číslo jednací: 253272020/321/ZSř
spisová značka: R0103/2020/VZ

Instance II.
Věc Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice
Účastníci
  1. město Mohelnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 17. 8. 2020
Dokumenty file icon 2020_R0103.pdf 476 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-R0103/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-253272020/321/ZSř

 

                  Brno: 14. srpna 2020

 

 

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 1. 6. 2020 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne a podaném obviněným -

  • město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0122/2020/VZ, č. j. ÚOHS-14499/2020/533/LHl ze dne 15. 5. 2020, vydanému ve správním řízení zahájeném dne 16. 3. 2020 z moci úřední a vedeném ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výše označeným obviněným při zadávání části 1 „Stavební práce na objektu DDM“ veřejné zakázky s názvem „Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 26. 2. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek s názvem „Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele (https://mohelnice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1401.html), na jejíž plnění byla dne 1. 6. 2018 uzavřena „Smlouva o dílo“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 14. 9. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2018,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované dle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0122/2020/VZ, č. j. ÚOHS-14499/2020/533/LHl ze dne 15. 5. 2020

 

r u š í m

 

a správní řízení zahájené dne 16. 3. 2020 z moci úřední a vedené ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů výše uvedeným obviněným při zadávání části 1 „Stavební práce na objektu DDM“ veřejné zakázky s názvem „Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 26. 2. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek s názvem „Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele (https://mohelnice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1401.html), a to konkrétně tím, že výše uvedený obviněný nedodržel § 48 odst. 8 v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) označeného zákona, když nevyloučil vybraného dodavatele - PRUKON s.r.o., IČO 47674237, se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín, ačkoliv údaje a doklady obsažené v jím předložené nabídce nesplňovaly zadávací podmínky (stanovené v čl. 9 zadávací dokumentace a „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“), a to požadavky na obsah nabídky, tedy předložení výkazu výměr a „dílčího výkazu výměr“, neboť vybraný dodavatel ve své nabídce podané ve lhůtě pro podání nabídek předložil pouze výkaz výměr a „dílčí výkaz výměr“ doplnil až po lhůtě pro podání nabídek a doplněním „dílčího výkazu výměr“ došlo ke změně podané nabídky, přičemž tento postup ovlivnil výběr dodavatele a obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem dne 1. 6. 2018 smlouvu na veřejnou zakázku „Smlouva o dílo“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 14. 9. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2018,

 

 

z a s t a v u j i,

 

neboť podle § 257 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269 téhož zákona.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Obviněný - město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (dále jen „zadavatel“ nebo „obviněný“), zahájil jako veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], dne 26. 2. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (https://mohelnice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1401.html), zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání části č. 1„Stavební práce na objektu DDM“ veřejné zakázky s názvem „Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dle bodu 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (dále jen „ZD“) měla být předmětem veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou 14 142 539 Kč bez DPH (bod 2.3 ZD) přístavba a přestavba Domu dětí a mládeže (DDM) v Mohelnici v souladu s přílohou č. 1.1 ZD. Dle bodu 14 ZD měla být jediným kritériem hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek nejnižší nabídková cena. V bodu 9 ZD zadavatel stanovil požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Zadavatel konkrétně uvedl, že účastníci doloží nabídkovou cenu položkovými rozpočty v listinné a elektronické podobě, které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr (dále též jen „položkový rozpočet“ nebo „výkaz výměr“).

3.             Ve vysvětlení ZD č. 1 ze dne 8. 3. 2018 (dále jen „vysvětlení ZD č. 1“) s přílohou č. 1 „Upravený neoceněný výkaz výměr“ zadavatel upravil stanovený položkový rozpočet a prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Ve vysvětlení ZD č. 3 ze dne 20. 3. 2018 (dále jen „vysvětlení ZD č. 3“) zadavatel uvedl, že účastníci sestaví svoji nabídku dle přílohy č. 1 „Upravený neoceněný výkaz výměr“ a přílohy č. 2 „Výkaz výměr dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“.  Ve vysvětlení ZD č. 3 zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 10. 4. 2018 do 10 hodin.

4.             Na základě posouzení obsahu podaných nabídek vyzval zadavatel žádostí ze dne 27. 4. 2018 účastníka - PRUKON s.r.o., IČO 47674237, se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín (dále jen „vybraný dodavatel“), podle § 46 zákona k objasnění jeho nabídky (dále jen „žádost o objasnění“), konkrétně k objasnění kvalifikace a dále k objasnění položkového rozpočtu, který nezohledňoval vysvětlení ZD č. 1, jehož přílohou byl dodatkový upravený neoceněný výkaz výměr 06c DDM Mohelnice dotazy (dále jen „dílčí výkaz výměr“).

5.             Z písemné zprávy o hodnocení nabídek ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „zpráva o hodnocení nabídek“) vyplývá, že zadavatel vyzval k objasnění nabídek všechny účastníky zadávacího řízení. Ve vztahu k nabídce vybraného dodavatele zadavatel ve zprávě o hodnocení nabídek konstatoval, že byla v požadovaném termínu a rozsahu doplněna, přičemž celková nabídková cena nebyla dotčena. Dne 1. 6. 2018 uzavřel zadavatel s vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku „Smlouvu o dílo“, k níž následně uzavřel dodatek č. 1 ze dne 7. 6. 2018, dodatek č. 2 ze dne 14. 9. 2018 a dodatek č. 3 ze dne 19. 12. 2018 (dále též jen „smlouva“).

6.             Dne 25. 1. 2020 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokut za jejich spáchání, podnět k přezkoumání postupu zadavatele v souvislosti se zadáním veřejné zakázky.

7.             Na základě posouzení obsahu podnětu a vyžádané dokumentace o zadávacím řízení získal Úřad pochybnost o tom, zda se zadavatel nedopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nepostupoval dle ustanovení § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, přestože jeho nabídka nesplnila zadávací podmínky a dodatečným doplněním dílčího výkazu výměr došlo ke změně jeho nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž postup zadavatele měl vliv na výběr dodavatele a zadavatel již s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu.

8.             Zahájení správního řízení z moci úřední oznámil Úřad obviněnému, který je podle § 256 zákona jediným účastníkem tohoto správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-08614/2020/533/BŠp ze dne 16. 3. 2020, který byl obviněnému doručen téhož dne. Dnem doručení předmětného oznámení o zahájení správního řízení obviněnému bylo podle § 249 zákona ve spojení ve spojení s § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), zahájeno řízení o přestupku z moci úřední vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0122/2020/VZ.

II.             Napadené rozhodnutí

9.             Dne 15. 5. 2020 vydal Úřad ve správním řízení z moci úřední na základě posouzení všech rozhodných skutečností rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0122/2020/VZ, č. j. ÚOHS-14499/2020/533/LHl (dále jen „napadené rozhodnutí“).

10.         Ve výroku I. napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil vybraného dodavatele, ačkoliv údaje a doklady obsažené v jím předložené nabídce nesplňovaly zadávací podmínky stanovené v čl. 9 ZD „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ a ve vysvětlení ZD č. 3, a to požadavky na obsah nabídky, tedy předložení výkazu výměr a dílčího výkazu výměr, když vybraný dodavatel ve své nabídce podané ve lhůtě pro podání nabídek předložil pouze výkaz výměr a dílčí výkaz výměr doplnil až dne 10. 5. 2018, tedy po lhůtě pro podání nabídek stanovené do 10. 4. 2018 do 10 hodin, a doplněním dílčího výkazu výměr došlo ke změně podané nabídky, přičemž tento postup ovlivnil výběr dodavatele a obviněný uzavřel na veřejnou zakázku smlouvu.

11.         Svůj závěr odůvodnil Úřad zejména tím, že doplněním dílčího výkazu výměr vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídek došlo k nepřípustné materiální změně nabídky, která je v rozporu se zákonem. Na podporu své argumentace Úřad odkázal na rozhodovací praxi Úřadu, zejména na právní závěry předsedy Úřadu vyjádřené v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 2019 (dále jen „rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ“).

12.         Ve výroku II. napadeného rozhodnutí Úřad uložil obviněnému za spáchání přestupku dle výroku I. v souladu s § 268 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 150 000 Kč. Ve výroku III. napadeného rozhodnutí Úřad uložil obviněnému povinnost uhradit paušální náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

III.           Námitky rozkladu

13.         Dne 1. 6. 2020 podal obviněný Úřadu proti napadenému rozhodnutí rozklad z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo obviněnému doručeno dne 15. 5. 2020. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

14.         V rozkladu obviněný namítá, že restriktivní výklad ustanovení § 46 odst. 3 zákona není v souladu s úmyslem zákonodárce, neboť smyslem označeného ustanovení je dle názoru obviněného především zmírnění přepjatého formalismu a zavedení výjimky, která umožňuje odstranění administrativních pochybení, včetně oprav položkových rozpočtů a materiální změny nabídky. Obviněný též namítá, že se Úřad s jeho argumentací ve věci možného postupu vybraného dodavatele při opravě položkového rozpočtu dostatečně nevypořádal. V uvedené souvislosti obviněný poukazuje, že vybraný dodavatel nebyl povinen žádosti o objasnění vyhovět (pokud by to pro sebe shledal nevýhodným) a že proti případné mimořádně nízké nabídkové ceně se mohl zadavatel bránit prostřednictvím příslušného právního institutu v zákoně.

15.         Obviněný doplňuje, že jeho postup byl (na rozdíl od právního názoru Úřadu) v souladu se zásadou hospodárnosti ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008 - 152 ze dne 5. 6. 2008, neboť vyloučení vybraného dodavatele by vedlo k podstatnému navýšení ceny veřejné zakázky, přičemž vyloučení vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení by mělo být až krajním řešením.

16.         K bodům 59 a 61 odůvodnění napadeného rozhodnutí obviněný namítá, že si vzájemně odporují, a doplňuje, že dle jeho názoru stěžovatel byl oprávněn v dané věci podat námitky ve smyslu § 241 odst. 1 zákona, neboť mu hrozila újma v podobě absence zisku z plnění veřejné zakázky, které nepodal, a nebyl tedy ani oprávněn ve smyslu § 258 odst. 2 zákona k podání podnětu.

17.         K výroku II. napadeného rozhodnutí o uložení pokuty obviněný namítá její nepřiměřenou výši a navrhuje, aby Úřad v případě, že nazná nezbytnost uložení pokuty, uložil tuto pokutu v symbolické výši do 10 000 Kč.   

Závěr rozkladu

18.         Zadavatel závěrem rozkladu navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil, případně aby vrátil věc Úřadu k novému projednání.

IV.          Řízení o rozkladu

19.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis spolu se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

20.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 98 odst. 1 zákona o přestupcích přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

21.         Úřad tím, že dospěl k závěru, že se obviněný uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, za což byla obviněnému uložena pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, nerozhodl správně a v souladu s právními předpisy. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0122/2020/VZ.

V.            K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

K odpovědnosti zadavatele za přestupek

K východiskům přezkumu

22.         Jak bylo výše uvedeno, Úřad v napadeném rozhodnutí shledal, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv nabídka vybraného dodavatele nesplňovala stanovené zadávací podmínky, neboť neobsahovala dílčí výkaz výměr, který byl vybraným dodavatelem doložen až po uplynutí lhůty pro podání nabídky, přičemž uvedený postup obviněného ovlivnil výběr dodavatele a obviněný uzavřel na plnění veřejné zakázky smlouvu.

23.         Podle § 48 odst. 2 zákona platí, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely jím předložené a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, nebo b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

24.         Podle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona.

25.         S ohledem na Úřadem zjištěný skutkový stav, jakož i vyjádření obviněného, konstatuji, že v nyní řešené věci není sporné, že nabídka vybraného dodavatele v rozporu se zadávacími podmínkami ke konci lhůty pro podání nabídek neobsahovala dílčí výkaz výměr, který byl zadavatelem požadován jako součást nabídky na základě vysvětlení ZD č. 1 a č. 3. Současně není sporné, že dílčí výkaz výměr byl vybraným dodavatelem zadavateli doložen, avšak až na základě žádosti o objasnění podle § 46 zákona, tedy až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ze skutkových zjištění učiněných v nyní řešené věci rovněž vyplývá, že nabídka vybraného dodavatele, doplněná na základě žádosti o objasnění, byla po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedena do souladu se zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku.

26.         V uvedené souvislosti je třeba akcentovat, že zadavatel zaslal vybranému dodavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek žádost o objasnění podle § 46 zákona, která představuje zákonem předvídaný postup, na jehož základě zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení, aby v přiměřené lhůtě objasnil nebo doplnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely. Jakkoliv se jedná o fakultativní právní institut, pokud jej zadavatel využije, je svým postupem ve vztahu k dalšímu průběhu zadávacího řízení vázán.

27.         Podle § 46 odst. 1 zákona platí, že zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

28.         Podle § 46 odst. 2 zákona nemůže být po uplynutí lhůty pro podání nabídek nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

29.         Podle § 46 odst. 3 zákona se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

30.         Spornou otázku v nyní řešené věci představuje posouzení toho, zda byl zadavatel v souladu s § 46 zákona oprávněn akceptovat doložení dílčího výkazu výměr vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídek. K posouzení této právní otázky dále sděluji následující.

31.         K výkladu ustanovení § 46 zákona, které zakotvuje právní institut objasnění nebo doplnění nabídky, předně konstatuji, že účastníci zadávacího řízení odpovídají za jednoznačnost a úplnost svých nabídek na veřejnou zakázku, v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami. K tomu lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 6/2015 - 38 ze dne 3. 6. 2015, v němž bylo poukázáno, že „zadávací řízení představuje vysoce formalizovaný postup, jehož nedodržení může vést k negativním důsledkům pro konkrétního uchazeče, projevujícím se např. i v zamezení získání veřejné zakázky a možnosti jejího plnění“. Rozpor podané nabídky se zadávacími podmínkami pak obecně může vést k vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

32.         Obecně také platí, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nelze podanou nabídku měnit. Označené pravidlo nachází své výslovné vyjádření v ustanovení § 46 odst. 2 zákona, které uvádí, že nabídka nesmí být po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněna, nestanoví-li zákon jinak.

33.         Ustanovení § 46 zákona současně uvedené pravidlo zmírňuje a upravuje výjimky, které se při splnění stanovených podmínek za změnu nabídky nepovažují. Jedná se v zásadě o tři typové situace, jmenovitě o objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 odst. 1 zákona (dále též jen „objasnění“), o doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 odst. 1 a 2 zákona (dále též jen „doplnění“) a o opravu položkového rozpočtu podle § 46 odst. 3 zákona, která se považuje za objasnění (dále též jen „oprava položkového rozpočtu“).

34.         Objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona je podmíněno předchozí žádostí ze strany zadavatele; jedná se tedy o fakultativní právní institut, na který není ze strany dodavatelů nárok. Objasnění či doplnění je dále možné pouze v případě, že doplněné údaje, doklady, vzorky nebo modely nebudou předmětem hodnocení a že doplněním nebo objasněním nebude dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium pro hodnocení nabídek.

35.         Právní institut dle § 46 zákona slouží zejména k tomu, aby mohl zadavatel po podání nabídek postavit najisto, že tyto nabídky vyhovují zadávacím podmínkám, a dále k tomu, aby mohly být některé méně závažné nesrovnalosti v nabídkách odstraněny, aniž by byl zadavatel nucen přistoupit z formálních důvodů k vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

36.         K účelu předmětného právního institutu dále odkazuji na komentářovou literaturu, která jej vysvětluje následovně: „V praxi veřejného zadávání se může stát, že obsah (resp. výklad) nabídky či žádosti o účast nebude vždy zcela jasný anebo část relevantních dokladů nebude vůbec doložena. Ačkoli procedura zadávacího řízení je formalizovaná a splnění zadávacích podmínek by primárně mělo vyplynout již z podané žádosti o účast anebo nabídky, zadavatel se může rozhodnout, že požádá účastníka zadávacího řízení o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, resp. ve vazbě na položkový rozpočet může být nabídka dokonce upravena. Účelem takového postupu je ověření, zda lze přesvědčivě učinit závěr, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla stanovená zákonem a zadávací dokumentací. Jen takový dodavatel může být vybrán z účastníků zadávacího řízení a povolán k realizaci veřejné zakázky.“ (Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv.  Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 283.)

37.         Možnost objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona představuje určitou výjimku z obecné zásady neměnnosti nabídek, kterou lze aplikovat jen při splnění všech zákonem stanovených podmínek. Při výkladu těchto podmínek je pak třeba postupovat restriktivně, se zřetelem ke všem okolnostem a k účelu předmětného právního institutu. Zadavatel současně musí při postupu podle § 46 zákona postupovat v souladu se zásadami přiměřenosti, transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona. V intencích označených zásad je třeba předcházet zejména situacím, kdy by byl aplikací § 46 zákona vytvářen prostor pro svévolné jednání zadavatele nebo kdy by docházelo k jakémukoliv zvýhodňování některých účastníků, včetně obcházení lhůty pro podání nabídek.

38.         K tomu doplňuji, že právní úprava § 46 zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „směrnice“), která rovněž klade důraz na dodržení zásad postupu zadavatele při objasňování nabídek dodavatelů. Čl. 56 odst. 3 směrnice konkrétně stanoví: „Pokud jsou informace nebo dokumenty, které mají hospodářské subjekty předložit, neúplné nebo nesprávné nebo se tak jeví, nebo pokud určité dokumenty scházejí, mohou veřejní zadavatelé dotčené hospodářské subjekty požádat o předložení, rozšíření, upřesnění nebo doplnění příslušných informací nebo dokumentů v přiměřené lhůtě, pokud takovou žádost vznesou v plném souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti a pokud vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, nestanoví jinak.“

39.         V intencích zásad rovného zacházení a transparentnosti je směrnice vykládána též v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), která příslušný právní institut vykládá dlouhodobě restriktivně (srov. například rozsudky SDEU ve věci C-131/16 ze dne 11. 5. 2017 nebo ve věci C-223/16 ze dne 14. 9. 2017).

40.         K výše uvedenému shrnuji, že ustanovení § 46 zákona upravuje konkrétní varianty postupu v zadávacím řízení, které je zadavatel oprávněn v souladu s výslovným zněním zákona a principem právní jistoty použít. Aplikace § 46 zákona však má, zejména s ohledem na povinnost k dodržení zásad dle § 6 zákona, nepochybně též své limity, které zadavatel v zájmu zachování spravedlivé soutěže mezi dodavateli není oprávněn překračovat. Zákonnost postupu zadavatele je tak třeba hodnotit se zřetelem ke všem relevantním okolnostem dané věci.

K odůvodnění napadeného rozhodnutí a ke konkrétnímu postupu zadavatele

41.         V nyní řešené věci shledal Úřad nepřípustným doložení dílčího výkazu výměr po uplynutí lhůty pro podání nabídek, neboť dle jeho názoru došlo tímto způsobem k nepřípustné materiální změně nabídky. Doložením dílčího výkazu výměr došlo k doplnění některých původně neoceněných položek, které byly zadavatelem doplněny do zadávacích podmínek na základě vysvětlení ZD č. 1. Svůj závěr Úřad odůvodnil zejména odkazem na právní názory předsedy Úřadu vyjádřené v rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ, na které poukázal v bodech 43, 44, 48, 49 a 57 odůvodnění napadeného rozhodnutí.

42.         V této souvislosti považuji za nezbytné poukázat na tu skutečnost, že v rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ byla řešena skutkově významně odlišná situace, jejíž charakteristiky je nutno při případné aplikaci obecných právních názorů označeného rozhodnutí zohlednit.  V rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ nastal stav, v němž účastník uvedl ve své nabídce vadné plnění, které v rámci objasňování své nabídky vyjmul a doplnil namísto něj plnění odlišné (v odkazovaném případě jiný typ větrací jednotky). V odkazovaném případě se tak jednalo o záměnu plnění (dále též jen „záměna plnění“), kterou předseda Úřadu posoudil jako nepřípustnou materiální změnu nabídky, neboť ji obsahově nelze považovat ani za objasnění ani za doplnění nabídky, a ustanovení § 46 zákona, vymezující situace, které se za změnu nabídky nepovažují, na ni tak nedopadá.

43.         Tímto není dotčena možnost Úřadu čerpat z rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ obecné právní závěry pro aplikaci v nyní řešené věci. V konkrétním případě však Úřadem odkazované právní názory nesvědčí pro závěr, že připuštěním dílčího výkazu výměr došlo k nepřípustné změně nabídky.

44.         V bodě 43 odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad s odkazem na rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ uvádí, že změna nabídky se primárně zapovídá. Touto obecně platnou tezí však není nikterak dotčena skutečnost, že ustanovení § 46 zákona definuje situace (objasnění, doplnění), které se za změnu nabídky nepovažují a lze je tedy v souladu se zákonem provést.

45.         Předseda Úřadu v rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ vysvětlil, že - zjednodušeně řečeno -podstatou objasnění nabídky je „vysvětlení něčeho, co původně mohlo být chápáno různými způsoby“ a podstatou doplnění „dodání něčeho, co původně chybělo“, tedy dodání dokladů, které účastník hodlal dodat „již s podáním nabídky, avšak vlivem administrativního pochybení nebo nedopatření nebo vlivem odlišného výkladu, než jaký zastává zadavatel, je předložil chybně nebo v nabídce omylem zcela absentují“ (bod 24 odůvodnění). V bodě 27 odůvodnění rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ předseda Úřadu doplnil, že oprava položkového rozpočtu má podle § 46 odst. 3 zákona samostatný režim, načež představuje „jedinou faktickou změnu“, proveditelnou postupem podle § 46 zákona.

46.         Z rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ tak jednoznačně vyplývá (v rámci postupu podle § 46 zákona) možnost doplnění nabídky o omylem chybějící doklad a současně specifický režim opravy položkového rozpočtu dle § 46 odst. 3 zákona. Právní závěry odkazovaného rozhodnutí tak nesvědčí bez dalšího pro nezákonnost postupu zadavatele v nyní řešené věci.

47.         Úřad v bodě 44 odůvodnění napadeného rozhodnutí doplňuje: „Úřad akcentuje, že podle § 46 odst. 2 zákona nelze provést materiální změnu nabídky, ale pouze toliko změnu formální, kdy obsah nabídky zůstává totožný, pouze je doplněna původně chybějící informace, nebo je jiná původně zadavateli nejasná informace vysvětlena (…)“. V bodech 47 - 50 odůvodnění napadeného rozhodnutí pak Úřad doplnil, že vybraný dodavatel dodáním dílčího výkazu výměr rozšířil předmět nabízeného plnění, což je třeba chápat jako nepřípustnou materiální změnu nabídky.

48.         Úřad v napadeném rozhodnutí zohlednil rovněž skutečnost, že dílčí výkaz výměr představuje co do své povahy položkový rozpočet. V bodě 48 odůvodnění však uvedl, že i položkový rozpočet tvoří součást nabídky, a proto je na něj třeba nahlížet v kontextu § 46 odst. 2 zákona, což odůvodnil tím, že „jiný závěr by dle Úřadu vedl ke zcela nepřípustnému a nelogickému rozdvojení pravidel pro posuzování změny nabídky, kdy by platila jiná pravidla pro posouzení změny nabídky a jiná pravidla pro posouzení změny položkového rozpočtu, navzdory skutečnosti, že položkový rozpočet je součástí nabídky.“.

49.         K možnosti opravy položkového rozpočtu dle § 46 odst. 3 zákona Úřad dále uvedl, že dle důvodové zprávy k zákonu „jde o ocenění dosud neoceněných položek a o změnu ocenění položek již oceněných“. K možnostem opravy položkového rozpočtu Úřad dále odkázal na rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0023/2020/VZ, č. j. ÚOHS-11849/2020/322/BVí ze dne 21. 4. 2020 (dále jen „rozhodnutí ÚOHS-R0023/2020/VZ“), dle kterého ustanovení § 46 odst. 3 zákona umožňuje měnit položkový rozpočet co do nacenění jednotlivých položek, nikoliv však, pokud jde o nabízený předmět plnění (body 54 - 55 odůvodnění napadeného rozhodnutí).

50.         K odkazovanému rozhodnutí ÚOHS-R0023/2020/VZ upřesňuji, že se v něm, obdobně jako u rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ, jednalo o skutkově odlišnou situaci, neboť podstatou zde provedené změny byla záměna plnění, což musí být při posouzení věci zohledněno. Rozdíl byl rovněž v tom, že v uvedeném rozhodnutí nebyl použit položkový rozpočet obvyklým způsobem, neboť položkový rozpočet (konkrétně spotřební koš) neposkytoval pouze bližší popis předmětu plnění, nýbrž jej přímo vymezoval, neboť sám dodavatel určoval, co bude předmětem plnění. Ani závěry rozhodnutí ÚOHS-R0023/2020/VZ tedy nesvědčí pro nezákonnost postupu zadavatele v nyní řešené věci.

51.         K výše uvedenému sděluji, že mám posouzení věci v napadeném rozhodnutí za věcně nesprávné, neboť Úřad nesprávně posoudil povahu změny provedené doložením dílčího výkazu výměr k žádosti o objasnění a na zjištěný skutkový stav nesprávně aplikoval ustanovení § 46 odst. 3 zákona, které možnost opravy položkového rozpočtu výslovně připouští. To má za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí.

52.         Předně poukazuji, že předmětem veřejné zakázky byla přístavba a přestavba Domu dětí a mládeže v Mohelnici v souladu se zadávacími podmínkami, v jejichž rámci zadavatel stanovil rovněž položkový rozpočet, který měli účastníci nacenit. Předmětem nabídek na veřejnou zakázku a celkové nabídkové ceny tak bylo provedení stavebních prací ve stanoveném rozsahu. Nebylo tedy na dodavatelích, aby primárně „nabídli“ předmět plnění. Povinností dodavatelů bylo v rámci podané nabídky toliko „nacenění“ zadavatelem stanoveného výkazu výměr a dílčího výkazu výměr. Předmět plnění veřejné zakázky/nabídky zůstal nezměněn. Neztotožňuji se proto se závěrem Úřadu, že dodáním dílčího výkazu výměr došlo k rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky, neboť tento předmět byl zadavatelem předem jednoznačně stanoven.

53.         Doplnění dílčího výkazu výměr tak lze v nyní řešené věci chápat jako odstranění formální vady nabídky a doplnění něčeho, co původně chybělo, neboť dodavatel dílčí výkaz výměr (v porovnání s výkazem výměr co do rozsahu a ceny marginální) administrativním pochybením k nabídce nepřiložil, na základě žádosti o objasnění jej však doplnil. Nemám proto za to, že by doplněním dílčího výkazu výměr došlo k nepřípustné materiální změně nabídky, neboť je zřejmé, že nabídka v materiálním smyslu - tedy ve smyslu nabízeného plnění - zůstala stejná. Vybraný dodavatel k ní však k žádosti o objasnění doplnil opomenutou (chybějící) dílčí část položkového rozpočtu, bez níž by nabídka nemohla obstát.

54.         Současně poukazuji, že doplnění dílčího výkazu výměr nemělo vliv ani na celkovou nabídkovou cenu ani na jiné kritérium hodnocení, neboť jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek současně byla nejnižší (celková) nabídková cena, která se doplněním dílčího výkazu výměr nijak nezměnila. Ke způsobu přecenění jednotlivých položek odkazuji na bod 46 odůvodnění napadeného rozhodnutí. V tomto směru tedy vybranému dodavateli nemohla vzniknout jakákoliv neoprávněná výhoda a nebyl vytvářen prostor pro manipulaci s nabídkami. K tomu doplňuji, že zadavatel v souladu se zásadou rovného zacházení vyzval k objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona všechny účastníky zadávacího řízení, neboť žádná z nabídek nesplnila v celém rozsahu zadávací podmínky. Související postup zadavatel transparentně zachytil ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jsem proto přesvědčen, že zadavatel postupoval rovněž v souladu se zásadami dle § 6 zákona.

55.         Za významnou mám v nyní řešené věci skutečnost, že předmětem doplnění nabídky vybraného dodavatele byl dílčí výkaz výměr, který představuje svou povahou dílčí část položkového rozpočtu. Pro opravu položkového rozpočtu stanoví zákon v § 46 odst. 3 zvláštní právní úpravu, dle které se považuje taková oprava za objasnění. Pojem opravy položkového rozpočtu není zákonem přímo definován, jeho systematické vyčlenění do zvláštního ustanovení § 46 zákona však vypovídá o zjevném úmyslu zákonodárce stanovit pro položkové rozpočty právní úpravu spíše „mírnější“ či „benevolentnější“, neboť z praxe zadávání veřejných zakázek vyplývá, že při sestavování položkových rozpočtů může snadno dojít k drobné (méně závažné) administrativní chybě, která může vést k rozporu nabídky se zadávacími podmínkami. Taková chyba je však snadno odstranitelná a její případné odstranění nebude mít vliv na výběr dodavatele. Zákonodárce výslovným projevem vůle „vyjmul“ opravu položkového rozpočtu z obecné úpravy § 46 odst. 2 zákona a upřesnil nad rámec shora citovaného čl. 56 směrnice. Odlišný právní režim opravy položkového rozpočtu dle § 46 odst. 3 zákona se proto jeví legitimní.

56.         To dále pramení i ze samotné podstaty položkového rozpočtu. Jeho prostřednictvím je dán „podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce“ (srov. § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Změna položkového rozpočtu tak není typicky způsobilá změnit rozsah nabízeného plnění (což by byla materiální - a tedy nepřípustná změna nabídky), nýbrž jej pouze blíže specifikovat. Materiální změnu nabídky lze velmi zjednodušeně chápat jako změnu, kdy je nabízený předmět plnění před změnou jiný než po jejím provedení. Takový výklad se pak jeví i v souladu s požadavkem SDEU (srov. rozsudek uvedeného soudu ze dne 29. 3. 2012 ve věci C-599/10, kde je v bodě 40 uvedeno: „Tento článek 2 však zejména nebrání tomu, aby údaje týkající se nabídky mohly být v konkrétních případech výjimečně opraveny nebo doplněny, zejména proto, že zjevně vyžadují pouhé objasnění nebo je třeba odstranit zjevné chyby v psaní, pokud tato změna ve skutečnosti nepovede k předložení nové nabídky. Uvedený článek tedy rovněž nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy obsahovaly takové ustanovení, jako je § 42 odst. 2 zákona č. 25/2006, podle kterého veřejný zadavatel může zájemce písemně požádat o objasnění jejich nabídky, aniž však může vyzvat zájemce ke změně nabídky nebo takovou změnu přijmout.[2]

57.         Úřad v napadeném rozhodnutí argumentuje tím, že i v případě položkového rozpočtu by mělo být přihlíženo k podmínkám dle § 46 odst. 2 zákona. K tomu poukazuji, že ustanovení § 46 odst. 1 zákona, na které § 46 odst. 2 odkazuje, výslovně předvídá možnost dodavatele na výzvu zadavatele doplnit další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Skutečnost, že v nabídce bude některá povinná součást absentovat, je tedy zákonem výslovně předpokládaná. Doplnění nabídky (o chybějící doklad) ustanovení § 46 odst. 2 zákona obecně připouští, neboť ne každé doplnění lze interpretovat jako nepřípustnou materiální změnu nabídky. V tomto smyslu není důvodu se domnívat, že by doplnění chybějící části položkového rozpočtu zákonodárce neměl v úmyslu připustit i v rámci opravy položkového rozpočtu v režimu méně striktní úpravy § 46 odst. 3 zákona, budou-li současně dodrženy zásady dle § 6 zákona.

58.         K tomu doplňuji, že ocenění dosud neoceněných položek (které byly předem jednoznačně stanoveny zadavatelem v dílčím výkazu výměr) výslovně připouští i důvodová zpráva k zákonu, která k ustanovení § 46 odst. 3 zákona uvádí: „Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium pro hodnocení nabídek. Zadavatel tedy může připustit změnu položkového rozpočtu (včetně ocenění dosud neoceněných položek nebo změnu ocenění položek, které již oceněny byly) předloženého dodavatelem v nabídce. Provedení takové změny není ze strany dodavatele nárokové, provádí se pouze na základě výzvy zadavatele podle § 46 odst. 1.“

59.         Pro úplnost pak podotýkám, že možnost opravy položkového rozpočtu ustanovení § 46 odst. 3 zákona výslovně podmiňuje tím, že nebude dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium pro hodnocení nabídek. Uvedenou podmínkou je rozsah případného doplnění položkového rozpočtu o ocenění dosud neoceněných položek (zde doložením dílčího výkazu výměr) značně limitováno, neboť je nutně spojeno se snížením ceny položek již oceněných, přičemž bude vždy záležet na úvaze dodavatele, nakolik vyhodnotí takový postup pro sebe jako výhodný. V nyní řešené věci tak nedošlo k faktickému zvýhodnění vybraného dodavatele oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení, neboť chtěl-li vybraný dodavatel žádosti o objasnění vyhovět, byl nucen v rámci opravy položkového rozpočtu snížit ceny ve výkazu výměr (bez ohledu na důvody, pro které nedoložil dílčí výkaz výměr již s nabídkou). Možnost doplnění položkového počtu v rámci postupu podle § 46 odst. 3 zákona tedy nepochybně není bezbřehá a fakticky naráží též na limity na straně dodavatele.

60.         Rozhodné je v daném případě posouzení toho, zda byly postupem podle § 46 zákona dodrženy všechny zde stanovené podmínky (zejména předchozí výzva zadavatele, absence vlivu na celkovou nabídkovou cenu a hodnotící kritéria a formální povaha provedené opravy) a zda - s ohledem na další okolnosti dané věci - nedošlo k porušení zásad dle § 6 zákona, tj. zejména zda nedošlo k porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti.

61.         Ke skutkovým okolnostem v nyní řešené věci konstatuji, že vybraný dodavatel podal ve stanovené lhůtě nabídku na veřejnou zakázku, načež byl v souladu s § 46 zákona vyzván zadavatelem k jejímu objasnění a doplnění (v rozsahu nyní projednávané věci k doložení dílčího výkazu výměr). Vybraný dodavatel dílčí výkaz výměr ve stanovené lhůtě doložil a současně upravil ocenění výkazu výměr tak, aby nebyla dotčena celková nabídková cena (ani jiné kritérium pro hodnocení nabídek). Změna ocenění stávajících položek ve výkazu výměr i nacenění dosud neoceněných položek v dílčím výkazu výměr bylo v souladu s § 46 odst. 3 zákona, upravující specifický režim pro položkové rozpočty, přípustné.

62.         Vady nabídky vybraného dodavatele tak byly postupem podle § 46 zákona odstraněny, načež zadavatel nebyl oprávněn vybraného dodavatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení podle ustanovení § 48 odst. 8 zákona ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené vybraným dodavatelem nesplňují zadávací podmínky nebo je vybraný dodavatel ve stanovené lhůtě nedoložil. Z uvedeného důvodu nemohl zadavatel ani ustanovení § 48 odst. 8 zákona ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) porušit. Současně jsem nenaznal ani jiné porušení zákona, potažmo jeho zásad zadavatelem.

63.         V rozsahu projednávané věci tak není naplněn první znak skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tj. že zadavatel nedodrží pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, které musí být naplněny kumulativně.

64.         Konstatuji proto, že jsem dospěl k závěru, že se zadavatel přestupku zjištěného Úřadem ve výroku I. napadeného rozhodnutí nedopustil.

65.         K relevanci právních závěrů rozhodnutí R0113/2019/VZ a R0023/2020/VZ doplňuji, že označená rozhodnutí vytyčují mantinely výkladu zákona - pokud jde o přípustnost změny nabídek - v rozhodovací praxi Úřadu. Byla v nich však řešena skutkově významně odlišná situace (záměna plnění) než v nyní projednávané věci (oprava položkového rozpočtu doplněním), což má za následek též odlišné právní posouzení ve vztahu k výrokům rozhodnutí, pročež právní závěry rozhodnutí R0113/2019/VZ a R0023/2020/VZ a tohoto rozhodnutí obstojí vedle sebe. V tomto smyslu jsem tedy přistoupil ke korekci právního závěru Úřadu a zrušení napadeného rozhodnutí.

K nezákonnosti napadeného rozhodnutí

66.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci. Podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, lze v řízení o rozkladu rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad v prvním stupni, zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví rozkladu a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků.

67.         Podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu platí, že pokud odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví. Podle § 257 písm. f) Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269 zákona.

68.         Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť zadavatel při objasňování nabídky vybraného dodavatele a při uzavření smlouvy na veřejnou zakázku postupoval přiměřeně a v souladu se zákonem. Tím není naplněn první znak skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tj. že zadavatel nedodrží pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky. Všechny znaky skutkové podstaty přestupku musí být naplněny kumulativně. Z toho důvodu jsem se nezabýval naplněním ostatních znaků skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, neboť takové posouzení je pro vydání tohoto rozhodnutí již nadbytečné.

69.         Napadené rozhodnutí je proto z důvodu nesprávného právního posouzení věci nezákonné, a to v intenzitě odůvodňující jeho zrušení, neboť jsem dospěl k závěru, že se obviněný zjištěného přestupku nedopustil. Za daných okolností nejsou dány ani podmínky pro uložení sankce podle § 268 zákona. Jsou tak splněny předpoklady pro zrušení napadeného rozhodnutí v celém rozsahu v souladu s § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu ve spojení s § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu a současně pro zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. f) zákona, neboť další vedení správního řízení by již postrádalo svého smyslu.

VI.          Závěr

70.         V rámci opravy položkového rozpočtu podle § 46 odst. 3 zákona je k žádosti zadavatele obecně přípustné i doplnění dosud neoceněných položek, které nebyly součástí původně podané nabídky. Jejich doplněním za daných okolností nedošlo k nepřípustné změně nabídky, neboť předmět plnění zůstal zachován a změnil se pouze položkový rozpočet, což je ustanovením § 46 odst. 3 zákona výslovně připuštěno. V daném případě tak nebyly splněny zákonné předpoklady pro vyloučení vybraného dodavatele podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona v návaznosti na § 48 odst. 8 zákona a obviněný se zjištěného přestupku nedopustil.

71.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad v napadeném rozhodnutí nepostupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení o přestupku, a to z důvodů uvedených v tomto rozhodnutí.

72.         Vzhledem k výše uvedenému, kdy jsem shledal důvody, pro které je nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení     

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží

město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 53 zákona v návaznosti na § 273 zákona.

 

[2] Zvýraznění v textu provedeno předsedou Úřadu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz