachování zásady transparentnosti po celý průběh zadávacího řízení, tedy včetně posouzení kvalifikace uchazečů. K dodržení zásady transparentnosti přitom zadavatel musí učinit vše, co je „v jeho silách“. Při aplikaci právě řečeného na šetřený případ Úřad konstatuje, že zadavatel měl po obdržení námitek, jimiž bylo upozorňováno na pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem, vyvinout veškeré možné úsilí nutné k tomu, aby vznesené pochybnosti beze zbytku rozptýlil. Zadavatel tak kupříkladu mohl a měl vybraného uchazeče opětovně vyzvat k zaslání konkrétních dokladů, jež by ověřovaly, že sporná osvědčení, lépe řečeno údaje v nich uvedené, odpovídají skutečnosti. Úřad v dalším podotýká, že zadavateli nic nebránilo ani v tom, aby se obrátil s výzvou o předložení relevantních dokladů a informací přímo na společnosti, které sporná osvědčení vydaly, tzn. na společnosti T Machinery a.s., DIAMATIS, spol. s r.o., a CS CABOT, spol. s r.o. Pokud by zadavatel učinil některý z kroků popsaných Úřadem, mohly by být pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným uchazečem vyvráceny. Úřad však uvádí, že zadavatel shora nastíněný postup (postupy) nezvolil a spokojil se s informacemi, jež mu byly vybraným uchazečem zaslány, ale které, Úřad znovu opakuje, neměly žádnou váhu, pokud jde o vyslovení závěru, zda vybraný uchazeč kvalifikaci skutečně splnil.

105. S ohledem na výše popsané okolnosti Úřad konstatuje, že zadavatelem nebyly v šetřeném případě vyvráceny pochybnosti ohledně splnění kvalifikace vybraným uchazečem. Úřad tudíž shrnuje, že zadavatel tím, že se v zadávacím řízení nevypořádal s pochybnostmi, stran splnění kvalifikace vybraným uchazečem, předestřenými v námitkách, postupoval v šetřeném zadávacím řízení netransparentně, a tedy nelze považovat jeho postup při posouzení kvalifikace za souladný se zákonem.

106. K námitce navrhovatele týkající se nezákonného hodnocení nabídek uchazečů, jež je rovněž obsahem návrhu, Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že se tímto rozhodnutím zadávací řízení vrací do fáze posouzení kvalifikace (viz dále), by bylo nadbytečné a v rozporu se zásadou procesní ekonomie posuzovat, zda hodnocení nabídek proběhlo v souladu se zákonem, či nikoliv. Šetření uvedené skutečností by totiž nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 2/99 – 20 ze dne 24. 6. 1999, ze kterého lze v souladu se zásadou analogie dovodit, že zkoumání dalších důvodů pro vyloučení uchazeče za situace, že alespoň jediný důvod je oprávněný, je nadbytečné“.

107. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad uzavírá, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona, v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když se při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče věcně nezabýval a tedy dostatečně neposoudil prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, a to ani poté, co obdržel věcné námitky, které toto výslovně namítaly, čímž se úkony zadavatele v souvislosti s posouzením kvalifikace vybraného uchazeče staly netransparentními. Nedodržení zákonem stanoveného postupu zadavatelem přitom mohlo mít vliv na samotný výsledek zadávacího řízení, neboť nelze zcela vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohla být jako nejvhodnější vybrána nabídka jiného uchazeče. Z uvedeného důvodu proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K DALŠÍM NAMÍTANÝM SKUTEČNOSTEM

108. Navrhovatel v návrhu taktéž uvádí, že se, podle jeho názoru, vybraný uchazeč dopustil správního deliktu ve smyslu § 120a odst. 1 písm. a) zákona, a to konkrétně tím, že jím předložená sporná osvědčení sloužící k prokázání kvalifikace neodpovídají skutečnosti (viz bod 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad k tomu uvádí, že rozhodování o tom, zda se vybraný uchazeč dopustil správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. a) zákona, nebylo předmětem správního řízení, které bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele. Vzhledem k tomu, že správní delikty Úřad nepřezkoumává na návrh účastníků správního řízení, námitku navrhovatele ve vztahu k prokázání kvalifikace vybraným uchazečem Úřad posoudil a následně zaevidoval jako podnět pro zahájení správního řízení z moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu. V souvislosti s „návrhovými“ delikty Úřad pro úplnost odkazuje např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs ze dne 15.5.2013, v němž byla tato problematika podrobně řešena.

109. K návrhu navrhovatele na provedení důkazu svědeckou výpovědí podle § 55 správního řádu, dále na provedení důkazu listinou podle § 53 správního řádu a znaleckým posudkem podle § 56 správního řádu, k zodpovězení navrhovatelem tvrzené skutečnosti, že vybraný uchazeč předložil v předmětném zadávacím řízení doklady neodpovídající skutečnosti (viz bod 71 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad s odkazem na svá výše uvedená zjištění a závěry učiněné v přechozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí konstatuje, že nepovažoval za nutné navrhovatelem navrhované důkazy provádět, neboť Úřadu k posouzení věci v této souvislosti postačovala zjištění, která získal na základě přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce, resp. skutečností uvedených účastníky řízení v jeho průběhu. Provedení důkazů navrhovaných navrhovatelem by tak na rozhodnutí Úřadu ničeho neměnilo. Z obdobného důvodu Úřad při svém rozhodování nepřihlédl ani k referenční službě pro Meopta - optika, s.r.o., kterou navrhovatel svým rozšířením návrhu ze dne 10.10.2014 taktéž napadá. Úřad podotýká, že předmětná reference nebyla navrhovatelem nikterak zmíněna v jím podaných námitkách. Závěr, zda byl v této části návrhu navrhovatel osobou oprávněnou pro podání návrhu či nikoliv, je však z pohledu Úřadu, s ohledem na výše řečené, pro rozhodnutí věci irelevantní.

V. K ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

110. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

111. Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

112. Zadavatel závažně pochybil až při posouzení kvalifikace vybraného uchazeče. V šetřeném případě tedy není nutné rušit zadávací řízení. Nápravu lze sjednat tím, že budou zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením kvalifikace vybraného uchazeče zdokumentované v Protokolu o jednání hodnotící komise, který byl vyhotoven na jednání hodnotící komise dne 26.6.2014, a současně všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení,a to včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18.7.2014. Tímto přitom není dotčeno oprávnění zadavatele provést nové posouzení a hodnocení nabídek a na ně navazující úkony, ovšem za předpokladu, že tyto úkony budou zadavatelem učiněny v souladu se zákonem.

113. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

VI. K ULOŽENÍ ÚHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

114. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrhu nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

115. Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil konkrétní úkony zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

116. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014000700.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Mgr. Lukáš Kohout, advokát, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6

2. Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., Malátova 633/12, 150 00 Praha 5

3. Scott & Hagget Czech, s.r.o., Celetná 598/11, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Protokol o otevírání obálek s nabídkami není zadavatelem datován, nicméně z jeho obsahu vyplývá, že otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 12.6.2014.

[2] Protokol o posouzení kvalifikace není datován, avšak z jeho obsahu je zřejmé, že k jeho vyhotovení došlo dne 26.6.2014.

[3] Protokol o třetím jednání hodnotící komise  není datován, avšak z jeho obsahu je zřejmé, že dané jednání proběhlo dne 26.6.2014.

[4] Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek není datována a ani z jejího obsahu nevyplývá, kdy byla vyhotovena.

[5] „Vyjádření k žádosti o vysvětlení a předložení dokladů pro účely vypořádání námitek ze dne 4.8.2014“ nebylo vybraným uchazečem datováno.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz