číslo jednací: 11743/2020/532/DKu
spisová značka: S0090/2020/VZ

Instance I.
Věc ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - PAD sever
Účastníci
 1. KORID LK, spol. s r.o.
 2. Mikroelektronika spol. s r.o.
 3. EM TEST ČR spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 16. 7. 2020
Související rozhodnutí 11743/2020/532/DKu
21400/2020/323/PBl
Dokumenty file icon 2020_S0090.pdf 596 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0090/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-11743/2020/532/DKu

 

Brno: 20. 4. 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 2. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – KORID LK, spol. s r.o., IČO 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 26. 2. 2020 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
 • navrhovatel – Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 2. 2020 JUDr. Anetou Novotnou, vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Mačka & Novotná, v.o.s., IČO 04236939, se sídlem Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí,
 • vybraný dodavatel – EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771, se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 26. 2. 2020 společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 29316006, se sídlem Veselá 163/12, 602 00 Brno.

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - PAD sever“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 8. 2019 pod ev. č. Z2019-026713, ve znění oprav uveřejněných dne 12. 8. 2019, dne 19. 8. 2019 a dne 9. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 5. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 149-368254, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2019, dne 21. 8. 2019 a dne 10. 9. 2019,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí – ze dne 20. 2. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – KORID LK, spol. s r.o., IČO 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - PAD sever“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 8. 2019 pod ev. č. Z2019-026713, ve znění oprav uveřejněných dne 12. 8. 2019, dne 19. 8. 2019 a dne 9. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 5. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 149-368254, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2019, dne 21. 8. 2019 a dne 10. 9. 2019, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – KORID LK, spol. s r.o., IČO 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – (dále jen „zadavatel“), ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 26. 2. 2020 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 31. 7. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení na veřejnou zakázku „ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - PAD sever“. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 7. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 8. 2019 pod ev. č. Z2019-026713, ve znění oprav uveřejněných dne 12. 8. 2019, dne 19. 8. 2019 a dne 9. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 5. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 149-368254, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2019, dne 21. 8. 2019 a dne 10. 9. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dle bodu II.1.4) „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ „předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 70 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 11 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. Předmětem plnění jsou rovně služby rozvoje SW odbavovacích zařízení a souvisejícího BackOffice.“.

3.             Dle bodu II.1.5) „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ je předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6 807 600 Kč bez DPH.

4.             Dle bodu IV.2.2) „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ byla stanovena lhůta pro podání nabídek na 6. 9. 2019, 10:00 hod.

5.             „Oznámením o výběru dodavatele“ ze dne 16. 1. 2020 sdělil zadavatel účastníkům řízení, že vybraným dodavatelem se stala společnost EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771, se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín (dále jen „vybraný dodavatel“)

6.             Dne 31. 1. 2020 podal navrhovatel Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „navrhovatel“) „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele“ (dále jen „námitky“), které zadavatel „Rozhodnutím zadavatele o námitkách“ ze dne 13. 2. 2020 (dále také „rozhodnutí o námitkách“) odmítl.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 20. 2. 2020 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), stejnopis návrhu obdržel zadavatel téhož dne.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Podle ustanovení § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 20. 2. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

9.             Účastníky správního řízení jsou dle ustanovení § 256 zákona:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

10.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-05951/2020/532/DKu ze dne 24. 2. 2020.

11.         Dne 9. 3. 2020 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-07743/2020/532/DKu o částečném nevyhovění žádosti vybraného dodavatele o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0090/2020/VZ, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí a které tvoří přílohu tohoto spisu.

12.         Usnesením č. j. ÚOHS-09018/2020/532/DKu ze dne 27. 3. 2020 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

13.         Na základě žádosti vybraného dodavatele o nahlédnutí do spisu ze dne 27. 3. 2020 byl vybranému dodavateli dne 1. 4. 2020 pod č. j. ÚOHS-09785/2020/532/DKu, ÚOHS-09795/2020/532/DKu a ÚOHS-09797/2020/532/DKu, zaslán spisový materiál do jeho datové schránky s výjimkou dokumentů obsahujících obchodní tajemství.

14.         Na základě žádosti zadavatele o nahlédnutí do spisu ze dne 30. 3. 2020 byl zadavateli dne 1. 4. 2020 pod č. j. ÚOHS-09786/2020/532/DKu, ÚOHS-09795/2020/532/DKu a ÚOHS-09797/2020/532/DKu, zaslán spisový materiál do jeho datové schránky s výjimkou dokumentů obsahujících obchodní tajemství.

15.         Na základě žádosti navrhovatele o nahlédnutí do spisu formou zaslání konkrétních dokumentů ze dne 1. 4. 2020 byly navrhovateli dne 2. 4. 2020 pod č. j. ÚOHS-09920/2020/532/DKu tyto dokumenty zaslány.

16.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-10257/2020/532/DKu ze dne 3. 4. 2020 Úřad zadavateli nařídil z moci úřední podle § 61 odst. 1 správního řádu předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

17.         Usnesením č. j. ÚOHS-10356/2020/532/DKu ze dne 6. 4. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání vyjádření, zda souhlasí s tím, že se seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0090/2020/VZ, ačkoliv mu nebyly zpřístupněny dokumenty obsahující obchodní tajemství.

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-10358/2020/532/DKu ze dne 6. 4. 2020 určil Úřad vybranému dodavateli lhůtu k podání vyjádření, zda souhlasí s tím, že se seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0090/2020/VZ, ačkoliv mu nebyly zpřístupněny dokumenty obsahující obchodní tajemství.

Obsah návrhu

19.         Navrhovatel má za to, že vybraný dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, je přesvědčen, že referenční zakázka pro objednatele Dopravní podnik Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „referenční zakázka“), která byla doplněna na základě výzvy zadavatele dle § 46 odst. 1 zákona, nesplňuje požadavky na technickou kvalifikaci a je tak v rozporu s požadavky stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, a že je tedy i rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rozporu se zákonem.

20.         Navrhovatel uvádí, že účastníci měli dle zadávací dokumentace mimo jiné splnit technickou kvalifikaci doložením jedné významné zakázky, která současně splňuje následující požadavky:

 • „dodávka a implementace (instalace) odbavovacího zařízení pro minimálně 30 vozidel;
 • on-line komunikace zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy;
 • práce zařízení (čtení/zápis) s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443;
 • akceptace bankovních (EMV) karet pro účely úhrady jízdních dokladů“,

Dle navrhovatele referenční zakázka vybraného dodavatele tyto požadavky nesplňuje.

21.         Navrhovatel namítá, že vybraný dodavatel dodával kompletní odbavovací systém zajišťující on-line komunikaci, tj. palubní počítače, čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet pouze do 22 vozidel, do zbývajících 11 vozidel nedodával palubní počítače, ale pouze čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet, které však samy o sobě (bez palubních počítačů) on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy nezajišťují. Pro vysvětlení navrhovatel dodává, že tuto online komunikaci zajišťují zařízení disponující tzv. GSM modemem nebo modulem wifi, kterými disponují pouze palubní počítače.

22.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel výslovně požaduje, aby předmětem referované významné dodávky byl kompletní odbavovací systém pro minimálně 30 vozidel, který reálně zajišťuje a má v provozu on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy, a nikoli který online komunikaci sám reálně nezajišťuje a pouze ji umožňuje prostřednictvím dalších zařízení (tj. palubních počítačů), která však nebyla předmětem dodávky v rámci předmětné referenční zakázky.

23.         V souvislosti s výše uvedenými tvrzeními odkazuje navrhovatel na smlouvu k referenční zakázce, která je dostupná v registru smluv. Ve smlouvě navrhovatel zdůraznil následující pasáže; Předmětem plnění dané zakázky „(…) je upgrade odbavovacího systému u 22 vozidel v rámci systému MHD v Mladé Boleslavi. (…) Nabídka uchazeče vychází z předpokladu , že DPmMB potřebuje dovybavit 22 vozidel MHD, přičemž 11 vozidel je již vybaveno novým typem OS. Dále pak všech 33 vozidel bude vybaveno terminálem EMV ke čtení bankovních karet.” Ze smlouvy dále vyplývá, že v ke stávajícímu odbavovacímu systém bude doplněn certifikovaný platební terminál T2121, který akceptuje bankovní karty EMV a v nabízeném provedení není vybaven GSM modemem. „(…)S odbavovacími zařízeními řady EM 126 komunikuje terminál přes ethernet prostřednictvím switche, k přenosu dat je využita SIM karta v palubním počítači.”.

24.         Navrhovatel dále uvádí, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vůbec nevypořádal s argumentem, že předmětem plnění referenční zakázky nebyla dodávka palubních počítačů do všech referovaných 33 vozidel objednatele, ale pouze do 22 vozidel. Zadavatel se dle navrhovatele nesnažil toto tvrzení nikterak prověřit. Dle názoru navrhovatele měl zadavatel minimálně položit objednateli dotaz, zda předmětem referenční zakázky byla dodávka palubních počítačů do všech 33 vozidel nebo jakým způsobem byla realizována on-line komunikace na 11 vozidlech, do kterých nové palubní počítače dodány nebyly.

25.         Dle navrhovatele zadavatel v rozhodnutí o námitkách pouze uvedl, že dodávku palubních počítačů realizovanou v roce 2010 do potřebného počtu vybavených vozidel vůbec nezahrnoval. Navrhovatel upozorňuje, že kdyby tomu tak bylo, nemohl by zadavatel požadavek na „on-line komunikaci zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy“ považovat za splněný.

26.         Navrhovatel dále uvádí, že i když do výše zmiňovaných 11 vozidel palubní počítače dodával rovněž vybraný dodavatel, nelze tyto zahrnout do referenční zakázky, neboť se jednalo o samostatnou zakázku realizovanou již v roce 2010, tj. zakázku realizovanou o více jak 3 roky dříve, než je požadováno v bodě 5.3 zadávací dokumentace.

27.         Navrhovatel dále namítá, že ve „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel kromě 33 vozidel objednatele, následně vybavil ještě 9 vozidel objednatele odbavovacím systémem, přičemž zadavatel neprověřil, co bylo předmětem této dodávky. Navrhovatel uvádí, že se zadavatel nevypořádal s jeho námitkou, že pokud se i u těchto 9 vozidel jednalo pouze o dodávku a implementaci čteček čipových karet a čteček platebních karet, nikoliv také o dodávku a implementaci palubních počítačů, nelze považovat požadavek na on-line komunikaci s back-office nebo jinými návaznými systémy za splněný.

28.         Dle navrhovatele zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že „(…) každá z těchto sad umožňuje komunikaci on-line s back-office nebo jinými návaznými systémy“. Slovo „umožňuje však dle navrhovatele neznamená, že tyto sady „reálně zajišťují a mají v provozu on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy“, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci a zadavatel tak dle navrhovatele nepřípustně zmírňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

29.         Navrhovatel ve svém návrhu dále uvádí, že zadávací podmínky zadavatele nepřipouští sčítat několik samostatných dodávek menšího objemu. Upozorňuje, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že se z hlediska referenční zakázky jedná o dílčí plnění a lze vybavení dalších 9 vozidel připočítat k 33 vozidlům vybavených v roce 2017, což dle navrhovatele není přípustné. Dle navrhovatele se jednalo o dvě samostatná plnění poskytovaná s ročním rozestupem. Kdyby bylo účastníkům řízení povoleno sčítat jednotlivá plnění, musela by být dle navrhovatele tato možnost zakotvena v zadávací dokumentaci.

30.         Navrhovatel rovněž namítá, že nelze po uplynutí lhůty pro podávání nabídek prokazovat splnění technické kvalifikace uvedením zcela nových referenčních zakázek. Dle navrhovatele lze na základě § 46 zákona pouze doplnit stávající referenční zakázky. V této souvislosti odkazuje navrhovatel na rozhodnutí Úřadu R113/2019.

31.         Podle názoru navrhovatele zadavatel neprověřil relevantnost referenční zakázky vybraného dodavatele, čímž se nevypořádal s hlavní námitkou navrhovatele a porušil tak zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona. Rovněž dle navrhovatele porušil zadavatel ustanovení § 245 odst. 1 zákona, když se v rozhodnutí o námitkách dostatečně podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách navrhovatele.

32.         Navrhovatel uvádí, že mu hrozí újma v podobě popření jeho práva na zákonný postup v zadávacím řízení a práva na řádnou hospodářskou soutěž.

33.         Navrhovatel navrhuje, aby Úřad přezkoumal zákonnost úkonů zadavatele, zejména pak „rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele“ a „rozhodnutí zadavatele o námitkách“ a aby uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 26. 2. 2020 – označení obchodního tajemství

34.         Vybraný dodavatel Úřadu sdělil, že považuje za obchodní tajemství veškeré informace obchodní nebo technické povahy obsažené v jeho nabídce, údaje o kalkulaci cenové nabídky, údaje o technickém řešení vybraného dodavatele, položkové ceny uvedené v podobě dle přílohy č. 12 zadávací dokumentace – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny, údaje o referenčních zakázkách uvedené vybraným dodavatelem v rámci jednotlivých písemných objasněních nabídky ze dne 2. 12. 2019, 11. 12. 2019 a 9. 1. 2020 předložených zadavateli k jeho výzvám ze dne 22. 11. 2019, 4. 12. 2019 a 2. 1. 2020, a to včetně dokladů předložených dne 24. 1. 2020 v podobě originálů konvertovaných do elektronické podoby bez možnosti anonymizace citlivých údajů, smlouvy, objednávky a cenové a další údaje uvedené ve smlouvách či objednávkách a na fakturách, a dále kontaktní či osobní údaje uvedené na shora uvedených dokladech předložených zadavateli.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 2. 3. 2020

35.         Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že se v rozhodnutí o námitkách podrobně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedených v námitkách navrhovatele. Navrhovatel dle zadavatele ponechává jeho argumentaci záměrně bez povšimnutí.

36.         Dále zadavatel uvádí, že vybraný dodavatel předložil dostatek informací a dokladů, z nichž lze dovodit splnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem v plném rozsahu.

Dle zadavatele se jedná o tyto dokumenty:

 • Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 2. 12. 2019;
 • Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 11. 12. 2019;
 • Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 9. 1. 2020;
 • Potvrzení o plnění referenční zakázky vydané Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o. ze dne 7. 1. 2020;
 • Smlouva o dílo ze dne 31. 7. 2017, včetně položkového rozpočtu;
 • Předávací protokol č.111/01/2017;
 • Předávací protokol č.111/02/2017;
 • Předávací protokol č.111/03/2017;
 • Předávací protokol č.111/04/2017;
 • Předávací protokol č. 112/01/2017.

37.         Zadavatel uvádí, že z „Potvrzení o plnění referenční zakázky“ vydaném Dopravním podnikem Mladá Boleslav s.r.o. [… obchodní tajemství …]. Zadavatel dodává, že uvedené skutečnosti vyplývají rovněž ze smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017, z položkového rozpočtu a všech výše uvedených předávacích protokolů.

38.         Zadavatel upřesňuje, že v případě referenční zakázky „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“ dodal vybraný dodavatel Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o. [… obchodní tajemství …].

39.         Zadavatel dodává, že témuž objednateli nad rámec výše uvedeného vybavil dalších 9 autobusů odbavovacími zařízeními, což bylo potvrzeno i objednatelem, Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o.

40.         K argumentu navrhovatele, že měl zadavatel objednateli referenční zakázky (Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.) položit dotaz, zda předmětem referenční zakázky byla dodávka palubních počítačů do všech 33 vozidel objednatele nebo jakým způsobem byla realizována on-line komunikace na 11 vozech, do kterých nové palubní počítače dodány nebyly, zadavatel uvádí, že měl k dispozici dostatečné množství dokladů a informací, z nichž jednoznačně vyplývá, že požadavky uvedené v bodu 5.3 zadávací dokumentace byly naplněny a prokázány. Dle zadavatele je opětovné dotazování objednatele zcela nadbytečné, neboť „Potvrzením o plnění referenční zakázky vydané Dopravním podnikem Mladá Boleslav s.r.o.“ bylo doloženo, že tato zakázka vyhovuje požadavkům zadavatele.

41.         Zadavatel dále uvádí, že se problematikou palubních počítačů dodaných v roce 2010 vůbec nezabýval a tuto dodávku ani nezapočítával do potřebného počtu vybavených autobusů, tak jak je uvedeno v bodě 5.3 zadávací dokumentace. Zadavatel dodává, že ani vybraný dodavatel zakázku z roku 2010 do své nabídky nezahrnul a ani ji nezmínil v žádném pozdějším objasnění. Dle zadavatele je tak zpochybnění referenční zakázky navrhovatelem bezpředmětné.

42.         Dále zadavatel uvádí, že z poskytnutých dokladů a informací vyplývá, že [… obchodní tajemství …]. Dle názoru zadavatele lze vybavení dalších 9 vozidel připočítat k 33 vozidlům vybaveným v roce 2017, neboť se jedná o postupné dodávky téhož dodavatele témuž objednateli a z hlediska referenční zakázky je lze považovat za dílčí plnění. Dle názoru zadavatele tak bylo v rámci referenční zakázky potvrzené Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o. vybaveno celkem 42 vozidel.

43.         K možnosti uvádět nové reference po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel uvádí, že „(…) podle § 46 odst. 1 ZZVZ má možnost požádat účastníka zadávacího řízení, aby mu v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Z § 46 odst. 2 ZZVZ přitom dále vyplývá, že doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti se za změnu nabídky nepovažují a skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“. V této souvislosti odkazuje zadavatel na rozhodnutí předsedy Úřadu R0097/2018 a R351/2015. Dle zadavatele tak není možné akceptovat změnu týkající se údaje, který má být předmětem hodnocení a dále změnu, kterou účastník řízení napravuje svoji odbornou chybu. Dle zadavatele tak lze nově doloženou referenční zakázku, poté co zadavatel neuznal referenční zakázku doloženou v nabídce, uznat pro potřeby prokázání technické kvalifikace, neboť nové údaje a informace nebyly předmětem hodnocení dle kritérií hodnocení. K navrhovatelem zmiňovanému rozhodnutí R113/2019 zadavatel uvádí, že toto se týká změny původně nabízeného plnění, což je vždy nutné považovat za změnu nabídky, která je dle zákona nepřípustná.

44.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl podle § 265 písm. a) zákona, neboť postup zadavatele nezakládá důvody pro uložení nápravného opatření.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 9. 3. 2020

45.         K údajnému nesplnění požadavku zadavatele na on-line komunikaci zařízení s back-officem nebo jinými návaznými systémy u referenční zakázky vybraný dodavatel uvádí následující.

46.         Vybraný dodavatel zdůrazňuje, že palubní počítače nejsou jediným možným zařízením, prostřednictvím nichž probíhá vlastní odbavení cestujících ve vozidlech. Uvádí, že zadavatel nepožadoval doložení referenční zakázky, jejíž součástí by byla dodávka prostředků pro online komunikaci s centrálním systémem (např. vozidlový modem, palubní počítač s integrovaným modemem apod.). [… obchodní tajemství …].

47.         Dle vyjádření vybraného dodavatele bylo v rámci referenční zakázky dodáno [… obchodní tajemství …]. Vybraný dodavatel doplňuje, že způsob řešení přenosu dat při on-line komunikaci odbavovacích zařízení s back-office systémem nebo jinými návaznými systémy je u různých dodavatelů odbavovacích systémů různý, závisí pouze na konkrétním dodavateli.

48.         Vybraný dodavatel uvádí, že [… obchodní tajemství …].

49.         Dle vybraného dodavatele tak referenční zakázka splňuje požadavky na technickou kvalifikaci uvedené v bodě 5.3 zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel rovněž uvádí, že se zadavatel zabýval otázkou splnění požadavku na on-line komunikaci odbavovacího systému, když vybranému dodavateli opakovaně zasílal žádosti o objasnění nabídky a přezkoumával tak splnění tohoto požadavku.

50.         K namítané nepřípustnosti sčítání samostatných dodávek uvádí vybraný dodavatel následující.

51.         V případě 11 vozidel, do kterých byly palubní počítače dodány již v roce 2010, vybraný dodavatel uvádí, že [… obchodní tajemství …]. Dle vybraného dodavatele tak jsou argumenty navrhovatele směřující vůči počtu palubních počítačů a zpochybnění tak splnění technické kvalifikace zavádějící a nekorektní.

52.         Dále vybraný dodavatel uvádí, že potvrzením reference doložil vybavení 33 vozidel odbavovacími zařízeními splňující požadavky zadavatele a doložil také následné vybavení dalších 9 nových vozidel stejnými odbavovacími zařízeními. V období posledních třech let před zahájením zadávacího řízení tak bylo vybaveno celkem 42 vozidel.

53.         Vybraný dodavatel dále uvádí, že předmět referenční zakázky realizoval sám pro jednoho objednatele, z povahy věci se tak nemůže jednat o „sčítání“ kvalifikace (referencí) či o „několik samostatných dodávek menšího objemu“. Uvádí, že plnění bylo ze své technické podstaty realizováno postupně. Dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017 představuje plnění jeden celek z hlediska smluvního, technického, a tedy i „referenčního“ ve smyslu právní úpravy zadávání veřejných zakázek.

54.         K možnosti doložit zcela novou referenci vybraný dodavatel uvádí, že odkaz navrhovatele na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 2019, nemůže obstát, neboť skutkové okolnosti posuzované v tomto rozhodnutí se liší od nyní řešeného případu. Dle vybraného dodavatele nebyly v šetřeném případě nově doložené skutečnosti předmětem hodnocení. Dle vybraného dodavatele tak nelze tyto nově doložené reference v žádném případě považovat za neoprávněnou změnu nabídky. V této souvislosti vybraný dodavatel odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R0097/2018/VZ-25296/2018/321/OMa ze dne 30. 8. 2018.

55.         Vybraný dodavatel dodává, že podle části 10. zadávací dokumentace je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena. Kritéria technické či jiné kvalifikace tak předmětem hodnocení nejsou a nelze tak souhlasit s tvrzením navrhovatele, že by byl postup zadavatele rozporný se zákonem.

56.         Závěrem vybraný dodavatel uvádí, že návrh navrhovatele je ryze účelovým a obstrukčním jednáním, a dále že námitky obsažené v návrhu jsou nedůvodné. Dle vybraného dodavatele je jeho nabídka plně v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami, je v zadávacím řízení nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a je přesvědčen, že zadavatel postupoval v zadávacím řízení v souladu se zákonem.

57.         S ohledem na výše uvedené má vybraný dodavatel za to, že jsou splněny podmínky pro to, aby Úřad dle § 265 písm. a) zákona návrh navrhovatele zamítl.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 3. 4. 2020

58.         Zadavatel uvádí, že součástí správního spisu nejsou žádné nové skutečnosti a dokumenty, resp. vyjádření navrhovatele, k nimž by bylo třeba se dále vyjadřovat.

59.         Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na svá předchozí rozhodnutí a podání, zejména na rozhodnutí o námitkách a vyjádření k návrhu ze dne 2. 3. 2020, ve kterých se podrobně vyslovil k jednotlivým skutečnostem a uvedl relevantní argumentaci. Zadavatel dále odkazuje na vyjádření vybraného dodavatele ze dne 9. 3. 2020, v němž byl podle jeho názoru postup zadavatele označen za souladný se zákonem. Uvádí, že vybraný dodavatel ve svém vyjádření popsal referenční zakázku tak, že není pochyb o tom, že tato reference naplnila požadavky zadavatele dle zadávací dokumentace.

60.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl, neboť postup zadavatele nezakládá důvody pro uložení nápravného opatření.

Vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 3. 4. 2020

61.         Vybraný dodavatel uvádí, že součástí správního spisu nejsou žádné nové skutečnosti, doklady či vyjádření ostatních účastníků řízení, než ty, s nimiž se mohl seznámit při nahlížení do spisu dne 6. 3. 2020.

62.         Vybraný dodavatel odkazuje na svá tvrzení uvedená v jeho vyjádření ze dne 9. 3. 2020 a s ohledem na skutečnosti v něm uvedené trvá na tom, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 7. 4. 2020

63.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 2. 3. 2020 nepřináší žádná nová tvrzení ani důkazy a navrhovatel proto ve vztahu k jeho argumentům plně odkazuje na svůj návrh na zahájení správního řízení.

64.         Navrhovatel uvádí, že se zadavatel nezabýval jeho stěžejní námitkou, tj., že z celkového počtu 33 vozidel splňuje požadavek na on-line komunikaci zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy pouze 22 vozidel, neboť pouze do 22 vozidel dodal vybraný dodavatel kompletní odbavovací systém zajišťující on-line komunikaci, tj. palubní počítače, čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet, a že do zbývajících 11 vozidel byly dodány pouze čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet, které samy o sobě (bez palubních počítačů) on-line komunikaci s backofficem nebo jinými návaznými systémy nezajišťují.

65.         Navrhovatel dále uvádí, že vybraný dodavatel  ve svém vyjádření ze dne 9. 3. 2020 nepřináší žádná nová tvrzení ani důkazy a navrhovatel plně odkazuje na svůj návrh na zahájení správního řízení.

66.         Navrhovatel uvádí, že vybraný dodavatel ve svém vyjádření sám uvedl, že k online komunikaci odbavovacích zařízení využil 22 palubních počítačů, které byly dodány v rámci referenční zakázky a dalších 11 palubních počítačů, které byly u objednatele referenční zakázky v provozu  před její realizací.

67.         Navrhovatel trvá na tom, že ze zadávací dokumentace je zřejmé, že předmětem referované významné dodávky měl být kompletní odbavovací systém pro minimálně 30 vozidel, který reálně zajišťuje a má v provozu on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy, a nikoli který online komunikaci sám reálně nezajišťuje a pouze ji umožňuje prostřednictvím dalších zařízení, která však nebyla předmětem dodávky v rámci předmětné referenční zakázky.

68.         Navrhovatel uvádí, že nelze zaměňovat komunikaci [… obchodní tajemství …], neboť se jedná pouze o komunikaci zařízení v rámci vozidla. Navrhovatel dodává, že sám vybraný dodavatel sdělil, že [… obchodní tajemství …].

69.         Navrhovatel dále uvádí, že ve svém návrhu odkazoval na referenční nabídku (nabídku vybraného dodavatele, na základě které byla realizována referenční zakázka), ve které je uvedeno, že [… obchodní tajemství …].

70.         Navrhovatel uzavírá, že pokud zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně požadoval splnění funkce „on-line komunikace“ a předmětem dodávky ve vztahu k části vozidel nebyly palubní počítače, které jsou vybaveny GSM modemem, ani předmětem dodávky nebyla jiná myslitelná samostatná zařízení, která by byla vybavena GSM modemem, ani samostatné GSM modemy, nemůže referenční zakázka splňovat požadavek na vybavenost vozidel funkcí on-line komunikace.

71.         Navrhovatel dodává, že v případě vybavení dalších 9 autobusů v letech 2018 a 2019 odbavovacími zařízeními, nelze tyto přičíst k předchozí zakázce a sčítat tak několik zakázek menšího objemu.

72.         Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru vybraného dodavatele, neboť toto rozhodnutí je zatíženo vadou spočívající ve výběru dodavatele, který nesplnil zadávací podmínky a takto je v rozporu se zákonem.

Vyjádření zadavatele ze dne 7. 4. 2020

73.         Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že vybraný dodavatel označil za obchodní tajemství dokumenty, které byly zadavateli vybraným dodavatelem předloženy v průběhu zadávacího řízení z důvodu prokázání technické kvalifikace. Zadavatel měl tak možnost se s nimi seznámit již v průběhu zadávacího řízení a je mu obsah těchto dokumentů znám. Zadavatel tedy s ohledem na tuto skutečnost konstatoval, že souhlasí s tím, že  se seznámil se všemi podklady pro vydání rozhodnutí.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 7. 4. 2020

74.         Vybraný dodavatel ve svém vyjádření uvedl, že souhlasí  s tím, že se seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0090/2020/VZ, ačkoliv mu v návaznosti na žádost o nahlížení do spisu, prostřednictvím zaslání dokumentů, které tvoří podklady rozhodnutí, nebyly zpřístupněny dokumenty obsahující obchodní tajemství.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

75.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl  podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

76.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

77.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

78.         Podle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

79.         Podle § 46 odst. 2 zákona nemůže být nabídka po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

80.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

81.         Podle § 245 odst. 2 zákona pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

82.         Dle ustanovení § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

83.         Dle bodu II.1.4) „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ „předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 70 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 11 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. Předmětem plnění jsou rovně služby rozvoje SW odbavovacích zařízení a souvisejícího BackOffice.“.

84.         Dle bodu II.1.5) „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ je předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6 807 600 Kč bez DPH.

85.         Dle bodu 5.3. „Technické kvalifikace“ zadávací dokumentace „K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona doložit v seznamu významných zakázek minimálně jednu významnou zakázku v oblasti odbavovacích zařízení ve veřejné dopravě poskytnutou dodavatelem za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikaci objednatele. Významnou zakázkou v oblasti odbavovacích zařízení ve veřejné dopravě se přitom rozumí zakázka, která současně splňuje všechny následující minimální podmínky, parametry na předmět plnění takové významné zakázky:

 • dodávka a implementace (instalace) odbavovacího zařízení pro minimálně 30 vozidel,
 • on-line komunikace zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy,
 • práce zařízení (čtení/zápis) s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443 a
 • akceptace bankovních (EMV) karet pro účely úhrady jízdních dokladů“.

86.         Dle bodu 10.1 „Kritéria hodnocení“ zadávací dokumentace budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

87.         V rámci „Objasnění předložených informací a doplnění dokladů v rámci nadlimitní sektorové veřejné zakázky »Odbavovací zařízení IDOL – PAD sever«“ ze dne 2. 12. 2019 doložil vybraný dodavatel pro vyloučení všech pochybností o technické kvalifikaci další dvě referenční zakázky, a to zakázku „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“ (dále také „referenční zakázka“) a zakázku „Dodávka komponentů odbavovacího systému pro zajištění integrace do systému MOS“.

88.         V „Opakované žádosti o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ ze dne 4. 12. 2019 zadavatel uvedl [… obchodní tajemství …].

89.         V rámci „Objasnění předložených informací a doplnění dokladů v rámci nadlimitní sektorové veřejné zakázky »Odbavovací zařízení IDOL – PAD sever«“ ze dne 11. 12. 2019 vybraný dodavatel uvedl, že na základě Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017 byla v prosinci 2017 dodána Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o., IČO 25137280, se sídlem tř. Václava Klementa 1439, 29301, Mladá Boleslav II (dále také „Dopravní podnik Mladá Boleslav“) „následující zařízení sloužící k odbavování cestujících ve vozidlech MHD [… obchodní tajemství …].

90.         Dle přílohy č. 1 „Položkový rozpočet“ Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017 – se ve smlouvě vybraný dodavatel zavázal dodat Dopravnímu podniku Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …].

91.         Dle předávacího protokolu č. 111/01/2017 ze dne 29. 11. 2017 bylo vybraným dodavatelem předáno odběrateli Dopravní podnik Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …].

92.         Dle předávacího protokolu č. 111/02/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo vybraným dodavatelem předáno odběrateli Dopravní podnik Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …].

93.         Dle předávacího protokolu č. 111/03/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo vybraným dodavatelem předáno odběrateli Dopravní podnik Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …].

94.         Dle předávacího protokolu č. 111/04/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo vybraným dodavatelem předáno odběrateli Dopravní podnik Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …].

95.         V „Opakované žádosti o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ ze dne 2. 1. 2019 zadavatel k referenční zakázce „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“ uvedl „(…) stále nebyla odstraněna nejasnost ohledně množství dodaných odbavovacích terminálů a množství dodaných platebních terminálů, včetně jejich instalace. [… obchodní tajemství …], přičemž stále není postaveno najisto, zda se jedná o zadavatelem požadovaný parametr na věcné vymezené daného kvalifikačního kritéria, tedy dodávku a implementaci (instalaci) odbavovací zařízení; [… obchodní tajemství …]. Souhrnný předávací protokol č.112/01/2017, který by měl dokládat dodávku, montáž a zprovoznění odbavovacích systémů je pak zcela nečitelný.“

96.         V rámci „Objasnění předložených informací a doplnění dokladů v rámci nadlimitní sektorové veřejné zakázky »Odbavovací zařízení IDOL – PAD sever«“ ze dne 9. 1. 2020 vybraný dodavatel uvedl, že [… obchodní tajemství …]. Z dodaných dokumentů tak je zcela zřejmé, že uvedená referenční zakázka obsahovala dodávku a implementaci (instalaci) odbavovacích zařízení do více než 30 vozidel.“.

97.         V „Potvrzení o plnění referenční zakázky“ ze dne 7. 1. 2020, podepsaném Ing. Markem Džuvarovským, jednatelem společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., je uvedeno, že vybraný dodavatel [… obchodní tajemství …].

98.         Dle bodu 3. „Seznam dokladů, které vybraný dodavatel doložil v rámci objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ „(…) Z Potvrzení o plnění referenční zakázky ze dne 7. 1. 2020 vydaného Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o. vyplývá, že společnost EM TEST ČR spol. s r.o. [… obchodní tajemství …]. Komise konstatovala, že „případě referenční zakázky objednatele Dopravní podnik Mladá Boleslav, a.s. byly potřebné doklady o kvalifikaci doloženy a požadovaná kvalifikace byla touto referenční zakázkou vybraného dodavatele, EM TEST ČR spol. s r.o. prokázána v plném rozsahu.“.

99.         Dle „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 1. 2020 se vybraným dodavatelem stala společnost EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771, se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín.

Právní posouzení

100.     Navrhovatel v šetřeném případě brojí proti výběru dodavatele. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel postupoval v rozporu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona, neboť vybraný dodavatel nesplnil požadavky na technickou kvalifikaci. Navrhovatel v návrhu dále upozorňuje, že vybraný dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace uvedením zcela nové referenční zakázky, kterou doložil na základě žádosti zadavatele o objasnění předložených informací a doplnění dokladů, a to po uplynutí lhůty pro podání nabídek, což je dle navrhovatele v rozporu se zákonem. Navrhovatel v návrhu rovněž uvádí, že v rámci rozhodnutí o námitkách nebyly vypořádány všechny jeho námitky. Úřad se nejprve s ohledem na dikci ustanovení § 263 odst. 5 zákona vyjádří k námitce týkající se způsobu vypořádání námitek navrhovatele.

K vyřízení námitek navrhovatele zadavatelem

101.     Ustanovení § 245 odst. 1 zákona mj. stanoví, že součástí rozhodnutí o námitkách musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.

102.     Z obsahu námitek plyne, že navrhovatel námitkami brojí proti výběru dodavatele. Domnívá se, že vybraný dodavatel nesplnil technickou kvalifikaci, neboť podle jeho názoru významná zakázka doložená vybraným dodavatelem nesplňuje požadavek zadavatele na on-line komunikaci zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy, neboť z celkového referovaného počtu 33 vozidel splňuje podle jeho názoru uvedený požadavek pouze 22 vozidel, což odůvodňuje tím, že do 11 vozidel vybraný dodavatel nedodával palubní počítače, ale pouze čtečky čipových a bankovních karet, které bez palubních počítačů (samy o sobě) on-line komunikaci nezajišťují. Dále navrhovatel v námitkách upozorňuje, že ačkoliv palubní počítače do zbývajících 11 vozidel objednatele sice také dodával vybraný dodavatel, nelze toto zahrnout do referenční zakázky, neboť uvedená dodávky byla provedena před více než třemi lety před zahájením zadávacího řízení, jak požaduje zadávací dokumentace. Navrhovatel rovněž upozorňuje na skutečnost, že zadavatel ve „Výsledku posouzení splnění podmínek vybraného dodavatele“ mj. uvedl, že vybraný dodavatel následně vybavil odbavovacím systémem dalších 9 vozidel objednatele. V návaznosti na uvedené navrhovatel v námitkách jednak apeluje na zadavatele, aby prověřil, co bylo předmětem plnění této dodávky, neboť se domnívá, že pokud by se jednalo u těchto 9 vozidel pouze o dodávku čteček čipových karet a čteček platebních karet (a nikoliv dodávku palubních počítačů) nesplnila by tato vozidla požadavek na on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy a nebylo by možné je počítat do požadovaného počtu 30 vozidel. Současně však zastává názor, že zadávací podmínky neumožňují pro prokázání kvalifikace sčítat několik samostatných dodávek o menším objemu. Navrhovatel rovněž zastává názor, že po uplynutí lhůty pro podávání nabídek nelze prokazovat plnění technické kvalifikace uvedením zcela nových referenčních zakázek.

103.     Zadavatel, dle názoru Úřadu, uvedené námitky vypořádal věcným, srozumitelným a přezkoumatelným způsobem, a to v dostatečné míře podrobností. V rozhodnutí o námitkách konkrétně uvedl důvody, které jej vedly k výběru vybraného dodavatele, když konstatoval: „(…)„Zadavatel po pečlivém posouzení dospěl k závěru, že se s námitkou stěžovatele neztotožňuje, neboť je přesvědčen, že vybraný dodavatel předložil dostatek informací a dokladů, z nichž lze dovodit, že vybraný dodavatel splnění kvalifikace prokázal v plném rozsahu. Těmito doklady jsou následující dokumenty: Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 2. 12. 2019; Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 11. 12. 2019; Objasnění předložených informací a doplnění dokladů ze dne 9. 1. 2020; Potvrzení o plnění referenční zakázky vydané Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o. ze dne 7. 1. 2020; Smlouva o dílo ze dne 31. 7. 2017 včetně položkového rozpočtu; Předávací protokol č. 111/01/2017; Předávací protokol 111/02/2017; Předávací protokol 111/03/2017; Předávací protokol 111/04/2017.“.Zadavatel rovněž uvedl, že z „Potvrzení o plnění referenční zakázky vydaném Dopravním podnikem Mladá Boleslav vyplývá, [… obchodní tajemství …]. Ze smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017, z položkového rozpočtu a všech výše uvedených předávacích protokolů navíc dále vyplývá, [… obchodní tajemství …]. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách dále shrnul, že na základě „(…) objektivních, vybraným dodavatelem předložených objasnění a dokladů uzavírá, že v případě referenční zakázky vybraný dodavatel dodal Dopravnímu podniku Mladá Boleslav [… obchodní tajemství …]. Tato dodávka je tedy již sama o sobě dostatečnou k prokázání splnění technické kvalifikace v požadovaném rozsahu.“.

104.     Zadavatel se rovněž dostatečně konkrétním, srozumitelným, věcným a přezkoumatelným způsobem vyjádřil i k námitkám, jež se týkaly nemožnosti akceptace referenční zakázky poskytnuté dříve než v posledních třech letech a rovněž k námitce týkající se možnosti sčítání několika samostatných dodávek o menším objemu.  V této souvislosti zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl: „(…) že se problematikou palubních počítačů dodaných v roce 2010 nezabýval a v posuzování splnění technické kvalifikace tuto dodávku do potřebného počtu vybavených autobusů vůbec nezahrnoval (…) Z hlediska posouzení splnění technické kvalifikace je tedy tato námitka bezpředmětná. (…) z informací a dokladů předložených vybraným dodavatelem (…) vyplývá vybavení [… obchodní tajemství …]. Pokud jde o možnost sčítání několika dodávek menšího objemu (…) ani tato námitka není důvodná (…) V daném případě jde o postupné dodávky, navíc dodávky téhož dodavatele témuž objednateli, přičemž obě dodávky lze považovat z hlediska referenční zakázky za dílčí plnění (…) je tedy navíc možné vybavení dalších 9 vozidel připočítat k 33 vozidlům vybavených v prosinci 2017.“.K námitce navrhovatele týkající se nemožnostiprokázání plnění technické kvalifikace uvedením zcela nových referenčních zakázek po uplynutí lhůty pro podávání nabídek zadavatel v rozhodnutí o námitkách mj. uvedl: „Zadavatel se s tvrzením stěžovatele (…) neztotožňuje. Způsob, jakým postupoval při objasnění předložených informací, je totiž zcela v souladu se zákonem a ustálenou praxí v obdobných případech. Tento postup je jednak předvídán zákonem, který v § 46 odst. 2 ZZVZ stanoví, že doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z dikce tohoto zákonného ustanovení tedy vyplývá, že účastníci jsou v rámci objasňování oprávněni odstranit určité chyby své nabídky, které nemají vliv na nabídkovou cenu a nejsou předmětem hodnocení (…) Za druhé je třeba vzít v potaz, že skutečnost, zda dodavatel je nebo není kvalifikován, je objektivním stavem. V případě objasňování předložených informací tedy jde jen o prokázání tohoto stavu. Lze tedy uzavřít, že uznání nově doložené referenční zakázky vybraným dodavatelem poté, co zadavatel neuznal referenční zakázku doloženou v nabídce, je postup souladný se ZZVZ, neboť nové informace a údaje nebyly předmětem hodnocení dle kritérií hodnocení.“.

105.     Výše uvedené lze shrnout, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách zcela adekvátně reagoval na podstatu námitek, přičemž skutečnost, že zadavatel zastává odlišný právní názor než navrhovatel, nelze považovat za nedostatečné vypořádání se s námitkami.

106.     Navrhovatel v podaném návrhu namítá, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vůbec nevypořádal s argumentem, že předmětem plnění referenční zakázky nebyla dodávka palubních počítačů do všech referovaných 33 vozidel objednatele, ale pouze do 22 vozidel. Zadavatel se dle navrhovatele nesnažil toto tvrzení nikterak prověřit. Dle navrhovatele se zadavatel rovněž nevypořádal s jeho námitkou, že pokud se i u 9 vozidel (které vybraný dodavatel vybavil odbavovacím systémem následně po vybavení 33 vozidel objednatele) jednalo pouze o dodávku a implementaci čteček čipových karet a čteček platebních karet, nikoliv také o dodávku a implementaci palubních počítačů, nelze považovat požadavek na on-line komunikaci s back-office nebo jinými návaznými systémy za splněný.

107.     Z reakce zadavatele na námitky navrhovatele vyplývá, že zadavatel měl postaveno na jisto, že dodávka sad odbavovacích zařízení [… obchodní tajemství …] splňuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem v bodě 5.3 zadávací dokumentace. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně popsal, z jakých podkladů při posouzení referenční zakázky doložené vybraným dodavatelem čerpal a rovněž na základě jakých důvodů posoudil, že tato referenční zakázka splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel rovněž popsal vybraným dodavatelem dodané části systému, které splňovaly všechny zadavatelem požadované funkce [… obchodní tajemství …]. S ohledem na uvedené má Úřad zato, že pokud zadavatel v rozhodnutí o námitkách výslovně uvedl části systému, které považoval za dostačující pro splnění jím stanovených podmínek na prokázání kvalifikace odbavovací terminály, [… obchodní tajemství …], již z logiky věci plyne, že palubní počítače do výčtu nezbytných částí systému pro splnění jeho požadavků na prokázání kvalifikace nezahrnoval. Pokud se tedy zadavatel výslovně v rozhodnutí o námitkách nevyjádřil k námitce navrhovatele, podle níž nebyly palubní počítače dodány do všech 33 vozidel, ale na druhou stranu vysvětlil, že pokud do 33 vozidel byly dodány čtečky čipových a platebních karet, považuje předmětnou referenci za odpovídající jeho požadavkům, Úřad nepovažuje uvedený postup zadavatele při vypořádání námitek za nepřezkoumatelný. Pro rozptýlení jakýchkoliv pochybností Úřad uvádí, že právě uvedený závěr nelze chápat tak, že by Úřad jakkoliv slevoval z nároků kladených na rozhodnutí o námitkách. Je však potřeba vždy posoudit, v čem tkví podstata rozporované skutečnosti. V tomto ohledu Úřad akcentuje, že podrobný popis důvodů, pro které zadavatel akceptoval referenční zakázku vybraného dodavatele, z něhož lze dovodit, že palubní počítače nebyly pro zadavatele podstatné pro posouzení splnění požadavků zadavatele, nepovažuje Úřad za jednání, které by činilo rozhodnutí o námitkách za učiněné v rozporu s § 245 odst. 1 zákona, neboť tato informace nemá dopad na to, co navrhovatel rozporoval (proti čemu brojil).

108.     Co se týče námitky navrhovatele, že pokud v případě vybavení dalších 9 vozidel odbavovacími zařízeními nebyly součástí dodávky palubní počítače, nelze považovat požadavky na technickou kvalifikaci uvedené v bodě 5.3 zadávací dokumentace za splněné, zadavatel v daném případě vypořádal danou námitku obdobně jako námitku předchozí, a sice tak, že objasnil, z jakých podkladů zjistil, jaké části odbavovacího zařízení byly do zmíněných 9 vozidel dodány a co uvedené dodané sady umožňují. Vysvětlil, že i v případě těchto následně vybavených 9 vozidel dospěl na základě informací a dokladů předložených vybraným dodavatelem k závěru, že tato vozidla byla vybavena kompletními sadami odbavovacího zařízení, [… obchodní tajemství …], přičemž každá z těchto sad umožňuje komunikaci on-line s back-office nebo jinými návaznými systémy, práci s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443 a akceptaci bankovní (EMV) karty pro účely úhrady jízdních dokladů. S odkazem na výše uvedený závěr Úřadu, podle něhož lze z podrobného popisu důvodů, pro které zadavatel akceptoval referenci doloženou vybraným dodavatelem, dovodit, že palubní počítače nebyly pro zadavatele podstatné pro posouzení splnění požadavků zadavatele, nepovažuje Úřad uvedený postup zadavatele při vypořádání námitek navrhovatele za jednání, které by činilo rozhodnutí o námitkách za učiněné v rozporu s § 245 odst. 1 zákona.

109.     S ohledem na výše uvedené Úřad uzavírá, že neshledává postup zadavatele při vyřizování námitek navrhovatele za rozporný s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, neboť zadavatel se s jednotlivými tvrzeními navrhovatele v námitkách vypořádal věcným způsobem, jasně a srozumitelně a v dostatečné míře podrobností. Úřad tudíž v šetřeném případě neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 5 zákona. Dále se tedy již Úřad bude zabývat samotným postupem zadavatele při výběru vybraného dodavatele.

K možnosti doplnění nových referencí dle § 46 zákona

110.     Úřad v obecné rovině k problematice objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 zákona uvádí, že zákon zapovídá změnu nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek, připuštěno je však její doplnění na základě žádosti zadavatele o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. K účelu § 46 zákona se vyjadřuje komentářová literatura takto: „Odpovědnost za prokázání splnění podmínek účasti a odpovědnost za podanou nabídku (její úplnost a správnost) nese účastník zadávacího řízení. V praxi veřejného zadávání se může stát, že obsah (resp. výklad) nabídky či žádosti o účast nebude vždy zcela jasný anebo část relevantních dokladů nebude vůbec doložena. Ačkoli procedura zadávacího řízení je formalizovaná a splnění zadávacích podmínek by primárně mělo vyplynout již z podané žádosti o účast anebo nabídky, zadavatel se může rozhodnout, že požádá účastníka zadávacího řízení o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, resp. ve vazbě na položkový rozpočet může být nabídka dokonce upravena. Účelem takového postupu je ověření, zda lze přesvědčivě učinit závěr, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla stanovená zákonem a zadávací dokumentací. Jen takový dodavatel může být vybrán z účastníků zadávacího řízení a povolán k realizaci veřejné zakázky.“ [DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017].

111.     Úřad dále uvádí, že podle § 46 odst. 2 zákona lze u nabídky provést pouze její doplnění nebo objasnění na základě žádosti zadavatele, a to pouze tehdy, pokud doplněné skutečnosti nejsou předmětem hodnocení. Pro upřesnění je pak v daném ustanovení konstatováno, že takovéto doplnění nabídky se za změnu nepovažuje. V této souvislosti lze odkázat na komentář k citovanému ustanovení § 46 odst. 2 zákona uvedený v Systému ASPI – stav k 24. 4. 2019 [pozn. Úřadu: jedná se o komentář -  Podešva V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, Wolters Kluwer (ČR), Praha: 2016], kde je uvedeno, že „(…) nabídka nemůže být sice měněna, nicméně může být doplněna o údaje, doklady, vzorky nebo modely podle komentovaného odstavce 1, a to za předpokladu, že takto doplněné údaje, doklady, vzorky nebo modely nebudou předmětem hodnocení dle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení. Zadavatel tak je oprávněn požadovat doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů do nabídky účastníka zadávacího řízení, musí se však jednat pouze o doplnění takových údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které následně nebude na základě kritérií hodnocení hodnotit. Zákon výslovně stanoví, že v případě, kdy zadavatel požaduje doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, přičemž tyto nejsou/nebudou předmětném hodnocení, se za změnu nabídky nepovažuje doplnění údajů, které se týkají prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (zejm. podmínky kvalifikace, ale i další podmínky účasti dle § 37).“.

112.     V prověřovaném případě doručil zadavatel navrhovateli „Žádost o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ ze dne 22. 11. 2019, ve které zadavatel vyzval vybraného dodavatele k objasnění nesrovnalostí a k doložení dalších dokladů, ze kterých by bylo zřejmé jednoznačné splnění požadavků zadavatele na dříve doloženou referenční zakázku „Odbavovací zařízení pro město Wroclaw“. V reakci na tuto žádost vybraný dodavatel mimo jiné doplnil další 2 referenční zakázky („Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“ a „Dodávka komponentů odbavovacího systému pro zajištění integrace do systému MOS“), které dle jeho názoru splňují požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci a byly realizovány v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení.

113.     Úřad uvádí, že z „Žádosti o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“, kterou zadavatel vyzval vybraného dodavatele k objasnění a doplnění dokladů, jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace, plyne, že uvedenou žádostí zadavatel aktivoval institut § 46 zákona, jehož prostřednictvím ověřoval kvalifikovanost vybraného dodavatele. Z citovaného ustanovení zákona plyne, že vybraný dodavatel v návaznosti na žádost zadavatele mohl v daném případě nabídku nejen objasnit, ale i doplnit např. o další údaje či doklady, jelikož prostřednictvím žádosti zadavatel zjišťoval informace vztahující se ke kritériu technické kvalifikace. Úřad v tomto ohledu ověřil, že dle zadávací dokumentace je jediným hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena (viz bod 86 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Je tedy zřejmé, že kritérium technické kvalifikace nebylo v prověřovaném případě stanoveno jako kritérium hodnocení, a proto lze konstatovat, že doklady předkládané v souvislosti s objasněním kvalifikace vybraného dodavatele nemají dopad do hodnocení nabídek.

114.     Ve vztahu k možnosti doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů má Úřad za to, že je vždy třeba reflektovat skutečnost, co je prostřednictvím žádosti ve smyslu § 46 zákona vyjasňováno či doplňováno, zda tímto postupem nedochází ke změně nabídky. V daném případě, jak již bylo opakovaně uvedeno, se jednalo o zjišťování skutečností vztahujících se ke kvalifikovanosti vybraného dodavatele. Úřad má za to, že právě tento fakt je velmi významný v tom, zda je zadavatel oprávněn nově dodané reference od vybraného dodavatele akceptovat a tyto zahrnout do posuzování splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. Jelikož se jedná o posouzení kvalifikace vybraného dodavatele, má Úřad za to, že je zadavatel oprávněn tyto další reference přijmout a posoudit, zda je jejich prostřednictvím eventuálně vybraný dodavatel kvalifikován (pakliže by dospěl k závěru, že k prokázání technické kvalifikace původně předložené referenční zakázky nepostačovaly). Skutečnost, že tyto reference byly doloženy prostřednictvím doplnění nabídky, dle názoru Úřadu neznamená, že by byla nabídka změněna. Jak bylo uvedeno již výše, § 46 odst. 2 zákona výslovně pracuje s tím, že nabídka může být doplněna, avšak nesmí být změněna. Dle názoru Úřadu se tedy v případě doplnění dalších referencí nejedná o změnu nabídky, nýbrž o doplnění skutečností vztahujících se ke kvalifikaci vybraného dodavatele. Úřad v kontextu právě uvedeného konstatuje, že nepřehlédl ani rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 2019, na které odkazuje i sám navrhovatel, týkající se výkladu § 46 odst. 2 zákona. Avšak v daném případě se závěry uvedeného rozhodnutí vztahovaly k postupu zadavatele při vyjasňování (doplňování) nabídky ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, tzn. tomu, co dodavatel nabízel zadavateli jako předmět plnění veřejné zakázky. V tomto případě pak předseda Úřadu dospěl k závěru, že se jedná o změnu nabídky, jelikož bylo nově nabízeno jiné plnění a nelze „doplnění“ nového zboží považovat za doplnění nabídky, ale je nutno toto jednání vnímat jako změnu nabídky. Úřad však má za to, že tuto argumentaci nelze považovat za přiléhavou pro přijetí závěru o postupu zadavatele při posuzování prokázání kvalifikace vybraného dodavatele, jelikož v případě doplnění dokladů vztahujících se k prokázání kvalifikace nedochází ke změně nabídky, neboť kvalifikovanost dodavatele je stále stejná, jako při podání nabídky a tedy nedochází ke změně nabízeného plnění, jako tomu bylo v případě řešeném předsedou Úřadu ve výše uváděném rozhodnutí. 

115.     Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že předložení nových referencí za účelem prokázání technické kvalifikace je v souladu se zákonem, neboť takové nově doložené údaje nejsou předmětem hodnocení, a jedná se tak o situaci, kterou § 46 odst. 2 zákona povoluje.

K postupu zadavatele při výběru dodavatele

116.     Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci k prokázání technické kvalifikace (viz bod 85 odůvodnění tohoto rozhodnutí) doložit „(…) minimálně jednu významnou zakázku v oblasti odbavovacích zařízení ve veřejné dopravě poskytnutou dodavatelem za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikaci objednatele. Významnou zakázkou v oblasti odbavovacích zařízení ve veřejné dopravě se přitom rozumí zakázka, která současně splňuje všechny následující minimální podmínky, parametry na předmět plnění takové významné zakázky:

 • dodávka a implementace (instalace) odbavovacího zařízení pro minimálně 30 vozidel,
 • on-line komunikace zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy,
 • práce zařízení (čtení/zápis) s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443 a
 • akceptace bankovních (EMV) karet pro účely úhrady jízdních dokladů“ .

117.     Z obsahu výše uvedeného požadavku na prokázání technické kvalifikace vyplývá, že zadavatel požaduje doložit referenční zakázku realizovanou v posledních třech letech (před zahájením zadávacího řízení), jejímž předmětem je vybavení minimálně 30 vozidel odbavovacími zařízeními, přičemž tato odbavovací zařízení musí komunikovat online s back-office nebo jinými návaznými systémy, pracovat s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443 a akceptovat bankovní (EMV) karty pro účely úhrady jízdních dokladů. Úřad upozorňuje, že již samotná formulace zadávacích podmínek je zcela zásadní pro následný postup zadavatele v průběhu zadávacího řízení. Právě znění zadávacích podmínek totiž určuje, co zadavatel požaduje a co následně v nabídkách dodavatelů (posuzuje) akceptuje. Pokud tedy zadavatel v zadávací dokumentaci uvede např. požadavek na vlastnost dodávaného zařízení, je zřejmé, že při posouzení nabídek bude takovou vlastnost zařízení kontrolovat a vyžadovat. Na druhou stranu však není možné, aby zadavatel posuzoval obsah obdržených nabídek přísněji (podle jiných požadavků), než jak si původně v zadávací dokumentaci vyhradil. Pokud tedy v prověřovaném případě zadavatel požaduje, aby odbavovací zařízení dodávaná v rámci referenční zakázky splňovala on-line komunikaci s back-office či jinými návaznými systémy, je zřejmé, že zadavatel požaduje, aby uvedená zařízení měla takové technické vybavení, prostřednictvím něhož budou schopna on-line komunikace, tzn. že se v případě předkládané referenční zakázky nebude jednat např. o dodávku mechanických strojků sloužících k označování jízdenek, ale bude nutné, aby uvedená odbavovací zařízení byla vybavena čtečkou čipových a bankovních karet a aby byla schopna „načtené informace“ sdílet dál do zvolených systémů. Z uvedeného zadání však na druhou stranu nevyplývá, že by uvedená odbavovací zařízení musela být dodána spolu s dalším vybavením, aby v rámci referenční dodávky již on-line komunikovala, tzn. že by musela být např. vybavena modemem, počítačem se zabudovaným modemem či jiným zařízením, které on-line komunikaci se zvoleným návazným systémem zajistí. Jinými slovy řečeno, zadavatel v zadávací dokumentaci nepožadoval doložení významné služby na dodávku celých odbavovacích systémů, ale pouze odbavovacích zařízení (tedy částí odbavovacího systému), s určitými technickými vlastnostmi. Vzhledem k uvedenému tak nelze přijmout argument navrhovatele, podle něhož zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně požadoval, aby předmětem referované významné dodávky byl kompletní odbavovací systém pro 30 vozidel, který reálně zajišťuje a má v provozu on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy, neboť jak již bylo řečeno výše, ze zadávací dokumentace uvedené podmínky pro referenční zakázky nevyplývají. Nelze tedy ani souhlasit s názorem navrhovatele, podle něhož zadavatel v rozhodnutí o námitkách svým výkladem předmětné zadávací podmínky nepřípustně zmírňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, když uvádí, že „každá z těchto sad umožňuje komunikaci on-line s back-officem nebo jinými návaznými systémy“ neboť uvedený výklad zcela odpovídá formulaci požadavku na významnou službu uvedeného v zadávací dokumentaci.

118.     Jak vyplývá z dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ ze dne 16. 1. 2020 a z obsahu „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 1. 2020 (viz bod 99 odůvodnění tohoto rozhodnutí), jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku vyhodnotil zadavatel nabídku vybraného dodavatele, přičemž pro splnění podmínek technické kvalifikace dle bodu 5.3 zadávací dokumentace vybraným dodavatelem zadavatel akceptoval referenční zakázku „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“, kterou vybraný dodavatel zadavateli doložil dodatečně v rámci »Objasnění předložených informací a doplnění dokladů v rámci nadlimitní sektorové veřejné zakázky „Odbavovací zařízení IDOL – PAD sever“« ze dne 2. 12. 2019.

119.     Z dokumentace o zadávacím řízení rovněž vyplývá, že před rozhodnutím o výběru vybraného dodavatele se zadavatel podrobně zabýval obsahem uvedené referenční zakázky a u vybraného dodavatele v rámci „Opakované žádosti o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ ze dne 4. 12. 2019 a „Opakované žádosti o písemné objasnění předložených informací a doplnění dokladů“ ze dne 2. 1. 2019 (viz body 88 a 95 odůvodnění tohoto rozhodnutí) ověřoval, zda příslušná referenční zakázka odpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Konkrétně ověřoval, zda se v daném případě jednalo o dodávku, montáž a implementaci (instalaci) odbavovacích zařízení pro více než 30 vozidel a zda se skutečně jednalo o dodávku a implementaci (instalaci) odbavovacích zařízení, neboť neměl postaveno najisto, zda lze „čtečky“ a „platební terminály“ považovat za odbavovací zařízení. [… obchodní tajemství …].

120.     Jak vyplývá z obsahu dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ ze dne 16. 1. 2020, zadavatel v návaznosti na výše uvedený postup a zjištěné skutečnosti dospěl k závěru, že v případě předmětné referenční zakázky předložené vybraným dodavatelem byly potřebné doklady o kvalifikaci doloženy a požadovaná kvalifikace byla touto referenční zakázkou prokázána v plném rozsahu. Zadavatel v předmětném dokumentu rovněž uvedl, že z potvrzení objednatele předmětné referenční zakázky vyplývá, že vybraný dodavatel vybavil v prosinci 2017 [… obchodní tajemství …].

121.     S uvedeným závěrem zadavatele navrhovatelnesouhlasí, neboť je toho názoru, že vybraný dodavatel dodal kompletní odbavovací systém zajišťující on-line komunikaci, tj. palubní počítače, čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet pouze do 22 vozidel a do zbývajících 11 vozidel nedodával palubní počítače, ale pouze čtečky čipových karet a čtečky bankovních karet, které však dle navrhovatele samy o sobě (bez palubních počítačů) on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy nezajišťují. Podle názoru navrhovatele zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně požaduje, aby předmětem referované významné dodávky byl kompletní odbavovací systém pro minimálně 30 vozidel, který reálně zajišťuje a má v provozu on-line komunikaci s back-officem nebo jinými návaznými systémy, a nikoli který online komunikaci sám reálně nezajišťuje a pouze ji umožňuje prostřednictvím dalších zařízení (tj. palubních počítačů), která však nebyla předmětem dodávky v rámci předmětné referenční zakázky.

122.     Otázkou sporu je tedy skutečnost, zda referenční zakázka vybraného dodavatele, kterou zadavatel akceptoval pro prokázání splnění technické kvalifikace, odpovídá požadavku zadavatele formulovanému v bodu 5.3 zadávací dokumentace, konkrétně, [… obchodní tajemství …] (viz obsah předávacích protokolů uvedených v bodech 91, 92, 93 a 94 odůvodnění tohoto rozhodnutí), splnil požadavek zadavatele uvedený v bodu 5.3 zadávací dokumentace, podle něhož je nutné, aby tato významná zakázka současně splňovala následující parametry:

 • dodávka a implementace (instalace) odbavovacího zařízení pro minimálně 30 vozidel,
 • on-line komunikace zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy,
 • práce zařízení (čtení/zápis) s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443
 • akceptace bankovních (EMV) karet pro účely úhrady jízdních dokladů.

123.     Ve vztahu k formulaci a obsahu požadavku zadavatele na prokázání technické kvalifikace v bodu 5.3 zadávací dokumentace Úřad opakuje, že z obsahu daného požadavku nevyplývá, že by zadavatel požadoval doložit zkušenost s dodávkou celého odbavovacího systému, který by zajišťoval on-line komunikaci odbavovacích zařízení. Z formulace daného požadavku je naopak zřejmé, že významná zakázka se musí týkat dodávky a implementace odbavovacího zařízení, které komunikuje s back-office nebo jinými návaznými systémy (zadavatel tedy požaduje, aby uvedená zařízení měla takové technické vybavení, prostřednictvím něhož budou schopna on-line komunikace, respektive aby splňovala funkci komunikace on-line). Pokud tedy vybraný dodavatel doložil k prokázání kvalifikace takovou referenční zakázku, u níž není sporu o tom, že objednateli dodal do více než 30 vozidel taková odbavovací zařízení, která jsou schopna komunikovat on-line a která rovněž splňují další požadavky zadavatele (práce zařízení s bezkontaktní čipovou kartou splňující ISO 14443 a akceptace bankovních karet pro účely úhrady jízdních dokladů), není již pro vyslovení závěru, zda uvedená zakázka splňuje požadavky zadavatele, podstatné, zda v rámci předmětné významné zakázky vybraný dodavatel dodal objednateli rovněž palubní počítače, případně v jakém počtu. Z obsahu výše uvedeného požadavku zadavatele na parametry významné zakázky totiž neplyne, že by měla zahrnovat rovněž dodávku zařízení, které on-line komunikaci zajišťuje. Pokud se tedy navrhovatel domnívá, že měl zadavatel minimálně položit objednateli dotaz, zda předmětem referenční zakázky byla dodávka palubních počítačů do všech 33 vozidel nebo jakým způsobem byla realizována on-line komunikace na 11 vozidlech, do kterých nové palubní počítače dodány nebyly, Úřad k tomuto uvádí, že v případě, kdy zadavatel ověřil skutečnosti potřebné pro posouzení, zda předmětná významná zakázka splňuje požadované parametry (tzn. ověření, zda se předmětná dodávka týkala odbavovacích zařízení, ověření počtu dodaných zařízení a jejich funkce), nebylo již z logiky věci nutné ověřovat, jakým způsobem byla on-line komunikace realizována. Z uvedeného důvodu se rovněž jeví jako bezpředmětný argument navrhovatele, podle něhož sám vybraný dodavatel sdělil, že [… obchodní tajemství …]. Úřad opakuje, že pokud zadavatel ověřil, že v rámci referenční zakázky vybraného dodavatele bylo objednateli dodáno dostatečné množství odbavovacích zařízení umožňujících on-line komunikaci, není již pro posouzení daného případu podstatné, jakým způsobem k on-line komunikaci dochází. Obdobně tak nepovažuje Úřad za relevantní upozornění navrhovatele na obsah „referenční nabídky vybraného dodavatele”, v níž je uvedeno, že [… obchodní tajemství …].

124.     Co se týče argumentace navrhovatele, podle níž by nebylo možné požadavek na „on-line komunikaci zařízení s back-office nebo jinými návaznými systémy“ považovat za splněný, pokud by zadavatel do potřebného počtu vybavených vozidel vůbec nezahrnoval dodávku palubních počítačů realizovanou v roce 2010, Úřad s odkazem na výše uvedené závěry uvádí, že pro posouzení splnění požadavků zadavatele na parametry významné zakázky nemohlo mít vliv, zda v rámci předmětné zakázky byly dodány rovněž palubní počítače či nikoliv. Úřad poznamenává, že vyjádření zadavatele, podle něhož dodávku palubních počítačů v roce 2010 nezahrnoval do počtu vybavených vozidel, pouze potvrzuje skutečnost, že zadavatel neposuzoval (v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci), zda se jednalo o dodávku celého odbavovacího systému, nýbrž posuzoval, zda byl určitý počet vozů vybaven odbavovacími zařízeními s určitými funkcemi. S ohledem na uvedené je tedy zřejmé, že argumentace navrhovatele, podle níž nelze samostatnou zakázku na dodávku palubních počítačů zahrnout do referenční zakázky vybraného dodavatele, lze považovat za bezpředmětnou.

125.     S ohledem na závěry Úřadu lze tedy konstatovat, že zadavatel nepochybil, pokud posoudil vybraným dodavatelem předloženou referenční zakázku „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“ jako odpovídající stanoveným požadavkům v zadávací dokumentaci, když dospěl k závěru, že požadovaná kvalifikace byla touto referenční zakázkou prokázána v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že má Úřad za prokázané, že vybraný dodavatel prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenční zakázky „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“, již se nezabýval argumentací navrhovatele, v níž upozorňuje na skutečnost, že zadavatel pro posouzení splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele akceptoval rovněž dodatečnou dodávku odbavovacích zařízení do 9 vozů téhož objednatele. K uvedenému Úřad pouze s ohledem na výše uvedené závěry poznamenává, že ani v případě této dodatečné dodávky odbavovacích zařízení by nebylo pro posouzení splnění podmínky na online komunikaci zařízení podstatné, zda současně s dodávkou odbavovacích zařízení splňujících požadované funkce byly dodány rovněž palubní počítače či nikoliv. Z výše uvedených důvodů Úřad již neposuzoval, zda by bylo možné pro prokázání kvalifikace dodávku příslušného vybavení do 9 vozidel připočítat k referenční zakázce „Odbavovací systém MHD Mladá Boleslav“, jejímž prostřednictvím vybraný dodavatel kvalifikaci prokázal.

126.     Podle ustanovení § 265 písm. a) zákona platí, že Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

127.     S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti Úřad neshledal, že by se zadavatel dopustil v intencích návrhu namítaných skutečností porušení zákona, a proto rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží

1.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.             JUDr. Aneta Novotná, advokátka, Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí

3.             Strelička & Partners, advokátní kancelář, Veselá 163/12, 602 00 Brno

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz