číslo jednací: S0838/2015/VZ-41488/2015/553/KLi

Instance I.
Věc Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013
Účastníci
  1. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 8. 12. 2015
Dokumenty file icon 2015_S0838.pdf 394 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S0838/2015/VZ-41488/2015/553/KLi

 

27. 11. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve věci spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jichž se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, PSČ 301 00 Plzeň,

 

v případě veřejné zakázky „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 22. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 348401, vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

 

I.

 

Zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, PSČ 301 00 Plzeň – se dopustil správního deliktupodle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 2 zákona, když dne 12. 2. 2014 uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 22. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 348401, která v článku 5. 5. stanovila, že záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV je poskytována formou prodloužené záruky výrobcem vozidla Škoda Auto na 48 měsíců s omezením počtu najetých kilometrů na 120 000 a záruční lhůta na podvozek a karoserii RLP-RZP je poskytována formou záruky výrobcem vozidla Volkswagen v délce 24 měsíců bez omezení počtu najetých km a dále formou sjednání a úhrady pojištění pro kupujícího na prodloužení záruční lhůty na dodaná vozidla u společnosti CARGARANT s.r.o. na celkovou dobu 60 měsíců s omezením celkového počtu najetých kilometrů na 250 000, ačkoliv v čl. 5. 5. návrhu smlouvy obsažené v nabídce vybraného uchazeče FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, se sídlem Verdiho 577, PSČ 149 00 Praha, bylo v souladu s čl. 2. 3. zadávací dokumentace uvedeno, že délka záruční lhůty na podvozek a karoserii vozidel RV činí 48 měsíců bez omezení najetých kilometrů a délka záruční lhůty na podvozek a karoserii vozidel RLP-RZP činí 60 měsíců taktéž bez omezení najetých kilometrů, čímž zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, se sídlem Verdiho 577, PSČ 149 00 Praha, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

 

II.

 

Zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, PSČ 301 00 Plzeň, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele uzavřený dodatek ke smlouvě na veřejnou zakázku „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 22. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 348401, a to v zákonné lhůtě 15 dnů od jeho uzavření, když předmětný dodatek smlouvy uzavřený s vybraným uchazečem FD servis Praha s.r.o., IČO 25710427, se sídlem Verdiho 577, PSČ 149 00 Praha, byl uzavřen dne 9. 6. 2014 a zákonná lhůta pro jeho uveřejnění na profilu zadavatele marně uplynula dne 24. 6. 2014, přičemž zadavatel uveřejnil dodatek smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku na profilu zadavatele až dne 24. 3. 2015.

 

III.

 

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. a II. se zadavateli – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, PSČ 301 00 Plzeň, podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ukládá

 

pokuta ve výši 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

 ODŮVODNĚNÍ

1.        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se postupu zadavatele – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, PSČ 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – v případě veřejné zakázky „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 22. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 348401 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.        Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

 

K výroku I. tohoto příkazu

 

3.        Zadavatel zvolil pro zadání posuzované nadlimitní veřejné zakázky na dodávky otevřené řízení, které bylo zahájeno odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ dne 19. 4. 2013, který byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 22. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 348401 (dále jen „Oznámení o zakázce“). 

4.        Podle oddílu II.1.5.) Oznámení o zakázce „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ byla předmětem veřejné zakázky dodávka celkem 12 sanitních vozidel do místa plnění dle specifikace uvedené zadavatelem. Jedná se o vozidla rendez-vous (4x) a rychlé lékařské pomoci (8x).

5.        Podle oddílu II.2) Oznámení o zakázce „Množství nebo rozsah zakázky“, jakož i bodu 2.5. zadávací dokumentace „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ činila předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky 17 820 000 Kč bez DPH.Dle bodu IV.2.2) Oznámení o zakázce „Informace o elektronické dražbě“ a bodu 9.3. zadávací dokumentace „Elektronická aukce“  zadavatel využil jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci.

6.        Podle čl. 8. zadávací dokumentace zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž dílčí hodnotící kritéria byla vymezena následujícím způsobem:

a.      Celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 85 %)

b.      Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku v měsících (váha 4%)

c.       Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV v měsících (váha 4 %)

d.      Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RLP-RZP v měsících (váha 4 %)

 

7.        V rámci obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky zadavatel v bodě 2. 3. zadávací dokumentace „Další požadavky“ stanovil, že délka poskytnuté záruční lhůty na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku musí činit min. 24 měsíců. Délka záruční lhůty na podvozek a karoserii vozidel RV musí činit min. 48 měsíců bez omezení najetých kilometrů a délka záruční lhůty na podvozek a karoserii vozidel RLP-RZP musí činit min. 60 měsíců taktéž bez omezení najetých kilometrů.

8.        Závaznost obchodní podmínky spočívající ve stanovení délky záruční lhůty bez omezení počtu najetých kilometrů pak dále potvrzuje i návrh kupní smlouvy, který byl součástí zadávacích podmínek, když v čl. 5. 5. tohoto návrhu smlouvy zadavatel stanovil, že záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV a RLP-RZP je poskytována na výše uvedenou dobu bez omezení najetých kilometrů.

9.        Ze „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 21. 6. 2013 vyplývá skutečnost, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem tři nabídky, a to od uchazeče SICAR, spol. s r.o., IČO 47541547, se sídlem Ke Kolodějům 163, PSČ 250 84 Sibřina, od uchazeče FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, se sídlem Verdiho 577, PSČ 149 00 Praha a uchazeče FOSAN s.r.o., IČO 64509214, se sídlem Řeznovice 86, PSČ 664 91 Ivančice.

10.    Na základě provedené elektronické aukce dne 21. 6. 2013 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, se sídlem Verdiho 577, PSČ 149 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč“).

11.    Z nabídky vybraného uchazeče, konkrétně z článku 5.5 Kupní smlouvy „Záruka a záruční podmínky“, vyplývá skutečnost, že vybraný uchazeč v nabídce poskytl záruční lhůtu tak, že:

  • Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV činila 48 měsíců
  • Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RLP-RZP činila 60 měsíců
  •  Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku činila 48 měsíců

a dále bylo ve smlouvě v souladu se zadávacími podmínkami uvedeno, že záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV a RLP-RZP je poskytována na výše uvedenou dobu bez omezení najetých kilometrů.

12.    Dne 12. 2. 2014 byla s vybraným  uchazečem podepsána smlouva na plnění veřejné zakázky.

13.    Z článku 5.5 uzavřené kupní smlouvy „Záruka a záruční podmínky“ vyplývá skutečnost, že vybraný uchazeč zadavateli poskytuje na plnění veřejné zakázky následující záruční lhůty:

  • Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV činila 48 měsíců
  • Záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RLP-RZP činila 60 měsíců
  • Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku činila 48 měsíců

Uzavřená kupní smlouva pak dále stanovuje omezení spočívající v tom, že záruční lhůta na podvozek a karoserii SV typu RV je poskytována formou prodloužené záruky výrobcem vozidla Škoda Auto na 48 měsíců s omezením počtu najetých kilometrů na 120 000. Podle předmětné smlouvy záruční lhůta na podvozek a karoserii RLP-RZP je poskytována formou záruky výrobcem vozidla Volkswagen v délce 24 měsíců bez omezení počtu najetých km a dále formou sjednání a úhrady pojištění pro kupujícího na prodloužení záruční lhůty na dodaná vozidla u společnosti CARGARANT s.r.o. na celkovou dobu 60 měsíců s omezením celkového počtu najetých kilometrů na 250 000.

14.    Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

15.    Podle § 82 odst. 2 zákona pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, popřípadě upraveným podle § 32 zákona.

16.    Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

17.    Zadavatel je tak dle výše citovaného ustanovení zákona povinen uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem zcela v souladu s návrhem smlouvy vybraného uchazeče a zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku. Zákon eliminuje možnost jednání o podstatných změnách návrhu smlouvy uvedené v nabídce. Smluvní strany, tj. zadavatel a vybraný uchazeč, jsou tímto návrhem smlouvy vázány a přípustné jsou pouze změny výhradně formálního a okrajového charakteru, jako např. doplnění kontaktních údajů, kontaktní osoby, opravy zjevných chyb a přepisů, popřípadě jiné změny, které nejsou v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zcela nepřípustné jsou rovněž např. změny odpovědnosti, povinností smluvních stran, které byly součástí zadávacích podmínek.

18.    Na základě prostého porovnání kupní smlouvy obsažené v nabídce vybraného uchazeče s kupní smlouvou, která byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 12. 2. 2014, není pochyb o tom, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 2 zákona, když uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky, která je v části záručních podmínek v rozporu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče a současně v rozporu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, když zadavatel upustil od požadavků na minimální délky záruk podvozků a karoserií vozidel typu RV a RLP-RZP bez omezení počtů najetých kilometrů.

19.    V daném případě je zřejmé, že dodatečné změny týkající se poskytované délky záručních lhůt, je nutné považovat za podstatné, neboť se jedná o změny, které by v případě, že by byly zadavatel promítnuty již v původních zadávacích podmínkách, resp. v původním návrhu smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, mohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, neboť promítnutí těchto změn v původních zadávacích podmínkách by mohlo vést k rozšíření okruhu dodavatelů ochotných se dle nově nastavených podmínek zúčastnit zadávacího řízení, neboť těmito změnami došlo nepochybně ke zmírnění původně nastavených zadávacích podmínek. Ostatně to, že je nutné považovat dodatečné změny týkající se poskytované délky záručních lhůt za podstatné, dokládá i skutečnost, že v předmětném zadávacím řízení se v rámci dílčích hodnotících kritérií hodnotila i délka záručních lhůt, kterých se předmětné změny týkaly.

20.    Úřad proto s ohledem na výše uvedené konstatuje, že zadavatel svým postupem v předmětném zadávacím řízení, kdy neuzavřel smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, porušil § 82 odst. 2 zákona. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož není vyloučeno, že pokud by zadavatel již na počátku zadávacího řízení stanovil záruční podmínky s limitací na počet ujetých kilometrů, mohl tak obdržet nejen jiné nabídkové ceny ostatních uchazečů, ale i jiné nabídky, což by mohlo vést k jinému konečnému pořadí uchazečů.

 

K výroku II. tohoto příkazu

21.    Profilem zadavatele se podle § 17 písm. x) zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

22.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

23.    Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

24.    Podle § 147a odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní podle odst. 1 písm. a) tohoto ustanovení zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) citovaného ustanovení zákona se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH a smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

25.    Z dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že zadavatel uzavřel dodatek ke smlouvě s vybraným uchazečem dne 9. 6. 2014.

26.    Z údajů přístupných na registrovaném platném profilu zadavatele dostupném na stránce https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html (dále jen „profil zadavatele“), vyplývá, že na něm uzavřený dodatek ke smlouvě zadavatel uveřejnil dne 24. 3. 2015, tedy 288 dnů po uzavření smlouvy a 273 dnů po marném uplynutí zákonné lhůty k jeho uveřejnění.

27.    Pro naplnění požadavků § 147a odst. 1 a 2 zákona ve vztahu k uveřejňování dodatků je nezbytné kumulativní splnění několika podmínek, a to jednak podmínky samotného uveřejnění dodatků smlouvy, dále jeho uveřejnění na místě k tomu určeném, tedy na profilu zadavatele, a v poslední řadě jeho uveřejnění ve lhůtě do 15 dnů od uzavření takového dodatku smlouvy. Pokud tedy zadavatel nesplní veškeré uvedené podmínky, nedodrží povinnost stanovenou v § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona. Jinými slovy, i nedodržení zákonem stanovené lhůty, jak tomu je v šetřeném případě,  má za následek porušení zákona. Ani jedna z výjimek uvedených v § 147a odst. 2 písm. a) a b) zákona se přitom v tomto případě na zadavatele, resp. jím zadávanou veřejnou zakázku, nevztahuje.

28.    Vztáhneme-li výše uvedené na postup zadavatele v případě uveřejnění dodatku smlouvy, lze dospět na základě dokumentace o veřejné zakázce a informací z profilu zadavatele k závěru, že zadavatel dodatek uveřejnil, a to v úplném znění na místě k tomu určeném, tj. na svém profilu zadavatele, čímž naplnil podmínky stanovené v § 147a odst. 1 zákona. K uveřejnění předmětného dodatku však došlo až po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dnů od uzavření předmětného dodatku. Na základě uvedeného je možné konstatovat, že zadavatel nesplnil podmínku stanovenou v § 147a odst. 2 věta první zákona.

29.    Úřad vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona, když neuveřejnil uzavřený dodatek smlouvy na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, čímž se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle §  120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

 

K výroku III. tohoto příkazu – uložení sankce

30.    Správního deliktu podle výroku I. tohoto příkazu se zadavatel dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 2 zákona, když dne 12. 2. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění veřejné zakázky, která byla v části záručních podmínek v rozporu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, přičemž svým postupem mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

31.    Správního deliktu podle výroku II. tohoto příkazu se zadavatel dopustil tím, že neuveřejnil na profilu zadavatele dodatek ke smlouvě na veřejnou zakázku, a to v zákonné lhůtě 15 dnů od jeho uzavření, když předmětný dodatek smlouvy uzavřený s vybraným uchazečem byl uzavřen dne 9. 6. 2014 a zákonná lhůta pro jeho uveřejnění na profilu zadavatele marně uplynula dne 24. 6. 2014, přičemž zadavatel uveřejnil uzavřený dodatek smlouvy na plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele až dne 24. 3. 2015.

32.    Vzhledem ke zjištěným správním deliktům Úřad přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka již byla zadána a nápravy nelze dosáhnout.

33.    Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Podle § 121 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

34.    V návaznosti na to tedy Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 15. 10. 2015. Smlouva na veřejnou zakázku byla zadavatelem uzavřena dne 12. 2. 2014, z čehož je zřejmé, že odpovědnost za správní delikt uvedený ve výroku č. I. tohoto příkazu podle zákona nezanikla. K výroku č. II. tohoto příkazu Úřad uvádí, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen dne 9. 6. 2014, přičemž je tak zřejmé, že odpovědnost za správní delikt uvedený ve výroku  č. II. tohoto příkazu podle zákona taktéž nezanikla.

35.    K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. a II. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku ze dne 18. 6. 2009, č. j. 1 As 28/2009-62, nebo v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, č. j. 5 Afs  9/2008-328), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li výklad za pomoci analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008-67, a ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007-135). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

36.    S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné samostatně posuzovat jednotlivé sazby za správní delikty uvedené ve výroku I. a II. tohoto příkazu.

37.    V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

38.    Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

39.    Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

40.    V daném případě se zadavatel dopustil jak správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, za nějž lze v souladu s citovaným § 120 odst. 2 písm. a) zákona uložit pokutu do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, tak správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, za něž lze v souladu s § 120 odst. 2 písm. b) zákona uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

41.    Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a za který mu může být uložena pokuta, činí dle smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2014 s vybraným uchazečem celkem 17 883 800 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky) za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tedy činí částku ve výši 17 883 800,- Kč.

42.    Z výše uvedeného vyplývá, že vyšší pokutu lze v šetřeném případě uložit za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, a to do výše 20 000 000,- Kč.

43.    Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu a ke správnímu deliktu uvedenému ve výroku I. tohoto příkazu přihlédl s ohledem na použití zásady absorpce v rámci přitěžujících okolností.

44.    Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

45.    Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co je nutno při posouzení závažnosti správního deliktu zohlednit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnout i k jiným okolnostem, pokud jsou svojí povahou podstatné pro posouzení závažnosti správního deliktu, a které by s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu mohly být kvalifikovány jako polehčující či přitěžující.

46.    Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, Úřad uvádí, že pro zadavatele z § 147a odst. 1 písm. a) zákona v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona explicitně vyplývá povinnost uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků do 15 dnů od jejího uzavření. Odpovědnost za postup zadavatele v rozporu se zákonem je pak v tomto případě odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu na zavinění.

47.    Následkem tohoto jednání zadavatele bylo ohrožení zájmu společnosti na seznámení se se zněním následně uzavřených dodatků ke smlouvě na plnění veřejné zakázky a její konečné podoby ve stanovené lhůtě, jakož i na zájmu na možnosti výkonu kontroly postupu zadavatele širokou veřejností. Neuveřejnění uzavřeného dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky, resp. její neuveřejnění v zákonem stanovené lhůtě mohlo způsobit pochybnosti některých subjektů, zda zadávací řízení proběhlo zcela transparentně. Na této skutečnosti přitom nemění z povahy věci nic to, že neuveřejnění uzavřeného dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky nemohlo mít jakýkoliv vliv na samotný průběh nebo výsledek zadávacího řízení. V daném případě zadavatel svým jednáním neomezil samotnou hospodářskou soutěž, ale omezil až následnou kontrolu jejího průběhu v rámci předmětné veřejné zakázky.

48.    Jako přitěžující okolnost Úřad zohlednil skutečnosti, že zadavatel uveřejnil uzavřený dodatek ke smlouvě na plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele až 288. den po ukončení zadávacího řízení, resp. 273. den po marném uplynutí zákonné lhůty. Ze strany zadavatele tedy došlo k více než osmnáctinásobnému překročení zákonem stanovené lhůty pro uveřejnění uzavřeného dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem na platném profilu zadavatele.

49.    Jako polehčující okolnost vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel si byl vědom své zákonné povinnosti a uzavřený dodatek ke smlouvě na plnění veřejné zakázky uveřejnil na profilu zadavatele dodatečně dne 24. 3. 2015, a to ještě dříve, než došlo k přezkumu postupu zadavatele ze strany Úřadu. Dle názoru Úřadu se tak jedná o méně závažný delikt, než kdyby tento dodatek ke smlouvě na plnění veřejné zakázky nebyl do zahájení tohoto správního řízení uveřejněn vůbec.

50.    Úřad však taktéž dále shledal při stanovení výše pokuty i přitěžující okolnost spočívající ve skutečnosti, že se zadavatel dopustil rovněž spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu, přičemž nelze přehlédnout, že závažnost správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu by bylo možno samostatně hodnotit jako nikoli malou, neboť v případě správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu zadavatel uzavřel smlouvu, která byla v části záručních podmínek v rozporu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče a současně v části záručních podmínek v rozporu se zadávacími podmínkami.

51.    Při určení výše pokuty Úřad přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Na základě údajů uvedených ve výročních zprávách o hospodaření za roky 2012, 2013 a 2014, uveřejněných na internetových stránkách obchodního rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=106557) Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

52.    Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval právě preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu ve výši 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých), která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

53.    Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole,604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneš 19, PSČ 301 00 Plzeň

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz