číslo jednací: 32800/2021/500/AIv
spisová značka: S0204/2021/VZ

Instance I.
Věc Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení
Účastníci
 1. obec Ptení
 2. VYSSPA Sport Technology s.r.o.
 3. sport cité + s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2021
Dokumenty file icon 2021_S0204.pdf 444 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0204/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-32800/2021/500/AIv

 

Brno 29. 9. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení,
 • navrhovatel – VYSSPA Sport Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň,
 • vybraný dodavatel – sport cité + s.r.o., IČO 04929845, se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 3. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 3. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele, zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neumožnil navrhovateli – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – podat v elektronické aukci nové aukční hodnoty, neboť dle tvrzení cit. zadavatele nesplnil jmenovaný navrhovatel zadávací podmínku uvedenou v čl. 11 písm. e) výzvy k podání nabídek spočívající ve stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot „[m]inimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče. Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče“, když uvedený zadavatel tvrdí, že „snížení cenové nabídky v jednom kroku činilo 36,12% jeho aktuální nabídky, a bylo tudíž mimo povolené rozpětí 0,5% až 5%“, ačkoliv cit. zadávací podmínka uvedená v čl. 11 písm. e) výzvy k podání nabídek umožňovala dvojí výklad, tedy i ten, který byl uplatněn jmenovaným navrhovatelem, a nebyla tedy stanovena dostatečně jasně, konkrétně a jednoznačně, přičemž zadavateli se nepodařilo cit. zadávací podmínku objasnit ani požadavkem na vymezení nových aukčních hodnot podávaných do elektronické aukce „[p]ouze lepší než poslední vlastní nabídka účastníka“ stanoveným ve výzvě k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce, čímž se postup cit. zadavatele stal zpětně nepřezkoumatelným, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší veškeré úkony související s elektronickou aukcí realizovanou při zadávání veřejné zakázky „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 3. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele včetně  výzvy k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce konané dne 28. 4. 2021 a všechny následné úkony zadavatele, včetně oznámení o výběru dodavatele ze dne 7. 5. 2021.

III.

Zadavateli – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0204/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – ze dne 4. 6. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 3. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – obec Ptení, IČO 00288691, se sídlem Ptení 36, 798 43 Ptení (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil podle zákona dne 5. 3. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele[1] zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v čl. 2.2 výzvy k podání nabídek (dále jen „výzva“), kde uvedl: „Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Předmětem veřejné zakázky je vybudování víceúčelového hřiště a atletické dráhy ve venkovních prostorech u ZŠ Ptení. Celý popis díla je uveden v příloze – projektové dokumentaci a výkazu výměr.“.

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v čl. 2.4 výzvy ve výši 12 261 792,10 Kč bez DPH.

4.             V čl. 12 výzvy zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 23. 3. 2021 do 12:00. Dne 17. 3. 2021 uveřejnil zadavatel na svém profilu vysvětlení zadávacích podmínek č. 1, kterým mj. prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2021.

5.             Zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 7. 5. 2021 oznámení z téhož dne o výběru dodavatele – sport cité + s.r.o., IČO 04929845, se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice (dále jen „vybraný dodavatel“), jehož přílohu tvoří mj. Protokol z elektronické aukce včetně výsledného pořadí.

6.             Dne 11. 5. 2021 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele – VYSSPA Sport Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne, které zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 26. 5. 2021 odmítl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách nesouhlasil, podal dne 4. 6. 2021 návrh na přezkoumání úkonu zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Z návrhu navrhovatele vyplývá, že směřuje proti postupu zadavatele při elektronické aukci, kdy navrhovatel v této souvislosti namítá, že elektronická aukce neproběhla v souladu se zadávacími podmínkami. Dále navrhovatel shledává za nezákonné posouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele, neboť má za to, že nabídková cena vybraného dodavatele je mimořádně nízkou nabídkovou cenou a taktéž brojí proti rozhodnutí o výběru dodavatele, přičemž v této věci namítá, že vybraný dodavatel neprokázal kritéria technické kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami. Navrhovatel rovněž brojí proti zadávacím podmínkám a dále proti nedostatečnému prodloužení lhůty pro podání nabídek po provedené změně zadávací dokumentace ze strany zadavatele.

K průběhu elektronické aukce

9.             Navrhovatel nejprve uvádí, že pro potřeby hodnocení nabídek je po předběžném vyhodnocení uchazečem každý účastník řízení, který nebyl v rámci předběžného hodnocení vyloučen. Pokud se tedy v čl. 11 písm. e) výzvy uvádí „aktuálně nejvýhodnější nabídka uchazeče“, je tím míněna aktuálně nejnižší nabídková cena kteréhokoli uchazeče, který nebyl v rámci předběžného hodnocení vyloučen a jeho nabídka tak byla zadána jako vstupní nabídka do elektronické aukce.

10.         K čl. 2.5 přílohy č. 6 výzvy nazvané „pokyny pro uchazeče v elektronické aukci“ (dále jen „pokyny“) navrhovatel uvádí, že „z této podmínky je zřejmé, že nemůže-li být vylepšení takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty, jako nejlepší učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče, nemůže být ani vyšší, než je nejlepší učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče. Z uvedeného vyplývá, že zásadní pro podání nové aukční hodnoty je nejnižší aukční hodnota nabídnutá jiným uchazečem, případně i uchazečem samotným, který novou aukční hodnotu podává“. Navrhovatel dále k tomu dodává, žese opakovaně pokusil zadat novou aukční hodnotu, která byla nižší, než aktuálně nejlepší nabídka učiněná jiným uchazečem ve výši 7 799 194,- Kč a to částku poníženou o 40 000,- Kč, o 100 000,- Kč, jako i o jiné částky oproti této aktuálně nejlepší nabídce. Navrhovatel tak zadával nové aukční hodnoty splňující požadovaný limit 0,5 % - 5 % oproti aktuálně nejvýhodnější výši nabídky nejlevnějšího uchazeče. Přesto ani v jednom případě nebyla nová aukční hodnota přijata. Jako přílohu námitek navrhovatel předložil čestná prohlášení paní Bc. Nikoly Stuchlové, DiS., pana Martina Štorcha a pana Jana Karáska, kteří byli přítomni průběhu elektronické aukce a kterými prokazuje skutečnost, že navrhovatel zadával nové aukční hodnoty v souladu s výzvou a pokyny zadavatele.

11.         Navrhovatel k tomu dále uvádí, že po skončení aukce mu bylo ze strany zadavatele sděleno, že „dle záznamů se navrhovatel údajně pokoušel nabídkovou cenu upravit mimo povolené rozpětí, které pro úpravu nabídky v jednom kroku bylo nastaveno.“. Navrhovatel k tomu namítá, že závěr zadavatele je nesprávný a je zjevné, že zadavatel nastavil podmínky v systému elektronické aukce v rozporu se zadávacími podmínkami, když rozpětí nastavil nikoli ve vztahu k aktuálně nejnižší nabídkové ceně, ale ve vztahu k aktuální nabídkové ceně toho uchazeče, který novou aukční hodnotu podával.

12.         K tvrzení zadavatele v rozhodnutí o námitkách, že „[d]omněnka stěžovatele, že ‚nabídkou uchazeče’ je v tomto kontextu myšlena nabídka kteréhokoliv uchazeče, tedy jakéhokoliv jiného uchazeče, je nesprávná. Připustíme-li hypoteticky, že by tomu tak mohlo být, znamenalo by to, že jeden konkrétní uchazeč (např. spol. XY) by mohl svoji nabídku měnit pouze v rozsahu 0,5% - 5% ve vztahu k jakékoliv jiné nabídce. Nejenže toto omezení nedává logický smysl, ale není to ani v praxi proveditelné, protože v průběhu elektronické aukce uchazeč XY nezná aktuální hodnoty ostatních uchazečů“ navrhovatel uvádí, že zásadní pro podání nové aukční hodnoty dle výzvy byla pouze aktuálně nejvýhodnější podaná nabídka jakéhokoli uchazeče (nejlepší podaná nabídka) a dále, že zadavatel se zavázal v čl. 11 písm. c) výzvy a v čl. 3.6 pokynů poskytovat informace o momentálně nejlepší aukční hodnotě (nejlepší podané nabídce). Navrhovatel tak namítá, že zadavatel byl povinen poskytovat aktuální výši nejvýhodnější podané nabídky, což také učinil.

13.         K dalšímu tvrzení zadavatele týkající se rozlišení pojmů „uchazeč“ a „jiný uchazeč“ vyplývající dle zadavatele z čl. 2.5 pokynů, kdy zadavatel uvádí, že „z daného kontextu je patrné, že uchazečem se myslí daný konkrétní subjekt, který činí novou aukční nabídku a jiným uchazečem jakýkoliv další subjekt účastnící se elektronické aukce“ navrhovatel namítá, že užitý pojem „jiný uchazeč“ je uveden chybou zadavatele a uvádí k tomu následující:

·         „je nelogická zadávací podmínka, že vylepšení nemůže být takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty jako nejlepší již učiněná nabídka uchazeče, je-li uchazečem míněn pouze uchazeč, který novou aukční hodnotu činí a činil by ji ve vztahu ke své aktuální nabídkové ceně, když v takovém případě by se nikdy nejednalo o vylepšení, nelze vylepšit nabídkovou cenu stejnou hodnotou; navíc by nebyl splněn minimální krok snížení nabídky ve výši 0,5 %; relevantní je tak pouze nejvýhodnější aktuální podaná nabídka jiného uchazeče ([n]ejlepší podaná nabídka);

·         „pojmem nejlepší již učiněná nabídka jiného uchazeče nemůže být míněna nejnižší nabídka všech uchazečů, ale pouze aktuálně nejvýhodnější nabídka některého z uchazečů ([n]ejlepší podaná nabídka); zadavatel poskytl pouze výši aktuálně nejvýhodnější podané nabídky a nikoli výši nabídek všech uchazečů, a proto by při neznalosti aktuální výše nabídkových cen jiných účastníků řízení nebylo možné splnit podmínku zákazu dosažení stejné hodnoty;

·         „zároveň je nelogické, aby uchazeč musel činit nové aukční hodnoty ve vztahu ke své aktuálně nejvýhodnější podané nabídce a zároveň dodržel povinnost, že vylepšení nemůže být takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty jako je nejlepší učiněná nabídka jiného uchazeče; každý účastník řízení měl k dispozici pouze výši nejlepší podané nabídky a výši nejlepší jím podané nabídky a nemohl tak znát aktuální nejlepší výši nabídek ostatních účastníků řízení;“.

K posouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele ze strany zadavatele

14.         Dle navrhovatele existují indicie nasvědčující tomu, že nabídková cena vybraného dodavatele je mimořádně nízkou nabídkovou cenou. V oznámení o výběru dodavatele dle navrhovatele absentuje, zda se zadavatel vůbec zabýval otázkou mimořádně nízké nabídkové ceny, přestože si v čl. 15 výzvy vyhradil právo postupovat podle § 113 zákona. Zadavatel tak byl dle navrhovatele povinen nabídkovou cenu posoudit a výsledky posouzení uvést v odůvodnění oznámení o výběru dodavatele, a to i v případě, že nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou neshledal.

15.         Navrhovatel namítá, že zadavatel byl povinen s ohledem na výši nabídkové ceny vybraného dodavatele, která byla nižší o 3 mil. Kč bez DPH oproti průměrné hodnotě nabídkových cen a o více než 4,4 mil. Kč bez DPH oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, povinen řádně zdůvodnit, proč není nabídková cena vybraného dodavatele posouzena jako mimořádně nízká.

K údajnému neprokázání kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem

16.         Navrhovatel uvádí, že „jak vyplývá z veřejně dostupných informací, [v]ybraný dodavatel nemohl prokázat kvalifikaci v požadovaném rozsahu, když nerealizoval sám, ani společně s jinými dodavateli on sám v požadovaném rozsahu referenční stavby či stavbu. Vybraný dodavatel nemá zkušenosti a odborné schopnosti realizovat veřejnou zakázku.“. Navrhovatel má v této souvislosti za to, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku dle § 37 odst. 1 písm. a) zákona, v důsledku čehož mát být ze zadávacího řízení vyloučen.

17.         Navrhovatel dále namítá, že zadavatel neuveřejnil protokol o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek s uvedením stavebních prací a případně s uvedením jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval vybraný dodavatel technickou kvalifikaci a bližší specifikaci neuvedl ani v rozhodnutí o námitkách. Jde tak k tíži zadavatele, že „navrhovatel nemohl již v námitkách uvést zcela konkrétní skutečnosti vztahující se k jednotlivým referenčním zakázkám a jejich nepravdivosti. Byl to naopak zadavatel, kdo byl povinen v Odmítavém rozhodnutí řádně zdůvodnit veškeré své postupy a zdůvodnit, proč i přes námitky navrhovatele shledal doložení kvalifikace vybraným dodavatelem za řádné.“.

18.         Vybraný dodavatel by dle navrhovatele mohl splnit technickou kvalifikaci pouze za pomoci jejího prokázání prostřednictvím třetí osoby, a to v podstatném rozsahu, což je nepřípustné a odkazuje v této souvislosti na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 3/2009-43 ze dne 10. 3. 2021 a rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0178/2016/VZ-49362/2016/322/DJa ze dne 16. 12. 2016.

19.         K rozhodnutí o námitkách navrhovatel namítá, že zadavatel se v odůvodnění tohoto rozhodnutí omezil pouze na obecné proklamace, ale nerozvádí skutečné důvody, které jej vedly k odmítnutí navrhovatelem namítaných tvrzení. Zadavatel již neuvádí, jaké doklady a údaje předložené vybraným dodavatelem prokazují splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele, a jak tyto podklady skutečně hodnotil, tedy jak přeložené doklady hodnotil po stránce hodnověrnosti/pravdivosti, jaké skutečnosti z nich zjistil a jaké závěry ze zjištěných skutečností učinil v konfrontaci se skutečnostmi tvrzenými v námitkách. Navrhovatel má za to, že zadavatel je povinen při odmítnutí námitek uvést právě konkrétní informace o tom, jakým způsobem vybraný dodavatel kvalifikaci splnil, aby bylo rozhodnutí o námitkách přezkoumatelné.

20.         Navrhovatel tuto část uzavírá argumentací, že i v případě, že by zadavatel nebyl povinen v oznámení o výběru uvádět informace, jakými stavebními pracemi prokazoval vybraný dodavatel technickou kvalifikaci, byl zadavatel dle navrhovatele povinen na základě námitek uvést tyto skutečnosti v rozhodnutí o námitkách, aby bylo přezkoumatelné, což zadavatel neučinil. Navrhovatel má za to, že rozhodnutí o námitkách je nepřezkoumatelné a odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-25993/2020/542/MKd, sp. zn. ÚOHS-S0249/2020/VZ ze dne 21. 8. 2020.

K nastavení zadávacích podmínek a údajnému nedostatečnému prodloužení lhůty pro podání nabídek po provedené změně zadávací dokumentace

21.         Nad rámec výše namítaného navrhovatel poukazuje (s uvedením, že v této věci nepodal řádně a včas námitky) na skutečnost, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, neboť porušil § 36 odst. 3 zákona a přenesl odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na účastníky zadávacího řízení. Dále navrhovatel namítá, že zadavatel porušil ust. § 99 odst. 2 zákona, když vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 ze dne 17. 3. 2021 provedl změny a doplnění zadávací dokumentace způsobilé rozšířit okruh potencionálních dodavatelů a byl tak povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, přičemž zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodloužil pouze o 8 pracovních dnů namísto 11. K uvedeným oběma skutečnostem navrhovatel uvádí, že představují důvody pro zahájení řízení z moci úřední.

22.         Závěrem navrhovatel uvádí, že mu hrozí újma spočívající v tom, že nemohl v průběhu elektronické aukce podat novou aukční hodnotu v souladu s výzvou a nebude tak moci realizovat veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

23.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 4. 6. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu navrhovatele rovněž dne 4. 6. 2021.

24.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

25.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-18909/2021/523/JŠi ze dne 8. 6. 2021. Vyjádření zadavatele k návrhu a část dokumentace o zadávacím řízení Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky dne 14. 6. 2021. Zbývající část dokumentace o zadávacím řízení Úřad obdržel na technickém nosiči dat a v listinné podobě dne 15. 6. 2021.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-19074/2021/523/JŠi ze dne 8. 6. 2021 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace o dalších úkonech, které zadavatel případně provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 6. 2021 k návrhu navrhovatele

27.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve stanovisku ze dne 14. 6. 2021, které Úřad obdržel téhož dne. Níže Úřad uvádí vyjádření zadavatele k jednotlivým námitkám navrhovatele uvedeným v návrhu.

K průběhu elektronické aukce

28.         Zadavatel nejprve uvádí, že domněnka navrhovatele, že formulace „aktuálně nejvýhodnější podaná nabídka uchazeče“ uváděná v zadávací dokumentaci znamená „aktuálně nejnižší nabídkovou cenu kteréhokoliv uchazeče“ je nesprávným výkladem. Zadavatel k tomu dodává, že „[z] logiky konstrukce čl. 11, zejména tedy písm. c) a e) je zřejmé, že postup zde uváděný se váže pouze ke konkrétnímu účastníkovi (uchazeči) a nelze vyvozovat, že pojem uchazeč se v části textu týká onoho konkrétního účastníka, který provádí definované úkony a v jiné části textu je uchazeč jiný účastník. […] Domněnka navrhovatele, že ‚nabídkou uchazeče’ je v tomto kontextu myšlena nabídka kteréhokoliv uchazeče, tedy jakéhokoliv jiného uchazeče, je nesprávná. Připustíme-li hypoteticky, že by tomu tak mohlo být, znamenalo by to, že jeden konkrétní uchazeč (např. spol. XY) by mohl svoji nabídku měnit pouze v rozsahu 0,5% - 5% ve vztahu k jakékoliv jiné nabídce jakéhokoliv jiného uchazeče. Nejenže toto omezení nedává logický smysl, ale není to ani v praxi proveditelné, protože v průběhu elektronické aukce uchazeč XY nezná aktuální hodnoty ostatních uchazečů.“.

29.         K čl. 11 písm. c) výzvy zadavatel uvádí, že „[t]ímto jsou jednoznačně odlišeny pojmy týkající se nejvýhodnější (v daný moment vítězné) nabídky = nejlepší aukční hodnota a pojem aktuální nejlepší podaná nabídka účastníka = aktuálně nejvýhodnější podaná nabídka daného uchazeče, nikoliv jiného uchazeče.“.

30.         Zadavatel rovněž odkazuje na dokument nazvaný „výzva k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce“ (dále jen „výzva k podání aukčních hodnot“), v kterém se uvádí: „Vymezení nových aukčních hodnot podávaných do elektronické aukce: pouze lepší než poslední vlastní nabídka účastníka.“. Dle zadavatele z citovaného dokumentu vyplývá, že rozhodující pro podání nové aukční hodnoty je jen a pouze poslední vlastní nabídka účastníka. 

31.         Zadavatel dále odkazuje na čl. 2.5 pokynů, kde jsou dle zadavatele rozlišeny pojmy „uchazeč“ a „jiný uchazeč“ a dodává, že z kontextu tohoto článku pokynů je patrné, že „uchazečem“ se myslí daný konkrétní subjekt, který činí novou aukční nabídku, a „jiným uchazečem“ jakýkoliv další subjekt účastnící se elektronické aukce. Zásadní pro splnění podmínek podání nové aukční hodnoty tedy dle zadavatele je nejnižší aukční hodnota uchazeče samotného, nikoliv uchazeče jiného. Zadavatel tuto část návrhu uzavírá tvrzením, že pokud se navrhovatel pokoušel zadat novou aukční hodnotu ve výši 7 699 194 Kč, tak vzhledem k tomu, že jeho aktuální nejlepší cenová nabídka v tu dobu činila 12 052 835, 12 Kč, nesplnil podmínku čl. 11 písm. e) výzvy, protože snížení cenové nabídky v jednom kroku činilo 36,12 % jeho aktuální nabídky a bylo tudíž mimo povolené rozpětí 0,5 % - 5 %, a proto takové snížení nabídky v jednom kroku nebylo akceptováno.

K posouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele ze strany zadavatele

32.         Zadavatel má za to, že oznámení o výběru je v souladu se zákonem a absence odůvodnění posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny není zadavatel v oznámení o výběru povinen uvádět, neboť postupoval dle ust. § 50 zákona. Zadavatel k této věci doplňuje, že hodnotící komise posuzovala nabídkovou cenu vybraného dodavatele, zda se nejedná o cenu mimořádně nízkou a konstatovala, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, o čemž je uveden záznam ve zprávě o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.

K údajnému neprokázání kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem

33.         Zadavatel uvádí, že hodnotící komise posoudila předloženou kvalifikace vybraného dodavatele a konstatovala, že tento kvalifikaci prokázal v plném rozsahu dle požadavků uvedených ve výzvě, což je uvedeno v protokolu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jeho přílohách.

34.         K námitce navrhovatele, že zadavatel neuvedl, jakými stavebními pracemi prokazoval vybraný dodavatel technickou kvalifikaci, zadavatel uvádí, že postupoval dle ust. § 50 zákona a neměl tedy povinnost uvádět v oznámení o výběru navrhovatelem požadované informace a dále doplňuje, že vybraný dodavatel doložil technickou kvalifikaci osvědčením objednatelů dotčených veřejných zakázek. Zadavatel rovněž sděluje, že vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikace stavebními pracemi, které realizoval sám, nikoliv prostřednictvím jiných osob.

K nastavení zadávacích podmínek

35.         K námitce týkající se nastavení zadávacích podmínek zadavatel uvádí, že s odkazem na ust. § 245 odst. 3 písm. b) zákona ji odmítl, neboť se jednalo o námitku, která nebyla podána v souladu se zákonem, k čemuž zadavatel dodává, že dle ust. § 242 odst. 4 zákona musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.[2] 

K údajnému nedostatečnému prodloužení lhůty pro podání nabídek po provedené změně zadávací dokumentace

36.         Rovněž námitku týkající se údajného nedostatečného prodloužení lhůty pro podání nabídek po provedené změně zadávací dokumentace zadavatel s odkazem na ust. § 245 odst. 3 písm. b) zákona odmítl, neboť námitky proti dokumentům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Prodloužení lhůty pro podání nabídek bylo uveřejněno na profilu zadavatel dne 17. 3. 2021 a námitky zadavatel obdržel dne 11. 5. 2021, tj. více než 15 dnů po provedeném úkonu.

Další průběh správního řízení

37.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-24850/2021/500/AIv ze dne 23. 7. 2021 Úřad nařídil k zajištění účelu vedeného správního řízení zadavateli předběžné opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.

38.         Usnesením č. j. ÚOHS-27208/2021/536/GHo ze dne 11. 8. 2021 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

39.         Dne 16. 8. 2021 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

40.         Navrhovatel se vyjadřuje zejména k vyjádření zadavatele ze dne 14. 6. 2021 k návrhu navrhovatele, přičemž uvádí, že plně odkazuje na svůj návrh. Navrhovatel dále doplňuje, že při výkladu zadavatele, že minimální a maximální krok pro snížení cenové nabídky se vztahuje pouze k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce účastníka řízení, který tento krok činí, by nebylo možné zajistit nedosažení stejné hodnoty jako jsou nejlepší nabídky jiných účastníků řízení, když tyto nebyly známé.

41.         Navrhovatel dále uvádí své stanovisko ke kritériu technické kvalifikace, a sice k osobě hlavního stavbyvedoucího, a namítá, že osoba hlavního stavbyvedoucího vybraného dodavatele nemohla splnit požadavek zadavatele na min. plochu 1 000 m2, jak vyplývá dle navrhovatele z uzavřené smlouvy o dílo a pozdějších dodatků. Navrhovatel má za to, že se jedná o nezákonný postup zadavatele, když zadavatel neprovedl řádné posouzení nabídky vybraného dodavatele a nevyloučil vybraného dodavatele, který předložil doklady, které nesplňují zadávací podmínky a neodpovídají skutečnosti. Dále je navrhovatel přesvědčen, že vybraný dodavatel nesplnil rovněž kritérium technické kvalifikace spočívající v požadavku zadavatele na člena týmu způsobilého k zajištění pokládky polyuretanových povrchů.

IV.          ZÁVĚRY

42.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

43.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

44.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadavatel dodavatelům stanoví a poskytne zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

45.         Podle § 120 odst. 4 zákona musí zadavatel při využití elektronické aukce v zadávací dokumentaci uvést alespoň

a)      kritéria hodnocení, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty budou předmětem elektronické aukce

b)      případná omezení hodnot nabídek účastníků zadávacího řízení odpovídajících kritériím hodnocení podle písmene a), které budou předkládat v průběhu elektronické aukce (dále jen „aukční hodnota“),

c)      informace, které budou účastníkům zadávacího řízení poskytnuty v průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty,

d)      informace týkající se postupu při elektronické aukci včetně způsobu jejího ukončení podle § 121 odst. 8,

e)      podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné, a

f)       informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

46.         V čl. 11 výzvy zadavatel stanovil: „Pro hodnocení nabídek bude využito elektronické aukce. Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou kolech:

1.        kolo – předběžné hodnocení

2.        kolo – elektronická aukce

V rámci předběžného hodnocení, před zahájením elektronické aukce, provede komise posouzení a hodnocení nabídek a pořídí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 121 zákona. Po předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce.“.

47.         V čl. 11 písm. c) výzvy se uvádí, že „[v] průběhu elektronické aukce budou účastníkům poskytovány následující informace:

a)      informace o momentálně nejlepších aukčních hodnotách,

b)      aktuální pořadí nejlepší podané nabídky účastníka,

c)      informace o čase zbývajícím do ukončení e-aukce.“.

48.         V čl. 11 písm. e) výzvy zadavatel stanovil podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné, a sice:

Minimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.

Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.

Změna cenové nabídky mimo min. a max. krok snížení nebude akceptována.“.

49.         Zadavatel stanovil v čl. 2.5 pokynů následují omezující podmínky pro aukční hodnoty:

Všichni uchazeči mohou v průběhu elektronické aukce svou nabídku pouze vylepšovat (tedy snižovat nabídkovou cenu). Při vylepšení nabídky musí být respektováno, že vylepšení nemůže být takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty jako nejlepší již učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče.

Minimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.

Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.

Změna cenové nabídky mimo min. a max. krok snížení nebude akceptována. Snižování nabídkové ceny je dále omezeno i ustanovením o mimořádně nízké nabídkové ceně viz čl. 15 zadávací dokumentace.“.

50.         Čl. 3.6 pokynů uvádí následující informace, které budou po celou dobu elektronické aukce poskytovány každému z účastníků elektronické aukce:

informace o jeho poslední předložené aukční hodnotě (aktuální cena uchazečovy nabídky)

-          informace o momentálním pořadí aktuální předložené aukční hodnoty uchazeče

-          informaci o aktuální nejlepší předložené aukční hodnotě

-          čas zbývající do konce elektronické aukce […]“.

51.         Ve výzvě k podání aukčních hodnot zadavatel stanovil:

Vymezení nových aukčních hodnot podávaných do elektronické aukce: Pouze lepší než poslední vlastní nabídka účastníka“.

52.         Protokol z elektronické aukce včetně výsledného pořadí obsahuje následující údaje:

„Vstupní nabídky do elektronické aukce:

Pořadí

ID účastníka

Položka

 Hodnota

Datum podání

1

801404107

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

7799194.47 Kč/Kč

29. 3. 2021 13:37:12

 

801404107

Výsledná cena

7799194,47 Kč

29. 3. 2021 13:37:12

2

915198736

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

8582410,93 Kč/Kč

29. 3. 2021 14:19:56

 

915198736

Výsledná cena

8582410,93 Kč

29. 3. 2021 14:19:56

3

372305957

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

11106344,4 Kč/Kč

29. 3. 2021 14:46:21

 

372305957

Výsledná cena

11106344,4 Kč

29. 3. 2021 14:46:21

4

322287479

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

11847242,99 Kč/Kč

30. 3. 2021 08:25:06

 

322287479

Výsledná cena

11847242,99 Kč

30. 3. 2021 08:25:06

5

798821493

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

11847822,76 Kč/Kč

30. 3. 2021 11:55:55

 

798821493

Výsledná cena

11847822,76 Kč

20. 3. 2021 11:55:55

6

144691839

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

11907165,2 Kč/Kč

29. 3. 2021 12:54:08

 

144691839

Výsledná cena

11907165,2 Kč

29. 3. 2021 12:54:08

7

523389742

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

12052835,12 Kč/Kč

30. 3. 2021 11:13:27

 

523389742

Výsledná cena

12052835,12 Kč

30. 3. 2021 11:13:27

  Podané nabídky do elektronické aukce:

Pořadí

ID účastníka

Položka

 Hodnota

Datum podání

1

798821493

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (1 Kč)

11500000 Kč/Kč

28. 4. 2021 10:04:25

 

798821493

Výsledná cena

11500000 Kč

28. 4. 2021 10:04:25

 

Výsledné pořadí:

1.    Obchodní jméno:

Sport cité +  s.r.o.

Sídlo nebo místo podnikání:

Bílovice, 516

687 12 Bílovice

IČO: 04929845

Nejlepší nabídka: 7799194,47 Kč

[…]

7.    Obchodní jméno:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo nebo místo podnikání:

Skladová 2438/6

326 00 Plzeň

IČO: 27967638

Nejlepší nabídka: 12052835,12 Kč“

 

53.         V čestném prohlášení pana [JMÉNO, PŘÍJMENÍ] ze dne 11. 5. 2021 a pana [JMÉNO, PŘÍJMENÍ] z téhož dne se uvádí:

[…]

 • byl jsem dne 28. 4. 2021 přítomen průběhu elektronické aukce […]
 • v rámci elektronické aukce nemohla společnost VYSSPA provést žádné podání nové aukční hodnoty, protože systém podání nové aukční hodnoty společnosti VYSSPA neumožnil;
 • společnost VYSSPA se pokoušela podávat nové aukční hodnoty v souladu se zadávacími podmínkami, když se snažila podávat aukční hodnoty nižší oproti nejnižší nabídkové ceně, a to v požadovaném rozmezí 0,5 % - 5 % dle zadávacích podmínek (jednalo se o částky nižší oproti aktuálně nejnižší nabídkové ceně jiného uchazeče o 40 000,- Kč, o 100 000,- Kč apod.);

[…]“.

54.         V čestném prohlášení paní [JMÉNO, PŘÍJMENÍ] ze dne 11. 5. 2021 se uvádí:

[…]

 • byla jsem dne 28. 4. 2021 přítomna průběhu elektronické aukce […]
 • v rámci elektronické aukce nemohla společnost VYSSPA provést žádné podání nové aukční hodnoty, protože systém podání nové aukční hodnoty společnosti VYSSPA neumožnil;
 • společnost VYSSPA se pokoušela podávat nové aukční hodnoty v souladu se zadávacími podmínkami, když se snažila podávat aukční hodnoty nižší oproti nejnižší nabídkové ceně, a to v požadovaném rozmezí 0,5 % - 5 % dle zadávacích podmínek (jednalo se o částky nižší oproti aktuálně nejnižší nabídkové ceně jiného uchazeče o 40 000,- Kč, o 100 000,- Kč apod.);

[…]“.


Právní posouzení

K zásadě transparentnosti obecně

55.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je vedle zásady přiměřenosti, zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí zadavatel bezvýhradně dodržovat v průběhu celého zadávacího řízení. Otázkou výkladu zásady transparentnosti se již opakovaně zabýval jak Úřad, tak soudy ve své judikatorní činnosti, neboť povinnost zadavatele dodržovat zásadu transparentnosti byla zakotvena již i v právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010 ztotožňuje s výkladem zásady transparentnosti, podle kterého požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. V rozsudku č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 pak Krajský soud v Brně dovodil, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. (…) Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“. K problematice se vyjadřuje rovněž komentářová literatura, dle které pro zásadu transparentnosti mimo jiné platí, že „[j]de jednak o povinnosti zadavatele dodržovat předem stanovená pravidla postupu a jednak o povinnost vedení dostatečné dokumentace o výběrovém řízení tak, aby veškeré kroky zadavatele byly zpětně přehledné, vysledovatelné, kontrolovatelné a přezkoumatelné a aby nevznikaly pochybnosti o tom, co bylo pravým důvodem jednotlivých kroků zadavatele (Raus). Zásada transparentnosti dále vyžaduje, aby veškeré podmínky a detailní pravidla zadávacího řízení byla stanovena jasným, přesným a jednoznačným způsobem v oznámení veřejné zakázky nebo zadávací dokumentaci, aby jednak všichni přiměřeně informovaní dodavatelé při vynaložení běžné péče mohli rozumět jejich přesnému významu a interpretovat je shodně a jednak aby zadavatel byl schopen ověřit, zda podané nabídky splňují kritéria příslušné zakázky.“ (Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, Systém Beck - online).

56.         S ohledem na výše uvedené závěry lze konstatovat, že zadavatel je zásadou transparentnosti vázán po celou dobu zadávacího řízení, z čehož vyplývá, že veškeré úkony provedené zadavatelem v průběhu zadávacího řízení musí být v souladu se zásadou transparentnosti, aby na předmětnou veřejnou zakázku, resp. na zadávací řízení bylo možné nahlížet jako na čitelné, předvídatelné a právně korektní. Z pohledu dodržení zásady transparentnosti tedy obstojí pouze takové jednání zadavatele, které je možno zpětně objektivně přezkoumat, tj. musí mít oporu v zadávací dokumentaci.

K průběhu elektronické aukce

57.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že z dikce zákona vyplývá, že elektronickou aukci lze považovat za opakující se proces realizovaný prostřednictvím elektronického nástroje, který představuje prostředek pro hodnocení nabídek. Elektronická aukce není samostatným zadávacím řízením, ale jedná se o zvláštní metodu hodnocení v případě kvantifikovatelných hodnot nabídek. Elektronická aukce představuje proces, kdy se jednotliví dodavatelé snaží nabídnout výhodnější plnění než dodavatel aktuálně umístěný na prvním místě. Musí přitom platit, že pokud má být dodavatel vybrán prostřednictvím elektronické aukce řádně, musí tato probíhat vždy v souladu se zásadami podle § 6 zákona a podle pravidel vymezených v zadávacích podmínkách.

58.         Pokud se zadavatel rozhodne použít v zadávacím řízení elektronickou aukci, je povinen specifikovat v zadávací dokumentaci podrobnosti týkající se průběhu elektronické aukce (blíže viz ust. § 120 odst. 4 zákona). Zadavatel musí zejména označit hodnoticí kritéria, jejichž (nové) hodnoty budou předmětem elektronické aukce. Dále musí zadavatel stanovit případná omezení nových aukčních hodnot. Aukční hodnotou se přitom rozumí nové hodnoty nabídek, které budou uchazeči předkládány za účelem zlepšení jejich nabídek v rámci určitého hodnoticího kritéria v průběhu elektronické aukce. Zadavatel může rovněž za účelem zefektivnění procesu elektronické aukce stanovit minimální rozdíly pro podání nových aukčních hodnot.

59.         V šetřeném případě zadavatel ve výzvě stanovil, že pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce, přičemž v čl. 11 písm. e) výzvy vymezil minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot omezením „[m]inimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče. Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.“.

60.         Dle vyjádření navrhovatele a předložených čestných prohlášení (blíže viz body 53. a 54. odůvodnění tohoto rozhodnutí) se navrhovatel pokusil v průběhu elektronické aukce zadat nové aukční hodnoty, které byly nižší, než aktuálně nejlepší nabídka učiněná jiným uchazečem v elektronické aukci ve výši 7 799 194,47 Kč a to částky ponížené o 40 000,- Kč, o 100 000,- Kč, jakož i o jiné částky oproti této aktuálně nejlepší nabídce. Navrhovatel dále uvádí, že měl za to, že zadával nové aukční hodnoty splňující požadovaný limit 0,5 % - 5 % oproti aktuálně nejvýhodnější podané nabídce uchazeče, přesto ani v jednom případě nebyla nová aukční hodnota ze strany zadavatele v elektronické aukci přijata. Navrhovatel doplňuje, že pokud se v čl. 11 písm. e) výzvy hovoří o aktuálně nejvýhodnější podané nabídce uchazeče, je tím dle navrhovatele míněna aktuálně nejnižší nabídková cena kteréhokoliv uchazeče, jehož nabídka byla zadána jako vstupní nabídka do elektronické aukce.

61.         K uvedeným skutečnostem zadavatel v rozhodnutí o námitkách a shodně i ve vyjádření k návrhu konstatoval, že navrhovatel „nesplnil podmínku čl. 11 písm. e) ZD, protože snížení cenové nabídky v jednom kroku činilo 36,12% jeho aktuální nabídky a bylo tudíž mimo povolené rozpětí 0,5% až 5%. Proto takové snížení nabídky v jednom kroku nebylo akceptováno.“. Zadavatel k uvedenému dodává, že pro splnění podmínek pro podání nové aukční hodnoty je podstatná nejnižší vlastní aukční hodnota samotného uchazeče, nikoliv uchazeče jiného (jehož podaná nabídka je v daný moment aktuálně nejvýhodnější).

62.         Z protokolu z elektronické aukce včetně výsledného pořadí, který tvoří přílohu oznámení o výběru dodavatele, Úřad ověřil, že nové aukční hodnoty navrhovatele nebyly do elektronické aukce přijaty (viz bod 52. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad dále ověřil, že pokud navrhovatel v průběhu elektronické aukce zadával nové aukční hodnoty, které byly nižší o 40 000,- Kč případně o 100 000,- Kč, než aktuálně nejlepší nabídka učiněná jiným uchazečem v elektronické aukci (vybraným dodavatelem), která činila 7 799 194,47 Kč, představovalo toto snížení v případě částky 40 000,- Kč 0,5 % nabídky vybraného dodavatele a v případě částky 100 000,- Kč 1,3 % nabídky vybraného dodavatele. Ve vztahu k navrhovateli jako účastníkovi, který usiloval o podání nové aukční hodnoty představovalo snížení o 40 000,- Kč 35,62 % jeho nabídky a snížení o 100 000,- Kč 36,12 % jeho nabídky.

63.         Mezi navrhovatelem a zadavatelem je tedy v šetřeném případě spor o výklad textu čl. 11 písm. e) výzvy, neboť navrhovatel a zadavatel zastávají odlišný výklad této zadávací podmínky, kdy navrhovatel vykládá cit. zadávací podmínku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce jakéhokoliv uchazeče v daném okamžiku v rámci elektronické aukce. Naproti tomu zadavatel zastává názor, že cit. zadávací podmínka se váže toliko k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce uchazeče, který právě podává novou aukční hodnotu v elektronické aukci.

64.         Úřad v souvislosti s posouzením zákonnosti jednání zadavatele spočívající v neumožnění navrhovateli podání nových aukčních hodnot v elektronické aukci uvádí, že z výzvy, konkrétně z čl. 11 písm. e) výzvy vyplývá, že zadavatel stanovil omezení pro jednotlivá podání aukčních hodnot ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce uchazeče, přičemž tuto formulaci dále nijak blíže nespecifikoval, ani neupřesnil, zejména ve smyslu bližšího vymezení pojmu „uchazeč“.

65.         Zadavatel je toho názoru, že pojem „uchazeč“ v předmětné zadávací podmínce představuje konkrétního uchazeče, který usiluje o podání nové aukční hodnoty v elektronické aukci a procentuální rozpětí ve výši 0,5 % - 5 % má být tedy počítáno z jeho aktuálně nejvýhodnější podané nabídky. Zadavatel v rámci své argumentace odkazuje na text čl. 11 písm. c) výzvy, kde jsou uvedeny informace, které budou poskytovány účastníkům v průběhu elektronické aukce, zejména „informace o momentálně nejlepších aukčních hodnotách“ a „aktuální pořadí nejlepší podané nabídky účastníka“. Zadavatel je přitom toho názoru, že pokud se v citovaném čl. výzvy hovoří o „aktuálním pořadí nejlepší podané nabídky účastníka“ jedná se o aktuálně nejvýhodnější podanou nabídku daného uchazeče a pokud se hovoří o „informaci o momentálně nejlepších aukčních hodnotách“ bez dodatku „účastník“ představuje toto slovní spojení v daný moment nejvýhodnější nabídku. Zadavatel se dále opírá o znění textu čl. 2.5 pokynů, v kterém jsou rozlišeny pojmy „uchazeč“ a „jiný uchazeč“ a namítá, že z daného kontextu je patrné, že „uchazečem se myslí daný konkrétní subjekt, který činí novou aukční nabídku, a jiným uchazečem jakýkoliv další subjekt účastnící se elektronické aukce. Je tedy zřejmé a z kontextu textu jednoznačně vyplývající, že nelze zaměňovat ‚uchazeč’ s ‚jiným uchazečem’“.

66.         Vzhledem k tomu, že text jednotlivých ustanovení zadávací dokumentace je nutno vykládat v jejich vzájemné souvislosti, má Úřad za to, že výklad předmětné zadávací podmínky provedený zadavatelem je možný a není z logického pohledu vyloučen. Z čl. 11 písm. c) výzvy vyplývá, že pokud zadavatel hovoří o konkrétní nabídce daného uchazeče používá slovní spojení „nabídka účastníka“ („nejlepší podaná nabídka účastníka“) a pokud hovoří o aktuální nejlepší nabídce v elektronické aukci (jakéhokoliv uchazeče) požívá spojení „nejlepší aukční hodnota“ bez dodatku „účastník“. Pokud by tedy právě posuzovaná zadávací podmínka stanovená v čl. 11 písm. e) výzvy byla interpretována s ohledem na popsaný princip rozlišení pojmů nabídka účastníka a aukční hodnota, pak lze dospět k závěru, že slovní spojení „aktuálně nejvýhodnější podaná nabídka uchazeče“ se váže pouze k nabídce konkrétního uchazeče, který usiluje o podání nové aukční hodnoty v elektronické aukci, a nikoliv k aktuálně nejlepší nabídce podané v elektronické aukci kterýmkoliv uchazečem. V této souvislosti Úřad uvádí, že nepřehlédl skutečnost, že zadavatel zaměňuje pojmy „uchazeč“ a „účastník“ a uvádí k tomu, že tento fakt nemůže mít vliv na učiněné závěry Úřadu, neboť oba pojmy představují dle Úřadu stejný subjekt a sice účastníka zadávacího řízení, který nebyl v rámci předběžného hodnocení vyloučen a účastní se elektronické aukce. 

67.         Rovněž argument zadavatele, že v čl. 2.5 pokynů je rozlišen pojem „uchazeč“ a „jiný uchazeč“ nelze přehlížet a Úřad jej považuje za podpůrný argument stvrzující výklad předmětné zadávací podmínky provedený zadavatelem tedy, že omezení pro jednotlivá podání aukčních hodnot „[m]inimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče. Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.“ bylo stanoveno v čl. 11 písm. e) výzvy ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce konkrétního „uchazeče“ a nikoliv „jiného uchazeče“, neboť zadavatel zde hovoří pouze o „uchazeči“.

68.         Naproti tomu navrhovatel zastává ve vztahu k předmětné zadávací podmínce odlišný názor, a sice, že pojem „uchazeč“ v předmětné zadávací podmínce představuje kteréhokoli uchazeče, který nebyl v rámci předběžného hodnocení vyloučen a procentuální rozpětí ve výši 0,5 % - 5 % má být tedy počítáno z aktuálně nejvýhodnější podané nabídky kteréhokoliv uchazeče, který se účastní elektronické aukce. Navrhovatel v rámci své argumentace odkazuje na text čl. 11 výzvy, kde se uvádí, že „[p]o předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce“ a dovozuje z něj, že pokud se ve výzvě hovoří o aktuálně nejvýhodnější nabídce uchazeče, je tím míněna aktuálně nejnižší nabídková cena kteréhokoliv uchazeče, který nebyl v rámci předběžného hodnocení vyloučen.

69.         Úřad souhlasí s navrhovatelem, že v kontextu čl. 11 výzvy, kde se uvádí, že „[p]o předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce“ a vzhledem k tomu, že zadavatel v čl. 11 písm. e) výzvy stanovil omezení pro jednotlivá podání aukčních hodnot ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější podané nabídce uchazeče, přičemž tuto formulaci dále nijak blíže nespecifikoval, ani neupřesnil, zejména ve smyslu bližšího vymezení pojmu „uchazeč“, lze na termín „uchazeč“ nahlížet v širším pojetí jako na uchazeče, který se účastní elektronické aukce a nikoliv jako na uchazeče, který usiluje o podání nové aukční hodnoty. Z čl. 11 písm. c) výzvy zároveň vyplývá, že všichni účastníci elektronické aukce byli v jejím průběhu informováni mj. o aktuálně nejlepší podané aukční hodnotě a znali tedy aktuálně nejvýhodnější podanou nabídku v elektronické aukci. Dodavatelé se tedy mohli domnívat, že omezení pro jednotlivá podání aukčních hodnot „[m]inimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče. Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče.“ se vztahuje k uchazeči, který podal v elektronické aukci aktuálně nejnižší aukční hodnotu.

70.         Úřad dále uvádí, že výklad učiněný navrhovatelem je logický a možný i z hlediska toho, jaký význam má elektronická aukce a co je jejím cílem a účelem. V této souvislosti Úřad uvádí, že elektronická aukce je proces, v jehož průběhu uchazeči licitují o ceně, přičemž se snaží nabídnout výhodnější plnění než dodavatel aktuálně umístěný na prvním místě. Zadavatel tak může obdržet nabídku s nižší nabídkovou cenou než v případě standardního zadávacího řízení, kde uchazeči v nabídce nabízejí konečnou nabídkovou cenu. Snižování nabídkových cen v rámci elektronické aukce je de facto důvodem, proč se taková aukce koná. Za použití výkladu zadavatele přitom může nastat situace, kdy by účastník zadávacího řízení, který podal nejvyšší nabídku a snažil se v rámci elektronické aukce předběhnout nabídku nejnižší, musel snížit svoji nabídku v několika krocích, aby dosáhl nabídky nižší než byla aktuálně nejnižší (např. pokud by chtěl navrhovatel v právě šetřeném případě v rámci podávání aukčních hodnot předstihnout nabídku vybraného dodavatele, musel by při použití výkladu předmětné zadávací podmínky zadavatele, tj. počítat procentuální omezení 0,5 % - 5 % ze své nabídky, snižovat svoji nabídku v devíti krocích). Takový průběh elektronické aukce lze, zejména optikou, kterou uplatňuje navrhovatel, částečně vnímat jako nepřehledný a neefektivní. Naproti tomu při použití výkladu navrhovatele by účastník usilující o předložení nejnižší nabídky potřeboval k tomuto úkonu pouze jeden krok. S ohledem na uvedený smysl a účel realizace elektronické aukce má Úřad za to, že výklad předmětné zadávací podmínky navrhovatele není nereálný a z hlediska efektivity průběhu aukce se jeví jako očekávatelný.

71.         Úřad uvádí, že rovněž obstojí argument navrhovatele, že z čl. 2.5 pokynů, konkrétně z textu „[p]ři vylepšení nabídky musí být respektováno, že vylepšení nemůže být takové, aby dosáhlo pouze[3] stejné hodnoty jako nejlepší již učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče.“ vyplývá, že „nemůže-li být vylepšení takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty, jako nejlepší učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče, nemůže být ani vyšší, než je nejlepší učiněná nabídka uchazeče nebo jiného uchazeče.“. Úřad uvádí, že z citovaného článku pokynů plyne, že účastníci zadávacího řízení musí své nabídky v průběhu elektronické aukce toliko vylepšovat (snižovat), přičemž pokud zadavatel použil v citované větě slovo „pouze“, jehož synonymem je např. výraz „jenom“ nebo „jen“, je Úřad toho názoru, že z dané věty lze dovodit, že účastník, který provádí novou aukční hodnotu nemůže při vylepšení (tedy snížení) své nabídky jenom dorovnat nejlepší již učiněnou nabídku uchazeče nebo jiného uchazeče (tzn. dosáhnout pouze stejné hodnoty), ale musí ji předstihnout. Aby to bylo možné, muselo by být procentuální rozmezí 0,5 % - 5 % počítáno z aktuálně nejvýhodnější podané nabídky kteréhokoliv uchazeče v elektronické aukci (jak vykládá navrhovatel), neboť jak Úřad popsal v předchozím bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, při výkladu předmětné zadávací podmínky, jak jej předkládá zadavatel, může nastat situace, kdy účastník elektronické aukce při podání nové aukční hodnoty ani nedosáhne výše aktuálně nejnižší nabídky v elektronické aukci, natož aby ji předstihl.

72.         Úřad tedy činí dílčí závěr, že vedle výkladu předmětné zadávací podmínky zadavatele obstojí i výklad navrhovatele, neboť i tento výklad je racionální a objektivně možný.

73.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že podrobnou analýzou zadávací dokumentace jako celku a dále s ohledem na smysl a účel realizace elektronické aukce lze v otázce výkladu zadávací podmínky stanovené v čl. 11 písm. e) výzvy dojít k rozdílným závěrům, z nichž žádný nelze zcela vyloučit. Lze připustit, že omezení pro jednotlivá podání aukčních hodnot „[m]inimální krok snížení nové nabídky činí 0,5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče. Maximální krok snížení cenové nabídky činí 5 % aktuálně nejvýhodnější podané nabídky uchazeče“ se vztahovalo k nabídce uchazeče, který usiluje o podání nové aukční hodnoty, stejně tak lze dojít k závěru, že uvedené omezení se týkalo nabídky uchazeče, která byla v daný moment nejnižší. Oba výklady citované zadávací podmínky přicházejí v úvahu a žádný z nich nelze považovat za absurdní či nevěrohodný. Zadávací dokumentace v posuzované věci tedy nepředstavovala dostatečně konkrétní, jasný, jednoznačný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak mají účastníci zadávacího řízení ohledně podání nových aukčních hodnot v rámci elektronické aukce postupovat, resp. zda má být procentuální omezení nové aukční hodnoty počítáno z nabídky účastníka zadávacího řízení, který usiluje o podání nové aukční hodnoty či účastníka, jehož nabídka byla aktuálně v elektronické aukci nejnižší.

74.         Úřad dále uvádí, že zadavatel dne 23. 4. 2021 sdělil účastníkům zadávacího řízení výzvou k podání aukčních hodnot další informace týkající se elektronické aukce a v této výzvě mimo jiné uvedl, že „[v]ymezení nových aukčních hodnot podávaných do elektronické aukce: Pouze lepší než poslední vlastní nabídka účastníka“. Dle Úřadu z právě uvedeného plyne, že účastník může podat v elektronické aukci novou aukční hodnotu, která bude vždy lepší (nižší) než jeho poslední vlastní nabídka, což ostatně koresponduje se zněním čl. 2.5 pokynů, kde zadavatel uvedl, že „[v]šichni uchazeči mohou v průběhu elektronické aukce svou nabídku pouze vylepšovat (tedy snižovat nabídkovou cenu).“ (blíže viz bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Uvedená podmínka tedy reflektuje již jednou stanovený požadavek zadavatele pro nové aukční hodnoty a nic nevypovídá o tom, zda má být procentuální rozpětí ve výši
0,5 % - 5 % počítáno z nabídky tohoto účastníka nebo z nabídky účastníka, která byla v daný moment nejnižší. Úřad má tak za to, že zadavateli se nepodařilo uvedenou výzvou k podání aukčních hodnot osvětlit předmětnou zadávací podmínku týkající se procentuálního omezení nových aukčních hodnot a z výzvy k podání aukčních hodnot nelze jednoznačně dovodit zadavatelem zamýšlený výklad předmětné zadávací podmínky. Úřad v této věci současně doplňuje, že si lze představit, že nejasnost předmětné zadávací podmínky mohla být zhojena právě v rámci výzvy k podání aukčních hodnot a sice jejím „dodatečným“ upřesněním, nicméně v daném případě zůstal výše dovozený dvojí výklad vztahující se k podmínkám podávání nových aukčních hodnot i na základě znění výzvy nadále možný.

75.         Úřad na tomto místě považuje za nezbytné zdůraznit, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá vždy zadavatel, který ji musí s ohledem na dodržení zásady transparentnosti formulovat takovým způsobem, aby byl její výklad co do požadavků zadavatele a povinností uchazečů jednoznačný a nezpochybnitelný. Požadavky zadavatele musí být proto v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude vnímán a chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. V situaci, kdy zadavatel těmto svým povinnostem ne zcela dostojí, nelze případné nejasnosti vykládat k tíži dodavatele. Je to tedy pouze a jedině zadavatel, kdo se musí vyvarovat nejednoznačnosti zadávací dokumentace, kdy tato nemůže jít nikdy k tíži účastníka zadávacího řízení. Uvedený předpoklad je v zákoně vyjádřen zejména v ust. § 36 odst. 3 zákona, ze kterého vyplývá, že za správnost a odpovědnost zadávací dokumentace odpovídá právě zadavatel.

76.         Obdobně se k dané problematice vyjádřil i Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 62 Af 41/2012 ze dne 6. 6. 2013, ve kterém se uvádí, že „[z]adávací dokumentace tedy musí uchazečům sloužit coby dostatečně konkrétní, jasný, jednoznačný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak mají zpracovat své nabídky, přitom důsledky nejasností a dvojznačnosti musí jít k tíži zadavatele, nikoli uchazeče. Za situace, kdy text zadávací dokumentace za použití shora uvedených argumentů nevylučuje ani výklad zastávaný žalovaným (a zadavatelem), ani výklad zastávaný žalobcem, není třeba se z pohledu přezkumu postupu žalovaného k některému z obou takových výkladů ‚za každou cenu‘ přiklonit. Podstatné je, že oba tyto výklady objektivně mohou přicházet v úvahu, a tedy že zadávací dokumentace připouští rozdílné výklady – oba racionální, logické a možné, nikoli nevěrohodné a absurdní. Pokud přitom objektivně existuje více možných výkladů týkajících se otázky, jak má být nabídka konstruována, tu tedy ohledně sankce ve vztahu k neposkytnutí Podpůrných služeb, pak nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů, ale zadavatele samotného.“.

77.         Závěrem Úřad uvádí, že zadávací dokumentace objektivně připouštěla dva rozdílné výklady zadávací podmínky stanovené v čl. 11 písm. e) výzvy, přičemž zadavateli se nepodařilo ve výzvě k podání aukčních hodnot dostatečně objasnit předmětnou zadávací podmínku, a tím tedy vtělit svůj výklad předmětné zadávací podmínky do relevantních dokumentů zadávacího řízení tak, aby dodavatelům bylo zcela zřejmé, zda má být procentuální rozpětí ve výši
0,5 % - 5 % počítáno z nabídky účastníka, který usiluje o podání nové aukční hodnoty nebo z nabídky účastníka, která byla v daný moment nejnižší. V takové situaci nelze žádnému účastníkovi zadávacího řízení znemožnit podání nových aukčních hodnot, pokud účastník splní zadávací podmínky týkající se nových aukčních hodnot tak, že jeho nabídka bude odpovídat některému z možných, logicky vysvětlitelných a v úvahu přicházejících výkladů takové zadávací podmínky. Skutečnost, že zadavatel takto nejasným a nepřesným způsobem stanovil zadávací podmínky, má jít výhradně k tíži zadavateli, nikoliv účastníků.

78.         S ohledem na výše uvedené závěry Úřad konstatuje, že zadavatel nenastavil zadávací podmínky vhodným způsobem, jelikož umožňují vícerý výklad, tedy i ten, který aplikoval navrhovatel, přičemž ani z výzvy k podání aukčních hodnot jednoznačně nevyplývá pouze výklad předmětné zadávací podmínky učiněný zadavatelem. Postup zadavatele spočívající v neumožnění navrhovateli podání nových aukčních hodnot se tak stal v důsledku výše uvedeného stavu netransparentní, a nelze jej tudíž považovat za souladný se zákonem, jelikož z výzvy jednoznačně nevyplývalo, že by navrhovatel nemohl při podávání nových aukčních hodnot postupovat způsobem, který odpovídal jeho výkladu předmětné zadávací podmínky. Nelze tak než konstatovat, že navrhovatel namítá předmětnou nezákonnost v postupu zadavatele v průběhu elektronické aukce oprávněně. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.  

K dalším v návrhu namítaným skutečnostem

79.         Navrhovatel ve svém návrhu uvádí další námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Úřad k tomu uvádí, že z důvodu procesní ekonomie se blíže těmito argumenty navrhovatele nezabýval, neboť jakékoli řešení otázek nastolených navrhovatelem ve vztahu k této otázce by na výsledek správního řízení nemohlo mít žádný vliv.

80.         Nad rámec právě uvedeného Úřad považuje za vhodné vyjádřit se k námitce navrhovatele, dle níž je rozhodnutí o námitkách v části týkající se námitek proti prokázání kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem nepřezkoumatelné, neboť zadavatel se v odůvodnění rozhodnutí o námitkách omezil pouze na obecné proklamace a neuvádí, jaké doklady a údaje předložené vybraným dodavatelem prokazují splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace (blíže viz body 19. a 20. odůvodnění tohoto rozhodnutí), k čemuž Úřad uvádí následující. Úřad nepřehlíží, že šetřená veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a uvádí k tomu, že zjednodušené podlimitní řízení představuje oproti ostatním druhům zadávacích řízení časově i administrativně jednodušší druh zadávacího řízení. Při použití tohoto druhu zadávacího řízení postupuje zadavatel ve vztahu k výběru dodavatele mimo jiné podle ust. § 50 zákona, dle kterého je povinen všem účastníkům zadávacího řízení odeslat oznámení o výběru, ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru. Vzhledem k tomu, že zákonodárce nepřistoupil k tomu, že by popsal, jak má zadavatel výběr v oznámení o výběru odůvodnit, je pak zřejmé, že ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou nároky na oznámení o výběru dodavatele méně přísné než v nadlimitním režimu, kdy se použije na oznámení o výběru § 123 zákona, který stanovuje jasné a konkrétní požadavky na to, co takové oznámení musí obsahovat.  Zadavatel tedy nemá žádnou povinnost uvádět v oznámení o výběru náležitosti, které jsou požadovány u oznámení o výběru dodavatele ve smyslu § 123 zákona, jež se použije v nadlimitním režimu. Nicméně v situaci, kdy navrhovatel napadá prokázání kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem by bylo dle Úřadu vhodné, aby se navrhovatel (v situaci, kdy je postup zadavatele v tomto ohledu napadán) nejpozději z rozhodnutí zadavatele o námitkách dověděl, jakými doklady a údaji prokazuje vybraný dodavatel splnění požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci. Dle Úřadu zadavateli nic nebránilo, aby uvedené informace sdělil a jasně a ověřitelně tak vyvrátil argumenty (byť obecné a nepodložené) navrhovatele. Je totiž nepochybné, že uvedené informace jsou pro navrhovatele podstatné, neboť měl-li navrhovatel pochybnosti o prokázání technické kvalifikace vybraným dodavatelem, přičemž současně nezískal potřebné informace, nemohl si náležitě ověřit, zda vybraný dodavatel prokázal předmětnou technickou kvalifikaci a tedy posoudit, zda jsou skutečně dány důvody pro podání návrhu. Pro navrhovatele je totiž podstatný okamžik získání těchto informací, neboť pokud by tyto informace získal již z rozhodnutí o námitkách, mohl by si na jejich základě snadněji ověřit způsobilost vybraného dodavatele a rozhodnout se, zda je jeho předpoklad správný a zda je na místě podání návrhu.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

81.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

82.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, neboť neumožnil navrhovateli podat v elektronické aukci nové aukční hodnoty tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.  Úřad má rovněž za to, že uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť pokud by navrhovatel mohl podat v elektronické aukci nové aukční hodnoty, není vyloučeno, že by se mohl stát vybraným dodavatelem. Úřad tedy dodává, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna.

83.         Pokud jde o třetí podmínku, Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

84.         Úřad konstatuje, že v šetřeném případě lze nápravu zjednat tím, že budou zrušeny veškeré úkony související s elektronickou aukcí realizovanou při zadávání předmětné veřejné zakázky  včetně výzvy k podání aukčních hodnot a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce konané dne 28. 4. 2021 a všechny následné úkony zadavatele, včetně oznámení o výběru dodavatele ze dne 7. 5. 2021, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, jelikož – jak bylo dovozeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí – důvody pro neumožnění navrhovateli podat v elektronické aukci nové aukční hodnoty nemohou za stávající situace obstát.  Zadavatel má přitom možnost v rámci nové výzvy k podání aukčních hodnot jednoznačně objasnit pravidla k podávání nových aukčních hodnot a to tak, aby nevznikly pochybnosti ohledně procentuálního omezení nových aukčních hodnot a bylo postaveno na jisto, jakým způsobem mají být nové aukční hodnoty podávány.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

85.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

86.         Výše citované ustanovení formuluje jak obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok působí právní účinky již dnem vydání tohoto rozhodnutí (a tedy i u nepravomocného rozhodnutí). Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

87.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení veškerých úkonů souvisejících s elektronickou aukcí včetně výzvy k podání aukčních hodnot a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce konané dne 28. 4. 2021 a všechny následné úkony zadavatele, včetně oznámení o výběru dodavatele ze dne 7. 5. 2021, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

88.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

89.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení veškerých úkonů souvisejících s elektronickou aukcí včetně výzvy k podání aukčních hodnot a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce konané dne 28. 4. 2021 a všechny následné úkony zadavatele, včetně oznámení o výběru dodavatele ze dne 7. 5. 2021, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

90.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000204.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             obec Ptení, Ptení 36, 798 43 Ptení

2.             VYSSPA Sport Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

3.             sport cité + s.r.o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-pteni_1985/vybudovani-skolnich-venkovnich-sportovist-ve-pteni_35551/

[2] Pozn. Úřadu – zadavatel obdržel námitky dne 11. 5. 2021, přičemž lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 3. 2021

[3] Pozn. Úřadu – podtržení textu bylo provedeno Úřadem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz