číslo jednací: 03324/2021/500/AIv
spisová značka: S0243/2020

Instance I.
Věc Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2
Účastníci
  1. město Český Krumlov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2021
Související rozhodnutí 03324/2021/500/AIv
12295/2021/161/JSu
Dokumenty file icon 2020_S0243.pdf 638 KB

 

 

Spisová značka:ÚOHS-S0243/2020/VZ

Číslo jednací:ÚOHS-03324/2021/500/AIv

 

Brno 28. 01. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 22. 6. 2020 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • obviněný – město Český Krumlov, IČO 00245836, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, v řízení o přestupku zastoupeno na základě plné moci ze dne 3. 7. 2020 JUDr. Olgou Strakovou, advokátkou, ev. č. ČAK 09673, Jarušek, Straková & Partners, advokátní kancelář, se sídlem Radniční 489/7, 370 01 České Budějovice,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným v souvislosti s veřejnou zakázkou „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2“ uveřejněnou na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zadavatele VZCK 0004/2020,

 

rozhodl takto:

 

I.

Obviněný – město Český Krumlov, IČO 00245836, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když veřejnou zakázku „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2“ uveřejněnou na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zadavatele VZCK 0004/2020 zahrnující více druhů veřejných zakázek v rozporu s § 15 odst. 1 a 3 citovaného zákona druhově podřadil pod veřejnou zakázku na stavební práce a s ohledem na předpokládanou hodnotu citované veřejné zakázky pak tuto zadal jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim citovaného zákona, ačkoliv se s ohledem na hlavní předmět citované veřejné zakázky (výměna LED svítidel) jednalo o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, kterou měl zadat v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 citovaného zákona, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a jmenovaný obviněný dne 12. 3. 2020 zadal citovanou veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo na realizaci předmětu plnění citované veřejné zakázky s vybraným dodavatelem – E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se obviněnému – město Český Krumlov, IČO 00245836, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se obviněnému – město Český Krumlov, IČO 00245836, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel dne 20. 5. 2020 podnět k přezkoumání postupu obviněného ─ město Český Krumlov, IČO 00245836, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, v řízení o přestupku zastoupeno na základě plné moci ze dne 3. 7. 2020 JUDr. Olgou Strakovou, advokátkou, ev. č. ČAK 09673, Jarušek, Straková & Partners, advokátní kancelář, se sídlem Radniční 489/7, 370 01 České Budějovice (dále jen „obviněný” či „zadavatel”) ‒ jakožto veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, v souvislosti s veřejnou zakázkou „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově č. 2“ uveřejněnou na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zadavatele VZCK 0004/2020 (dále jen „veřejná zakázka“). Podnět byl Úřadem zaevidován pod sp. zn. P0259/2020/VZ. Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele vyjádření zadavatele k podnětu a příslušnou dokumentaci.

2.             Po přezkoumání dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou, skutečností obsažených v podnětu a na základě vlastního zjištění získal Úřad pochybnost o souladu postupu obviněného se zákonem v souvislosti s veřejnou zakázkou, konkrétně zda se obviněný nedopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když veřejnou zakázku zahrnující více druhů veřejných zakázek v rozporu s § 15 odst. 1 a 3 zákona druhově podřadil pod veřejnou zakázku na stavební práce a s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky pak tuto zadal jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona, ačkoliv se s ohledem na hlavní předmět veřejné zakázky (výměna LED svítidel) jednalo o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, kterou měl zadat v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a obviněný dne 12. 3. 2020 zadal veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem – E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – a proto zahájil řízení o přestupku z moci úřední vedené pod sp. zn. S0243/2020/VZ.

II.             PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

3.             Účastníkem řízení o přestupku je podle § 256 zákona obviněný.

4.             Zahájení řízení o přestupku oznámil Úřad obviněnému přípisem č. j. ÚOHS-18695/2020/544/EPr ze dne 19. 6. 2020, ve kterém obviněného seznámil se zjištěnými skutečnostmi, jež budou podkladem pro rozhodnutí.

5.             Dnem 22. 6. 2020, kdy bylo předmětné oznámení o zahájení řízení o přestupku doručeno obviněnému, bylo podle § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích”), ve spojení s § 249 zákona zahájeno řízení o přestupku z moci úřední.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-18756/2020/544/EPr ze dne 26. 6. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko.

Vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020

7.             Dne 9. 7. 2020 obdržel Úřad od obviněného přípis s názvem „Vyjádření obviněného dle výzvy č. j. ÚOHS-18756/2020/544/EPr“ z téhož dne (dále jen „vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020”).

8.             Obviněný v prvé řadě uvádí, že mu není znám obsah podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. P0259/2020/VZ, a proto ve vyjádření vychází z argumentace obsažené v oznámení o zahájení řízení o přestupku.

9.             Obviněný dále shrnuje, jaké důvody jej vedly k tomu, že veřejnou zakázku druhově podřadil pod veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž v této souvislosti uvádí, že vycházel ze znění § 14 a § 15 zákona a recentní rozhodovací praxe Úřadu a předmět plnění veřejné zakázky posuzoval z hlediska jeho jednotlivých aspektů a jejich vzájemného poměru a komplexnosti. Obviněný rovněž uvádí, že při určení druhu veřejné zakázky musel zohlednit, že veřejná zakázka v sobě zahrnuje činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, konkrétně činnosti definované CPV kódy 45316100-6 „Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení” a 45316110-9 „Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic”, kdy z vysvětlivek k těmto CPV kódům a případně z povahy věci je zřejmé, že za stavební práce jsou považovány i ty činnosti, které spočívají např. v opravách, úpravách, rekonstrukcích a údržbě stávajících zařízení osvětlení. 

10.         Dále obviněný uvádí, že koncepční přístup k obnově veřejného osvětlení zahájil již v roce 2017, kdy „Prvním krokem bylo zpracování Generelu veřejného osvětlení, jehož obsahem jsou požadavky na řešení a vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným a architekturním osvětlením. Součástí Generelu veřejného osvětlení je specifikace parametrů veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy, které slouží Zadavateli jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, definování požadavků v rámci zadávacích řízení, ale také pro hodnocení navrhovaných řešení předložených v rámci zadávacích řízení jednotlivými účastníky.”, a že k revitalizaci zastaralé a energeticky náročné soustavy osvětlení pozemních komunikací přistoupil, jak je deklarováno ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku i v dalších částech zadávací dokumentace k veřejné zakázce, s využitím dotačního titulu (výzva č. 6/2018) poskytovaného Státním fondem životního prostředí, a to s cílem „zajištění normativního osvětlení dopravního prostoru na průjezdních úsecích silnic ve městě Český Krumlov při současném snížení energetické náročnosti soustavy i snížení světleného znečištění města jako celku. […] Tímto lze definovat i základní účel Veřejné zakázky, kterým je výsledek činnosti, nikoliv samotná dodávka svítidel. Výsledek činnosti […] pak spočívá ve snížení světelného znečištění a dosažení úspor energie, tak aby tento výsledek odpovídal požadavkům Zadavatele.”.

11.         K dosažení cíle revitalizace soustavy veřejného osvětlení obviněný konstatuje, že toto „nespočívalo pouze ve vhodném navržení dodávaných svítidel, ale především v jejich správné a odborné montáži a instalaci. Například snížení světelného znečištění bylo možno dosáhnout nejen kvalitním návrhem řešení ze strany vybraného dodavatele, ale zároveň i správným nastavením světelně-technických parametrů svítidla (nulovým světelným tokem do horního poloprostoru, směrování světelného toku do míst, která jsou určena k osvětlení, přiměřený světelný tok svítidla zaručující osvětlení pozemní komunikace s max. 30% navýšením oproti normovaným hodnotám, správnou funkcí regulace světelného toku) a jejich odborné instalace v souladu se světelným výpočtem (úhel náklonu svítidla, poloha svítidla vůči pozemní komunikaci), dodržení roviny instalace svítidla vůči osvětlované ploše). V důsledku předem definovaných a v rámci realizace dodržení požadavků ze strany Zadavatele mělo být zajištěno i podstatného snížení spotřeby elektrické energie.”.

12.         Obviněný dále ve vyjádření ze dne 9. 7. 2020 s odkazem na oznámení o zahájení řízení o přestupku a v něm uvedený položkový rozpočet uvádí, že „stručnost” položkového rozpočtu mohla vést Úřad k závěru, že montážní práce (demontáž svítidla, montáž redukce, montáž svítidla, vypnutí hlavního vedení vč. zajištění + vyzkoušení + označení) jsou pouze jakousi rutinní činností, která je nevýznamná, resp. doprovodná k činnosti spočívající v dodávce svítidel. K uvedenému obviněný konstatuje, že položky rozpočtu představují „toliko obecné označení činností za účelem přiřazení té které části ceny díla, ze kterých nelze usuzovat na jejich konkrétní obsah a význam”, přičemž kumulovaně obsahují „převzetí díla od technika, zabezpečení pracoviště spočívající ve vypnutí hlavního jističe rozvaděče veřejného osvětlení a zamezení nežádoucího opětovného nahodilého zapnutí, zabezpečení pracoviště v místě demontáže svítidla pomocí zábran, výroba redukce, povrchová úprava redukce, vyvrtání otvoru do výložníku pr.10mm pro upevnění redukce, montáž redukce do výložníku včetně dodání potřebného hutního a spojovacího materiálu k upevnění, montáž nového LED svítidla, případné srovnání polohy výložníku, nastavení náklonu svítidla v souladu se světelně-technickým výpočtem, zapojení svítidla na svodový kabel, ukončení zabezpečení pracoviště v místě, zapnutí hlavního jističe v rozvaděči veřejného osvětlení, odvoz demontovaného svítidla na určené místo”. Současně obviněný uvádí, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „funkční odzkoušení a zprovoznění nových svítidel spočívající v:

a)  Kontrole funkčnosti svítidla ‒ tato kontrola se provádí v rámci přípravy LED svítidla k montáži (funkčnost svítidla po připojení napětí 230V, namátková kontrola regulace světelného toku);

b)  Měření elektrických parametrů ‒ tato kontrola spočívá v prokázání správného nastavení regulace světelného toku svítidel dle požadavku zadávací dokumentace. Cílem kontroly je prokázání předepsaných energetických úspor požadovaných poskytovatelem dotace. Měření se provádí v průběhu doby provozu veřejného osvětlení, a to na vývodních kabelech rozvaděče […] Výsledkem měření jsou energetické parametry soustavy veřejného osvětlení prokazující správně nastavení regulace nových svítidel;

c)  Kontrole rozvaděče VO ‒ tato kontrola spočívá v kontrole proudových poměrů a instalovaných jistících prvků, resp. jejich hodnot a vypínacích charakteristik pro zajištění bezporuchového stavu veřejného osvětlení související s možnými výpadky jistících prvků v důsledku nárazového proudu při zapnutí svítidel […];

d)  Vizuální kontrole kvality osvětlení pozemních komunikací ‒ tato kontrola odhaluje případný nesoulad nastavení LED svítidel (výška svítidla, vzdálenost svítidla od kraje vozovky, sklon svítidla, náhradní teplota chromatičnosti, rovnoměrnost osvětlení v souladu s normovými požadavky.”,

a rovněž doplňuje, že s ohledem na komplexnost řešení je nezbytné, aby elektromontážní práce byly prováděny v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně pracovníky, jež citovaná vyhláška označuje jako „pracovníky znalé” a „pracovníky s vyšší kvalifikací”.

13.         Ze všeho shora uvedeného dle obviněného vyplývá, že základním účelem veřejné zakázky není dodávka svítidel, ale komplexní výsledek montážních a instalačních činností, které se dle klasifikačního systému CPV kódů považují za stavební práce.

14.         Obviněný ve vyjádření ze dne 9. 7. 2020 rovněž uvádí, že při určení druhu veřejné zakázky důvodně vycházel z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0163/2018/VZ-18889/2018/522/NRi ze dne 25. 6. 2018, neboť důvody pro podřazení šetřené veřejné zakázky pod stavební práce jsou dle obviněného v podstatných rysech totožné s důvody předloženými v citovaném rozhodnutí. V této souvislosti obviněný dodává, že očekává, že Úřad s ohledem na totožnost případů učiní závěr, že se v posuzovaném případě skutečně jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, a odkazuje na § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

15.         Obviněný konstatuje, že v rámci vyjádření ze dne 9. 7. 2020 „doložil, že předmět Veřejné zakázky spočíval v komplexní činnosti, která musí být provedena souborně tak, aby bylo dosaženo základního účelu Veřejné zakázky, kterým je celková Revitalizace a dosažení parametrů vedoucích ke snížení světelného znečištění a energetickým úsporám, přičemž tohoto účelu nebylo možné dosáhnout pouze dodávkou svítidel a jejich běžnou instalací. Slovy Úřadu […] se nejednalo o prostou ‚výměnu žárovky‘, když samotné elektromontážní a instalační práce vyžadovaly potřebnou odbornost, sestávaly z celé řady dílčích a odborných výkonů, přičemž i samotné provedení těchto prací, například odborné nastavení svítidel, bylo nezbytné pro naplnění základního účelu revitalizace”.           

16.         Závěrem obviněný s ohledem na vše shora uvedené navrhuje, aby Úřad řízení o přestupku zastavil, přičemž v případě, že Úřad neshledá důkazy uvedené ve vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020 za dostatečné, rovněž navrhuje, aby si Úřad „k odborné otázce zahrnující posouzení technické náročnosti a popisu jednotlivých elektromontážních prací a instalací, kontrol apod. a jejich vlivu na dosažení výsledku prováděného díla, jakož i k ověření výše uvedeného vymezení předmětu veřejné zakázky” vyžádal znalecký posudek v příslušném oboru, příp. vyslechl osoby odpovědné za technické věci, jež jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Další průběh řízení o přestupku

17.         Přípisem č. j. ÚOHS-23626/2020/544/VČe ze dne 31. 7. 2020, přípisy č. j. ÚOHS-24158/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-24159/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-24160/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-24161/2020/544/AHn a č. j. ÚOHS-24162/2020/544/AHn ze dne 5. 8. 2020, přípisy č. j. ÚOHS-25832/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-25834/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-25835/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-25836/2020/544/AHn a č. j. ÚOHS-25838/2020/544/AHn ze dne 20. 8. 2020, přípisy č. j. ÚOHS-27353/2020/544/AHn a č. j. ÚOHS-27354/2020/544/AHn ze dne 3. 9. 2020 a přípisy č. j. ÚOHS-28605/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28606/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28607/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28609/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28610/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28611/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28612/2020/544/AHn, č. j. ÚOHS-28613/2020/544/AHn a č. j. ÚOHS-28614/2020/544/AHn ze dne 15. 9. 2020 (dále jen „žádost o informace dodavatelům”) požádal Úřad dodavatele působící na relevantním trhu svítidel, a sice dodavatele:

·      Ekosvětlo s.r.o., IČO 29003903, se sídlem Řípov 7, 674 01 Třebíč (dále jen „dodavatel Ekosvětlo s.r.o.”),

·      SUNNYMONT s.r.o., IČO 29008841, se sídlem Hostomice 221, 267 24 Hostomice (dále jen „dodavatel SUNNYMONT s.r.o.”),

·      ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., IČO 47976446, se sídlem Hranická 505, 753 61 Hranice (dále jen „dodavatel ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.”),

·      ESYST, s.r.o., IČO 28345215, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno (dále jen „dodavatel ESYST, s.r.o.”),

·      XENIUM Europe s.r.o., IČO 29193991, se sídlem Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava (dále jen „dodavatel XENIUM Europe s.r.o.”),

·      EMPEMONT s.r.o., IČO 27772179, se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „dodavatel EMPEMONT s.r.o.”),

·      Visiocom s.r.o., IČO 27535533, se sídlem Smilova 307, 530 02 Pardubice (dále jen „dodavatel Visiocom s.r.o.”),

·      LED - LUMIN s.r.o., IČO 24757985, se sídlem Vodňanská 664, 198 00 Praha (dále jen „dodavatel LED - LUMIN s.r.o.”),

·      SNAGGI Lighting s.r.o., IČO 03018385, se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha (dále jen „dodavatel SNAGGI Lighting s.r.o.”),

·      TESLUX Lighting s. r. o., IČO 29198992, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „dodavatel TESLUX Lighting s. r. o.”),

·      LUXART, s.r.o., IČO 25566989, se sídlem Měnín 263, 664 57 Měnín (dále jen „dodavatel LUXART, s.r.o.”),

·      MODUS, spol. s r.o., IČO 49976796, se sídlem Žižkova 273, 252 25 Jinočany (dále jen „dodavatel MODUS, spol. s r.o.”),

·      TOPLUX, s.r.o., IČO 09132279, se sídlem Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha (dále jen „dodavatel TOPLUX, s.r.o.”),

·      SATHEA VISION s.r.o., IČO 24184870, se sídlem Boršov 280/2, 110 00 Praha (dále jen „dodavatel SATHEA VISION s.r.o.”),

·      THOME Lighting s.r.o., IČO 24180785, se sídlem Náchodská 2656/222a, 193 00 Praha (dále jen „dodavatel THOME Lighting s.r.o.”),

·      BE-LIHT, s.r.o., IČO 05099749, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno (dále jen „dodavatel BE-LIHT, s.r.o.”),

·      VYSTO KOBYLÍ, s.r.o., IČO 25331931, se sídlem Novomlýnská 476, 691 67 Šakvice (dále jen „dodavatel VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.”),

·      Luxifer CZ s.r.o., IČO 02742853, se sídlem U Výstaviště 230/11, 170 00 Praha (dále jen „dodavatel Luxifer CZ s.r.o.”),

·      SINCLAIR Global Group s.r.o., IČO 15528383, se sídlem Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno (dále jen „dodavatel SINCLAIR Global Group s.r.o.”),

·      elmont-invest s.r.o., IČO 26961385, se sídlem Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „dodavatel elmont-invest s.r.o.”),

·      LED Solution, s.r.o., IČO 04885503, se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec (dále jen „dodavatel LED Solution, s.r.o.”), a

·      LAMBERGA s.r.o., IČO 29241723, se sídlem Kociánka 8/10, 612 00 Brno (dále jen „dodavatel LAMBERGA s.r.o.”),

o sdělení následujících informací:

·      „jaké konkrétní elektroinstalační práce jsou minimálně nezbytné při výměně svítidel veřejného osvětlení (kdy tedy dochází pouze k výměně lamp), resp. jaký minimální rozsah elektroinstalačních prací se standardně pojí s takovou výměnou?”

·      spadají dle Vašeho názoru do okruhu elektroinstalačních prací běžně spojených s výměnou svítidel veřejného osvětlení činnosti specifikované výše ve vyjádření zadavatele[1], resp. lze ve vyjádření zadavatele identifikovat činnosti, které jdou nad rámec běžné výměny lamp? Pokud ve vyjádření zadavatele identifikujete činnosti, které jdou nad rámec běžné výměny lamp, uveďte, prosím, důvod, proč takové činnosti nepovažujete za běžné.”.[2]

Vyjádření dodavatele Ekosvětlo s.r.o.

18.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 6. 8. 2020 nedatovanou odpověď dodavatele Ekosvětlo s.r.o., ve které dodavatel Ekosvětlo s.r.o. k dotazu č. 1 uvádí, že je nezbytné „zabezpečit prostor jak po stránce dopravně-bezpečnostní, tak i po stránce elektrické. Je tedy nutné - odborně zajistit, že je po elektrické stránce zajištěna bezpečnost staveniště, že je dostatečně zajištěna bezpečnost práce na stavebním stroji - v tomto případně stavební plošiny a dále zajistit dle vyhlášky 50[3] […] dostatečně odborný přístup pro realizaci zakázky […]. Dále je zde demontáž a montáž výložníků, kabelů a svítidel, což opět zajišťuje odbornou úroveň pracovníka, který zcela jistě neprovádí dodávku a montáž, ale pracuje na stavebním díle […].”.

19.         K dotazu č. 2 dodavatel Ekosvětlo s.r.o. konstatuje, že neshledal „nic, co by pro takovou zakázku nebylo běžné. […] správně vykonaná rekonstrukce veřejného osvětlení nemůže být realizovaná běžnou dodávkou a montáží, neboť množství činností s tímto spojených a vykazujících typicky vysoce odbornou stavební kvalifikaci […] není možné realizovat jinak než jako stavební práce.”.

20.         Dodavatel Ekosvětlo s.r.o. v rámci své odpovědi rovněž mimo jiné uvádí, že výstupem veřejné zakázky je „odborně instalovaná, seřízená, naprogramovaná a odladěná soustava VO. Kromě svítidel tato zakázka zahrnuje i rozvaděče, některé kotevní prvky osvětlení, programování v řídicím systému a výstupní revizní zprávy. Jedná se tedy o funkční technologický celek, který odpovídá definici stavby dle ZZVZ.”.

Vyjádření dodavatele XENIUM Europe s.r.o.

21.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 12. 8. 2020 nedatovanou odpověď dodavatele XENIUM Europe s.r.o., ve které dodavatel XENIUM Europe s.r.o. uvádí následující:

„Na Váš dotaz jaký je minimální rozsah elektroinstalačních prací při výměně svítidel veřejného osvětlení (bavíme se o osvětlovací soustavě, nikoliv výměně jednoho kusu svítidla v rámci běžné údržby či servisu) shledáváme výše uvedené, které uvedl zadavatel jako nezbytně nutné až na výrobu redukce, montáž redukce do výložníku, vyvrtání otvoru do výložníku.

Usuzujeme, že tohle jde nad rámec běžné výměny osvětlení. Pokud v místě realizace je výložník se standardním průměrem, tak zadavatel mohl poptávat svítidla s integrovaným nastavitelným kloubem vč. redukce, kdy se svítidlo namontuje přímo na výložník či sloup bez externí redukce. Samozřejmě ale může být každý sloup s výložníkem jiný, usazení svítidel může být také na fasádě a pak tyto úpravy mohou být nezbytně nutné pro usazení nového svítidla. Neznáme do detailu prostředí.”.

Vyjádření dodavatele SNAGGI Lighting s.r.o.

22.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 20. 8. 2020 odpověď dodavatele SNAGGI Lighting s.r.o. z téhož dne, ve které dodavatel SNAGGI Lighting s.r.o. uvádí následující:

„Pokud jde o náhled, zda je výměna osvětlení považována za stavební práce nebo dodávku služeb, je třeba si položit základní otázku: Došlo k budování něčeho? V případě osvětlení se může například jednat o vybudování nových stožárů. Bylo to v tomto případě? […] kdyby to byly stavební práce, není na ně třeba stavební povolení?

Pokud se jednalo o demontáž a montáž svítidel, myslím si, že je to považováno jako dodávka služeb. Svítidlo samotné je prodejní artikl. Kontrola funkčnosti svítidla, měření elektrických parametrů a kontrola rozvaděče VO není podle mě stavební práce.”.

Vyjádření dodavatele LED - LUMIN s.r.o.

23.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 24. 8. 2020 nedatovanou odpověď dodavatele LED - LUMIN s.r.o., ve které dodavatel LED - LUMIN s.r.o. uvádí následující:

„Nezbytné práce pro prostou výměnu svítidla odpovídají popisu v dokumentu.

[…]

Podle našeho názoru spadají veškeré práce do prací elektroinstalačních.

Naším úkolem není hodnocení tohoto případu, ale domníváme se, že se nejedná o novou stavbu světelné soustavy. Podle popisu se jedná o dodávku svítidel s prostou výměnou svítidel a nutná opatření k jejich výměně, jako zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti pracovníků před úrazem el. proudem. Neznáme přesná kritéria hodnocení, ale dodávka stavebních prací by v tomto případě mohla znamenat např.: změnu rozmístění sloupů VO, instalace nového vedení, i výměna samotných sloupů by byla nad rámec elektroinstalačních prací. Žádná z těchto prací se však ve výčtu neuvádí.”.

Vyjádření dodavatele EMPEMONT s.r.o.

24.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 1. 9. 2020 nedatovanou odpověď dodavatele EMPEMONT s.r.o., ve které dodavatel EMPEMONT s.r.o. k dotazu č. 1 uvádí následující:

„Pro kvalitní a dlouhodobé fungování nového LED svítidla doporučujeme při výměně LED svítidla vyměnit i přívod do svítidla […].

Pokud je dle výpočtu nebo doporučení projektanta nutný výložník nebo redukce, použije se tento materiál od některého výrobce sloupů. Ve výjimečných případech (atypické sloupy) je nutno nechat redukci vyrobit.”.

25.         K dotazu č. 2 dodavatel EMPEMONT s.r.o. konstatuje, že „Výše uvedené činnosti při instalaci LED svítidel dle našeho názoru spadají do elektroinstalačních činností spojených s výměnou svítidel veřejného osvětlení, i když u nás se první kontrola funkčnosti svítidla a kontrola regulace provádí již při výrobě svítidla a pak po instalaci.”.

Vyjádření dodavatele ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

26.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 8. 9. 2020 odpověď dodavatele ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., ze dne 7. 9. 2020, ve které dodavatel ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., k dotazu č. 1 uvádí, že „S každou výměnou lamp jsou spojené elektroinstalační práce. Minimální rozsah je pouhá výměna samotných svítidel, kde je možné zachovat stávající rozvaděče. V tom případě se jenom odpojí stará svítidla a původní kabel se napojí do nových.”.

27.         K dotazu č. 2 dodavatel ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., konstatuje následující:

„a) může být (moc si to nedokážu představit v praxi)

b) může být

c) Dle položkového rozpočtu se jednalo o pouhou výměnu svítidel. Stav rozvaděčů není předmětem zakázky a nepadá tedy na dodavatele. Na druhou stranu je potřeba vždy prověřit náběhové proudy svítidel, aby nedocházel k výpadku jištění. U nekvalitních svítidel mohou být tyto proudy vyšší a i přes celkový nižší příkon soustavy je potřeba navýšit jištění jednotlivých větví. Toto musí zadavatel specifikovat ve výběrovém řízení.

d) Vizuální kontrola je dost zavádějící a závislá na pocitu konkrétní osoby. Navíc některé parametry jako rovnoměrnost nebo teplota chromatičnosti nejste schopni vizuálně zhodnotit. Tento bod je dost zavádějící.”.

Vyjádření dodavatele MODUS, spol. s r.o.

28.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 9. 9. 2020 odpověď dodavatele MODUS, spol. s r.o., z téhož dne, ve které dodavatel MODUS, spol. s r.o., uvádí následující:

„Naše společnost je výrobcem svítidel, mj. i pro V.O., ale neprovádí montážní práce, tudíž naše posouzení prosím považujte za názor, který vychází pouze z naší nepřímo získané praxe (komunikace s montážními firmami) bez přesné znalosti příslušných norem a obvyklé praxe.

Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že požadavky bodů a), c), d) považujeme za bezproblémové a z preventivního hlediska snad i žádoucí, požadavek bodu b) zřejmě může být rovněž relevantní, ale nejsme si vůbec jisti, zda-li se v běžné praxi používá.”.

 

 

Vyjádření dodavatele BE-LIGHT, s.r.o.

29.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 16. 9. 2020 nedatovanou odpověď dodavatele BE-LIGHT, s.r.o., ve které dodavatel BE-LIGHT, s.r.o., uvádí, že daný typ osvětlení nezajišťuje a ani nerealizuje a že v tomto specifickém oboru osvětlení nemá dostatečné zkušenosti.

Vyjádření dodavatele THOME Lighting s.r.o.

30.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 21. 9. 2020 odpověď dodavatele THOME Lighting s.r.o. z téhož dne, ve které dodavatel THOME Lighting s.r.o. k dotazu č. 1 uvádí, že „Minimálně nezbytné elektroinstalační práce při výměně svítidel VO (prostá výměna svítidel) jsou: převzetí díla, zabezpečení pracoviště, vypnutí hlavního jističe VO, zabezpečení pracoviště, nastavení náklonu svítidla v souladu se světelná technickým výpočtem, zapojení svítidla na svodový kabel, ukončení zabezpečení pracoviště, zapnutí hlavního jističe a odvoz demontovaných svítidel k likvidaci.”.

31.         K dotazu č. 2 dodavatel THOME Lighting s.r.o. konstatuje, že dle jeho názoru do okruhu elektroinstalačních prací běžně spojených s výměnou svítidel veřejného osvětlení specifikovaných ve vyjádření obviněného nespadají: „výroba redukce, povrchová úprava redukce, vyvrtání otvoru do výložníku pr.10mm pro upevnění redukce a montáž redukce do výložníku”. K tomuto dodavatel THOME Lighting s.r.o. dále dodává, že „standardně […] není nutné vyrábět redukce a zasahovat vrtáním do konstrukce výložníků”.

Vyjádření dodavatele LAMBERGA s.r.o.

32.         V návaznosti na žádost o informace dodavatelům obdržel Úřad dne 22. 9. 2020 odpověď dodavatele LAMBERGA s.r.o. z téhož dne, ve které dodavatel LAMBERGA s.r.o. uvádí následující:

„Dle vyjádření zadavatele […] v položkovém rozpočtu uvedené montážní práce kumulovaně zahrnují:

·      převzetí díla od technika

o      standardně se dílo převezme pouze formálně podepsáním předávacího protokolu. Veřejné osvětlení (dále jen VO) včetně rozvaděčů veřejného osvětlení (dále jen RVO) je veřejně přístupné, dostupné a jeho obhlídku si měl udělat každý uchazeč na své náklady před podáním nabídky tak aby se seznámil s rozsahem a povahou zakázky

·      zabezpečení pracoviště spočívající ve vypnutí hlavního jističe rozvaděče veřejného osvětlení a zamezení nežádoucího opětovného nahodilého zapnutí

o      vypnutí rozvaděče je otázkou vteřin, nikdy se neúčtuje ani nekalkuluje

·      zabezpečení pracoviště v místě demontáže svítidla pomocí zábran

o      pakliže se nezpracovává dokumentace dočasného dopravního značení a nevyřizuje se zábor staveniště […], tak postavit vlastní dva kužely, nebo trojúhelník za plošinu není rozhodně položka, kterou by si někdo účtoval nebo s ní kalkuloval

·      výroba redukce

o      redukce by měly být samostatnou položkou ve VV vycházející z projektové dokumentace. Pakliže zde není v ZD, tak ji nekalkulujeme a v případě její nutnosti ji považujeme za vícenáklady. Rozhodně redukci nevyrábíme, ale nakupujeme.

[…]

·      povrchová úprava redukce

o      redukce se nakupuje i s povrchovou úpravou žárového zinkování

·      vyvrtání otvoru do výložníku pr.10mm pro upevnění redukce

o      redukce je kompletně připravena pro svoje použití vč. otvoru a šroubů

[…]

·      montáž redukce do výložníku včetně dodání potřebného hutního a spojovacího materiálu k upevnění

o      montáž redukce je oprávněnou položkou, která bývá samostatně v položkovém rozpočtu, žádný hutní a spojovací materiál k montáži není potřebný

·      montáž nového LED svítidla, případné srovnání polohy výložníku

o      jedná se o oprávněnou položku pouze v části montáže svítidla, rovnání výložníku se nepředpokládá, svítidlo se rovná pomocí kloubového systému tak, aby jeho náklon odpovídal světelně technickému výpočtu

·      nastavení náklonu svítidla v souladu se světelně-technickým výpočtem

o      viz předchozí bod

·      zapojení svítidla na svodový kabel

o      součást montáže svítidla

·      ukončení zabezpečení pracoviště v místě

o      s odkazem na bod, kde se zabezpečení buduje se jedná o naložení dvou kuželů na plošinu

·      zapnutí hlavního jističe v rozvaděči veřejného osvětlení

o      stejně jako položka jeho zapnutí, vteřinová záležitost

·      odvoz demontovaného svítidla na určené místo

o      v položce ‚3.2 Ekologická likvidace demontovaného materiálu‘ je skutečně odvoz a uložení na skládku

Dle vyjádření zadavatele je součástí předmětu plnění veřejné zakázky rovněž funkční odzkoušení a zprovoznění nově dodaných svítidel spočívající v:

·      Kontrole funkčnosti svítidla […]

o      Provádí se při výrobě svítidla nikoliv před jeho instalací a ne namátkově, ale každé svítidlo. Rozhodně se tato činnost neprovádí před montáží.

·      Měření elektrických parametrů […]

o      regulace je nastavena z výroby, a to programováním svítidla, nejedná se o montážní práce

o      měření rozvaděče probíhá jako součást provedení revize

·      Kontrole rozvaděče VO […]

o      měření jističů probíhá v rámci provedení revize, nejedná se o montážní práce

·      Vizuální kontrole kvality osvětlení pozemních komunikací […]

o      vizuální kontrola proběhne při zapojení každého svítidla, ale kvalitní výrobci svítidel ručí za správné provedení, nestává se nám, že by o nás montážní firmy museli kontrolovat kterékoliv nastavení svítidla natož správnost teploty chromatičnosti

Z celkového pohledu se dovolujeme domnívat, že se rozhodně nejedná o zakázku na stavební práce, ale primárně na dodávky a k tomu přidružené montážní práce.

‚Ve shora specifikovaném čl. 3 výzvy zadavatel dále vymezil předmět plnění veřejné zakázky CPV n kódy 45316100-6 ‚Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení‘ a 45316110-9 ‚Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic‘.‘

CPV kódy výše uvedené jsou podle našeho názoru určené k provedení výstavby stožárů VO a kabelizace VO. CPV kódy jsou v tomto dost nejasné, ale podle našeho názoru by se zakázka s tímto rozsahem dala nejlépe kategorizovat do CPV 34928500-3-Zařízení pouličního osvětlení. Případně CPV 34933-Silniční svítidla.”.

Další průběh řízení o přestupku

33.         Usnesením č. j. ÚOHS-38799/2020/544/AHn ze dne 2. 12. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

34.         Dne 4. 12. 2020 obdržel Úřad žádost obviněného z téhož dne o prodloužení lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-38799/2020/544/AHn ze dne 2. 12. 2020, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

35.         Dne 7. 12. 2020 Úřad umožnil obviněnému na základě jeho písemné žádosti ze dne 4. 12. 2020 nahlédnout do spisu předmětného správního řízení.

36.         Usnesením č. j. ÚOHS-39592/2020/544/AHn ze dne 8. 12. 2020 prodloužil Úřad obviněnému lhůtu stanovenou usnesením č. j. ÚOHS-38799/2020/544/AHn ze dne 2. 12. 2020, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to do dne 22. 12. 2020.

Vyjádření obviněného k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 12. 2020

37.         Dne 22. 12. 2020 obdržel Úřad od obviněného přípis s názvem „Vyjádření obviněného k podkladům rozhodnutí dle výzvy č. j. ÚOHS-38799/2020/544/AHn” z téhož dne (dále jen „vyjádření obviněného ze dne 22. 12. 2020”).

38.         Obviněný ve vyjádření ze dne 22. 12. 2020 zejména napadá Úřadem provedený průzkum trhu. K samotnému znění žádosti o informace dodavatelům obviněný zejména uvádí, že „vznesené dotazy směřovaly pouze k jedné dílčí části veřejné zakázky bez kontextu k dalším zadávacím podmínkám. Úřad […] sice odkázal na profil Zadavatele obsahující zadávací podmínky, nicméně nebylo zajištěno, aby se oslovení dodavatelé s těmito podmínkami seznámili […] Součástí předmětu veřejné zakázky bylo předložení komplexního návrhu od zpracování světelných výpočtů odpovídající požadovaným parametrům, což souvisí s následnými montážními pracemi a jejich rozsahem. Tyto skutečnosti však oslovení dodavatelé zjevně neznali […] Navíc Zadavatel nerozumí smyslu dotazu na to, co je pro dané práce obvyklé. Z pohledu projednání daného případu je dle Zadavatele podstatné, jaké práce a činnosti byly ve skutečnosti součástí daného předmětu konkrétní veřejné zakázky a jak ovlivňují správnost vymezení druhu veřejné zakázky. Odpověď nezúčastněného dodavatele na otázku, zda je nějaká činnost obvyklá či nikoliv, nemůže změnit skutečnou povahu věci, a to je konkrétní předmět veřejné zakázky, který bylo možno zjistit důkazy navrženými Zadavatelem ve vyjádření ze dne 9. 7. 2020 […] Zadavatel by rozuměl takové žádosti na oslovené dodavatele, která by těmto […] uložila seznámit se se zadávacími podmínkami […] a sdělit, jaké činnosti jsou s tímto předmětem veřejné zakázky spojeny - takový relevantní dotaz ale vznesen nebyl.”.

39.         Co se týče Úřadem obdržených odpovědí od oslovených dodavatelů, obviněný konstatuje, že devět odpovědí nepředstavuje dostatečný podklad pro relevantní závěry, že ve většině případů z odpovědí nevyplývá, že by při jejich formulaci dodavatelé vycházeli ze znalosti předmětu a účelu veřejné zakázky, že některé odpovědi jsou zkresleny vlastní úvahou dodavatelů o tom, zda se v případě veřejné zakázky jedná o veřejnou zakázku na dodávky, nebo o veřejnou zakázku na stavební práce, že z odpovědí nelze dovodit jednotné stanovisko a konečně že odpovědi mnohdy vychází z vlastních zkušeností dodavatelů, které mohou být odlišné od konkrétních podmínek posuzovaných veřejných zakázek.

40.         V závěru vyjádření ze dne 22. 12. 2020 obviněný odkazuje na své vyjádření ze dne 9. 7. 2020 a rekapituluje, že základním účelem veřejné zakázky nebyla dodávka svítidel, ale komplexní výsledek montážních a instalačních činností, které se dle CPV kódů považují za stavební práce, přičemž „tento komplexní výsledek spočívá v celkové revitalizaci, tedy ve výsledku projevujícím se v celkovém vzhledu veřejného osvětlení a jeho funkcích (energetická úspornost, požadovaná míra osvětlení a limitů světelného znečištění)”.

41.         S ohledem na vše shora uvedené obviněný navrhuje, aby Úřad podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích svým usnesením řízení o přestupku zastavil.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

42.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména příslušné části dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou a vyjádření obviněného, a na základě vlastních zjištění rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až III. tohoto rozhodnutí. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení právních předpisů

43.         Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II zákona, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III zákona nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

44.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)           zjednodušené podlimitní řízení,

b)           otevřené řízení,

c)           užší řízení,

d)           jednací řízení s uveřejněním,

e)           jednací řízení bez uveřejnění,

f)            řízení se soutěžním dialogem,

g)           řízení o inovačním partnerství,

h)           koncesní řízení, nebo

i)                        řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

45.         Podle § 14 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

46.         Podle § 14 odst. 3 zákona je veřejnou zakázkou na stavební práce veřejná zakázka, jejímž předmětem je

a)           poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie[4] (dále jen „hlavní slovník jednotného klasifikačního systému”),

b)           zhotovení stavby, nebo

c)           poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).

47.         Podle § 15 odst. 1 zákona se veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky.

48.         Podle § 15 odst. 2 zákona, obsahují-li veřejné zakázky dodávky i služby a nejedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.

49.         Podle § 15 odst. 3 zákona se v ostatních případech hlavní předmět určí podle základního účelu veřejné zakázky.

50.         Podle § 25 zákona je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona, pokud není zadávána podle části páté až sedmé zákona, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

51.         Z § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona činí 5 494 000 Kč.

52.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

53.         Podle § 26 odst. 2 zákona podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí zákona, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

54.         Podle § 27 zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka, jejíž přepokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a)           na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo

b)           na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

55.         Podle § 31 zákona není zadavatel povinen zadávat v zadávacím řízení zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je zadavatel povinen dodržet zásady dle § 6 zákona.

56.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou

57.         Dle záhlaví „Výzvy k podání nabídky včetně zadávacích podmínek” ze dne 17. 1. 2020 (dále jen „výzva k podání nabídky“) je veřejná zakázka zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona.

58.         V záhlaví výzvy k podání nabídky je dále mimo jiné uvedeno, že veřejná zakázka je „realizována v rámci projektu s názvem ‚Výměna svítidel veřejného osvětlení‘, akceptační číslo 13841861, realizovaného v rámci výzvy 6/2018 Národního programu Životního prostředí, prioritní oblasti 5. životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.3.”.

59.         V čl. 2 „Základní údaje o zakázce” výzvy k podání nabídky obviněný mimo jiné uvedl, že se druhově jedná o veřejnou zakázku na stavební práce.

60.         Ve výše specifikovaném čl. 2 výzvy k podání nabídky obviněný dále stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 736 549 Kč bez DPH.

61.         V čl. 3 „Předmět veřejné zakázky” výzvy k podání nabídky obviněný uvedl, že „Předmětem této zakázky je výměna svítidel v rozsahu dle technické dokumentace tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a splnění požadavku poskytovatele dotace. Technická dokumentace obsahuje konkretizaci rozsahu zakázky s využitím čísel stožáru veřejného osvětlení uvedených v pasportu veřejného osvětlení. Veřejná zakázka je dále specifikována v Návrhu smlouvy, v příloze č. 1 Návrhu smlouvy - položkovým rozpočtem, v příloze č. 2 Návrhu smlouvy technickou dokumentací a v příloze č. 3 Návrhu Smlouvy_ Technickými požadavky na svítidla […].”.

62.         Ve shora specifikovaném čl. 3 výzvy k podání nabídky obviněný dále vymezil předmět plnění veřejné zakázky CPV kódy 45316100-6 „Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení” a 45316110-9 „Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic”.

63.         Příloha č. 1 „Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) - cenová nabídka zhotovitele” „Návrhu smlouvy o dílo”, jenž tvoří přílohu č. 7 výzvy k podání nabídky (dále jen „položkový rozpočet”), obsahuje následující soupis dodávek, služeb a stavebních prací:

Číslo

Položka

Množství

MJ

 
 

1.

Materiál

 

 

 

1.1

Typ dle výpočtu 1 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

17

ks

 

1.2

Typ dle výpočtu 2 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

2

ks

 

1.3

Typ dle výpočtu 3 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

6

ks

 

1.4

Typ dle výpočtu 4 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

38

ks

 

1.5

Typ dle výpočtu 5 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

12

ks

 

1.6

Typ dle výpočtu 6 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

29

ks

 

1.7

Typ dle výpočtu 7 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

26

ks

 

1.8

Typ dle výpočtu 8 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

29

ks

 

1.9

Typ dle výpočtu 9 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

43

ks

 

1.10

Typ dle výpočtu 10 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

57

ks

 

1.11

Typ dle výpočtu 11 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

8

ks

 

1.12

Typ dle výpočtu 12 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

11

ks

 

1.13

Typ dle výpočtu 13 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

20

ks

 

1.14

Typ dle výpočtu 14 silniční LED svítidlo, 2 700 K, CLO

51

ks

 

1.15

nastavení CLO, regulace příkonu

349

ks

 

1.16

redukce do výložníku pr.60mm

240

ks

 

 

 

 

 

 

2.

Montážní práce

 

 

 

2.1

Demontáž svítidla

349

ks

 

2.2

Montáž redukce

240

ks

 

2.3

Montáž svítidla

349

ks

 

2.4

vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení

14

ks

 

 

 

 

 

 

3.

Ostatní

 

 

 

3.1

Pronájem montážní plošiny (hod.)

175

hod

 

3.2

Ekologická likvidace demontovaného materiálu

349

ks

 

3.4

Revizní zpráva RVO

14

ks

 

3.5

odvoz a likvidace demont. svítidel

1

kpl

 

64.         „Oznámením rozhodnutí o výběru dodavatele” ze dne 20. 2. 2020 obviněný oznámil výběr dodavatele k uzavření smlouvy na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, a to dodavatele ‒ E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „vybraný dodavatel“).

65.         Dne 12. 3. 2020 obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo”).

Další zjištěné skutečnosti

66.         Z informací k „Výzvě č. 6/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí” ze dne 24. 8. 2018 (dále jen „dotační titul”) dostupných na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (https://www.mzp.cz/cz/snizeni_svetelneho_znecisteni_vyzva) mimo jiné vyplývá, že cílem shora specifikované výzvy je „snížit světelné znečištění a dosáhnout úspor energie v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet jejich obyvatel je menší než 100 tisíc”.

Právní posouzení

67.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě je meritem věci správné určení druhu veřejné zakázky, přičemž od zodpovězení této otázky se pak odvíjí i správné určení režimu veřejné zakázky, potažmo posouzení souladu postupu obviněného se zákonem, který veřejnou zakázku zadal jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona.

68.         K výše uvedenému Úřad nejprve ve stručnosti uvádí, že zákonem předvídaným postupem při stanovení druhu veřejné zakázky v případech, kdy tato obsahuje více různých druhů plnění, je určení jejího hlavního předmětu. V případě veřejné zakázky, jež zahrnuje dodávky a služby, se určí tento hlavní předmět pomocí tzv. „principu těžiště”, dle kterého jedna „složka“ veřejné zakázky převáží nad druhou na základě své vyšší předpokládané hodnoty. Naproti tomu v situacích, kdy součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou dodávky (případně služby) a rovněž stavební práce, vychází se při určení hlavního předmětu veřejné zakázky z tzv. „základního účelu“ veřejné zakázky, kterým je nutné rozumět samotný smysl, resp. záměr, jehož má být konkrétní veřejnou zakázkou z pohledu zadavatele dosaženo. Pokud tedy veřejná zakázka zahrnuje na jedné straně dodávky či služby a na straně druhé stavební práce, budou hlavním předmětem takové veřejné zakázky dodávky či služby tehdy, pokud stavební práce sice jsou nezbytné k řádnému splnění veřejné zakázky, avšak v jejich provedení nespočívá základní účel, pro nějž je poskytováno plnění dodavatele jako celek.

69.         Vzhledem ke skutečnosti, že šetřená veřejná zakázka v sobě nezahrnuje pouze jeden druh veřejných zakázek, nýbrž je, jak vyplývá zejména z položkového rozpočtu, kombinací dodávek, služeb a stavebních prací, zaměřil se Úřad v souladu se shora uvedeným na určení jejího základního účelu.

70.         Dle vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020 je základním účelem (cílem) veřejné zakázky „zajištění normativního osvětlení dopravního prostoru na průjezdních úsecích silnic ve městě Český Krumlov při současném snížení energetické náročnosti soustavy i snížení světelného znečištění města jako celku” (viz bod 10 odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž shodný účel veřejné zakázky lze dovodit rovněž z dotačního titulu, na základě kterého bylo k realizaci veřejné zakázky přistoupeno (viz bod 66 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Tohoto účelu, tj. revitalizace soustavy veřejného osvětlení obviněného ve smyslu snížení její energetické náročnosti a snížení světelného znečištění na území obviněného bude dle dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou dosaženo zejména souborným provedením dodávky svítidel typu LED dle požadavků obviněného a přidružených elektroinstalačních prací, jež jsou blíže konkretizovány ve vyjádření zadavatele ze dne 9. 7. 2020 (viz bod 12 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

71.         V návaznosti na výše uvedené Úřad předně konstatuje, že nerozporuje, že v případě výměny svítidel veřejného osvětlení se s dodávkou svítidel nutně pojí určité elektroinstalační práce, tj. že součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i stavební práce ve smyslu činností uvedených v oddílu 45 slovníku jednotného klasifikačního systému, konkrétně činností vymezených CPV kódy 45316100-6 „Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení” a 45316110-9 „Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic”, jež obviněný uvedl ve výzvě k podání nabídky v rámci klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky, avšak pro účely posouzení, zda v provedení elektroinstalačních prací definovaných v rámci šetřené veřejné zakázky spočívá základní účel této veřejné zakázky, považuje Úřad za rozhodující, zda se dané činnosti vymykají z rámce jinak běžně prováděných prací spojených se standardní dodávkou (prostou výměnou) svítidel. Za účelem zjištění, jaké konkrétní elektroinstalační práce jsou tedy minimálně nezbytné (běžné) při výměně svítidel veřejného osvětlení (kdy dochází pouze k výměně lamp), resp. za účelem zjištění, zda do tohoto minimálně nezbytného okruhu elektroinstalačních prací spojených s výměnou svítidel veřejného osvětlení spadají ve vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020 specifikované činnosti (tj. pro porovnání předmětu šetřené veřejné zakázky s běžnou dodávkou svítidel), Úřad provedl průzkum trhu (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zejména z odpovědi dodavatele Ekosvětlo s.r.o. (viz body 18 až 20 odůvodnění tohoto rozhodnutí), odpovědi dodavatele XENIUM Europe s.r.o. (viz bod 21 odůvodnění tohoto rozhodnutí), odpovědi dodavatele LED-LUMIN s.r.o. (viz bod 23 odůvodnění tohoto rozhodnutí), odpovědi dodavatele EMPEMONT s.r.o. (viz body 24 a 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí) a odpovědi dodavatele THOME Lighting s.r.o. (viz body 30 a 31 odůvodnění tohoto rozhodnutí) pak vyplynulo, že činnosti specifikované ve vyjádření zadavatele ze dne 9. 7. 2020 standardně spadají do elektroinstalačních prací spojených s prostou výměnou svítidel (lamp) veřejného osvětlení.

72.         V návaznosti na provedený průzkum trhu (tedy porovnáním předmětu šetřené veřejné zakázky s běžnou dodávkou svítidel popsanou výše specifikovanými dodavateli) tak Úřad dospěl k závěru, že jako hlavní součást předmětu plnění šetřené veřejné zakázky je třeba vnímat samotnou dodávku LED svítidel, neboť stavební práce ve smyslu elektroinstalačních prací specifikovaných ve vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020 jsou dle přesvědčení Úřadu běžnou, resp. obvyklou součástí takové revitalizace soustavy veřejného osvětlení, která spočívá de facto pouze v prosté výměně svítidel (lamp) na stávajících stožárech veřejného osvětlení bez současné realizace jakýchkoliv rozsáhlejších stavebních prací, jak je tomu právě v šetřeném případě. Jinými slovy, dle názoru Úřadu představují předmětné elektroinstalační práce minimální nezbytný předpoklad k zajištění požadované funkčnosti dodaných svítidel, resp. jsou pouze vedlejší činností sloužící k tomu, aby mohla být dodaná svítidla využívána dle potřeb a požadavků obviněného, tj. požadavků obviněného spočívajících v úspoře energie a snížení světelného znečištění. Současně Úřad uvádí, že nečiní spornou skutečnost, že předmětné elektroinstalační práce mohou vyžadovat určitý stupeň odbornosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nicméně tato skutečnost dle Úřadu na shora uvedeném ničeho nemění.

73.         Co se týče námitek obviněného stran Úřadem provedeného průzkumu trhu (viz body 3839 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad v prvé řadě uvádí, že smysl v rámci žádosti o informace dodavatelům vznesených dotazů objasnil již v bodu 71 odůvodnění tohoto rozhodnutí, pročež v této souvislosti pouze dodává, že v situaci, kdy se dodavatelů působících na relevantním trhu svítidel dotazoval pouze na určitou praxi, resp. na určitý standard, nebylo v žádném případě jeho povinností tyto dodavatele detailně seznamovat se všemi zadávacími podmínkami šetřené veřejné zakázky, neboť účelem provedeného průzkumu bylo právě toliko zjištění, jaké konkrétní elektroinstalační práce jsou minimálně nezbytné (běžné) při výměně svítidel veřejného osvětlení (kdy dochází pouze k výměně lamp), aby pak tato zjištění mohl následně sám Úřad porovnat s předmětem šetřené veřejné zakázky a učinit závěr o tom, zda v provedení elektroinstalačních prací nezbytných k řádnému splnění šetřené veřejné zakázky spočívá základní účel této veřejné zakázky. Úřad dále konstatuje, že nesdílí názor obviněného, že z obdržených odpovědí Úřadem oslovených dodavatelů nelze dovodit jednotný závěr, když pět z těchto odpovědí potvrdilo, že činnosti specifikované ve vyjádření zadavatele ze dne 9. 7. 2020 standardně spadají do elektroinstalačních prací spojených s prostou výměnou svítidel (lamp) veřejného osvětlení (viz bod 71 odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž tento počet odpovědí Úřad současně považuje za dostatečně vypovídající pro posouzení šetřené otázky. Pro úplnost Úřad dodává, že ačkoliv z provedeného průzkumu trhu rovněž vyplynulo, že s prostou výměnou svítidel (lamp) veřejného osvětlení by se nemusela vždy standardně nutně pojit výroba a montáž redukce (viz např. odpověď dodavatele XENIUM Europe s.r.o. v bodu 21 odůvodnění tohoto rozhodnutí), tj. Úřad připouští, že se ne vždy musí jednat o identický okruh činností jako v šetřeném případě, je Úřad toho názoru, že se nejedná o činnosti takového významu, které by měnily shora dovozený charakter předmětu plnění veřejné zakázky, respektive které by vybočovaly z vymezeného rámce standardně prováděných elektroinstalačních prací. Konečně pak Úřad nečiní sporným, že některé odpovědi dodavatelů obsahují nad rámec informací požadovaných Úřadem i vlastní úvahy dodavatelů o tom, zda se v případě šetřené veřejné zakázky jedná o veřejnou zakázku na dodávky, nebo o veřejnou zakázku na stavební práce, nicméně z těchto úvah Úřad při svém rozhodování nikterak nevycházel.

74.         Pokud pak jde o odkaz obviněného na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0163/2018/VZ-18889/2018/522/NRi ze dne 25. 6. 2018, Úřad uvádí, že jeho závěry nejsou na šetřený případ přiléhavé, neboť ve výše specifikovaném případě byly součástí předmětu plnění veřejné zakázky, resp. součástí revitalizace soustavy veřejného osvětlení rovněž demontáž a montáž sloupů veřejného osvětlení, související výkopové práce a další stavební práce, tj. nejednalo se zde (na rozdíl od šetřeného případu) o prostou výměnu lamp veřejného osvětlení, ale o širší okruh činností a stavebních prací. V této souvislosti Úřad pro úplnost odkazuje na bod 60 odůvodnění výše citovaného rozhodnutí, kde je uvedeno, že Jinými slovy, podstatnou součástí veřejné zakázky nepochybně je i dodávka LED svítidel. V šetřeném případě lze potvrdit, že faktický účel bude zcela naplněn právě kombinací dodávek a stavebních prací. Základní účel, který Úřad vnímá jako celkovou revitalizaci a rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení, bude nicméně dle Úřadu naplněn zejména komplexem elektroinstalačních a dalších stavebních prací.”, a ze kterého vyplývá, že základní účel veřejné zakázky v daném případě nebyl naplněn pouze provedením elektroinstalačních prací, ale i dalšími stavebními pracemi. Úřad tedy nesdílí názor obviněného, že by se v šetřené věci jednalo o skutkově shodný nebo podobný případ ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu.

75.         Pro úplnost pak Úřad k tvrzení obviněného obsaženého ve vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020, že mu není znám obsah podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. P0259/2020/VZ (viz bod 8 odůvodnění tohoto rozhodnutí), předně konstatuje, že kopie předmětného podnětu v anonymizované verzi byla obviněnému zaslána již v rámci šetření předmětného podnětu jako příloha přípisu Úřadu č. j. ÚOHS-15374/2020/544/AHn ze dne 26. 5. 2020. Pokud by pak snad mělo tvrzení obviněného směřovat k procesnímu postupu Úřadu stran vedení spisu předmětného správního řízení (tj. správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0243/2020/VZ), ačkoliv toto z tvrzení obviněného Úřadu nevyplývá, Úřad pro úplnost uvádí, že podnětový spis sp. zn. P0259/2020/VZ vč. podnětu samotného je součástí spisu předmětného správního řízení, kdy s touto skutečností se obviněný mohl rovněž seznámit při nahlížení do spisu (viz bod 35 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

76.         S ohledem na vše shora uvedené tak Úřad dospěl k závěru, že šetřenou veřejnou zakázku je třeba s ohledem na její základní účel (hlavní předmět) považovat za veřejnou zakázku na dodávky, přičemž s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 736 549 Kč bez DPH jde o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 26 odst. 1 zákona, kterou zadavatel podle § 26 odst. 2 zákona zadává v podlimitním režimu podle části třetí zákona, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení. Úřad tedy konstatuje, že obviněný při zadávání veřejné zakázky nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, neboť veřejnou zakázku zadal bez provedení některého z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona.

77.         K možnému vlivu nezákonného postupu obviněného na výběr dodavatele Úřad uvádí, že nelze vyloučit možnost, že pokud by obviněný při zadávání veřejné zakázky postupoval v zákonem stanoveném režimu, mohl obdržet i další (výhodnější) nabídky od jiných dodavatelů. Obviněný se zadáním veřejné zakázky mimo zadávací řízení vyhnul obsáhlejším povinnostem pro zadání veřejné zakázky dle zákona, čímž narušil hospodářskou soutěž (ať již potenciálně či reálně), a to bez ohledu na to, zda k tomuto došlo úmyslně, či nikoliv. Při využití postupu dle zákona by obviněný měl pro zadání veřejné zakázky na výběr z použití některého z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení definovaných zákonem, přičemž se zahájením těchto řízení je spojena mimo jiné i uveřejňovací povinnost, jež umožňuje širokému okruhu dodavatelů zúčastnit se soutěže o veřejnou zakázku, což má za následek vyšší míru konkurence než obviněným zvolené přímé zadání veřejné zakázky mimo režim zákona. Závěr o výhodnějších nabídkách v případě větší konkurence přitom plyne např. z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 75/2013-109 ze dne 9. 10. 2014, kde je konstatováno, že „úvaha založená na myšlence ‚více konkurenční prostředí = výhodnější podmínky‘, je úvahou logickou, k níž je žalovaný coby specializovaný správní orgán oprávněn“.

78.         Na základě všech výše uvedených skutečností tak Úřad uzavírá, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když veřejnou zakázku zahrnující více druhů veřejných zakázek v rozporu s § 15 odst. 1 a 3 zákona druhově podřadil pod veřejnou zakázku na stavební práce a s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky pak tuto zadal jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona, ačkoliv se s ohledem na hlavní předmět veřejné zakázky (výměna LED svítidel) jednalo o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, kterou měl zadat v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a obviněný dne 12. 3. 2020 zadal veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K návrhu obviněného na provedení důkazů

79.         K návrhu obviněného uvedeného ve vyjádření obviněného ze dne 9. 7. 2020, aby si Úřad v případě, že neshledá důkazy uvedené ve výše specifikovaném vyjádření obviněného za dostatečné, vyžádal „k odborné otázce zahrnující posouzení technické náročnosti a popisu jednotlivých elektromontážních prací a instalací, kontrol apod. a jejich vlivu na dosažení výsledku prováděného díla, jakož i k ověření […] vymezení předmětu veřejné zakázky” znalecký posudek v příslušném oboru, příp. vyslechl osoby odpovědné za technické věci uvedené ve smlouvě o dílo, Úřad uvádí, že provedení předmětných důkazů nepovažuje za potřebné, neboť má z obsahu správního spisu za prokázané, že v posuzovaném případě byl zjištěn stav věci do té míry, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. Žádné další hlubší posouzení technické stránky věci tak pro účely určení základního účelu šetřené veřejné zakázky nebylo potřebné (resp. by nepřineslo žádné nové relevantní skutečnosti), neboť toto by již nezvrátilo závěry Úřadu učiněné výše podpořené provedeným průzkumem trhu. Úřad tak v souladu s jednou ze základních zásad správního řízení zakotvenou v § 3 správního řádu, zásadou materiální pravdy, zohlednil veškeré okolnosti významné pro určení, zda zadavatel v šetřeném zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem, či nikoliv. Úřad přitom vycházel z relevantních částí dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou a postupu obviněného v šetřené veřejné zakázce, přičemž jejich zákonností se zabýval v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí, a dále rovněž z provedeného průzkumu trhu a vyjádření obviněného.

80.         K hodnocení jednotlivých podkladů, které jsou obsahem správního spisu, Úřad dále pro úplnost dodává, že při posouzení šetřené věci postupoval v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu, dle které nejsou stanovena pravidla, pokud jde o míru důkazů potřebných k prokázání dokazované skutečnosti, a není stanovena důkazní síla (věrohodnost) každého důkazního prostředku. Úřad tedy zhodnotil důkazy podle svého volného (zákonem neupraveného) uvážení, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přičemž současně přihlédl ke všemu, co ve správním řízení vyšlo najevo, včetně toho, co uvedl účastník správního řízení. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí pak dle Úřadu jednoznačně vyplývá, zda a jaké všechny důkazy byly provedeny, jak byly hodnoceny či proč byly odmítnuty.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení pokuty

81.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

82.         Podle § 29 písm. a) zákona o přestupcích odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím promlčecí doby.

83.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

84.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let.

85.         Podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

86.         Podle § 270 odst. 7 zákona přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.

87.         Podle § 270 odst. 8 zákona byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 10 let od jeho spáchání.

88.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí došlo dne 12. 3. 2020, kdy obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. Řízení o přestupku uvedeném ve výroku I. tohoto rozhodnutí bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení o přestupku č. j. ÚOHS-18695/2020/544/EPr ze dne 19. 6. 2020 obviněnému dne 22. 6. 2020. Na základě výše uvedených údajů dospěl Úřad k závěru, že promlčecí doba (ve smyslu § 270 odst. 5 zákona) ve vztahu k projednávanému přestupku ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula, a odpovědnost obviněného za něj z důvodu uplynutí promlčecí doby nezanikla.

89.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

90.         Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se obviněný dopustil přestupku či za kterou může být obviněnému uložena pokuta, činí dle čl. IV. „Cena díla” odst. 1 smlouvy o dílo celkem 2 623 554 Kč bez DPH, tedy 3 174 500,34 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty tak po zaokrouhlení činí v souladu s § 268 odst. 2 písm. a) zákona částku ve výši 317 450 Kč (10 % ceny veřejné zakázky).

91.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích (Úřad zde cituje pouze ta ustanovení, která jsou v daném případě pro určení druhu a výměry správního trestu relevantní, pozn. Úřadu) se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

92.         Podle § 38 písm. a), b), c) a d) zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, významem a rozsahem následku přestupku, způsobem spáchání přestupku a okolnostmi spáchání přestupku.

93.         Z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 46/2011-78 ze dne 6. 12. 2012 vyplývá, že je-li výše uložené pokuty výsledkem správního uvážení Úřadu a rozhodnutí je vydáváno s využitím zákonem uložené diskrece, je povinností Úřadu zabývat se všemi hledisky, která jsou pro posouzení výše pokuty nezbytná, nadto musí zohlednit i další skutečnosti, jež mohou mít na konkrétní výši pokuty vliv. Klíčovou je pak podmínka, aby z rozhodnutí bylo seznatelné, jaké konkrétní úvahy vedly správní orgán k uložení pokuty v příslušné výši, a aby výše pokuty s ohledem na zvažovaná kritéria a zákonnou limitaci vyhověla podmínce přiměřenosti. S požadavky Krajského soudu v Brně na řádné odůvodnění pokuty obsaženými ve výše citovaném rozsudku se Úřad vypořádává následujícím způsobem.

94.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad v prvé řadě konstatuje, že je třeba vycházet z toho, že povinnost zadavatele postupovat při zadávání veřejných zakázek podle zákona je jeho vůbec nejzákladnější povinností. Podle výkladové praxe Úřadu dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona právě postup zadavatele spočívající v úplné ignoraci ustanovení zákona, neboť tento postup vylučuje soutěžní prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků a prostředkem k realizaci základních atributů zákona. V posuzovaném případě se tedy jedná o přestupek svým charakterem nejzávažnější, neboť obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, aniž by před jejím uzavřením zahájil zadávací řízení v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona.

95.         Na druhou stranu Úřad při stanovení výše pokuty přihlédl jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že posuzovaná problematika týkající se vymezení hlavního předmětu veřejné zakázky na výměnu svítidel veřejného osvětlení může být z právního hlediska komplikovaná. Nelze proto učinit bez dalšího závěr, že by obviněný, který si příslušná ustanovení zákona vyložil chybně, byl veden úmyslem vyhnout se svým zákonným povinnostem. Byť je odpovědnost za spáchání přestupku zadavatelem dle § 270 odst. 2 zákona odpovědností objektivní, tj. odpovědností, která se uplatňuje bez ohledu na zavinění, je dle názoru Úřadu možno otázku zavinění výše uvedeným způsobem zhodnotit právě při určování výše pokuty.

96.         Žádné jiné polehčující, ani přitěžující okolnosti Úřad v daném případě neshledal.

97.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z rozpočtu obviněného na rok 2020, dostupného na http://data.ckrumlov.cz/files/8925-rozpocet-2020-.pdf, vyplývá, že obviněný hospodařil v roce 2020 s finančními prostředky v řádech stovek milionů korun českých. V kontextu uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž obviněný disponuje, považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

98.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mj. dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta tedy musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v Brně v již výše citovaném rozsudku č. j. 62 Af 46/2011-78 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Závěrem tedy Úřad konstatuje, že po zvážení všech okolností případu posoudil stanovenou výši pokuty jako dostačující, neboť naplňuje obě shora uvedené funkce právní odpovědnosti.

99.         Ze všech výše uvedených důvodů rozhodl Úřad o uložení pokuty ve výši 50 000 Kč tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

100.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

101.     Podle § 93 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

102.     Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

103.     Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

104.     Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

105.     Jelikož v daném případě Úřad zahájil řízení o přestupku z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

106.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000243.

  

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží

JUDr. Olga Straková, advokátka, Jarušek, Straková & Partners, advokátní kancelář, Radniční 489/7,

370 01 České Budějovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn. Úřadu: Tj. ve vyjádření zadavatele uvedeném v bodě 12 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

[2] Pozn. Úřadu: Od dodavatelů SUNNYMONT s.r.o., ESYST, s.r.o., Visiocom s.r.o., TESLUX Lighting s. r. o., LUXART, s.r.o., TOPLUX, s.r.o., SATHEA VISION s.r.o., VYSTO KOBYLÍ, s.r.o., Luxifer CZ s.r.o., SINCLAIR Global Group s.r.o., elmont-invest s.r.o. a LED Solution, s.r.o., Úřad odpověď na žádost o informace dodavatelům neobdržel.

[3] Pozn. Úřadu: Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Pozn. Úřadu: Zákon v této souvislosti odkazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění pozdějších předpisů.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz