číslo jednací: 17308/2020/544/EPr
spisová značka: S0193/2020/VZ

Instance I.
Věc Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024
Účastníci
  1. Karlovarský kraj
  2. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0193.pdf 445 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0193/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-17308/2020/544/EPr

 

Brno: 10. června 2020

 

 

  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 5. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Karlovarský kraj, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
  • navrhovatel – Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČO 08374694, se sídlem Duškova 1041/20, 150 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010296 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 061-145820, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČO 08374694, se sídlem Duškova 1041/20, 150 00 Praha – ze dne 17. 5. 2020 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Karlovarský kraj, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010296 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 061-145820, zasílanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku nebyl připojen doklad o doručení námitek jmenovanému zadavateli.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 5. 2020 návrh navrhovatele – Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČO 08374694, se sídlem Duškova 1041/20, 150 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Karlovarský kraj, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010296 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 061-145820 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS‑S0193/2020/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

Obsah návrhu ze dne 17. 5. 2020

4.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně proti postupu zadavatele při stanovení lhůty pro podání nabídek podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Navrhovatel se domnívá, že v daném případě nebyla dodržena lhůta pro podání nabídek, která dle ustanovení § 57 odst. 1 zákona činí nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení.

5.             Navrhovatel v návrhu navrhuje zrušení předmětného zadávacího řízení a dále se domáhá nařízení předběžného opatření, kterým by bylo zadavateli zakázáno uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Další postup ve správním řízení

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem sp. zn. ÚOHS‑S0193/2020/VZ, č. j. ÚOHS-14853/2020/544/EPr ze dne 20. 5. 2020.

7.             Dne 22. 5. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 22. 5. 2020

8.             Zadavatel ve vyjádření k návrhu navrhovatele uvádí, že odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona dne 24. 3. 2020, čímž v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona zahájil zadávací řízení. Dále zadavatel uvádí, že podání nabídek umožnil prostřednictvím elektronického nástroje (a zároveň nepostupoval podle § 96 odst. 2 zákona) a konec lhůty pro podání nabídek stanovil na den 24. 4. 2020 do 10:00 hodin. Zadavatel konstatuje, že s přihlédnutím k datu zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek v délce 30 kalendářních dnů a plně tak vyhověl požadavkům zákona.

9.             S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel navrhuje, aby Úřad podaný návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl jako nedůvodný.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

10.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 251 odst. 1 zákona, neboť jeho součástí není (coby zákonem vyžadovaná náležitost návrhu) doklad o doručení námitek zadavateli, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

11.         Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

12.         Podle § 257 písm. d) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavření smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

13.         Právní posouzení

14.         Úřad uvádí, že dne 17. 5. 2020 obdržel od navrhovatele prostřednictvím datové schránky datovou zprávu obsahující návrh navrhovatele, k němuž nebyla připojena žádná příloha, přičemž ani v textaci návrhu není informace o tom, že by navrhovatel k návrhu připojil doklad o doručení námitek zadavateli či jakékoli jiné přílohy a nadto navrhovatel v návrhu ani netvrdí, že by zadavateli v průběhu zadávacího řízení námitky ve smyslu § 241 a násl. zákona doručil.

15.         K požadavku zákona na přiložení dokladu o doručení námitek zadavateli k návrhu Úřad v obecné rovině uvádí, že význam tohoto dokladu pro samotné řízení o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele spočívá zejména v určení, zda podání návrhu předcházelo řádné a včasné podání námitek ve smyslu ustanovení § 242 zákona.

16.         Zakotvením povinnosti učinit součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli (ve spojení s negativním následkem v podobě zastavení správního řízení v případě nesplnění uvedené povinnosti) je sledováno, aby Úřad mohl rychle a správně posoudit splnění procesních podmínek vedení správního řízení, a tedy aby postupy zadavatelů mohly být v zahájeném správním řízení Úřadem co nejdříve přezkoumány nebo správní řízení pro nesplnění podmínek řízení co nejdříve zastaveno, a tak bylo zamezeno bezdůvodnému blokování zadávacích řízení, resp. soutěží o návrh.

17.         Úřad v této souvislosti dále uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž nesplnění lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i ustanovení § 257 písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, pod které je třeba podřadit také šetřený případ, zákonodárce možnost doplnění náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem neumožnil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody absence zákonné náležitosti návrhu.

18.         Úřad pro úplnost k výše uvedenému dodává, že ani z vyjádření zadavatele, ani z předložené dokumentace nevyplývá, že by v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku před podáním návrhu k Úřadu dne 17. 5. 2020 doručil navrhovatel zadavateli námitky ve smyslu § 241 a násl. zákona. Podání řádných a včasných námitek před podáním návrhu je přitom další základní podmínka pro to, aby se Úřad mohl návrhem věcně zabývat a nesplnění dané povinnosti je samostatně důvodem pro zastavení správního řízení, neboť z § 257 písm. h) zákona vyplývá, že Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona (pozn. Úřadu: ustanovení § 254 zákona upravuje postup v situaci podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž v daném případě se nejedná o správní řízení vedené ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 zákona).

19.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení ze dne 17. 5. 2020 nenaplnil všechny zákonné požadavky, když v rozporu s § 251 odst. 1 zákona nebyl součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli.

20.         Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že součástí návrhu navrhovatele nebyl ani doklad o složení kauce jakožto další povinná náležitost návrhu podle ustanovení § 251 odst. 1 zákona, přičemž ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývá, že by došlo k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu (ani později). Podle § 257 písm. c) zákona přitom platí, že Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona, a proto i tato skutečnost (nesložení kauce) by mohla být v šetřeném případě dalším samostatným důvodem pro zastavení správního řízení.

21.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. d) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

22.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. d) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, Duškova 1041/20, 150 00 Praha

2.             Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz