číslo jednací: 38564/2020/541/AKf
spisová značka: S0476/2020

Instance I.
Věc Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna
Účastníci
  1. Město Náchod
  2. A.D.O. PRAHA, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 17. 2. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0476.pdf 623 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0476/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-38564/2020/541/AKf

 

Brno 1. prosince 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 11. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
  • navrhovatel – A.D.O. PRAHA s.r.o., IČO 64941442, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2,  

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřené soutěži o návrh „Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna,“ jejíž oznámení soutěže o návrh bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 5. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-015419 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 088-210766,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – A.D.O. PRAHA s.r.o., IČO 64941442, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – ze dne 10. 11. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod – učiněných v otevřené soutěži o návrh „Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna,“ jejíž oznámení soutěže o návrh bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 5. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-015419 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 088-210766, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 255 odst. 1 citovaného zákona, tj. do 12. 11. 2020.

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem, obdržel dne 10. 11. 2020 návrh navrhovatele – A.D.O. PRAHA s.r.o., IČO 64941442, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod (dále jen „zadavatel“) – učiněných v otevřené soutěži o návrh „Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna,“ jejíž oznámení soutěže o návrh bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 5. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-015419 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 088-210766 (dále jen „soutěž o návrh“).

2.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

3.             Navrhovatel ve svém návrhu namítá, že zadavatel postupoval při hodnocení návrhů v rozporu s článkem 6.2.2. soutěžních podmínek, dle kterého přezkušovatel soutěžních návrhů vyznačí u každého návrhu náhodně přidělené číslo, pod kterým bude návrh znám porotě, přičemž tímtéž číslem opatří i obálku „Kontakt,“ její obsah a názvy dokumentů „Prohlášení,“ „Honorář“ a „DIGI,“ které nebudou porotě až do konce hodnocení známy, když dva členové poroty měli digitální verze návrhů k dispozici, čímž zadavatel zároveň porušil anonymitu návrhů před ukončením hodnocení. Navrhovatel dále namítá, že při hodnocení návrhu nedodržel zadavatel jak podmínky stanovené § 119 odst. 1 a 2 písm. d) bod 2., tak podmínky stanovené v článku 10 odst. 9 písm. d) Soutěžního řádu České komory architektů, když do „Protokolu o průběhu soutěže do 1. fáze ze dne 8. 10. 2020 (dále jen „protokol“) nezahrnul samostatný protokol o přezkoušení návrhu a hodnoty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži o návrh. Konečně navrhovatel namítá nepřítomnost řádně ustanovených nezávislých porotců jak na ustavující schůzi poroty dne 12. 3. 2020, tak při hodnotícím zasedání poroty dne 8. 10. 2020, a jejich nahrazení náhradními porotci, přičemž jmenování náhradních porotců označuje za pravděpodobné porušení článku 4.1 soutěžních podmínek. Závěrem svého návrhu navrhovatel požaduje, aby byly namítané skutečnosti řádně prošetřeny a výsledky soutěže o návrh do doby tohoto prošetření „pozastaveny.“

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-36449/2020/541/AKf ze dne 13. 11. 2020, přičemž zároveň upozornil zadavatele na jeho povinnost doručit Úřadu vyjádření k obdrženému návrhu společně s dokumentací o soutěži o návrh.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

5.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce dle ustanovení § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

6.             Podle § 143 odst. 1 zákona se soutěží o návrh rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. Pro podání návrhu se použije § 107 obdobně.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

11.         Z dokumentace o soutěži o návrh vyplývá, že dne 8. 10. 2020 proběhlo hodnotící zasedání poroty, na němž porota rozhodla mj. o nepostoupení navrhovatele do 2. fáze hodnocení. Navrhovatel doručil zadavateli své námitky označené jako „PODÁNÍ NÁMITEK proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 242 odst. 2 na akci SOUTĚŽ O NÁVRH „NOVÁ TEPNA – Vrstevnaté centrum Náchoda“ (dále jen „námitky“) dne 19. 10. 2020. Rozhodnutím ze dne 2. 11. 2020 zadavatel podané námitky odmítl, přičemž uvedené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

12.         Vzhledem k výše uvedenému připadl v šetřeném případě poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a ve stejnopisu zadavateli, podle § 251 odst. 2 zákona, na den 12. 11. 2020. Úřad konstatuje, že podle § 255 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 251 odst. 2 zákona byl tedy poslední den lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu rovněž 12. 11. 2020, a to ve výši určené podle § 255 odst. 1 zákona.

13.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele doručeného Úřadu dne 10. 11. 2020 nebyl doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 zákona, přičemž z dostupných zjištění (zejména z bankovního výpisu Úřadu) vyplývá, že k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 12. 11. 2020, nedošlo. Úřad uvádí, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ani později k datu vydání tohoto usnesení. Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nesložil kauci do 10 dnů ode dne 2. 11. 2020, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

14.         Pro doplnění Úřad dodává, že vzhledem k tomu, že návrh navrhovatele směřoval k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v soutěži o návrh, z čehož je zřejmé, že navrhovatel byl povinen složit do konce lhůty pro podání návrhu složit kauci ve výši 100 000,-Kč, neboť nabídková cena nemohla být v šetřeném případě stanovena.

15.         V této souvislosti Úřad dále dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy skutečnost, že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá rovněž zde šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení řádné výše kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

16.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již nepovažoval za účelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, mohlo účastníkům řízení způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží:

1.             Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

2.             A.D.O. PRAHA s.r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz