číslo jednací: 17128/2020/532/MOn
spisová značka: S0225/2020/VZ

Instance I.
Věc Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.
Účastníci
  1. statutární město Most
  2. AMP Chomutov a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0225.pdf 524 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0225/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-17128/2020/532/MOn

 

Brno: 15. 6. 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 6. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Most, IČO 00266094, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
  • navrhovatel – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Most, IČO 00266094, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 17. 4. 2020 k podání nabídek, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 4. 2020 pod systémovým číslem zakázky P20V00173073,

vydává toto:

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov – ze dne 3. 6. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Most, IČO 00266094, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 17. 4. 2020 k podání nabídek, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 4. 2020 pod systémovým číslem zakázky P20V00173073, zasílanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 3. 6. 2020 návrh navrhovatele – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Most, IČO 00266094, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 17. 4. 2020 k podání nabídek, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 4. 2020 pod systémovým číslem zakázky P20V00173073 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 3. 6. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-16839/2020/532/MOn ze dne 9. 6. 2020.

5.             Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém navrhovatel namítá, že nebyl zadavatelem vyzván k doložení dokladů prokazujících splnění jeho kvalifikace. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, a proto se domáhá, aby Úřad procesní postup zadavatele při zadávání šetřené veřejné zakázky prošetřil.

ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 251 odst. 1 zákona, neboť jeho součástí není (coby zákonem vyžadovaná náležitost návrhu) doklad o doručení námitek zadavateli, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Z dikce § 251 odst. 1 věty třetí zákona vyplývá, že součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je mj. doklad o doručení námitek zadavateli.

9.             Podle § 257 písm. d) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavření smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Úřad uvádí, že dne 3. 6. 2020 obdržel od navrhovatele prostřednictvím datové schránky datovou zprávu obsahující návrh navrhovatele, ve kterém je na 3. straně v dolní části uvedeno následující:

Přílohy:

Doklad o složení kauce

Doklad o odeslání návrhu zadavateli prostřednictvím datové schránky“.

11.         Úřad konstatuje, že k návrhu navrhovatele, který Úřad obdržel dne 3. 6. 2020 prostřednictvím datové schránky, byly připojeny výše citované přílohy, tj. doklad potvrzující složení kauce na účet Úřadu a doručenka datové zprávy potvrzující doručení stejnopisu návrhu zadavateli.

12.         K požadavku zákona na přiložení dokladu o doručení námitek zadavateli k návrhu Úřad v obecné rovině uvádí, že význam tohoto dokladu pro samotné řízení o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele spočívá zejména v určení, zda podání návrhu předcházelo řádné a včasné podání námitek ve smyslu ustanovení § 242 zákona.

13.         Zakotvením povinnosti učinit součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli (ve spojení s negativním následkem v podobě zastavení správního řízení v případě nesplnění uvedené povinnosti) je sledováno, aby Úřad mohl rychle a správně posoudit splnění procesních podmínek vedení správního řízení, a tedy aby postupy zadavatelů mohly být v zahájeném správním řízení Úřadem co nejdříve přezkoumány nebo správní řízení pro nesplnění podmínek řízení co nejdříve zastaveno, a tak bylo zamezeno bezdůvodnému blokování zadávacích řízení, resp. soutěží o návrh.

14.         Úřad v této souvislosti dále uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž nesplnění lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i ustanovení § 257 písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, pod které je třeba podřadit také šetřený případ, zákonodárce možnost doplnění náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem neumožnil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody absence zákonné náležitosti návrhu.

15.         V šetřeném případě Úřad obdržel od navrhovatele návrh, ke kterému nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli. Přílohy návrhu tak v šetřeném případě neposkytují žádnou informaci o doručení námitek zadavateli, a nelze je tudíž považovat za doklad o doručení námitek zadavateli tak, jak vyžaduje ustanovení § 251 odst. 1 zákona.

16.         K této věci Úřad pro úplnost uvádí, že splnění zákonného požadavku na připojení dokladu o doručení námitek zadavateli posuzoval i ve světle rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 30 Af 97/2016 – 84, ze dne 18. 10. 2017, potvrzeného rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č. j. 9 As 364/2017 – 47, ze dne 24. 10. 2018, který se zabývá problematikou důkazních prostředků vhodných k prokázání (včasnosti) doručení námitek zadavateli. Krajský soud v Brně ve výše citovaném rozsudku mj. uvedl následující: „Z tohoto pohledu by tak dokladem o doručení mělo být vše, co vede k naplnění smyslu a účelu předmětného ustanovení, tj. k prokázání neúspěšného vyčerpání prostředku nápravy v podobě řádně a včasně podaných námitek u zadavatele, včetně toho, kdy k tomu došlo a od jakého okamžiku je proto potřeba počítat zákonné lhůty. Samozřejmě, že k tomuto cíli primárně vedou výše popsané dokumenty běžně spojené s doručováním písemností (dodejka atd.), nicméně není možné vyloučit, aby navrhovatel (zde: žalobce) doručení prokázal i jiným, nezpochybnitelným způsobem.[…] Podle názoru zdejšího soudu přitom nelze nalézt rozumný důvod, proč by tímto dokladem nemohl být doklad v podobě rozhodnutí zadavatele o námitkách, ve kterém je výslovně uvedeno, kdy byly zadavateli námitky doručeny […]“.

17.         V této souvislosti Úřad uvádí, že návrh navrhovatele ani jeho přílohy Úřadu nepodávají informace, zda v šetřeném případě byly zadavateli řádně a včas doručeny námitky, a zda tedy byly v tomto ohledu splněny zákonem stanovené požadavky, které jsou kladeny na navrhovatele v souvislosti s podáním námitek a které mají vliv na možnost Úřadu o následném návrhu věcně rozhodnout. V posuzovaném případě, jak plyne ze shora uvedeného, tak navrhovatel nepředložil žádný doklad, z něhož by bylo možné ověřit/postavit najisto, zda zadavateli byly doručeny řádně a včas námitky.

18.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení ze dne 3. 6. 2020 nenaplnil všechny zákonné požadavky, když v rozporu s § 251 odst. 1 zákona nebyl součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli.

19.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie nepovažoval za účelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. d) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

20.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. d) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

2.             AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz