číslo jednací: S304/2013/VZ-2440/2014/511/JPo

Instance I.
Věc Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru
Účastníci
  1. město Trutnov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 2. 2015
Související rozhodnutí S304/2013/VZ-2440/2014/511/JPo
R53/2014/VZ-4206/2015/321/MMl
Dokumenty file icon 2013_S304.pdf 347 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S304/2013/VZ-2440/2014/511/JPo

 

4. února 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 20. 5. 2013, jehož účastníkem je:

  • zadavatel – město Trutnov, IČO 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při posouzení nabídky vybraného uchazeče – účastníků sdružení „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ BAK stavební společnost, a.s., IČO 28402758, se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov a PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO 48202118, se sídlem Hradská 280, 396 01 Humpolec, které podaly společnou nabídku – při zadávání veřejné zakázky „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“ zadané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 2. 2010 pod ev. č. 60042190 a ve Věstníku Evropské Unie dne 25. 2. 2010 pod ev. č. 2010/S 39-057189, rozhodl takto:

I.

Zadavatel – město Trutnov, IČO 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím, že nevyloučil uchazeče – účastníky sdružení „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ BAK stavební společnost, a.s., IČO 28402759, se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov a PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO 48002118, se sídlem Hradská 280, 396 01 Humpolec, které uzavřely dne 9. 4. 2010 smlouvu o sdružení pro účely získání předmětné veřejné zakázky – z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“ zadanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 2. 2010 pod ev. č. 60042190 a ve Věstníku Evropské Unie dne 25. 2. 2010 pod ev. č. 2010/S 39-057189, ačkoliv nabídka tohoto uchazeče nesplňovala požadavek zadavatele uvedený v článku 12.6. zadávací dokumentace, tím současně nedodržel zásadu rovného zacházení a transparentnosti, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dne 17. 5. 2010 uzavřel smlouvu s uchazečem – účastníky sdružení „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ BAK stavební společnost, a.s., IČO 28402759, se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov a PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO 48002118, se sídlem Hradská 280, 396 01 Humpolec, které uzavřely dne 9. 4. 2010 smlouvu o sdružení pro účely získání předmětné veřejné zakázky a podaly společnou nabídku – na plnění předmětné veřejné zakázky.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – město Trutnov, IČO 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – ukládá

 

pokuta ve výši 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

 

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1.Zadavatel – město Trutnov, IČO 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 2. 2010 pod ev. č. 60042190 a ve Věstníku Evropské Unie dne 25. 2. 2010 pod ev. č. 2010/S 39-057189 oznámení veřejné zakázky „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Z předložené dokumentace vyplývá, že v termínu pro podání nabídek podali nabídku 3 uchazeči, přičemž všechny nabídky splnily požadavky ve smyslu § 71 odst. 9 zákona.

3.Zadavatel na podnět hodnotící komise, která do Protokolu o jednání hodnotící komise zaevidovala v rámci posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 4. 2010 zjištění zjevné chyby v jedné nabídce, vyzval téhož dne dotyčného uchazeče – účastníky sdružení „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ BAK stavební společnosti, a.s., IČO 28402759, se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov a PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO 48002118, se sídlem Hradská 280, 396 01 Humpolec, které uzavřely dne 9. 4. 2010 smlouvu o sdružení pro účely získání předmětné veřejné zakázky a podaly společnou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“) „k předložení dodatečných informací“. Vybraný uchazeč na výzvu odpověděl dopisem ze dne 23. 4. 2010, že omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto požadovaných 9 kusů v položce č. 26 výkazu výměr, čímž došlo k výpočtu nesprávné nabídkové ceny. Vybraný uchazeč dále v odpovědi na výzvu uvedl, že při správném výpočtu ceny za položku č. 26 výkazu výměr je celková nabídková cena 5 798 039 Kč bez DPH namísto v nabídce uvedených 7 246 400 Kč bez DPH.

4.Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise vzala vysvětlení a opravu nabídkové ceny vybraného uchazeče na vědomí a rozhodla se, že bude hodnotit nabídku vybraného uchazeče s opravenou nabídkovou cenou; na základě toho dne 27. 4. 2010 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka vybraného uchazeče.

II. Podnět

5.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona obdržel podnět k prošetření postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky.

6.Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o uvedené veřejné zakázce. Po přezkoumání předložených podkladů Úřad získal pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele, zejména pokud jde o nevyloučení vybraného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení a umožnění opravy početní chyby v nabídce, s následkem snížení nabídkové ceny, na základě čehož byly nabídka vybraného uchazeče vyhodnocena jako nejvhodnější, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.

III. Průběh správního řízení

7.Účastníkem řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

8.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníku řízení dopisem č. j. ÚOHS-S304/2013/VZ-9172/2013/511/JPo ze dne 20. 5. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S304/2013/VZ-9174/2013/511/JPo ze dne 20. 5. 2013 Úřad účastníku řízení stanovil lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

9.Dne 20. 5. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední.

10.Dne 23. 5. 2013 obdržel Úřad podání zadavatele, v němž žádá o prodloužení lhůt stanovených usnesením č. j. ÚOHS-S304/2013/VZ-9174/2013/511/JPo ze dne 20. 5. 2013 a o nahlédnutí do spisu. Zadavatel považoval lhůty za nepřiměřené krátké s ohledem na možnosti nahlédnout do spisu až v den, kdy končila lhůta pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí. Usnesením č. j. ÚOHS-S304/2013/VZ-9671/2013/511/JPo ze dne 27. 5. 2013 Úřad prodloužil lhůty, ve kterých byl zadavatel oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

11.Dne 29. 5. 2013 Úřad umožnil zástupci zadavatele, Mgr. Michaele Lamačové, nahlédnutí do spisu.

12.Úřad dne 11. 6. 2013 obdržel podání zadavatele, v němž se vyjadřoval k zahájení správního řízení v předmětné věci a k podkladům pro rozhodnutí. Zadavatel uvádí, že hodnotící komise odhalila početní chybu v nabídce vybraného uchazeče, konkrétně v položce č. 26 výkazu výměr, která spočívala v chybném vynásobení, namísto 9ti vybraný uchazeč násobil 90ti, což bylo příčinou vyšší nabídkové ceny.

13.Zadavatel uvádí, že podle znění § 76 odst. 1 zákona lze logickou úvahou dospět k tomu, že „k početní chybě, která naopak na nabídkovou cenu vliv má, komise přihlíží – neponechá ji tedy bez povšimnutí a musí ji řešit“. Zadavatel z toho logicky vyvozuje, že hodnotící komise k takové chybě přihlížet má a na základě toho vybraného uchazeče vyzval k podání vysvětlení. Zadavatel by považoval za absurdní, kdyby měl být vybraný uchazeč vyloučen z výběrového řízení z důvodu zjevné početní chyby, aniž by mu byla dána možnost tento stav napravit. Jako jediný správný postup vidí zadavatel umožnění vybranému uchazeči takovou zjevnou chybu opravit s využitím § 76 odst. 3 zákona.

14.Zadavatel dále uvádí, že předmětná početní chyba měla vliv na nabídkovou cenu, výsledná nabídková cena činila 7 246 400 Kč namísto částky 5 798 039 Kč, která by vyšla v případě, že by k početní chybě nedošlo.

15.Zadavatel dále odkazuje na metodiku Ministerstva pro místní rozvoj, resp. na otázku s odpovědí zveřejněné na portále veřejných zakázek. Otázka se ptá na to, jak má postupovat hodnotící komise při zjištění početní chyby v nabídce, jež má vliv na nabídkovou cenu. Odpověď obsahuje následující: „hodnotící komise by v případě početní chyby, která má vliv na výši nabídkové ceny měla postupovat tak, že písemně vyzve uchazeče k vysvětlení nabídky v souladu s § 76 odst. 3 zákona stejně jako v případě jiných nejasností v doručené nabídce, popř. také poté přizve dotčeného uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení nabídky (§ 76 odst. 4 zákona). Výši nabídkové ceny však uchazeč nesmí změnit. Výjimkou by však byly zjevné početní chyby v nabídce, které by neměly vliv na nabídkovou cenu. Komise k těmto chybám nepřihlíží.“

16.Z výše uvedené odpovědi uveřejněné na portále veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj zadavatel usuzuje, že pravidlo „výše nabídkové ceny se nesmí změnit“ neporušil, neboť za změnu nabídkové ceny považuje změnu ceny například v případě, že by si uchazeč omylem udal vyšší nabídkovou cenu, než zamýšlel a chtěl ji opravit. V předmětné věci však zadavatel považuje svůj postup za správný, neboť se dle jeho názoru nejedná o „změnu nabídkové ceny“, protože se zde fakticky nabídka nezměnila (nezměnil se počet nabízeného množství, ani se nezměnila nabídková jednotková cena), pouze se napravil nesprávný součin.

17.Zadavatel dále odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010, ve kterém soud mimo jiné uvedl, že „v případě opravy jasné chyby není důvodu na pokus o její opravu, nedochází-li k faktické změně nabídky, rezignovat a postup zadavatele podle pravidla obhajovat s poukazem na pouhou možnost vyjádření nabídky danou § 76 odst. 3. zákona“.

18.Zadavatel tak na podnět hodnotící komise, jež objevila zjevnou početní chybu, vyzval vybraného uchazeče k písemnému vysvětlení jeho nabídky. Vybraný uchazeč písemně potvrdil, že omylem cenu za kus v položce č. 26 násobil 90ti namísto pouze 9ti. Hodnotící komise tuto odpověď akceptovala jako dostačující a následně hodnotila již opravenou nabídku.

19.Zadavatel považuje svůj postup za transparentní, neboť zjevná chyba byla snadno odhalitelná a její oprava snadno přezkoumatelná a tedy transparentní.

 

 

IV. Závěry Úřadu

20.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, nabídek uchazečů, vyjádření předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v šetřeném případě nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a dopustil se správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nevyloučil vybraného uchazeče, ačkoliv jeho nabídka nesplňovala požadavek zadavatele uvedený v článku 12.6. zadávací dokumentace. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

21.Především Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním oznámení o zakázce v informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 2. 2010, je pro přezkum úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení rozhodné znění zákona účinné k tomuto dni.

Relevantní ustanovení zákona

22.Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

23.Podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

24.Podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.

25.Podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

26.Z ustanovení § 76 vyplývá, co přesně hodnotící komise posuzuje, aby mohla nabídky dále hodnotit. V rámci procesu posouzení nabídek hodnotící komise přezkoumává jak formální, tak obsahový soulad nabídky se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky. Pokud hodnotící komise shledá nějakou číselnou hodnotu v nabídce za zjevně chybnou v důsledku početní chyby, pak k takové chybě nepřihlíží pouze v případě, že tato početní chyba nemá vliv na nabídkovou cenu.

27.Z předložené dokumentace, zejména pak z Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 21. 4. 2010 a z Výzvy k předložení dodatečných informací z téhož dne, vyplývá, že hodnotící komise odhalila při svém posuzování nabídek v nabídce vybraného uchazeče zjevnou početní chybu spočívající v chybném vynásobení. Hodnotící komise využila institutu § 76 odst. 3 zákona a vyzvala vybraného uchazeče k objasnění a předložení dodatečné informace. Vybraný uchazeč na základě výzvy odpověděl, že omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto požadovaných 9 kusů v položce č. 26 výkazu výměr, čímž došlo k výpočtu nesprávné nabídkové ceny. Vybraný uchazeč dále v odpovědi na výzvu uvedl, že při správném výpočtu ceny za položku č. 26 výkazu výměr je celková nabídková cena 5 798 039 Kč bez DPH namísto v nabídce uvedených 7 246 400 Kč bez DPH.

28.Hodnotící komise ve zprávě o posouzení a hodnotící komise uvádí, že vzala vysvětlení a opravu nabídkové ceny vybraného uchazeče na vědomí a rozhodla se, že bude hodnotit nabídku vybraného uchazeče s opravenou nabídkovou cenou. Ze zprávy o posouzení a hodnotící komise pak dále vyplývá, že vybraný uchazeč se na základě nabídky s opravenou nabídkovou cenou stal vítězným uchazečem.

29.Úřad k předmětné věci uvádí, že v tomto případě nelze říci, že by zjevná početní chyba neměla vliv na nabídkovou cenu. Uvedená početní chyba zjevně měla vliv na nabídkovou cenu, když původní nabídková cena činila 7 246 400 Kč bez DPH a po opravě početní chyby se snížila na 5 798 039 Kč bez DPH, tj. o 1 448 361 Kč.

30.V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, s následujícími dílčími kritérii a jejich váhami:

-nabídková cena bez DPH s vahou 65 %,

-záruční doba za provedené dílo (v měsících minimálně 60) s vahou 15 %,

-výše smluvní pokuty (v Kč, minimálně 10 000 Kč) s vahou 10 %,

-doba splatnosti daňových dokladů (ve dnech, minimálně 90) s vahou 10%

31.Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek pak vyplývá, že rozhodujícím kritériem pro výsledek hodnocení nabídek se stala právě nabídková cena, neboť v rámci zbývajících dílčích kritériích byly všechny nabídky hodnoceny shodně.

32.Úřad tedy uvádí, že umožnění opravy početní chyby vybranému uchazeči tak mělo zcela zásadní vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť díky této opravě se nabídková cena vybraného uchazeče stala nejnižší nabídkovou cenou a byla tak vybrána jako nejvhodnější. Úřad dále dodává, že chyba ze strany vybraného uchazeče se vyskytla již při samotném stanovování celkové ceny a hodnotící komise ji tedy nemohla nijak opravit či k ní nepřihlédnout, byť měla všechny údaje potřebné pro její výpočet.

33.Pro doplnění Úřad uvádí, že povinností uchazeče je důsledně se seznámit s podmínkami zadávacího řízení a se zadávací dokumentací a v nabídce náležitým způsobem splnit všechny podmínky stanovené zadavatelem, a to v celém rozsahu a že v žádném případě není přípustné, aby uchazeč dodatečně po podání své nabídky měnil její obsah, zejména pak výši nabídkové ceny (byť by předmětem změny výše nabídkové ceny byla matematická chyba při jejím stanovování). Obecně platí, že uchazeč, jehož nabídka obsahuje dodatečně upravované údaje, musí být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Vysvětlení nabídky vyžádané postupem dle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící akceptovat jen tehdy, pokud jeho prostřednictvím nedochází k faktické změně nabídky. V opačném případě by zadavatel totiž nedodržel zásadu rovného zacházení a zásadu transparentnosti ve vztahu k ostatním uchazečům o veřejnou zakázku. Z § 76 odst. 3 zákona tedy jasně vyplývá, že nelze „vysvětlovat“ chyby týkající se nabídkové ceny, resp. ocenění položek tvořících podklad pro výpočet nabídkové ceny a tyto chyby pak „opravovat“ formou změny nabídkové ceny.

34.K výkladu § 76 odst. 1 zákona předestřenému zadavatelem Úřad uvádí, že lze souhlasit s tím, že „k početní chybě, která naopak na nabídkovou cenu vliv má, komise přihlíží – neponechá ji tedy bez povšimnutí a musí ji řešit“. Nicméně oním řešením nemůže být umožnění opravy výše nabídkové ceny, nýbrž vyřazení dotyčného uchazeče s jeho nabídkou z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

35.K zadavatelem odkazované metodice Ministerstva pro místní rozvoj Úřad uvádí, že v předmětné věci jde o změnu nabídkové ceny i přes to, že se nezměnila jednotková cena. Uvedené pravidlo „výše nabídkové ceny se nesmí změnit“ zní zcela jasně a nelze si ho vykládat jinak, než tak, že opravy zjevných početních chyb jsou jako takové nepřípustné, bez ohledu na to, zda se mění jednotková či celková nabídková cena. Argumentaci zadavatele, že by v případě neumožnění opravy vyhrála nabídka s vyšší cenou, nelze akceptovat, neboť umožněním opravení zjevné chyby se zadavatel dopouští porušení zásad zadávacího řízení stanovených v § 6 zákona v postoji vůči ostatním uchazečům, přičemž je nutno podotknout, že zadavatel je v prvé řadě povinen dodržovat při zadávání veřejných zakázek tento zákon.

36.K argumentaci zadavatele spočívající v tom, že se de facto nejednalo o změnu nabídkové ceny, protože se nezměnila jednotková cena, Úřad poukazuje na zadávací dokumentaci, konkrétně článek 12.6., podle které je nabídkovou cenou cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky. Pro doplnění Úřad uvádí, že článek 12.6. mimo jiné obsahuje i povinnosti uchazeče o veřejnou zakázku, zejména pak odpovědnost za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr, přičemž v případě jakéhokoli nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

37.K rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010 Úřad uvádí, že se jedná o odlišnou problematiku, ve které soud neřeší vliv opravy zjevné chyby na nabídkovou cenu. V daném případě se sice jednalo o zjevnou chybu v nabídce, avšak tato chyba neměla žádný vliv na nabídkovou cenu. Zjevná chyba se vztahovala ke zřízení počtu středisek, kdy uchazeč se ve svém návrhu smlouvy obsaženém v nabídce zavázal ke zřízení 7 středisek, nicméně v jiné části návrhu smlouvy uvedl 5 středisek, přičemž bylo požadováno zřízení nejméně 6 středisek.

38.Úřad konstatuje, že vybraný uchazeč se dopustil ve své nabídce chyby, která měla vliv na nabídkovou cenu. Nabídka vybraného uchazeče tedy měla být zadavatelem vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a tento uchazeč měl být následně bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel tedy tím, že nevyloučil z dalšího posuzování a hodnocení nabídku vybraného uchazeče, nedodržel postup, který mu stanoví § 76 odst. 1 a 6 v návaznosti na § 6 zákona, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy.

K uložení sankce

39.Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem k zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť smlouva na předmět plnění veřejné zakázky již byla uzavřena a nápravy již nelze dosáhnout.

40.Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

41.V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 v návaznosti na § 6 zákona tím, že umožnil vybranému uchazeči opravit zjevnou početní chybu v nabídce, čímž došlo ke snížení nabídkové ceny, přičemž uvedený uchazeč se stal vítězným uchazečem, se kterým zadavatel dne 17. 5. 2010 uzavřel smlouvu.

42.Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

43.V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 15. 11. 2012. K uzavření smlouvy s vybraným uchazečem došlo dne 17. 5. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

44.Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d).

45.Cena veřejné zakázky „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“ činí dle smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2010 celkem 6 957 646 Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 347 882 Kč.

46.Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

47.Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu skutečnost, že zadavatel svým postupem porušil základní zásady zadávacího řízení stanovené v § 6 zákona, tím, že jednomu z uchazečů umožnil opravit chybu v nabídce, přičemž následkem této opravy bylo snížení nabídkové ceny. Jelikož snížení nabídkové ceny vybraného uchazečem mělo vliv na konečné hodnocení nabídek, zadavatel tak svým postupem v rozporu s § 76 odst. 1, 3 a 6 zákona zásadně ovlivnil soutěž, neboť v případě vyloučení vybraného uchazeče by zvítězila nabídka jiného uchazeče.

48.Při stanovení výše pokuty Úřad jako polehčující okolnost zohlednil fakt, že zadavatel byl při svém postupu veden snahou o získání co nejnižší nabídky, a proto umožnil vybranému uchazeči opravit chybu v nabídce s následkem snížení nabídkové ceny.

49.Při určení výše pokuty Úřad musel vzít v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z rozpočtu města Trutnov na rok 2013 zveřejněného na internetových stránkách zadavatele vyplývá, že zadavatel podle schváleného rozpočtu předpokládá v roce 2013 příjmy ve výši 516 794 530 Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

50.V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu Úřad stanovení výši uložené pokuty (50 000,- Kč) v dolní polovině její maximální možné výše, přičemž vzhledem k okolnostem případu, posoudil jako dostatečně naplňující výše uvedené funkce právní odpovědnosti.

51.Úřad při stanovení výše pokuty dále zohlednil skutečnost, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

52.Uložená pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1.Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz