číslo jednací: R278/2014/VZ-4396/2015/322/KMz

Instance II.
Věc Telekomunikační služby pro MK a jím řízené PO
Účastníci
  1. ha-vel internet s.r.o.
  2. Česká republika – Ministerstvo kultury
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut pro nepřípustnost
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2015
Související rozhodnutí S130/2014/VZ-14273/2014/523/JDo
R278/2014/VZ-4396/2015/322/KMz
Dokumenty file icon 2014_R278.pdf 325 KB

 

Č. j.:ÚOHS-R278/2014/VZ-4396/2015/322/KMz

 

16. února 2015

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 7. 2014, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, navrhovatelem –

  • ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava – Muglinov, zastoupený JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, ev. č. ČAK 4743, se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava – Poruba,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-14273/2014/523/JDo ze dne 16. 7. 2014 vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v části B veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro MK a jím řízené PO“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 10. 2013 pod ev. č. 354188, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 11. 2013, 22. 11. 2013, 29. 11. 2013, 14. 1. 2014, 24. 1. 2014, 24. 2. 2014 a 21. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 210-364350, ve znění oprava uveřejněných dne 20. 11. 2013, 23. 11. 2013, 3. 12. 2013, 15. 1. 2014, 25. 2. 2014, 26. 3. 2014, 23. 4. 2014 a 29. 4. 2014,

a jehož dalším účastníkem je zadavatel –

  • Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1,

 

jsem podle § 92 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozklad proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-14273/2014/523/JDo ze dne 16. 7. 2014

 

jako nepřípustný

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

 

I. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, obdržel dne 17. 2. 2014 návrh navrhovatele ‒ ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava – Muglinov, zastoupený na základě plné moci ze dne 9. 5. 2013 JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, ev. č. 4743, advokátní kancelář AK Kubica, Zajíc a partneři, se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem ‒ Česká republika – Ministerstvo kultury, IČO 00023671, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání části B veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro MK a jím řízené PO“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 10. 2013 pod ev. č. 354188, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 11. 2013, 22. 11. 2013, 29. 11. 2013, 14. 1. 2014, 24. 1. 2014, 24. 2. 2014 a 21. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 210-364350, ve znění oprava uveřejněných dne 20. 11. 2013, 23. 11. 2013, 3. 12. 2013, 15. 1. 2014, 25. 2. 2014, 26. 3. 2014, 23. 4. 2014 a 29. 4. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Navrhovatel se návrhem domáhal, aby zadavatel upravil zadávací podmínky do nediskriminační podoby nebo aby bylo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušeno. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-3904/2014/523/JDo ze dne 26. 2. 2014.

3.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-10974/2014/523/JDo ze dne 23. 5. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad ze dne 10. 6. 2014, který Úřad obdržel téhož dne a který vedl pod č. j. ÚOHS-R195/2014/VZ.

4.Dne 30. 5. 2014 doručil navrhovatel Úřadu návrh na vydání předběžného opatření z téhož dne, kterým se navrhovatel domáhal, aby Úřad zakázal zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

5.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-12211/2014/523/JDo ze dne 9. 6. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým by měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v části B veřejné zakázky. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad ze dne 24. 6. 2014, který Úřad obdržel téhož dne a který vedl pod č. j. ÚOHS-R221/2014/VZ.

6.Před předáním spisu předsedovi Úřadu obdržel Úřad dne 30. 6. 2014 oznámení zadavatele o provedených úkonech, jehož přílohou bylo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona ze dne 27. 6. 2014. Dne 1. 7. 2014 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení.

II. Napadené usnesení

7.Dne 16. 7. 2014 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-14273/2014/523/JDo z téhož dne (dále jen „napadené usnesení“).

8.Výrokem I. napadeného usnesení Úřad zastavil správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť návrh navrhovatele ze dne 17. 2. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

9.Výrokem II. napadeného usnesení Úřad zastavil podle § 88 odst. 2 v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R195/2014/VZ ze dne 10. 6. 2014, jelikož rozklad navrhovatele proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-10974/2014/523/JDo ze dne 23. 5. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

10.Výrokem III. napadeného usnesení Úřad zastavil podle § 88 odst. 2 v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R221/2014/VZ ze dne 24. 6. 2014, jelikož rozklad navrhovatele proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S130/2014/VZ-12211/2014/523/JDo ze dne 9. 6. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

11.V odůvodnění napadeného usnesení Úřad konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 27. 6. 2014 zrušeno, není možné v řízení dosáhnout výsledku řízení, kterého se navrhovatel domáhal. Ohledně obou správních řízení o rozkladu Úřad konstatoval, že rozhodnutí o rozkladu nemůže mít význam pro náhradu škody, proto Úřad rozhodl o zastavení těchto řízení.

III. Námitky rozkladu

12.Dne 30. 7. 2014 doručil navrhovatel rozklad z téhož dne proti napadenému usnesení, které bylo navrhovateli doručeno dne 16. 7. 2014. Rozklad tak byl podán v zákonem stanovené lhůtě.

13.Navrhovatel nejprve v rozkladu zrekapituloval průběh řízení. Na úvod odůvodnění rozkladu uvedl, že se ztotožňuje s rozhodnutím zadavatele, který v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona zrušil zadávací řízení, když mu k posouzení nabídek zbyla pouze jedna nabídka k posouzení, a v této souvislosti si je navrhovatel vědom toho, že zadavatel nemohl a ani nesměl dle zákona postupovat jinak.

14.Navrhovatel dále namítá, že v důsledku nevhodně, nesprávně či nedostatečně zadavatelem zpracovaných zadávacích podmínek (které navrhovatel v průběhu celého zadávacího řízení napadal) došlo k tomu, že v důsledku takto zadavatelem nastavených zadávacích podmínek zadavatel obdržel nabídku pouze jednoho uchazeče, na což musel reagovat zrušením zadávacího řízení.

15.Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadávací podmínky, které jsou v rozporu s § 6 odst. 1 zákona, nejsou ojedinělou záležitostí u veřejných zakázek v oblasti telekomunikací. V tomto směru proto navrhovatel spatřuje obrovskou nehospodárnost na straně zadavatelů veřejných zakázek, kteří tímto jednáním plýtvají penězi daňových poplatníků, jelikož v důsledku zrušených zadávacích řízení zůstávají jejími dodavateli (a to nejenom telekomunikačních služeb) subjekty, které mají se zadavateli uzavřené smlouvy z let, kdy ceny v oblasti telekomunikací byly v důsledku nedostatečné konkurence na trhu oproti dnešním podmínkám mnohonásobně vyšší, a dá se tak důvodně předpokládat, že náklady, které jsou vynakládány na tyto služby, jsou zbytečně příliš vysoké a zatěžují tak veřejné rozpočty.

Závěr rozkladu

16.S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a vrátil věc zpět k řízení před prvním stupněm a podrobně posoudil postup zadavatele při zpracovávání zadávací dokumentace a dovodil z tohoto dle názoru navrhovatele chybného postupu patřičné důsledky.

IV. Vyjádření zadavatele

17.Dne 8. 8. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 7. 8. 2014 k rozkladu navrhovatele, ve kterém zadavatel konstatuje, že napadeným usnesením bylo rozhodnuto v souladu se zákonem. Správnost zrušení zadávacího řízení potvrdil i navrhovatel, a to v čl. III odst. 1 odůvodnění svého rozkladu. K věcné části zadavatel případně odkazuje na svá předchozí vyjádření, která učinil v rámci přezkumu Úřadem.

18.Zadavatel dále konstatuje, že z rozkladu navrhovatele není ani patrné, v jakém konkrétním bodě navrhovatel spatřuje nevhodné, nesprávné či nedostatečné zpracování zadávacích podmínek. Zadavatel tak ani nemá možnost se k takovému tvrzení týkající se zadávacích podmínek vyjádřit. Navrhovatel pak samotnému napadenému rozhodnutí nic nevytýká, resp. neodůvodňuje svůj rozklad relevantním tvrzením. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel žádá předsedu Úřadu, aby rozhodl o zamítnutí podaného rozkladu a potvrdil napadené rozhodnutí.

V. Řízení o rozkladu

19.Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

20.Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení rozhodných skutečností s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

21.Rozklad navrhovatele proti napadenému usnesení neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 82 odst. 2 správního řádu, a proto jej podle § 92 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 správního řádu jako nepřípustný zamítám.

VI. K podanému rozkladu

22.K zamítnutí rozkladu z důvodu jeho nepřípustnosti nejprve obecně odkazuji na právní úpravu uvedenou ve správním řádu. Podle § 152 odst. 1 správního řádu lze podat proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad v prvním stupni, rozklad. Následně § 152 odst. 4 správního řádu stanovuje, že nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat mimo jiné údaje o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

23.Napadeným usnesením Úřad zastavil správní řízení, neboť zadávací řízení na veřejnou zakázku, proti níž směřoval návrh navrhovatele, bylo zrušeno, a z tohoto důvodu se tento návrh stal zjevně bezpředmětnou žádostí.  V řízení o rozkladu proti usnesení o zastavení řízení o žádosti je rozhodné pouze to, zda byl naplněn některý z taxativně vymezených důvodů pro zastavení řízení o žádosti.

24.Navrhovatel v rozkladu výslovně připouští, že zadavatel nemohl postupovat jinak než zrušit zadávací řízení, když obdržel pouze jednu nabídku. Námitky rozkladu navrhovatele pak směřují proti nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky a obecně proti nehospodárnosti postupu zadavatelů v oblasti telekomunikací, kteří jsou v důsledku diskriminačního nastavení zadávacích podmínek často nuceni rušit zadávací řízení z důvodu obdržení pouze jedné nabídky.

25.K tomu uvádím, že tyto námitky by měly své opodstatnění v rozkladu proti meritornímu rozhodnutí, nikoli proti usnesení, kterým Úřad zastavil správní řízení z důvodu, že se návrh navrhovatele stal zjevně bezpředmětnou žádostí.

26.Dále uvádím, že z uvedených námitek nikterak nevyplývá, v čem navrhovatel spatřuje rozpor napadeného usnesení s právními předpisy nebo nesprávnost napadeného usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Rozklad navrhovatele tak nesplňuje všechny náležitosti stanovené v § 82 odst. 2 správního řádu, a nelze proto postupovat jinak, než tento rozklad podle § 92 odst. 1 správního řádu jako nepřípustný zamítnout.

27.Zamítá-li odvolací správní orgán, resp. správní orgán rozhodující o rozkladu, nepřípustný rozklad podle § 92 odst. 1 správního řádu, není možné, aby podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumával soulad napadeného rozhodnutí (zde napadeného usnesení) a řízení, které vydání rozhodnutí (zde napadeného usnesení) předcházelo, s právními předpisy, a dále správnost napadeného rozhodnutí (zde napadeného usnesení).

28.Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 věta druhá správního řádu jsem současně přezkoumal, zda neexistují předpoklady pro přezkoumání napadeného usnesení v přezkumném řízení, pro obnovu řízení, nebo vydání nového rozhodnutí a dospěl jsem k závěru, že žádné takové skutečnosti nejsou v předmětném případě dány.

VII. Závěr

29.Po zjištění, že nastaly okolnosti odůvodňující zamítnutí rozkladu pro jeho nepřípustnost podle § 92 odst. 1 správního řádu, jsem rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

  

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1.JUDr. Pavel Zajíc, Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava – Poruba

2.Česká republika – Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz