číslo jednací: 17917/2020/533/HČí
spisová značka: S0236/2020/VZ

Instance I.
Věc Projektová kancelář II
Účastníci
  1. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0236.pdf 477 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0236/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-17917/2020/533/HČí

 

                 Brno: 15. června 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, jehož se dopustil

  • obviněný – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5,

při zadávání veřejné zakázky »Poskytování evaluačních služeb k projektu „Projektová kancelář II“« ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 19. 3. 2019, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne pod systémovým číslem N006/19/V00007388, na kterou byla dne 19. 6. 2019 s dodavatelem NAVIGA 4, s.r.o., IČO 26756102, se sídlem U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, uzavřena »Smlouva o poskytování evaluačních služeb k projektu „Projektová kancelář II“« zveřejněná v registru smluv pod ID 8708607,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

 

I.

Obviněný – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky »Poskytování evaluačních služeb k projektu „Projektová kancelář II“« ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 19. 3. 2019, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne pod systémovým číslem N006/19/V00007388, nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 122 odst. 7 citovaného zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele NAVIGA 4, s.r.o., IČO 26756102, se sídlem U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, který nepředložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů specifikovaných zadavatelem v bodu 3.2.2 písm. a) a b) zadávací dokumentace (tj. výpis z evidence Rejstříku trestů apotvrzení příslušného finančního úřadu) požadovaných zadavatelemk prokázání splnění základní způsobilosti v bodu 3.2.1 písm. a) a b) zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 19. 6. 2019 uzavřel s jmenovaným vybraným dodavatelem smlouvu na plnění citované veřejné zakázky.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 – ukládá podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 1 500,- Kč(jeden tisíc pět set korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

 

I.              ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 19. 3. 2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne (dále jen „výzva k podání nabídek“) na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky »Poskytování evaluačních služeb k projektu „Projektová kancelář II“« (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předpokládanou hodnotu šetřené veřejné zakázky zadavatel stanovil v bodu 1.2.1 zadávací dokumentace v celkové výši 220 000 Kč bez DPH.

3.             Ve výzvě k podání nabídek obviněný výslovně uvedl, že „v souladu s § 53 odst. 1 zákona (…) vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na služby (…) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.“.

4.             Předmětem veřejné zakázky je podle bodu 2 výzvy k podání nabídek »realizace evaluace projektu, financovaného ze zdrojů Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) v rámci Evropských sociálních fondů pod názvem „Projektová kancelář II“ (dále také jen „projekt“), registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006929 v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Účelem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí poskytování služeb týkajících se evaluace všech klíčových aktivit projektu „Projektová kancelář II“ podle platných pravidel evaluace.«.

5.             Obviněný dne 6. 5. 2019 rozhodl o výběru dodavatele – NAVIGA 4, s.r.o., IČO 26756102, se sídlem U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „vybraný dodavatel“ nebo „dodavatel NAVIGA 4, s.r.o.“).

6.             Dne 19. 6. 2019 obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

II.            POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

7.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 25. 3. 2020 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, který byl zaevidován pod sp. zn. P0175/2020/VZ a jenž byl podavatelem podnětu doplněn dne 6. 4. 2020.

8.             V rámci šetření podnětu si pak Úřad vyžádal od obviněného vyjádření k jeho postupu a dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

9.             Dopisem č. j. ÚOHS-16295/2020/533/HČí ze dne 3. 6. 2020 požádal Úřad zadavatele o předložení listinného originálu výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vybraného dodavatele ze dne 4. 1. 2019 a doložení dokladu prokazujícího, k jakému datu zadavatel tento výpis obdržel.

10.         Po přezkoumání předložených podkladů dospěl Úřad k závěru, že obviněný nedodržel pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky.

III.         ZÁVĚRY ÚŘADU

11.         Podle § 90 odst. 1 věty prvé zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem.

12.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

13.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

14.         Podle ust. § 53 odst. 4, věty první až šesté, zákona pro zjednodušené podlimitní řízení platí, že zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 81 až 85, § 87 a 88 se použijí obdobně. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

15.         Podle ust. § 53 odst. 6, věty první, zákona pro zjednodušené podlimitní řízení platí, že se pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele použijí § 107 až 110 zákona a § 114 až 122 zákona obdobně.

16.         Podle ust. § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

17.         Podle ust. § 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

18.         Podle ust. § 228 odst. 1 písm. b) zákona předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona.

19.         Podle ust. § 211 odst. 3 zákona písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

20.         Podle ust. § 122 odst. 3 zákona zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a

b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.

21.         Podle ust. § 122 odst. 7 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5 zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

22.         Podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

23.         V bodu 3.1.1 zadávací dokumentace zadavatel stanovil dodavatelům povinnost prokázat splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele, přičemž jako kvalifikovaného dodavatele zadavatel označil dodavatele, který mj. „prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ“.

24.         V bodu 3.1.3 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „Dodavatel může ve smyslu § 53 odst. 4 ZZVZ nahradit v nabídce předložení veškerých dále uvedených dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Vybraný dodavatel bude následně k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů Zadavatelem vyzván postupem podle § 122 odst. 3 ZZVZ.“.

25.         Pod bodem 3.2.1 zadavatel dále stanovil požadavky na prokázání základní způsobilosti, když uvedl, že „Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.“.

26.         V bodu 3.2.2 zadavatel stanovil způsob prokázání základní kvalifikace, když uvedl, že „Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle ust. 3.2.1 písm. a) Zadávací dokumentace,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. 3.2.1 písm. b) Zadávací dokumentace,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. 3.2.1 písm. b) Zadávací dokumentace,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. 3.2.1 písm. c) Zadávací dokumentace,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. 3.2.1 písm. d) Zadávací dokumentace,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. 3.2.1 písm. e) Zadávací dokumentace.“.

27.         Z obsahu nabídky vybraného dodavatele vyplývá, že vybraný dodavatel k prokázání základní způsobilosti předložil prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a prostý sken podepsaného čestného prohlášení, v němž prohlašuje, že je dodavatelem, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele“.

28.         Úřad v kontextu níže uvedeného doplňuje, že v nabídce vybraný dodavatel předložil mj. i prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

29.         Výzvou ze dne 18. 4. 2019 zadavatel vyzval vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 písm. a) a odst. 4 a 5 zákona k předložení mj. „originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici“.

30.         Datovou zprávou ze dne 25. 4. 2019 doručil vybraný dodavatel zadavateli čestné prohlášení, které vybraný dodavatel předložil již v nabídce (viz odstavec 27 odůvodnění tohoto příkazu), a to ve formě konvertovaného dokumentu. Současně vybraný dodavatel připojil úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku opatřený konverzí dokumentu a některé doklady k prokázání technické a ekonomické kvalifikace.

31.         Výzvou ze dne 26. 4. 2019 zadavatel vyzval vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 písm. a) a odst. 4 a 5 zákona k předložení chybějících originálů dokladů:

- seznam významných služeb (čestné prohlášení)

- realizační tým (čestné prohlášení)“.

32.         Datovou zprávou ze dne 30. 4. 2019 doručil vybraný dodavatel zadavateli čestné prohlášení týkající se seznamu významných služeb a realizačního týmu.

33.         Dne 6. 5. 2019 zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele, s nímž dne 19. 6. 2019 zadavatel uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.

34.         Součástí předložené dokumentace o zadávacím řízení je mj. výpis vybraného dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4. 1. 2019 (včetně poštovní obálky doručené zadavateli dne 31. 5. 2019) a potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 6. 2019 o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.

K výroku I. tohoto příkazu

35.         V šetřeném případě Úřad považuje za nutné se nejprve vypořádat s otázkou, v jakém režimu byl zadavatel povinen při zadávání šetřené veřejné zakázky postupovat.

36.         Úřad obecně uvádí, že podle ust. § 24 zákona se režim veřejné zakázky určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený režim podle § 129. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim.

37.         Ze zadávací dokumentace (viz odstavec 2 odůvodnění tohoto příkazu) vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky v šetřeném případě činí 220 000 Kč bez DPH. S odkazem na ust. § 27 písm. a) zákona lze tedy konstatovat, že se v daném případě svou předpokládanou hodnotou jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

38.         Zadavatel však současně ve výzvě k podání nabídek výslovně uvedl, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitní řízení a vyzývá k podání nabídky dle § 53 odst. 1 zákona (viz odstavec 3 odůvodnění tohoto příkazu), čemuž odpovídají i jím činěné kroky v souvislosti se zadáváním předmětné veřejné zakázky.

39.         Je tak zřejmé, že zadavatel v šetřeném případě zahájil zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a dobrovolně se tak podrobil pod režim zákona; předmětnou veřejnou zakázku zadává v zadávacím řízení. Podle § 4 odst. 4 zákona pak platí, že pokud zadavatel zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento zákon.

40.         S ohledem na znění ustanovení § 248 odst. 2 zákona pak platí, že Úřad je příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem i ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu, která byla zadavatelem dobrovolně zadávána v zadávacím řízení podle zákona, přičemž z tohoto pohledu je nutno takovou veřejnou zakázku považovat za podlimitní veřejnou zakázku.

41.         K šetřenému případu Úřad dále uvádí následující.

42.         Obecně platí, že ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona ukládá zadavateli, aby po vyhodnocení předložených nabídek a výběru dodavatele vyzval vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. Vybraný dodavatel tak nemusí originály či ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci opětovně dokládat, pokud byly například již součástí nabídky. Při vymezení rozsahu požadovaných dokladů a informací přitom musí zadavatel vycházet z požadavků, které stanovil v zadávací dokumentaci.

43.         V šetřeném případě zadavatel stanovil v bodu 3.2.1 zadávací dokumentace (viz odstavec 25 odůvodnění tohoto příkazu) požadavky k prokázání základní způsobilosti, přičemž doklady, jimiž mohli účastníci základní způsobilost prokázat, následně specifikoval v bodu 3.2.2 zadávací dokumentace (viz odstavec 26 odůvodnění tohoto příkazu). Zadavatel pak ve vztahu ke stanoveným požadavkům k prokázání základní způsobilosti požadoval předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu, písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, písemného čestného prohlášení, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

44.         V bodu 3.1.3 zadávací dokumentace (viz odstavec 24 odůvodnění tohoto příkazu) současně zadavatel umožnil účastníkům předložení čestného prohlášení v nabídce k prokázání veškerých požadavků na kvalifikaci s tím, že zadavatel následně vyzve vybraného dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů podle § 122 odst. 3 zákona.

45.         Z nabídky vybraného dodavatele vyplývá, že v rámci nabídky předložil k prokázání základní způsobilosti pouze sken (tzn. kopii) čestného prohlášení ve vztahu k požadavkům zadavatele definovaným pod bodem 3.2.1 a) až e) zadávací dokumentace a dále kopii výpisu z obchodního rejstříku (která byla sice vybraným dodavatelem předložena k prokázání profesní způsobilosti, avšak jejím prostřednictvím mohla být prokazována i základní způsobilost dle bodu 3.2.1 písm. e) zadávací dokumentace).

46.         Vzhledem k tomu, že zadavatel přímo v zadávací dokumentaci definoval možnost nahrazení požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením, je zřejmé, že vybraný dodavatel předložil k prokázání základní způsobilosti čestné prohlášení v souladu se zadávací dokumentací. Potud tedy [tj. do okamžiku, než byl vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci na základě výzvy dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona] vybraný dodavatel svou povinnost ohledně prokázání základní způsobilosti splnil, když její prokázání v plné míře čestně prohlásil.

47.         Ačkoli zákon ve svém ust. § 53 odst. 4, větě čtvrté, zákona připouští zadavateli možnost vyžádat si v průběhu zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona již ukládá zadavateli ve vztahu k vybranému dodavateli přímo povinnost vyžádat si předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je již zadavatel nemá k dispozici).

48.         V šetřeném případě zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraného dodavatele výzvou ze dne 18. 4. 2019 o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci požádal, avšak v reakci na tuto výzvu vybraný dodavatel předložil pouze opakovaně čestné prohlášení, obsažené již v nabídce vybraného dodavatele (tentokrát však ve formě konvertovaného dokumentu, tzn. v originálu). Současně vybraný dodavatel připojil úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku opatřený ověřovací doložkou o konverzi dokumentu a některé další doklady k prokázání technické a ekonomické kvalifikace.

49.         Výzvou ze dne 26. 4. 2019 zadavatel sice opakovaně vyzval vybraného dodavatele k předložení dodatečných dokladů podle § 122 odst. 3 písm. a) a odst. 4 a 5 zákona, avšak jako chybějící doklady specifikoval pouze ty, které se týkaly prokazování technické kvalifikace (a nikoli základní způsobilosti).

50.         Na základě uvedených informací o předložených dokladech k prokázání základní způsobilosti vybraným dodavatelem v zadávacím řízení [ve spojení s povinností předložení originálních dokladů o kvalifikaci ve smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona] lze konstatovat, že předložením

  • originálu čestného prohlášení (viz odstavec 48, věta první, odůvodnění tohoto příkazu) vybraný dodavatel v souladu s bodem 3.2.2 písm. c) a d) zadávací dokumentace prokázal splnění základní způsobilosti

§    podle bodu 3.2.1. písm. b) zadávací dokumentace pouze částečně, a to ve vztahu ke spotřební dani (zbývající část – ve vztahu k ostatním daňovým nedoplatkům zachyceným v evidenci daní bylo nutno v souladu s bodem 3.2.2 písm. b) zadávací dokumentace prokázat potvrzením příslušného finančního úřadu); a

§    podle bodu 3.2.1. písm. c) zadávací dokumentace,

  • potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 6. 2019 o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému (viz odstavec 34 odůvodnění tohoto příkazu) vybraný dodavatel v souladu s bodem 3.2.2 písm. e) zadávací dokumentace zadávací dokumentace prokázal splnění základní způsobilosti

§    podle bodu 3.2.1. písm. d) zadávací dokumentace,

  • úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku opatřeného ověřovací doložkou o konverzi dokumentu (viz odstavec 48, věta druhá, odůvodnění tohoto příkazu) vybraný dodavatel v souladu s bodem 3.2.2 písm. f) zadávací dokumentace prokázal splnění základní způsobilosti

§    podle bodu 3.2.1. písm. e) zadávací dokumentace.

51.         Vybraný dodavatel však již v průběhu zadávacího řízení [ani v rámci doložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona] nepředložil s odkazem na znění bodů 3.2.2 písm. a) a b) zadávací dokumentace

  • výpis z evidence Rejstříku trestů [k prokázání základní způsobilosti dle bodu 3.2.1 písm. a) zadávací dokumentace], a
  • potvrzení příslušného finančního úřadu[k prokázání základní způsobilosti dle bodu 3.2.1 písm. b) zadávací dokumentace ve zbývajícím rozsahu – tj. ve vztahu k daňovým nedoplatkům zachyceným v evidenci daní s výjimkou daňových nedoplatků na spotřební dani].

52.         Na výše uvedeném ničeho ani nemění skutečnost, že součástí dokumentace o zadávacím řízení je mj. potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků vybraného dodavatele. Předmětné potvrzení totiž bylo elektronicky podepsáno ze strany finančního úřadu dne 20. 6. 2019. Z data elektronického podpisu vyznačeného na předmětném dokumentu je zjevné, že tento mohl být vybraným dodavatelem předložen až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, jelikož smlouva na plnění veřejné zakázky byla podepsána dne 19. 6. 2019. Uvedeným dokladem tak nemohla být prokázána základní způsobilost vybraného dodavatele v průběhu zadávacího řízení, tzn. před uzavřením smlouvy.

53.         Stejně tak na výše uvedeném závěru Úřadu o neprokázání základní způsobilosti vybraným dodavatelem v plném rozsahu ničeho nemění ani tvrzení obviněného, že „před uzavřením smlouvy měl k dispozici, byť ve fyzické podobě, originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“, kterým by mohla být mj. prokázána základní způsobilost dle bodu 3.2.1 písm. a) zadávací dokumentace. Úřad uvádí, že z předložené dokumentace vyplývá, že dne 31. 5. 2019 zadavatel obdržel od vybraného dodavatele poštou listinný originál výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4. 1. 2019. Podle § 228 odst. 2, věty první, zákona přitom platí, že zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Obecně je možno konstatovat, že pokud dodavatel předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší 3 měsíců, nedošlo k prokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu.[1] Jelikož v šetřeném případě je předmětný výpis vystaven ke dni 4. 1. 2019 a vybraný dodavatel podal zadavateli svou nabídku dne 15. 4. 2019 (tj. v poslední den lhůty pro podání nabídek) není pochyb o tom, že tento výpis (předložený zadavateli až dne 31. 5. 2019) nesplňuje zákonnou podmínku týkající se doby platnosti dle ust. § 228 zákona. Není tedy pochyb o tom, že tímto dokumentem nemohla být řádně kvalifikace vybraným dodavatelem prokázána.

54.         Nad rámec uvedeného považuje Úřad za vhodné upozornit obviněného, že v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona je nezbytné patřičnou kvalifikaci prokazovat prostřednictvím komunikace učiněné elektronicky. Úřad podotýká, že v případě výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů neshledává důvody, pro které by bylo možno tento dokument podřadit pod výjimky definované v ust. § 211 odst. 3 zákona, na něž se povinná elektronická forma nevztahuje. Úřad uvádí, že oproti běžné kontraktaci v soukromoprávním prostředí je zadávání veřejných zakázek v mnoha aspektech formalizovaný proces, čemuž odpovídá také ustanovení § 211 zákona, které klade požadavky na komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem probíhající v průběhu zadávacího řízení. Jak vyplývá z důvodové zprávy k citovanému ustanovení zákona, evropská zadávací směrnice (tj. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES) klade velký důraz na povinnou elektronizaci, přičemž tato skutečnost byla citovaným ustanovením zákona transponována tak, že zákon výslovně formuluje požadavek, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala písemně, a to elektronicky, s taxativně uvedenými výjimkami. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout i zákonem vyžadovanou přezkoumatelnost jednotlivých úkonů zadavatele v zadávacím řízení (mj. ze strany Úřadu). V tomto ohledu tedy dle názoru Úřadu došlo i k porušení pravidla dle § 211 odst. 3 zákona, nicméně pouze toto samotné pochybení by v případě řádného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nemuselo naplnit znak přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné ustanovení zákona vyžaduje i splnění podmínky vlivu na výběr. Nicméně ve zde posuzovaném případě je stěžejní skutečnost, že zadavatel ke dni podpisu smlouvy nedisponoval dokladem, na základě kterého by mohl dospět k závěru o prokázání kvalifikace dle bodu 3.2.1 písm. a) zadávací dokumentace vybraným dodavatelem a ačkoliv disponoval originálem výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento byl staršího data, než-li výslovně vyžaduje zákon.

55.         Vybraný dodavatel tak nepředložil zadavateli na základě výzvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona (ani jindy v průběhu zadávacího řízení) kompletní originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, konkrétně dokladů dle bodů 3.2.2 písm. a) a b) zadávací dokumentace k prokázání splnění základní způsobilosti dle bodů 3.2.1 písm. a) a b) zadávací dokumentace.

56.         Vzhledem k tomu, že ust. § 122 odst. 7 ukládá zadavateli povinnost vyloučit účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady a vzorky podle § 122 odst. 3 zákona, byl zadavatel povinen s odkazem na výše uvedené zjištěné skutečnosti vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučit. Zadavatel však vybraného dodavatele nevyloučil, čímž porušil pravidlo v ust. § 122 odst. 7 zákona, a naopak uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

57.         Pro úplnost Úřad konstatuje, že ačkoli ust. § 122 zákona je zařazeno v části čtvrté zákona, jež se týká pravidel pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek, a zadavatel v právě šetřeném případě zadával veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení, byl zadavatel povinen postupovat v souladu s citovaným ustanovením zákona, neboť s odkazem na ust. § 53 odst. 6, věty první, zákona pro zjednodušené podlimitní řízení platí použití mj. § 122 zákona obdobně.

58.         K vlivu na výběr dodavatele [jakožto podmínce pro spáchání správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona] Úřad uvádí, že jelikož (jak bylo prokázáno výše) v šetřeném případě byl zadavatel povinen vyloučit vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 zákona v návaznosti na § 122 odst. 3 písm. a) zákona, měl být vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení, jelikož neprokázal základní způsobilost v souladu se zadávací dokumentací. Vybraný dodavatel tedy nemohl být tím, se kterým zadavatel uzavře smlouvu. Zadavatel mohl případně vybrat dodavatele (účastníka zadávacího řízení) dalšího v pořadí nebo případně mohl zvolit další postupy, které mu zákon umožňuje, výsledkem zadávacího řízení však nemohlo být jeho ukončení uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Je tudíž zřejmé, že předmětné pochybení zadavatele spočívající v nevyloučení vybraného dodavatele mělo vliv na výběr dodavatele, neboť v případě zákonného postupu zadavatele by se vybraný dodavatel (tj. dodavatel NAVIGA 4, s.r.o.) nestal dodavatelem, kterému byla veřejná zakázka zadána.

59.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem se zadavatel dopustil přestupkupodle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to tím, že při zadávání veřejné zakázky nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 122 odst. 7 zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který nepředložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů specifikovaných zadavatelem v bodu 3.2.2 písm. a) a b) zadávací dokumentace (tj. výpis z evidence Rejstříku trestů apotvrzení příslušného finančního úřadu) požadovaných zadavatelemk prokázání splnění základní způsobilosti v bodu 3.2.1 písm. a) a b) zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 19. 6. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

K výroku II. tohoto příkazu

60.         Jelikož obviněný v šetřeném případě nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 122 odst. 7 zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který nepředložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů specifikovaných zadavatelem v bodu 3.2.2 písm. a) a b) zadávací dokumentace (tj. výpis z evidence Rejstříku trestů apotvrzení příslušného finančního úřadu) požadovaných zadavatelem k prokázání splnění základní způsobilosti v bodu 3.2.1 písm. a) a b) zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 19. 6. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky, dopustil se obviněný přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu.

61.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odstavec 1 písm. a) až c) zákona.

62.         Cena veřejné zakázky, při jejímž zadávání se obviněný v roli zadavatele dopustil přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu, činí dle bodu 3.1.1. smlouvy částku 208 120 Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tak činí částku 20 812 Kč.

63.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba přestupku 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

64.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

65.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. 

66.         Ke spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tj. přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu, došlo dnem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, tj. dne 19. 6. 2019. K uplynutí lhůty vymezené v § 270 odst. 5 zákona tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupek nezanikla.

67.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

68.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

69.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013, veškerá citovaná rozhodovací praxe soudů dostupná online na http://www.nssoud.cz).

70.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad vychází z úvahy, že se v šetřeném případě jedná předpokládanou hodnotou veřejné zakázky (i výší smluvní ceny za plnění veřejné zakázky) o veřejnou zakázku malého rozsahu. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). Z tohoto pohledu Úřad spatřuje ve spáchaném přestupku zadavatele závažnost nižší intenzity.

71.         Úřad dále v rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku obviněného konstatuje, že obviněný spáchal přestupek tím, že nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv vybraný dodavatel nepředložil zadavateli některé originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. V důsledku postupu obviněného byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybraného dodavatele, který měl být podle § 122 odst. 7 zákona vyloučen, a zadavatel s tímto vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu. Postupem obviněného v šetřeném případě tak byl porušen zákonem chráněný zájem na tom, aby plnění veřejné zakázky nebylo svěřeno dodavateli, který neprokázal splnění předem zadavatelem stanovené zadávací podmínky. Z obecného pohledu je tedy nutno považovat přestupek obviněného za typově závažný, neboť má potenciál ovlivnit férovost hospodářské soutěže mezi účastníky zadávacího řízení.

72.         Co se týče okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, Úřad přihlédl ke skutečnosti, že zadavatel v době před podpisem smlouvy disponoval alespoň listinným originálem výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4. 1. 2019. Ačkoli tímto výpisem nedošlo k prokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu, jelikož byl starší 3 měsíců (podrobněji viz odstavec 53 odůvodnění tohoto příkazu), lze k uvedenému přihlédnout alespoň v rámci polehčujících okolností, neboť zadavatel ještě před podpisem smlouvy získal informaci o tom, že v době těsně nesplňující podmínku tří měsíců, tj. k datu 4. 1. 2019 (a po dobu následujících 3 měsíců), by byl vybraný dodavatel oprávněn kvalifikaci prokazovanou předmětným výpisem prokázat. Lze totiž spatřovat podstatný rozdíl oproti situaci, kdy by například zadavatel obdržel (i třeba k danému okamžiku neplatné) doklady o kvalifikaci vybraného dodavatele až po podpisu smlouvy. Úřad má za to, že přestože uvedenou skutečností nelze zhojit pochybení zadavatele, lze k němu přihlédnout alespoň v rámci úvah o stanovení výše pokuty.

73.         Jako další související polehčující okolnost Úřad vyhodnotil tu skutečnost, že ačkoli není zřejmé, jakým způsobem a k jakému datu zadavatel získal potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků vybraného dodavatele (viz odstavec 52 odůvodnění tohoto příkazu), je z jeho obsahu zřejmé, že prokazuje splnění základní způsobilosti dle bodu 3.2.1 zadávací dokumentace (tj. v tom smyslu, že z něj není např. zřejmé, že by vybraný dodavatel měl daňové nedoplatky). Stejně tak z výše zmiňovaného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4. 1. 2019 nevyplývá, že by byl vybraný dodavatel trestán za trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu.

74.         Jako polehčující okolnost Úřad vyhodnotil i skutečnost, že zadavatel činil kroky k tomu, aby získal kompletní originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, když vybraného dodavatele alespoň vyzval k jejich předložení dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona. Zadavatel měl tedy vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem, který prokáže splnění požadované kvalifikace.

75.         Úřad neshledal žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti případu.

76.         Vzhledem k tomu, že Úřad v šetřeném případě shledal množství polehčujících okolností a neshledal žádné přitěžující okolnosti, je ve spojení s malou závažnosti spáchaného přestupku podle názoru Úřadu namístě uložení pokuty na samé dolní hranici zákonné sazby.

77.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Z výroční zprávy zadavatele za rok 2018 dostupné na oficiálních webových stránkách zadavatele na adrese https://www.cssz.cz/documents/20143/99590/2018_vyrocni_zprava_za_rok.pdf/43af8d3d-d070-44be-2bf6-8e2db284ea65 vyplývá, že příjmy zadavatele za rok 2018 činily 499,46 mld. Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného, neboť uložená pokuta je vzhledem k jeho rozpočtovým příjmům zcela marginální.

78.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

79.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a vzhledem ke spáchání přestupku přistoupil k uložení pokuty ve výši uvedené ve výroku II. tohoto příkazu.

80.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

 

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] viz například komentář – Podešva V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, Wolters Kluwer (ČR), Praha: 2016 – kde je uvedeno, že „Pokud dodavatel předloží výpis z SKD starší 3 měsíců, nedošlo k prokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz