číslo jednací: R59/2014/VZ-4545/2015/322/KMz

Instance II.
Věc Poskytování služeb monitoringu vozidel
Účastníci
  1. NAM system, a.s.
  2. Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 19. 2. 2015
Související rozhodnutí S29/2014/VZ-2716/2014/521/VČe
R59/2014/VZ-4545/2015/322/KMz
Dokumenty file icon 2014_R59.pdf 305 KB

 

Č. j.:ÚOHS-R59/2014/VZ-4545/2015/322/KMz

 

18. února 2015

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20. 2. 2014, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 21. 2. 2014 podaném navrhovatelem –

  • NAM system, a.s., IČO 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 2. 2014, č. j. ÚOHS-S29/2014/VZ-2716/2014/521/VČe, jímž bylo zastaveno řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené ve věci veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb monitoringu vozidel“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 9. 2013, jehož dalším účastníkem je zadavatel ‒

  • Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, IČO 00020338, se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno

 

jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 2. 2014, č. j. ÚOHS-S29/2014/VZ-2716/2014/521/VČe

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

I. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 9. 1. 2014 návrh uchazeče – NAM system, a.s., IČO 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – České republiky – Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, IČO 00020338, se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb monitoringu vozidel“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26. 9. 2013.

2. V návrhu se navrhovatel domáhal, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 12. 12. 2013 a uložil zadavateli ve smyslu § 118 zákona provést nový výběr nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem a zveřejněným způsobem hodnocení nabídek.

3. Výrokem 1. usnesení ze dne 21. 1. 2014, č. j. ÚOHS-S29/2014/VZ-1440/2014/521/VČe Úřad navrhovateli určil dodatečnou lhůtu pěti dnů pro provedení úkonu ‒ složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 2 000 000 Kč a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona (dále jen „usnesení o dodatečné lhůtě“).

4. Dne 24. 1. 2014 podal navrhovatel rozklad proti usnesení o dodatečné lhůtě a současně s podáním rozkladu navrhovatel složil na účet Úřadu kauci ve výši 50 000 Kč.

II. Napadené rozhodnutí

5. Úřad dne 6. 2. 2014 vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S59/2014/VZ-2716/2014/521/VČe (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým podle § 117a písm. b) zákona zastavil správní řízení, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel nesložil kauci ani v dodatečné lhůtě stanovené usnesením o dodatečné lhůtě.  

6. Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že výše kauce měla činit 2 000 000 Kč, neboť služby, jež jsou předmětem veřejné zakázky, budou poskytovány po předem neomezenou dobu. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce v požadované výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené v usnesení o dodatečné lhůtě, která marně uplynula dne 27. 1. 2014, rozhodl Úřad o zastavení řízení.

III. Námitky rozkladu

7. Dne 21. 2. 2014 podal navrhovatel rozklad proti napadenému rozhodnutí, které bylo navrhovateli doručeno dne 7. 2. 2014. Rozklad tak byl podán v zákonem stanovené lhůtě.

8. Navrhovatel předně konstatuje, že trvá na svém stanovisku, které uvedl v rozkladu proti usnesení o dodatečné lhůtě, kterým Úřad určil výši kauce na 2 000 000 Kč. Navrhovatel považuje způsob stanovení výše kauce za velmi neobvyklý a znevýhodňující navrhovatele nepřiměřeně vysokou výší kauce na maximální hranici, tj. částkou 2 000 000 Kč, mj. i proto, že ve věci veřejné zakázky již bylo Úřadem zahájeno dne 6. 12. 2013 přezkumné řízení č. j. ÚOHS-S756/2013/VZ-24226/2013/521/PDr na návrh navrhovatele, kde byla jím složená kauce ve výši 50 000 Kč Úřadem akceptována bez výhrad.

Závěr rozkladu

9. Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a Úřad rozhodl a vyhověl návrhu na přezkoumání rozhodnutí o námitkách, který navrhovatel podal dne 9. 1. 2014.

IV. Vyjádření účastníka řízení

10. Dne 3. 3. 2014 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 28. 2. 2014 jako reakci na rozklad podaný navrhovatelem. Zadavatel ve svém vyjádření konstatoval, že výše kauce a způsob jejího určení je uveden v zákoně a dle názoru zadavatele je plně v kompetenci Úřadu, jak výši kauce dle zákona stanoví. S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje navrhovatelem podaný rozklad zamítnout.

V. Řízení o rozkladu

11. Úřad po doručení rozkladu neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

12. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

13. Úřad tím, že napadeným rozhodnutím zastavil podle § 117a písm. b) zákona správní řízení, neboť navrhovatelem nebyla uhrazena kauce podle § 115 zákona, postupoval správně a v souladu se zákonem.

VI. K námitkám rozkladu

14. K zastavení správního řízení nejprve obecně odkazuji na znění § 117a zákona. Toto ustanovení vedle důvodů dle § 66 správního řádu taxativně vymezuje důvody, na základě kterých je Úřad povinen zahájené správní řízení zastavit podle zákona. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15. Z obsahu navrhovatelem podaného rozkladu vyplývá, že navrhovatel rozporuje především způsob stanovení kauce, přičemž uvádí námitky, které uváděl již v rozkladu proti usnesení Úřadu ze dne 21. 1. 2014, č. j. ÚOHS-S29/2014/VZ-1440/2014/521/VČe (dále jen „usnesení“), kterým byla navrhovateli uložena lhůta k provedení úkonu ‒ složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 2 000 000 Kč a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Lze proto konstatovat, že námitky rozkladu tak nesměřují proti napadenému rozhodnutí, ale proti jinému rozhodnutí, jehož přezkum není předmětem tohoto řízení o rozkladu. Tvrzení navrhovatele tedy nesplňují náležitosti rozkladu stanovené v § 82 odst. 2 správního řádu (doplňuji, že podle § 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání), neboť z nich není zřejmé, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost napadeného rozhodnutí.

16. Navrhovatel v rozkladu namítá, že způsob stanovení výše kauce Úřadem považuje za velmi neobvyklý a znevýhodňující navrhovatele nepřiměřeně vysokou výši kauce na maximální hranici, tj. částkou 2 000 000 Kč, přičemž odkazuje na rozklad podaný proti usnesení.  Podáním rozkladu proti usnesení bylo zahájeno řízení o rozkladu vedené pod sp. zn. R20/2014/VZ. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R20/2014/VZ-2762/2015/322/KMz ze dne 28. 1. 2015, které nabylo právní moci dne 30. 1. 2015, jsem však rozklad podaný ve správním řízení sp. zn. R20/2014/VZ zamítl a usnesení potvrdil. V rámci řízení o rozkladu, podaném proti napadenému rozhodnutí, již tato otázka nemůže být znovu přezkoumávána, neboť by byla porušena zásada „non bis in idem“, tedy „ne dvakrát v téže věci“ stanovená v § 48 odst. 2 správního řádu, podle kterého přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou.

17. V řízení o rozkladu proti usnesení jsem tedy neshledal, že stanovením kauce ve výši 2 000 000 Kč Úřad nepostupoval v souladu se zákonem. K tomuto dále připomínám, že podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Vzhledem k tomu, že podle § 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání, nemá ani rozklad proti usnesení Úřadu odkladný účinek a navrhovatel musí uloženou povinnost splnit tak, jak je uvedena ve výroku konkrétního usnesení, bez ohledu na to, zda s uloženou povinností souhlasí, či zda proti konkrétnímu usnesení podá rozklad. Stejně tak je navrhovatel povinen ve lhůtě stanovené usnesením doplnit svůj návrh o doklad o složení kauce.

18. V řízení o rozkladu proti usnesení o zastavení řízení je rozhodné to, zda kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona nebyla složena s podáním návrhu a zda ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem na základě výzvy Úřadu se tato skutečnost nezměnila a zda byl navrhovatel řádně poučen o tom, že v případě nesložení kauce Úřad zahájené správní řízení zastaví. Jestliže jsou tyto podmínky kumulativně splněny, dochází k situaci předvídané v § 117a písm. b) zákona a Úřad je povinen zahájené správní řízení zastavit. Ze spisového materiálu vyplynulo, že navrhovatel společně s podáním návrhu kauci nesložil, proto jej Úřad vyzval ke složení kauce a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž navrhovatele v usnesení zároveň poučil o tom, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájení správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví. Navrhovatel následně dne 24. 1. 2014 společně s podáním rozkladu proti usnesení složil na účet Úřadu kauci ve výši 50 000 Kč.

19. Jelikož stanovená lhůta marně uplynula a navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce v určené výši a ani z bankovních výpisů Úřadu nebylo zjištěno, že navrhovatel tuto kauci uhradil, nemohl Úřad postupovat jiným způsobem, než správní řízení napadeným rozhodnutím podle § 117a písm. b) zákona zastavit. Námitky navrhovatele uvedené v rozkladu nemohou v přezkoumávané věci obstát, neboť, jak je uvedeno výše, směřují proti usnesení, kterým byla stanovena kauce, nikoli usnesení o zastavení řízení, které je v tomto řízení o rozkladu přezkoumáváno.

20. Ohledně odkazu navrhovatele na řízení zahájené dne 6. 12. 2013, č. j. ÚOHS-S756/2013/VZ-24226/2013/512/PDr uvádím následující. Navrhovatel se v řízení vedeném pod sp. zn. S756/2013 domáhal přezkoumání úkonu zadavatele – rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Dne 16. 12. 2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 13. 12. 2013, kterým zadavatel Úřadu sdělil, že zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 12. 12. 2013 zrušeno a že zrušení zadávacího řízení bylo uchazečům o veřejnou zakázku oznámeno tentýž den. Návrh navrhovatele v řízení sp. zn. ÚOHS-S756/2013 se tak z tohoto důvodu stal ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zjevně bezpředmětnou žádostí a toto řízení bylo zastaveno. Vyzývat navrhovatele k tomu, aby doplnil návrh o doklad o složení kauce ve výši 1 950 000 Kč, by tak bylo nadbytečným úkonem.

VII. Závěr

21. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí z důvodů uvedených v rozkladu.

22. Vzhledem k tomu, že jsem neshledal podmínky pro změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.


Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona, dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1. NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov

2. Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 603 00 Brno

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz