číslo jednací: S1047/2014/VZ-4440/2015/541/JCh

Instance I.
Věc Odborné vzdělávání zaměstnanců AXIS a. s.
Účastníci
  1. AXIS a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2015
Dokumenty file icon Rozh.pdf 352 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S1047/2014/VZ-4440/2015/541/JCh

 

13. února 2015

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 12. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – AXIS a. s., IČO 60108088, se sídlem Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s možným nedodržením zákonného postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Odborné vzdělávání zaměstnanců AXIS a. s.“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě písemné výzvy k podání nabídek ze dne 12. 8. 2013,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – AXIS a. s., IČO 60108088, se sídlem Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neodeslal do Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Odborné vzdělávání zaměstnanců AXIS a. s.“, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě písemné výzvy k podání nabídek ze dne 12. 8. 2013, avšak učinil tak až dne 30. 7. 2014.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – AXIS a. s., IČO 60108088, se sídlem Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 1 000,- Kč (tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

 

I. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – AXIS a. s., IČO 60108088, se sídlem Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „Odborné vzdělávání zaměstnanců AXIS a. s.“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě písemné výzvy k podání nabídek ze dne 12. 8. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z dokumentace o veřejné zakázce a materiálů, které Úřad od zadavatele obdržel, zjistil Úřad následující skutečnosti.

3. Zadavatel uzavřel dne 23. 9. 2013 s vybraným uchazečem – sdružením „ACCON – Příležitosti bez bariér“, které vzniklo na základě smlouvy o sdružení ze dne 8. 8. 2013 a jehož účastníky jsou společnost ACCON human resources management, s.r.o., IČO 27208371, se sídlem Verdunská 819/37, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, a společnost Příležitosti bez bariér s.r.o., IČO 29003440, se sídlem Roháčova 1637/88, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „vybraný uchazeč“) – smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

4. Z údajů z Věstníku veřejných zakázek Úřad zjistil, že zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení dne 30. 7. 2014.

5. Dále si Úřad vyžádal od České republiky – Ministerstva práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2, jako poskytovatele dotace (dále jen „poskytovatel dotace“), stanovisko, zda byly zadavateli na realizaci předmětné veřejné zakázky poskytnuty dotace, v jaké výši, a o doložení uvedených skutečností.  Poskytovatel dotace zaslal své stanovisko ze dne 5. 11. 2014, které bylo Úřadu doručeno dne 7. 11. 2014 spolu s kopií rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1/94/1/00563 ze dne 7. 6. 2013.  

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6. Z obsahu materiálů předložených zadavatelem a z údajů z Věstníku veřejných zakázek získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal do Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, a proto zahájil správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem.

7. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S1047/2014/VZ-25818/2014/541/JCh ze dne 12. 12. 2014. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno téhož dne a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení z moci úřední.

9. Usnesením č. j. ÚOHS-S1047/2014/VZ-25821/2014/541/JCh ze dne 12. 12. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Usnesením č. j. ÚOHS-S1047/2014/VZ-27384/2014/541/JCh ze dne 6. 1. 2015 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele

10. Zadavatel Úřadu zaslal dne 19. 1. 2015 své vyjádření ze dne 12. 8. 2014, ve kterém uvádí, že výsledek zadávacího řízení byl zadavatelem uveřejněn na stránkách www.esfcr.cz a na profilu zadavatele, kde podle zadavatele byla navíc zveřejněna uzavřená smlouva i písemná zpráva zadavatele. Zadavatel dále uvádí, že při realizaci předmětné zakázky vycházel ze zákona, blíže nespecifikovaného komentáře JUDr. Roberta Krče k zákonu a dokumentu nazvaného „Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ vydaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropským sociálním fondem v České republice, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka realizována.

11. Zadavatel uvádí, že v ustanoveních § 83 a § 147a zákona se hovoří pouze o veřejném zadavateli, přičemž JUDr. Krč ve výkladu zákona podle zadavatele uvádí: „Zdůrazňuji, že se jedná o povinnost, která se pouze týká veřejného zadavatele.“

12. Zadavatel konstatuje, že v předmětné veřejné zakázce postupoval jako dotovaný zadavatel ve smyslu § 2 odst. 5 zákona, který stanovuje, že postup dotovaného zadavatele je při zadávání veřejné zakázky shodný jako u zadavatele veřejného, přičemž zadáváním se podle zadavatele ve smyslu § 17 písm. m) zákona rozumí postup zadavatele do podpisu smlouvy dle § 82 zákona nebo zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona.

13. Dále zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že zveřejnil 12. 8. 2013 při zahájení zadávacího řízení na stránkách www.esfcr.cz a na profilu zadavatele všechny podmínky zadávacího řízení pro uchazeče včetně všech dokumentů, tj. výzvu, zadávací dokumentaci a přílohu č. 2. Při ukončení zadávacího řízení zadavatel podle svého tvrzení zveřejnil 23. 9. 2013 na stránkách www.esfcr.cz výsledek zadávacího řízení a na profilu zadavatele 9. 10. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem. Následně zadavatel podle svého tvrzení uveřejnil na profilu zadavatele dne 14. 10. 2013 písemnou zprávu zadavatele. Zadavatel dále uvádí, že dne 31. 7. 2014 zveřejnil oznámení o zadání zakázky na Věstníku veřejných zakázek na základě upozornění poskytovatele dotace. Vzhledem k výše uvedenému se zadavatel domnívá, že postupoval v souladu se zákonem.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

14. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal do Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, avšak učinil tak až dne 30. 7. 2014, čímž se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

15. Podle § 2 odst. 3 zákona je dotovaným zadavatelem právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.

16. Podle § 2 odst. 5 zákona postupuje dotovaný zadavatel při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení tohoto zákona platných pro veřejného zadavatele; tím není dotčeno ustanovení § 2 odstavce 7 zákona. Dotovaný zadavatel nepostupuje podle ustanovení tohoto zákona v případě zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

17. Podle § 17 písm. m) zákona se zadáváním pro účely zákona rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.

18. Podle § 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v § 83 odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie (dále jen „Úřad pro publikace“), ke statistickým účelům.

19. Podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy.

20. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

 

Zjištění Úřadu z předložené dokumentace k veřejné zakázce

21. Zadavatel zadával předmětnou veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě písemné výzvy k podání nabídek ze dne 12. 8. 2013. Dne 23. 9. 2013 uzavřel zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem na plnění předmětu veřejné zakázky. Z údajů z Věstníku veřejných zakázek Úřad zjistil, že zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení dne 30. 7. 2014. 

K výroku I. rozhodnutí

22. Před zkoumáním samotného postupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel – společnost AXIS a. s., IČO 60108088, se sídlem Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí – naplňuje v předmětném zadávacím řízení podmínky § 2 odst. 3 zákona pro dotovaného zadavatele.

23. Jak vyplývá z bodu 5. tohoto rozhodnutí, Úřad si před zahájení správního řízení vyžádal od poskytovatele dotace stanovisko, zda byly zadavateli na realizaci předmětné veřejné zakázky poskytnuty dotace, v jaké výši, a o doložení uvedených skutečností. Poskytovatel dotace zaslal své stanovisko ze dne 5. 11. 2014, které bylo Úřadu doručeno dne 7. 11. 2014 spolu s kopií rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1/94/1/00563 ze dne 7. 6. 2013, přičemž z citovaného rozhodnutí, konkrétně z části 1 bodu 2.1 nazvaného „Výše dotace“ vyplývá, že podíl veřejných výdajů na realizaci předmětné veřejné zakázky činí 100 %. Zadavatel tak při zadávání předmětné veřejné zakázky naplňuje podmínky podle § 2 odst. 3 zákona pro dotovaného zadavatele.

24. Ustanovení § 83 odst. 1 zákona stanovuje, že povinnost do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění náleží veřejnému zadavateli. Vzhledem k tomu se Úřad dále zabýval otázkou, zda tato povinnost náleží rovněž dotovanému zadavateli ve smyslu § 2 odst. 3 zákona, tedy zda má dotovaný zadavatel povinnost do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.

25. Z § 2 odst. 5 zákona je zřejmé, že dotovaný zadavatel postupuje podle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele pouze při zadávání veřejné zakázky, tedy v samotném zadávacím řízení.  Po ukončení zadávání (zadávacího řízení) již dotovaný zadavatel povinnost postupovat podle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele nemá.

26. Ustanovení § 83 odst. 1 je zařazeno do části druhé zákona, která je nazvaná „Zadávací řízení“, přičemž v rámci uvedené části zákona je citované ustanovení řazeno do hlavy VIII. části druhé zákona nazvané „Ukončení zadávacího řízení“.

27. Dále Úřad konstatuje, že ze systematického zařazení § 83 odst. 1 v zákoně (v části nazvané „Zadávací řízení“) jednoznačně vyplývá, že povinnost stanovená v § 83 odst. 1 zákona je součástí zadávacího řízení (část druhá zákona), a to konkrétně úkonem směřujícím k jeho ukončení (hlava VIII. části druhé zákona), a je tedy ve smyslu § 2 odst. 5 zákona závazná i pro dotovaného zadavatele podle § 2 odst. 3 zákona.

28. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že úkonem směřujícím k ukončení zadávacího řízení není pouze samotné uzavření smlouvy, ale všechny úkony uvedené v části druhé hlavě VIII. zákona, tedy i úkony podle § 83 odst. 1 zákona. Všechny tyto úkony jsou v návaznosti na výše uvedený systematický výklad ustanovení zákona součástí zadávacího řízení ve smyslu § 17 písm. m) zákona, a proto je dotovaný zadavatel povinen v části druhé hlavy VIII. zákona postupovat § 2 odst. 5 zákona podle ustanovení platných pro veřejného zadavatele.

29. Uvedené stanovisko Úřadu je rovněž, jak vyplývá z výše uvedeného, v souladu se smyslem a účelem ustanovení § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, kterým je realizace veřejné kontroly výsledků zadávacího řízení. Pokud zadavatel nedostojí své povinnosti zveřejnit výsledky zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 146 odst. 1 písm. a) zákona, není tak umožněna veřejná kontrola výsledků zadávacího řízení v daném případě ve Věstníku veřejných zakázek. Neuveřejnění výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 146 odst. 1 písm. a) zákona tak může způsobit pochybnosti některých subjektů, zda daná veřejná zakázka proběhla zcela transparentně.

30. Následně se tedy Úřad zabýval otázkou, zda zadavatel splnil povinnost stanovenou v § 83 odst. 1 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neuvedl, že se jedná o případ podle § 83 odst. 4 zákona a ani Úřad neshledal, že by se jednalo o případ podle § 83 odst. 4 zákona, měl zadavatel podle § 83 odst. 1 zákona povinnost odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy.

31. Pro naplnění požadavků § 83 odst. 1 věty první zákona je nezbytné kumulativní splnění podmínky samotného odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, podmínky uskutečnit jeho odeslání ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy a učinit tak způsobem podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona. Pokud tedy zadavatel nesplní kumulativně uvedené podmínky, nedodrží povinnost stanovenou v § 83 odst. 1 zákona.

32. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel dne 23. 9. 2013 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Lhůta k odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 zákona tedy marně uplynula dne 8. 10. 2013. Z výpisu z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel dne 30. 7. 2014 odeslal do Věstníku veřejných zakázek oznámení o zadání předmětné veřejné zakázky.  

33. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že zadavatel odeslal oznámení o zadání předmětné veřejné zakázky k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek více než 10 měsíců po uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky.

34. Zadavatel tedy (dodatečně) zveřejnil informace o výsledku zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, avšak neučinil tak ve lhůtě podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona (tj. do 15 dnů od uzavření smlouvy).

35. Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen oznámení o zadání zakázky odeslat k uveřejnění do 15 dnů od data uzavření smlouvy, tedy do 8. 10. 2013, avšak učinil tak až dne 30. 7. 2014, tedy po uplynutí zákonné lhůty, porušil tak ustanovení § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona.

36. Z vyjádření zadavatele a z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že zadavatel zveřejnil některé informace týkající se výsledku zadávacího řízení jiným způsobem než podle § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, a to tak, že zveřejnil smlouvu s vybraným uchazečem dne 9. 10. 2013 a písemnou zprávu o výsledku zadávacího řízení podle § 85 odst. 4 zákona dne 14. 10. 2013 na profilu zadavatele a identifikační údaje vybraného uchazeče dne 23. 9. 2013 na stránkách Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka realizována, na elektronické adrese www.esfcr.cz.

37. Úřad k tomu uvádí, že zveřejnění výsledku zadávacího řízení jinak než podle § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona (např. profil zadavatele, uveřejnění na stránkách Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka realizována na elektronické adrese www.esfcr.cz) nemá na nutnost splnění povinnosti podle citovaných ustanovení zákona vliv, neboť povinnost odeslání k uveřejnění stanovená v § 83 odst. 1 zákona musí být splněna způsobem podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona.

38. Důležitost uveřejnění výsledku zadávacího řízení ve smyslu § 83 odst. 1 zákona způsobem podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona nelze zlehčovat, neboť cílem uveřejňování výsledků zadávacího řízení je umožnění následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, a to nejen kontroly ze strany Úřadu, ale rovněž ze strany nejširší veřejnosti. Důležitost uveřejňování je dána již samotným zakotvením dané povinnosti v zákoně, přičemž zákonodárce její význam zdůraznil tím, že nesplnění povinnosti uveřejnění vymezil samo o sobě jako deliktní jednání, aniž by nesplnění předmětné povinnosti muselo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Účelem zakotvení uveřejňovací povinnosti v zákoně je tak právě umožnění veřejné kontroly zadavatele ze strany nejširší veřejnosti.

39. Pro úplnost Úřad uvádí, že dokument, z něhož zadavatel podle svého tvrzení vycházel, nazvaný „Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ vydaný v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropským sociálním fondem v České republice, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka realizována (uveřejněno na www.esfcr.cz), vychází rovněž z výše uvedeného výkladu zákona, když v bodě 1 nazvaném „Účel dokumentu“ uvádí: „Dotovaný zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupuje podle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení výběrového řízení. Na dotovaného zadavatele se vztahují všechna ustanovení relevantní pro veřejného zadavatele spadající do Části první zákona – Obecná ustanovení   Části druhé zákona – Zadávací řízení (tedy i povinnost vypracovat písemnou zprávu zadavatele a do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.“ I podle citované metodiky je tedy dotovaný zadavatel povinen postupovat také podle všech ustanovení části druhé zákona nazvané „Zadávací řízení“, tedy i podle § 83 odst. 1 zákona.

40. Pro úplnost Úřad k § 147a zákona, který zadavatel zmiňuje ve svém vyjádření, konstatuje, že citované ustanovení zákona je systematicky řazeno do části sedmé zákona nazvané „Společná ustanovení“, tedy ne do části druhé nazvané „Zadávací řízení“. Současně se týká otázky uveřejňování smluv, a řeší tedy jinou problematiku než předmětné správní řízení (uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů).

41. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal oznámení o výsledku předmětného zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky, avšak učinil tak až dne 30. 7. 2014. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

IV. K ULOŽENÍ SANKCE

42. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

43. Zadavatel se v tomto případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 83 odst. 1 v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy, ale učinil tak až dne 30. 7. 2014.

44. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

45. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl dne 21. 7. 2014, kdy obdržel podnět upozorňující na možné spáchání správního deliktu neodesláním oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy. Poslední den lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení připadl na 8. 10. 2013, přičemž marným uplynutím této lhůty došlo ke spáchání správního deliktu. Vzhledem k tomu, že správní řízení bylo zahájeno dne 12. 12. 2014, v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

46. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je podle citovaného ustanovení zákona rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

47. Co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, Úřad ve prospěch zadavatele jako výrazně polehčující okolnost zohlednil skutečnost, že zadavatel zveřejnil dílčí údaje vztahující se k výsledku zadávacího řízení jiným způsobem než podle § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, a to tak, že zveřejnil smlouvu s vybraným uchazečem dne 9. 10. 2013 a písemnou zprávu o výsledku zadávacího řízení dne 14. 10. 2013 na profilu zadavatele a identifikační údaje vybraného uchazeče dne 23. 9. 2013 na stránkách Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka realizována na elektronické adrese www.esfcr.cz. Zadavatel uveřejnil výše uvedené údaje vztahující se k výsledku zadávacího řízení jiným způsobem než podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona, přesto však mohla být do určité míry umožněna veřejná kontrola výsledků zadávacího řízení, byť omezená.

48. Při posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu Úřad dále zohlednil jako polehčující okolnost skutečnost, že v době spáchání správního deliktu nebyla ještě pravomocným rozhodnutím Úřadu řešena problematika uveřejnění výsledku zadávacího řízení dotovaným zadavatelem podle § 83 odst. 1 zákona (nyní již existuje rozhodovací praxe týkající se dané problematiky, např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S866,867,868,869/2014/VZ-26970/2014/521/MŽi ze dne 16. 12. 2014).

49. Jako polehčující okolnost zhodnotil Úřad také skutečnost, že zadavatel dne 30. 7. 2014 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení. Přestože pro uveřejnění výsledků zadávacího řízení tak nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta podle § 83 odst. 1 zákona, prokázal tak zadavatel jednoznačně vůli své pochybení napravit.

50. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má naplňovat zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech okolností Úřad stanovenou výši pokuty považuje za dostačující a konstatuje, že výše uložené pokuty v šetřeném případě stanovená při samé dolní hranici její maximální možné výše naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti.

51. Při stanovení výše pokuty Úřad rovněž zvažoval, zda pokuta uložená ve výši 1 000,- Kč nemůže nepříznivě ovlivnit hospodaření zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že pokuta uložená v této výši není způsobilá negativně ovlivnit působení zadavatele, který v roce 2013 vykázal zisk po zdanění ve výši 13 451 000,- Kč, jak vyplývá z účetní rozvahy zadavatele ke dni 31. 12. 2013, která je zveřejněna v obchodním rejstříku.

52. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele rozhodl o uložení pokuty zadavateli tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozhodnutí.

53. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

AXIS a. s., Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz