číslo jednací: 11742/2020/533/BŠp
spisová značka: S0066/2020/VZ

Instance I.
Věc Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla (EDS)
Účastníci
  1. LETIŠTĚ BRNO a.s.
  2. Siemens, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2020
Související rozhodnutí 11742/2020/533/BŠp
19727/2020/323/MBr
Dokumenty file icon 2020_S0066.pdf 570 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0066/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-11742/2020/533/BŠp

 

Brno: 20. dubna 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – LETIŠTĚ BRNO a.s., IČO 26237920, se sídlem Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 25. 2. 2020 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla (EDS)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 12. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-045192, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 1. 2020 a dne 3. 2. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 246-607494, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 13. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 008-015035, dne 15. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 010-020423 a dne 3. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 023-052100,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 – ze dne 7. 2. 2020 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – LETIŠTĚ BRNO a.s., IČO 26237920, se sídlem Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 25. 2. 2020 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – který je zadavatelem dle § 4 odst. 3 ve spojení s § 151 odst. 2 písm. a) a § 153 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 17. 12. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené zadávací řízení za účelem zadání sektorové veřejné zakázky „Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla (EDS)“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V čl. II.1.4) „Stručný popis“ oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že „Předmětem Veřejné zakázky je dodávka systému detekce výbušnin Standardu 3. 1. (typu CT) o velikosti kontrolního tunelu min. 1050x800 mm včetně operátorských stanic, serveru, vlastního chlazení a síťové infrastruktury.“.

3.             Dne 15. 1. 2020 doručil dodavatel Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 (dále jen „navrhovatel“) zadavateli námitky z téhož dne, kterými brojil proti stanovení několika zadávacích podmínek (dále jen „námitky“). Rozhodnutím o námitkách ze dne 29. 1. 2020, které bylo navrhovateli doručeno dne 30. 1. 2020 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), zadavatel námitkám navrhovatele zčásti vyhověl a zčásti je odmítl.

4.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 7. 2. 2020 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

5.             Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že dle jeho názoru jsou zadávací podmínky stanoveny v rozporu se zásadami transparentnosti a přiměřenosti, neboť zadavatel stanovil technické podmínky, které jsou omezující a diskriminující pro ostatní dodavatele, aniž by k tomu měl jakýkoliv legitimní důvod. Navrhovatel rekapituluje, že podal zadavateli námitky, v nichž brojil proti čtyřem konkrétním zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem v zadávací dokumentaci, jejichž kombinace umožňovala ve výsledku použití pouze jednoho konkrétního zařízení, a to zařízení výrobce Smiths-Detection. Dále navrhovatel rekapituluje, že zadavatel v části rozhodnutí o námitkách přisvědčil navrhovateli a zadávací podmínky změnil, avšak v části týkající se netransparentního a nepřiměřeného požadavku na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele zadavatel námitky navrhovatele odmítl. Navrhovatel má za to, že výše uvedené částečné odmítnutí námitek je v rozporu se zákonem, když zadávací podmínky jsou i nadále v rozporu se zásadami transparentnosti a přiměřenosti, neboť stále platí, že zadavatel stanovil takové technické podmínky, které jsou omezující a diskriminující pro ostatní dodavatele, aniž by k tomu měl legitimní důvod. Konkrétně se dle navrhovatele tedy jedná stále o požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele.

6.             K argumentaci zadavatele ohledně proškolování personálu navrhovatel uvádí, že k proškolení bude muset dojít již ze samotné podstaty dodávky zcela nového zařízení standardu 3, kdy je nutné operátory proškolit na zcela nový systém a způsoby vyhodnocování. Nehraje přitom žádnou roli, je-li zařízení tohoto typu od stávajícího výrobce nebo od jiného výrobce, vždy se bude jednat o zcela nový systém. Požadavky na personál a jeho dovednosti jsou dle navrhovatele dány legislativou a mezinárodními předpisy, zejména Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

7.             Za nepřípadnou považuje navrhovatel rovněž argumentaci zadavatele opírající se o rozhodnutí Úřadu č. j. S436/2013/VZ-19964/2013/523/MLi ze dne 15. 10. 2013, neboť toto se týkalo nesrovnatelné situace, kdy se zejména jednalo o požadavek na kompatibilitu hardware se stávajícím zařízením, navíc za situace, kdy nově dodané zařízení představovalo jen menší část oproti již existujícímu zařízení na místě. V případě šetřené veřejné zakázky se ovšem jedná o požadavek na kompatibilitu operačního systému výrobce Smiths-Detection, který může splnit pouze tento jediný výrobce a bez souhlasu nebo kooperace tohoto výrobce by bylo v podstatě navždy znemožněno za takovýchto podmínek ostatním dodavatelům dodat další zařízení, neboť z podstaty věci jejich systém není kompatibilní se systémem výrobce Smiths-Detection, a to vše za situace, kdy nová dodávka bude tvořit srovnatelnou část s již existujícími zařízeními. Dle navrhovatele takový požadavek žádný jiný provozovatel letiště v České republice nemá.

8.             Navrhovatel uvádí, že na základě výše uvedeného postupu zadavatele mu hrozí újma na jeho právech, neboť za takovýchto podmínek je pro něj nemožné a nesplnitelné podat nabídku, ačkoliv je jinak schopen nabídnout srovnatelné zařízení dle posledního stavu vědy a techniky.

9.             Navrhovatel na základě všeho výše uvedeného navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

10.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 7. 2. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 10. 2. 2020.

11.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

12.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-04583/2020/533/BŠp ze dne 10. 2. 2020.

 

 

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 14. 2. 2020

13.         Ve svém vyjádření ze dne 14. 2. 2020, které bylo Úřadu doručeno dne 17. 2. 2020, zadavatel uvádí následující.

14.         Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysoce specifického systému detekce výbušnin v zapsaných zavazadlech (dále též „EDS“), který bude na mezinárodních letištích s obdobným provozem vyžadován evropskými právními předpisy. Zadavatel je jako provozovatel mezinárodního letiště povinen eliminovat jakékoliv rizikové faktory, ohrožující bezpečnost civilní letecké dopravy, především cestujících, a poptávaný systém detekce výbušnin bude klíčovým bezpečnostně-technickým zařízením, jehož účelem je zabezpečit, aby nedošlo k odbavení zavazadla, které bude obsahovat výbušné látky, a které reálně ohrozí cestující na zdraví nebo dokonce na životech. Zadavatel si uvědomuje základní cíl v oblasti zadávání veřejných zakázek, kterým je v obecné rovině co nejširší hospodářská soutěž o veřejnou zakázku. Ani tento předpoklad, kterého se zadavatel snaží dosáhnout otevřeným zadávacím řízením, nemůže však dle jeho názoru relativizovat objektivní, věcně odůvodněné potřeby na straně zadavatele, jejichž společným jmenovatelem je bezpečnost cestujících.

15.         Zadavatel zdůrazňuje, že požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními nestanoví dodavatelům povinnost nabídnout zařízení určitého konkrétního výrobce. Zadavatel výslovně nepožaduje, aby dodavatel nabídl konkrétní zařízení, ale v zadávací dokumentaci pouze popisuje, jakým stávajícím zařízením disponuje a požaduje, aby nový systém byl se stávajícím zařízením plně kompatibilní a funkční.

16.         Zadavatel upozorňuje, že takový postup je plně slučitelný se stávající rozhodovací praxí Úřadu i správních soudů a zadavatel k němu má oprávněné věcné důvody. Zadavatel v tomto smyslu odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0310/2016/VZ-27620/2016/522/PKř ze dne 30. 6. 2016, č. j. ÚOHS-S85/2015/VZ-9153/2015/542/JVo ze dne 13. 4. 2015 a č. j. ÚOHS-S0467/2017/VZ-04082/2018/511/SVá ze dne 8. 2. 2018. Dále zadavatel rovněž odkazuje na právní závěry uvedené v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 3/2015-29 ze dne 19. 12. 2016, či v rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008, z nichž dle zadavatele mj. vyplývá, že v případech, kdy je potenciální omezující požadavek zadavatele veden legitimní potřebou, nelze tento požadavek považovat za nezákonný, a to bez ohledu na to, že tento požadavek je překážkou v hospodářské soutěži pro určitého dodavatele.

17.         Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na konkrétní důvody uvedené přímo v zadávací dokumentaci a v rozhodnutí o námitkách, které navrhovatel žádným způsobem nerozporuje. Dle zadavatele je naprosto klíčovou potřebou jeho snaha omezit vznik rizikových situací spojených s budoucím využitím předmětu veřejné zakázky. Bezpečnostní hledisko je dle zadavatele naprosto zásadním faktorem determinujícím jakékoliv úvahy o nyní poptávaném předmětu plnění veřejné zakázky. Dle zadavatele navíc navrhovatel nikterak nerozporuje, že zobrazovací systémy, které nejsou navzájem kompatibilní, se významně liší co do zobrazení stopových prvků. Zatímco stopový prvek, který je znakem přítomnosti nebezpečné látky v zavazadle, může být v jednom systému zachycen určitým grafickým způsobem, v jiném vizuálním prostředí může být toto zobrazení odlišné. Tato skutečnost spojená se zajištěním bezpečného provozu letiště, a tedy s ochranou zdraví a životů cestujících, personálu a ostatních osob přítomných na letišti, byla dle zadavatele zásadním důvodem pro vymezení požadavku na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele. Ohledně konkrétních důvodů spojených se zajištěním bezpečnosti a řádného kontinuálního provozu letiště s ohledem na vymezení předmětu veřejné zakázky odkazuje zadavatel na čl. 3.1. zadávací dokumentace.

18.         Zadavatel uvádí, že na rozdíl od letišť s větším počtem odbavovaných cestujících disponujících několika pracovišti bezpečnostní kontroly a tomu odpovídajícím personálem specializujícím se na určité úkony či zařízení (např. Praha, Vídeň), disponuje zadavatel pouze jedním takovým pracovištěm, v rámci něhož plní své úkoly stejný okruh pracovníků. Personál tedy musí být schopen obsluhovat všechna zařízení pro detekci nebezpečných látek. Zadavatel upozorňuje, že jeho personální možnosti jsou omezené, tj. nemůže si dovolit vyčlenit personál, který bude kontinuálně provozovat zařízení v určitém zobrazovacím prostředí a vedle toho personál, který bude obsluhovat zařízení v odlišném zobrazovacím prostředí.

19.         Dále zadavatel zdůrazňuje, že pokud by jeho personál musel absolvovat kontinuální a průběžné proškolování na dvě různá zobrazovací a ovládací prostředí a následně musel vyhodnocovat snímky v různém prostředí kontroly, bylo by to spojené s významným rizikem chybovosti, které by dříve nebo později mohlo vést k ohrožení bezpečnosti civilního letectví. Takové riziko zadavatel jako provozovatel letiště odpovědný za jeho řádný a bezpečný provoz nesmí připustit.

20.         Dle zadavatele tedy nemůže být považováno za nepřiměřené, pokud zadavatel klade určité nároky na kompatibilní prostředí, jejichž cílem je eliminovat riziko chybného vyhodnocení přítomnosti či nepřítomnosti výbušnin ze strany obsluhujícího personálu. Tímto způsobem se zadavatel nesnaží zvýšit uživatelský komfort, ale vyloučit riziko, které může mít pro bezpečnost cestujících fatální důsledky. Dle zadavatele je nutné si uvědomit, že zadavatel nepoptává běžné spotřební zboží či kancelářské zařízení pro plnění denních rutinních úkolů, kde by bylo možné upustit od přísných nároků a požadavky na předmět plnění vhodně přizpůsobit právě možnostem trhu.

21.         V neposlední řadě odkazuje zadavatel i na ekonomické hledisko spojené se zajištěním řádného chodu letiště, kdy by provoz dvou systémů s odlišným zobrazovacím prostředím představoval pro zadavatele neúměrné dodatečné náklady spojené s aktualizací dvou různých knihoven obrazového promítání zakázaných předmětů, proškolením personálu či kalibrací dvou různých zařízení.

22.         Na základě všeho výše uvedeného je zadavatel přesvědčen, že požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele je objektivně odůvodněný a věcně oprávněný, tudíž i přiměřený povaze zadávaného plnění a strategické úloze zadavatele nezbytně spojené s bezpečnostními hledisky.

23.         Zadavatel má dále za to, že tento požadavek je v oblasti leteckého provozu v praxi běžný a trhem akceptovatelný. Příkladně zadavatel upozorňuje na požadavky ostravského letiště (tedy letiště provozně, kapacitně a personálně srovnatelného se zadavatelem) na dodávky různých detekčních systémů, kdy v požadavcích na předmět plnění se běžně vyskytuje formulace, že „zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště“. Podle zadavatele je pro tuzemská letiště, která jsou srovnatelná se zadavatelem, požadavek na kompatibilitu zcela běžný, a to právě s ohledem na vysoké bezpečnostní riziko a další důvody související s provozem letiště. Zadavatel upozorňuje na to, že některá letiště při zadávání detekčních zařízení dokonce běžně aplikují výjimku z působnosti zákona, a to s odkazem na § 29 písm. c) zákona z důvodu zadávání veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření. Zadavatel naopak pro účely zajištění hospodářské soutěže volil cestu otevřeného zadávacího řízení.

24.         Zadavatel zdůrazňuje, že je veden nejlepším možným úmyslem, a to prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení vybrat dodavatele, který poskytne ekonomicky nejvýhodnější plnění, které bude akceptovatelné i stran důvodných bezpečnostních nároků na straně zadavatele. Zadavatel je přesvědčen, že splnil všechny požadavky, které mu zákon ukládá v souvislosti s postupem dle § 6 odst. 1 zákona, a že požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením je v tomto konkrétním případě skutečně přiměřený a objektivně věcně odůvodněný. Zadavatel proto navrhuje, aby Úřad v souladu s ustanovením § 265 písm. a) zákona podaný návrh v plném rozsahu zamítl.

Další průběh správního řízení

25.         Usnesením č. j. ÚOHS-05856/2020/533/BŠp ze dne 24. 2. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – sdělení, co konkrétně zadavatel rozumí pod požadavkem označeným jako „kompatibilita se stávajícími zařízeními Zadavatele“ stanoveným v odst. „Technické parametry předmětné veřejné zakázky“ bodu 3.1. „Předmět veřejné zakázky“ části 3. „Předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace (dále jen „bod 3.1. zadávací dokumentace“); konkrétně např. zda zadavatel předmětnou zadávací podmínku chápe ve smyslu technického či technologického propojení poptávaného systému detekce se stávajícím systémem detekce, či spíše ve smyslu zajištění stejného výstupu, např. zobrazovacího prostředí, u všech systémů detekce.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-06394/2020/533/BŠpze dne 26. 2. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení provede a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

Sdělení zadavatele ze dne 2. 3. 2020

27.         Dne 2. 3. 2020 doručil zadavatel Úřadu v reakci na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-05856/2020/533/BŠp ze dne 24. 2. 2020 (viz odstavec 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí) své sdělení z téhož dne, v němž uvedl následující: »Zadavatel již ve svém vyjádření k podanému návrhu ze dne 14. 2. 2020 uvedl, že základním účelem požadavku na kompatibilitu se stávajícími zařízeními Zadavatele je zajištění bezpečnosti provozu mezinárodního letiště. Předmětný požadavek je proto potřeba vnímat ve světle zmíněného účelu, který je daným požadavkem sledován (tj. zajištění bezpečnosti cestujících, letištního personálu a posádky letadel). Pro zajištění požadovaného účelu, resp. cíle, je pro Zadavatele důležitá kompatibilita výstupů se stávajícími zařízeními Zadavatele. Požadavkem na „kompatibilitu se stávajícími zařízeními Zadavatele“ se tedy rozumí především zajištění kompatibilního výstupu, konkrétně zobrazovacího prostředí u všech systémů detekce (tj. jak u stávajících zařízení, tak u nově poptávaného systému detekce). Jak předznamenal Úřad ve výše citovaném usnesení, jedná se zejména o zajištění jednotného způsobu detekce v návaznosti na vyhodnocování výstupů z jednotlivých přístrojů v rámci systému detekce. Zadavatel se tímto požadavkem snaží docílit maximálního snížení rizika případné chybovosti v souvislosti s odhalováním výbušin, aby zajistil bezpečnost svých cestujících a bezpečnost provozu letiště. Kompatibilitu ve smyslu technického či technologického propojení (tj. propojenost jednotlivých zařízení prostřednictvím jejich operačních systémů) je třeba brát v úvahu ve smyslu umožnění komunikace mezi nově poptávaným systémem detekce a stávajícími zařízeními Zadavatele (rentgeny).«.

Další průběh správního řízení

28.         Usnesením č. j. ÚOHS-08208/2020/533/BŠp ze dne 12. 3. 2020 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

29.         Dne 16. 3. 2020 bylo zadavateli umožněno na základě jeho žádosti z téhož dne nahlédnout do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0066/2020/VZ.

30.         Dne 16. 3. 2020 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-08609/2020/533/BŠp z téhož dne o částečném nevyhovění žádosti zadavatele o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0066/2020/VZ, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí, a které tvoří přílohu tohoto spisu.

31.         Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217, o přijetí krizového opatření, došlo z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) k omezení činnosti Úřadu na nezbytně nutný rozsah a rovněž mj. k omezení osobního kontaktu zaměstnanců Úřadu s adresáty veřejné správy, sdělil dne 16. 3. 2020 Úřad telefonicky navrhovateli, že nahlížení do spisu sp. zn. S0066/2020/VZ, které se mělo na žádost navrhovatele uskutečnit dne 17. 3. 2020, nebude v tomto termínu provedeno, avšak v případě zájmu navrhovatele bude umožněno v náhradním termínu tak, aby byla zachována práva účastníka správního řízení. Navrhovatel k tomu uvedl, že v souvislosti s výše popsanou situací požádá přípisem Úřad o poskytnutí, resp. zaslání elektronickou formou, vyjádření zadavatele k návrhu tak, aby se k němu mohl ve lhůtě stanovené Úřadem pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí vyjádřit, a v případě, že by Úřad této žádosti navrhovatele nevyhověl, alternativně požádá Úřad o prodloužení lhůty stanovené Úřadem k seznámení se s podklady pro rozhodnutí, resp. o stanovení nové lhůty. V reakci na tuto žádost, která byla Úřadu doručena navrhovatelem dne 16. 3. 2020, sdělil Úřad dne 17. 3. 2020 telefonicky navrhovateli, že lhůta pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí bude s ohledem na současný nouzový stav prodloužena. Uvedené je zaznamenáno v záznamu do spisu č. j. ÚOHS-08741/2020/533/BŠp ze dne 17. 3. 2020.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 3. 2020

32.         Dne 19. 3. 2020 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, v němž zadavatel ohledně své argumentace odkázal na rozhodnutí o námitkách a na své vyjádření k návrhu ze dne 14. 2. 2020.

33.         Zadavatel uvádí, že poptávaný systém detekce výbušnin bude klíčovým bezpečnostně-technickým zařízením zadavatele, jehož účelem je zabezpečit, aby nedošlo k odbavení zavazadla, které bude obsahovat výbušné látky, a které reálně ohrozí cestující na zdraví nebo dokonce na životech. Zadavatel si je dle svých slov vědom zásadního významu poptávaného předmětu plnění pro svou další činnost, a proto přistoupil ke stanovení klíčových technických parametrů veřejné zakázky odpovědně tak, aby co nejvíce otevřel hospodářskou soutěž, ale zároveň neohrozil bezpečnost cestujících.

34.         Požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením nestanoví dle zadavatele dodavatelům povinnost nabídnout zařízení konkrétního typu nebo určitého výrobce. Zadavatel uvádí, že v souladu s konstantní rozhodovací praxí Úřadu pouze transparentním způsobem jasně popsal stávající zařízení, které musí být kompatibilní s nově poptávaným přístrojem. Zadavatel tedy dodavatele nelimitoval co do konkrétního produktu, výrobce anebo jediného specifického technického řešení, ale pouze co do účelu na jeho straně, který má být daným požadavkem dosažen. Takový postup je dle zadavatele plně slučitelný se stávající rozhodovací praxí Úřadu i správních soudů a zadavatel k němu má oprávněné věcné důvody, neboť v daném případě je kvalita plnění předmětu veřejné zakázky determinována objektivní potřebou na straně zadavatele a bezpečnostním rizikem, které musí zadavatel jako odpovědná osoba nejlepším dostupným způsobem minimalizovat. Zadavatel rovněž upozorňuje, že navrhovatel argumentačně ani důkazně nijak nezpochybnil, že zobrazovací systémy, které nejsou navzájem kompatibilní, se významně liší při zobrazování stopových prvků výbušnin.

35.         V průběhu správního řízení zadavatel na dotaz Úřadu blíže vysvětlil, že požadavkem na kompatibilitu se stávajícími zařízeními se rozumí především zajištění srovnatelného výstupu, resp. kompatibilního zobrazovacího prostředí u všech systémů detekce, jedná se tedy hlavně o zajištění jednotného způsobu detekce v návaznosti na vyhodnocování výstupů z jednotlivých přístrojů v rámci systému detekce. Kompatibilitu ve smyslu technického či technologického propojení je dle zadavatele třeba brát v úvahu ve smyslu umožnění komunikace mezi nově poptávaným systémem detekce a stávajícími zařízeními zadavatele (rentgeny), nikoliv ve smyslu dodávky zcela totožného operačního systému. Zadavatel upozorňuje, že pro kapacitně srovnatelná letiště (Ostrava, Pardubice) jde o zcela legitimní požadavek, a to právě s ohledem na vysoké bezpečnostní riziko a další důvody související s provozem letiště.

36.         Zadavatel dále zmiňuje, že na pořízení předmětu veřejné zakázky mu bylo umožněno čerpat finanční prostředky z dotací poskytnutých prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, které je nutné vyčerpat do konce roku 2020. Prodloužení správního řízení nad míru nezbytně nutnou by vedlo k tomu, že dlouho připravovaná investice zadavatele do významného zařízení bude s ohledem na časové prodlení ohrožena, neboť možnost vyčerpání finančních prostředků z dotací by byla zmařena. Zadavatel se domnívá, že ze strany Úřadu není dán žádný důvod pro nařízení předběžného opatření, kterým by bylo zakázáno uzavření smlouvy, což by mohlo mj. vést ke zmaření účelu poskytnuté dotace.

37.         Závěrem zadavatel uvádí, že vzhledem ke všemu výše uvedenému by měl Úřad v souladu s ustanovením § 265 písm. a) zákona podaný návrh v plném rozsahu zamítnout.

Další průběh správního řízení

38.         Dne 25. 3. 2020 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-09378/2020/533/BŠp z téhož dne o předběžném opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

39.         Usnesením č. j. ÚOHS-09669/2020/533/BŠp ze dne 30. 3. 2020 určil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

40.         Dne 1. 4. 2020 byl navrhovateli na základě jeho žádosti ze dne 30. 3. 2020 zpřístupněn obsah spisu vedeného pod sp. zn. S0066/2020/VZ doručením do datové schránky.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 3. 4. 2020

41.         Dne 3. 4. 2020 doručil navrhovatel Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne. Navrhovatel má za to, že argumentace zadavatele neodpovídá skutečnosti a je nerelevantní. Dle navrhovatele je totiž podoba uživatelského prostředí i rozhraní detekčního systému irelevantní, neboť 3D princip zobrazování přináší i nové ikony a uživatelské prostředí, a to ve všech systémech od všech výrobců. Požadavek na technickou kompatibilitu z důvodu zachování stejného způsobu zobrazování je tedy naprosto nerelevantní, neboť způsob zobrazení se v každém případě změní, což s sebou nese nutnost nového vyškolení obsluhy.

42.         Dále navrhovatel ve svém vyjádření uvádí, že pokud zadavatel tvrdí, že není omezen výběr uchazečů a je pouze omezeno jednotné uživatelské prostředí a součinnost s již existujícími systémy, pak je fakticky vyloučena účast všech dodavatelů mimo dodavatele systémů výrobce dosavadního detekčního systému používaného zadavatelem. Pokud by měla být zajištěna volná soutěž při zachování tohoto požadavku, pak by zadavatel musel zajistit možnost poskytnutí komunikačních protokolů a popis rozhraní pro případné integrace mezi starými a nově dodanými systémy jiných výrobců, neboť tyto stávající systémy jsou zajisté chráněny autorským právem, obchodním tajemstvím, rozsahem licence apod. Žádný takový závazek nebo předpoklad součinnosti zadavatele však zadávací dokumentace neobsahuje.

43.         Navrhovatel dále považuje argumentaci zadavatele jeho omezenými personálními možnostmi za nerelevantní, jednak s ohledem na výše uvedené, kdy stejně dojde k přechodu na nový typ zobrazování a dále z toho důvodu, že se jedná o mezinárodní letiště, kde jsou minimální standardy pro zajištění bezpečnosti cestujících v letecké přepravě pořád stejné pro všechny provozovatele bez ohledu na jejich velikost.

Další průběh správního řízení

44.         Dne 7. 4. 2020 byla zadavateli na základě jeho žádosti ze dne 6. 4. 2020 zpřístupněna část spisu vedeného pod sp. zn. S0066/2020/VZ doručením do datové schránky.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 4. 2020

45.         Dne 8. 4. 2020 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, v němž předně odkázal na svá předchozí vyjádření v uvedeném správním řízení. Dále zadavatel upozorňuje, že v rámci požadavků na zobrazení zadavatel požaduje nejen zobrazení 3D s determinací alarmu, ale taktéž zobrazení 2D ve dvou pohledech, přičemž ve 2D pohledu zadavatel požaduje právě jednotné zobrazovací prostředí se stávajícími zařízeními. V tomto směru tedy dle zadavatele není případná úvaha navrhovatele o tom, že personál zadavatele bude muset vždy absolvovat nezbytné školení.

46.         Zadavatel si je vědom toho, že je mezinárodním letištěm, které musí zajistit maximální možný bezpečnostní standard odbavení a tuto skutečnost považuje za naprosto klíčovou pro podporu svého postupu, který navrhovatel návrhem napadá. Na rozdíl od jiných kapacitně a personálně výrazně větších mezinárodních letišť, která mají specializovaný personál pro příslušná zařízení, však zadavatel nemá dostatečné kapacity, aby mohl vyčlenit personál, který bude odpovědný pouze za provoz nyní poptávaného zařízení.

47.         Dále zadavatel uvádí, že navrhovatel ve svém vyjádření k podkladům nově upozorňuje, že bylo povinností zadavatele, aby zajistil další informace, např. komunikační protokoly, přesný popis rozhraní, či další předpoklady související s nezbytnou součinností mezi stávajícími zařízeními a budoucím zařízením detekce, ovšem jde o novou argumentaci navrhovatele jdoucí nad rámec návrhu. Tato úvaha navrhovatele nebyla součástí ani původních námitek, ani návrhu, a proto se k ní zadavatel nemohl nijak vyjádřit. Navrhovatel nerozporoval, že zadávací podmínky nebyly stanoveny dostatečně podrobně pro účely podání nabídek. K této argumentaci navrhovatele by proto dle zadavatele neměl jakkoliv přihlížet ani Úřad. Pro úplnost zadavatel uvádí, že přesný popis požadovaného rozhraní a další informace nejsou podle jeho názoru nezbytné pro dosažení požadovaného účelu zobrazení. Zadavatel navíc poskytoval dodavatelům na vyžádání přesný popis stávajícího systému, tuto specifikaci si však navrhovatel ani nevyžádal.

48.         Zadavatel je přesvědčen, že při stanovení zadávacích podmínek a požadavků na předmět plnění veřejné zakázky nepochybil a trvá na svém návrhu, aby Úřad v souladu s ustanovením § 265 písm. a) zákona podaný návrh v plném rozsahu zamítl. Zadavatel zároveň žádá, aby Úřad zrušil předběžné opatření, které bylo nařízeno.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

49.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky řízení, rozhodl o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

50.         Dle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

51.         Dle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

52.         Podle § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

53.         Podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

54.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

 

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

55.         V bodě II.1.5) „Předpokládaná celková hodnota“ Oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 40 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

56.         V bodě 3.1. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že »Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka sytému detekce výbušnin Standardu 3. 1. (typu CT) o velikosti kontrolního tunelu min. 1000x800 mm včetně operátorských stanic, serveru se síťovou správou, vlastního chlazení a síťové infrastruktury. Zařízení musí splňovat technické požadavky na funkce a kvalitu zobrazení dle příslušných předpisů a norem, stanovujících požadavky na rentgenová zařízení pro použití v civilním letectví a legislativní požadavky v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a to konkrétně požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1998, rozhodnutím Komise (EU) K(2015)8005 a Dokumentem 30, vydaným Evropskou konferencí pro civilní letectví („ECAC“).«.

Technické parametry předmětu veřejné zakázky:

-          ECAC (EU) EDS Standard 3.1;

(…)

- kompatibilita se stávajícími zařízeními Zadavatele (viz dále)

Zadavatel poskytne informace o stávajícím systému detekčních zařízení v souladu s čl. 2.2 zadávací dokumentace na písemnou žádost a po podpisu dohody o mlčenlivosti. Zadavatel s ohledem na právní předpisy EU na ochranu civilního letectví před protiprávními činy není oprávněn poskytovat podrobné technické parametry stávajícího zařízení, neboť představují citlivé informace. Zadavatel níže uvádí objektivní věcné důvody, pro které musí být kompatibilita poptávaného zařízení se stávajícími zařízeními Zadavatele zajištěna:

- s ohledem na velikost a vybavení letiště, kapacitu odbavení a provozu je nezbytné, aby byl pořizovaný systém detekce (EDS) zasazen do stávajícího systému detekčních zařízení, které bude obsluhováno stávajícím personálem;

- jiné než kompatibilní zařízení generuje nezbytné proškolení personálu, který by musel absolvovat příslušná školení na dva různé typy zařízení, což je z hlediska časové kapacity stávajícího personálu velmi zatěžující a v krajním případě by to mohlo vést až ke zvýšenému riziku chybovosti při vyhodnocování snímků z daného systému; pokud by se každý zaměstnanec musel operativně přeorientovat na jiné prostředí kontroly, bylo by to z bezpečnostního hlediska časově i kapacitně velice náročné;

- zasazení pořizovaného zařízení do stávajícího systému vyžaduje jednotnou komunikaci a jednotné ovládání zařízení, včetně zobrazovacího prostředí;

- nad rámec výše uvedených důvodů bezpečnostního charakteru by pořízení další odlišné databáze obrazového promítání zakázaných předmětů představovalo pro Zadavatele neúměrné dodatečné náklady.«.

57.         V odpovědi k dotazu č. 6 v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 1. 2020“ zadavatel uvedl, že „(…) Požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními je podloženo objektivními důvody uvedenými v čl. 3.1 zadávací dokumentace a zároveň umožňuje dodat jakékoliv zařízení, které bude kompatibilní se stávajícími zařízeními Zadavatele. Z uvedených důvodů považuje Zadavatel vyhlášení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v režimu ZZVZ za legální a transparentní způsob pořízení požadovaného plnění (naopak uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem napřímo, aniž by tomu předcházelo provedení zadávacího řízení, by bylo v rozporu se ZZVZ). Co se týče důvodů, pro které je nutné trvat na požadavku kompatibility, Zadavatel s odkazem na čl. 3.1 zadávací dokumentace zdůrazňuje, že odůvodněnou potřebou na jeho straně je (kromě dalších důvodů) snížit riziko chybovosti personálu při vyhodnocování snímků z daného systému. Toto riziko by bylo významné právě v případech, pokud by personál Zadavatele musel absolvovat průběžné proškolování (tj. nikoliv pouze vstupní školení) na dva různé typy zobrazovacích zařízení a následně musel vyhodnocovat snímky v různém prostředí kontroly. Zadavatel zároveň odkazuje i na další objektivní věcné důvody, pro které musí být kompatibilita poptávaného zařízení se stávajícím systémem Zadavatele zajištěna – srov. čl. 3.1 zadávací dokumentace.“.

Právní posouzení

58.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě je sporu o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když v rámci technických podmínek stanovil v bodě 3.1. zadávací dokumentace ve vztahu k poptávanému systému detekce výbušnin požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele. Navrhovatel je přesvědčen, že stanovením tohoto požadavku zadavatel porušil zásady přiměřenosti a zákazu diskriminace tak, jak jsou vymezeny v § 6 odst. 1 a 2 zákona a umožnil tak fakticky plnění veřejné zakázky pouze zařízením jediného výrobce (Úřad nepřehlédl, že v části návrhu navrhovatel rovněž uvádí, že zadavatel stanovením výše uvedené technické podmínky porušil zásadu transparentnosti, nicméně z návrhu ani z námitek nevyplývá, že by navrhovatel namítal netransparentnost ve smyslu nesrozumitelnosti předmětné zadávací podmínky). Zadavatel s argumenty navrhovatele nesouhlasí a stanovení výše uvedené technické podmínky odůvodňuje především zajištěním bezpečnosti cestujících. Úřad k tomu uvádí následující.

59.         Úřad primárně v obecné rovině uvádí, že veškeré požadavky na předmět plnění, tj. i technické podmínky, zadavatel stanoví na základě svých odůvodněných potřeb s ohledem na poptávané plnění. Veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění však musí vždy vycházet z objektivně zdůvodnitelných potřeb zadavatele. I při existenci konkrétní potřeby, na základě které zadavatel specifikuje určitý technický parametr výrobku, práce nebo poptávané služby, kterým provádí kvalitativní vymezení předmětu veřejné zakázky, musí zadavatel dodržet základní zásady zadávacího řízení, jež nachází své vyjádření v ustanovení § 6 zákona, aby bylo dosaženo účelu předpokládaného zákonem, a to uskutečnění soutěže o konkrétní veřejnou zakázku za splnění základních zásad veřejného zadávání, a to zásad transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti a rovného zacházení. Jedním z důsledků zadávacího řízení je vždy omezení okruhu dodavatelů pro účely uzavření smlouvy a s tím související výběr vhodného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Uvedené omezení se děje prostřednictvím nastavení parametrů předmětu plnění, tj. nastavením technických podmínek, či nastavením požadavků na kvalifikaci (způsobilost účastníka zadávacího řízení; např. požadovaný minimální obrat, předložení seznamu významných služeb apod.), samotný výběr pak prostřednictvím hodnocení na základě předem stanovených kritérií hodnocení. Uvedené pak musí být nastaveno takovým způsobem, aby nedocházelo k omezování hospodářské soutěže v rozporu se zákonem. Tomu mají zabránit právě mj. zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona, tedy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

60.         V souvislosti s problematikou specifikace předmětu plnění v návaznosti na potřeby zadavatele lze odkázat například na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 3/2015-29 ze dne 19. 12. 2016, v němž se uvedený soud vyjádřil následovně: „Předně soud považuje za nutné konstatovat, že každý zadavatel při zadávání veřejné zakázky reaguje na svoji potřebu a k té samozřejmě směřuje svou snahu o uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné zakázky. Podle názoru soudu je naprosto v pořádku, pokud zadavatel reaguje vypsáním zakázky na svoji vzniklou potřebu řešení určité situace. Z povahy věci tak samotná potřeba zadavatele v sobě implikuje omezení pro její řešení, neboť určité zájmy zadavatelů v sobě implikují pouze limitní množství řešitelů.“. Dále lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009, v němž jmenovaný soud konstatoval, že „Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele a může mít nejrůznorodější charakter daný jeho věcným obsahem, potřebami zadavatele, jeho finančními možnostmi, apod.“.

61.         Obecně je třeba ve vztahu k procesu zadávání veřejných zakázek konstatovat, že v zadávacím řízení lze ve své podstatě každou zadávací podmínku či požadavek zadavatele považovat za do určité míry limitující a omezující, nicméně takto je konstruován celý zákon o zadávání veřejných zakázek a určitá míra omezení volnosti, jak pro zadavatele, tak dodavatele, je zákonem předvídaná a povolená. Zadavatel v případě, že klade na dodavatele (účastníky) určitá omezení – požadavky na dodávané plnění, je vázán jednotlivými zákonnými ustanoveními, stejně tak pak je povinen reflektovat ve vztahu ke všem jeho úkonům, tedy i nastavení zadávacích podmínek, ustanovení § 6 zákona, v němž jsou vyjádřeny základní zásady zadávacího řízení. Zadavatel je tedy povinen dodržovat při formulaci zadávacích podmínek zásadu nediskriminace a přiměřenosti a současně platí, že nesmí bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Uvedené však neznamená, že je zadavatelům upírána možnost stanovit zadávací podmínky podle svých potřeb, právě naopak. Konkrétní zadávací podmínky pak ovšem musí vycházet z objektivně zdůvodnitelných požadavků zadavatele. Úřad podotýká, že zásada přiměřenosti (proporcionality) byla do zákona nově přejata z dikce evropských zadávacích směrnic, přičemž zakotvení této zásady vychází ze skutečnosti, že zákon ponechává zadavatelům značnou míru diskrece stran volby konkrétního postupu v zadávacím řízení. Postup v souladu se zásadou přiměřenosti primárně (nikoli však výlučně) spočívá v tom, že na jedné straně zadavateli poskytuje dostatečné záruky výběru dodavatele, který skutečně bude schopen veřejnou zakázku v požadované kvalitě a v požadovaných termínech realizovat, na druhou stranu se bude jednat o postup, který nad rámec garance výše uvedeného cíle nebude dále nedůvodně omezovat hospodářskou soutěž. Jedná se o zásadu, kterou by se zadavatel měl řídit ve všech fázích zadávacího řízení, tedy i při vymezení předmětu plnění a požadavků na něj kladených např. prostřednictvím stanovení technických podmínek.

62.         Co se týče povinnosti zadavatele při stanovení samotných technických podmínek, uvádí rovněž Úřad, že základní zásady zadávání veřejných zakázek vymezené v § 6 zákona jsou ve vztahu ke stanovení technických podmínek při zadávání veřejné zakázky v nadlimitním režimu (což je případ právě šetřené veřejné zakázky) specifikovány rovněž v § 36 odst. 1 zákona, dle něhož nesmí být žádné zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

63.         V šetřeném případě zadavatel, jako provozovatel mezinárodního civilního letiště, poptává kompletní systém detekce výbušnin, který bude splňovat požadavky stanovené evropskou legislativou a Evropskou konferencí pro civilní letectví (dále jen „ECAC“). Co se týče konkrétních požadavků na předmět plnění veřejné zakázky, stanovil zadavatel v bodě 3.1. zadávací dokumentace technické podmínky předmětu plnění, kde mj. stanovil požadavek na kompatibilitu poptávaného plnění se stávajícími zařízeními zadavatele (viz odstavec 56 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel tedy požaduje v rámci veřejné zakázky dodávku takového systému detekce výbušnin, který bude kompatibilní se systémy detekce, které zadavatel v současnosti již používá. Do budoucna tedy bude zadavatelem využíván jak stávající systém detekce, tak i nově dodávaný systém detekce (který je poptáván prostřednictvím v tomto správním řízení posuzovaného zadávacího řízení) a tyto systémy bude využívat souběžně.

64.         Úřad tedy v předmětném případě posuzoval, zda zadavatel postupoval v souladu s § 6 zákona (resp. § 36 odst. 1 zákona), když v rámci technických podmínek stanovil požadavek na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele, tj. především zda předmětná podmínka vychází z objektivně zdůvodnitelných požadavků zadavatele a nevytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Úkolem Úřadu je tedy v předmětném případě posoudit, zda je výše uvedená technická podmínka stanovená zadavatelem v souladu se zákonem či nikoliv, přičemž ve vztahu k ustanovení § 36 odst. 1 zákona Úřad uvádí, že i v případě, kdy je určitá zadávací podmínka shledána jako omezující hospodářskou soutěž, nelze automaticky bez dalšího vyvodit rovněž závěr ohledně její nezákonnosti. Vždy musí být zároveň posuzováno, zda se jedná o bezdůvodné omezení hospodářské soutěže, či zda je toto omezení odůvodněno legitimním důvodem – v takovém případě nelze konstatovat, že se jedná o nezákonně stanovenou zadávací podmínku, ačkoliv tato může určitým způsobem omezit některé dodavatele v soutěži o veřejnou zakázku. Úřad se tedy zaměřil na posouzení, zda byla zadavatelem technická podmínka spočívající v požadavku na kompatibilitu poptávaného systému detekce se stávajícími zařízeními zadavatele stanovena odůvodněně, resp. zda byla ve vztahu k předmětu veřejné zakázky odůvodněna legitimním cílem (důvodem). Zadavatel je totiž ve „volnosti“ stanovování požadavků na předmět plnění kromě základních zásad stanovených v § 6 zákona limitován i pravidlem definovaným v ustanovení § 36 odst. 1 zákona. To stanoví, že zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

65.         Sám zadavatel předmětnou technickou podmínku přímo v zadávací dokumentaci odůvodňuje požadavky na zajištění bezpečnosti. Konkrétně uvádí, že jiné než kompatibilní zařízení by generovalo nezbytné proškolení personálu, který by musel absolvovat příslušná školení na dva různé typy zařízení, což je z hlediska časové kapacity stávajícího personálu velmi zatěžující a v krajním případě by to mohlo vést až ke zvýšenému riziku chybovosti při vyhodnocování snímků z daného systému a rovněž, že zasazení nového detekčního zařízení do stávajícího systému vyžaduje jednotnou komunikaci a jednotné ovládání zařízení, včetně zobrazovacího prostředí. Dále zadavatel uvádí, že pořízení další odlišné databáze obrazového promítání zakázaných předmětů by představovalo pro zadavatele neúměrné finanční náklady (viz odstavec 56 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

66.         V rozhodnutí o námitkách a ve vyjádření k návrhu zadavatel tyto důvody uvedené v zadávací dokumentaci dále rozvádí, přičemž zdůrazňuje, že všechny tyto důvody bezprostředně souvisejí s otázkou zajištění bezpečnosti provozu letiště, která je pro zadavatele zásadní, neboť se odpovědnosti za bezpečnost provozu letiště nemůže zprostit. Dle zadavatele proto nároky na kompatibilitu zobrazovacího prostředí nemohou být považovány za nepřiměřené, neboť jejich cílem je eliminovat riziko chybného vyhodnocení přítomnosti či nepřítomnosti výbušnin ze strany obsluhujícího personálu. Zadavatel rovněž zdůrazňuje, že nepoptává běžné spotřební zboží či běžné zařízení určené pro plnění denních rutinních úkolů a poukazuje na specifickou povahu předmětu plnění ve vztahu k reálným bezpečnostním rizikům s ohledem na život a zdraví cestujících, jakož i personálu a dalších osob přítomných na letišti. Zadavatel konstatuje, že požadavkem na kompatibilitu se snaží především předcházet chybám operátorů ve vyhodnocení stopových prvků, které jsou znakem přítomnosti nebezpečné látky v zavazadle. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nebude s pořízením nového detekčního systému přijímat nové zaměstnance, kteří by se specializovali pouze na konkrétní typ zařízení, musel by odpovědný personál absolvovat kontinuální a průběžné proškolování na dvě různá zobrazovací a ovládací prostředí a následně by musel vyhodnocovat snímky v různém prostředí kontroly, což by bylo dle zadavatele spojené s významným rizikem chybovosti, které by dříve nebo později mohlo vést k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

67.         S ohledem na zadavatelem prezentované odůvodnění kompatibility poptávaného systému detekce se stávajícím systémem detekce Úřad nejprve z procesní opatrnosti a rovněž s ohledem na dodržení základní zásady vyplývající z § 3 správního řádu, tzn. postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, požádal usnesením zadavatele o sdělení, co zadavatel rozumí předmětnou zadávací podmínkou spočívající v požadavku na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele. Konkrétně např. zda zadavatel předmětnou zadávací podmínku chápe ve smyslu technického či technologického propojení poptávaného systému detekce se stávajícím systémem detekce (tj. ve smyslu potřeby vzájemné komunikace a propojenosti jednotlivých systémů prostřednictvím jejich operačních systémů), či tuto zadávací podmínku chápe spíše ve smyslu zajištění stejného výstupu, např. zobrazovacího prostředí, u všech systémů detekce (tj. jak u stávajících, tak u nově poptávaných systémů detekce), tzn. jedná se zejména o zajištění jednotného způsobu detekce v návaznosti na činnost lidského faktoru při vyhodnocování výstupů z jednotlivých přístrojů v rámci systému detekce (viz odstavec 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Na tomto místě Úřad pro úplnost doplňuje, že navrhovatel v návrhu ani neuvádí, že by v tomto ohledu byla předmětná technická podmínka zadavatele stanovena nejednoznačně či nesrozumitelně. Úřadu je rovněž z předmětu obchodní činnosti navrhovatele zřejmé, že se jedná o odborníka z oblasti předmětu šetřené veřejné zakázky.

68.         V návaznosti na předmětné usnesení zadavatel Úřadu sdělil, že za účelem zajištění bezpečnosti je pro zadavatele důležitá kompatibilita výstupů se stávajícími zařízeními zadavatele, tzn. požadavkem na kompatibilitu se stávajícími zařízeními zadavatele se rozumí především zajištění kompatibilního výstupu, konkrétně zobrazovacího prostředí u všech systémů detekce zadavatele. Dále zadavatel Úřadu sdělil, že je třeba brát v úvahu rovněž kompatibilitu ve smyslu technického či technologického propojení, tj. propojenost jednotlivých zařízení prostřednictvím jejich operačních systémů.

69.         Z výše uvedeného má tedy Úřad za vyjasněné, že zadavatel odůvodňuje stanovení technické podmínky spočívající v požadavku na kompatibilitu pořizovaného systému detekce výbušnin se stávajícími detekčními systémy především zajištěním bezpečnosti osob na letišti, kdy v tomto smyslu vidí zadavatel jako zcela zásadní sjednocení zobrazovacího prostředí, tj. výstupů, u všech zadavatelem používaných systémů detekce, neboť v případě paralelního využívání systémů s odlišnými zobrazovacími metodami by došlo k navýšení rizika chybovosti při vyhodnocování přítomnosti stopových prvků svědčících o přítomnosti zakázaných látek v zavazadlech personálem, což by mohlo znamenat reálné ohrožení bezpečnosti na letišti a při letecké přepravě. Zároveň ovšem zadavatel klade důraz i na kompatibilitu technologickou ve smyslu zajištění funkční komunikace mezi poptávaným a stávajícími systémy detekce.

70.         Na tomto místě Úřad uvádí, že v souvislosti s posuzováním odůvodněnosti potencionálně omezující zadávací podmínky, v tomto případě technického požadavku na předmět plnění veřejné zakázky spočívajícího v kompatibilitě s dalším technickým vybavením zadavatele, je třeba vždy zohledňovat, o jaký předmět veřejné zakázky se jedná. Tj. zda nemůže být taková omezující zadávací podmínka legitimně odůvodněna právě specifickou povahou předmětu veřejné zakázky. V šetřeném případě je předmětem veřejné zakázky dodávka systému detekce výbušnin v zavazadlech pro mezinárodní civilní letiště. Jedná se tedy o specifický předmět veřejné zakázky, přičemž parametry plnění tohoto předmětu veřejné zakázky jsou do značné míry determinovány bezpečnostním rizikem, resp. snahou zadavatele co nejvíce minimalizovat případná bezpečnostní rizika vyplývající z možné chybovosti při využívání dodaného předmětu veřejné zakázky. Smyslem a účelem šetřeného zadávacího řízení je tedy pořídit systém detekce výbušnin v zavazadlech odpovídající současné evropské legislativě a požadavkům ECAC, který se bude spolu s dalšími systémy detekce, které již zadavatel používá, podílet na zajištění co největší bezpečnosti osob pohybujících se v prostorách letiště a následně při letecké přepravě. Úřad tedy akcentuje, že v šetřeném případě se nejedná o dodávky zcela běžně poptávaných a běžně používaných zařízení či spotřebního zboží, jehož provoz či použití (a z toho plynoucí možná chybovost či chybná interpretace výstupů) nejsou z povahy věci samy o sobě s to způsobit závažné následky s dopadem např. do sféry bezpečnosti. V tomto smyslu lze jako příklad uvést např. poptávku tiskáren či scannerů (multifunkčních zařízení), kdy lze předpokládat, že pořízení takového plnění disponujícího proti stávajícím zařízením zadavatele odlišnými zobrazovacími metodami, resp. způsoby zajištění požadovaného výstupu, by nemohlo mít za následek např. ohrožení bezpečnosti apod. V šetřeném případě se naopak jedná o dodávku sofistikovaného a specifického zařízení, jehož provoz a použití, resp. případná chybovost při jeho užívání (chybná interpretace výstupů), by mohla mít za následek ohrožení bezpečnosti osob na letišti a během letecké přepravy. Úřad tedy upozorňuje, že vždy je třeba posuzovat konkrétní případ individuálně a s ohledem na jeho specifika, především s ohledem na předmět veřejné zakázky. Právní závěry uvedené dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí je tedy třeba vnímat i s ohledem na specifičnost poptávaného předmětu plnění a důsledky plynoucí ze smyslu jeho využití.

71.         K požadavku zadavatele na zajištění bezpečnosti Úřad dále uvádí, že zadavatel stanovil v bodě 3.1. zadávací dokumentace, že poptávaný systém detekce výbušnin musí splňovat technické požadavky na funkce a kvalitu zobrazení dle příslušných předpisů a norem, stanovujících požadavky na rentgenová zařízení pro použití v civilním letectví a legislativní požadavky v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a to konkrétně požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002; prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti a prováděcím rozhodnutím Komise (EU) C(2015)8005. Dále v tomto bodě zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že nově poptávaný systém detekce výbušnin musí splňovat EDS standard 3.1 (viz odstavec 56 odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad uvádí, že veškeré tyto dokumenty, resp. normy, byly přijaty především za účelem zajištění bezpečnosti na letištích a bezpečnosti letecké dopravy, přičemž jsou pro členské státy, tj. i pro Českou republiku, právně závazné. Konkrétně např. v preambuli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 je uvedeno, že předmětné nařízení „bylo přijato v důsledku událostí ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. V oblasti bezpečnosti civilního letectví je třeba společného přístupu a je třeba zvážit nejúčinnější způsob poskytnutí pomoci po teroristických činech, jež mají závažné důsledky pro oblast dopravy.“ a dále např. v čl. 1. odst. 1 předmětného nařízení je uvedeno, že „Toto nařízení stanoví společná pravidla k zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví.“. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 potom ve své příloze obsahuje prováděcí opatření ke společným základním normám pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví stanoveným výše uvedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a obecná opatření doplňující tyto společné základní normy. Konkrétně např. v bodě 12.4.2.5. předmětného prováděcího nařízení Komise je uvedeno, že „Všechna zařízení EDS nainstalovaná po 1. září 2014 musí splňovat standard 3.“.

72.         Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že evropská legislativa považuje zajištění bezpečnosti na letišti, resp. bezpečnost letecké dopravy, v současné době za zásadní otázku, jejíž pravidla je třeba sjednotit a závazně upravit pro všechny členské státy tak, aby byla vymahatelná. V rámci evropského legislativního prostoru je zajištění bezpečnosti v souvislosti s leteckou dopravou vnímáno bezpochyby jako velmi zásadní téma, které odůvodnilo vznik mnoha právně závazných i doporučujících dokumentů (viz dokumenty, na něž odkazuje v zadávací dokumentaci zadavatel). V tomto smyslu proto Úřad akcentuje, že zadavatel musí respektovat při zadávání šetřené veřejné zakázky evropské normy přijaté za účelem zajištění bezpečnosti související s leteckou dopravou, když požaduje, aby nově pořizovaný systém detekce výbušnin v zapsaných zavazadlech odpovídal standardu 3.1 a splňoval technické požadavky na funkce a zobrazení stanovené v příslušných evropských normách přijatých za účelem zajištění bezpečnosti letecké dopravy.

73.         Z pohledu zadavatele je tedy v šetřeném případě, a to i v kontextu vývoje evropské legislativy (viz výše), s ohledem na zajištění bezpečnosti zcela pochopitelná, ba žádoucí, snaha co nejvíce minimalizovat možnost výskytu chybovosti při činnosti poptávaného systému detekce výbušnin. Za tímto účelem, tj. z důvodu zajištění bezpečnosti a minimalizace chybovosti při interpretaci výstupů ze systému detekce výbušnin, zadavatel vtělil do zadávací dokumentace technickou podmínku, dle níž má být nově pořizovaný systém detekce výbušnin kompatibilní se stávajícími systémy detekce, které v současnosti zadavatel provozuje a dle jeho vyjádření má v úmyslu provozovat i nadále. Zmíněnou podmínku kompatibility zadavatel přitom chápe ve smyslu sjednocení zobrazovacího prostředí všech systémů detekce, neboť právě v možné odlišnosti zobrazovacích výstupů jednotlivých systémů detekce, resp. ve vyhodnocování těchto odlišných grafických výstupů personálem, spatřuje zadavatel zvýšené riziko možné chybovosti a potažmo tedy i následnou hrozbu pro bezpečnost. Zadavatel se stanovením předmětné podmínky snaží předcházet chybám personálu ve vyhodnocení výstupů několika odlišných systémů detekce, čímž klade důraz na zajištění bezpečnosti i v rovině interní. Prostřednictvím předmětného zadávacího řízení zadavatel zajišťuje technický soulad systému detekce s právními předpisy a současně pro jeho reálné využití v praxi vyhodnocuje rizika spjatá se zavedením tohoto sytému, jelikož tento nebude fungovat u zadavatele izolovaně. Nově dodávaný systém detekce bude u zadavatele využíván paralelně i se stávajícím systém. Oba systémy (již zavedený systém detekce a nově dodávaný) budou obsluhovány stejným personálem, přičemž s ohledem na provozní kapacity zadavatele budou oba systémy obhospodařovány totožnými zaměstnanci, kteří budou s oběma systémy pracovat současně (paralelně). Rovněž je dle zadavatele v rámci požadavku na kompatibilitu nutné, aby spolu jednotlivé systémy detekce byly schopny vzájemně komunikovat. Na tomto místě Úřad pro úplnost doplňuje, že na způsob detekce výbušnin je kladen důraz přímo v právních předpisech vydaných evropskou legislativou, a to právě z důvodu minimalizace rizika při vyhodnocování výsledků systémů detekce. Např. v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1998 jsou mj. stanovena pravidla týkající se maximální povolené nepřetržité délky přezkoumávání snímků osobami provádějícími detekční kontrolu zapsaných zavazadel (bod 5.1.7. příslušného prováděcího nařízení). Úřad k tomu dodává, že přestože výše uvedené nesouvisí přímo s otázkou, která je předmětem posouzení tohoto správního řízení, podporuje úprava požadavků na provádění detekce stanovená v evropské legislativě úvahy Úřadu v tom smyslu, že činnost personálu obsluhujícího detekční zařízení hraje při úvahách o zajištění bezpečnosti na letišti a při letecké dopravě velkou roli.

74.         Dle Úřadu je zřejmé, že pokud se jednotlivé „nekompatibilní“ systémy detekce významně odlišují co do grafického zobrazení stopových prvků značících přítomnost zakázané látky v zavazadle (což tvrdí zadavatel a navrhovatel toto nikterak nerozporuje), přičemž personál zadavatele v současnosti využívá (a v budoucnu nadále plánuje paralelně vedle nově pořizovaného systému detekce) stávající detekční systémy vybavené jednou konkrétní zobrazovací metodou, v případě pořízení nového detekčního systému odlišnou, tj. v tomto smyslu nekompatibilní, zobrazovací metodou by se mohlo nezanedbatelným způsobem zvýšit riziko možného chybného vyhodnocení grafických výstupů mezi jednotlivými systémy detekce personálem, když tentýž personál by ve stejný okamžik obsluhoval několik systémů detekce, z nichž každý by pracoval s odlišným grafickým znázorněním stopových prvků detekujících přítomnost zakázané látky. Nespornou existenci tohoto rizika vyplývajícího z nekompatibilního, resp. odlišného, zobrazovacího prostředí jednotlivých systémů detekce vyhodnocovaného zároveň jednou skupinou osob nelze dle Úřadu v šetřeném případě zcela eliminovat či minimalizovat na přípustnou míru ani případným proškolováním personálu, neboť míra této chybovosti bude s velkou pravděpodobností vždy vyšší než v situaci, kdy by personál zadavatele vyhodnocoval výstupy pouze ze systémů detekce využívajících totožného grafického znázornění stopových prvků. Požadavek zadavatele na kompatibilitu pořizovaného a stávajících systémů detekce co do zobrazovací metody je tedy dle Úřadu s ohledem na předmět veřejné zakázky legitimní, resp. je odůvodněný zajištěním bezpečnosti na letišti a při letecké přepravě, neboť je s to snížit riziko chybovosti při vyhodnocování přítomnosti výbušnin personálem letiště na minimum.

75.         Co se týče technologické kompatibility ve smyslu umožnění komunikace mezi jednotlivými systémy detekce, od níž dle zadavatele rovněž nelze při zadávání veřejné zakázky odhlédnout, uvádí Úřad následující. Obecně není dle Úřadu sporu o tom, že schopnost vzájemné komunikace, která je podstatou kompatibility technických či technologických zařízení, je v praxi velmi výhodná, neboť kompatibilní zařízení podporují stejné aplikace a programy a dokáží tak spolu kooperovat za současného zachování všech svých funkcionalit. Sám zadavatel předmětný požadavek na technologickou kompatibilitu odůvodňuje tím, že „zasazení pořizovaného zařízení do stávajícího systému vyžaduje jednotnou komunikaci a jednotné ovládání zařízení, včetně zobrazovacího prostředí“.

76.         Úřad k tomu uvádí, že za situace, kdy zadavatel provozuje a nadále hodlá provozovat vedle nově pořizovaného systému detekce výbušnin rovněž své stávající systémy detekce, je zřejmé, že bude požadovat, aby byly všechny tyto systémy detekce schopny vzájemné komunikace a kooperace, tj. aby byly vzájemně technologicky (technicky) kompatibilní, neboť proces detekce zakázaných látek na letišti neprobíhá v jednom časově a prostorově ohraničeném okamžiku či v rámci jednoho úkonu detekce, nýbrž jedná se o komplexnější proces, do něhož se zapojuje několik zdánlivě samostatných systémů detekce, z nichž má každý svůj vlastní úkol, a které musejí za účelem odbavení cestujících a zajištění co nevětší bezpečnosti vzájemně spolupracovat a jsou vzájemně technologicky provázány. Úřad tedy uvádí, že v šetřeném případě nelze požadavek zadavatele na zachování kompatibility ve smyslu komunikace mezi stávajícím a nově pořizovaným systémem detekce zadavatele vnímat jako bezdůvodný.

77.         Na tomto místě Úřad odkazuje na právní závěry uvedené v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0595/2015/VZ-39434/2015/542/JVo ze dne 13. 11. 2015, v němž Úřad uvedl, že »V souvislosti s požadavkem na kompatibilitu odkazuje Úřad na rozhodnutí č. j. ÚOHS-S85/2015/VZ-9153/2015/542/JVo ze dne 13. 4. 2015, ve kterém bylo mimo jiné konstatováno: „Ke stanovení omezujících požadavků na předmět plnění veřejné zakázky Úřad uvádí, že zadavatel je oprávněn požadovat takové plnění, které bude kompatibilní se stávajícím systémem, přičemž umožnění použití jiných kvalitativních a technických řešení nelze interpretovat způsobem, že zadavatel je povinen rezignovat na veškeré požadavky na zachování kompatibility systému či specifických funkcí a pokaždé, když požaduje obměnit pouze určitou část systému postupovat tak, jako by de facto soutěžil celý systém znovu.“ Z výše uvedeného rozhodnutí vyplývá, že požadavek na kompatibilitu se stávajícím systémem je v souladu se zákonem za situace, kdy je umožněno použití i jiných kvalitativních a technických řešení. Jinak řečeno, v případě, že zadavatel definuje požadavek na kompatibilitu se stávajícím řešením (vybavením) a uchazeči mají možnost předložit vlastní technické řešení, které bude naplňovat potřeby zadavatele, nelze takto definovaný požadavek na zachování kompatibility se stávajícím řešení považovat za stanovený v rozporu se zákonem. K učiněnému závěru je však nutné podotknout, že pokud zadavatel požaduje plnění, které má být plně kompatibilní se stávajícím vybavením, pak je nezbytné, aby součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky zadavatel učinil dostatečně přesný a srozumitelný popis současného technického řešení, a to nejen odkazem na konkrétní název dané technologie.«. Předmětné dílčí právní závěry jsou dle Úřadu aplikovatelné i na právě šetřený případ, neboť se shodně jedná o situaci, kdy zadavatel pořizuje určité technologické vybavení, které bude využívat paralelně se stávajícím, přičemž z určitých legitimních důvodů je třeba zajistit, aby tato zařízení vzájemně bezchybně komunikovala a spolupracovala. Dle Úřadu přitom nehraje žádnou roli, jak velkou část nově pořizované zařízení představuje vůči stávajícímu zařízení zadavatele; podstatná je potřeba komunikace a spolupráce odůvodněná legitimním účelem.

78.         Úřad k tomu uvádí, že v nyní šetřeném případě zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil technickou podmínku, dle níž musí být nově pořizovaný systém detekce výbušnin kompatibilní se stávajícími systémy detekce zadavatele. Zadavatel přitom na žádném místě zadávací dokumentace nestanovil, a ani tak nevyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, že by uchazeči o veřejnou zakázku museli nabídnout zařízení pouze jednoho konkrétního výrobce. Uchazeči o veřejnou zakázku mohou nabídnout zařízení s vlastním kvalitativním a technologickým řešením, samozřejmě za splnění technických podmínek stanovených zadavatelem v bodě 3.1. zadávací dokumentace. Z žádného místa dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by zadavatel nepřijal takové řešení, které by bylo kvalitativně či technologicky odlišné od jeho stávajícího detekčního systému, ovšem splňovalo by technické podmínky stanovené v bodě 3.1. zadávací dokumentace. Naopak sám zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 1. 2020, stejně tak jako v rozhodnutí o námitkách a rovněž ve vyjádření k návrhu uvádí, že požadavkem na kompatibilitu se stávajícími systémy nestanoví dodavatelům povinnost nabídnout zařízení určitého konkrétního výrobce a umožňuje dodat jakékoli zařízení, které bude kompatibilní se stávajícími systémy detekce, přičemž informace o těchto stávajících systémech zadavatel poskytne uchazečům o veřejnou zakázku na žádost a proti podpisu dohody o mlčenlivosti. V tomto smyslu tedy nelze konstatovat, že by předmětný požadavek zadavatele na kompatibilitu se stávajícími systémy detekce byl způsobilý některému z uchazečů o veřejnou zakázku klást bezdůvodné překážky v hospodářské soutěži, resp. v účasti v zadávacím řízení, neboť každý uchazeč měl v případě zájmu o získání veřejné zakázky možnost požádat zadavatele o zpřístupnění informací týkajících se stávajících systémů detekce, na základě nichž mohl následně přizpůsobit svou nabídku tak, aby vyhovovala technickým podmínkám stanoveným zadavatelem v zadávací dokumentaci. Dle názoru Úřadu tedy dodavatelé buď od počátku disponují plněním, tj. systémem detekce, které je kompatibilní se stávajícími zařízeními zadavatele, případně mohou technickým podmínkám stanoveným zadavatelem v zadávací dokumentaci upravit své vlastní technické řešení, které nabízejí (konkrétnější popis stávajícího plnění obsahovala zadávací dokumentace v části, která byla dodavatelům zadavatelem zaslána na žádost a proti podpisu dohody o mlčenlivosti). S ohledem na výše uvedené závěry vztahující se ke specifickému předmětu veřejné zakázky ovšem nelze předmětnou technickou podmínku spočívající v požadavku na kompatibilitu poptávaného systému detekce se stávajícími zařízeními zadavatele vnímat jako takovou, která by byla způsobilá bezdůvodně omezovat hospodářskou soutěž, neboť předmětná technická podmínka je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky odůvodněna legitimním cílem – zajištěním bezpečnosti na letišti a při letecké dopravě. Úřad rovněž na tomto místě akcentuje, že zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává v otevřeném zadávacím řízení, což je obecně řečeno nejtransparentnější a nejotevřenější druh zadávacího řízení, a dále rovněž, že obdobný požadavek spočívající v kompatibilitě nově poptávaných zařízení detekce se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště, figuruje i v zadávacích dokumentacích souvisejících s veřejnými zakázkami zadávanými jinými provozovateli civilních letišť v České republice, tzn. nejedná se o požadavek ojedinělý [viz např. veřejná zakázka „Dodávka zařízení pro detekci výbušnin (ETD)“ zadávaná zadavatelem Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, se sídlem č. p. 401, 742 51 Mošnov, jako zakázka malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídek zveřejněné na profilu výše uvedeného zadavatele (https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4d2e343b-8fbe-40db-881a-d7bf0baebe09/zakazka/P17V00000007) dne 25. 8. 2017, či veřejná zakázka „Dodávka rentgenových zařízení“ zadávaná týmž zadavatelem v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-023756 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 8. 2017 pod ev. č 2017/S 165-340575].

79.         Nelze přitom přehlédnout, že zadavatel v bodě 3.1. zadávací dokumentace stanovil, že informace týkající se stávajících systémů detekčních zařízení poskytne uchazečům o veřejnou zakázku na jejich písemnou žádost a proti podpisu dohody o mlčenlivosti. Je tedy zřejmé, že zadavatel zpřístupňuje za určitých předem stanovených podmínek uchazečům o veřejnou zakázku informace technického směru ohledně svých stávajících systémů detekce, na základě nichž tito mohou uzpůsobit svou nabídku a následně zadavateli nabídnout zařízení, které bude kompatibilní s jeho stávajícími systémy detekce. Jak ovšem vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel ke dni vydání usnesení Úřadu o shromáždění podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí předmětných informací ohledně stávajících systémů detekce zadavatele nepožádal a nevyužil tedy možnosti seznámit se s konkrétnějšími technickými parametry těchto stávajících systémů, dle nichž mohl následně přizpůsobit svou nabídku tak, aby v souladu se zadávací dokumentací nabídl zadavateli systém detekce výbušnin, který by byl kompatibilní se stávajícími systémy detekce zadavatele. Tu Úřad upozorňuje, že navrhovatel namítá, že zadavatel stanovil požadavek na kompatibilitu se stávajícími systémy detekce v rozporu se zásadou zákazu diskriminace a v rozporu se zásadou přiměřenosti, když fakticky umožňuje použití zařízení pouze jednoho výrobce, nicméně sám ani neprojevil zájem o seznámení se s technickými informacemi ohledně stávajících systémů detekce zadavatele, které zadavatel zpřístupní právě pro účely umožnění nabídnout variantní technické řešení, které bude současně kompatibilní se stávajícími systémy detekce zadavatele.

80.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad konstatuje, že předmětná technická podmínka zadavatele spočívající v požadavku na kompatibilitu nově pořizovaného systému detekce výbušnin se stávajícími systémy detekce je s ohledem na specifický předmět veřejné zakázky (tj. dodávka systému detekce výbušnin) odůvodněna zajištěním bezpečnosti na letišti a při letecké přepravě, resp. snahou minimalizovat chybovost personálu při vyhodnocování výstupů mezi jednotlivými systémy detekce a zajištěním vzájemné kompatibility používaných detekčních systémů, a s ohledem na důvodnost těchto požadavků tak nezaručuje bezdůvodnou konkurenční výhodu ani nevytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže o veřejnou zakázku, neboť v tomto smyslu ani nelze přehlédnout, že zadavatel nepožaduje plnění jedním konkrétním zařízením, ale požaduje, aby dodané plnění bylo technologicky kompatibilní s jeho stávajícími systémy detekce a bylo vybaveno stejnou zobrazovací metodou (se stejným zobrazovacím výstupem pro obsluhující personál). Vzhledem k předmětu veřejné zakázky, jehož hlavním smyslem a účelem je zajištění bezpečnosti, a vzhledem k potřebě zcela minimalizovat chybovost při čtení výstupů takového systému z důvodu zajištění bezpečnosti, lze tedy v šetřeném případě požadavek zadavatele na kompatibilitu nově pořizovaného systému detekce se stávajícími systémy detekce zadavatele posoudit jako oprávněný, resp. odůvodněný, neboť je veden legitimní potřebou zajistit bezpečnost a jako takový jej tedy nelze považovat za nezákonný.

81.         K argumentu navrhovatele uvedenému v jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí ohledně toho, že pokud by měla být zajištěna volná soutěž při zachování požadavku zadavatele na kompatibilitu se stávajícími systémy detekce, pak by zadavatel musel zajistit možnost poskytnutí komunikačních protokolů a popis rozhraní pro případné integrace mezi starými a nově dodanými systémy jiných výrobců (viz odstavec 42 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad uvádí, že tato argumentace nebyla součástí návrhu (ani námitek) navrhovatele. Navrhovatel ve svém návrhu netvrdil, že zadavatel měl zajistit možnost poskytnutí určitých zdrojových či technologických detailů od výrobce stávajícího systému detekce vůči potencionálním dodavatelům poptávaného systému detekce. Na tomto místě Úřad odkazuje na § 251 odst. 1, 4 a 5 zákona a konstatuje, že obsah vyjádření k podkladům nemůže doplňovat či měnit náležitosti návrhu dle § 251 odst. 1 zákona. Z uvedeného důvodu tedy Úřad k předmětné argumentaci navrhovatele nepřihlédl, neboť tato nebyla součástí návrhu.

82.         Úřad tedy konstatuje, že zadavatel se nedopustil porušení § 6 (resp. 36 odst. 1) zákona, když v technických podmínkách veřejné zakázky stanovil požadavek na kompatibilitu nově pořizovaného systému detekce výbušnin se stávajícími systémy detekce, neboť předmětný požadavek zadavatele je odůvodněn legitimními důvody.

83.         Vzhledem ke všemu výše uvedenému tedy Úřad návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1.             HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

2.             Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz