číslo jednací: 23145/2021/500/AIv
spisová značka: S0081/2021/VZ

Instance I.
Věc Smlouva o dočasném zajištění podpory OKaplikací
Účastníci
 1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 2. OKsystem a.s.
 3. DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 12. 10. 2021
Související rozhodnutí 23145/2021/500/AIv
33371/2021/162/BVí
Dokumenty file icon 2021_S0081.pdf 826 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0081/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-23145/2021/500/AIv

 

Brno 13.07.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 3. 2021, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • navrhovatel – DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO 05211131, se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4,
 • strany smlouvy:

o   zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2, a

o   OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 3. 2021 JUDr. Danielem Chamrádem, ev. č. ČAK 04825, IČO 12627453, advokátem ve sdružení ADVOKATNÍ KANCELÁŘ CHAMRÁD - LAUŠMANOVÁ, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9,

ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouva o dočasném zajištění podpory OKaplikací“ ze dne 22. 2. 2021, číslo smlouvy SML/2021/00059, uzavřené zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 – ve veřejné zakázce „Dočasné zajištění podpory OKaplikací“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k podání nabídky ze dne 22. 2. 2021,

rozhodl takto:      

Návrh navrhovatele – DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO 05211131, se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 – ze dne 1. 3. 2021 ve věci uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouva o dočasném zajištění podpory OKaplikací“ ze dne 22. 2. 2021, číslo smlouvy SML/2021/00059, uzavřené zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 – ve veřejné zakázce „Dočasné zajištění podpory OKaplikací“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k podání nabídky ze dne 22. 2. 2021, s dodavatelem OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 22. 2. 2021 odesláním výzvy k podání nabídky z téhož dne (dále jen „výzva k podání nabídky“) jednací řízení bez uveřejnění za účelem zadání veřejné zakázky „Dočasné zajištění podpory OKaplikací“ (dále jen „JŘBU II“ nebo „veřejná zakázka“). Výzvou k podání nabídky zadavatel vyzval dodavatele OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 3. 2021 JUDr. Danielem Chamrádem, ev. č. ČAK 04825, IČO 12627453, advokátem ve sdružení ADVOKATNÍ KANCELÁŘ CHAMRÁD - LAUŠMANOVÁ, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9 (dále jen dále jen „dodavatel OKsystem a.s.“ nebo „vybraný dodavatel“) k podání nabídky na veřejnou zakázku. Z výzvy k podání nabídky vyplývá, že zadavatel zahájil jednací řízení bez uveřejnění s odkazem na § 63 odst. 5 zákona.

2.             Z čl. 2. „PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ výzvy k podání nabídky je zřejmé, že [p]ředmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb podpory provozu a nezbytného rozvoje ve vztahu k tzv. OKaplikacím, které byly vytvořeny a jsou dále upravovány a rozvíjeny společností OKsystem, a.s. na základě Smlouvy o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV, uzavřené mezi MPSV a společností OKsystem a.s. dne 22. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi MPSV a společností OKsystem a.s. v návaznosti na předchozí smlouvy na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení IS SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum (dále jen „Systém“).

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení těchto činností:

1) poskytování služeb podpory provozu Systému, vč. monitoringu Systému, poskytování správy a údržby Systému a podpory jeho uživatelů, a to ve vztahu k těmto součástem Systému:

a) v oblasti agendy zaměstnanosti - systém OKpráce, Centrální OK Práce, OK Centrum (oblasti zaměstnanosti);

b) v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb - systém OKnouze, Ok Služby, OKRodina, OK Centrum (oblasti NSD), OKStat, Sociální služby (Registr, iRegistr, Dotace, Výkaznictví), OK dávky, OZPsken atd.; a

c) v oblasti sdílených a podpůrných služeb - systém OKcentrum, Sehrávání rozhodných skutečností; integrační rozhraní; pohyb dokumentů; Konflikty.

a to v rozsahu a způsobem popsaným zadavatelem v technické specifikaci, kdy rozsah služeb podpory provozu je uveden formou katalogových listů (služby podpory provozu).

2) případné poskytování služeb spočívajících v nezbytné legislativní údržbě Systému, opravě chyb Systému, jejichž nutnost poskytnutí vyplyne z důvodu změn vnějšího prostředí, dle požadavků objednatele po celou dobu účinnosti smlouvy, a to vždy na základě objednávky objednatele (rozvoj); a

3) případné činnosti spojené se závěrečným ukončením poskytování služeb spočívajících v přípravě a předání Systému a jeho částí objednateli, popř. třetí osobě určené objednatelem, podle pokynů a na objednávku objednatele, které zahrnují: poskytnutí potřebné součinnosti objednateli nebo třetí osobě určené objednatelem, zajištění součinnosti při migraci Systému na nástupnický systém, předání veškeré dokumentace a potřebných informací, řádný export a předání všech dat zpracovávaných v Systému podle pokynů objednatele, včetně dat doplňkových, vypracování exitového plánu v dostatečném předstihu, poskytnutí nezbytné součinnosti k jeho realizaci, převod Systému do archivního režimu, archivaci Systému a jeho částí umožňující jejich obnovu do produktivního provozu včetně zpětné migrace dat, jakož i poskytování činností souvisejících (služby exitu).

Nedílnou součástí poskytování služeb je též pravidelná aktualizace příslušné technické, administrátorské, uživatelské, provozní a školicí dokumentace vztahující se k Systému (dokumentace).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze A Zadávací dokumentace - Návrh smlouvy.“.

3.             Ze „Strukturovaných dat podání“ vyplývá, že zadavatel obdržel jednu nabídku, a to nabídku dodavatele OKsystem a.s.

4.             „ROZHODNUTÍM O VÝBĚRU DODAVATELE“ ze dne 22. 2. 2021 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, a to dodavatele OKsystem a.s.

5.             Ze „VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ NÁMITEK“ ze dne 22. 2. 2021 vyplývá, že se dodavatel OKsystem a.s. vzdal práva na podání námitek ve smyslu § 241 zákona.

6.             Dne 22. 2. 2021 uzavřel zadavatel s dodavatelem OKsystem a.s. na veřejnou zakázku smlouvu nazvanou „SMLOUVA O DOČASNÉM ZAJIŠTĚNÍ PODPORY OKAPLIKACÍ“ (dále jen „krátkodobá smlouva“).

7.             Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 3. 2021 pod ev. č. Z2021-007118, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 041-103183. Jako konečná hodnota veřejné zakázky je v oznámení o výsledku zadávacího řízení uvedena částka 34 780 000 Kč bez DPH, a k odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění zadavatelem je zde uvedeno, že [z]adavatel zadal veřejnou zakázku v souladu s § 63 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel vykonává ve své gesci celou řadu agend, které jsou podporovány tzv. OKaplikacemi, například agendy sociálních dávek a sociální podpory, agendy v oblasti politiky zaměstnanosti, hmotné nouze a sociálních služeb. Zadavatel touto veřejnou zakázkou reaguje na dočasnou potřebu zajištění podpory OKaplikací resortu MPSV. Funkční OKaplikace jsou zcela nezbytné pro bezproblémový výkon agend, které jsou jimi podporovány, tj. zejména agendy sociálních dávek a sociální podpory, agendy v oblasti politiky zaměstnanosti, hmotné nouze a sociálních služeb.“.

8.             Jelikož dodavatel DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO 05211131, se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“), měl za to, že zadavatel uzavřel s dodavatelem OKsystem a.s. krátkodobou smlouvu v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly dány zadavatelem tvrzené důvody podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona a § 63 odst. 5 zákona, podal dne 1. 3. 2021 návrh na uložení zákazu plnění smlouvy (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel dne 21. 9. 2020 uveřejnil na svém profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu MPSV“ (dále jen „otevřené zadávací řízení“), v rámci kterého navrhovatel podal ve sdružení se společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, nabídku. Po podání nabídky se navrhovatel z článků publikovaných na internetu[1] dozvěděl o záměru zadavatele uzavřít na plnění poptávané v otevřeném zadávacím řízení smlouvu s dodavatelem OKsystém na základě postupu v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by uveřejnil oznámení o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění, proti čemuž podal navrhovatel dne 11. 2. 2021 a dne 18. 2. 2021 u zadavatele námitky (dále jen „námitky I“ a „námitky II“). Z veřejně dostupných informací navrhovatel dodatečně zjistil, že postup v jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel zahájil dne 27. 1. 2021 s cílem zadat veřejnou zakázku „Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací“ (dále jen „JŘBU I“). Nicméně z důvodu podání námitek a potenciální nemožnosti uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku v JŘBU I zahájil zadavatel obratem JŘBU II, ve kterém s dodavatelem OKsystem a.s. uzavřel krátkodobou smlouvu. O skutečnosti, že zadavatel dne 22. 2. 2021 v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřel s dodavatelem OKsystem a.s. krátkodobou smlouvu, se navrhovatel dozvěděl dne 23. 2. 2021, tj. dne, kdy byla předmětná smlouva uveřejněna v registru smluv. Následně zadavatel svými rozhodnutími ze dne 25. 2. 2021 odmítl námitky navrhovatele ze dne 11. 2. 2021 a ze dne 18. 2. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách I“ a „rozhodnutí o námitkách II“). Ze shora uvedeného je podle navrhovatele zřejmé, že účel podaných námitek a zákaz uzavřít smlouvu v JŘBU I zadavatel obešel tím, že dne 22. 2. 2021 zahájil JŘBU II s totožným předmětem plnění jako JŘBU I, přičemž téhož dne uzavřel s dodavatelem OKsystem a.s. krátkodobou smlouvu.

10.         S ohledem na tvrzení zadavatele uvedené v preambuli smlouvy uzavřené v JŘBU II, tj. že v otevřeném zadávacím řízení nemohla být z důvodu podání námitek proti zadávací dokumentaci doposud uzavřena smlouva, a současně s ohledem na skutečnost, že navrhovatel takové námitky v tomto zadávacím řízení nepodával, existuje podle navrhovatele podezření, že námitky proti zadávací dokumentaci v otevřeném zadávacím řízení podal dodavatel OKsystem a.s., čímž zabránil uzavření smlouvy v otevřeném zadávacím řízení do skončení trvání smlouvy nazvané „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“, která byla s dodavatelem OKsystem a.s. uzavřena dne 22. 12. 2016 (dále jen „stávající smlouva“) v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 14. 12. 2016 (dále jen „zadávací řízení na zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací“), a prosadil tak uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění. Současně navrhovatel žádá, aby Úřad ověřil, kým byly v otevřeném zadávacím řízení podány námitky proti zadávací dokumentaci.

11.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel byl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 212 odst. 1 zákona s ohledem na předmět a hodnotu veřejné zakázky, a to oznámením o zahájení otevřeného zadávacího řízení, neboť zadavatel neodeslal dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona. Navrhovatel se dále v podrobnostech vyjadřuje k zadavatelem tvrzeným důvodům pro užití jednacího řízení bez uveřejnění, když v souvislosti s § 63 odst. 3 písm. b) zákona uvádí, že citované ustanovení zákona není relevantní, neboť v daném případě existuje hospodářská soutěž, což podle něj dokládá skutečnost, že on sám v otevřeném zadávacím řízení podal nabídku, a současně obsah článků publikovaných na internetu, v nichž je uvedeno, že zadavatel v otevřeném zadávacím řízení obdržel dvě nabídky. Zadavatel tedy konstruuje technické důvody a neexistenci hospodářské soutěže teprve dodatečně k obhájení pozdějšího postupu v jednacím řízení bez uveřejnění.

12.         Navrhovatel dále uvádí, že v IT zakázkách je zcela standardní, že veřejné zakázky na následnou podporu a rozvoj IT systému jsou zadávány v otevřeném řízení, přičemž součástí služeb jsou i tzv. služby převzetí, přičemž totožný postup zadavatel zvolil v čl. 4. „SLUŽBA PŘEVZETÍ SYSTÉMU“ návrhu smlouvy nazvané „SERVISNÍ SMLOUVA O PODPOŘE, NUTNÉM ROZVOJI A UKONČENÍ SYSTÉMU OKAPLIKACE“, která je přílohou zadávací dokumentace v otevřeném zadávací řízení. OKaplikace, tedy informační systém tvořený skupinou systémů a aplikací tvořících funkční celek souhrnně pojmenovaný jako OKaplikace, tak podle navrhovatele nepředstavují žádnou zvláštní výjimku, která by znemožňovala jejich převzetí a následné poskytování podpory ze strany jiného poskytovatele. Zadavatel se však v rozhodnutí o námitkách I omezuje pouze na tvrzení, že v případě otevřeného zadávacího řízení jsou pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění bez dalšího naplněny okolnosti krajní naléhavosti plně odůvodňující postup v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, a současně je dána i existence tzv. technické jedinečnosti ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) zákona, neboť s ohledem na skutečnost, že za dané situace je schopen provoz OKaplikací po řádném skončení stávající smlouvy schopen zajistit pouze poskytovatel systému, tj. dodavatel OKsystem a.s., a tedy neexistuje jiná reálná alternativa, která by nezbytné potřeby zadavatele související s fungováním OKaplikací mohla zajistit. Navrhovatel tak má za to, že argumentace zadavatele týkající se naplnění důvodu podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona je nepodložená a představuje pouze doplňkový důvod k obsáhleji zdůvodněnému, avšak nikoliv relevantnímu, důvodu podle § 63 odst. 5 zákona.

13.         V souvislosti s dalším zadavatelem tvrzeným důvodem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění, tj. krajně naléhavými okolnostmi ve smyslu § 63 odst. 5 zákona, navrhovatel uvádí, že ani tohoto důvodu nemůže zadavatel využít, neboť otevřené zadávací řízení zahájil až v září roku 2020, přičemž není obhajitelného důvodu, proč zadavatel nemohl otevřené zadávací řízení zahájit dříve, tedy tak, aby se nedostal pod tlak stávajícího dodavatele OKsystem a.s. a blížícího se konce trvání stávající smlouvy. Podle navrhovatele však ani tvrzení zadavatele, že v otevřeném zadávacím řízení byly podány žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, námitky a následně i návrh na přezkum, nemůže odůvodnit užití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť zadavatel si musí být vědom toho, že podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, námitek a návrhu je nejen možný, ale velmi často se vyskytující jev. Zadavatel tak podle navrhovatele při plánování data zahájení otevřeného zadávacího řízení mohl a měl přihlédnout k tomu, že v zadávacím řízení mohou být podávány žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, námitky a případně i návrh, a tomuto přizpůsobit i termín jeho zahájení. Navrhovatel tak má za to, že minimálně podmínka spočívající v nemožnosti předvídat okolnost krajní naléhavosti, ani podmínka, že zadavatel tuto okolnost nezpůsobil, není naplněna.

14.         Navrhovatel dále v souvislosti s tvrzením zadavatele uvedeným v rozhodnutí o námitkách I, tj. že zahájení otevřeného zadávacího řízení záviselo mj. na získání potřebných oprávnění zadavatele a relevantních podkladů a informací potřebných k jeho realizaci od stávajícího dodavatele, uvádí, že není jasné, jaká oprávnění, relevantní podklady a informace od stávajícího dodavatele zadavatel nezbytně potřeboval k zahájení otevřeného zadávacího řízení, neboť zadavatel tato práva, podklady ani informace nikterak nespecifikuje, v souvislosti s čímž odkazuje na konkrétní články stávající smlouvy. Navrhovatel je tak přesvědčen, že tvrzení zadavatele o nemožnosti zadavatele zahájit otevřené zadávací řízení dříve než v září roku 2020 není objektivně doloženo. Zadavateli byl po celou dobu trvání stávající smlouvy, tj. od roku 2016, znám konec doby jejího trvání, proto navrhovatel trvá na tom, že zadavateli nic nebránilo v dřívějším zahájení otevřeného zadávacího řízení, v souvislosti s čímž odkazuje na důvodovou zprávu k § 63 zákona a na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R27/2016/VZ-10791/2016/322/DRu ze dne 24. 3. 2016, z nějž cituje.

15.         V dalším navrhovatel uvádí, že doba trvání, na kterou byla krátkodobá smlouva uzavřena, vzbuzuje podstatné nejasnosti o záměrech zadavatele, v souvislosti s čímž odkazuje na přílohu č. 2 „Harmonogram plnění“ krátkodobé smlouvy, konkrétně na řádek 3, z nějž vyplývá, že krátkodobá smlouva má zaniknout (i) po skončení blokační lhůty ve vztahu k JŘBU I, nebo (ii) uplynutím 3 kalendářních měsíců po měsíci, v němž nabude právní moci rozhodnutí Úřadu, jímž bude objednateli, tj. zadavateli, uloženo nápravné opatření spočívající ve zrušení JŘBU I ve smyslu § 263 zákona, nebo (iii) dnem zahájení poskytování služeb ve smyslu bodu 3. přílohy č. 10 „Harmonogram“ smlouvy uzavřené v otevřeném zadávacím řízení, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Podle navrhovatele je otázka, proč zadavatel nadále počítá s možností uzavření smlouvy v JŘBU I, resp. nahrazení krátkodobé smlouvy uzavřené v JŘBU II smlouvou uzavřenou v JŘBU I, pokud má v úmyslu skutečně zajistit provoz a rozvoj OKaplikací na základě smlouvy uzavřené v otevřeném zadávacím řízení. Takový postup podle navrhovatele nedává smysl, pokud má zadavatel skutečně v úmyslu pouze překlenout dobu do ukončení otevřeného zadávacího řízení a uzavření smlouvy.

16.         Další pochybnosti podle navrhovatele vzbuzuje hodnota krátkodobé smlouvy, která je zadavatelem předpokládána ve výši 105 000 000 Kč, a která se s ohledem na zadavatelem prezentovaný záměr a překlenovací účel této smlouvy jeví jako nepřiměřená.

17.         S ohledem na shora uvedené navrhovatel konstatuje, že neexistuje žádná okolnost krajní naléhavosti odůvodňující užití jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž i kdyby jakákoliv okolnost krajní naléhavosti existovala, mohl ji zadavatel předvídat, a tedy si ji způsobil sám svou nečinností.

18.         V další části návrhu se navrhovatel věnuje ostatním důvodům pro užití jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona, když v souvislosti s § 63 odst. 1 zákona uvádí, že zadavatel nemohl využít žádného z důvodů uvedených v citovaném ustanovení zákona, neboť otevřené zadávací řízení nebylo dosud zrušeno, současně v něm byly podány dvě nabídky, a minimálně navrhovatel nebyl z tohoto zadávacího řízení vyloučen. V souvislosti s § 63 odst. 3 písm. a) a c) zákona, v návaznosti na § 63 odst. 4 zákona, a v souvislosti s § 65 zákona navrhovatel uvádí, že citovaná ustanovení zákona nejsou v posuzovaném případě relevantní, k čemuž se blíže vyjadřuje. V souvislosti s § 66 zákona pak navrhovatel uvádí, že z veřejně dostupného znění stávající smlouvy a informací je zřejmé, že nejsou splněny žádné z podmínek uvedených v citovaném ustanovení zákona, přičemž pro možnost užití jednacího řízení bez uveřejnění by musely být splněny všechny v citovaném ustanovení zákona uvedené podmínky kumulativně. Navrhovatel shrnuje, že ze shora uvedeného vyplývá, že volba jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné zakázky na předmět nebo část předmětu zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je zcela vyloučena a v rozporu se zákonem. Uzavřením smlouvy v JŘBU II se zadavatel podle navrhovatele dopustil porušení § 63 až § 66 zákona, a to zejména § 63 odst. 3 písm. b) zákona a § 63 odst. 5 zákona, a rovněž byly porušeny zásada transparentnosti a zásada zákazu diskriminace.

19.         Závěrem navrhovatel konstatuje, že mu hrozí újma spočívající v nemožnosti realizovat veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném zadávacím řízení, přestože v něm podal nabídku, neboť zadavatel v JŘBU II, kterého se navrhovatel nemůže účastnit, uzavřel krátkodobou smlouvu s předmětem odpovídajícím či obdobným zakázce zadávané v otevřeném zadávacím řízení, přičemž z obsahu krátkodobé smlouvy vyplývá, že v případě skončení blokační lhůty pro JŘBU I bude zadavatel v tomto JŘBU I, kterého se navrhovatel rovněž nemůže účastnit, pokračovat, a uzavře v něm smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky odpovídající předmětu veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení.

20.         S ohledem na vše shora uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad zadavateli uložil zákaz plnění smlouvy „Smlouva o dočasném zajištění podpory OKaplikací“ uzavřené s dodavatelem OKsystem a.s. dne 22. 2. 2021.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

21.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 1. 3. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 1. 3. 2021.

22.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

o      navrhovatel,

o      strany smlouvy:

 • zadavatel,
 • dodavatel OKsystem a.s.

23.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-08087/2021/531/JHl ze dne 4. 3. 2021.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-12261/2021/531/MKe ze dne 9. 4. 2021, konkrétně jeho výroky 1. až 6., určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to ke sdělení, kdy došlo k odstoupení od smlouvy „SMLOUVA O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB“ uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. dne 2. 11. 2016 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 1. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 1. 2015 pod ev. č. 498313 (dále jen „zadávací řízení na IS DAV“), a doložení této skutečnosti relevantními doklady (dále jen „dotaz č. 1“), dále ke sdělení, kdy zadavatel zahájil přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-032460 (dále jen „zadávací řízení na IS DAV II“), a doložení této skutečnosti relevantními doklady (dále jen „dotaz č. 2“), dále ke sdělení, zda byl požadavek na získání, resp. vypracování podkladů a informací potřebných k realizaci otevřeného zadávacího řízení, tj. dokumentace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele a další nezbytné dokumentace potřebné k realizaci shora specifikovaného zadávacího řízení, které zadavatel souhrnně označuje jako „systémovou dokumentaci“, který byl stávajícímu poskytovateli služeb podpory provozu a rozvoje ve vztahu k OKaplikacím, tj. dodavateli OKsystem a.s., ze strany zadavatele zaslán dne 4. 9. 2017, zadán na základě čl. 3. „PŘEDMĚT SMLOUVY“, odstavce 3.3, v návaznosti na čl. 6. „ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE“, stávající smlouvy, příp. zda byla mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. v souvislosti s přípravou a zpracováním potřebné dokumentace označené jako systémová dokumentace uzavřena jiná smlouva, a doložení této skutečnosti relevantními doklady (dále jen „dotaz č. 3“), dále ke sdělení, zda byl mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. sjednán časový harmonogram pro zhotovení dokumentace potřebné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího dodavatele, obsahující konkrétní lhůty pro splnění dílčích úkolů, a zda byl časový harmonogram plněn, popř. sdělení popisu jednotlivých kroků zadavatele a dodavatele OKsystem a.s. směřujících ke zhotovení předmětné dokumentace, tzn. jakým způsobem probíhala příprava otevřeného zadávacího řízení na provoz a rozvoj OKaplikací v období od 4. 9. 2017 do 6. 12. 2019, a k zaslání souvisejících dokumentů, které budou tyto skutečnosti dokládat (dále jen „dotaz č. 4“), dále ke sdělení, kdy zadavatel zjistil potřebu další nezbytné dokumentace potřebné k realizaci otevřeného zadávacího řízení, a kdy dodavateli OKsystem a.s. zadal požadavek na její přípravu, a doložení této skutečnosti relevantními doklady (dále jen „dotaz č. 5“), a ke sdělení, kdy mu byla ze strany dodavatele OKsystem a.s. dodána kompletní dokumentace nezbytná pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele a další nezbytná dokumentace potřebná k realizaci otevřeného zadávacího řízení, které zadavatel souhrnně označuje jako „systémovou dokumentaci“, a sdělení podrobného popisu finalizace zadávací dokumentace probíhající v roce 2020, tzn. přiblížení jednotlivých kroků a úkonů zadavatele směřujících k přípravě otevřeného zadávacího řízení, a doložení této skutečnosti relevantními doklady (dále jen „dotaz č. 6“).

25.         Usnesením č. j. ÚOHS-12895/2021/531/MKe ze dne 15. 4. 2021 Úřad lhůty určené výroky 1. až 6. usnesení č. j. ÚOHS-12261/2021/531/MKe ze dne 9. 4. 2021 na základě žádosti zadavatele ze dne 14. 4. 2021 prodloužil.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-15300/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021, konkrétně jeho výroky 1. a 2., určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu, zda jsou v dokumentech doručených Úřadu dne 21. 4. 2021, které jsou přílohou vyjádření zadavatele č. j. MPSV-2021/62127-341/2 z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele ze dne 21. 4. 2021“), případně v dalších dokumentech poskytovaných Úřadu obsaženy skutečnosti, které jsou považovány za obchodní tajemství, a pokud ano, nechť obchodní tajemství v dokumentech vyznačí a řádně odůvodní, proč označené skutečnosti považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a Úřadu předmětné dokumenty s vyznačenými údaji zašle (dále jen „dotaz A“), a dále k zaslání materiálů prokazujících, jaké úkony zadavatel činil v období 08/2018 – 08/2019 za účelem přípravy dokumentace potřebné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího dodavatele, potřebu jejíhož vytvoření zadavatel popsal v bodu IV. vyjádření zadavatele ze dne 21. 4. 2021, včetně sdělení, zda dokládané materiály obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a označení a poskytnutí takových materiálů ve smyslu výroku 1 předmětného usnesení (dále jen „dotaz B“).

27.         Usnesením č. j. ÚOHS-15544/2021/531/MKe ze dne 10. 5. 2021 Úřad lhůty určené výroky 1. a 2. usnesení č. j. ÚOHS-15300/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021 na základě žádosti zadavatele ze dne 10. 5. 2021 prodloužil.

28.         Usnesením č. j. ÚOHS-16391/2021/531/MKe ze dne 17. 5. 2021 Úřad lhůtu určenou výrokem 1. usnesení č. j. ÚOHS-15300/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021, která byla prodloužena usnesením č. j. ÚOHS-15544/2021/531/MKe ze dne 10. 5. 2021, na základě žádosti zadavatele prodloužil.

29.         Usnesením č. j. ÚOHS-15301/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021 určil Úřad dodavateli OKsystem a.s. lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu, zda jsou v dokumentech doručených Úřadu dne 21. 4. 2021, které jsou přílohou vyjádření zadavatele ze dne 21. 4. 2021, a které mu byly zaslány dne 6. 5. 2021 v rámci nahlížení do spisu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0081/2021/VZ, obsaženy skutečnosti, které jsou považovány za obchodní tajemství, a pokud ano, nechť obchodní tajemství v dokumentech vyznačí a řádně odůvodní, proč označené skutečnosti považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a Úřadu předmětné dokumenty s vyznačenými údaji zašle.

30.         Výrokem 1. usnesení č. j. ÚOHS-16630/2021/531/MKe ze dne 19. 5. 2021 Úřad lhůtu určenou usnesením č. j. ÚOHS-15301/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021 na základě žádosti dodavatele OKsystem a.s. prodloužil. Výrokem 2. citovaného usnesení určil Úřad dodavateli OKsystem a.s. lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu, zda jsou v dokumentech doručených Úřadu dne 21. 4. 2021, které jsou přílohou vyjádření zadavatele č. j. MPSV-2021/62127-341/2 z téhož dne, a které mu byly zaslány dne 6. 5. 2021 v rámci nahlížení do spisu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0081/2021/VZ, obsaženy informace ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), jejichž zveřejnění či zpřístupnění by mohlo významně narušit či ohrozit zajišťování bezpečnosti systému kritické informační infrastruktury podle citovaného zákona, a pokud ano, aby tyto informace vyznačil a řádně odůvodnil.

31.         Usnesením č. j. ÚOHS-18959/2021/531/MKe ze dne 7. 6. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, kterou následně k žádosti navrhovatele ze dne 14. 6. 2021 usnesením č. j. ÚOHS-19881/2021/531/MKe ze dne 14. 6. 2021 prodloužil.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 11. 3. 2021

32.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 11. 3. 2021, jež Úřad obdržel téhož dne (dále jen „vyjádření k návrhu“), přičemž konstatuje následující.

33.         Zadavatel ke skutkovému stavu uvádí, že dne 16. 9. 2020 zahájil otevřené zadávací řízení, v rámci kterého stanovil lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2020, přičemž smlouva uzavřená v tomto zadávacím řízení měla být smlouvou věcně a časově navazující na stávající smlouvu, k jejímuž ukončení mělo dojít dne 12. 2. 2021. Vzhledem k mnoha žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a námitkám proti zadávací dokumentaci zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 8. 1. 2021. V této lhůtě zadavatel obdržel dvoje námitky proti zadávacím podmínkám, které odmítl, načež byl dne 1. 2. 2021 k Úřadu podán rozsáhlý návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. S ohledem na shora popisovanou nemožnost zadavatele uzavřít smlouvu věcně a časově navazující na stávající smlouvu, a současně s ohledem na krajně naléhavou situaci spočívající v blížícím se konci trvání stávající smlouvy a nezajištěnou externí podporu provozu OKaplikací zahájil zadavatel na základě naplnění důvodů podle § 63 odst. 5 zákona a § 63 odst. 3 písm. b) zákona JŘBU I. Zadavatel přistoupil k zahájení JŘBU I, neboť absence kvalifikované podpory provozu OKaplikací by ohrozila jejich řádné fungování, což by mohlo narušit řádné a včasné vyplácení sociálních dávek a způsobit škodu velkého rozsahu. S ohledem na shora popsanou situaci nebyl zadavateli schopen poskytnout kvalifikovanou podporu provozu OKaplikací nikdo jiný než dodavatel OKsystem a.s. na základě smlouvy uzavřené v JŘBU I. V průběhu JŘBU I zadavatel obdržel námitky, které odmítl, avšak s ohledem na jejich odmítnutí nebyl vzhledem k blokační lhůtě podle § 246 zákona oprávněn uzavřít v JŘBU I smlouvu. Vzhledem k trvající akutní potřebě zajistit podporu provozu OKaplikací a nemožnosti zajistit tuto jiným způsobem, zadavatel dne 22. 2. 2021 z opatrnosti zahájil JŘBU II, v rámci kterého ještě téhož dne uzavřel s dodavatelem OKsystem a.s. smlouvu, jejímž cílem je zajistit kvalifikovanou podporu nezbytnou pro zajištění provozu OKaplikací pouze po dobu trvání potenciálního zákazu uzavřít smlouvu v JŘBU I, příp. do doby, než bude zadavatel schopen zajistit podporu provozu OKaplikací jiným způsobem, vč. uzavření smlouvy v otevřeném zadávacím řízení.

34.         K tvrzením navrhovatele uvedeným v návrhu zadavatel obecně uvádí, že je přesvědčen o správnosti svého postupu při uzavírání smlouvy v JŘBU II, a že zákonem stanovené podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění jsou v posuzovaném případě naplněny. Současně je zadavatel s ohledem na povahu systému OKaplikací, který je klíčovým a aktuálně jediným funkčním systémem státu pro vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti, a rovněž s ohledem na absenci alternativních řešení pro zajištění jeho provozu přesvědčen o existenci důvodů hodných zvláštního zřetele ve smyslu § 264 odst. 4 zákona odůvodňujících nezbytnost dalšího trvání smlouvy uzavřené v JŘBU II.

35.         K naplnění důvodů podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona zadavatel uvádí, že tyto jsou bez dalšího naplněny, neboť nezbytnou potřebu zajištění provozu OKaplikací tak, aby bezprostředně navazovala na ukončení stávající smlouvy, mohl zajistit pouze stávající dodavatel OKsystem a.s. Nezbytná potřeba zajištění kontinuálního provozu OKaplikací, který měl časově navazovat na stávající smlouvu, byla pak podle zadavatele skutečností, která konstituovala jedinečnost postavení stávajícího dodavatele OKsystem a.s. pro plnění veřejné zakázky, neboť jiná reálná alternativa neexistovala. Zadavatel akcentuje, že přerušení provozu OKaplikací, jakožto zásadního a jediného systému pro vyplácení sociálních dávek a dalších podpor v jeho gesci, by mělo za následek významné škodní důsledky. Zadavatel současně uvádí, že byla bez dalšího dána i existence krajně naléhavé okolnosti podle § 63 odst. 5 zákona spočívající v blížícím se konci trvání stávající smlouvy ke dni 24. 2. 2021. Za dané situace a v daném čase byl podle zadavatele schopen provoz OKaplikací po řádném skončení stávající smlouvy zajistit pouze dodavatel OKsystem a.s., což vyplývá z velmi krátké doby na převzetí informačního systému a z jedinečné pozice dodavatele OKsystem a.s. 

36.         Podle zadavatele byla rovněž splněna podmínka podle § 63 odst. 4 zákona, tedy že nebylo možné využít jiného postupu, než zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Zadavatel má za to, že nemožnost využití jiného postupu je třeba vykládat tak, že neexistuje přiměřená možnost náhrady požadovaného plnění, v souvislosti s čímž odkazuje na čl. 32 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES ze dne 26. 2. 2014.

37.         V návaznosti na shora uvedené zadavatel konstatuje, že stejně jako v případě krajní naléhavosti stav technické jedinečnosti sám nezapříčinil, neboť již od roku 2014 podnikal kroky k zajištění provozu OKaplikací, resp. k jejich nahrazení novými informačními systémy v řízeních s otevřenou soutěží, přičemž není schopen ovlivnit, zda tyto budou napadány dodavateli usilujícími o získání těchto veřejných zakázek.

38.         K naplnění důvodů podle § 63 odst. 5 zákona zadavatel opětovně uvádí, že krajně naléhavá okolnost spočívala v blížícím se konci trvání stávající smlouvy ke dni 24. 2. 2021 při současné nemožnosti zadavatele uzavřít v otevřeném zadávacím řízení, resp. v JŘBU I smlouvu věcně a časově navazující na stávající smlouvu. S ohledem na nemožnost zajistit nezbytný, zejména legislativní, rozvoj OKaplikací po 24. 2. 2021 v jiném zadávacím řízení zadavatel přistoupil k zahájení JŘBU I, resp. JŘBU II. Zadavatel opakuje, že má za objektivní a prokázané, že za dané situace není schopen potřebné plnění poskytnout nikdo jiný než dodavatel OKsystem a.s., a to pouze za užití jednacího řízení bez uveřejnění, které podle zadavatele představuje jedinou možnost, jak předejít dalekosáhlým důsledkům v podobě kolapsu informačního systému OKaplikace. Uzavření krátkodobé smlouvy s dodavatelem OKsystem a.s. za jasně daných objektivních podmínek jejího ukončení tak podle zadavatele bylo jedinou reálnou a zákonnou možností, jak zajistit provoz OKaplikací v období po ukončení trvání stávající smlouvy.

39.         Zadavatel v dalším odmítá tvrzení navrhovatele, že by okolnosti krajní naléhavosti způsobil sám svou nečinností, neboť průběžně činil všechny objektivně možné a nezbytné kroky tak, aby mohlo dojít k ukončení stávající smlouvy v původně předpokládaném termínu, a aby došlo k výběru poskytovatele služeb provozu a rozvoje OKaplikací v zadávacím řízení s účastí vícero dodavatelů. Zadavatel uvádí, že v roce 2014 zahájil 3 otevřená zadávací řízení (zadávací řízení na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 10. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 9. 10. 2015 pod ev. č. 498312 (dále jen „zadávací řízení na JIS“), zadávací řízení na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 1. 2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 5. 1. 2016 pod ev. č. 498309 (dále jen „zadávací řízení na IS ZAM“), a zadávací řízení na IS DAV, přičemž v návaznosti na odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV zahájil v roce 2017 zadávací řízení na IS DAV II, které společně s otevřeným zadávacím řízením představuje stěžejní zadávací řízení. Ve vztahu k zadávacímu řízení na IS DAV II zadavatel uvádí, že toto nebylo dosud ukončeno, neboť je opakovaně napadáno námitkami a návrhy na přezkum u Úřadu, z důvodu čehož není oprávněn uzavřít smlouvu. Nadto zadavatel uvádí, že na implementaci nového řešení nahrazujícího OKaplikace měla vliv i pandemie onemocnění covid-19, kdy z důvodu zajištění řádného fungování dotačního programu ANTIVIRUS relokoval své pracovní kapacity. S ohledem na vývoj situace v zadávacím řízení na IS DAV II a komplikace vyskytnuvší se po zadávacím řízení na IS ZAM (komplikace při implementaci informačního systému) zadavatel realizoval překlenovací otevřené zadávací řízení, kterého se mohli účastnit i jiní dodavatelé než dodavatel OKsystem a.s., přičemž možnost zahájení tohoto zadávacího řízení závisela nejen na průběhu zadávacího řízení na IS DAV II, ale i na získání podkladů a informací potřebných k jeho realizaci od stávajícího dodavatele, tj. dodavatele OKsystem a.s. Požadavek na vypracování předmětné dokumentace zadavatel zaslal dodavateli OKsystem a.s. dne 4. 9. 2017, přičemž po uplatnění a následném zapracování připomínek zadavatele byla její finální verze ze strany zadavatele akceptována až dne 6. 12. 2019. Současně v momentě, kdy již bylo zřejmé, že v zadávacím řízení na IS DAV II nebude možné včas uzavřít smlouvu, která by nahradila stávající smlouvu, zadavatel v součinnosti s dodavatelem OKsystem a.s. zahájil přípravu další zcela nezbytné dokumentace potřebné k realizaci otevřeného zadávacího řízení, která objektivně umožní provoz a rozvoj OKaplikací dodavateli mimo stávajícího poskytovatele. Systémová dokumentace, jak zadavatel nazývá souhrn dokumentací detailně popisující stav všech aplikací, tak vznikla v 1. polovině roku 2020, a to na podkladě již existujících dokumentů doplněných o dříve předané dokumentace k jednotlivým změnám či modulům, přičemž do konce 1. pololetí roku 2020 byla systémová dokumentace formou interakce se současným poskytovatelem doplňována o zadavateli neznámé nebo v minulosti nerelevantní údaje. V průběhu letních měsíců roku 2020 probíhala finalizace zadávací dokumentace, a současně byly zajišťovány schvalovací procesy nezbytné pro vyhlášení otevřeného zadávacího řízení, kdy podmínkou pro jeho vyhlášení bylo souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu a následné informování Vlády ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií.

40.         Zadavatel uvádí, že z důvodu shora popsaných skutečností byl objektivně schopen zahájit otevřené zadávací řízení až v září roku 2020. Pro úplnost zadavatel dodává, že lhůta pro podání nabídek byla v otevřeném zadávacím řízení původně stanovena do 30. 10. 2020, avšak vzhledem k početným žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a námitkám tuto lhůtu prodloužil do 8. 1. 2021. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel dvoje námitky, které po vyhodnocení situace, a ve snaze uzavřít v otevřeném zadávacím řízení smlouvu, odmítl, načež byl dne 1. 2. 2021 podán rozsáhlý návrh k Úřadu. Zadavatel tak odmítá tvrzení navrhovatele o jeho nečinnosti před či v průběhu otevřeného zadávacího řízení, které považuje za nepodložené a účelové.

41.         V návaznosti na shora uvedené zadavatel upozorňuje na zákonem stanovený zákaz uzavřít v otevřeném zadávacím řízení smlouvu. Zadavatel konstatuje, že pakliže objektivně nemohl v otevřeném zadávacím řízení uzavřít smlouvu tak, aby byla zajištěna podpora provozu a nezbytný rozvoj OKaplikací po ukončení stávající smlouvy, jsou bez dalšího dány důvody krajně naléhavé okolnosti ve smyslu § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž s ohledem na shora řečené pak danou situaci nebylo možné předvídat a zadavatel nastalou situaci nezpůsobil.

42.         Zadavatel upozorňuje, že v posuzované věci jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele ve spojení s veřejným zájmem, které vyžadují, aby z krátkodobé smlouvy bylo plněno, a tedy nebyl uložen zákaz plnění smlouvy, což zadavatel blíže zdůvodňuje, zejména s odkazem na zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), a usnesení vlády České republiky č. 1359 ze dne 21. 12. 2020. Současně je zadavatel přesvědčen, že nepostačuje stanovení lhůty, jejímž uplynutím bude zakázáno plnění krátkodobé smlouvy na základě § 264 odst. 3 zákona.

43.         S ohledem na shora uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl, příp. aby neuložil zákaz plnění smlouvy, neboť jsou bez dalšího naplněny důvody hodné zvláštního zřetele a veřejný zájem na pokračování plnění smlouvy uzavřené v JŘBU II.

Vyjádření dodavatele OKsystem a.s. k návrhu ze dne 19. 3. 2021

44.         Dodavatel OKsystem a.s. se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 19. 3. 2021, jež Úřad obdržel téhož dne (dále jen „vyjádření dodavatele OKsystem a.s. k návrhu“), přičemž konstatuje následující.

45.         V úvodu se dodavatel OKsystem a.s. věnuje skutečnostem procesního významu, když konstatuje, že námitky I, námitky II, rozhodnutí o námitkách I a rozhodnutí o námitkách II nemohou být předmětem přezkumu vedeného správního řízení, neboť se týkají jiné veřejné zakázky, a to zakázky zadávané v JŘBU I, přičemž návrh směřuje proti krátkodobé smlouvě uzavřené v JŘBU II. Následně se dodavatel OKsystem a.s. věnuje podrobnému popisu, věcnému i časovému, a souvislostem mezi zadávacím řízením na IS ZAM, zadávacím řízením na IS DAV, zadávacím řízení na IS DAV II, otevřeným zadávacím řízením, JŘBU I a JŘBU II.

46.         V dalším se dodavatel OKsystem a.s. vyjadřuje k některým argumentům navrhovatele. V souvislosti s tvrzením navrhovatele, že pro zahájení JŘBU II nebyly dány důvody podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona ani podle § 63 odst. 5 zákona, dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že je třeba přihlédnout k tomu, v jaké situaci zadavatel k zahájení JŘBU II přistoupil. Podle dodavatele OKsystem a.s. nastala podstatná změna okolností spočívající v tom, že dne 11. 2. 2021 vznikla podáním námitek I překážka uzavření smlouvy v JŘBU I. Zadavatel se tak ocitl v situaci, kdy měl podporu OKaplikací zajištěnou pouze do 24. 2. 2021, přičemž bylo zjevné, že do té doby nebude možné uzavřít smlouvu na základě žádného z dříve zahájených zadávacích řízení.

47.         K volbě druhu zadávacího řízení dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že s ohledem na situaci, v níž se zadavatel ocitl, je jednací řízení bez uveřejnění jediným zákonným prostředkem řešení, neboť u žádného jiného zadávacího řízení nelze s ohledem na zákonnou regulaci souvisejících dob a lhůt stihnout celé zadávací řízení za 13 dnů. K fungování OKaplikací jakožto součásti kritické informační struktury státu dodavatel OKsystem a.s. dodává, že není myslitelné, aby byl takový systém provozován bez kvalifikované podpory, přičemž i krátkodobý výpadek podpory by mohl přinést velmi zásadní důsledky. Dodavatel OKsystem a.s. dále upozorňuje, že pokud by nebyla uzavřena krátkodobá smlouva, a čekalo by se na výsledek některého jiného zadávacího řízení, nejednalo by se o krátkodobý výpadek, nýbrž výpadek v řádu měsíců. 

48.         K námitce navrhovatele, že zadavatel byl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že s ohledem na situaci vzniklou podáním námitek I v JŘBU I je takový požadavek věcně nereálný a právně nemožný. Věcná nereálnost předmětného požadavku podle dodavatele OKsystem a.s. spočívá v tom, že do konce trvání stávající smlouvy by zadavatel při užití jiného zadávacího řízení nestihl ani rozhodnout o výběru dodavatele, natož uzavřít smlouvu. Právě nesprávný je pak předmětný požadavek s ohledem na skutečnost, že zadavatelem zahájené otevřené zadávací řízení nebylo dosud skončeno. K námitce navrhovatele, že zadavatel dobrovolně neuveřejnil oznámení o záměru uzavřít krátkodobou smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona, pak dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že i tento požadavek je čistě formalistický a nereálný, neboť v případě dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu činí lhůta pro podání nabídek 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel tak zcela jistě ani touto cestou nemohl zajistit provádění podpory OKaplikací od 25. 2. 2021.  

49.         V souvislosti s tvrzením navrhovatele, že existenci hospodářské soutěže dokládá skutečnost, že zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení, a že on sám je bezpochyby schopen poskytnout plnění odpovídající krátkodobé smlouvě, dodavatel OKsystem a.s. upozorňuje, že navrhovatel záměrně pomíjí rozdíl mezi předmětem plnění poptávaným v otevřeném zadávacím řízení a předmětem plnění podle krátkodobé smlouvy. V prvním případě jsou součástí smlouvy služby převzetí systému, které mají sloužit novému poskytovateli k převzetí znalostí a praktickému seznámení s provozem systému v rozsahu 6 měsíců. Ve druhém případě je nutné převzít systém tzv. „ze dne na den“. Dodavatel OKsystem a.s. tak označuje sám sebe jako skutečně jediný subjekt, který by byl reálně schopen v takto krátkém časovém horizontu systém převzít, resp. v jeho provozu dále pokračovat.

50.         K článkům publikovaným na internetu, které navrhovatel zmiňuje v návrhu, dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že tyto vyjadřují názor svých autorů, avšak nemusí vycházet ze spolehlivě zjištěných informací, a proto nejsou pro rozhodnutí o návrhu relevantní.

51.         V dalším se dodavatel OKsystem a.s. podrobně věnuje možnosti účastníků zadávacího řízení bránit se proti úkonům zadavatele a rovněž možnosti zadavatele předvídat obranu účastníků zadávacího řízení proti jeho úkonům. Závěrem dodavatel OKsystem a.s. vyjadřuje své přesvědčení o nemožnosti zadavatele předvídat, že jeho postup v JŘBU I bude napaden námitkami. 

52.         K době trvání krátkodobé smlouvy, která podle navrhovatele vzbuzuje podstatné nejasnosti o záměrech zadavatele, dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že v příloze č. 2 „Harmonogram plnění“ krátkodobé smlouvy jsou popsány varianty jejího ukončení, které blíže popisuje. Současně dodavatel OKsystem a.s. konstatuje, že účelem krátkodobé smlouvy není nahrazení výsledku JŘBU I, nýbrž překlenutí doby, po kterou není možné z důvodu zákazu uzavření smlouvy JŘBU I dokončit.

53.         K dalším důvodům pro užití jednacího řízení bez uveřejnění, o kterých navrhovatel v návrhu obsáhle pojednává, dodavatel OKsystem a.s. stručně uvádí, že není jasné, z jakého důvodu tak navrhovatel činí, když ze samotné krátkodobé smlouvy je zřejmé, že další důvody pro užití jednacího řízení bez uveřejnění nikdo neuplatňoval.

54.         K újmě hrozící navrhovateli dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že se navrhovatel mýlí, pokud se domnívá, že uzavření krátkodobé smlouvy vylučuje nebo ohrožuje dokončení otevřeného zadávacího řízení, neboť ustanovení krátkodobé smlouvy pamatují i na dokončení tohoto zadávacího řízení. V dalším dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že nemožnost účasti navrhovatele v jednacím řízení bez uveřejnění vyplývá ze samotné podstaty věci, neboť navrhovatel v takovém zadávacím řízení ani nemohl být osloven, pokud důvodem pro uzavření krátkodobé smlouvy byla potřeba prakticky okamžitě zajistit pokračování chodu OKaplikací. S ohledem na shora uvedené je dodavatel OKsystem a.s. přesvědčen, že navrhovateli ve skutečnosti žádná újma v tomto jím tvrzeném ohledu nehrozí.

Vyjádření zadavatele ze dne 21. 4. 2021

55.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-12261/2021/531/MKe ze dne 9. 4. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 21. 4. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž sděluje následující.

56.         K dotazu č. 1 zadavatel mj. sděluje, že k odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV došlo dne 16. 11. 2017, a to „(…) na základě opakovaných jednání a neuspokojivého průběhu zakázky, kdy společnost OKsystem Zadavateli neposkytla ani v prodlouženém termínu přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou dodrženy.“.

57.         K dotazu č. 2 zadavatel sděluje, že přípravu zadávacího řízení na IS DAV II zahájil bezprostředně po odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV, kdy předběžné oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 11. 2017, a oznámení o zahájení zadávacího řízení na IS DAV II bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 12. 2017.

58.         K dotazu č. 3 zadavatel sděluje, že požadavek na zpracování první části nezbytné dokumentace zadal stávajícímu poskytovateli dne 4. 9. 2017, a to v rozsahu administrátorské, uživatelské, bezpečnostní a provozní dokumentace. Jako důvod zpracování této dokumentace zadavatel uvádí naplnění povinností daných zákonem o kybernetické bezpečnosti a zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informačních systémech veřejné správy“), přičemž jehozáměrem byla i možnost využití této dokumentace pro případ potřeby zajištění další podpory a provozu OKaplikací poskytovatelem odlišným od stávajícího poskytovatele, která s ohledem na vývoj zadávacího řízení na IS DAV II a komplikace vyskytnuvší se při implementaci IS ZAM následně nastala. V dalším zadavatel sděluje, že v momentě, kdy již bylo zřejmé, že nebude možné včas uzavřít v zadávacím řízení na IS DAV II smlouvu, která by nahradila stávající smlouvu, zahájil v součinnosti se stávajícím poskytovatelem intenzivní přípravu další dokumentace potřebné pro realizaci otevřeného zadávacího řízení, objektivně umožňující provoz a rozvoj OKaplikací dodavateli mimo stávajícího poskytovatele. Souhrn těchto dokumentací, tj. systémovou dokumentaci zahrnující instalační, administrátorskou a operátorskou příručku, analytickou, architektonickou, technologickou a testovací dokumentaci, vývojářskou dokumentaci a uživatelskou dokumentaci, která vycházela z dokumentací předaných zadavateli současným poskytovatelem na základě jeho změnových požadavků ze dne 4. 9. 2017, zpracovávala v součinnosti se zadavatelem společnost Ernst & Young, s.r.o., IČO 26705338, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost Ernst & Young, s.r.o.“), která pro zadavatele zpracovala i vybrané části zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení. Závěrem zadavatel sděluje, že veškeré požadavky na zpracování příslušné dokumentace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele byly stávajícímu poskytovateli zadány na základě stávající smlouvy, konkrétně na základě čl. 3. „PŘEDMĚT SMLOUVY“, odst. 3.1, bodu 3.1.2 a 3.1.3, stávající smlouvy, čl. 3. „PŘEDMĚT SMLOUVY“, odst. 3.2, stávající smlouvy a čl. 7. „ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EXITU“, odst. 7.2, bodu 7.2.3, stávající smlouvy, a že v souvislosti s přípravou potřebné dokumentace nebyla mezi ním a současným poskytovatelem uzavřena jiná smlouva. 

59.         V souvislosti s dotazem č. 4 zadavatel předkládá tabulku obsahující přehled jeho kroků při přípravě dokumentace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele v období od 4. 9. 2017 do 6. 12. 2019. V dalším zadavatel popisuje své kroky související s přípravou otevřeného zadávacího řízení v tomtéž období, když uvádí, že s ohledem na vývoj zadávacího řízení na IS DAV II a zcela zásadní význam agend zajišťovaných prostřednictvím OKaplikací se již v roce 2019 rozhodl realizovat překlenovací otevřené zadávací řízení umožňující účast i dalším dodavatelům vedle stávajícího poskytovatele, a to s cílem předejít nutnosti postupu v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž vhodnost a okamžik zahájení tohoto zadávacího řízení byla do značné míry odvislá právě od průběhu zadávacího řízení na IS DAV II.

60.         K dotazu č. 5 zadavatel sděluje, že po opakovaném uplatnění a následném zapracování jeho připomínek akceptoval základní dokumentace nezbytné nejen z pohledu naplnění zákonných požadavků, ale i pro případné předání systému třetí straně, dne 6. 12. 2019. Řádné dopracování dokumentací zadavatel považoval za zcela nezbytné, neboť představují stěžejní podklad jak pro ISVS, tak pro budoucí otevřené zadávací řízení. Zadavatel dále sděluje, že příprava systémové dokumentace v podobě nezbytné pro její použití v otevřeném zadávacím řízení, resp. pro předání dodavateli vybranému v tomto řízení, byla zahájena v lednu 2020, kdy ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o., připravil strukturu a osnovy jednotlivých dokumentů, které byly konsolidovány a zároveň formou interakcí se současným poskytovatelem doplňovány o neznámé nebo v minulosti nerelevantní údaje. V dalším zadavatel sděluje, že dne 16. 4. 2020 došlo k ukončení první fáze přípravy technické dokumentace potřebné pro realizaci otevřeného zadávacího řízení, kdy následně probíhala jednání mezi zadavatelem a společností Ernst & Young, s.r.o., a úpravy této dokumentace, přičemž k jejímu dokončení došlo dne 27. 8. 2020.

61.         V souvislosti s dotazem č. 6 zadavatel odkazuje na sdělení k dotazu č. 4 a k dotazu č. 5, a současně konstatuje, že administrátorské, uživatelské, bezpečnostní a provozní dokumentace k jednotlivým systémům tvořícím OKaplikace byly z jeho strany akceptovány dne 6. 12. 2019, a že práce na systémové dokumentaci byly ukončeny ke dni 27. 8. 2020. K finalizaci dokumentace potřebné k realizaci otevřeného zadávacího řízení probíhající v roce 2020 zadavatel sděluje, že v průběhu ledna až září 2020 byla dopracována systémová dokumentace k OKaplikacím a současně kompletní zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení, přičemž souběžně činil další nezbytné kroky k zahájení otevřeného zadávacího řízení.

62.         Pro úplnost Úřad uvádí, že zadavatel přílohou svého stanoviska učinil množství příloh dokládající všechny jím zmiňované kroky související s přípravou systémové dokumentace a otevřeného zadávacího řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 24. 5. 2021

63.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-15300/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 24. 5. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž sděluje následující.

64.         K dotazu A zadavatel sděluje, že dokumenty poskytnuté Úřadu jakožto přílohy jeho stanoviska ze dne 21. 4. 2021, ani další dokumenty ve správním spisu, neobsahují obchodní tajemství zadavatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zadavatel však sděluje, že vybrané dokumenty obsahují informace, jejichž uveřejnění by mohlo ohrozit bezpečnost informačního systému OKaplikace a bezpečnosti úřadu zadavatele ve smyslu zvláštních právních předpisů, přičemž tyto dokumenty označuje v příloze A svého stanoviska.

65.         V souvislosti s dotazem B zadavatel sděluje, že přílohou svého stanoviska učinil požadované materiály za období 08/2018 až 08/2019, které současně rozděluje do 3 časových úseků, a to vyjednávání nad podobou systémové dokumentace (06/2018 až 11/2018), práce na formuláři B3 pro Odbor hlavního architekta eGovernmentu (12/2018 až 02/2019) a dokončení systémové dokumentace (03/2019 až 12/2019). Průběh vyjednávání ohledně obsahu systémové dokumentace pak zadavatel předkládá v tabulce, v rámci které rovněž označuje dokumenty obsahující bezpečnostně citlivé informace ve smyslu zvláštních právních předpisů. Současně zadavatel uvádí, že materiály poskytnuté Úřadu jakožto přílohy jeho stanoviska neobsahují obchodní tajemství zadavatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Vyjádření dodavatele OKsystem a.s. ze dne 2. 6. 2021

66.         Dodavatel OKsystem a.s. se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-15301/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021 a k výroku 2. usnesení č. j. ÚOHS-16630/2021/531/MKe ze dne 19. 5. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 2. 6. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž sděluje následující.

67.         Dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že s ohledem na značný rozsah listin, u nichž měl vyznačit výskyt obchodního tajemství či informace citlivé z hlediska kybernetické bezpečnosti, zpracoval požadované vyjádření formou tabulky, kterou připojuje ke svému vyjádření.

68.         Dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že obchodní tajemství bylo identifikováno v dokumentech č. 1, č. 9, č. 10 a č. 32 dle přiložené tabulky, a to z důvodu podrobných cenových kalkulací, které nejsou předmětem zveřejňování v registru smluv či v jiné veřejně dostupné službě, a rozpadů pracnosti, které dodavatel OKsystem a.s. považuje za konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti. Dále dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že obchodní tajemství bylo identifikováno rovněž v dopise jeho předsedy představenstva, který je v přiložené tabulce uveden pod č. 82, neboť obsahuje citlivé obchodní informace o vztazích mezi ním a zadavatelem, a to především ve vztahu ke strategickým cílům a jeho plánům ve věci dalšího plánování poskytování služeb k OKaplikacím.

69.         Ve smyslu výroku 2. usnesení č. j. ÚOHS-16630/2021/531/MKe ze dne 19. 5. 2021 dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že v přiložené tabulce je rovněž ve sloupci „ZoKB“ uveden příznak u těch dokumentů, které obsahují informace citlivé z hlediska kybernetické bezpečnosti. Jedná se o dokumenty č. 19, č. 20, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 53, č. 55, č. 56, č. 57, č. 65, č. 75 a č. 82, a to z důvodu, že obsahují informace, které by mohly být zneužity pro narušení bezpečnosti systému kritické informační infrastruktury nebo by snížily účinnost jeho ochranných prvků.

70.         Závěrem dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že celkem 12 dokumentů je v přiložené tabulce v souladu s čl. 17 „OCHRANA INFORMACÍ“, odst. 17.4, stávající smlouvy klasifikováno jako „Důvěrné“. Předmětné dokumenty dodavatel OKsystem a.s. na základě této klasifikace považuje za nezpřístupnitelné v rámci nahlížení do správního spisu, přičemž ve všech případech jde současně o dokumenty obsahující informace citlivé z hlediska kybernetické bezpečnosti.   

Vyjádření dodavatele OKsystem a.s. k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 6. 2021

71.         Dodavatel OKsystem a.s. se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-18959/2021/531/MKe ze dne 7. 6. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 22. 6. 2021, jež Úřad obdržel téhož dne. Dodavatel OKsystem a.s. v úvodu upozorňuje na označení některých listin od zadavatele obsažených ve správním spisu, kdy jejich název nekoresponduje s jejich obsahem, a na překlepy a zjevné nesprávnosti v některých dokumentech, které tvoří podklady rozhodnutí, a které by podle něj mohly vést k chybné interpretaci konkrétních dokumentů.

72.         V souvislosti s podklady rozhodnutí týkajícími se zpracování dokumentace k OKaplikacím, které mu bylo zadavatelem zadáno v roce 2017, dodavatel OKsystem a.s. zdůrazňuje, že v žádném zadání změnového požadavku ani v analýze změnového požadavku není uveden požadavek, že by zpracovávaná dokumentace měla sloužit jako podklad pro zpracování zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení či jinému zadávacímu řízení, přičemž v podrobnostech odkazuje na své vyjádření ze dne 19. 3. 2021. Podrobněji se pak dodavatel OKsystem a.s. vyjadřuje k podkladům rozhodnutí, které se týkají konkrétních částí OKaplikací, a to agendy zaměstnanosti (služba S1 – zaměstnanost) a agendy sociálních dávek (služba S2 – Sociální dávky a Sociální služby), přičemž současně doplňuje informace k průběhu vytváření nového systému IS ZAM, který měl nahradit část systému OKaplikací, a to subsystém OKpráce, a k průběhu procesu poptávání nového systému (IS DAV, IS DAV II), který měl nahradit subsystém OKaplikací týkající se sociálních dávek. Ve vztahu k IS ZAM dodavatel OKsystem a.s. mj. uvádí, že podle smluvní dokumentace k IS ZAM měl být předmětný systém uveden do rutinního provozu od 1. 7. 2020. Ve vztahu k IS DAV II dodavatel OKsystem a.s. mj. upozorňuje, že ještě v létě 2019 bylo pravděpodobné, že pokud by došlo do konce léta 2019 k uzavření smlouvy na plnění, mohl být IS DAV II vyvinut, otestován a uveden do rutinního provozu k 1. 1. 2021, nicméně uplatněním procesní obrany vyloučeného dodavatele bylo zřejmé, že v uvedeném termínu nelze IS DAV II realizovat.

73.         V dalším se dodavatel OKsystem a.s. vyjadřuje k procesu akceptace dokumentace k OKaplikacím, když uvádí, že v období léta 2019 byla z jeho strany i ze strany zadavatele vyvíjena intenzivní aktivita směřující k vytvoření podmínek pro zahájení otevřeného zadávacího řízení, přičemž odkazuje na konkrétní dokumenty obsažené v podkladech rozhodnutí.

74.         V souvislosti s podklady rozhodnutí týkajícími se aktivit zadavatele před zahájením otevřeného zadávacího řízení dodavatel OKsystem a.s. uvádí, že je z nich zřejmé, že v období od léta 2019 do září 2020 zadavatel vykonával řadu činností směřujících k přípravě otevřeného zadávacího řízení, ve vztahu k zápisům z jednání konaných od ledna do srpna 2020 dodavatel OKsystem a.s. zmiňuje, že jejich předmětem bylo zejména provedení úprav dokumentace pro účely příprav otevřeného řízení, kdy bylo mj. cílem minimalizovat informační zvýhodnění stávajícího dodavatele.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 6. 2021

75.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-18959/2021/531/MKe ze dne 7. 6. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 22. 6. 2021, jež Úřad obdržel téhož dne. Zadavatel odkazuje na svá předchozí vyjádření předložená Úřadu v rámci vedeného správního řízení, přičemž dále uvádí následující.

76.         Zadavatel je přesvědčen, že doložil zákonnost svého postupu při uzavření krátkodobé smlouvy, zejména pak splnění podmínek postupu v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona a § 63 odst. 5 zákona, jejichž splnění popisuje obdobně jako ve vyjádření k návrhu.

77.         V dalším zadavatel vyjadřuje své přesvědčení o existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, které odůvodňují nezbytnost dalšího trvání krátkodobé smlouvy ve smyslu § 264 odst. 4 zákona, přičemž zmiňuje totožné důvody jako ve vyjádření k návrhu.

78.         Nad rámec shora uvedeného zadavatel v souvislosti s případným uložením zákazu plnění smlouvy uvádí, že je přesvědčen, že nepostačuje stanovení lhůty na základě § 264 odst. 3 zákona, jejímž uplynutím by bylo zakázáno plnění krátkodobé smlouvy, neboť s ohledem na dosavadní průběh otevřeného zadávacího řízení a zadávacího řízení na IS DAV II nelze zaručit, že maximální doba 12 měsíců, na kterou může Úřad případný zákaz plnění smlouvy odložit, bude dostatečná a zadavatel se nedostane do obdobně krajně naléhavé situace, ve které se nachází nyní.                 

 

 

 

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 22. 6. 2021

79.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-18959/2021/531/MKe ze dne 7. 6. 2021 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 22. 6. 2021, jež Úřad obdržel téhož dne, přičemž reaguje na vyjádření zadavatele a vyjádření dodavatele OKsystem a.s. k návrhu.

80.         V první části svého vyjádření navrhovatel předkládá repliku k vyjádření zadavatele k návrhu. Úvodem navrhovatel shrnuje skutkový stav v době uzavření krátkodobé smlouvy. Navrhovatel konstatuje, že nezpochybňuje význam systému OKaplikace a jeho fungování pro stát, ale poukazuje na skutečnost, že zadavatel neřešil stav závislosti na stávajícím dodavateli a ke vzniku stavu krajní naléhavosti přispěl, když potřebné kroky zahájil opožděně. Navrhovatel v dalším reaguje na tvrzené naplnění důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona a předkládá argumentaci, proč považuje v tomto směru zdůvodnění zadavatele za logicky i věcně chybné. K naplnění důvodů pro postup dle § 63 odst. 5 zákona navrhovatel uvádí, že nejsou naplněny všechny podmínky předvídané daným ustanovením zákona, když zejména není splněna podmínka, že zadavatel nastalé okolnosti nezpůsobil a že tyto ani nemohl předvídat. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel popisuje průběh předcházející uzavření krátkodobé smlouvy neúplně, přičemž doplňuje další, dle jeho názoru relevantní informace, k zadávacímu řízení na IS DAV II, zejména že zdržení v dotčeném zadávacím řízení mohlo být mj. způsobeno podáním předražené nabídky dodavatele OKsystem a.s., a doplňuje, že pokud by dodavatel OKsystem a.s. řádně plnil veřejnou zakázku IS DAV a pokud by zadavatel neodstoupil od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV, mohl mít již funkční systém, který by nahrazoval systém OKaplikace, tak ani k uzavření krátkodobé smlouvy nemuselo dojít. Navrhovateli není zřejmé, že jestliže dne 4. 9. 2017 zadavatel zadal dodavateli OKsystem a.s. požadavek vypracovat systémovou dokumentaci, proč trvalo více než dva roky, než došlo k finální akceptaci předmětné dokumentace a klade otázku, zda nedošlo oproti původnímu zadání k prodlení dodavatele OKsystem a.s. s dodáním požadované dokumentace. Navrhovatel poukazuje na postup zadavatele, který teprve v roce 2017 zadal stávajícímu dodavateli požadavek na zpracování dokumentace k IT systému, kterou však běžně veřejní zadavatelé mívají dodánu jakou součást poskytovaných služeb, jako na nestandardní, současně pak zmiňuje, že zadavatelem zadané změnové požadavky v roce 2017 neobsahovaly konkrétní termín, kdy mělo být zadání splněno, tzn. může být dáváno za vinu zadavateli, že přispěl k nedodání požadované dokumentace v přiměřené lhůtě. Navrhovatel spatřuje možná pochybení i v dalším postupu zadavatele v roce 2019 a 2020 při přípravě dokumentace pro otevřené zadávací řízení. Dle názoru navrhovatele bylo řádné a včasné nezpracování dokumentace odpovědností zadavatele, neboť tento její zpracování nezadal řádně a nevymáhal jej tak, aby byla potřebná dokumentace zpracována v přiměřené lhůtě, v dostatečném rozsahu a s odpovídajícím obsahem. Z uvedených důvodů zadavatel okolnosti krajní naléhavosti sám způsobil, tzn. mohl je i předvídat, proto podmínky ustanovení § 63 odst. 5 zákona nemohly být splněny. Závěrem této části vyjádření navrhovatel odmítá, aby byl paušálně odkládán zákaz plnění smlouvy, neboť takový postup by mohl podnítit veřejné zadavatele, aby pokračovali v jednání narušujícím hospodářskou soutěž. Podle navrhovatele je nutné důkladně posoudit konkrétní okolnosti daného případu, předložená tvrzení a důkazy, a to restriktivně, přičemž navrhovatel považuje za nepřijatelné, aby Úřad zákaz plnění smlouvy v posuzovaném případě neuložil, přičemž akcentuje přechodnost smlouvy a její akcesivnost vůči smlouvě, která má být uzavřena v JŘBU I.

81.         V další části svého vyjádření navrhovatel překládá argumentaci, která reaguje na tvrzení dodavatele OKsystem a.s. obsažené ve vyjádření k návrhu. Úvodem navrhovatel konstatuje, že považuje obsah návrhu, který směřuje k uložení zákazu plnění smlouvy, za dostatečně jasně určený. Navrhovatel ve vztahu k fungování systému OKaplikace považuje za nepřijatelné, aby určitá část významných činností státu byla zajišťována exkluzivně jedním soukromým subjektem více než 30 let, pokud daným subjektem dochází ke zneužívání monopolního postavení. Současně navrhovatel upozorňuje, že pokud byla v otevřeném řízení stanovena doba 6 měsíců pro převzetí systému jiným než stávajícím dodavatelem, není to akceptovatelný argument pro uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť není pravdou, že by po dobu 6 měsíců nebyl systém podporován a rozvíjen, neboť podpora a rozvoj by mohly být zajištěny v součinnosti se stávajícím dodavatelem. Navrhovatel připomíná zmařené úsilí dodavatele OKsystem a.s. při realizaci veřejné zakázky IS DAV a současně upozorňuje, že dodavatel OKsystem a.s. podal na plnění veřejné zakázky IS DAV II nabídku s cenou o 205 %, tj. více než 3x, vyšší, než byla stanovena předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky, a nesouhlasí s tím, že navrhovatelem nabídnutá cena na tutéž veřejnou zakázku by byla nereálně nízká, pakliže je nižší oproti předpokládané hodnotě o 0,45 %. Za zmínku podle něj stojí, že nabídková cena dodavatele OKsystem a.s. na plnění veřejné zakázky IS DAV byla 4,5 x nižší než předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky. Navrhovatel opět podkládá otázku, kdo byl podatelem námitek proti zadávacím podmínkám v otevřeném zadávacím řízení, a vyslovuje předpoklad, že tak měl účelově učinit dodavatel OKsystem a.s. Uzavření krátkodobé smlouvy v JŘBU II v okamžiku, kdy je aktivována blokační lhůta v JŘBU I pak navrhovatel považuje za obcházení zákona. Tvrzení dodavatele OKsystem a.s., že krajní naléhavost v dané věci vznikla podáním námitek navrhovatelem proti JŘBU I shledává navrhovatel absurdním. V dalším navrhovatel komentuje danou situaci, pokud jde o možnost volby jiného zadávacího řízení a řeší opět otázku možnosti převzetí, resp. předání služeb podpory jinému než stávajícímu dodavateli. Navrhovatel uvádí, že pokud dodavatel OKsystem a.s. brojí proti předložení novinových článků, nedomnívá se, že by byly jediným důkazem ve správním řízení, na základě něhož by Úřad rozhodoval, neboť tyto pouze dokládaly způsob, jakým se navrhovatel dozvěděl o rozhodných skutečnostech. Navrhovatel dále komentuje možnosti obrany proti nesprávné volbě zadávacího řízení zadavatelem, přičemž je přesvědčen, že s ohledem na neuveřejnění zadávacího řízení není dána potenciálnímu dodavateli jiná možnost, než právě navrhovatelem zvolený postup napadení uzavřené smlouvy. Pokud jde o otázku krajní naléhavosti, navrhovatel opakuje, že brojí proti tomu, že zadavatel nezahájil otevřené řízení včas, a to z důvodů jemu přičitatelných a jím předvídatelných. Cílem navrhovatele pak dle jeho slov není hodnotit obchodní postupy dodavatele OKsystem a.s., ale poukázat na přístup zadavatele, který si po delší období zachovává monopolní pozici stávajícího dodavatele, znemožňuje hospodářskou soutěž, čímž se poskytované služby prodražují, což je pro veřejný rozpočet nepřijatelné. Navrhovatel opětovně vyslovuje nesouhlas s jednou z rozvazovacích podmínek krátkodobé smlouvy, z níž vyplývá, že předmětná smlouva byla uzavřena do doby, než bude moci být uzavřena smlouva v JŘBU I. V poslední replice navrhovatel reaguje na tvrzení dodavatele OKsystem a.s., že nespatřuje žádnou újmu, která by mohla být postupem zadavatele navrhovateli způsobena. Závěrem navrhovatel sděluje, že setrvává na svém návrhu a žádá Úřad, aby rozhodl o uložení zákazu plnění smlouvy.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

82.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného patření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

83.         Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 zákona.

84.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a) zjednodušené podlimitní řízení,

b) otevřené řízení,

c) užší řízení,

d) jednací řízení s uveřejněním,

e) jednací řízení bez uveřejnění,

f) řízení se soutěžním dialogem,

g) řízení o inovačním partnerství,

h) koncesní řízení, nebo

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

85.         Podle § 55 zákona pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.

86.         Podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž.

87.         Podle § 63 odst. 5 zákona zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

88.         Podle § 67 odst. 1 zákona zadavatel zahajuje jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem.

89.         Podle § 212 odst. 1 zákona je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění podle tohoto zákona použít formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře podle prováděcího právního předpisu (dále jen "formulář"). Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím předpisem.

90.         Podle § 212 odst. 2 zákona pokud zadavatel v případě nadlimitní veřejné zakázky neodeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení, může odeslat dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu prostřednictvím formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

91.         Podle § 254 odst. 1 písm. a) zákona návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku může podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl povinen toto oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona.

92.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. 

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další Úřadem zjištěné skutečnosti

93.         Z informací získaných z veřejně dostupných zdrojů Úřad zjistil, že účinnost stávající smlouvy zadavatel uzavřením „DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 19. 7. 2017 (dále jen „dodatek č. 1“), „DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 31. 5. 2018 (dále jen „dodatek č. 2“), „DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 9. 10. 2018 (dále jen „dodatek č. 3“), „DODATKU Č. 4 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 17. 12. 2018 (dále jen „dodatek č. 4“), „DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 18. 12. 2019 (dále jen „dodatek č. 5“), „DODATKU Č. 6 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „dodatek č. 6“) a „DODATKU Č. 7 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE OKAPLIKACÍ PRO MPSV“ ze dne 8. 2. 2021 (dále jen „dodatek č. 7“) opakovaně prodlužoval tak, že její účinnost byla finálně sjednána do dne 24. 2. 2021.

94.         Z dokumentu č. j. MPSV-2017/237450-190 datovaného ke dni 16. 11. 2017 vyplývá, že zadavatel odstoupil od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV téhož dne. Zadavatel po odstoupení od smlouvy na IS DAV zahájil postup k zadání veřejné zakázky na IS DAV II, kdy předběžné oznámení o tomto zadávacím řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 11. 2017, oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 12. 2017.

95.         Otevřené zadávací řízení zadavatel zahájil odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění dne 16. 9. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek bylo uveřejněno dne 21. 9. 2020.

96.         V tabulce níže Úřad uvádí přehled kroků zadavatele, resp. dodavatele OKsystem a.s., které předcházely realizaci otevřeného zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že všechny níže uvedené skutečnosti Úřad ověřil z dokumentů, které od zadavatele obdržel v reakci na usnesení č. j. ÚOHS-12261/2021/531/MKe ze dne 9. 4. 2021 a usnesení č. j. ÚOHS-15300/2021/531/MKe ze dne 7. 5. 2021.

Č.

Stručný popis konkrétního kroku zadavatele/dodavatele OKsystem a.s.

Konkrétní krok učiněn dne:

1.

Zadavatel zadal změnové požadavky na vytvoření dokumentace v rozsahu administrátorské, uživatelské, bezpečnostní a provozní dokumentace (služby S1 Zaměstnanost, S2 Sociální dávky a Sociální služby, S3 Portál, S4 Podpůrné systémy) k analýze dodavateli OKsystem a.s.

4. 9. 2017

2.

Zadavatel zadal k realizaci tvorbu dokumentace v rozsahu viz bod 1. této tabulky potvrzením analýz změnových požadavků s upřesněním realizace uvedeným v analýzách změnových požadavků (do 30. 6. 2018).

11. 10. 2017

3.

Zadavatel obdržel od dodavatele OKsystem a.s. požadované dokumentace v rozsahu viz bod 1. této tabulky – verze 1.0.

28. 6. 2018

4.

Zadavatel předal dodavateli OKsystem a.s. výhrady k obdržené dokumentaci (viz bod 3. této tabulky).

14. 7. 2018

5.

Dodavatel OKsystem a.s. předal zadavateli návrh vypořádání jeho připomínek.

20. 7. 2018

6.

Dodavatel OKsystem a.s. předal zadavateli upravené dokumentace – verze 1.1.

20. 7. 2018

7.

Zadavatel předal dodavateli OKsystem a.s. připomínky k obdržené administrátorské a provozní dokumentaci (služby S1 Zaměstnanost, S2 Sociální dávky a Sociální služby).

9. 8. 2018

8.

Mezi zadavatelem a dodavatel OKsystem a.s. proběhla řada jednání (20. 7., 14. 8., 24. 8., 30. 8., 18. 10. a 26. 10.) ohledně obdržené dokumentace, která podle zadavatele neodpovídala jeho zadání a nesplňovala zákonné požadavky podle zákona o informačních systémech veřejné správy, zákona o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 529/2016 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatření, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o bezpečnostních opatření“). Současně mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. proběhla jednání, kdy se s ohledem na nezbytnou potřebu dopracování systémové dokumentace hledalo řešení přijatelné pro obě strany (dopracování dokumentace i nad rámec původního zadání za účelem jejího použití jako podkladu pro atestaci ISVS a v budoucím otevřeném zadávacím řízení).

08-12/2018

9.

Mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. bylo dojednáno (17. 4., 21. 5., 26. 6. a 30. 7.) dopracování systémové dokumentace, a to zejména s ohledem na její použití v otevřeném zadávacím řízení.

01-08/2019

10.

Společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (dále jen „advokátní kancelář ROWAN LEGAL“), zpracovala na základě dotazů položených zadavatelem právní rozbor „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním služeb podpory provozu OKaplikací po roce 2020“.

10. 4. 2019

11.

Dodavatel OKsystem a.s. ujistil zadavatele, že probíhají pravidelná jednání jeho týmu, který zpracovává požadavky vznesené zadavatelem.

18. 4. 2019

12.

Zadavatel zaslal dodavateli OKsystem a.s. dopis, ve kterém jej požádal o specifikaci, za jakých finančních, časových či jiných podmínek je jakožto stávající poskytovatel OKaplikací připraven poskytnout mu součinnost, data, podklady či jiné materiály nezbytné k vytvoření zadávacích podmínek k realizaci otevřeného zadávacího řízení a pro následné provozování (příp. rozvoj) vybraných částí systému poskytovatelem vzešlým z takového zadávacího řízení.

31. 7. 2019

13.

Dodavatel OKsystem a.s. odpověděl zadavateli na jeho dopis (viz bod 12. této tabulky).

22. 8. 2019

14.

Proběhla jednání oponentní komise zadavatele (2. 9. 2019, 2. 10. 2019 a 31. 10. 2019) a uplatnění a zapracování jejich připomínek.

30. 8. 2019 – 31. 10. 2019

15.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL zpracovala na základě dotazů položených zadavatelem právní rozbor „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním poskytování služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací po roce 2020“.

6. 9. 2019

16.

Zadavatel zasmluvnil poskytování právních a administrativních služeb a právního poradenství v souvislosti s postupem směřujícím k poptávání služeb podpory OKaplikací v některém z otevřenějších zadávacích řízení, a to formou Dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019 k Dílčí smlouvě na poskytování právních služeb uzavřeného mezi ním a společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS“).

15. 10. 2019

17.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zpracovala na základě požadavku zadavatele „Přehled časové náročnosti variant postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky“.

25. 10. 2019

18.

Dodavatel OKsystem a.s. předal zadavateli finální upravené dokumentace.

30. 10. 2019

19.

Zadavatel akceptoval dokumentace v rozsahu viz bod 1. této tabulky.

6. 12. 2019

20.

Zahájení přípravy systémové dokumentace nezbytné pro použití v otevřeném zadávacím řízení, resp. pro předání dodavateli vybranému v tomto zadávacím řízení (Technická specifikace – příloha C zadávací dokumentace, Popis stávajícího stavu systému – příloha D zadávací dokumentace) ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o., a v interakci se současným poskytovatelem, tj. dodavatelem OKsystem a.s.

01/2020

21.

Jednání mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. ohledně tvorby systémové dokumentace (28. 1., 30. 1., 6. 2., 11. 2., 13. 2., 17. 2., 25. 2., 3. 3., 9. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 16. 4., 2. 7., 23. 7., 30. 7., 18. 8., 20. 8. a 27. 8.).

01-08/2020

22.

Ukončení první fáze přípravy technické dokumentace nezbytné k realizaci otevřeného zadávacího řízení (viz body 20. této tabulky).

16. 4. 2020

23.

Podána žádost o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k otevřenému zadávacímu řízení.

28. 5. 2020

24.

Vydáno souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu k otevřenému zadávacímu řízení.

15. 7. 2020

25.

O záměru vyhlášení otevřeného zadávacího řízení byla podle usnesení č. 86 ze dne 27. 1. 2020 informována vláda České republiky.

27. 7. 2020

26.

Dokončení systémové dokumentace.

27. 8. 2020

 

97.         Z čl. 2. „ÚČEL SMLOUVY“, odst. 2.1, krátkodobé smlouvy vyplývá, že [ú]čelem této Smlouvy je zajištění dočasné nezbytné podpory a případně i nezbytného rozvoje ve vztahu k tzv. OKaplikacím, které byly pro Objednatele vytvořeny a jsou provozovány, upravovány a rozvíjeny Poskytovatelem na základě Stávající smlouvy, v návaznosti na předchozí smlouvy na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení IS SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum (dále jen „Systém“). Systém a podrobné vymezení požadavků na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy jsou specifikovány zejména v Příloze č. 1 této Smlouvy.“.

98.         Z čl. 2. „ÚČEL SMLOUVY“, odst. 2.2, krátkodobé smlouvy vyplývá, že [ú]čelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele k užití a rozvoji Systému tak, aby byl otevřený ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho případnou další podporu provozu a rozvoj v otevřené soutěži co nejširšímu počtu dodavatelů bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Poskytovatele či třetích osob váznoucích na Systému.“.

99.         Z čl. 4. „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, odst. 4.1, krátkodobé smlouvy vyplývá, že [p]oskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli Služby dle harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy a obsahuje závazné termíny zahájení poskytování a ukončování Služeb podpory provozu dle čl. 3.1.1 této Smlouvy.“.

100.     Z čl. 7. „ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EXITU“, odst. 7.1, krátkodobé smlouvy vyplývá, že [p]oskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Služeb podpory provozu nebo Rozvoje na Objednatele a/nebo nového poskytovatele, tedy poskytnout Služby exitu, a to za podmínek definovaných níže v rámci tohoto článku 7, jakož i v Technické specifikaci.“.

101.     Dle čl. 22. „PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY“, odst. 22.1, krátkodobé smlouvy smlouva „nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku ukončení poskytování všech Služeb dle harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy, případně dle následné dohody smluvních stran učiněné v souladu s čl. 3.11 této Smlouvy.“.

102.     V příloze č. 2 „Harmonogram plnění“ krátkodobé smlouvy zadavatel stanovil konkrétní milníky vč. k nim se vztahujícím termínům (viz níže).

 

 

 

103.     Z bodu 1. „Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě …“, odst. 1.2 „Celková cena sjednaná ve smlouvě …“, písemné zprávy zadavatele ze dne 24. 2. 2021 vyplývá, že cena veřejné zakázky byla sjednána na „[m]aximálně 34 780 000,- Kč bez DPH za měsíc poskytování služeb podpory.“.

K výroku tohoto rozhodnutí

104.     Navrhovatel se návrhem domáhá uložení zákazu plnění krátkodobé smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, neboť má za to, že se zadavatel dopustil porušení
§ 63 až § 66 zákona, zejména pak § 63 odst. 3 písm. b) zákona a § 63 odst. 5 zákona, a současně zásady transparentnosti uvedené v § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace uvedené v § 6 odst. 2 zákona, když předmětnou smlouvu uzavřel v jednacím řízení bez uveřejnění, ačkoliv podmínky pro její uzavření v jednacím řízení bez uveřejnění nebyly dány. Současně navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel postupoval v rozporu s § 212 odst. 1 zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, neboť s ohledem na její předmět a hodnotu byl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení, přičemž zadavatel neodeslal ani dobrovolné oznámení o záměru uzavřít krátkodobou smlouvu. Úřad se tedy v posuzovaném případě zabýval tím, zda zadavatel postupoval v souladu s § 212 odst. 1 zákona či nikoliv, a zda byly splněny podmínky pro uzavření krátkodobé smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění.

105.     Úřad v obecné rovině uvádí, že zákon výslovně stanovuje, že subjekt naplňující definici zadavatele, resp. některou z kategorií zadavatele uvedených v § 4 zákona, je povinen veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení (příp. zadat, resp. pořídit jiným způsobem vymezeným v § 2 odst. 3 zákona). Výjimky z této povinnosti jsou uvedeny v § 29 až § 31 zákona a rovněž připuštěny v případě budoucích změn smlouvy na plnění veřejné zakázky v § 100 a § 222 zákona.

106.     Zadavatel je povinen určit režim veřejné zakázky zásadně podle její předpokládané hodnoty, přičemž zákon de facto rozlišuje tři režimy, které jsou určeny hodnotou veřejné zakázky, a to režim veřejné zakázky malého rozsahu (kdy zadávání zakázek v tomto režimu není v zákoně blíže upraveno s ohledem na § 31 zákona, podle kterého zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení), režim podlimitní a režim nadlimitní. O podlimitní veřejnou zakázku se pak jedná v případě, kdy výše její předpokládané hodnoty je nižší než limity stanovené pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně vyšší než hodnoty stanovené pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

107.     Úřad konstatuje, že se v případě posuzované veřejné zakázky v prvé řadě zabýval otázkou, zda zadavatel před zadáním předmětné veřejné zakázky, tj. před uzavřením krátkodobé smlouvy, postupoval v zadávacím řízení.

108.     Ke dni 22. 2. 2021, tj. ke dni uzavření krátkodobé smlouvy na veřejnou zakázku, činil podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na služby pro zadavatele uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) zákona (tj. pro Českou republiku, resp. její organizační složky) 3 568 000 Kč.

109.     Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že s ohledem na hodnotu veřejné zakázky, u níž byla sjednána cena za měsíc poskytovaných služeb ve výši 34 780 000 Kč (maximální možná měsíční úhrada), jak vyplývá z krátkodobé smlouvy a z písemné zprávy zadavatele, se v šetřeném případě jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Z této skutečnosti pak vyplývá, že zadavatel byl povinen veřejnou zakázku zadat v nadlimitním režimu, a to v jednom z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení uvedených v § 55 zákona, neboť z dokumentace o zadávacím řízení ani z vyjádření zadavatele nevyplývá, že by předmětnou veřejnou zakázku bylo možné podřadit pod jednu z výjimek uvedených ve výše citovaných ustanoveních zákona.

110.     Podle § 55 zákona pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění stanovených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství. Jak vyplývá z předmětných ustanovení zákona, otevřené řízení (viz § 56 odst. 1 zákona), užší řízení (viz § 58 odst. 1 zákona), jednací řízení s uveřejněním (viz § 61 odst. 1 zákona), řízení se soutěžním dialogem (viz § 68 odst. 2 zákona), i řízení o inovačním partnerství (viz § 72 odst. 1 zákona) zadavatel zahajuje odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona. Co se týče jednacího řízení bez uveřejnění, zadavatel je zahajuje odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem (viz § 67 odst. 1 zákona).

111.     V případě posuzované veřejné zakázky zadavatel ve výzvě k podání nabídky, kterou odeslal dodavateli OKsystem a.s. dne 22. 2. 2021, konstatoval, že veřejná zakázka je zadávána „(…) v jednacím řízení bez uveřejnění v nadlimitním režimu v souladu s § 63 odst. 5 zákona (…)“. Totožnou formulaci zadavatel použil rovněž v zadávací dokumentaci, která byla dodavateli OKsystem a.s. zaslána jako příloha výzvy k podání nabídky. Obdobnou formulaci pak zadavatel zopakoval i v preambuli krátkodobé smlouvy, resp. v jejím návrhu, kde uvedl, že „(…) dne 22. 2. 2021 z opatrnosti zahájil nové jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ a § 63 odst. 5 ZZVZ na veřejnou zakázku (…)“. V takovém případě byl zadavatel povinen v souladu s § 67 odst. 1 zákona zahájit jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem. Z přehledu elektronických úkonů provedených v NEN Úřad ověřil, že zadavatel dne 22. 2. 2021 odeslal dodavateli OKsystem a.s. výzvu k podání nabídky.

112.     Pro úplnost Úřad dodává, že z § 217 odst. 1 zákona zadavateli plyne povinnost vyhotovit o každém zadávacím řízení písemnou zprávu. Z § 219 odst. 1 zákona pak zadavateli plyne povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. Úřad ověřil, že zadavatel na svém profilu zadavatele dne 24. 2. 2021 uveřejnil jak „PÍSEMNOU ZPRÁVU ZADAVATELE“ ze dne 24. 2. 2021, tak krátkodobou smlouvu, resp. její návrh, přičemž předmětná smlouva byla dne 23. 2. 2021 uveřejněna rovněž v registru smluv. Zadavatel tak splnil „uveřejňovací“ povinnosti vyplývající mu ze zákona.

113.     Na základě shora uvedeného Úřad vyslovuje dílčí závěr, že zadavatel naplnil dikci zákona, když zadávací řízení na veřejnou zakázku, tj. JŘBU II, zahájil odesláním výzvy k podání nabídky, přičemž s ohledem na skutečnost, že veřejnou zakázku nezadával v otevřeném řízení, nýbrž v jednacím řízení bez uveřejnění, nebyl povinen předmětné zadávací řízení zahájit vyplněním příslušného formuláře pro oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho odesláním k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie ve smyslu § 212 odst. 1 zákona, resp. § 56 odst. 1 zákona, jak se domnívá navrhovatel.

114.     V návaznosti na shora uvedené se Úřad bude dále zabývat tím, zda byly ze strany zadavatele splněny podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

115.     K užití jednacího řízení bez uveřejnění Úřad nejprve obecně uvádí, že jednací řízení bez uveřejnění je typem zadávacího řízení, který svou povahou představuje výjimečný postup zadavatele, který je zadavatel oprávněn užít pouze za předpokladu, že naplní zákonem taxativně vymezené podmínky. Důvodem je, že tento druh zadávacího řízení je jediným druhem zadávacího řízení, pro nějž neplatí zákonná povinnost uveřejnit informaci o jeho zahájení vůči neomezenému počtu potencionálních dodavatelů. Zadavatel v případě užití tohoto druhu zadávacího řízení oslovuje pouze předem určené subjekty a z povahy věci tak de facto dochází k omezení hospodářské soutěže. Jedná se však o takové omezení hospodářské soutěže, které je zákonem předvídané. Vzhledem k tomu, že důvody pro možnost užití jednacího řízení bez uveřejnění jsou v zákoně uvedeny taxativně, je nutno konstatovat, že výčet důvodů pro užití tohoto druhu zadávacího řízení je úplný a z jiných, než v daném ustanovení stanovených, důvodů nemůže zadavatel tento druh zadávacího řízení legitimně a legálně využít. V šetřeném případě směřuje argumentace zadavatele primárně k použití ustanovení § 63 odst. 5 zákona, tj. k nezbytnosti zadat veřejnou zakázku konkrétnímu dodavateli v důsledku krajně naléhavé okolnosti, podpůrně pak k použití ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona, tj. k technickým důvodům, pro které neexistuje hospodářská soutěž.

116.     Jednací řízení bez uveřejnění by tedy mělo být pouze krajním řešením, a to v těch případech, kdy není jinak možné zajistit plnění požadované zadavatelem v některém z hospodářské soutěži otevřenějších zadávacích řízeních. Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění lze uskutečnit tedy pouze v tom případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není možné dosáhnout v jiném z druhů zadávacích řízení, typicky v otevřeném řízení. Obdobně se vyjádřil v rozsudku sp. zn. 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 1. 2013 i Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“), když uvedl, že zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je „[m]ožné použít v tom případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku. Zadavatel se může obrátit na jednoho nebo více vybraných zájemců, s nimiž bude vyjednávat smluvní podmínky, aniž by tento záměr musel předem uveřejnit, pouze za podmínek uvedených v ustanovení § 23 zákona.“.

117.     V této souvislosti Úřad uvádí, že ustanovení, která povolují výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek (tzn. rovněž ustanovení upravující použití jednacího řízení bez uveřejnění), musejí být vykládána restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících takovou výjimku nese ten, kdo se jich dovolává, tedy v případě jednacího řízení bez uveřejnění zadavatel. Uvedené závěry vyplývají z rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), viz např. rozhodnutí C–385/02 ze dne 14. 9. 2004, a opakovaně je uvádí i rozhodovací praxe tuzemských soudů, viz např. rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 23/2012 ze dne 20. 11. 2012 či rozsudek NSS č. j. 5 Afs 43/2012 – 54 ze dne 11. 1. 2013. Obdobné závěry ohledně důkazního břemene vyslovil NSS rovněž v rozsudku č. j. 8 As 149/2014-68 ze dne 31. 8. 2015 a Krajský soud v rozsudku sp. zn. 62 Af 30/2018 ze dne 17. 10. 2019. K citovaným rozsudkům Úřad uvádí, že ačkoliv se uvedená judikatura vztahuje k postupu zadavatele dle ZVZ, tato skutečnost na posouzení šetřené věci v době účinnosti zákona ničeho nemění, neboť postavení jednacího řízení bez uveřejnění jakožto výjimečného a krajního řešení zadání veřejné zakázky použitelného pouze při splnění omezujících podmínek, které je nutno vykládat restriktivně, zůstalo i v nové právní úpravě zachováno.

118.     V případě užití zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 63 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn využít tento druh zadávacího řízení za kumulativního splnění následujících podmínek:

 • musí se jednat o krajně naléhavou okolnost,
 • zadavatel tuto krajně naléhavou okolnost nemohl předvídat,
 • tuto krajně naléhavou okolnost zadavatel svým jednáním nezpůsobil,
 • z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (v otevřeném řízení, užším řízení nebo jednací řízení s uveřejněním).

119.     O použití příslušného druhu zadávacího řízení rozhoduje zadavatel, který za způsob zadání veřejné zakázky nese odpovědnost. Je na zadavateli, aby prokázal, že objektivně došlo k současnému naplnění všech uvedených podmínek, neboť je tím, kdo nese důkazní břemeno. K posouzení existence důvodů, jež vedou k možnosti plnění pouze jediným dodavatelem (tj. k aplikaci ustanovení § 63 odst. 5 zákona v případě, že prokazatelně existuje krajně naléhavá okolnost), musí zadavatel přistupovat zodpovědně, aby se použitím mimořádného způsobu zadání nedostal do rozporu se zákonem. V neposlední řadě je zadavatel rovněž povinen zajistit, aby objektivní existence důvodů, která vedla k aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění, byla prokazatelná a přezkoumatelná.

120.     K naplnění podmínky existence krajně naléhavé okolnosti Úřad konstatuje, že se musí objektivně jednat o události výjimečné povahy, které ve svém důsledku vyvolají mimořádné řešení vzniklé situace odchylující se od obecných či standardních postupů souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Smyslem ustanovení § 63 odst. 5 zákona je umožnit, aby si zadavatel byl schopen v co nejkratší době zajistit plnění, které nezbytně nutně potřebuje k řešení určitého závažného problému. Obecně půjde o situace, které v sobě zahrnují prvek naléhavosti, tzn. situace, jež jsou svou povahou akutní, havarijní či přímo krizové (tedy zejména případy, kdy může dojít k ohrožení lidského zdraví či života, dochází k možnosti vzniku ekologických katastrof, havárií či hrozí závažné škody), přičemž prvek naléhavosti objektivně dosahuje značné (krajní) intenzity. Úřad tedy dovozuje, že dodávky či služby mohou být prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona zajištěny pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu, kdy trvá krajně naléhavá situace, resp. než bude zadavatel schopen příslušný předmět plnění zajistit jiným způsobem v souladu se zákonem.

121.     V návaznosti na shora uvedené Úřad v obecné rovině poznamenává, že toho, aby příslušný smluvní vztah trval jen po dobu nezbytně nutnou, lze docílit při zohlednění zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona především uzavřením smlouvy na dobu určitou, během které je možno předpokládat, že požadované plnění zadavatel zajistí jiným způsobem v souladu se zákonem (typicky v otevřeném řízení, užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním). Případně lze trvání smluvního vztahu jen po nezbytně nutnou dobu možno dosáhnout i uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s rozvazovací podmínkou navázanou na úspěšné dokončení zadávacího řízení, resp. zajištění dodavatele v souladu se zákonem, a se stanovenou krátkou výpovědní lhůtou. V uvedeném případě je přitom nezbytné, aby existovala transparentně stanovená podmínka, která omezuje dobu trvání smlouvy (uzavřené na základě jednacího řízení bez uveřejnění) ve vztahu k objektivní skutečnosti, které se dovolává před a při uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění, tak, aby trvání této smlouvy nezáviselo pouze na uvážení zadavatele, zda využije institutu výpovědi smlouvy či nikoliv, pakliže pominou skutečnosti, které odůvodňovaly užití jednacího řízení bez uveřejnění (pominula naléhavá okolnost) a zadavateli již nesvědčí důvody využití této výjimky. Skutečnost, že se jedná o „překlenovací“ smlouvu tedy musí být zřejmá již ze samotné smlouvy na plnění veřejné zakázky (srov. rozsudek Krajského soudu č. j. 62 Af 68/2017-209 ze dne 11. 4. 2019).

122.     Dalším předpokladem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona je, že zadavatel tuto krajně naléhavou okolnost svým jednáním nezpůsobil. Stanovená podmínka předpokládá, že jednání či opomenutí zadavatele není v příčinné souvislosti s existencí krajně naléhavé okolnosti. V tomto smyslu se tedy musí jednat o objektivně nepředvídatelné okolnosti, vzniklé nezávisle na vůli zadavatele, jejichž vznik zadavatel nemohl předpokládat a ani je svým jednáním (případně opomenutím) nezpůsobil. Za nepředvídatelné okolnosti tak nelze považovat situace, které vznikly v důsledku jednání zadavatele, nebo pro jejichž vznik zadavatel připravil podmínky. Nesmí tedy ze strany zadavatele dojít ke konání či opomenutí, které by zapříčinilo vznik tohoto stavu. Zadavatel tedy nemůže tohoto druhu jednacího řízení bez uveřejnění užít například tehdy, pokud nedojde k zadání veřejné zakázky a zadavatel pouze svým opomenutím zapříčinil, že toto plnění vzhledem k časové limitaci nemůže být zadáno prostřednictvím jiného zadávacího řízení.

123.     Předpokladem pro aplikaci ustanovení § 63 odst. 5 zákona je rovněž situace, kdy zadavatel vznik krajně naléhavého stavu nemohl předvídat. Zákon tímto požadavkem po zadavateli požaduje, aby prokázal objektivní nemožnost předvídat vznik takové krajně naléhavé okolnosti. Při výkladu pojmu naléhavost je pak třeba přihlédnout k tomu, zdali zadavatel měl či neměl možnost se na takový stav připravit. Pokud tato možnost byla u zadavatele dána, nelze o naléhavosti v uvedeném smyslu hovořit.

124.     Posledním předpokladem, který musí být kumulativně splněn k tomu, aby mohl zadavatel využít výše specifikované zadávací řízení je časová tíseň, tedy nemožnost zadat zadávací řízení v jiném (transparentnějším) druhu zadávacího řízení. Z povahy věci se tak jedná o okamžité řešení naléhavé situace, kdy nelze čekat na provedení „standardního“ zadávacího řízení, přičemž je zřejmé, že uvedený postup nelze využít pro dlouhodobé zajištění dodávek či služeb. V této souvislosti Úřad odkazuje na judikaturu SDEU, konkrétně na rozsudek C-126/03 ze dne 18. 11. 2004 Komise proti Německu, v němž SDEU konstatoval, že předtím, než zadavatel přistoupí k zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, musí nejprve vyloučit, že z časových důvodů není použití jiného druhu zadávacího řízení možné. V rozsudku ve věci C–24/91 (Komise vs. Španělsko) ze dne 18. 3. 1992 týkajícího se veřejné zakázky na rozšíření a rekonstrukci univerzity v Madridu, SDEU konstatoval, že jednací řízení bez uveřejnění nelze použít, pokud je dostatečný čas zorganizovat zrychlenou proceduru v jiném druhu zadávacího řízení. Zadavatel tudíž i přes existenci krajně naléhavé okolnosti musí použít jiný druh zadávacího řízení, pokud není splněna zákonná podmínka časové tísně.

125.     Úřad přitom opětovně zdůrazňuje, že shora uvedené podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona musí být splněny kumulativně. Jinými slovy řečeno, pokud nebude dána byť jen jedna z předmětných podmínek, nebude možné veřejnou zakázku zadat postupem podle citovaného ustanovení zákona.

K naplnění podmínek jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona zadavatelem

126.     Na základě výše uvedených skutečností se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda se v šetřeném případě jednalo o veřejnou zakázku, kterou bylo prokazatelně a nade všechnu pochybnost nezbytné zadat v důsledku krajně naléhavé okolnosti, a to v kontextu toho, zda zadavatel mohl či nemohl tuto krajně naléhavou okolnost předvídat. Úřad na tomto místě považuje za vhodné připomenout, že důvody, jimiž zadavatel odůvodňuje oprávněnost postupu v jednacím řízení bez uveřejnění, má uvádět (tvrdit) a prokazovat zadavatel.

127.     Úřad uvádí, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že předmětem smlouvy na veřejnou zakázku, která byla uzavřena v jednacím řízení bez uveřejnění s odkazem na § 63 odst. 5 zákona, je primárně poskytování služeb podpory provozu OKaplikací, a to v oblasti agendy zaměstnanosti, v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb a v oblasti sdílených a podpůrných služeb, vč. monitoringu, poskytování správy a údržby OKaplikací a podpory jeho uživatelů. Součástí předmětu plnění je pak mj. i provedení činností spojených se závěrečným ukončením poskytování služeb a spočívajících v přípravě a předání systému OKaplikací a jeho částí zadavateli, popř. třetí osobě určené zadavatelem.

128.     V šetřeném případě zadavatel jako důvod zadání šetřené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona uvádí akutní potřebu zajistit podporu provozu OKaplikací a rovněž nemožnost zajistit tuto podporu jiným způsobem. Tuto svou potřebu zadavatel popisuje v dokumentu nazvaném „PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Informace k veřejné zakázce Dočasné zajištění podpory OKaplikací“, vypracovaném pro účely jeho projednání na schůzi Vlády ČR konané 8. 3. 2021 (dále jen „informace pro vládu“), který tvoří mj. část označená „PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA“, přičemž v příloze č. 1 „Zdůvodnění postupu v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ informací pro vládu (dále jen „příloha č. 1 informací pro vládu“) popisuje několikaletý vývoj situace předcházející zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Totožné důvody, často doprovázené více či méně rozsáhlou argumentací, pak zadavatel uvádí rovněž ve výzvě k podání nabídky, v preambuli krátkodobé smlouvy a ve vyjádření k návrhu.

129.     Na základě vyjádření zadavatele k návrhu, dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, dalších materiálů a informací poskytnutých zadavatelem a na základě vlastní činnosti Úřad zjistil následující skutečnosti. Zadavatel disponuje systémem OKaplikace, prostřednictvím kterého provádí výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, přičemž zadaná veřejná zakázka cílí na zajištění podpory jeho provozu, resp. funkčnosti, příp. rozvoje. Předmětný systém byl zadavatelem pořízen již v 90. letech, nicméně zadavatel nedisponoval licenčními oprávněními, zdrojovými kódy a dokumentací k systému tak, aby mohl soutěžit podporu tohoto systému v otevřeném řízení. S ohledem na tuto skutečnost a s přihlédnutím k dalším okolnostem zadavatel považoval za vhodné pořídit zcela nový systém pro výkon své agendy, přičemž proces přípravy zcela nového systému započal v roce 2014, kdy prvním krokem byla realizace 3 otevřených řízení zahájených již v roce 2014, a to zadávacího řízení na JIS, zadávacího řízení na IS ZAM a zadávacího řízení na IS DAV. Postupem času tedy mělo dojít k nahrazení systému OKaplikací novými systémy (JIS, IS ZAM a IS DAV, posléze IS DAV II), avšak toto nahrazení se zadavateli doposud nepodařilo zrealizovat, systémy, které by měly nahradit OKaplikace dosud nejsou buď vysoutěženy, nebo nejsou plně funkční. Nicméně, jak bude popsáno dále, zadavateli se v případě OKaplikací podařilo vymanit z vendor lock-in situace, aby mohlo být zajištění podpory a případný rozvoj tohoto systému poptán v otevřené soutěži mezi dodavateli, avšak z konkrétních příčin nebylo dosud otevřené zadávací řízení dokončeno (v podrobnostech níže). Zadavatel v roce 2016 ošetřil zachování funkčnosti stávajícího systému, tj. OKaplikací tak, že v zadávacím řízení na zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací uzavřel stávající smlouvu, jejímž předmětem bylo zejména zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací, na základě které mělo být plnění poskytováno do
31. 7. 2017 ve vztahu k systému OKpráce, a do 31. 12. 2018 ve vztahu k ostatním systémům. Následně byla dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7 a realizovanou smluvní opcí účinnost stávající smlouvy prodloužena až do dne 24. 2. 2021. Z uvedeného je tedy zřejmé, přičemž totéž vyplývá z přílohy č. 1 informací pro vládu, že zadavatel, vědom si omezené doby trvání stávající smlouvy a nutnosti zajistit funkčnost systému OKaplikací průběžně řešil a smluvní opcí a uzavíráním dodatků zajišťoval podporu provozu a rozvoje OKaplikací, a to v reakci na stále se odkládající spuštění jednoho z nových systémů, resp. dokončení zadávacího řízení na nový systém IS DAV II. V daném kontextu lze podotknout, že navazující smlouvu, resp. smlouvy zadavatel začal připravovat až v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že není hotov nový systém IS DAV II (viz níže), není již možné využít smluvní opci nebo sjednat nový dodatek ke stávající smlouvě a že není dokončeno a nelze prozatím dokončit otevřené řízení tak, aby byl vybrán dodavatel do 24. 2. 2021, kdy končilo poskytování služeb podpory OKaplikací na základě stávající smlouvy, ve znění všech dodatků.

130.     Jelikož dne 16. 11. 2017 došlo k odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV, zahájil zadavatel dne 12. 12. 2017 zadávací řízení na IS DAV II. Zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že v tomto zadávacím řízení není objektivně schopen uzavřít smlouvu, neboť toto je opakovaně napadáno námitkami a návrhy na přezkoumání jeho úkonů. Úřad ověřil, že předmětné zadávací řízení bylo poprvé napadeno návrhem doručeným Úřadu dne 30. 7. 2018, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0308/2018/VZ. V rámci tohoto správního řízení bylo dne 3. 10. 2018 vydáno rozhodnutí, které bylo napadeno rozkladem, a které bylo rozhodnutím o rozkladu ze dne 7. 12. 2018 zrušeno a správní řízení zastaveno, přičemž rozhodnutí o rozkladu nabylo právní moci téhož dne[2]. Dalším návrhem, který Úřadu v souvislosti s předmětným zadávacím řízením obdržel, byl návrh, který byl Úřadu doručen dne 11. 3. 2019, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0106/2019/VZ. V tomto správním řízení bylo dne 13. 5. 2019 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 30. 5. 2019[3]. Dne 11. 4. 2019 byl Úřadu doručen další návrh, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0142/2019/VZ. V rámci tohoto správního řízení bylo dne 10. 6. 2019 vydáno usnesení, kterým bylo předmětné správní řízení zastaveno, a které nabylo právní moci dne 26. 6. 2019[4]. Další návrh, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0365/2019/VZ, byl Úřadu doručen dne 3. 10. 2019. V tomto správním řízení bylo dne 12. 12. 2019 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2019[5]. Posledním návrhem, kterým bylo předmětné zadávací řízení napadeno, byl návrh, který byl Úřadu doručen dne 17. 4. 2020, a kterým bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0166/2020. V rámci tohoto správního řízení bylo dne 19. 8. 2020 vydáno rozhodnutí, které bylo napadeno rozkladem, o kterém bylo rozhodnuto rozhodnutím ze dne 23. 11. 2020, kterým bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno, a které nabylo právní moci téhož dne. Následně bylo dne 15. 1. 2021 vydáno nové rozhodnutí, které bylo rovněž napadeno rozkladem, o kterém bylo rozhodnuto dne 24. 3. 2021, a které nabylo právní moci téhož dne[6].

131.     V souvislosti s výše uvedenými správními řízeními zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že pokud by nedocházelo k bezdůvodnému napadání soutěže a z toho plynoucímu prodlení v zadávacím řízení na IS DAV II, bylo by možné v tomto zadávacím řízení uzavřít smlouvu již v roce 2019, přičemž takový stav by umožnil navázat v zásadním rozsahu služeb na ukončení stávající smlouvy bez nutnosti jejího prodlužování, resp. realizace jednacího řízení bez uveřejnění (podrobněji viz níže). K tomu Úřad s odkazem na § 241 odst. 1 a 2 zákona uvádí, že pokud účastník zadávacího řízení shledá, že mu postupem zadavatele vznikla újma, je jeho právem bránit se proti takovému postupu námitkami, a v případě, že jim zadavatel nevyhoví, rovněž podáním návrhu k Úřadu, přičemž toto právo mu nelze upřít. Vzhledem ke skutečnosti, že námitkami lze brojit v podstatě proti každému kroku zadavatele, musí zadavatel počítat s tím, že každý jeho krok může být napaden námitkami, příp. návrhem, v důsledku čehož musí zadavatel počítat rovněž s určitým zdržením v zadávacím řízení. Nicméně nutno konstatovat, že není zcela běžnou, resp. očekávatelnou situací, aby zadávací řízení bylo u Úřadu řešeno opakovaně, a to celkem po dobu cca 23 měsíců, tj. po dobu téměř 2 let, jako tomu bylo v případě zadávacího řízení na IS DAV II. S ohledem na shora popsaný průběh předmětných správních řízení se Úřad ztotožnil s názorem zadavatele, že nebyl objektivně schopen uzavřít v zadávacím řízení na IS DAV II smlouvu do skončení stávající smlouvy, neboť zatím poslední správní řízení před Úřadem, které zadavatele blokovalo v dokončení předmětného zadávacího řízení, bylo ukončeno až dne 24. 3. 2021, tedy měsíc po uplynutí účinnosti stávající smlouvy. Relevantní judikatura sice pracuje s tím, že zadavatel v případě navazujících či překlenovacích smluv nebo spolu souvisejících plnění má povinnost počítat s případnými blokacemi, které zadavatele mohou v procesu zadávání veřejné zakázky stíhat, a to ať již blokační lhůta či řízení u Úřadu (k tomu viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci sp. zn. 30 A 145/2018), nicméně judikované závěry nelze vykládat tak, že by bylo lze po zadavatelích požadovat, aby předvídali takové „zdržení“, jako se tomu stalo ve zde posuzovaném případě, kdy došlo ke kumulaci řady postupně vedených řízení u Úřadu.   

132.     Zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že s ohledem na vývoj situace v zadávacím řízení na IS DAV II a na komplikace vyskytnuvší se po zadávacím řízení na IS ZAM (komplikace při implementaci informačního systému), kdy nebylo zřejmé, zda se v době účinnosti stávající smlouvy podaří zadavateli dokončit zadávací řízení na IS DAV II a dodavateli vybudovat a předat zadavateli do užívání nový informační systém, do něhož by měla být předána agenda vedená zadavatelem v systému OKaplikací, se rozhodl realizovat otevřené zadávací řízení, kterého by se mohli účastnit i jiní dodavatelé než jen stávající poskytovatel OKsystem a.s.. Možnost zahájení otevřeného zadávacího řízení pak závisela na získání podkladů a informací potřebných k jeho realizaci od stávajícího poskytovatele. Zadavatel dne 4. 9. 2017 zadal dodavateli OKsystem a.s. požadavek na vypracování dokumentace k OKaplikacím, a to v rozsahu administrátorské, uživatelské, bezpečnostní a provozní dokumentace, která je označována jako základní, a jejíž znalost je objektivně nezbytná pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo současného poskytovatele. Tuto základní dokumentaci po uplatnění a následném zapracování jeho připomínek zadavatel finálně akceptoval až dne 6. 12. 2019. Současně zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že v momentě, kdy již bylo zřejmé, že v zadávacím řízení na IS DAV II nebude možné včas uzavřít smlouvu jakožto náhradu za stávající smlouvu, zahájil s dodavatelem OKsystem a.s. intenzivní přípravu další nezbytné dokumentace potřebné k realizaci otevřeného zadávacího řízení, objektivně umožňující provoz a rozvoj OKaplikací dodavateli mimo stávajícího poskytovatele, kdy část této dokumentace představuje přílohu D „Popis současného stavu“ zadávací dokumentace v otevřeném zadávacím řízení. Souhrn těchto dokumentací, zadavatelem označen jako systémová dokumentace, tj. instalační, administrátorská a operátorská příručka, analytická, architektonická, technologická, testovací, vývojářská a uživatelská dokumentace, pak měl být předán dodavateli vybranému v otevřeném zadávacím řízení. V návaznosti na shora uvedené zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že systémová dokumentace vznikla v 1. polovině roku 2020, a to na podkladě základní dokumentace, kterou zadavatel akceptoval dne 6. 12. 2019, a která byla doplněna o již dříve předané dokumentace k jednotlivým změnám či modulům, přičemž do konce 1. pololetí roku 2020 byla formou interakce se současným poskytovatelem doplňována o neznámé nebo v minulosti nerelevantní údaje. V letních měsících roku 2020 pak podle zadavatele vedle finalizace zadávací dokumentace pro otevřené zadávací řízení probíhaly rovněž nezbytné schvalovací procesy.

133.     Za účelem ověření tvrzení zadavatele a zjištění, zda při získávání předmětné dokumentace postupoval konzistentně, tj. bez zbytečných časových proluk, si Úřad od zadavatele vyžádal doplňující informace, materiály a dokumenty, které měly dokládat jeho tvrzení, resp. kroky vedoucí k získání systémové dokumentace, a tedy i k zahájení otevřeného zadávacího řízení.

134.     Ze zadavatelem předložených materiálů Úřad zjistil následující. Úřad ověřil, že zadavatel dne 4. 9. 2017 zadal dodavateli OKsystem a.s. požadavek na vypracování dokumentace k OKaplikacím v rozsahu základní dokumentace, a to prostřednictvím změnových požadavků. Změnové požadavky dodavatel OKsystem a.s. zanalyzoval, přičemž potvrzením jejich analýz dne 11. 10. 2017 zadavatel fakticky zadal k realizaci tvorbu základní dokumentace. Dne 28. 6. 2018 zadavatel obdržel od dodavatele OKsystem a.s. základní dokumentaci, vůči které dne 14. 7. 2018 uplatnil četné výhrady a připomínky, na které dodavatel OKsystem a.s. reagoval dne 20. 7. 2018, a to návrhem jejich vypořádání, přičemž ještě téhož dne předal zadavateli upravenou základní dokumentaci. Dne 9. 8. 2018 zadavatel uplatnil další připomínky ke konkrétním částem základní dokumentace, po kterých následovalo několik měsíců jednání mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s., neboť předaná dokumentace podle zadavatele svým obsahem neodpovídala zadání a nesplňovala zákonné požadavky podle zákona o informačních systémech veřejné správy, zákona o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací a vyhlášky o bezpečnostních opatřeních. S ohledem na nezbytnou potřebu dopracování základní dokumentace se tak hledalo řešení přijatelné pro obě strany. Od ledna do srpna roku 2019 pak probíhala jednání mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. ohledně dopracování základní dokumentace, a to zejména s ohledem na použití této dokumentace v otevřeném zadávacím řízení. V průběhu těchto měsíců se zadavatel rovněž obrátil na advokátní kancelář ROWAN LEGAL s konkrétními dotazy týkajícími se otázek spojených se zajištěním služeb podpory provozu OKaplikací, na základě kterých jmenovaná advokátní kancelář zpracovala právní rozbor s názvem „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním služeb podpory provozu OKaplikací po roce 2020“ datovaný ke dni 10. 4. 2019. Dne 18. 4. 2019 pak byl zadavatel ze strany dodavatele OKsystem a.s. ujištěn, že probíhají pravidelná jednání jeho týmu, který zpracovává požadavky k základní dokumentaci vznesené zadavatelem. Dne 31. 7. 2019 zadavatel zaslal dodavateli OKsystem a.s. dopis, ve kterém jej požádal o specifikaci finančních, časových či jiných podmínek, za kterých je coby stávající poskytovatel OKaplikací připraven poskytnout mu součinnost, data, podklady či jiné materiály nezbytné k vytvoření zadávacích podmínek k realizaci otevřeného zadávacího řízení a pro následné provozování (příp. rozvoj) vybraných částí systému poskytovatelem vzešlým z takového zadávacího řízení. Na předmětný dopis dodavatel OKsystem a. s. reagoval dne 22. 8. 2019, přičemž na základě informací sdělených dodavatelem OKsystem a.s. se zadavatel obrátil na advokátní kancelář ROWAN LEGAL s konkrétními dotazy týkajícími se zajištění poskytování služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací po roce 2020, na základě kterých jmenovaná advokátní kancelář vypracovala právní rozbor „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním poskytování služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací po roce 2020“ datovaný ke dni 6. 9. 2019. Následně zadavatel Dodatkem č. 1 ze dne 15. 10. 2019 k Dílčí smlouvě na poskytování právních služeb uzavřeného mezi ním a advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS zasmluvnil poskytování právních a administrativních služeb a právního poradenství v souvislosti s úmyslem poptat služby podpory a rozvoje OKaplikací v některém z otevřenějších zadávacích řízení. V návaznosti na uzavření předmětného dodatku advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zaslala zadavateli dne 25. 10. 2019 právní rozbor „Přehled časové náročnosti variant postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky“, v němž byl porovnán předpoklad časové náročnosti u otevřeného řízení, u užšího řízení a u jednacího řízení s uveřejněním. Souběžně s komunikací se shora jmenovanými advokátními kancelářemi, konkrétně v období od 30. 8. 2019 od 31. 10. 2019, probíhala jednání oponentní komise zadavatele, v rámci kterých zadavatel uplatňoval vůči základní dokumentaci vypracované vybraným dodavatelem další připomínky, které byly následně ze strany dodavatele OKsystem a. s. do předmětné dokumentace zapracovávány. Dne 30. 10. 2019 zadavatel od dodavatele OKsystem a.s. obdržel upravenou základní dokumentaci, kterou dne 6. 12. 2019 finálně akceptoval. Jelikož zadavatel považoval za nezbytné, aby základní dokumentace byla dopracována jednak jako podklad pro atestaci ISVS, a současně pro budoucí otevřené zadávací řízení, zahájil v lednu roku 2020 ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o., a v interakci s dodavatelem OKsystem a.s. přípravu další dokumentace nezbytné pro použití v otevřeném zadávacím řízení (Technická specifikace – příloha C zadávací dokumentace, Popis stávajícího stavu systému – příloha D zadávací dokumentace). Ohledně tvorby této dokumentace probíhala v období od ledna do srpna roku 2020 mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s. řada jednání, v rámci kterých byla připravena struktura a osnova jednotlivých dokumentů, a to na základě již dostupných informací ze základní dokumentace, příp. z dříve předaných dokumentací k jednotlivým změnám či modulům, které byly konsolidovány a formou interakcí s dodavatelem OKsystem a.s. doplněny o neznámé nebo v minulosti nerelevantní údaje. K ukončení první fáze přípravy této dokumentace došlo dne 16. 4. 2020, přičemž následně probíhala jednání mezi zadavatelem a společností Ernst & Young, s.r.o. a byly prováděny úpravy obdržené dokumentace. V mezičase zadavatel činil další kroky nezbytné pro vyhlášení otevřeného zadávacího řízení, když žádostí ze dne 28. 5. 2020 požádal odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA“) o stanovisko k otevřenému zadávacímu řízení, přičemž souhlasné stanovisko OHA k otevřenému zadávacímu řízení bylo vydáno dne 15. 7. 2020. O záměru vyhlášení otevřeného zadávacího řízení pak zadavatel informoval Vládu ČR dne 27. 7. 2020. Ke dni 27. 8. 2020, jak vyplývá ze zápisu z jednání ze dne 27. 8. 2020, pak byla zadavateli předána dodavatelem OKsystem a.s. kompletní systémová dokumentace nezbytná pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele, čímž byla završena finalizace příprav otevřeného zadávacího řízení. Z výše popsaného je tak zjevné, že zadavatel učinil řadu kroků, aby byl schopen řádně zahájit realizaci otevřeného zadávacího řízení, kdy s těmito kroky započal výrazně dříve, než vůbec k zahájení předmětného otevřeného zadávacího řízení došlo.

135.     Zadavatel tedy otevřené zadávací řízení, které bylo realizováno za účelem výběru nového poskytovatele podpory a rozvoje systému OKaplikace z řad dodavatelů pohybujících se na relevantním trhu, a jehož předmět zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení specifikoval jako „(…) zajištění provozu a podpory funkčního celku - skupiny aplikací souhrnně pojmenovaných jako OKaplikace (souhrnně jako „OKaplikace“), které zahrnuje zejména provedení následujících činností: • služby převzetí stávajících OKaplikací; • služby podpory provozu OKaplikací (Služeb S1 - S4) na nezbytně dlouhou dobu před nasazením náhrady realizované v rámci programu JISPSV; • služby rozvoje OKaplikací omezené na nezbytně nutný rozvoj v rámci legislativních změn a kritických změnových požadavků; • služby ukončení plnění realizované postupným exitem OKaplikací, případně jejich částí. Tento požadavek s sebou nese i podporu přechodných architektur. (…)“, zahájil dne 16. 9. 2020, avšak zdržení nastalo i v průběhu tohoto zadávacího řízení, když zadavatel s ohledem na množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 8. 1. 2021. V průběhu této lhůty, konkrétně dne 5. 1. 2021 a dne 7. 1. 2021, obdržel zadavatel námitky, o kterých rozhodl svými rozhodnutími, která byla stěžovatelům doručena dne 20. 1. 2021 a dne 22. 1. 2021. Následně bylo otevřené zadávací řízení napadeno návrhem, který byl Úřadu doručen dne 1. 2. 2021, a na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn ÚOHS-S0040/2021/VZ, které ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebylo pravomocně skončeno.

136.     S ohledem na nemožnost uzavřít smlouvu, která by věcně a časově navazovala na stávající smlouvu, v otevřeném zadávacím řízení a na blížící se konec trvání stávající smlouvy zadavatel zahájil JŘBU I. Úřad na tomto místě uvádí, že oprávněnost JŘBU I je posuzována v rámci jiného správního řízení vedeného Úřadem, a to v rámci řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0089/2021/VZ. V rámci zadávacího řízení JŘBU I zadavatel obdržel dne 11. 2. 2021 a dne 18. 2. 2021 námitky, o kterých rozhodl shodně dne 25. 2. 2021. V reakci na rozhodnutí o námitkách bylo JŘBU I napadeno návrhem, který byl Úřadu doručen dne 5. 3. 2021, a na základě kterého bylo zahájeno výše citované správní řízení. Jelikož zadavatel z důvodu podaných námitek, resp. z důvodu tzv. blokační lhůty podle § 246 zákona nemohl uzavřít smlouvu, která by věcně a časově navazovala na stávající smlouvu, ani v JŘBU I, přistoupil k realizaci JŘBU II, které zahájil dne 22. 2. 2021, a v rámci kterého ještě téhož dne uzavřel s dodavatelem OKsystem a.s. krátkodobou smlouvu.

137.     Jak již Úřad uvedl výše, zadavatel je oprávněn k užití jednacího řízení bez uveřejnění za kumulativního splnění několika podmínek, a to že se musí jednat o krajně naléhavou okolnost, kterou zadavatel nemohl předvídat, přičemž tuto okolnost svým jednáním nezpůsobil, a současně z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Úřad výše popsal několikaletou snahu zadavatele, který se v důsledku odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV a s vědomím blížícího se konce trvání stávající smlouvy snažil vysoutěžit nový informační systém v rámci zadávacího řízení na IS DAV II, resp. s ohledem na průtahy souvisejícími s opakovaným podáváním námitek a návrhů, v důsledku čehož se dosud zadavateli nepodařilo nahradit systém OKaplikací novým informačním systémem, pod který by převedl jím spravovanou agendu, a posléze tedy usiloval alespoň o zajištění podpory provozu OKaplikací v otevřeném zadávacím řízení. S ohledem na všechny shora popsané průtahy, včetně nedokončeného otevřeného zadávací řízení (a nemožnosti zadat poptávané služby ani v JŘBU I), se zadavatel dostal do v podstatě bezvýchodné situace, když trvání stávající smlouvy mělo skončit dne 24. 2. 2021, jelikož zadavatel stále neměl vysoutěžený nový informační systém ani zajištěnou podporu OKaplikací. S ohledem na skutečnost, že OKaplikace představují informační systém pro zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, který patří do systému prvků kritické informační infrastruktury státu, nemá Úřad pochyb o tom, že se zadavatel nacházel v krajně naléhavé situaci, neboť narušení systému výplaty předmětných dávek by mělo v případě neuspokojení zákonných nároků příjemců těchto dávek významný dopad na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, a tím i ekonomiku a bezpečnost státu. První podmínku vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, tj. že se musí jednat o krajně naléhavou okolnost, tak Úřad považuje za splněnou.

138.     V souvislosti s druhou podmínkou vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, tj. že se musí jednat o krajně naléhavou okolnost, kterou zadavatel nemohl předvídat, Úřad uvádí, že zadavatel mohl a měl předvídat určité zdržení, ať už z důvodu průtahů v zadávacím řízení či z důvodu správního řízení. Podle Úřadu však zadavatel nemohl předvídat, že se mu po odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV nebude po dobu dalších téměř 3,5 let, tj. od 12. 12. 2017, kdy zahájil zadávací řízení na IS DAV II, do 24. 3. 2021, kdy bylo ukončeno zatím poslední správní řízení zahájené v souvislosti se zadávacím řízením na IS DAV II vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0166/2021/VZ, dařit vysoutěžit nový informační systém, neboť takto dlouhé zdržení nelze považovat za zcela obvyklé a běžné. Zadavatel zcela oprávněně mohl do určité doby přepokládat, že dojde k převedení agendy do nového informačního systému, díky čemuž již nebude nezbytné zajišťovat podporu OKaplikací, které již s uvedením do provozu nového systému nebude zapotřebí udržovat nadále funkční. V tomto směru je evidentní, že zadavatel i nadále usiluje o dodávku nového informačního systému IS DAV II, popř. zajištění předmětných služeb dodavatelem vybraným v otevřeném řízení, což reflektuje i krátkodobá smlouva, která na tyto situace pamatuje sjednáním tzv. exitových služeb (viz bod 100 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Stejně tak zadavatel podle Úřadu nemohl předvídat, že se mu do konce trvání stávající smlouvy, tj. do 24. 2. 2021, nepodaří v otevřeném zadávacím řízení uzavřít smlouvu, která by věcně a časově navazovala na stávající smlouvu, a tedy zajistit alespoň podporu provozu OKaplikací, když se příprava tohoto zadávacího řízení protáhla na téměř 3 roky. Druhou podmínku vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění tak Úřad považuje rovněž za splněnou.

139.     V souvislosti se třetí podmínkou vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, tj. že krajně naléhavou okolnost zadavatel svým jednáním nezpůsobil, Úřad opakuje, že příprava otevřeného zadávacího řízení, resp. systémové dokumentace nezbytné k jeho realizaci pojmula značné množství času, cca 3 roky, přičemž s ohledem na shora popsané kroky zadavatele směřující k zahájení otevřeného zadávacího řízení nelze dospět k závěru, že by se zadavateli nedařilo zajistit podporu provozu OKaplikací do konce trvání stávající smlouvy z důvodu jeho nečinnosti nebo že by zadavatel nezahájil potřebné kroky zavčasu. Za okolností, ve kterých se zadavatel nacházel, jak Úřad ověřil, je zřejmé, že nebylo v jeho silách jakkoliv zkrátit postup vedoucí k získání dokumentace potřebné pro vypsání otevřeného zadávacího řízení, kdy k tomuto byla zcela nezbytná interakce stávajícího dodavatele. Fáze předpřípravy otevřeného zadávacího řízení, a to zpracování prvotní dokumentace v podobě akceptovatelné pro zadavatele, a následné dopracování dokumentace potřebné pro otevřené řízení probíhalo za průběžné komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem OKsystem a.s., přičemž v postupu zadavatele Úřad nenalezl žádné zásadní časové prodlevy, které by mohly vést Úřad k úvahám, že by časová tíseň vznikla přičiněním zadavatele. K argumentaci navrhovatele, že nelze považovat za standardní, že zadavatel neměl dodávánu dokumentaci k systému OKaplikací průběžně jako součást poskytovaných služeb, Úřad sděluje, že ze stávající smlouvy vyplývá, že ode dne její účinnosti byl dodavatel OKsystem a.s. povinen dokumentaci pořizovat a pokud se týká dokumentace, která do té doby k předmětnému systému pořízena nebyla, zadavatel následně přistoupil k zadání jejího zpracování stávajícím dodavatelem. Období, ve kterém zpracování prvotní dokumentace (v rozsahu administrátorské, uživatelské, bezpečnostní a provozní dokumentace) probíhalo (od roku 2017 do konce roku 2018), pak nikterak zadavatele neblokovalo, jelikož v předmětném období zadavatel stále ještě usiloval o zadání veřejné zakázky na IS DAV II, tzn. na zhotovení informačního systému, kterým mělo dojít k nahrazení OKaplikací. V dané souvislosti Úřad v dalším konstatuje, že tvrzení navrhovatele, že zadavatelem zadané změnové požadavky v roce 2017 neobsahovaly konkrétní termín, kdy mělo být zadání splněno, a tedy mu může být dáváno za vinu, že přispěl k nedodání požadované dokumentace v přiměřené lhůtě, považuje za neopodstatněné. Z podkladů, které Úřad obdržel od zadavatele, vyplývá, že termín, do kdy mělo být zadání splněno, navrhl sám dodavatel OKsystem a.s., když v analýzách změnového požadavku jako mezní termín dodání požadované dokumentace uvedl 30. 6. 2018. Akceptací analýz změnových požadavků pak zadavatel akceptoval i v nich navržený termín dodání požadované dokumentace, lze tedy konstatovat, že termín pro naplnění změnových požadavků byl stanoven. S ohledem na rozsah zpracovávané agendy pak nehodnotí Úřad předmětný časový úsek jako nepřiměřený. V návaznosti na obdržení zpracované dokumentace od dodavatele OKsystem a.s. byly zadavatelem činěny další kroky bez zásadních prodlev. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel měl vůči dodané dokumentaci konkrétní výhrady, přičemž Úřad je přesvědčen, že nelze klást zadavateli za vinu, že požadoval dopracování předložené dokumentace tak, aby splňovala požadavky, ať už je zadavatel uplatňoval z důvodu splnění zákonných povinností nebo z důvodů, které vycházely z potřeby připravit předání systému OKaplikace. Z popsaných skutečností je zřejmé, že úpravy dodané dokumentace pojaly určité množství času a nebylo v možnostech zadavatele provedení jím požadovaných úprav ve zpracovávané dokumentaci jakkoliv urychlit. Z pohledu Úřadu tak nelze dospět k závěru, že zadavatel tím, že v zadaných změnových požadavcích v roce 2017 nestanovil termín splnění zadání, přispěl k nedodání požadované dokumentace v přiměřené lhůtě, neboť zadavatel akceptací analýz změnových požadavků akceptoval rovněž termín splnění zadání, který v rámci těchto analýz navrhl dodavatel OKsystem a.s. K průtahům, které navrhovatel spatřuje na straně zadavatele, zejména odstoupení od smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na IS DAV, Úřad uvádí, že se jedná o kroky, které nelze bez dalšího označit za rozporné se zákonem, a které nemají vliv na JŘBU II, přičemž z pohledu Úřadu nic nenasvědčuje tomu, že by zadavatel tyto kroky činil účelově zmařit včasné zahájení otevřeného zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že z pohledu Úřadu byl prvním krokem směřujícím k přípravě otevřeného zadávacího řízení jako takového dopis zadavatele ze dne 31. 7. 2019 adresovaný dodavateli OKsystem a.s., v rámci kterého zadavatel dodavatele OKsystem a.s. požádal o specifikaci finančních, časových či jiných podmínek, za kterých je jakožto stávající poskytovatel OKaplikací připraven poskytnout mu součinnost, data, podklady či jiné materiály nezbytné k vytvoření zadávacích podmínek k realizaci otevřeného zadávacího řízení a pro následné provozování (příp. rozvoj) vybraných částí systému poskytovatelem vzešlým z takového zadávacího řízení. Z vyjádření zadavatele však vyplývá a z okolností daného případu pak je rovněž zřejmé, že otevřené zadávací řízení nebylo možné realizovat bez systémové dokumentace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje OKaplikací ze strany dodavatelů mimo stávajícího poskytovatele, která stojí na základní dokumentaci a vychází z ní. Úřad se tak ztotožnil s tvrzením zadavatele, že zadavatel fakticky započal s přípravou otevřeného zadávacího řízení již dne 4. 9. 2017, kdy dodavateli OKsystem a.s. zaslal požadavek na vytvoření základní dokumentace, byť k tomuto kroku byl primárně motivován povinnostmi vyplývajícími mu ze zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti a jejich prováděcích předpisů. Třetí podmínku vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění tak Úřad považuje taktéž za splněnou, neboť zadavatel od 4. 9. 2017 činil konkrétní kroky směřující k přípravě otevřeného zadávacího řízení, přičemž přípravu dokumentace nezbytné k realizaci tohoto zadávacího řízení nebyl objektivně schopen urychlit. Pro úplnost Úřad uvádí, že ověřil, že zadavatel ve snaze zajistit dokumentaci nezbytnou k realizaci otevřeného zadávacího řízení postupoval konzistentně, když průběžně činil konkrétní kroky vedoucí k získání této dokumentace, aniž by mezi jednotlivými kroky vznikaly bezdůvodné časové prodlevy.

140.     V souvislosti se čtvrtou podmínkou vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, tj. že z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, Úřad uvádí, že zadavatel zahájil JŘBU II dne 22. 2. 2021, přičemž ještě téhož dne uzavřel krátkodobou smlouvu. S ohledem na skutečnost, že účinnost stávající smlouvy měla vypršet dne 24. 2. 2021, tj. dva dny po zahájení JŘBU II, je zřejmé, že zadavatel v okamžik zahájení přípravy JŘBU II, již nemohl postupovat jinak než prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. V důsledku zdržení v rámci otevřeného zadávacího řízení a následně i v rámci JŘBU I se zadavatel dostal do situace, kdy se doba trvání stávající smlouvy chýlila ke konci. V takové situaci podle Úřadu nebylo možné s ohledem na minimum času, které měl zadavatel k dispozici, realizovat jiný druh zadávacího řízení než jednací řízení bez uveřejnění. Nad rámec shora uvedeného Úřad uvádí, že pakliže si zadavatel nechal zpracovat několik právních rozborů, tj. právní rozbor s názvem „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním služeb podpory provozu OKaplikací po roce 2020“ ze dne 10. 4. 2019, dále právní rozbor s názvem „Posouzení vybraných otázek spojených se zajištěním poskytování služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací po roce 2020“ ze dne 6. 9. 2019 a právní rozbor s názvem „Přehled časové náročnosti variant postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky“ ze dne 25. 10. 2019, které zadavateli sumarizovaly možnosti jeho postupu a z nichž mj. vyplývala časová náročnost otevřeného řízení, a které jej upozornili na skutečnost, že otevřené řízení potřebuje pro svoji realizaci určitou časovou dotaci, nebylo možné v postavení zadavatele postupovat jinak, než zadavatel učinil, tzn. z objektivních důvodů, bez svého přičinění se skutečně zadavatel ocitl v situaci, kdy měla vypršet účinnost smlouvy na zajištění podpory OKaplikací a zadavatel neměl možnost zajistit potřebné služby než jejich zadáním stávajícímu dodavateli. Ze zadávací dokumentace otevřeného řízení je totiž zřejmé, že pro zadání veřejné zakázky jinému než stávajícímu dodavateli, bylo nezbytné počítat s překlenovacím období, kdy dochází k předání a nastudování potřebné dokumentace k předmětnému informačnímu systému, jehož předpoklad byl v řádu měsíců a nikoliv dnů, které měl zadavatel v dané situaci k dispozici. Nicméně Úřad opětovně dodává, že s ohledem na shora řečené je zřejmé, že nebylo možné, a to nikoliv z důvodů na straně zadavatele, vypsat otevřené zadávací řízení dříve. Pakliže v otevřeném zadávacím řízení nastalo zdržení, nemohl zadavatel z časových důvodů zvolit jiný druh zadávacího řízení než jednací řízení bez uveřejnění. Úřad dodává, že z dat vypracování předmětných právních rozborů je zřejmé, že otázkou nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení se zadavatel zabýval již v průběhu roku 2019, tedy před zahájením otevřeného zadávacího řízení, a že k realizaci JŘBU II přistoupil až jako k nejzazšímu řešení v okamžiku, kdy již nemohl postupovat jinak. V posuzovaném případě tak podle Úřady byla splněna rovněž čtvrtá podmínka vyplývající z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

141.     Nad rámec shora uvedeného Úřad v souvislosti s tvrzením navrhovatele, že zadavatel účel podaných námitek a zákaz uzavřít smlouvu v JŘBU I obešel tím, že dne 22. 2. 2021 zahájil JŘBU II s totožným předmětem plnění jako JŘBU I, a současně v souvislosti s jeho obavou, proč zadavatel počítá s možností uzavření smlouvy v JŘBU I, resp. nahrazení krátkodobé smlouvy uzavřené v JŘBU II smlouvou uzavřenou v JŘBU I, pokud má v úmyslu skutečně zajistit provoz a rozvoj OKaplikací na základě smlouvy uzavřené v otevřeném zadávacím řízení, uvádí, že z čl. 22. „PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY“, odst. 22.1, krátkodobé smlouvy mj. vyplývá, že [s]mlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku ukončení poskytování všech Služeb dle harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (…)“. Z přílohy č. 2 „Harmonogram plnění“ krátkodobé smlouvy, konkrétně z řádku 3, pak vyplývá, že účinnost krátkodobé smlouvy má skončit (1.) uplynutím 14. dne (i) po dni, v němž nastane konec doby, po kterou není zadavatel oprávněn uzavřít z důvodu blokační lhůty smlouvu v JŘBU I, nebo (ii) po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, jímž bude zrušeno rozhodnutí Úřadu o nařízení předběžného opatření, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v JŘBU I, nebo (iii) po nabytí právní moci usnesení Úřadu, jímž bude zastaveno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v JŘBU I, nebo (iv) po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, jímž bude návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v JŘBU I zamítnut; nebo (2.) uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž nabude právní moci rozhodnutí Úřadu, jímž bude zadavateli uloženo nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na JŘBU I, nebo (3.) dnem zahájení poskytování služeb ve smyslu bodu 3. přílohy č. 10 „Harmonogram“ servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení systému OKaplikace uzavřené v otevřeném zadávacím řízení, podle toho, která ze shora uvedených skutečností nastane dříve. Nelze tak dospět k závěru, že zadavatel zahájením JŘBU II obešel účel podaných námitek a zákaz uzavřít smlouvu v JŘBU I, neboť krátkodobý, resp. překlenovací charakter krátkodobé smlouvy je vzhledem ke shora popsaným variantám ukončení její účinnosti zcela jednoznačný, když z nich, zjednodušeně řečeno, vyplývá, že účinnost krátkodobé smlouvy bude ukončena, a to na základě jasně definovaných skutečností, které jakmile nastanou, automaticky dojde k ukončení účinnosti předmětné smlouvy, tzn. není přítomen volní prvek, kdy by bylo ponecháno na uvážení smluvních stran, zda ve smluvním vztahu setrvají či nikoliv. V obdobném duchu se vyjádřil i zadavatel, když ve vyjádření k návrhu uvedl, že cílem krátkodobé smlouvy je zajistit kvalifikovanou podporu provozu OKaplikací, a to po dobu trvání potenciálního zákazu uzavřít smlouvu v JŘBU I, případně do chvíle, než bude možné podporu provozu OKaplikací zajistit jiným způsobem včetně uzavření smlouvy v otevřeném zadávacím řízení. Skutečnost, že preferovaným způsobem zajištění fungování systému OKaplikací je zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení pak vyplývá mj. z předkládací zprávy, která byla přílohou informací pro vládu, kde se uvádí, že »[p]ůvodním záměrem MPSV bylo vládě ČR předložit informaci k připravované veřejné zakázce „Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací“, ke které rovněž proběhl schvalovací proces na úrovni Rady vlády pro informační společnost (…). (…) Dle materiálu předloženého k projednání RVIS: měla být na základě tohoto JŘBU uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2021 s možností prodloužení (…) do 30. 6. 2022, ukončení plnění by bylo v případě uzavření smlouvy realizováno tak, aby na něj navázalo převzetí systému dodavatelem vybraným ve veřejném zadávacím řízení (…).«. Z uvedeného vyplývá, že i kdyby zadavatel ukončil krátkodobou smlouvu a tuto nahradil smlouvou uzavřenou v JŘBU I, jedná se opět o překlenovací smlouvu pro dobu nezbytně nutnou, než bude možné plnění zadat dodavateli, který bude vybrán v otevřeném řízení.

142.     K obavě navrhovatele ohledně úmyslu zadavatele skutečně zajistit podporu provozu OKaplikací na základě smlouvy uzavřené v otevřeném zadávacím řízení Úřad uvádí, že ačkoliv bylo otevřené zadávací řízení z důvodu podaných námitek a později i návrhu v době zahájení JŘBU I a následně i JŘBU II fakticky pozastaveno (v důsledku aktivace blokačních lhůt po podání námitek, resp. návrhu a vedení správního řízení), je nutno považovat za zásadní skutečnost, že otevřené zadávací řízení bylo řádně zahájeno, což samo o sobě dokládá úmysl zadavatele uzavřít v tomto zadávacím řízení smlouvu. Stejně tak téměř tříletá příprava otevřeného zadávacího řízení podle Úřadu indikuje úmysl zadavatele otevřené zadávací řízení nejen zahájit, ale i zdárně dokončit. Pro úplnost Úřad dodává, že není v žádném případě žádoucí, aby zadávací řízení bylo zadavatelem konáno pouze na zkoušku, bez úmyslu skutečně uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky či pouze za účelem zjištění aktuální situace a průzkumu trhu, přičemž s ohledem na časovou náročnost přípravy otevřeného zadávacího řízení by pro zadavatele bylo neuzavření smlouvy v tomto zadávacím řízení značně nehospodárné. Úřad dále uvádí, že § 127 zákona obsahuje taxativní výčet důvodů, pro které lze zadávací řízení zrušit. Lze tedy předpokládat, že pokud nenastane některý ze zákonem aprobovaných důvodů pro zrušení zadávacího řízení, popř. nedojde ke zrušení zadávacího řízení Úřadem, bude zadavatel po uplynutí blokační lhůty v otevřeném zadávacím řízení opět pokračovat, neboť s ohledem na taxativní povahu citovaného ustanovení zákona nelze zadávací řízení zrušit ze zcela libovolného důvodu. Současně nelze odhlédnout od skutečnosti, že v případě zrušení otevřeného zadávacího řízení v rozporu se zákonem by se zadavatel vystavil riziku uložení odpovídající sankce. S ohledem na shora uvedené tak podle Úřadu lze mít důvodně za to, že zadavatel bude v otevřeném zadávacím řízení pokračovat, jakmile to bude s ohledem na vývoj situace možné, neboť uzavření smlouvy v otevřeném zadávacím řízení je především jeho zájmem, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by bylo úmyslem zadavatele otevřené zadávací řízení zdárně nedokončit.

143.     K navrhovatelem tvrzené možnosti zadat plnění krátkodobé smlouvy jinému než stávajícímu dodavateli s tím, že tento dodavatel by byl schopen zajistit podporu a provedení případných změn systému OKaplikací s pomocí stávajícího dodavatele, Úřad konstatuje, že navrhovaný postup považuje za poměrně nehospodárný a v podstatě i nelogický, když fakticky by zadavatel hradil odměnu za poskytované služby stávajícímu dodavateli a současně by se zavázal platit za služby dodavateli, který by dané služby minimálně po určitou dobu nebyl schopen plnit v rozsahu a kvalitě požadované zadavatelem vůbec, popř. by je byl schopen plnit pouze zčásti, ve velmi omezeném rozsahu, než by došlo k nabytí potřebných zkušeností a dostatečné odbornosti ve vztahu k předmětnému systému, kdy nadto ani tento dodavatel by nemohl být vybrán v některém z otevřenějších řízení, neboť, jak bylo dovozeno výše, pro jiný druh zadávacího řízení, než pro jednací řízení bez uveřejnění, nebyl dán časový prostor, když zadavatel potřeboval zasmluvnit a zajistit si požadované služby v rámci dnů.

144.     K zadavatelem tvrzenému naplnění dalšího, resp. podpůrného důvodu pro užití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona Úřad uvádí, že s ohledem na splnění podmínek vyplývajících z § 63 odst. 5 zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění považuje tento podpůrný důvod za nadbytečný, a proto se ve vztahu k tomuto důvodu omezuje na stručné konstatování následujícího. Zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že jsou bez dalšího naplněny důvody tzv. technické jedinečnosti ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) zákona, neboť zajistit podporu provozu OKaplikací tak, aby navazovala na ukončení stávající smlouvy, může zajistit pouze dodavatel OKsystem a.s. coby stávající poskytovatel. V této souvislosti Úřad obecně uvádí, že § 63 odst. 3 písm. b) zákona umožňuje zadavateli využít jednací řízení bez uveřejnění pouze v případě, kdy daná veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, přičemž existenci těchto technických důvodů vedoucích k faktické nemožnosti plnění veřejné zakázky jinou osobou je povinen nezpochybnitelným způsobem prokázat. K tomu Úřad uvádí, že v posuzovaném případě je existence technických důvodů znemožňujících plnění veřejné zakázky jinou osobou vyloučena existencí zahájeného otevřeného zadávacího řízením, které zadavatel zahájil za účelem zajištění podpory provozu OKaplikací ze strany dodavatele, který z tohoto zadávacího řízení vzejde, tedy ze strany dodavatele mimo stávajícího poskytovatele, přičemž již z podstaty otevřeného řízení se předpokládá účast více dodavatelů. V tomto ohledu se tedy Úřad ztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že v případě posuzované veřejné zakázky existuje více dodavatelů, kteří by byli schopni předmět veřejné zakázky plnit, a tedy i hospodářská soutěž, přičemž limitujícím faktorem bylo v dané věci nemožnost předat systém libovolnému dodavateli „ze dne na den“, tj. fakticky zadavatele svazovala časová naléhavost (dodavatel vybraný v otevřeném řízení obdrží konkrétní časovou dotaci na seznámení se s dokumentací k systému OKaplikací a k převzetí jejich podpory), která, jak bylo dovozeno výše, vede k naplnění a aplikaci § 63 odst. 5 zákona, avšak tuto časovou tíseň nelze dávat naroveň důvodu pro využití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) zákona. S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že v posuzovaném případě nebyly dány důvody pro užití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona. Uvedené však ničeho nemění na výše uvedených závěrech Úřadu, tj. že pro užití jednacího řízení bez uveřejnění byly splněny podmínky podle § 63 odst. 5 zákona.

145.     Závěrem Úřad konstatuje, že v návrhu navrhovatele na provedení důkazu spočívajícího ve zjištění, kým byly v otevřeném zadávacím řízení podány námitky, nepřistoupil, přičemž uvádí, že podání námitek jakožto obrana před postupem zadavatele je právem každého účastníka zadávacího řízení, které mu nelze upřít, přičemž pro posouzení zde šetřené věci není tato skutečnost relevantní. Z uvedeného důvodu Úřad neprovedl navrhovaný důkaz, neboť tato skutečnost by nemohla ničeho změnit na závěrech Úřadu učiněných výše ve vztahu k zákonnosti zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

146.      S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona, když veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť k jejímu zadání v jednacím řízení bez uveřejnění byly splněny všechny podmínky stanovené v citovaném ustanovení zákona, tedy že postup v jednacím řízení bez uveřejnění byl nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat, přičemž tuto okolnost svým jednáním nezpůsobil, a současně z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Úřad proto rozhodl o zamítnutí návrhu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.        Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

2.        DXC Technology Czech Republic s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4

3.        JUDr. Daniel Chamrád, advokát, ADVOKATNÍ KANCELÁŘ CHAMRÁD - LAUŠMANOVÁ, K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz