číslo jednací: 19624/2021/161/HBa
spisová značka: R0091/2021/VZ

Instance II.
Věc Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000
Účastníci
 1. Správa železnic, státní organizace
 2. Chládek & Tintěra, a. s.
 3. STRIX Chomutov, a. s.
 4. H-PRO GEO s. r. o.
 5. Gardenline s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 7. 7. 2021
Související rozhodnutí 15511/2021/500/AIv
19624/2021/161/HBa
Dokumenty file icon 2021_R0091.pdf 290 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0091/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-19624/2021/161/HBa                                                                                     

 

 

 

 

Brno 28.06.2021

 

                               

 

V řízení o rozkladu ze dne 25. 5. 2021 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne zadavatelem –

 • Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. 5. 2021, sp. zn. ÚOHS-S0382/2020/VZ, č. j. ÚOHS-15511/2021/500/AIv, vydanému ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouvy o dílo na zhotovení stavby“ č. E650-S-3299_2020 ze dne 28. 8. 2020, uzavřené na základě veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000“ zadávané postupem mimo zadávací řízení podle § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde strany smlouvy jsou zadavatel a vybraný dodavatel –

 • účastníci společnosti „ChT + TRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek“:
 • Chládek & Tintěra, a. s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice,
 • STRIX Chomutov, a. s., IČO 27274535, se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov,
 • H-PRO GEO s. r. o., IČO 06160778, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice,

kteří jsou ve správním řízení zastoupeni společným zmocněncem – Chládek & Tintěra, a. s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice,

jehož dalším účastníkem je i navrhovatel –

 • Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, ve správním řízení zastoupena Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, IČO 48191892, působícím ve sdružení Stránský & Partneři, advokátní kancelář, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

 

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 5 téhož zákona, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. 5. 2021, sp. zn. ÚOHS-S0382/2020/VZ, č. j. ÚOHS-15511/2021/500/AIv

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

I.               Řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jako „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 25. 9. 2020 návrh navrhovatele – Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice (dále též „navrhovatel“) – datovaný téhož dne.

2.             Na základě podaného návrhu bylo dne 25. 9. 2020 zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0382/2020/VZ (dále též „správní řízení“) ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouvy o dílo na zhotovení stavby“ č. E650-S-3299_2020 ze dne 28. 8. 2020 – uzavřené zadavatelem – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále též „zadavatel“) – na základě veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000“ zadávané postupem mimo zadávací řízení podle § 158 odst. 1 zákona. Smlouva byla uzavřena s účastníky společnosti „ChT + TRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek“ - Chládek & Tintěra, a. s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, STRIX Chomutov, a. s., IČO 27274535, se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov a H-PRO GEO s. r. o., IČO 06160778, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice (ve správním řízení zastoupeni společným zmocněncem – Chládek & Tintěra, a. s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice) – (dále též „vybraný dodavatel“).

3.             V návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy navrhovatel uvedl, že zadavatel původně v otevřeném řízení zadával nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku „Oprava nestabilních náspů v úseku Hájek – Dalovice“, ev. č. VVZ Z2020-016001 (dále též „původní zakázka“). Toto zadávací řízení však zadavatel překvapivě, netransparentně a diskriminačně zrušil, což oznámil dne 7. 8. 2020.

4.             Následně zadavatel zadal část plnění původní zakázky formou podlimitní sektorové zakázky jako zakázku nazvanou „Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000“ (dále jen „nová zakázka“). Smlouva na plnění této zakázky byla uzavřena s vybraným dodavatelem dne 29. 8. 2020 (dále též „napadená smlouva“).

5.             Navrhovatel proti napadené smlouvě brojí tím, že zadavatel nepřípustně rozdělil původní veřejnou zakázku, a rovněž proto, že napadenou smlouvu uzavřel zadavatel ještě v době, kdy nebylo ukončeno původní zadávací řízení. Nadto uzavřením smlouvy neoprávněně zadává zakázku „napřímo“. Dle názoru navrhovatele nebyl zadavatel oprávněn zrušit původní zadávací řízení, neboť zpoždění, pro které zadavatel řízení zrušil, nebylo tak závažné, že by zasáhlo do plnění, navíc k němu výrazně přispěl sám zadavatel.

6.             Navrhovatel rovněž namítá, že v případě napadené smlouvy jde navíc na straně vybraného dodavatele o nepřípustný střet zájmů dle § 44 odst. 2 zákona.

7.             Ze všech uvedených důvodů navrhovatel žádal, aby Úřad uložil zákaz plnění napadené smlouvy.

8.             Úřad po přezkoumání postupu zadavatele vydal dne 15. 12. 2020 rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0382/2020/VZ, č. j. ÚOHS-40475/2020/500/ISo (dále též „první rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele zamítl. Dle napadeného rozhodnutí zadavatel zadal veřejnou zakázku ve spojitosti s výkonem relevantní činnosti, předmětem plnění jsou stavební práce a předpokládaná hodnota nedosáhla limitu stanoveného pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jednalo se o podlimitní sektorovou veřejnou zakázku a zadavatel mohl využít § 158 odst. 1 zákona a zadat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku postupem mimo zadávací řízení.

9.             První rozhodnutí odůvodnil Úřad tím, že zadavatel uzavřel smlouvu na část plnění, které bylo původně předmětem zrušeného otevřeného řízení, a to z důvodu časové naléhavosti opravy. Nic neindikuje, že by se jednalo o dělení zakázek. O nezákonné dělení by se jednalo až v případě, že by byla mimo režim zákona zadána i zbývající část stavebních prací, které byly předmětem původní zakázky.

10.         Na základě rozkladu navrhovatele ze dne 30. 12. 2020 bylo první rozhodnutí zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 11. 3. 2021, sp. zn. ÚOHS-R0242/2020/VZ, č. j. ÚOHS-07447/2021/161/HBa, neboť z obsahu napadené smlouvy vyplynulo, že předmětem jejího plnění nebyl celý funkční celek, který zadavatel potřeboval (zakázka se týkala jen železničního spodku), a tedy že bude nutně zadáno i zhotovení železničního svršku. Z registru smluv vyplynulo, že smlouva na zhotovení železničního svršku byla v průběhu řízení před Úřadem uzavřena, opět mimo zadávací řízení. Bylo tedy zřejmé, že Úřad vycházel z nedostatečně zjištěného skutkového stavu a jeho posouzení věci nemohlo obstát.

II.             Napadené rozhodnutí

11.         Po zrušení rozhodnutí Úřad ve věci znovu rozhodl, a to dne 10. 5. 2021 rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0382/2020/VZ, č. j. ÚOHS-15511/2021/500/AIv (dále též „napadené rozhodnutí“), jehož výrokem I uložil zákaz plnění smlouvy a výrokem II uložil zadavateli uhradit náklady správního řízení.

12.         Úřad své rozhodnutí odůvodnil tím, že napadená smlouva byla uzavřena postupem uvedeným v § 254 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel uzavřel napadenou smlouvu bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, jelikož postupoval za účelem zadání předmětné veřejné zakázky mimo zadávací řízení podle § 158 odst. 1 zákona.  Pro takový postup však nebyly naplněny zákonné podmínky, neboť zadavatel nezákonně rozdělil předmět dané veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25 zákona.

III.           Rozklad zadavatele

13.         Napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 11. 5. 2021. Zadavatel proti němu podal dne 25. 5. 2021 rozklad datovaný téhož dne. Rozklad tak byl podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

14.         V podaném rozkladu zadavatel uvádí, že podle § 257 písm. l) zákona platí, že Úřad správní řízení o uložení zákazu plnění smlouvy zastaví, pokud zjistí, že závazek ze smlouvy již byl splněn. Splněním podmínky řízení vyplývající z tohoto ustanovení zákona se Úřad zabýval v bodu 305 napadeného rozhodnutí. Skutkový stav, z něhož Úřad vycházel, však neobstojí.

15.         Úřad vzal za základ svého rozhodnutí sdělení zadavatele z 19. 2. 2021, které zadavatel uvedl v předchozím řízení o rozkladu. V době vydání napadeného rozhodnutí bylo již vyjádření 3 měsíce staré. Zadavatel sděluje, že napadená smlouva, jejíž plnění Úřad zakázal, je již splněna. Hlavní stavební práce byly dokončeny k 20. 3. 2021, následně proběhly dokončovací práce, přičemž ke dni 9. 4. 2021 byla také ukončena výluka úseku po dokončení prací na železničním svršku a trakčním vedení.

16.         Dne 21. 5. 2021 podepsal zadavatel jako objednatel díla s vybraným dodavatelem jako zhotovitelem předávací protokol a tato listina dle bodu 10.1 obchodních podmínek napadené smlouvy potvrzuje dokončení díla, tedy i splnění odpovídající smluvní povinnosti zhotovitele. K tomu zadavatel předkládá předávací protokol.

17.         Podpis předávacího protokolu byl v napadené smlouvě sjednán jako hmotněprávní podmínka předání díla, a tedy jako podmínka pro splnění povinnosti zhotovitele dílo předat (tj. provést) dle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“). Závazek z napadené smlouvy před tímto datem nebyl splněn, a to bez ohledu na to, že dílo bylo stavebně dokončeno a byl na něm zahájen zkušební provoz. Z tohoto důvodu nemohl zadavatel svou argumentaci směřující k zastavení správního řízení uplatnit dříve, zejm. ne před vydáním napadeného rozhodnutí.

Návrh rozkladu

18.         Zadavatel je tedy přesvědčen, že došlo ke splnění závazku z napadené smlouvy a správní řízení by mělo být dle § 257 písm. l) zákona zastaveno.

Vyjádření navrhovatele k rozkladu

19.         Podáním ze dne 7. 6. 2021 se k rozkladu vyjádřil navrhovatel. Zdůrazňuje, že zadavatel proti napadenému rozhodnutí neuplatnil žádné věcné ani procesní námitky. Věcné a právní závěry napadeného rozhodnutí tak nejsou vůbec zpochybňovány.

20.         Navrhovatel se zastavením řízení nesouhlasí, Úřad zavinil průtahy v řízení tak, že ještě osm měsíců po podání návrhu není ve věci pravomocně rozhodnuto. Takto bylo zadavateli umožněno, aby dosáhl stavu, kdy může tvrdit, že je naplněn důvod pro zastavení řízení dle § 257 písm. l) zákona.

21.         Vyhověním návrhu zadavatele by bylo docíleno stavu, že by neexistovalo jakékoli pravomocné rozhodnutí, resp. žádné rozhodnutí o tom, že zadavatel nepřípustně a nezákonně rozdělil veřejnou zakázku, umožnil její realizaci formou přímé objednávky a zadavateli by nebylo zakázáno plnit ze smlouvy. Zadavatel by se dále vyhnul povinnosti k úhradě nákladů řízení, a to za situace, kdy je podán rozklad proti napadenému rozhodnutí, v němž však nejsou tvrzeny žádné vady napadeného rozhodnutí. Dle navrhovatele je na místě věc ukončit věcným pravomocným rozhodnutím.

22.         Navíc dle navrhovatele není splněna věcná podmínka dokončení závazku ze smlouvy. Ten nadále trvá. Samotné dokončení stavební části, pokud je fakticky dokončena, představuje toliko splnění části závazku z napadené smlouvy. Součástí závazku je mimo jiné řádné provedení zkušebního provozu a taktéž veškeré další závazky spojené s garancí a odpovědností za případné vady. Zhotovitel tak má zcela evidentně vůči zadavateli řadu doposud nesplněných závazků ze smlouvy, což znemožňuje aplikaci § 257 písm. l) zákona.

23.         Zastavení řízení by bylo k újmě a proti zájmům navrhovatele a v rozporu s veřejným zájmem. Jde o návrhové řízení, kdy navrhovatel se domáhá deklarace porušení zákonných povinností ze strany zadavatele. Současně je zde prokazatelný veřejný zájem orgánu dozoru na tom, aby nedocházelo k úmyslnému porušování a obcházení zákona, a to jeho nejnebezpečnější formou, tedy formou přímého zadávání a nedodržování zákonných zadávacích postupů.

24.         Úřad současně nesmí přehlížet zejména nesprávný a nezákonný postup zadavatele při zrušení původní zakázky, nadlimitní sektorové veřejné zakázky, kde zadavatel postupoval účelově a nezákonně. Nezákonným postupem zadavatele navrhovateli vznikla škoda a újma odpovídající ušlému zisku a nákladům spojeným s řádným uplatňováním práv navrhovatele. Jediným výsledkem zrušení původního zadávacího řízení je stav, kdy zadavatel obdržel totožné plnění, ale od jiné osoby než navrhovatele, který v nadlimitním zadávacím řízení předložil nejvýhodnější nabídku.

25.         Navrhovatel navrhuje, aby byl rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno.

IV.          Řízení o rozkladu

26.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 téhož právního předpisu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

27.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení věci ve všech jejích vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, jakož i správnost napadeného rozhodnutí, tu však toliko v rozsahu námitek uplatněných v rozkladu, přičemž jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

28.         Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je v něm uvedeno, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem přistoupil k potvrzení napadeného rozhodnutí a zamítnutí podaného rozkladu.

V.            K námitkám rozkladu

29.         Podaný rozklad je založen na tom, že Úřad nedostatečně zjistil skutkový stav. Dle zadavatele je dílo dokončeno a předáno, tím zanikl tento smluvní závazek zhotovitele a je na místě, aby bylo správní řízení zastaveno dle § 257 písm. l) zákona.

30.         V návaznosti na námitky rozkladu zadavatele jsem se zabýval zánikem závazku z napadené smlouvy ve světle dokumentů, které zadavatel přiložil k rozkladu, tedy ve světle předávacích protokolů a fotodokumentace provedení stavební části díla.

31.         Podle § 257 písm. l) zákona platí, že Úřad zahájení řízení usnesení zastaví, jestliže byl podán návrh na zákaz plnění smlouvy a Úřad zjistí, že závazek ze smlouvy byl splněn.

32.         Dle § 1908 občanského zákoníku platí, že splněním dluhu závazek zaniká.

33.         Dle § 2586 občanského zákoníku platí, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

34.         Dle § 2604 občanského zákoníku platí, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

35.         Z bodu 3.1 napadené smlouvy vyplývá, že se zhotovitel zavazuje „zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).“.

36.         Z bodu 3.3 napadené smlouvy vyplývá, že se objednatel zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla.

37.         Z bodu 3.9 napadené smlouvy vyplývá, že se „nepoužije ustanovení § 2605 odst. 1 a § 2628 občanského zákoníku. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a objednatelem převzato sjednaným způsobem.“

38.         Součástí napadené smlouvy jsou obchodní podmínky OP/R/18/19. Z bodu 10.1 obchodních podmínek (rubrika Dokončení díla) vyplývá, že „Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu předávacího protokolu zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle smlouvy pro dokončení díla. Ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.“

39.         Z bodu 10.2 obchodních podmínek vyplývá, že „TDS podepíše na výzvu zhotovitele předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a 

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně objednateli všechnu Dokumentaci zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.“

40.         Z bodu 10.3 obchodních podmínek vyplývá, že „pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení zkušebního provozu.“

41.         Z bodu 10.4 obchodních podmínek vyplývá, že „dnem podpisu předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.“

42.         Ze zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby sepsaného zadavatelem a zhotovitelem ze dne 21. 5. 2021, který k rozkladu přiložil zadavatel, vyplývá, že předmětem konečného přejímacího řízení je realizace stavebních prací v souladu se smluvními podmínkami. Předávány jsou objekty „SO 02-10-03 Sanace nestabilního tělesa v úseku km 178,850-179,000“ a objekt „SO 03-10-03 Propustek v km 178,925“. Z oddílu „Odchylky od stanoveného projektu a jejich důvody“ se podává, že odchylky budou zapracovány do DSP stavby. Z oddílu „Údaje o převzetí dokumentace“ části „Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení“ se podává: „Bude uvedeno v konečné přejímce díla v termínu dle SOD (do 25. 8. 2021).“ V oddílu „Archivní údaje o dokumentaci“ se uvádí: „Bude uvedeno v konečné přejímce.“ V oddílu „Poslední faktura na dodávku bude vystavena zhotovitelem do“ je uvedeno: „[14] dnů od skončení konečného převzetí díla. (Dle dodatku 1 k SOD do 13. 9. 2021)

43.         Zadavatel v podaném rozkladu uvádí, že závazek z napadené smlouvy zanikl tím, že mu byla předána dokončená stavební část díla. Toto tvrzení je však vyvraceno textem napadené smlouvy a koneckonců i textem samotného předávacího protokolu, kterým zadavatel své tvrzení dokládá.

44.         V napadené smlouvě totiž zadavatel definoval dílo jako závazek zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou. Zadavatel naopak v napadené smlouvě výslovně vyloučil aplikaci ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zadavatel tedy smluvně nadefinoval okamžik provedení díla jako okamžik pozdější.

45.         Tímto okamžikem je okamžik definovaný bodem 10.1 obchodních podmínek. Dílo jako celek se má za dokončené až tehdy, kdy zhotovitel splnil všechny své povinnosti ze smlouvy. K podpisu předávacího protokolu má dojít až poté, kdy nastane splnění pěti podmínek. Poslední z těchto podmínek je skutečnost, že zhotovitel poskytne protokolárně všechnu geodetickou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení staveb tvořících předmět díla.

46.         Z protokolu o předání stavebních částí díla, který zadavatel předložil, vyplývá to, že byly předány dva stavební objekty. Je z něj však rovněž zřejmé, že ačkoliv je protokol nazván jako konečný, dokumentace, která je rovněž součástí díla, předána nebyla a nebyla ani doplacena cena díla. K předání dokumentace má dojít až v termínu do 25. 8. 2021, k vystavení poslední faktury má dojít až v termínu do 13. 9. 2021.

47.         Na základě uvedených zjištění konstatuji, že dokumenty předložené zadavatelem neprokazují splnění závazku z napadené smlouvy. Závazek bude splněn až dokončením díla, což ve smyslu bodu 3.3 napadené smlouvy a bodu 10 obchodních podmínek, nastane předáním příslušné stavební dokumentace v předpokládaném termínu do 25. 8. 2021.

48.         Ve věci tak nejsou splněny podmínky pro postup dle § 257 písm. l) zákona, neboť závazek ze smlouvy není dosud splněn, dílo, jak jej v napadené smlouvě definoval zadavatel, není dosud splněno.

49.         Zadavatel proti napadenému rozhodnutí věcně nebrojil. K věcné stránce napadeného rozhodnutí proto toliko konstatuji, že Úřad v napadeném rozhodnutí rozhodl v souladu se závazným právním názorem, který byl vysloven v rozhodnutí předsedy, jímž bylo zrušeno první rozhodnutí Úřadu v této věci. Napadené rozhodnutí je založeno na správně zjištěném skutkovém stavu, který Úřad správně právně posoudil.

VI.          Závěr

50.         Po zvážení všech aspektů dané věci a rozkladových námitek zadavatele, na základě zjištění, že Úřad postupoval při rozhodnutí o návrhu v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí.

51.         V řešeném případě vyvstala na základě rozkladu otázka, zda byla splněna smlouva, jejíhož zákazu plnění se navrhovatel domáhal. Zadavatel v rozkladu uváděl a prokazoval řádné dokončení a předání stavebních částí díla. Z napadené smlouvy nicméně vyplývá, že součástí díla bylo i předání geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, k němuž dle dokumentů předložených zadavatelem zatím nedošlo. Z tohoto důvodu jsem shledal, že dílo nebylo dosud splněno – nebylo řádně dokončeno a předáno – a pro zastavení správního řízení nejsou splněny podmínky § 257 písm. l) zákona.

52.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1, ve spojení s § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dále odvolat.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.        Mgr. Martin Horák, advokát, Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

2.        Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

3.        Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz