číslo jednací: S1011/2014/VZ-2035/2015/543/JWe

Instance I.
Věc Dodávka služebních pistolí
Účastníci
  1. Česká republika – Generální ředitelství cel
  2. Česká zbrojovka a. s.
  3. MPI CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1011.pdf 333 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1011/2014/VZ-2035/2015/543/JWe

 

21. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 11. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle,
  • navrhovatel – Česká zbrojovka a. s., IČO 46345965, se sídlem Svat. Čecha 1283, Uherský Brod,
  • vybraný uchazeč – MPI CZ s. r. o., IČO 27562468, se sídlem Hornokrčská 704/13, 140 00 Praha 4 - Krč,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka služebních pistolí“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 12. 2013 pod ev. č. 364866 a opraveno dne 21. 1. 2014 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 12. 2013 pod číslem 2013/S 240-416900 ve znění opravy ze dne 22. 1. 2014, rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle – nedodržel postup stanovený v § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, tím, že v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka služebních pistolí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 12. 2013, pod ev. č. 364866 a opraveno dne 21. 1. 2014 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 12. 2013 pod číslem 2013/S 240-416900 ve znění opravy ze dne 22. 1. 2014, v části 1 „Pistole ráže 9 mm Luger Full Size“ a v části 2 „Pistole ráže 9 mm Luger kompakt“ provedl hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „uživatelské vlastnosti zbraně“ netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele související s hodnocením nabídek,zaznamenané v protokolu o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014, a všechny následné úkony zadavatele, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 10. 2014, učiněné v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka služebních pistolí“ část 1 „Pistole ráže 9 mm Luger Full Size“ a část 2 „Pistole ráže 9 mm Luger kompakt“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 12. 2013 pod ev. č. 364866 a opraveno dne 21. 1. 2014 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 12. 2013 pod číslem 2013/S 240-416900 ve znění opravy ze dne 22. 1. 2014.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka služebních pistolí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 12. 2013 pod ev. č. 364866 a opraveno dne 21. 1. 2014 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 12. 2013 pod číslem 2013/S 240-416900 ve znění opravy ze dne 22. 1. 2014. Jak vyplývá z přílohy B oznámení o zakázce, veřejná zakázka je rozdělena na dvě části – „Pistole ráže 9 mm Luger Full Size“ a „Pistole ráže 9 mm Luger kompakt“. Ze zadávací dokumentace z části V. vyplývá, že v první části je poptáváno 100 ks kompletů pistolí a ve druhé části 1500 ks kompletů pistolí. Zadávací dokumentace je pro obě části veřejné zakázky společná.

2. V článku IX. „Kritéria pro hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné uvedl, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s tím, že zadavatel stanovil jako dílčí hodnotící kritéria „celkovou nabídkovou cenu“ s vahou 55%, „uživatelské vlastnosti zbraně“ s vahou 40% a „délku záruční doby“ s vahou 5%. V odstavci 3 tohoto článku zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ bude posuzováno následujících osm parametrů: kvalita úchopu, síla odporu při natažení, čitelnost mířidel, ovladatelnost ovládacích prvků závěru, dostupnost ovládacích prvků závěru, chod a odpor spouště, obtížnost rozborky a sborky a obtížnost plnění zásobníků střelivem. Zadavatel zde dále uvedl, že každý z parametrů bude odbornými poradci hodnotící komise samostatně bodově ohodnocen, body za všechny parametry se sečtou a výsledná bodová hodnota se převáží vahou dílčího kritéria. V jednotlivých parametrech získá uchazeč body podle stupnice: 4 body – výborná, 3 body – velmi dobrá, 2 body – dobrá, 1 bod – dostatečná, 0 bodů – nedostatečná.

3. Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky je i dokument „Technická specifikace zbraně pro příslušníky CS ČR“, ve které jsou uvedeny požadavky na poptávané zbraně, týkající se provedení zbraně, technicko-taktických parametrů a bližších specifikací, popisujících stručně požadavky na závěr, hlaveň, spoušťové ústrojí, bicí, pojistné, zásobovací, vytahovací a vyhazovací ústrojí, ovládací prvky, mířidla, povrchovou úpravu, funkční spolehlivost, vyměnitelnost součástek, opravy a ošetřování a příslušenství.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 25. 3. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel čtyři nabídky uchazečů o veřejnou zakázku a že všechny splňují všechny náležitosti podle § 71 odst. 9 zákona.

5. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 27. 3. 2014 vyplývá, že tři uchazeči o veřejnou zakázku splnili kvalifikační předpoklady podle požadavků zákona a zadavatele, uchazeč ZELENÝ SPORT s. r. o., IČO  60914858, se sídlem Slatina čp. 116, 56 601 Vysoké Mýto (dále jen „ZELENÝ SPORT“), neprokázal splnění některých základních kvalifikačních předpokladů a byl vyzván k jejich doplnění, což ve lhůtě stanovené zadavatelem provedl.

6. Z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 14. 4. 2014 vyplývá, že hodnotící komise po posouzení nabídek konstatovala, že nabídky všech čtyř uchazečů splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a že žádná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Do hodnocení nabídek podle závěru hodnotící komise postoupili všichni uchazeči. V protokolu je rovněž uvedeno, že na toto jednání hodnotící komise nebyli přizváni poradci, kteří budou v počtu 15 náhodně vybraných osob přizváni až na hodnocení uživatelských vlastností pistolí, které bude provedeno dne 7. 5. 2014.

7. Z protokolu o druhém jednání hodnotící komise ze dne 13. 6. 2014 vyplývá, že hodnotící komise provedla fyzickou vizuální kontrolu předložených vzorků zbraní, aby posoudila, zda tyto vzorky odpovídají technické specifikaci podle zadávací dokumentace. Hodnotící komise na základě této kontroly konstatovala, že vzorek zbraní nabízených uchazečem ZELENÝ SPORT není osazen mířidly požadované konstrukce a nevyhovuje tak technické specifikaci, a z tohoto důvodu doporučila zadavateli vyloučit tohoto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky. Následně zadavatel svým rozhodnutím ze dne 26. 6. 2014 vyloučil uchazeče ZELENÝ SPORT z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.

8. Z protokolu o třetím jednání hodnotící komise, sepsaným ve dnech 19. 8. 2014 a 28. 8. 2014 vyplývá, že na toto jednání hodnotící komise, jehož předmětem bylo hodnocení uživatelských vlastností zbraní, byli přizváni poradci, kteří byli náhodně vybraní jako vzorek příslušníků celní správy od nejzkušenějších střelců po začátečníky, navíc v kombinaci žen a mužů tak, aby byla dodržena podmínka maximální objektivity hodnocení. Dne 19. 8. 2014 se jednání komise zúčastnilo 10 poradců a dne 28. 8. 2014 se jednání komise zúčastnilo 7 poradců. Všichni poradci, podle tohoto protokolu, učinili prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona a toto prohlášení signovali, jak je uvedeno v přiložené prezenční listině. V protokolu je na závěr uvedeno, že komise na svém třetím jednání dohlížela na průběh uživatelských zkoušek, přičemž její členové se těchto zkoušek sami neúčastnili. Na závěr zkoušek komise vyhotovila, na základě podkladů jednotlivých poradců, závěrečný protokol, který je přílohou protokolu o třetím jednání hodnotící komise.

9. Z dokumentu označeného jako „Závěrečný protokol z uživatelských zkoušek pistolí ráže 9x19 nabídnutých do veřejné zakázky Celní správy ČR „Dodávka služebních pistolí“.“ (dále jen „Závěrečný protokol“), který je přílohou protokolu o třetím jednání hodnotící komise vyplývá, že byly provedeny celkem tři zkoušky zbraní, přičemž posuzovány byly dvě sady pistolí v části 1 veřejné zakázky a tři sady pistolí v části 2 veřejné zakázky tak, že každý poradce hodnotil jednu zbraň ve všech třech zkouškách. V první zkoušce byl posuzován vzhled a zpracování zbraní (např. identifikační údaje výrobce a úroveň dílenského zpracování), ve druhé zkoušce byly posuzovány uživatelské vlastnosti zbraní v jednotlivých parametrech dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“, předmětem třetí zkoušky byly ostré střelby (hodnocenými parametry bylo např. chování zbraně při střelbě, posouzení zpětného rázu, klopného efektu atd.). V bodu 8. 1 „Bodové hodnocení“ Závěrečného protokolu je uvedeno, že „Pistole byly hodnoceny ve 20 oblastech v rámci tří níže uvedených zkoušek. Každý hodnotitel mohl pistoli přidělit maximálně 80 bodů.“ V údajích o druhé zkoušce jsou uvedeny parametry odpovídající článku IX. zadávací dokumentace (viz bod 2 tohoto odůvodnění rozhodnutí) s tím, že je zde blíže specifikováno, co bylo v rámci jednotlivých parametrů hodnoceno (např. kvalita úchopu silnou a slabou rukou, suchou i mokrou rukou a v rukavicích, síla odporu závěru při natažení suchou i mokrou rukou, v rukavicích atd.), přičemž pouze u názvu této zkoušky je v Závěrečném protokolu uvedeno, že se jedná o „vyhodnocení veřejné zakázky dle zadávací dokumentace“.

10. Součástí výše uvedeného dokumentu jsou dále tabulky, ve kterých jsou uvedeny souhrnné výsledky uživatelských zkoušek s tím, že je v nich uvedeno osobní číslo hodnotitele, útvar, výrobní číslo zbraně, počet bodů, které hodnotitel dané zbrani přidělil v jednotlivých zkouškách a celkový počet bodů, stanovený jako součet ze všech tří zkoušek.

11. Z protokolu o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014 mimo jiné vyplývá, že hodnotící komise provedla závěrečné hodnocení nabídek s tím, že v obou částech veřejné zakázky vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče MPI CZ s. r. o., IČO 27562468, se sídlem Hornokrčská 704/13, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „vybraný uchazeč“). V protokolu je u obou částí veřejné zakázky rovněž uvedeno, že hodnocení uživatelských vlastností pistolí bylo provedeno poradci komise, členové hodnotící komise se těchto zkoušek aktivně neúčastnili a pouze dohlíželi na jejich průběh. Dále je zde uvedeno, že komise se na závěr zkoušek jednomyslně shodla, že jejich průběh byl transparentní a odpovídal požadavkům zákona i interním předpisům zadavatele.

12. Ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek pro části 1 a 2 veřejné zakázky ze dne 18. 9. 2014 jsou uvedeny stejné skutečnosti, které byly postupně uváděny ve výše uvedených protokolech o jednání hodnotící komise.

13. Z rozhodnutí zadavatele ze dne 13. 10. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky v části 1 a části 2 veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel vybral v obou částech veřejné zakázky jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.

14. Proti oběma rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 10. 2014 podal uchazeč – Česká zbrojovka a. s., IČO 46345965, se sídlem Svat. Čecha 1283, Uherský Brod (dále jen „navrhovatel“) – dne 27. 10. 2014 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 6. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 14. 11. 2014 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „návrh“).

15. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh dne 14. 11. 2014 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 14. 11. 2014.

II. Obsah návrhu

16. Z návrhu navrhovatele vyplývá, že je podán proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek ze dne 13. 10. 2014 v obou částech veřejné zakázky a veškeré výhrady, které navrhovatel uvedl v návrhu, se týkají obou částí veřejné zakázky ve stejném rozsahu. Z tohoto důvodu Úřad v zájmu zvýšení přehlednosti odůvodnění rozhodnutí v popisu obsahu návrhu zmiňuje námitky proti veřejné zakázce jako celku, tedy nepopisuje samostatně námitky navrhovatele pro část 1 veřejné zakázky a duplicitně pak i pro část 2 veřejné zakázky.

17. V úvodu návrhu je uvedeno, že podle názoru navrhovatele spočívá nesprávnost rozhodnutí zadavatele rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 10. 2014 v tom, že zadavatel zjistil a vyhodnotil dílčí hodnotící kritérium „uživatelské vlastnosti zbraně“ v rozporu se skutečným stavem a zcela subjektivně, a tedy nesprávně a netransparentně. Dále zde navrhovatel uvádí, že výběru nejvhodnější nabídky předcházející hodnocení nabídek bylo učiněno v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona a dále v rozporu s § 76 odst. 2 zákona, § 79 odst. 1 zákona a § 80 odst. 1 zákona.

18. Zadavatel podle názoru navrhovatele porušil § 80 odst. 1 zákona tím, že hodnotící komise ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla ani způsob hodnocení nabídek co do jednotlivých „parametrů“ dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“, ani popis hodnocení nabídek co do jednotlivých „parametrů“ v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Podle názoru navrhovatele měl zadavatel v rámci hodnocení jednotlivých „parametrů“ tohoto dílčího hodnotícího kritéria zvolit takový postup, který zjistí hodnotu jednotlivých „parametrů“ jako skutkový stav, a který následně zjištěným hodnotám jednotlivých „parametrů“ přidělí hodnocení od „výborná“ (4 body) do „nedostatečná“ (0 bodů). Hodnocení jednotlivých „parametrů“ dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ způsobem, který zadavatel zvolil, je tak podle názoru navrhovatele naprosto nepřezkoumatelné, a proto netransparentní.

19. V návrhu je dále uvedeno, že podle § 76 odst. 2 zákona může hodnotící komise pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona. Podmínkou takového prohlášení je znalost identity uchazečů, a tato podmínka nebyla podle názoru navrhovatele splněna. Navrhovatel tvrdí, že náhodně vybraní odborní poradci hodnotící komise byli podjatí, a to zcela jistě ve vztahu k určitému typu pistole.

20. Dále navrhovatel v návrhu uvádí, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je výslovně uvedeno, že hodnocení „uživatelských vlastnosti pistolí“ bylo provedeno odbornými poradci hodnotící komise a stejná formulace je uvedena v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Z uvedeného navrhovatel dovozuje, že zadavatel porušil § 79 odst. 1 zákona, když hodnocení nabídek neprovedla hodnotící komise, ale „náhodně vybraní odborní poradci hodnotící komise“. Toto porušení zákona se zadavatel snažil napravit prostým prohlášením v rozhodnutí o námitkách ze dne 6. 11. 2014, že hodnocení nabídek prováděla hodnotící komise. Podle názoru navrhovatele však nelze tímto způsobem napravit pochybení, zachycené v dokumentaci o veřejné zakázce.

21. V další části návrhu se navrhovatel zabývá obsahem Závěrečného protokolu, ze kterého podle něj vyplývá, že náhodně vybraní odborní poradci provedli posouzení nejen dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ a jeho jednotlivých parametrů, ale provedli i posouzení vzhledu a zpracování zbraní a střelby z jednotlivých typů nabídnutých pistolí. Podle názoru navrhovatele si odborní poradci při tomto posouzení, které nebylo zohledněno v rámci hodnocení nabídek, prokazatelně vytvořili názor na vlastnosti nabízených pistolí, které nebyly předmětem hodnocení, které však z hlediska uživatele podstatně determinují jeho vztah k jednotlivým zbraním, a to i podvědomě, a tomuto svému vztahu mohli přizpůsobit své hodnocení dílčího hodnotícího kritéria a jeho jednotlivých parametrů.

22. Navrhovatel dále zadavateli vytýká, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky jsou založena na zcela netransparentním a subjektivním způsobu zjištění a hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“, což dokládá tím, že v zadávacích podmínkách zadavatel specifikoval pouze parametry, které bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria posuzovat. Ze Závěrečného protokolu vyplývá, že před samotným hodnocením jednotlivých parametrů byly tyto parametry dále podrobněji specifikovány, aniž by bylo zřejmé, kdo tuto specifikaci provedl (zda zadavatel, hodnotící komise nebo odborní poradci hodnotící komise), a zda byla tato specifikace provedena před tím, než bylo známo, jaké konkrétní pistole uchazeči nabízejí, nebo až poté. Specifikace posouzení jednotlivých pistolí přitom nesměřovala pouze ke způsobu, jakým budou zjištěny jednotlivé „uživatelské vlastnosti zbraně“, ale směřovala také ke specifikaci zadavatelem preferovaných vlastností (vhodnost zbraně pro praváka i leváka, nutnost použití nářadí nebo jiného předmětu k rozborce a sborce pistole), aniž by tyto preference byly uvedeny v zadávacích podmínkách. V rozhodnutí o námitkách zadavatel sám, podle názoru navrhovatele, potvrdil, že hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bylo odbornými poradci hodnotící komise provedeno zcela subjektivně, když v tomto rozhodnutí uvedl, že uživatelské zkoušky ověřují vhodnost koncepce a konstrukčních řešení pro plnění konkrétních úkolů, a rovněž to, že v uživatelské zkoušce posuzuje celkové provedení parametrů z hlediska uživatelské přívětivosti pro koncové uživatele. Z výše uvedeného navrhovatel dovozuje, že uživatelské zkoušky pistolí byly provedeny a hodnoceny cíleně, úmyslně a účelově na subjektivním vnímání pistolí jejich budoucími uživateli, a nikoliv na objektivním, transparentním a prověřitelném postupu, definovaném předem.

23. V návrhu je dále podrobně a podle jednotlivých parametrů dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ uvedeno, že ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek není vůbec zřejmé, jak jednotliví odborní poradci hodnotící komise tyto parametry hodnotili, a kolik bodů a z jakých důvodů přidělili, neboť je zde uveden pouze celkový počet bodů, který byl v daném parametru přidělen odbornými poradci celkem. Dále navrhovatel u jednotlivých parametrů napadá to, že je rozpor mezi obsahem Závěrečného protokolu a rozhodnutím zadavatele o námitkách v tom, že v rozhodnutí o námitkách je u všech hodnocených parametrů uváděn širší rozsah podmínek provádění hodnocení a preferencí zadavatele, než jaký vyplývá ze Závěrečného protokolu, jako například u parametru, označeného v zadávací dokumentaci jako „čitelnost mířidel“. Tento parametr je v Závěrečném protokolu dále specifikován takto: čitelnost mířidel a identifikace náboje v nábojové komoře – výstražník (za simulace různých světelných podmínek). V rozhodnutí o námitkách je uvedeno, že „Klasifikována byla vhodnost mířidel pro rychlé a přesné zamíření zbraně na různé cíle (pevné, pohyblivé, mizivé), na různorodých pozadích, za odlišných světelných podmínek (světlo, šero, tma), ve všech režimech střelby, tedy pomalá mířená i rychlá dynamická střelba. Klasifikace byla provedena s ohledem na požadavky zadání s preferencí rychlé dynamické střelby na kratší vzdálenost, tzn. nejčastější situace předpokládaného služebního zákroku.“ Navrhovatel zde uvádí, že až z rozhodnutí zadavatele o námitkách se dozvěděl o existenci dalších podmínek provádění hodnocení a dalších preferencí zadavatele, které nebyly uvedeny ani v zadávacích podmínkách ani ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

24. V závěru této části návrhu navrhovatel uvádí, že je otázkou, jak mohla hodnotící komise a odborní poradci vědět, jaké preference má mít při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“, když zadavatel v zadávacích podmínkách nic takového neuvedl. Stejně tak není zřejmé, jak mohl zadavatel vědět o tom, co a jak hodnotící komise a odborní poradci hodnotili v rámci dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ a jakým způsobem to bylo hodnoceno, když tyto údaje nejsou uvedeny ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ani v Závěrečném protokolu. Podle názoru navrhovatele se ani hodnotící komise ani odborní poradci při hodnocení toto dílčího kritéria neřídili pouze zadávacími podmínkami, ale také pokyny zadavatele, které v zadávacích podmínkách obsaženy nebyly. Výše uvedené tedy podle názoru navrhovatele svědčí o tom, že zadavatel provedl hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ v rozporu s § 6 odst. 1 zákona, § 76 odst. 2 zákona, § 79 odst. 1 zákona a § 80 odst. 1 zákona.

25. V další části návrhu navrhovatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách bylo uvedeno, že každý z parametrů bude samostatně bodově ohodnocen a v závěru se body za všechny parametry sečtou. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pro část 2 veřejné zakázky je uveden pouze celkový počet bodů, přičemž dosažené počty bodů u některých parametrů převyšují maximální možný počet bodů vzhledem k tomu, že hodnocení se podle zprávy zúčastnilo pouze 10 odborných poradců. Dále je podle názoru navrhovatele otázkou, jak může zadavatel vědět, kolik odborných poradců provádělo jednotlivé zkoušky, neboť tento údaj není v dokumentaci veřejné zakázky uveden. To dále svědčí podle navrhovatele o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu s § 6 odst. 1 zákona.

26. Navrhovatel dokumentuje subjektivnost hodnocení nabídek zadavatelem tím, že v rozhodnutí o námitkách je uvedeno, že hodnocení uživateli je běžné tam, kde se ověřují vlastnosti, které nelze správně vyhodnotit pouhým měřením, případně by stanovení technických limitů pro taková měření bylo krajně problematické, kde se ověřuje vhodnost koncepce a aplikovaných konstrukčních řešení pro plnění konkrétních úkolů, a že se zde ověřují vlastnosti, které nelze správně vyhodnotit pouhým měřením. Zadavatel tak podle názoru navrhovatele deklaruje, že stanovení technických limitů pro technicky měřitelné „uživatelské vlastnosti zbraně“, tj. např. pro sílu odporu závěru při natažení, pro chod a odpor spouště, je problematické a měření nelze správně vyhodnotit, kdežto citem odborného poradce lze lehce ověřit vhodnost koncepce a aplikovaných konstrukčních řešení pro plnění úkolů. Podle názoru navrhovatele tak hodnocení uživatelské přívětivosti nahradilo objektivní a transparentní hodnocení podle zadávacích podmínek. Dále zde navrhovatel uvádí, že dodávky zbraní pro ozbrojené složky se běžně prověřují nezávislým certifikovaným pracovištěm, a to nejen co do technických parametrů, ale i co do „uživatelských vlastnosti zbraně“, jak je formuloval zadavatel. Navrhovatel zadal posouzení jím i vybraným uchazečem nabízených pistolí takovému pracovišti, které objektivně a podle příslušných norem zjistilo výsledky, které jsou v rozporu s hodnocením, které provedla hodnotící komise, resp. náhodně vybraní odborní poradci hodnotící komise, jak dokládá Protokol o zkoušce ze dne 21. 10. 2014, který je přílohou návrhu.

27. Vzhledem k výše uvedenému navrhovatel žádá, aby Úřad zrušil obě rozhodnutí zadavatele ze dne 13. 10. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky. Dále navrhovatel žádá, aby Úřad nařídil předběžné opatření, kterým do doby pravomocného rozhodnutí o tomto návrhu zakáže zadavateli uzavřít smlouvu na obě části veřejné zakázky.

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

28. K návrhu navrhovatele se vyjádřil zadavatel dne 21. 11. 2014 a uvádí, že navrhovatel napadá především subjektivnost hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“, přičemž nesouhlasí s pojetím hodnocení jako hodnocení uživatelské přívětivosti pro předpokládané spektrum koncových uživatelů a vhodnosti koncepce a aplikovaných konstrukčních řešení pro plnění konkrétních úkolů za pomoci poradců hodnotící komise, náhodně vybraných z příslušníků celní správy. Dále zde konstatuje, že navrhovatel v návrhu nenamítá zásadně jiné skutečnosti než ty, které byly obsahem jeho námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a s ohledem na to považuje svoje rozhodnutí o námitkách zároveň za své vyjádření k návrhu.

29. Vzhledem k tomu, že zadavatel považuje své rozhodnutí o námitkách současně i za své vyjádření k návrhu, Úřad v této části svého odůvodnění rozhodnutí dále blíže uvádí obsah rozhodnutí zadavatele o námitkách.

30. V rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 11. 2014 zadavatel uvádí, že v žádném případě nezjistil ani nevyhodnotil dílčí hodnotící kritérium „uživatelské vlastnosti zbraně“ v rozporu se skutečným stavem a subjektivně, že jednotlivé nabídky hodnotil přesně podle kritérií, vah a matematického modelu uvedených v zadávací dokumentaci. Hodnocení tohoto dílčího kritéria bylo provedeno komisí na základě výsledků uživatelských zkoušek provedených 17 poradci, kteří byli před provedením zkoušek o způsobu jejich provedení a postupu při klasifikaci jednotlivých testů dostatečně poučeni, byli k provedení uživatelské zkoušky, která se svým rozsahem a hloubkou nevymyká běžné praxi, naprosto kompetentní a zajistili tak objektivitu celého postupu. Navrhovatelovy výhrady tak zadavatel vnímá jako nepochopení pravidel, průběhu a způsobů hodnocení v rámci uživatelských zkoušek.

31. K domnělému porušení § 80 odst. 1 zákona zadavatel uvádí, že v rámci uživatelské zkoušky stanovil způsob hodnocení podle míry splnění požadavků v dostatečném rozsahu s lineárním nárůstem bodů, který je dostatečně citlivý a ve vztahu k nabízeným produktům i velmi tolerantní. Hodnotící komise uvedla v Závěrečném protokolu způsob hodnocení jednotlivých parametrů dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“.

32. K námitkám navrhovatele, týkajícím se obsahu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, podle kterých není možno zjistit, jak jednotliví odborní poradci hodnotící komise parametry dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ hodnotili, a kolik bodů a z jakých důvodů přidělili, neboť je zde uveden pouze celkový počet bodů, který byl v daném parametru přidělen odbornými poradci celkem, zadavatel ve všech případech uvádí bližší popis hodnocení jednotlivých parametrů s tím, že se mnohdy odvolává na respektování obvyklých manipulačních a střeleckých postupů zavedených u zadavatele, na velký počet manipulací provedených při uživatelských zkouškách a na to, že zkoušku provedl a výsledek tak objektivizoval reprezentativní vzorek příslušníků Celní správy, přičemž každý z posuzovatelů klasifikoval jednotlivé parametry v rozsahu nedostatečná až výborná, resp. v rozsahu 0-4 body.

33. K dalším námitkám navrhovatele zadavatel uvádí, že jednotlivé parametry hodnocené komisí jsou v zadávací dokumentaci pojmenovány zkrácenými názvy, které nelze chápat pouze v zúženém významu slov, ale jako název pro celou hodnocenou oblast. Oproti technickým zkouškám, kde je po změření možno konstatovat, zda „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“, se v uživatelské zkoušce posuzuje celkové provedení parametrů z hlediska uživatelské přívětivosti. V této souvislosti zadavatel uvádí, že vhodnost jednotlivých zbraní nebyla posuzována na základě technické zkoušky, ale zkoušky uživatelské, která ověřuje vlastnosti, které nelze správně vyhodnotit pouhým měřením, ale zahrnuje posouzení celým spektrem fyzických typů s různou mírou střeleckých návyků a dovedností.

34. K námitkám týkajícím se subjektivnosti hodnocení nabídek zadavatel uvádí, že uživatelské zkoušky ověřují především vhodnost koncepce a aplikovaných konstrukčních řešení pro plnění konkrétních úkolů vybraným vzorkem koncových uživatelů, a že vybrané pistole nebudou v praktickém výkonu služby obsluhovány přístroji, které doporučuje k hodnocení jejich uživatelských vlastností navrhovatel, ale živými celníky, kteří jsou závislí na jednoduše obsluhované zbrani. Proto o vhodnosti zbraní nemůže zadavatel rozhodovat na základě přístrojového měření, ale pouze na základě uživatelských testů.

35. K otázce možného porušení § 74 odst. 7 zákona a § 79 odst. 1 zákona zadavatel uvádí, že odborní poradci učinili prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona do protokolu o třetím jednání hodnotící komise. Ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek použila hodnotící komise nepřesnou formulaci, když uvedla, že hodnocení „uživatelských vlastností zbraně“ bylo provedeno poradci hodnotící komise. Fakticky bylo hodnocení provedeno přímo hodnotící komisí, přičemž dokumenty z uživatelských zkoušek provedených poradci použila komise jako podklad pro své hodnocení.

36. V závěru svého vyjádření k návrhu zadavatel uvádí, že je přesvědčen o tom, že při hodnocení nabídek zákon neporušil, naopak vynaložil maximální úsilí k tomu, aby hodnocení bylo transparentní a odpovídalo potřebám výkonu služby. Vzhledem k dosavadním aktivitám navrhovatele a dalšímu předvídatelnému vývoji v realizaci veřejné zakázky navrhuje Úřadu, aby rozhodl o zrušení veřejné zakázky, ačkoliv se domnívá, že existují důvody k zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona. V případě, že by Úřad vrátil svým rozhodnutím zadávací řízení do stadia hodnocení, byly by výsledky nového hodnocení totožné se stávajícími a zadavatel se domnívá, že totožné by bylo i chování navrhovatele.

IV. Průběh správního řízení

37. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

38. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-24807/2014/543/JWe ze dne 25. 11. 2014. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-24809/2014/543/JWe ze dne 25. 11. 2014 stanovil navrhovateli lhůtu ke složení kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona a doklad o doručení námitek zadavateli podle § 114 odst. 3 zákona.

39. Dne 27. 11. 2014 oznámil navrhovatel Úřadu, že ve lhůtě stanovené v usnesení č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-24809/2014/543/JWe ze dne 25. 11. 2014 složil kauci ve výši stanovené zákonem. Přílohou tohoto sdělení je i doklad o složení kauce a doklad o doručení námitek zadavateli.

40. Usnesením ÚOHS-S1011/2014/VZ-25622/2014/543/JWe ze dne 4. 12. 2014 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení.

41. Dne 8. 12. 2014 vydal Úřad rozhodnutí o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-26043/2014/543/JWe, kterým nařídil na návrh navrhovatele ze dne 14. 11. 2014 předběžné opatření, jímž byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

42. Ve lhůtě stanovené usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-25622/2014/543/JWe ze dne 4. 12. 2014 zaslal dne 8. 12. 2014 zadavatel své vyjádření s tím, že odkázal na své vyjádření k návrhu ze dne 21. 11. 2014.

43. Následně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S1011/2014/VZ-26539/2014/543/JWe ze dne 15. 12. 2014 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. V této lhůtě se žádný z účastníků řízení k podkladům řízení nevyjádřil.

V. Závěry Úřadu

K výroku I. rozhodnutí

44. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona postup zadavatele ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů a na základě svého právního posouzení konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 79 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, tím, že v zadávacím řízení obou částí veřejné zakázky provedl hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „uživatelské vlastnosti zbraně“ netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému závěru uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

45. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

46. Podle § 79 odst. 1 zákona provede hodnocení nabídek hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6 zákona. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

47. Podle § 80 odst. 1 zákona pořídí o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6 zákona, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

K hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“

48. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako jedno z dílčích hodnotících kritérií stanovil „uživatelské vlastnosti zbraně“ s vahou 40% (dále jen „dílčí kritérium“).

49. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky dále vyplývá, že v rámci dílčího kritéria zadavatel stanovil osm dílčích parametrů (blíže viz bod 2 tohoto odůvodnění rozhodnutí), s tím, že každý z těchto parametrů bude odbornými poradci hodnotící komise samostatně bodově ohodnocen, body za všechny parametry budou sečteny a výsledná bodová hodnota se převáží vahou dílčího kritéria. Dále je zde uvedeno, že v jednotlivých parametrech získá uchazeč body podle stupnice: 4 body – výborná, 3 body – velmi dobrá, 2 body – dobrá, 1 bod – dostatečná, 0 bodů – nedostatečná.

50. V dokumentu „Technická specifikace zbraně pro příslušníky CS ČR“ jsou uvedeny konkrétní požadavky zadavatele na poptávané zbraně, týkající se zejména provedení, technicko-taktických parametrů a dalších bližších specifikací.

51. V šetřeném případě je ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 9. 2014 v části „Hodnocení nabídek“ pod bodem b) uveden seznam hodnocených parametrů dílčího kritéria, stejně jako v zadávací dokumentaci, a je u nich uvedeno, že „Každý z parametrů byl odbornými poradci hodnotící komise samostatně bodově ohodnocen, v závěru se body za všechny parametry sečetly a výsledná bodová hodnota byla převážena vahou dílčího kritéria.“ Dále je u nich opět uvedena bodová stupnice od 0 do 4 bodů včetně slovního hodnocení, stejně jako v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a text, že „Výše uvedené bodové hodnocení bylo zaneseno do hodnotící tabulky k dílčímu kritériu uživatelské vlastnosti pistolí, která tvoří přílohu č. 1 této zprávy.“ Ve zmíněné hodnotící tabulce jsou uvedeny jednotlivé parametry dílčího kritéria a celkové počty bodů, které jednotlivé nabídky v těchto parametrech dosáhly.

52. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnotící komise ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek u dílčího hodnotícího kritéria a jeho jednotlivých hodnocených parametrů uvedla pouze celkové výsledné počty bodů, které výpočtem podle zadávací dokumentace (blíže viz bod 2 tohoto odůvodnění rozhodnutí) přepočítala, aniž by jakkoliv blíže popsala, jakým způsobem vlastní hodnocení jednotlivých parametrů dílčího kritéria probíhalo, co přesně bylo v jednotlivých parametrech hodnoceno a proč byl konkrétní počet bodů jednotlivými hodnotiteli posuzovaným pistolím přidělen.

53. Úřad současně upozorňuje i na to, že ani v Závěrečném protokolu, který je přílohou protokolu o třetím jednání hodnotící komise, není uvedeno, jak jednotliví poradci posoudili hodnocené parametry dílčího kritéria u jimi zkoušených zbraní a kolik bodů jim na stupnici od 0 do 4 bodů v těchto parametrech přidělili. Úřad v této souvislosti konstatuje, že v Závěrečném protokolu je uvedeno, že pistole byly hodnoceny ve třech zkouškách, ve kterých mohli hodnotitelé v celkem 20 oblastech přidělit celkem 80 bodů, přičemž zde však není uvedeno, kolik oblastí bylo v jednotlivých zkouškách hodnoceno a kolik činil maximální počet bodů, které mohly být v jednotlivých oblastech, resp. zkouškách, přiděleny. Úřad navíc konstatuje, že zatímco v Závěrečném protokolu byly body přidělovány odbornými poradci jednotlivým zbraním bez rozlišení na jednotlivé parametry dílčího kritéria, ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek byly body přidělené ve druhé zkoušce jednotlivým zbraním rozděleny do osmi parametrů dílčího kritéria opět bez toho, aby bylo zřejmé, jak který poradce jednotlivé parametry dílčího kritéria hodnotil. Nelze tedy (kromě celkového počtu bodů) ani ověřit, zda bylo bodové ohodnocení pistolí, uvedené v Závěrečném protokolu, správně převedeno na hodnocení parametrů dílčího kritéria pro účely hodnocení nabídek v dílčím kritériu, uvedeném ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek.

54. Z výše uvedených důvodu Úřad konstatuje, že hodnotící komise zjevně nedostála své povinnosti, když v žádné části dokumentace o veřejné zakázce neuvedla jasný, transparentní a přezkoumatelný popis způsobu hodnocení jednotlivých nabídek podle § 79 odst. 1 zákona v dílčím kritériu. Tímto svým postupem hodnotící komise porušila zásadu transparentnosti zadávacího řízení uvedenou v § 6 odst. 1 zákona.

55. V této souvislosti Úřad nad rámec tohoto rozhodnutí dále upozorňuje na to, že podle Závěrečného protokolu byly v první části veřejné zakázky zbraně navrhovatele i vybraného uchazeče ve třetí zkoušce (ostrá střelba) hodnoceny celkem devíti odbornými poradci, přičemž v hodnocení obou zbraní přidělili body pouze dva, v obou případech stejní, poradci. Zbývajících sedm poradců těmto zbraním nepřidělilo body vůbec žádné. Podle zásad hodnocení uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky byly tedy v této zkoušce obě zbraně hodnoceny téměř osmdesáti procenty hodnotitelů jako zcela nedostatečné, tedy nevhodné pro střelbu při plnění úkolů Celní správy (maximální možný počet bodů přidělovaných v této třetí zkoušce nelze z dokumentace veřejné zakázky zjistit). Za této situace je podle názoru Úřadu s podivem, že zadavatel tuto znepokojivou skutečnost nevzal v úvahu a rozhodl o tom, že tyto zbraně v počtu 100 ks kompletů od vybraného uchazeče pořídí. Úřad v této souvislosti rovněž konstatuje, že zadavatelovo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na první část veřejné zakázky je za uvedených podmínek značně problematické a dále posiluje pochybnosti Úřadu o transparentnosti šetřeného zadávacího řízení.

56. Úřad rovněž konstatuje, že zejména vzhledem k tomu, že vlastní hodnocení nabídek podle § 79 odst. 1 zákona v dílčím kritériu a jeho parametrech bylo provedeno natolik netransparentně, že není možno přezkoumat, podle jakých zásad jednotliví hodnotitelé přidělovali body a tedy ani to, zda dosažené hodnocení jednotlivých parametrů nabízených zbraní je nediskriminační a respektuje zásadu rovného zacházení uvedenou v § 6 odst. 1 zákona, mohl tento postup zadavatele ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

57. Tento názor Úřadu je možné podpořit i srovnáním závěru Protokolu o zkoušce ze dne 21. 10. 2014, který vystavil VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚVM, Odbor zkušebnictví – zkušební laboratoř, Zkušebna malorážových zbraní a ochranných prostředků, se sídlem Dlouhá 300, 763 21 Slavičín (dále jen „Protokol o zkoušce“) a který byl přílohou návrhu, se závěry hodnocení dílčího kritéria uvedenými v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V Protokolu o zkoušce, která hodnotila tytéž uživatelské vlastnosti zbraní, jaké byly uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky u zbraní, které ve svých nabídkách předložil navrhovatel a vybraný uchazeč, je v závěru uvedeno, že „Srovnáme-li výše ověřované parametry, neshledáváme mezi zbraněmi velmi výrazné rozdíly, které by některou zbraň vylučovaly z použití u ozbrojených složek.“. Podle rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v první části veřejné zakázky získal navrhovatel v dílčím kritériu 23,12 bodů, zatímco vybraný uchazeč 40 bodů, tedy téměř dvojnásobek. Podle rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve druhé části veřejné zakázky získal navrhovatel v dílčím kritériu 27,30 bodů, zatímco vybraný uchazeč 40 bodů, tedy opět výrazně vyšší hodnocení.

58. Na tomto místě Úřad výslovně uvádí, že s pomocí skutečností uvedených v předchozím bodu tohoto odůvodnění rozhodnutí dokládá pouze to, že postup zadavatele, resp. hodnotící komise, při zadávání veřejné zakázky mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Úřad v tomto případě neposuzuje výsledek hodnocení nabídek, neboť k tomu není oprávněn (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 6/2006 ze dne 21. 7. 2007), ale pouze zdůvodňuje svůj názor na možné důsledky nezákonného a netransparentního postupu zadavatele, resp. hodnotící komise, při hodnocení dílčího kritéria.

59. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 79 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, tím, že v zadávacím řízení veřejné zakázky provedl hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „uživatelské vlastnosti zbraně“ netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

60. S ohledem na skutečnost, že Úřad z předložené dokumentace zjistil, že postup zadavatele, resp. hodnotící komise uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, na základě čehož zrušil hodnocení nabídek v obou částech veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, Úřad se z důvodů procesní ekonomie dalšími skutečnosti uvedenými v návrhu, tj. tvrzeními navrhovatele, že přizvaní poradci nesplnili podmínku učinit prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona, že hodnocení nabídek bylo provedeno „náhodně vybranými odbornými poradci hodnotící komise“ a nikoliv hodnotící komisí, že zadavatel až v rozhodnutí o námitkách konkretizoval náplň jednotlivých parametrů dílčího kritéria a že je rozpor mezi počtem odborných poradců a počtem přidělených bodů v některých parametrech, blíže nezabýval, neboť jakýkoliv závěr týkající se uvedených námitek nemohl mít vliv na uložené nápravné opatření ve formě zrušení provedeného hodnocení nabídek. Uvedený závěr vyplývá rovněž např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99, ze kterého lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

K výroku II. rozhodnutí

61. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

62. Podle § 118 odst. 1 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při hodnocení nabídek v obou částech veřejné zakázky, musel Úřad zrušit úkon zadavatele spočívající v hodnocení nabídek v obou částech veřejné zakázky a následné úkony zadavatele, a vrátil tak celé zadávací řízení obou částí veřejné zakázky do stavu před tímto úkonem zadavatele.

63. Úřad na tomto místě důrazně upozorňuje na to, že zadavatel musí věnovat maximální péči zejména tomu, aby s ohledem na způsob, jakým je hodnocení dílčího kritéria, stejně jako jeho parametrů, stanoven v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, ve zprávách o posouzení a hodnocení nabídek jasně, transparentně a přezkoumatelně popsal postup při hodnocení jednotlivých parametrů a řádně zdůvodnil výsledný počet bodů, které jednotliví hodnotitelé přidělí nabídkám uchazečů v tomto dílčím kritériu.

64. V případě, že zadavatel v průběhu nového hodnocení nabídek zjistí, že vzhledem ke způsobu, jakým je hodnocení nabídek v dílčím kritériu popsáno v zadávací dokumentaci, není schopen provést hodnocení parametrů tohoto dílčího kritéria tak, aby odpovídalo požadavkům zákona a zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona, kterými je povinen se řídit, bude muset zvážit, jestli nenastal některý z důvodů pro zrušení celého zadávacího řízení veřejné zakázky, který je uveden v § 84 zákona.

K výroku III. rozhodnutí

65. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona ve znění pozdějších předpisů též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

 

66. Vzhledem k tomu, že ve výroku II. Úřad zrušil úkon hodnocení nabídek a všechny následné úkony zadavatele učiněné v obou částech zadávacího řízení veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014001011.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha - Michle

2. Česká zbrojovka a. s., Svat. Čecha 1283, Uherský Brod

3. MPI CZ s. r. o., Hornokrčská 704/13, 140 00 Praha 4 - Krč

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz