číslo jednací: S0240/2019/VZ-18884/2019/512/KMo

Instance I.
Věc Výsadby v intravilánu Města Broumov
Účastníci
  1. MĚSTO BROUMOV
  2. Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
  3. GOZ GARDEN s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 30. 7. 2019
Dokumenty file icon 2019_S0240.pdf 451 KB

Č. j.:ÚOHS-S0240/2019/VZ-18884/2019/512/KMo

 

Brno: 10. července 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 6. 2019 na návrh ze dne 13. 6. 2019, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – MĚSTO BROUMOV, IČO 00272523, se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov,
  • navrhovatel – Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 27535363, se sídlem č.p. 69, 549 37 Žďárky,
  • vybraný dodavatel – GOZ GARDEN s.r.o., IČO 05744164, se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výsadby v intravilánu Města Broumov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 9. 4. 2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 9. 4. 2019 na profilu zadavatele,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele – Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 27535363, se sídlem č.p. 69, 549 37 Žďárky – ze dne 13. 6. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – MĚSTO BROUMOV, IČO 00272523, se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výsadby v intravilánu Města Broumov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 9. 4. 2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 9. 4. 2019 na profilu zadavatele, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či také „ZZVZ“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 14. 6. 2019 návrh navrhovatele – Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO 27535363, se sídlem č.p. 69, 549 37 Žďárky (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 13. 6. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – MĚSTO BROUMOV, IČO 00272523, se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výsadby v intravilánu Města Broumov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 9. 4. 2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 9. 4. 2019 na profilu zadavatele (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 14. 6. 2019, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – GOZ GARDEN s.r.o., IČO 05744164, se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0240/2019/VZ-16916/2019/512/KMo ze dne 17. 6. 2019.

5.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele ze dne 4. 6. 2019 o námitkách navrhovatele ze dne 24. 5. 2019 ve věci oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2019, kdy navrhovatel uvádí, že „[p]roti Oznámení o výběru jsme podali dne 24. 5. 2019 námitky.“, jímž zadavatel nevyhověl a v plném rozsahu je odmítl, a to na základě přípisu s názvem „Odmítnutí námitky proti postupu zadavatele při vypracování oznámení o výběru“ ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „Rozhodnutí o podaných námitkách ze dne 4. 6. 2019“). Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, „že zadavatel v Oznámení o výběru uvedl ve vztahu k Vybranému dodavateli jeho název, sídlo, identifikační číslo a právní formu. Zadavatel však zcela rezignoval na věcné odůvodnění výběru Vybraného dodavatele, kdy zadavatel toliko lakonicky konstatuje, že nabídka Vybraného dodavatele byla vyhodnocena jak[o] ekonomicky nejvýhodnější podle kritéria nejnižší nabídková cena (…), přičemž Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.“. Navrhovatel je toho názoru, že „[t]akovýto postup zadavatele, který předkládá věcně nepřezkoumatelné Oznámení o výběru je v rozporu s §§ 6, 50 a 123 ZZVZ“. Podle navrhovatele je jediným ustanovením zákona, který definuje způsob a náležitosti odůvodnění výběru dodavatele § 123 zákona a nelze se dle navrhovatele „ztotožnit s názorem zadavatele o tom, že by aplikace § 123 byla omezena toliko pro nadlimitní režim (…).“ a navrhovatel je tak toho názoru, že odůvodnění výběru dodavatele „musí být dostatečně určité a podrobné, aby bylo možné výběr dodavatele přezkoumat.“. S ohledem na vše výše uvedené navrhovatel navrhuje, »aby Úřad dle § 61 zákona č. 500/2004 Sb., [správní řád] vydal předběžné opatření, kterým se zadavateli (…), do doby rozhodnutí o našem návrhu zakazuje uzavřít smlouvu na plnění s vybraným dodavatelem ve věci podlimitní veřejné zakázky „Výsadby v intravilánu Města Brmouv“« a dále pak, aby „Úřad zrušil výše uvedené Rozhodnutí o podaných námitkách ze dne 04.06.2019.“.

6.             Dne 24. 6. 2019 doručil zadavatel Úřadu prostřednictvím datové schránky své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0240/2019/VZ-17873/2019/512/KMo ze dne 27. 6. 2019 Úřad stanovil zadavateli dodatečnou 5 denní lhůtu k zaslání kompletní originální dokumentace o zadávacím řízení, kterou následně Úřad od zadavatele obdržel prostřednictvím datové schránky dne 1. 7. 2019.

K zastavení správního řízení

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke sloužení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

13.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel dne 24. 5. 2019 doručil zadavateli přípis s názvem »Námitky proti postupu zadavatele při vypracování oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Výsadby v intravilánu Města Broumov“, zadávanou ve zjednodušeném řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. [dále jen „ZZVZ“]« ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „námitky navrhovatele“). O těchto námitkách navrhovatele zadavatel rozhodl dne 4. 6. 2019, přičemž toto rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 4. 6. 2019 s tím, že tímto rozhodnutím zadavatel námitky navrhovatele odmítl.

14.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tedy v posuzovaném případě posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu podle § 251 odst. 2 zákona den 14. 6. 2019. Tedy nejpozději dne 14. 6. 2019 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

15.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce podle § 251 odst. 1 zákona a z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že ke složení kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 14. 6. 2019, nedošlo. Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nesložil kauci do 10 dnů ode dne 4. 6. 2019, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

16.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy, že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat, či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo. Úřad taktéž dodává, že v šetřeném případě bylo již nadbytečné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 255 odst. 1 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

17.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

18.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu, Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 13. 6. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             MĚSTO BROUMOV, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

2.             Okrasné zahrady arboristika s.r.o., č.p. 69, 549 37 Žďárky

3.             GOZ GARDEN s.r.o., Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz