číslo jednací: 24116/2021/163/PMo
spisová značka: R0110, 0113/2021/VZ

Instance II.
Věc Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby
Účastníci
  1. Hlavní město Praha
  2. Gardenline s.r.o.
  3. VHS CZ, s.r.o.
  4. AZ SANACE a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 16. 8. 2021
Dokumenty file icon 2021_R0110-0113.pdf 262 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0110, 0113/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-24116/2021/163/PMo                                                                                     

 

 

 

 

Brno 13.08.2021

 

                               

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 7. 7. 2021 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne zadavatelem –

  • Hlavním městem Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré Město, ve správním řízení zastoupeným na základě nedatované plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem ev. č. ČAK 11323, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha - Nusle,

a dále o rozkladu ze dne 9. 7. 2021 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • „Společností Maniny PPO“, kterou dle Společenské smlouvy ze dne 20. 10. 2020 tvoří vedoucí společník Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice – Předměstí a společníci VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín - Kolín IV. a AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS‑S0188/2021/VZ č. j. ÚOHS-21159/2021/510/MKo ze dne 24. 6. 2021 vydanému ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2021 na návrh výše specifikovaného navrhovatele ve věci přezkoumání úkonů výše označeného zadavatele, učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“, zadávané v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 184-446839,

 

jsem podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS‑S0188/2021/VZ č. j. ÚOHS-21159/2021/510/MKo ze dne 24. 6. 2021

 

r u š í m

 

a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0188/2021/VZ  a zahájené dne 24. 5. 2021 na návrh navrhovatele – „Společnosti Maniny PPO“, tvořené vedoucím společníkem Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí a společníky VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín - Kolín IV. a AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov, na přezkoumání úkonů zadavatele – Hlavního města Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré Město, ve správním řízení zastoupeného na základě nedatované plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem ev. č. ČAK 11323, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha - Nusle, učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“, zadávané v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 184-446839,

 

z a s t a v u j i.

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jako „Úřad“) jako orgán příslušný podle
§ 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“[1]) k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 24. 5. 2021 návrh (dále jako „návrh“) navrhovatele – „Společnosti Maniny PPO“, kterou dle Společenské smlouvy ze dne 20. 10. 2020 tvoří vedoucí společník Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí a společníci VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín - Kolín IV. a AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov, (dále jako „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Hlavního města Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha - Staré Město, ve správním řízení zastoupeného na základě nedatované plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem ev. č. ČAK 11323, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha - Nusle (dále jako „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“, zadávané v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 184-446839 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 24. 5. 2021, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0188/2021/VZ.

II.             Napadené rozhodnutí

3.             Dne 24. 6. 2021 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0188/2021/VZ č. j. ÚOHS-21159/2021/510/MKo (dále jen „napadené rozhodnutí“).

4.             Úřad výrokem I napadeného rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nedodržel pravidlo stanovené v § 245 odst. 1 zákona, když ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek navrhovatele zadavateli, tedy do 13. 5. 2021, nerozhodl o námitkách, neboť rozhodnutí o námitkách neodeslal ve lhůtě 15 dnů od doručení námitek, ale až dne 14. 5. 2021.

5.             Úřad proto výrokem II napadeného rozhodnutí jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku I napadeného rozhodnutí dle § 263 odst. 6 zákona zrušil úkon zadavatele, proti kterému námitky směřovaly, a to Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 13. 4. 2021, a všechny následné úkony, které zadavatel učinil v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

6.             Ve výroku III Úřad zadavateli dle § 263 odst. 8 zákona až do pravomocného skončení správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0188/2021/VZ zakázal uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Ve výroku IV Úřad dle § 266 odst. 1 zákona uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč.

III.           Rozklad zadavatele

7.             Dne 7. 7. 2021 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí rozklad zadavatele z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 24. 6. 2021. Rozklad tak byl podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu zadavatele

8.             Zadavatel v blanketním rozkladu pouze uvádí, že v napadeném rozhodnutí nebyly správně popsány skutkové okolnosti případu, zejména data odesílání a doručování jednotlivých úkonů, konkrétně námitek a rozhodnutí o nich. Z tohoto důvodu by měl být dle zadavatele popis skutkového stavu opětovně posouzen a přezkoumán, neboť od jeho správnosti a přesnosti se odvíjí správnost a zákonnost následného právního posouzení věci. Zadavatel si v závěru rozkladu vyhrazuje právo doplnit tento rozklad o případné doklady prokazující jím tvrzené skutečnosti v dodatečné lhůtě.

Závěr rozkladu zadavatele

9.             Rozklad zadavatele neobsahuje konkrétní petit, jak má předseda Úřadu o jím podaném rozkladu rozhodnout.

IV.          Vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele

10.         Dne 13. 7. 2021 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele z téhož dne, v němž označil zadavatelův (blanketní) rozklad za zcela účelové podaní mající za cíl dosažení stavu, kdy Úřad, resp. jeho předseda, nebude v této věci vydávat jakékoli rozhodnutí. Dle navrhovatele se tak jedná o procesní obstrukci, narušení správního řízení a projev bezbřehé libovůle zadavatele.

11.         Následně se navrhovatel vyjádřil k oznámení zadavatele o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 12. 7. 2021. Navrhovatel vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem zadavatele na zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu ve spojení s § 88 odst. 2 téhož zákona, obsaženým v předmětném oznámení. Dle navrhovatele totiž nejsou dány zákonné důvody pro zastavení správního řízení.

12.         Vzhledem k výše uvedenému navrhl navrhovatel zamítnutí rozkladu zadavatele ze dne 7. 7. 2021.

V.            Rozklad navrhovatele

13.         Dne 9. 7. 2021 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí rozklad navrhovatele z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 24. 6. 2021. Rozklad tak byl podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu navrhovatele

14.         Navrhovatel v rozkladu uvádí, že jeho návrh vymezuje dvě oblasti (namítané procesní pochybení zadavatele a věcně chybné posouzení kvalifikace zadavatelem), přičemž Úřad opomněl stěžejní část návrhu vypořádat. Navrhovatel akcentuje, že část návrhu odpovídající chybnému a netransparentnímu vyhodnocení kvalifikace navrhovatele je zcela odlišná od části návrhu napadající procesní pochybení zadavatele v otázce nedodržení lhůty pro doručení rozhodnutí o námitkách. Ačkoli byl podán návrh ve věci chybného a netransparentního vyhodnocení kvalifikace navrhovatele, Úřad dle navrhovatele v této části návrhu neučinil žádný věcný závěr. Výrok I napadeného rozhodnutí se tak dle navrhovatele této části návrhu netýká.

15.         Navrhovatel měl legitimní očekávání, že bude rozhodnuto o celém návrhu, kterým vymezil předmět správního řízením, přičemž poukaz Úřadu na zásadu procesní ekonomie není přiléhavý, neboť rozhodnutí o návrhu směřujícím proti věcně chybnému posouzení kvalifikace zadavatelem je úkonem nezbytným pro splnění úkolu Úřadu coby dozorového orgánu na úseku zadávání veřejných zakázek. Tuto zásadu lze dle navrhovatele uplatnit v případě, kdy ostatní primární cíle práva nejsou takovým „zrychleným“ postupem dotčeny s tím, že absence věcného rozhodnutí v těchto otázkách dle navrhovatele představuje vadu napadeného rozhodnutí, které nelze považovat za zákonné, věcně správné a spravedlivé.

16.         Dle navrhovatele věcné posouzení předmětné otázky Úřadem rovněž ovlivní další postup zadavatele v zadávacím řízení. Navrhovatel bude opakovaná rozhodnutí zadavatele v totožné věci napadat námitkami a následně podá opětovný návrh u Úřadu. Zadávací řízení tak bude prodlužováno a účastníci řízení včetně Úřadu budou nadbytečně zatěžováni. Navrhovatel má tudíž za to, že je třeba nečinnému Úřadu přikázat zjednání nápravy a vydání rozhodnutí ohledně neprojednaných částí návrhu (zejména splnění kvalifikačních podmínek navrhovatele).

Závěr rozkladu navrhovatele

17.         Na základě výše uvedeného navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu výrok II napadeného rozhodnutí zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil Úřadu k novému projednání.

VI.          Správní řízení o rozkladech

18.         Úřad po doručení rozkladů neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladech.

19.         Dne 12. 7. 2021 obdržel Úřad od zadavatele přípis označený jako „Oznámení o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele“, v němž uvádí, že k témuž dni bylo zadavatelem v rámci nápravného opatření zrušeno rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.

20.         Předseda Úřadu usnesením č. j. ÚOHS-24024/2021/163/PMo ze dne 21. 7. 2021 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k výše uvedenému novému podkladu rozhodnutí – „Oznámení o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele“ ze dne 12. 7. 2021. Ke dni 28. 7. 2021, kdy uplynula výše specifikovaná lhůta, se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Doplnění rozkladu navrhovatele

21.         Dne 4. 8. 2021 Úřad obdržel doplnění rozkladu navrhovatele z téhož dne (dále jen „doplnění rozkladu“). V doplnění rozkladu navrhovatel poukazuje na to, že dne 2. 8. 2021 obdržel od zadavatele výzvu ze dne 30. 7. 2021 k objasnění/doplnění údajů/dokladů/vzorků/modelů podle § 46 odst. 1 zákona (dále jen „výzva“). Navrhovatel podotýká, že ve výzvě po něm zadavatel opětovně požaduje totožné objasnění příslušného referenčního plnění s tím, že pokud nebudou objasněny požadované informace či doklady, bude navrhovatel ze zadávacího řízení vyloučen. Navrhovatel se pozastavuje nad tím, že totožné objasnění již zadavateli předložil, přičemž na chybné posouzení jeho kvalifikace ze strany zadavatele již navrhovatel poukázal v návrhu.

22.         Nová výzva má dle navrhovatele za účel vytvořit procesní prostor pro jeho opětovné vyloučení ze zadávacího řízení z totožných důvodů. Takovému procesnímu postupu by dle navrhovatele bylo zabráněno, pokud by Úřad o jeho návrhu řádně meritorně rozhodl. Navrhovatel proto považuje argumentaci obsaženou v rozkladu za důvodnou, pročež opakovaně požaduje, aby předseda Úřadu nečinnému Úřadu přikázal zjednání nápravy a vydání rozhodnutí o neprojednaných částech návrhu.

Stanovisko předsedy Úřadu

23.         Po projednání rozkladů, doplnění rozkladu navrhovatele a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

24.         Jelikož jsem zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. i) zákona nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

VII.        K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

25.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu, jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

26.         Dle § 257 písm. i) zákona je jedním ze zákonem aprobovaných důvodů pro zastavení správního řízení ve věci přezkumu úkonů zadavatele i situace, kdy zadavatel zruší přezkoumávané úkony nebo přijme požadované opatření k nápravě. Stěžejní skutečností v přezkoumávaném případě je, že dne 12. 7. 2021 zadavatel rozhodl o přijetí opatření k nápravě, kterým zrušil úkon učiněný v zadávacím řízení, a to rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.  Zrušený úkon se shoduje s tím, který navrhovatel žádal zrušit ve svém návrhu k Úřadu, když v závěru návrhu uvedl: „S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby nadepsaný Úřad zrušil výše uvedené Rozhodnutí o námitkách ze dne 13.5.2021 a jemu předcházející Oznámení o vyloučení ze dne 13.4.2021“.

27.         Před účinností výše uvedeného ustanovení zákona byl důvod pro zastavení řízení zakotven v § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, podle nějž platí, že řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Ve věci zastavení správního řízení judikoval např. Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 8 As 103/2011, že důvod pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu je dán tehdy, pakliže se žádost stane zjevně bezpředmětnou. Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 50/2011 judikoval, že pokud nastanou důvody předvídané v § 66 správního řádu nebo důvody pro zastavení řízení podle zákona, pak je třeba správní řízení zastavit. Narozdíl od přerušení řízení totiž při zastavení řízení podle § 66 není dán prostor pro správní uvážení, a pokud nastanou důvody zde nebo ve zvláštních zákonech uvedené, musí tak správní orgán učinit. Přestože se uvedená judikatura vztahuje k ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, tedy k právní úpravě, která se v daném případě vzhledem k existenci speciální úpravy v podobě § 257 písm. i) zákona neaplikuje, je možné tuto judikaturu vzhledem ke kontinuitě a obdobnosti právní úpravy vztáhnout i na právě přezkoumávaný případ.

28.         Z dikce ustanovení § 257 písm. i) zákona je zřejmé, že pokud zadavatel v průběhu správního řízení zruší přezkoumávané úkony, je naplněna podmínka pro obligatorní zastavení řízení, což dokládá i komentářová literatura k § 257 zákona: „Komentované ustanovení obsahuje taxativní výčet případů, kdy ÚOHS zastavuje vedené správní řízení. Jedná se tak o případy, kdy není vydáno meritorní rozhodnutí, ale jsou naplněny podmínky pro zastavení správního řízení z procesních důvodů. Komentované ustanovení tak představuje zvláštní právní úpravu k obecné právní úpravě zastavování správních řízení z procesních důvodů, jak je obsažena v § 66 spr. řádu.“ (viz PODEŠVA, V., SOMMER, L., VOTRUBEC, J., FLAŠKÁR, M., HARNACH, J., MĚKOTA, J. a JANOUŠEK, M. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer). Ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu pak stanoví předsedovi Úřadu jako odvolacímu orgánu povinnost bez dalšího zrušit napadené rozhodnutí a zastavit správní řízení, pokud zjistí, že nastala skutečnost odůvodňující zastavení správního řízení. Předsedovi Úřadu tak dle zákona v situaci, kdy zadavatel zrušil napadené úkony, nezbývá než zrušit napadené rozhodnutí a správní řízení zastavit dle § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. i) zákona, aniž by ve věci ze strany Úřadu došlo k meritornímu přezkumu postupu zadavatele, jelikož návrh navrhovatele se zrušením napadeného úkonu zadavatelem stal bezpředmětným.

29.         Ve správním řízení nedošlo k meritornímu přezkumu úkonů zadavatele, jelikož ten nesplnil svou povinnost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek odeslat navrhovateli rozhodnutí o námitkách. Zákon v takovém případě ukládá Úřadu povinnost uložit nápravné opatření, kterým buďto zruší zadávací řízení, nebo zruší přezkoumávané úkony zadavatele. Úřad tak v souladu s ustanovením § 263 odst. 6 zákona napadeným rozhodnutím uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení přezkoumávaných úkonů, aniž by se věcně zabýval postupem zadavatele namítaným v návrhu.

30.         V důsledku bezpředmětnosti návrhu navrhovatele rovněž považuji za neúčelné se věcně zabývat argumentací zadavatele a navrhovatele obsaženou v jejich rozkladech, stejně jako v doplnění rozkladu navrhovatele.

31.         K výše uvedenému doplňuji, že jsem s ohledem na obsah správního spisu, jakož i další okolnosti dané věci, včetně vyjádření účastníků, nenaznal, že by jiné rozhodnutí o rozkladech mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků ve smyslu věty poslední ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu. Zde především poukazuji, že náhradou škody se v uvedeném kontextu rozumí náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

VIII.      Závěr

32.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. i) zákona, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. i) zákona. Proto jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1, ve spojení s § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.         JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci

1683/127, 140 00 Praha - Nusle,

2.         Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 [1] Pozn.: Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení, v tomto případě ve smyslu § 58 odst. 1 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz