číslo jednací: 10215/2021/500/AIv
spisová značka: S0028/2021/VZ

Instance I.
Věc ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM
Účastníci
  1. město Břeclav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 2. 6. 2021
Související rozhodnutí 10215/2021/500/AIv
16074/2021/163/MBr
Dokumenty file icon 2021_S0028.pdf 430 KB

Spisová značka:   ÚOHS-S0028/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-10215/2021/500/AIv

 

Brno 23.03.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 22. 1. 2021 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • obviněný – město Břeclav, IČO 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona při zadávání veřejné zakázky „ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 2. 2018, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele[1] pod systémovým číslem P18V00000905,

rozhodl takto:

I.

Obviněný – město Břeclav, IČO 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 2. 2018, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00000905, postupoval při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když dne 28. 2. 2018 při posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – NATUR HOUSE s.r.o., IČO 28776585, se sídlem Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou – v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku posoudil požadavek na doložení „Cenové specifikace/nabídkový rozpočet“ vztahující se k položkovému rozpočtu wellness vybavení za splněný, ačkoli ze strany jmenovaného vybraného dodavatele nedošlo k doložení uvedeného položkového rozpočtu, a v rozporu s § 48 odst. 8 citovaného zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) citovaného zákona nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, přičemž uvedený postup ovlivnil výběr dodavatele a obviněný dne 23. 4. 2018 zadal citovanou veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo s jmenovaným vybraným dodavatelem.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se obviněnému – město Břeclav, IČO 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

ukládá pokuta ve výši 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – město Břeclav, IČO 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav –

ukládá uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem, obdržel dne 5. 10. 2020 podnět k přezkoumání postupu zadavatele – město Břeclav, IČO 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav (dále jen „obviněný“ či „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 2. 2018, která byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00000905 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V obdrženém podnětu žádal pisatel podnětu o prošetření, zda se zadavatel nedopustil porušení zákona, když předmětnou veřejnou zakázku zadal společnosti NATUR HOUSE s.r.o., IČO 28776585, se sídlem Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou (dále jen „vybraný dodavatel“), přestože vybraný dodavatel v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky ve své nabídce nenacenil vybavení předmětných prostor wellness prvky, čímž nevyplnil kompletně položkový rozpočet, a zadavatel jej přesto nevyloučil ze zadávacího řízení a jeho nabídku nesprávně vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější.

3.             V návaznosti na obdržený podnět vyzval Úřad přípisem č. j. ÚOHS-31909/2020/542/VSv ze dne 13. 10. 2020 obviněného k zaslání písemného vyjádření k obsahu podnětu a dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 21. 10. 2020 spolu s dokumentací o zadávacím řízení dne 26. 10. 2020.

Vyjádření obviněného k podnětu ze dne 21. 10. 2020

4.             Obviněný ve svém vyjádření uvedl, že vybraný dodavatel nabídl své plnění za nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným hodnotícím kritériem. Obviněný zároveň potvrdil, že součástí nabídky vybraného dodavatele nebyla část položkového rozpočtu nazvaná „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum – vybavení welness prvky,“ a uvedl, že dne 23. 4. 2018 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla přístavba jednopodlažního nepodsklepeného objektu s plochou střechou, navazujícího na stávající bazénovou halu v místě původního výstupu na venkovní koupaliště, přičemž součástí předmětu plnění veřejné zakázky byla též dodávka a montáž wellness prvků. Před podpisem zmiňované smlouvy o dílo byla dle vyjádření obviněného otázka wellness prvků vyřešena tak, že vybraný dodavatel garantoval zhotovení celé stavby včetně uvedených wellness prvků bez jakéhokoli navýšení ceny za tyto prvky. Obviněný dále dle svého vyjádření uzavřel s vybraným dodavatelem dne 9. 8. 2018 dodatek č. 1 a dne 27. 9. 2018 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, a stavba byla obviněnému předána dne 19. 11. 2018. Závěrem obviněný uvedl, že ačkoli vybraný dodavatel část svého položkového rozpočtu neocenil, zhotovil na základě uzavřené smlouvy o dílo kompletní stavbu saunového centra včetně wellness prvků za cenu uvedenou ve své nabídce. Z uvedeného důvodu je obviněný přesvědčen, že v důsledku akceptace nabídky vybraného dodavatele bez kompletního položkového rozpočtu nedošlo k ovlivnění výběru dodavatele ani k porušení zákona.

Další postup Úřadu před zahájením řízení o přestupku

5.             Přípisem č. j. ÚOHS-40514/2020/541/ATr ze dne 16. 12. 2020 vyzval Úřad obviněného k doplnění vyjádření ze dne 21. 10. 2020, konkrétně ke sdělení, jakým způsobem byla s vybraným dodavatelem řešena otázka dodávky wellness prvků a garance ceny za tyto prvky. Úřad obviněného rovněž vyzval k zaslání zápisu či jiného dokumentu z jednání mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, pokud byl vyhotoven, a k doplnění zbývající části dokumentace o zadávacím řízení.

6.             Dne 23. 12. 2020 obdržel Úřad doplnění vyjádření obviněného ze dne 21. 12. 2020, ve kterém obviněný uvedl, že z jednání s vybraným dodavatelem v otázce dodávky wellness prvků a garance ceny za tyto prvky nebyl vyhotoven žádný záznam. Skutečnost, že cena díla nebyla navýšena o wellness prvky, lze dle obviněného prokázat z uzavřených dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, kdy předmětem těchto dodatků byly jiné vícepráce související s dílem, a z předávacího protokolu ke kompletnímu dílu. Obviněný rovněž žádal o prodloužení lhůty k zaslání zbývající části dokumentace o zadávacím řízení o 14 dnů.

7.             Přípisem č. j. ÚOHS-42047/2020/541/JVo ze dne 31. 12. 2020 vyzval Úřad opětovně obviněného k doplnění vyjádření ze dne 21. 10. 2020 a k zaslání zbývající části dokumentace o zadávacím řízení. V této souvislosti stanovil Úřad obviněnému novou lhůtu k doložení požadovaných dokumentů, neboť lhůta stanovená přípisem č. j. ÚOHS-40514/2020/541/ATr ze dne 16. 12. 2020 již marně uplynula, a nebylo tak možné přistoupit k jejímu prodloužení.

8.             Dne 7. 1. 2021 obdržel Úřad od obviněného zbývající část dokumentace o zadávacím řízení.

II.             K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

9.             Obviněný, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 2. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne pod systémovým číslem P18V00000905 (dále jen „výzva“) zahájil zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky.

10.         Předmětem veřejné zakázky je dle článku 2 „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ výzvy „přístavba jednopodlažního nepodsklepeného objektu s plochou střechou, navazujícího na stávající bazénovou halu v místě původního výstupu na venkovní koupaliště. Půdorys přístavby má tvar písmene ‚J‘ a je vepsaný do obdélníku o rozměrech cca 20x15m. Provozně bude objekt nově napojen na veřejnou komunikaci na severozápadní straně pozemku, tento vstup bude využíván i pro imobilní osoby. Dále pak objekt bude napojen na stávající bazénovou halu. Na pozemku budou provedeny nové terénní a sadové úpravy - budou provedeny ozeleněné plochy, pochozí a pojížděné plochy. Součástí veřejné zakázky je také dodávka a montáž wellness prvků.“

11.         Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla dle článku 4 „Předpokládaná cena předmětu plnění“ výzvy stanovena na částku 17 134 659,- Kč bez DPH.

12.         Podle článku 9 „Způsob hodnocení nabídek“ výzvy jsou nabídky hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

13.         Podle článku 20 „Obsah a forma nabídky“ zadávacích podmínek musí účastníci zadávacího řízení uvádět „všechny položky z celkové ceny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bez DPH. Cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení na splnění veřejné zakázky. (…) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být vyplněn kompletně a úplně. V případě, že účastník zadávacího řízení některé položky nevyplní, může to mít za následek vyřazení nabídky.“

14.         V bodu 6 „Cenová nabídka – nabídkový rozpočet“ oddílu 1.2 „Formulář nabídky zadávací dokumentace“ (dále jen „formulář nabídky“) zadavatel stanovil požadavky na členění nabídkové ceny, kterou doplní dodavatel, a to: „Saunové centrum – stavební část, Saunové centrum – wellness vybavení, Celková nabídková cena bez DPH, DPH 21 %, Celková nabídková cena včetně DPH.“ Současně zadavatel v předmětné části zadávací dokumentace uvedl, že „účastník zadávacího řízení přiloží oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet - viz zadávací dokumentace – oddíl 4 (včetně elektronické verze na datovém nosiči)“.

15.         Ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 28. 2. 2018 vyplývá, že obviněný obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 4 nabídky. Ze zprávy o hodnocení nabídek dále vyplývá, že jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka vybraného dodavatele s nabídkovou cenou 15 675 030,23,- Kč bez DPH.

16.         Z nabídky vybraného dodavatele vyplývá následující rozpis nabídkové ceny dle členění stanoveného ve formuláři nabídky:

  • Saunové centrum – stavební část 5 579 339,98 Kč,
  • Saunové centrum – wellness vybavení 10 095 690,25 Kč,
  • Celková nabídková cena bez DPH 15 675 030,23 Kč,
  • DPH 21 % 3 291 756,35 Kč,
  • Celková nabídková cena včetně DPH 18 966 786,58 Kč.

17.         Vybraný dodavatel v rámci nabídky doložil položkový rozpočet „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum“, který obsahuje stavební část, s celkovou cenou 15 675 030,23 Kč bez DPH, tj. 18 966 786,58,- Kč vč. DPH. Položkový rozpočet „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum – vybavení wellness prvky“, v rámci kterého měl dodavatel ocenit položky wellness vybavení (Aroma parní kabina – včetně technologie, Sanarium profi – včetně technologie, Kneipův chodník, touch control – ovládání wellness prvků a ochlazovací nerez bazének), však nebyl doložen.

18.         Z protokolu z jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 28. 2. 2018 (ačkoli je uvedený protokol datován 28. 2. 2011, považuje Úřad za rozhodné datum údaj uvedený v textu předmětného protokolu, tj. 28. 2. 2018 – pozn. Úřadu) vyplývá, že součástí uvedeného protokolu jsou mj. tabulky „Kontrola úplnosti nabídek a posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení“ k obdrženým nabídkám.

19.         Z dokumentu nazvaného „Kontrola úplnosti nabídek a posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení“, který se vztahuje k nabídce vybraného dodavatele, vyplývá, že nabídka vybraného dodavatele splnila dle zadavatele zákonné požadavky a požadavky zadavatele a vybraný dodavatel prokázal požadovanou kvalifikaci. Za splněný je označen i požadavek zadavatele na cenovou specifikaci/nabídkový rozpočet včetně elektronické verze na datovém nosiči.

20.         Z oznámení o výběru dodavatele ze dne 8. 3. 2018 vyplývá, že obviněný rozhodl usnesením Rady města Břeclav č. 81/18/56c ze dne 7. 3. 2018 v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek o zadání veřejné zakázky vybranému dodavateli.

21.         Dne 23. 4. 2018 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem smlouvu na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva o dílo“). Z bodu 4.1.2. smlouvy o dílo vyplývá, že předmětem této smlouvy je mj. dodávka a montáž wellness prvků. Podle bodu 6.1.1. smlouvy o dílo činí cena díla částku 15 675 030,- Kč bez DPH. Přílohou smlouvy o dílo byl mj. naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, avšak oceněný položkový rozpočet „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum – vybavení wellness prvky“ nebyl součástí uvedené smlouvy o dílo.

22.         Dne 9. 8. 2018 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla o 1 378 669,52,- Kč bez DPH za vícepráce na základě změnových listů č. 1 až 9.

23.         Dne 27. 9. 2018 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla o 222 300,- Kč bez DPH za vícepráce na základě změnových listů č. 10.1, 11. 1, a 12.

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

24.         Na základě obsahu dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku v návaznosti na příslušná vyjádření zadavatele, získal Úřad pochybnosti o souladu postupu obviněného se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky, tj. konkrétně zda obviněný nepostupoval při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze strany vybraného dodavatele posoudil požadavek na doložení „Cenové specifikace/nabídkový rozpočet“ vztahující se k položkovému rozpočtu wellness vybavení za splněný, ačkoliv ze strany vybraného dodavatele nedošlo k doložení uvedeného položkového rozpočtu, a zda tak nebyly dány důvody pro vyloučení vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona, čímž se obviněný mohl dopustit přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, když dne 23. 4. 2018 zadal veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo s  vybraným dodavatelem, a z tohoto důvodu Úřad zahájil řízení o přestupku ve věci možného spáchání přestupku obviněným.

25.         Účastníkem řízení o přestupku je podle § 256 zákona obviněný.

26.         Zahájení řízení o přestupku oznámil Úřad obviněnému přípisem č. j. ÚOHS-02697/2021/541/AKf ze dne 22. 1. 2021. Oznámení o zahájení řízení o přestupku bylo obviněnému doručeno téhož dne, a tímto dnem bylo podle § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) v návaznosti na § 249 zákona, zahájeno řízení o přestupku z moci úřední ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona obviněným.

27.         Usnesením č. j. ÚOHS-02713/2021/541/AKf ze dne 22. 1. 2021 stanovil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

28.         Dne 1. 2. 2021 obdržel Úřad vyjádření obviněného z téhož dne.

Vyjádření obviněného ze dne 1. 2. 2021

29.         Obviněný nejprve rekapituluje průběh zadávacího řízení a postup Úřadu před zahájením řízení o přestupku. K pochybnosti Úřadu o možném spáchání přestupku obviněný uvádí, že v článku 20 „Obsah a forma nabídky“ zadávacích podmínek bylo uvedeno, že v případě nevyplnění některých položek zadavatel může, nikoli musí, takovou nabídku vyřadit. Obviněný opakuje, že absence části položkového rozpočtu vybraného dodavatele byla s obviněným řešena, přičemž obviněný garantoval, že uvedená absence nebude mít vliv na celkovou cenu díla. Uvedenou garanci potvrzuje dle obviněného i skutečnost, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo nebyla navýšena oproti nabídkové ceně vybraného dodavatele, přičemž ze smlouvy o dílo jednoznačně vyplývá, že jejím předmětem je i dodávka a montáž wellness prvků. Vzhledem k tomu, že nabídková cena vybraného dodavatele, potažmo smluvní cena za dílo, byla nižší než nabídková cena ostatních účastníků, nemohlo dle obviněného dojít k ovlivnění výběru dodavatele. Podle obviněného tak nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, neboť jednání obviněného nesplňuje podmínku společenské škodlivosti ve smyslu přestupkového zákona.

Další průběh řízení o přestupku

30.         Usnesením č. j. ÚOHS-06846/2021/541/AKf ze dne 23. 2. 2021 stanovil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Obviněný obdržel uvedené usnesení téhož dne, avšak ve stanovené lhůtě ani později se nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

31.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených obviněným a na základě vlastního zjištění konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky postupoval při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když dne 28. 2. 2018 při posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku posoudil požadavek na doložení „Cenové specifikace/nabídkový rozpočet“ vztahující se k položkovému rozpočtu wellness vybavení za splněný, ačkoli ze strany vybraného dodavatele nedošlo k doložení uvedeného položkového rozpočtu, a v rozporu s § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, přičemž uvedený postup ovlivnil výběr dodavatele a obviněný dne 23. 4. 2018 zadal veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující.

Relevantní ustanovení zákona

32.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

33.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1.1.   podmínky průběhu zadávacího řízení,

1.2.   podmínky účasti v zadávacím řízení,

1.3.   pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

1.4.   pravidla pro hodnocení nabídek,

1.5.   další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104.

34.         Podle § 37 odst. 1 zákona může zadavatel stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako

a)      podmínky kvalifikace,

b)      technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)      obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)      zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

35.         Podle § 39 odst. 2 písm. a) v průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

36.         Podle § 39 odst. 4 zákona může zadavatel, není-li stanoveno jinak, provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

37.         Podle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

38.         Podle § 46 odst. 3 zákona se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

39.         Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

40.         Podle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona.

41.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

K výroku I. rozhodnutí

42.         Úřad nejprve uvádí, že zákon v § 39 odst. 4 zadavateli ukládá mj. povinnost provést u vybraného dodavatele vždy posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, kterými se dle § 37 odst. 1 zákona rozumí (a) podmínky kvalifikace, (b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, (c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo (d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací. Podmínkami účasti v zadávacím řízení se rozumí též požadavky zadavatele na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Uvedené požadavky musí být přiměřené a nesmí se jednat o požadavky čistě formální (např. číslování stran), které lze v zadávací dokumentaci stanovit pouze jako doporučující.

43.         V této souvislosti Úřad uvádí, že § 48 zákona spojuje s nesplněním podmínek účasti v zadávacím řízení ze strany účastníků oprávnění zadavatele, a v některých případech dokonce jeho povinnost za konkrétně stanovených podmínek takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Možnost zadavatele vyloučit účastníka ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 1 zákona je však limitována, a to tak, že zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit pouze z důvodů zákonem aprobovaných. Úřad dodává, že mezi tyto důvody patří rovněž důvody uvedené v § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jež stanoví, že účastníka lze ze zadávacího řízení vyloučit, jestliže jím předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely neodpovídají zadávacím podmínkám nebo je účastník ve stanovené lhůtě nedoložil. V případě, že zadavatel po posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení dospěje k závěru, že jeho nabídka nesplňuje všechny stanovené požadavky, jsou dle zákona přípustné dva způsoby dalšího postupu: (1) vybraného dodavatele bez dalšího vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek, nebo (2) posoudit, zda je možné aplikovat postup vyplývající z § 46 odst. 1 zákona a vyzvat jej dle citovaného ustanovení k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, přičemž pokud by výzva dle § 46 odst. 1 zákona nesplnila svůj účel, tj. údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené vybraným dodavatelem by nebyly objasněny nebo doplněny nebo by prokazovaly nesplnění zadávacích podmínek, musel by vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit [viz § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona]. Úřad tak zdůrazňuje, že zatímco v případě naplnění hypotézy ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona v souvislosti s nabídkou účastníka zadávacího řízení, jenž není vybraným dodavatelem, je vyloučení tohoto účastníka ze strany zadavatele fakultativní možností, v případě naplnění hypotézy uvedeného ustanovení zákona v souvislosti s nabídkou vybraného dodavatele je zadavatel (v případě, kdy uvedené nedostatky nabídky vybraného dodavatele nebudou odstraněny postupem dle § 46 odst. 1 zákona) povinen vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení vyloučit.

44.         Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, zadavatel v článku 20 „Obsah a forma nabídky“ zadávacích podmínek (viz bod č. 13 odůvodnění tohoto rozhodnutí) požadoval, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce uvedli „všechny položky z celkové ceny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bez DPH,“ přičemž „[s]oupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být vyplněn kompletně a úplně. V případě, že účastník zadávacího řízení některé položky nevyplní, může to mít za následek vyřazení nabídky.“ Z dokumentace o zadávacím řízení dále vyplývá, že zadavatel v bodu 6 „Cenová nabídka – nabídkový rozpočet“ oddílu 1.2 formuláře nabídky (viz bod č. 14 odůvodnění tohoto rozhodnutí) stanovil požadavky na členění nabídkové ceny, kterou doplní dodavatel, a to: „Saunové centrum – stavební část, Saunové centrum – wellness vybavení, Celková nabídková cena bez DPH, DPH 21 %, Celková nabídková cena včetně DPH.“ Současně zadavatel v předmětné části zadávací dokumentace uvedl, že „účastník zadávacího řízení přiloží oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet - viz zadávací dokumentace – oddíl 4 (včetně elektronické verze na datovém nosiči)“.

45.         Jak Úřad uvedl výše (srov. bod č. 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí), vybraný dodavatel v rámci své nabídky doložil položkový rozpočet „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum“, obsahující toliko stavební část, s celkovou cenou 15 675 030,23,- Kč bez DPH, tj. 18 966 786,58,- Kč vč. DPH. Položkový rozpočet „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum – vybavení wellness prvky“, v rámci kterého měly být oceněny položky wellness vybavení (Aroma parní kabina – včetně technologie, Sanarium profi – včetně technologie, Kneipův chodník, touch control – ovládání wellness prvků a ochlazovací nerez bazének), však vybraný dodavatel v rámci své nabídky nedoložil. Obviněný pak navzdory skutečnosti, že v zadávacích podmínkách požadoval předložení oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. nabídkový rozpočet jak ve vztahu ke stavební části předmětu plnění veřejné zakázky, tak ve vztahu k vybavení wellness prvky, nezvolil žádný ze zákonných způsobů dalšího postupu uvedených v bodu č. 43 odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, ani neposoudil možnost aplikace § 46 odst. 1 zákona a nevyzval jej případně dle citovaného ustanovení zákona k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Obviněný naopak v rámci kontroly úplnosti nabídky vybraného dodavatele a posouzení jeho kvalifikace (viz bod č. 19 odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvedl, že nabídka vybraného dodavatele splnila jak zákonné požadavky, tak požadavky zadavatele, přičemž za splněný byl přitom označen i požadavek na cenovou specifikaci/nabídkový rozpočet včetně elektronické verze na datovém nosiči.

46.         Jak Úřad uvedl již v předchozím bodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, z dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by obviněný v souvislosti se zmiňovaným absentujícím položkovým rozpočtem „Rozšíření bazénové haly o saunové centrum – vybavení wellness prvky“ řešil otázku postupu podle § 46 odst. 1 zákona za účelem doplnění uvedeného dokladu. Z dokumentace o zadávacím řízení je naopak zřejmé, že obviněný uzavřel dne 23. 4. 2018 s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že v případě, kdy nabídka vybraného dodavatele neobsahovala veškeré náležitosti požadované v zadávacích podmínkách, a kdy chybějící doklad, který měl být dle zadávacích podmínek součástí nabídky, nebyl vybraným dodavatelem po případném posouzení zákonnosti takového postupu doplněn ani v průběhu zadávacího řízení, byla naplněna zákonná povinnost zadavatele postupovat podle § 48 odst. 8 zákona, tedy vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť údaje a doklady předložené v jeho nabídce neodpovídaly zadávacím podmínkám a vybraný dodavatel je ani v průběhu zadávacího řízení nedoložil.

47.         K vyjádření obviněného, že postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, když v článku 20 „Obsah a forma nabídky“ zadávacích podmínek bylo uvedeno, že v případě nevyplnění některých položek zadavatel může, nikoli musí, takovou nabídku vyřadit (viz bod č. 29 odůvodnění tohoto rozhodnutí), uvádí Úřad následující. V prvé řadě je třeba zdůraznit, že požadavky zadavatele na obsahové náležitosti nabídek, resp. postup zadavatele stanovený v zadávacích podmínkách pro případ jejich nedodržení, nelze klást nad zákonné požadavky, podle kterých je zadavatel povinen postupovat. V posuzovaném případě tak platí, že skutečnost, že zadavatel s nevyplněním některých položek položkového rozpočtu nespojoval bez dalšího nutnost vyloučit účastníka, jenž takovou nabídku podal, z účasti v zadávacím řízení, ničeho nemění na povinnosti zadavatele dotčeného účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, pokud se jedná o vybraného dodavatele, který zmiňované absentující údaje nedoplnil ani dodatečně. K závěru shodnému s citovaným stanoviskem obviněného, dle kterého byl oprávněn, nikoli povinen, nabídku účastníka vyřadit, by bylo dle Úřadu možné dospět pouze v případě, kdy by se jednalo o účastníka zadávacího řízení, jenž není vybraným dodavatelem. V této souvislosti Úřad pro úplnost poznamenává, že zadavatel není zásadně povinen postupu podle § 46 odst. 1 zákona využít, ačkoli využití tohoto ustanovení za situace, kdy jeho aplikace připadá v úvahu, je v případě obdržení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou či nejvýhodnější nabídky obecně, která jinak splňuje zadávací podmínky, zpravidla možné očekávat.

48.         Z předchozí věty odůvodnění tohoto rozhodnutí tak a contrario vyplývá, jak již Úřad ostatně uvedl výše, že zadavatel je v případě nesplnění zadávacích podmínek účastníkem oprávněn takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, aniž by před tímto vyloučením využil postupu podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona. Nelze však naopak akceptovat postup obviněného, kdy nebylo citované ustanovení zákona aplikováno v případě, kdy se obviněný rozhodl nabídku nesplňující zadávací podmínky ze zadávacího řízení nevyloučit, neboť takový postup by byl rozporný se zásadou transparentnosti, a mohl by v krajním případě vést k situaci, kdy by si obviněný v zadávací dokumentaci vyhradil, že netrvá na naplnění žádné ze zadávacích podmínek, což by vedlo k úplnému popření zásady transparentnosti v rámci zadávacího řízení. Za situace, kdy v nabídce účastníka zadávacího řízení absentují některé údaje či doklady, nelze ze stany obviněného v případě nevyloučení zmiňovaného dodavatele rezignovat na postup dle ustanovení § 46 zákona, směřujícího ke zhojení uvedených nedostatků nabídky, neboť pro zachování zásady transparentnosti lze k nevyloučení nabídky s chybějícími doklady či údaji přistoupit pouze ze zákonem předvídaných důvodů. Není rovněž přípustné, aby obviněný tím, že si v zadávacích podmínkách vyhradí, že v případě nevyplnění některých položek položkového rozpočtu může, nikoli musí, takovou nabídku vyřadit (srov. bod č. 29 odůvodnění tohoto rozhodnutí), modifikoval obsah ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona tak, že by nebylo zřejmé a předvídatelné, za jakých podmínek dojde ke splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Úřad opětovně uvádí, že obviněný měl v šetřeném případě v souvislosti s nabídkou vybraného dodavatele dvě zákonné možnosti postupu, a to bez dalšího vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona, anebo zvážit, zda jsou splněny podmínky pro postup dle § 46 odst. 1 zákona a vyzvat vybraného dodavatele k doplnění chybějících údajů či dokladů podle § 46 odst. 1 zákona, a v návaznosti na další kroky vybraného dodavatele následně zvážit další postup. Zadavatel však bez dalšího akceptoval nabídku vybraného dodavatele, která neobsahovala požadovaný položkový rozpočet, čímž se dopustil nezákonného postupu. Závěrem Úřad uvádí, že samotné znění zadávacích podmínek v podobě možnosti vyřazení nabídky ze zadávacího řízení za situace, kdy nebudou vyplněny některé položky,  je tak nutné vykládat v souladu s povinností zadavatele postupovat dle zákonných pravidel (viz postup nastíněný výše) v případě, kdy se rozhodne takovou nabídku akceptovat.

49.         V posuzovaném případě se tak obviněný dopustil spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí tím, že v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona posoudil dne 28. 2. 2018 požadavek na doložení „Cenové specifikace/nabídkový rozpočet“ vztahující se k položkovému rozpočtu wellness vybavení za splněný vybraným dodavatelem, ačkoli ze strany vybraného dodavatele k doložení uvedeného položkového rozpočtu nedošlo, a v rozporu s § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona nevyloučil vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze zadávacího řízení, a dne 23. 4. 2018 zadal citovanou veřejnou zakázku na základě uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

50.         K podmínce vlivu výše uvedeného postupu obviněného na výběr dodavatele Úřad uvádí, že v šetřeném případě bylo prokázáno, že zadavatel nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když u nabídky vybraného dodavatele posoudil požadavek na doložení položkového rozpočtu za wellness vybavení jako splněný, ačkoli vybraný dodavatel uvedený položkový rozpočet nedoložil, a v rozporu s § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení. V dané situaci, kdy uvedený nedostatek v nabídce vybraného dodavatele nebyl zhojen řádným postupem zadavatele, tak vybraný dodavatel nebyl tím dodavatelem, se kterým bylo ze strany obviněného možné uzavřít v souladu se zákonem smlouvu o dílo. Je tudíž zřejmé, že předmětné pochybení obviněného spočívající v nevyloučení vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení mělo vliv na výběr dodavatele.

51.         V návaznosti na výše uvedené se podle Úřadu nelze ztotožnit s tvrzením obviněného, dle kterého nedošlo v důsledku akceptace nabídky vybraného dodavatele bez kompletního položkového rozpočtu k ovlivnění výběru dodavatele ani k porušení zákona, když cena sjednaná ve smlouvě o dílo byla nižší než nabídkové ceny ostatních účastníků zadávacího řízení. Účelem zákona je totiž především zajištění podmínek pro vytvoření hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Sama zásada hospodárnosti, vyjádřená obviněným prostřednictvím jeho argumentace týkající se skutečnosti, že vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, resp. že cena sjednaná ve smlouvě o dílo byla nižší než nabídkové ceny ostatních účastníků zadávacího řízení, však dle Úřadu nemá a nemůže mít aplikační přednost před povinností zadavatele postupovat v řízení o zadání veřejné zakázky podle zákona, a to zejména před zásadou transparentnosti zadávání veřejných zakázek, projevující se mj. právě zajištěním co nejširší hospodářské soutěže mezi dodavateli. Je zřejmé, že snaha o zadání veřejné zakázky za nejnižší možnou cenu tak nemůže vést k ignoraci zákonných ustanovení, která stanoví podmínky pro transparentní postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

52.         K povinnosti zadavatele postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadou transparentnosti Úřad dále uvádí, že tvrzení obviněného, že před podpisem smlouvy o dílo byla otázka dodávky a montáže wellness prvků s vybraným dodavatelem vyřešena tak, že vybraný dodavatel garantoval zhotovení celé stavby včetně uvedených wellness prvků bez jakéhokoli navýšení ceny, nelze ze strany Úřadu s ohledem na absenci písemného záznamu z uvedeného jednání zpětně přezkoumat.

53.         Úřad považuje za vhodné uvést, že absenci položkového rozpočtu v nabídce dodavatele nelze považovat za nepodstatnou skutečnost, když dle § 46 zákona je možné (za situace, kdy není dotčena celková nabídková cena) provést mimo jiné úpravy položkového rozpočtu, jelikož zadávání veřejných zakázek je z důvodu zajištění transparentnosti jednotlivých kroků zadavatele formalizovaný proces, který je mimo jiné spjat s povinností zadavatele řádně posoudit doložený oceněný položkový rozpočet ze strany dodavatele, a to mimo jiné i pro případné změny závazku ze smlouvy. Za situace, kdy zadavatel rezignuje na zákonný postup nastíněný výše, vytváří netransparentní prostředí a není tak zřejmé, jak je nastaveno ocenění konkrétní části plnění, resp. jak by byla např. řešena případná změna závazků ze smlouvy, které by bylo nutné řešit v souvislosti s dodávkou wellness prvků, přičemž takový důsledek je z hlediska zachování transparentnosti zadávacího řízení, resp. veškerých kroků zadavatele zcela jistě nežádoucí.  Absenci řádně oceněného položkového rozpočtu tak nelze považovat za přepjatý formalismus, neboť takový postup by ad absurdum znamenal, že dodavatelé nemusí položkové rozpočty vůbec předkládat, což by vedlo jednak k důsledkům nastíněným výše, a rovněž k celkové netransparentnosti takového postupu zadavatele.  

54.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky postupoval při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když dne 28. 2. 2018 při posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku posoudil požadavek na doložení „Cenové specifikace/nabídkový rozpočet“ vztahující se k položkovému rozpočtu wellness vybavení za splněný, ačkoli ze strany jmenovaného vybraného dodavatele nedošlo k doložení uvedeného položkového rozpočtu, a v rozporu s § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, přičemž uvedený postup ovlivnil výběr dodavatele a obviněný dne 23. 4. 2018 zadal veřejnou zakázku, a to na základě uzavření smlouvy o dílo s jmenovaným vybraným dodavatelem.

55.         Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

56.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona (viz výrok I tohoto rozhodnutí).

57.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba přestupku 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

58.         V návaznosti na výše citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dne 23. 4. 2018. Řízení o přestupku bylo zahájeno dne 22. 1. 2021. Z uvedeného vyplývá, že v daném případě odpovědnost obviněného za spáchaný přestupek nezanikla.

59.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000,- Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).

60.         Cena veřejné zakázky, tj. cena sjednaná v bodu 6.1.1 smlouvy o dílo, jejímž uzavřením se obviněný dopustil přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za který může být obviněnému uložena pokuta, činila částku 15 675 030,- Kč bez DPH, tj. 18 966 786,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty tedy činí částku 1 896 679,- Kč.

61.         Podle § 37 písm. a), c) a g) zákona o přestupcích (Úřad zde cituje pouze ta ustanovení, která jsou v daném případě pro určení druhu a výměry trestu relevantní, pozn. Úřadu) se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem a u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.

62.         Podle § 38 písm. a), b), c), d), f) a g) zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, významem a rozsahem následku přestupku, dále způsobem spáchání přestupku, okolnostmi spáchání přestupku, rovněž i délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku.

63.         Z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 46/2011 – 78 ze dne 6. 12. 2012 vyplývá, že je-li výše uložené pokuty výsledkem správního uvážení Úřadu a rozhodnutí je vydáváno s využitím zákonem uložené diskrece, je povinností Úřadu zabývat se všemi hledisky, která jsou pro posouzení výše pokuty nezbytná, nadto musí zohlednit i další skutečnosti, jež mohou mít na konkrétní výši pokuty vliv. Klíčovou je pak podmínka, aby z rozhodnutí bylo seznatelné, jaké konkrétní úvahy vedly správní orgán k uložení pokuty v příslušné výši, a aby výše pokuty s ohledem na zvažovaná kritéria a zákonnou limitaci vyhověla podmínce přiměřenosti. S požadavky soudu na řádné odůvodnění pokuty, obsaženými ve výše citovaném rozsudku, se Úřad vypořádává následujícím způsobem.

64.         S ohledem na povahu spáchaného přestupku (viz odůvodnění výroku I. tohoto rozhodnutí) Úřad zohlednil při ukládání pokuty následující skutečnosti. Ke způsobu spáchání přestupku Úřad uvádí, že obviněný v šetřeném případě spáchal uvedený přestupek uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, tj. zadáním veřejné zakázky, na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona. V posuzovaném případě je tak pravděpodobné, že pokud by obviněný postupoval v souladu se zákonem a požadavek na doložení nabídkového rozpočtu za wellness vybavení posoudil ze strany vybraného dodavatele jako nesplněný a vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučil, mohl by se vybraným dodavatelem stát (za předpokladu splnění podmínek účasti v zadávacím řízení) účastník, jehož nabídka se dle použitého hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny umístila jako druhá v pořadí. Požadavku na dodržování zásady transparentnosti zadavatelem by pak dle Úřadu odpovídala akceptace takové nabídky, ze které by mj. bylo zřejmé, z jakých dílčích položek je tvořen položkový rozpočet za wellness vybavení a jaké částky na jednotlivé dílčí položky připadají. Uvedeného stavu, kdy by byl postup obviněného při posouzení nabídky vybraného dodavatele zpětně přezkoumatelný, však v šetřeném případě nebylo dosaženo.

65.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad dále uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

66.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že za nejzávažnější stupeň intenzity porušení zákona považuje postup zadavatele spočívající v úplné ignoraci ustanovení zákona a základních zásad, na nichž je tento zákon postaven, neboť takový postup zpravidla zcela vylučuje soutěžní prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Postupem obviněného v šetřeném případě byl porušen zákonem chráněný zájem na tom, aby plnění veřejné zakázky nebylo svěřeno dodavateli, který neprokázal splnění předem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Z obecného pohledu je tedy nutno považovat přestupek obviněného za typově závažný, neboť veřejná zakázka byla zadána dodavateli, se kterým neměla být na základě předložených údajů na její plnění uzavřena smlouva, jelikož tento dodavatel nesplnil stanovené zadávací podmínky.

67.         Úřad dále při zvažování výše pokuty přihlédl k následkům spáchání přestupku. Obviněný v daném případě nezákonným postupem negativně zasáhl do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví, neboť akceptoval stav, kdy vybraný dodavatel nepředložil oceněný položkový rozpočet za wellness vybavení, což mohlo tomuto dodavateli přinést konkurenční výhodu při nacenění nabídky, neboť nebylo z jeho strany nutné v nabídce předložit detailní informace o cenách jednotlivých položek.

68.         Úřad nepřehlédl a při stanovení výše sankce zohlednil skutečnost, kterou současně uváděl ve svých vyjádřeních i obviněný, a to že v souvislosti s dodávkou wellness prvků nedošlo k dodatečnému navýšení ceny oproti celkové ceně obsažené v nabídce vybraného dodavatele, tudíž že nejasnost v ocenění této části plnění neměla za následek vyšší výdej veřejných prostředků, než který pro tuto část plnění ze smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky vyplýval.

69.         Úřad při stanovení výše pokuty zohlednil rovněž dobu, která uplynula od spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, která činí téměř tři roky. Uvedený postup je v souladu se závěry např. rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9. 4. 2015, kdy doba od spáchání přestupku je korektivem při stanovení výše sankce, neboť je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným přestupkem a ukládanou sankcí a že doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo.

70.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z rozpočtu obviněného na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2023[2] vyplývá, že obviněný předpokládal pro rok 2021 hospodaření s příjmy ve výši 530 316 000,- Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

71.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mj. dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Má-li pokuta tyto funkce splnit, je zřejmé, že musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním.

72.         V tomto smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele přestupku, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru.

73.         S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl uložit pokutu ve výši 90 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení správního trestu.

74.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému přestupku obviněného přistoupil k uložení pokuty, neboť smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena a nápravy tak již nelze dosáhnout jinak. Z uvedených důvodů uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

75.         Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

K výroku III. rozhodnutí – uložení náhrady nákladů řízení

76.         Podle ustanovení § 93 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

77.         Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

78.         Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

79.         Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

80.         Jelikož v daném případě Úřad zahájil řízení o přestupku z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného, a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

81.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000028.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rozsireni-bazenove-haly-v-breclavi-o-saunove-centrum-1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz