číslo jednací: 18652/2022/500
spisová značka: S0136/2022/VZ

Instance I.
Věc Servisní podpora letounů A-319CJ
Účastníci
 1. Česká republika – Ministerstvo obrany
 2. Glomex MS, s.r.o.
 3. JOB AIR Technic a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 11. 8. 2022
Související rozhodnutí 18652/2022/500
23065/2022/163
Dokumenty file icon 2022_S0136.pdf 859 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0136/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-18652/2022/500

 

Brno 2. 6. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 3. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha,
 • navrhovatel – Glomex MS, s.r.o., IČO 28426525, se sídlem Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10,
 • vybraný dodavatel – JOB AIR Technic a.s., IČO 27768872, se sídlem Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Servisní podpora letounů A-319CJ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2021 pod ev. č. Z2021-010132 ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 060-150996 ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – Glomex MS, s.r.o., IČO 28426525, se sídlem Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10 – ze dne 21. 3. 2022 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha (dále též jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) zahájil dne 23. 3. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Servisní podpora letounů A‑319CJ“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2021 pod ev. č. Z2021-010132 ve znění pozdějších oprav a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 060-150996 ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dle bodu II.1.4) oznámení o zahájení zadávacího řízení je předmětem veřejné zakázky „zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.“.

3.             Z dokumentu „PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ ze dne 25. 6. 2021 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem tři nabídky, a to včetně nabídky dodavatele – Glomex MS, s.r.o., IČO 28426525, se sídlem Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“).

4.             Dne 26. 7. 2021 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele – JOB AIR Technic a.s., IČO 27768872, se sídlem Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov (dále jen „vybraný dodavatel“). Oznámení o výběru dodavatele ze dne 16. 9. 2021 zaslal zadavatel účastníkům zadávacího řízení téhož dne.

5.             Dne 4. 11. 2021 zadavatel zrušil oznámení o výběru dodavatele ze dne 16. 9. 2021 a dne 29. 11. 2021 zadavatel zrušil i rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 26. 7. 2021.

6.             Dne 9. 2. 2022 zadavatel opětovně rozhodl o výběru téhož vybraného dodavatele. Oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 2. 2022 zaslal zadavatel účastníkům zadávacího řízení téhož dne.

7.             Navrhovatel podal proti rozhodnutí o výběru ze dne 9. 2. 2022 námitky ze dne 24. 2. 2022, jež byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 9. 3. 2022 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, tyto námitky odmítl.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 21. 3. 2022 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Z návrhu navrhovatele vyplývá, že směřuje proti výběru dodavatele. Navrhovatel nejprve poukazuje na skutečnost, že vybraný dodavatel neoznámil zadavateli změnu v personálním obsazení jeho statutárního orgánu ani nepředložil doklady k prokázání základní způsobilosti Lenky Vitáskové, k čemuž byl povinen dle § 88 zákona, neboť dle § 75 odst. 1 zákona musí být skutečnost, že je kvalifikace i nadále plněna, prokázána předložení výpisu z rejstříku trestů. Dle navrhovatele se v daném případě jedná o významnou a relevantní změnu kvalifikace ve smyslu § 88 odst. 1 písm. a) zákona, neboť v případě, že do statutárního orgánu dodavatele vstoupí nová osoba, o které nemá zadavatel žádné informace, tj. nemá k dispozici doklady prokazující bezúhonnost této osoby dle § 74 zákona, je nutné považovat podmínky základní způsobilosti ze strany takového dodavatele za nesplněné, neboť jejich splnění nebylo zadavateli žádným způsobem prokázáno. Navrhovatel se domnívá, že vybraný dodavatel by nebyl povinen změnu kvalifikace dokládat pouze v případě, že by došlo pouze k odvolání některého ze členů statutárního orgánu vybraného dodavatele, avšak nikoliv jeho nahrazení jiným, neboť v takovém případě by skutečně bylo zřejmé, že dodavatel nadále podmínky základní způsobilosti splňuje. Na podporu své argumentace navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S230/2010/KO-183/2011/510/Hod ze dne 3. 2. 2011 a č. j. ÚOHS-S420/2012/VZ-21090/2012/521/HKu ze dne 6. 11. 2012. Navrhovatel rovněž namítá, že zadavatel porušil i povinnost řádně vypořádat námitky, neboť odklon svého postupu od výše citovaných rozhodnutí Úřadu řádně neodůvodnil, když pouze uvedl, že se tato rozhodnutí vztahovala k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“). Navrhovatel přitom poukazoval na to, že konstrukce zákonné úpravy prokazování změn v kvalifikaci se v nynějším zákoně nezměnila, proto se domnívá, že jím citovaná rozhodovací praxe Úřadu je nadále platná.

10.         Navrhovatel dále napadá dle jeho názoru nepřiměřeně dlouhou lhůtu, kterou zadavatel poskytl vybranému dodavateli k doložení dokladů určených k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, které zjevně absentovaly v jeho nabídce. Navrhovatel konkrétně namítá, že zadavatel o objasnění kvalifikace požádal vybraného dodavatele dne 30. 11. 2021, přičemž vybranému dodavateli na jeho žádost stanovil lhůtu pro předložení požadovaných dokladů do 28. 1. 2022, tj. v délce cca 2 kalendářních měsíců. Zadavatel dle navrhovatele porušil zásadu rovného zacházení a zásadu přiměřenosti tím, že jednomu z dodavatelů umožnil prokázat kvalifikaci s tak značným zpožděním, že kdyby ostatní účastníci zadávacího řízení věděli, že jim bude poskytnuta takto dlouhá doba pro prokázání způsobilosti poddodavatelů (běžná lhůta pro objasnění nabídky je 3-5 pracovních dní), mohli využít levnější dodavatele mimo Evropské unie (jako např. z Indie) a podat nabídku s výhodnější nabídkovou cenou. Navrhovatel v tomto ohledu připomíná, že se ve všech případech jedná o běžné doklady, které je možné obstarat na počkání na mnoha místech v České republice i v zahraničí, čímž je rovněž narušena přiměřenost výzvy k doplnění dokladů k prokázání základní způsobilosti. Navrhovatel odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Af 53/2020, dle kterého by zadavatelé neměli za cenu narušení rovné pozice účastníků v zadávacím řízení projevovat snahu k nápravě nedostatků nabídek dodavatelů. Navrhovatel rovněž poukazuje na postup zadavatele ve veřejné zakázce „Malý dopravní letoun – nákup“, kde zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení při zaslání objasnění nabídky pouhých 30 minut po uplynutí zadavatelem stanoveného termínu 3 pracovních dní.

11.         Za stěžejní námitku navrhovatel označuje skutečnost, že dle bodu 4.10 přílohy č. 1 závazného návrhu smlouvy zadavatel požadoval opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení provádět v organizaci oprávněné dle nařízení EU 1321/2014, Part 145 pro typ A‑319CJ a splňující požadavky EASA pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací dle nařízení EU 748/2012, Part 21 pro typ A‑319. Navrhovatel se přitom domnívá, že ze znění citovaného požadavku zcela jednoznačně vyplývá, že pro účely plnění smlouvy je opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení, oprávněna provádět výhradně organizace, která disponuje jak oprávněním Part 145, tak i současně Part 21. Navrhovatel dodává, že v rozhodnutí o výběru dodavatele je sice v soupisu dokladů předložených přímo vybraným dodavatelem uvedeno osvědčení Part 21, a to i přesto, že vybraný dodavatel sám tímto osvědčení nedisponuje, čímž zadavatel porušil § 123 zákona a toto pochybení činí celé oznámení o výběru dodavatele nevalidním. Z rozhodnutí o námitkách naopak vyplývá, že v rámci dodavatelského konsorcia vybraného dodavatele disponuje oprávněním Part 145 sám vybraný dodavatel, zatímco oprávněním Part 21 jeho poddodavatel. V dodavatelské struktuře vybraného dodavatele tak prokazatelně nefiguruje žádná organizace, která disponuje oběma výše uvedenými oprávněními, a která je tedy v souladu s bodem 4.10 Přílohy č. 1 závazného vzoru smlouvy fakticky oprávněna provádět požadované opravy a údržbu. Vybraný dodavatel tak dle navrhovatele nemůže v souladu s obchodními podmínkami veřejné zakázky vůbec provádět opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení dle zadávacích podmínek. Pro vyloučení pochybností navrhovatel doplňuje, že „organizací“ se v oblasti civilního letectví vždy rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo část právnické osoby a organizací je tedy vždy nutno rozumět konkrétní právnickou či fyzickou osobu, nikoliv celou dodavatelskou strukturu vybraného dodavatele, jak tvrdí v rozhodnutí o námitkách zadavatel.

12.         Navíc i pokud by navrhovatel připustil výklad pojmu „organizace“ podaný zadavatelem, nastala by zjevně situace, kdy by zadávací dokumentace objektivně připouštěla dva rozdílné výklady, přičemž dle již konstantní rozhodovací praxe Úřadu by se na danou situaci nutně uplatnilo pravidlo, že taková interpretační nejistota nemůže jít k tíži navrhovatele (např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S431/2013/VZ-18291/2013/511/JPo, podobně i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 41/2012). Z hlediska možnosti navrhovatele namítat neplnění obchodních podmínek ze strany vybraného dodavatele navrhovatel uvádí, že dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona platí, že podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit i jako obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky a dle § 39 odst. 4 zákona je zadavatel vždy povinen u vybraného dodavatele provést posouzení splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení (viz rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-05049/2021/162/BVa). Navrhovatele přitom napadá právě skutečnost, že zadavatel provedl ve vztahu k vybranému dodavateli posouzení podmínek účasti pouze částečně, když sice posoudil splnění kvalifikace, avšak neprovedl posouzení dalších podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, tj. smluvních podmínek.

13.         Navrhovatel dále uvádí, že pokud zadavatel ve vztahu k vybranému dodavateli na splnění odkazované obchodní podmínky netrvá, je nutné jeho postup považovat za zmatečný a netransparentní, neboť není možné odlišit podmínky, na jejichž splnění zadavatel trvá, od podmínek na jejichž splnění zadavatel netrvá, což zadavateli de facto umožňuje zcela jednostranně a účelově manipulovat s rozsahem povinných podmínek účasti v zadávacím řízení, k čemuž navrhovatel odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 48/2018‑63 ze dne 24. 9. 2019 a rozhodnutí Úřadu č. j. UOHS‑06889/2020/522/PKř a č. j. ÚOHS‑R0279/2016/VZ-08567/2017/321/OHo.

14.         Navrhovatel rovněž upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel ve své nabídce jako hlavní servisní středisko uvedl letiště Leoše Janáčka v Mošnově, ačkoliv bod 21.A.145 Nařízení EU č. 748/2012,  „Požadavky pro vydání oprávnění výrobní organizace“, výslovně spojuje certifikaci Part 21 např. s posouzením zařízení či pracovních podmínek a nářadí v rámci konkrétní provozovny autorizované osoby, z čehož dle navrhovatele vyplývá, že výkon činností dle Part 21 v provozovně vybraného dodavatele jeho poddodavatelem rozhodně není bez dalšího možný.

15.         Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel v rozporu se zákonem odmítl rovněž jeho námitky k bodům „Motory“, „6Y Checky“, „Navigační databáze“ a „Externí fond náhradních dílů“, když k těmto bodům námitek uvedl, že se jedná o smluvní podmínky, které je vybraný dodavatel povinen plnit až po uzavření smluvního vztahu. Navrhovatel je přesvědčen, že uvedená argumentace zadavatele je chybná, když smluvní podmínky je nutné stejně jako požadavky na splnění kvalifikace považovat za tzv. „podmínky účasti“ dle § 37 odst. 2 zákona, přičemž zadavatel je dle § 39 odst. 4 zákona povinen ve vztahu k vybranému dodavateli splnění těchto podmínek posoudit před skončením zadávacího řízení. Navrhovatel se tedy domnívá, že zadavatel byl povinen tyto námitky meritorně vypořádat a dodává, že závazný návrh smlouvy a jeho přílohy č. 1 a 2 jsou nastaveny tak, že veškerá výše uvedená plnění (tj. Motory, 6Y Checky, Navigační databáze a Externí fond náhradních dílů) musí mít poskytovatel služeb k dispozici již od okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu jejího trvání nepřetržitě a nelze je tedy získávat až dodatečně. K povinnosti zadavatele odstranit relevantně vznesené pochybnosti o schopnosti vybraného dodavatele plnit předmět veřejné zakázky navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0193/2018/VZ-21379/2018/522/KČe. Postup zadavatele, který se chystá uzavřít smlouvu s dodavatelem, o jehož schopnosti plnit veřejnou zakázku byly vzneseny důvodné pochybnosti, považuje navrhovatel za netransparentní a v této souvislosti odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 48/2018‑63.

16.         Navrhovatel dále namítá, že údaje, které vybraný dodavatel uvedl v seznamu významných služeb, zjevně neodpovídají skutečnosti, když uvedené rozsahy finančního plnění činí za jediný měsíc cca 10 %, resp. 13 % či 6 % částky, kterou vybraný dodavatel ve své nabídce hodlá požadovat po zadavateli za mnohem komplexnější servis letounů na dobu 8 let. Ze samotného finančního rozsahu referenčních zakázek vybraného dodavatele je dle navrhovatele zjevné, že vybraný dodavatel značně nadhodnocuje cenu poskytovaného plnění a do této ceny zahrnuje položky, které neodpovídají vymezení požadované reference uvedené v kapitole 4.3 zadávací dokumentace. Navrhovatel dále upozornil zadavatele na skutečnost, že zakázky týkající se oprav a zejména pak údržby a servisu letecké techniky jsou zakázkami pravidelné povahy, u kterých zákon nepočítá s žádnou jinou variantou nežli s postupem, kdy jsou akceptovány pouze referenční práce skutečně realizované v období 3 let před zahájením zadávacího řízení. Dle přesvědčení navrhovatele z informací uvedených v oznámení o výběru dodavatele vyplývá, že vybraný dodavatel buď uvedl do nabídky celkovou cenu jím realizovaných referenčních zakázek pravidelné povahy, nikoliv jen jejich hodnotu v průběhu rozhodného tříletého období, nebo do této hodnoty zahrnul i jiná plnění nežli servis letecké techniky, neboť jím uvedené ceny v oblasti servisu letecké techniky a ve vztahu ke známým kapacitám vybraného dodavatele jsou bezprecedentně vysoké. Navrhovatel tedy očekával, že zadavatel prověří skutečný obsah, rozsah a dobu plnění referenčních zakázek uvedených v nabídce vybraného dodavatele a posoudí, zda tyto referenční zakázky splňují požadavky zákona a zadávací dokumentace, což však zadavatel neučinil.

17.         Navrhovatel rovněž uvádí, že zadavatel v rámci druhého oznámení o výběru a druhého rozhodnutí o námitkách „objevil“ referenční zakázky v hodnotě 313 mil. Kč bez DPH, o kterých se v důsledku tvrzeného administrativního pochybení „zapomněl“ zmínit jak v prvním rozhodnutí o výběru dodavatele, tak i v rozhodnutí, kterým odmítl první námitky navrhovatele. Z oznámení o výběru dodavatele dle navrhovatele vůbec nevyplývá, jaká je hodnota jednotlivých referenčních zakázek v rozhodném období, neboť je uvedena pouze celková cena a měsíc dokončení. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel tím, že v oznámení o výběru dodavatele neuvedl, v jakém rozsahu vybraný dodavatel poskytoval referenční služby v době tří let před zahájením zadávacího řízení rovněž porušil § 123 písm. b) bod 2. zákona, tj. neuvedl v oznámení údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace, k čemuž navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-05049/2021/162/BVa.

18.         K vypořádání námitek v bodech „Další rizika“ a „Další nedostatky postupu zadavatele“ navrhovatel uvádí, že i v těchto bodech zadavatel nepostupoval při posouzení nabídky vybraného dodavatele správně, když rezignoval na posouzení splnění zadávacích podmínek, neboť nepovažuje podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy za součást podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.

19.         Navrhovatel upozorňuje na čl. 9.1 Přílohy č. 1 závazného návrhu smlouvy, dle kterého je vybraný dodavatel povinen zajistit nájem krytého a vytápěného letadlového stání s možností přístupu a provádění prací oprávněným osobám provozovatele nebo uživatele letounů, včetně odpovídajícího zázemí, jehož součástí je aktivní zamezení přístupu nepovolaných osob k a do letounu. Navrhovatel se domnívá, že předmětné požadavky nejsou na letišti Leoše Janáčka (provozovně vybraného dodavatele) řádně zajištěny, neboť hangáry vybraného dodavatele se nenacházejí v zabezpečené zóně, tzv. Secured Restricted Area (dále jen „SRA“), jak je standardem na jiných mezinárodních letištích, když pro vstup do hangáru nejsou vyžadovány žádná formální povolení od orgánu veřejné moci či jiné obdobné autority. Zřízení SRA či jiného podobného řízení přístupu a ochrany provozovny přitom není možné provést v řádu dnů nebo týdnů, je třeba jej řádně naplánovat, ověřit a v některých případech i certifikovat odpovědnými orgány veřejné moci.

20.         Za mylnou označil navrhovatel argumentaci zadavatele ve vztahu k obsahu zprávy o hodnocení nabídek, když zadavatel sice správně uvádí, že dle § 119 odst. 2 zákona součástí této zprávy nemusí být objasnění nabídky vybraného dodavatele, avšak již zcela pomíjí § 123 zákona, ze kterého vyplývá, že pokud jsou informace a údaje rozhodné pro posouzení kvalifikace předloženy vybraným dodavatelem v rámci objasnění jeho nabídky, jak se tomu stalo v případě této veřejné zakázky, pak tyto údaje musí být v oznámení o výběru dodavatele obsaženy.

21.         Navrhovatel je přesvědčen, že postup zadavatele při posouzení nabídek a výběru dodavatele nebyl transparentní a neodpovídal zadávacím podmínkám, proto se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a uložil zadavateli řádně posoudit splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení vybraným dodavatelem s tím, že v případě nesplnění veškerých podmínek účasti musí být nabídka vybraného dodavatele vyloučena ze zadávacího řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 21. 3. 2022, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 21. 3. 2022.

23.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

24.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-10295/2022/512 ze dne 24. 3. 2022.   

25.         Usnesením č. j. ÚOHS-12587/2022/512 ze dne 12. 4. 2022 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to informování Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel případně provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

26.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-15065/2022/510 ze dne 5. 5. 2022 Úřad podle § 61 odst. 1 správního řádu nařídil zadavateli z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, neboť s ohledem na dosavadní průběh zadávacího a správního řízení shledal nezbytným zatímně upravit poměry účastníků správního řízení.

27.         Usnesením č. j. ÚOHS-16039/2022/512 ze dne 13. 5. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k návrhu

28.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 29. 3. 2022, které Úřad obdržel téhož dne. Zadavatel v úvodu svého vyjádření konstatuje, že obsah návrhu je ve své podstatě identický jako obsah námitek, proto plně odkazuje na své rozhodnutí o námitkách. Zadavatel má za to, že mu z § 39 odst. 5 zákona nevyplývá povinnost ověřovat věrohodnost dodavatelem poskytnutých údajů či dokladů. V průběhu zadávacího řízení nevyšla najevo žádná zjištění, která by vyvolala pochybnosti o splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem. Výsledkem posouzení jeho nabídky bylo, že splňuje veškeré podmínky, které zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil. Zadavatel rovněž využil institut žádosti o objasnění nabídky podle § 46 odst. 1 zákona. Zadavatel proto odmítá tvrzení navrhovatele, že by splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele nezkoumal.

29.         K bodu I. návrhu zadavatel sděluje, že úprava obsažená v § 88 odst. 1 zákona nedopadá na jakoukoli změnu v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, ale pouze na změny, které by jinak znamenaly nesplnění požadovaných podmínek kvalifikace a vyloučení ze zadávacího řízení. Za změnu v kvalifikaci dodavatele nelze považovat situaci, kdy dojde k nahrazení člena statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, přičemž i nový člen statutárního orgánu splňuje podmínku bezúhonnosti, což se v daném případě stalo. Primární odpovědnost za posouzení, zda došlo k takové změně kvalifikace, která má za následek nesplnění kvalifikace, nese výhradně samotný účastník zadávacího řízení.

30.         K bodu II. návrhu ohledně nepřiměřeně dlouhé lhůty poskytnuté vybranému dodavateli k doplnění dokladů o kvalifikaci zadavatel odkazuje na § 46 odst. 1 zákona, jež mu umožňuje lhůtu prodloužit či prominout její zmeškání. Zadavatel s ohledem na situaci spojenou s šířením pandemie COVID-19 vyhověl žádostem vybraného dodavatele a lhůtu mu prodloužil. Dalším důvodem prodloužení lhůty byla nutnost dožádání výpisu z evidence Rejstříku trestů u cizích stáních příslušníků, což může trvat až 8 týdnů. Zadavatel rovněž odmítá tvrzení navrhovatele o porušení zásady rovného zacházení podle § 6 zákona, neboť navrhovatele (na rozdíl od vybraného dodavatele) k doplnění dokladů nevyzýval, tudíž se nemůže jednat o porušení zásady rovného zacházení.

31.         K bodu III. návrhu zadavatel objasňuje, že organizací se dle čl. 4 odst. 10 přílohy č. 1 návrhu smlouvy v tomto případě rozumí vybraný dodavatel potažmo poskytovatel, se kterým bude smlouva uzavřena, nikoliv organizace ve smyslu civilního letectví, jak uvádí navrhovatel. Z oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 2. 2022 jasně vyplývá, kteří poddodavatelé danou profesní část kvalifikace za vybraného dodavatele splnili. Zadavatel zdůrazňuje, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci je nutné interpretovat vždy v kontextu všech informací obsažených v zadávacích podmínkách. K tvrzení navrhovatele, že dodavatelé neměli najisto postaveny požadavky ohledně určitých oprávnění, zadavatel konstatuje, že žádná z doručených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace se netýkala této problematiky. Zadavatel v této souvislosti zdůrazňuje, že je to pouze zadavatel, který má povinnost a právo koncipovat zadávací podmínky, aby co nejlépe reflektovaly jeho konkrétní potřebu. Zadavatel zásadně odmítá tvrzení navrhovatele, že posoudil nabídku vybraného dodavatele pouze částečně.

32.         K bodu IV. návrhu ohledně nesplnění požadavku na organizaci provádějící servis ve spojení s plněním hodnotících kritérií zadavatel uvádí, že nabídky byly hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria, a sice podle nejnižší nabídkové ceny. Nejednalo se o požadavek na místo provádění servisu, ale o to, aby údržbu prováděla osoba disponující příslušným oprávněním.

33.         K bodu V. návrhu zadavatel sděluje, že smluvní podmínky nelze zaměňovat s požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace; jejich plnění lze fakticky ověřit až v rámci plnění smluvního vztahu. Proto je tvrzení navrhovatele o neplnění smluvních podmínek vybraným dodavatelem v této chvíli předčasné a irelevantní, jelikož smlouva ještě nebyla uzavřena. Pokud by vybraný dodavatel neposkytoval plnění v požadované kvalitě, řádně a včas, jsou pro tento případ ve smlouvě vymezeny zajišťovací instituty. Vybraný dodavatel navíc na výzvu zadavatele doručil čestná prohlášení o tom, že je nadále schopen plnit veřejnou zakázku, a to jak ve vztahu k přístupu do externího fondu náhradních dílů, tak ve vztahu k provádění CAMO, čímž vyvrátil veškeré vzniklé pochybnosti o jeho schopnosti vybrané servisní činnosti plnit v souladu s návrhem smlouvy.

34.         K bodu VI. návrhu ohledně nepoměru nabízené ceny vůči cenám uvedeným v referencích zadavatel sděluje, že mu nepřísluší zkoumat, z jakého důvodu je cena nabízená v tomto zadávacím řízení příznivější než v jiných jím uzavíraných obchodních vztazích. Dle kvalifikovaného názoru zadavatele je možné v kratším časovém období servis letecké techniky ve vybraným dodavatelem uváděných finančních objemech poskytnout. Zadavatel proto odmítá tvrzení navrhovatele o tom, že by byly uváděné finanční objemy poskytnutých servisů bezprecedentně vysoké. Zadavatel tak neshledal důvod pro pochybnosti a nezískal ani relevantní indicie o nepravdivosti předložených referencí. Vybraný dodavatel proto podle zadavatele požadavek na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokázal. Oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 2. 2022 pak obsahuje veškeré zákonné požadavky ve smyslu § 123 písm. b) zákona.

35.         K bodu VII. návrhu týkajícímu se rizika nezajištění bezpečnosti letounů zadavatel uvádí, že ho považuje za nepodloženou spekulaci. Je věcí vybraného dodavatele, aby dostál svým závazkům, tj. mimo jiné i aktivně zamezil přístupu nepovolaných osob k a do letounu. Zadavatel nepožadoval, aby se hangáry účastníků zadávacího řízení nacházely v zabezpečené zóně, tzv. Secured Restricted Area, a proto nemůže splnění této podmínky po vybraném dodavateli požadovat, jak ve svém návrhu nastiňuje navrhovatel.

36.         Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností považuje návrh za nedůvodný a navrhuje, aby s ním Úřad jako s nedůvodným nakládal.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 7. 4. 2022

37.         Vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 7. 4. 2022 k čl. I. podaného návrhu (změna člena statutárního orgánu) poukazuje na § 88 odst. 1 písm. a) zákona, podle něhož povinnost účastníka zadávacího řízení oznamovat změny kvalifikace nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny. Nahrazení člena představenstva novou členkou představenstva od 1. 1. 2022 nemělo na kvalifikaci žádný vliv a vybraný dodavatel nikdy nepřestal požadovanou kvalifikaci splňovat (i nová členka představenstva je trestně bezúhonnou osobou). Vybraný dodavatel je přesvědčen, že nebylo jeho povinností předmětnou změnu zadavateli oznamovat, a tudíž nedošlo k porušení zákona z jeho strany. Vybraný dodavatel v této souvislosti poukazuje na rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0215/2020/VZ, č. j. ÚOHS-27000/2020/511/LHI ze dne 31. 8. 2020, a na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj uveřejněné na portálu o veřejných zakázkách, podle něhož posouzení povahy změny je vždy na dotčeném účastníkovi. Vybraný dodavatel je proto přesvědčen o správnosti svého postupu a postupu zadavatele, což dokládá rovněž odkazy na komentáře k zákonu.

38.         K čl. II. návrhu (délka lhůty pro doplnění dokladů) má vybraný dodavatel za to, že učinění žádosti o doplnění dokladů je oprávněním zadavatele, stejně jako prodloužení lhůty. V této souvislosti vybraný dodavatel akcentuje, že podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to s nabídkovou cenou o více než 50 mil. Kč nižší, než byla nabídková cena navrhovatele, tedy ekonomické aspekty nepochybně svědčí pro aplikaci daného institutu. Vybraný dodavatel je přesvědčen, že lhůta, která mu byla poskytnuta pro doplnění požadovaných dokladů, byla vzhledem k povaze požadovaného doplnění lhůtou zcela adekvátní (jednalo se o získání výpisů pro cizí státní příslušníky, což je časově náročný proces trvající 30 dnů až 8 týdnů od objednání; provoz úřadů v té době byl navíc omezen kvůli pandemii onemocnění COVID-19).

39.         K čl. III., IV., V. a VII. návrhu (údajné nesplnění obchodních podmínek) vybraný dodavatel souhrnně uvádí, že se ze strany navrhovatele jedná o ničím nepodložená tvrzení a fabulace, neboť veškeré podmínky účasti včetně obchodních podmínek vybraný dodavatel splnil. Vybraný dodavatel zdůrazňuje, že je přímým poskytovatelem služeb (nikoli pouhým prostředníkem, jako je navrhovatel) a má mnohaleté zkušenosti s poskytováním stejných či obdobných služeb desítkám zákazníků po celém světě.

40.         K čl. VI. návrhu (prokázání technické kvalifikace) vybraný dodavatel sděluje, že v rámci své nabídky předložil k prokázání splnění technické kvalifikace seznam významných dodávek a služeb, který obsahuje 10 referenčních zakázek na servis, údržbu a opravy letecké techniky, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, tj. v době od 23. 3. 2018 do 23. 3. 2021, jak požadoval zadavatel. Cena referenčních zakázek uvedených v seznamu činí více než 313 mil. Kč, což mnohonásobně převyšuje zadavatelem stanový limit. Vybraný dodavatel uvádí, že splňuje technickou kvalifikaci stanovenou zadavatelem, což jím předložený seznam referenčních zakázek bez jakýchkoli pochybností prokazuje.

41.         Vzhledem k uvedenému považuje vybraný dodavatel návrh za nedůvodný a navrhuje jej zamítnout.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

42.         Navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 20. 5. 2022 reaguje na stanovisko zadavatele a vybraného dodavatele k návrhu na zahájení správního řízení.

43.         K vyjádření zadavatele navrhovatel tvrdí, že z oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách jednoznačně vyplývá, že naplnění podmínky uvedené v čl. 4 odst. 4.10 přílohy č. 1 návrhu smlouvy nebylo zadavatelem vůbec posuzováno (s odůvodněním, že se nejedná o podmínku kvalifikace či požadavek na obsah nabídky), což představuje porušení zákona ze strany zadavatele.

44.         Ke stanovisku zadavatele k bodu I. návrhu (změna kvalifikace) navrhovatel uvádí, že zadavatel svůj názor neopírá o žádnou relevantní rozhodovací praxi ani o žádné zákonné ustanovení, když pouze neurčitě odkazuje na komentářovou literaturu. Navrhovatel odmítá přesvědčení zadavatele, že je to nikoliv on, ale samotný účastník zadávacího řízení, kdo má odpovědnost za posouzení splnění své kvalifikace, neboť tento názor nemá žádnou zákonnou oporu. Rozšíření výkladu pojmu „nepodstatné změny“ uvedené v § 88 zákona i na změny, které potenciálně mohou mít za důsledek nesplnění kvalifikace, představuje podle navrhovatele nepřípustný „extenzivní“ výklad zákona, neboť může mít za důsledek plnění veřejné zakázky dodavatelem, který k tomu není způsobilý.

45.         Ke stanovisku zadavatele k bodu II. návrhu (nepřiměřeně dlouhá lhůta poskytnutá vybranému dodavateli k objasnění nabídky) navrhovatel sděluje, že pokud by byl informován, že mu bude (v rozporu s běžným postupem zadavatele v jeho dalších zadávacích řízeních) umožněno doložit část kvalifikace až po několika měsících od skončení lhůty pro podání nabídek, mohl rovněž využít poddodavatele prokazující část kvalifikace mimo území EU a snížit tak svou nabídkovou cenu pod úroveň vybraného dodavatele.

46.         Ke stanovisku zadavatele k bodu III. návrhu (sporná obchodní podmínka) navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že pokud zadavatel nedefinoval pojem organizace v zadávacích podmínkách, nemůže se následně dovolávat toho, že měli dodavatelé tento pojem chápat odlišným způsobem, nežli je v oboru jejich činnosti obvyklé. Ohledně zadavatelem tvrzené kontroly poskytování služeb má navrhovatel za to, že ani řádné provádění kontroly kvality práce vybraného dodavatele nezbavuje zadavatele povinnosti dle § 39 odst. 4 zákona v zadávacím řízení (tj. ne po jeho skončení) posoudit splnění každé jednotlivé podmínky účasti, vč. podmínek obchodního charakteru. Navrhovatel zdůrazňuje, že nebrojí proti samotnému stanovení podmínky dle čl. 4 odst. 10 přílohy č. 1 návrhu smlouvy, ale výhradně proti tomu, že zadavatel chybně posoudil splnění předmětné podmínky ze strany vybraného dodavatele.

47.         Ke stanovisku zadavatele k bodu IV. návrhu (nesplnění požadavku na organizaci provádějící servis ve spojení s plněním hodnotících kritérií) navrhovatel opětovně tvrdí, že vybraný dodavatel nebude v destinaci (letiště Leoše Janáčka v Mošnově) schopen při dodržení platných právních předpisů realizovat činnosti, ke kterým se zavázal ve smlouvě se zadavatelem.

48.         Ke stanovisku zadavatele k bodu V. návrhu (smluvní podmínky) navrhovatel opětovně poukazuje na čestné prohlášení vybraného dodavatele, jež se podle jeho názoru nemůže zakládat na pravdě. V této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS‑05049/2021/162/BVa, kde se Úřad zabýval podobnou situací. Z citovaného rozhodnutí navrhovatel vyvozuje, že postup zadavatele byl nesprávný a nezákonný.

49.         Ke stanovisku zadavatele k bodu VI. námitek/návrhu (reference vybraného dodavatele) navrhovatel uvádí, že zadavatel rezignoval na ověření poskytnutých referencí (dle navrhovatele přitom postačovalo požádat vybraného dodavatele o předložení imatrikulačních čísel letounů), ačkoliv tyto byly navrhovatelem kvalifikovaně zpochybněny, čímž zadavatel porušil své povinnosti dle zákona.

50.         Ke stanovisku zadavatele k bodu VII. námitek/návrhu (zamezení přístupu nepovolaných osob k a do letounu) navrhovatel sděluje, že splnění této podmínky dle čl. 9.1 přílohy č. 1 návrhu smlouvy nebylo ze strany vybraného dodavatele doloženo. Zadavatel měl povinnost po vybraném dodavateli požadovat prokázání předmětné podmínky účasti jiným způsobem, což neučinil a tím opět porušil své povinnosti dle § 39 odst. 4 zákona.

51.         Vyjádření zadavatele k návrhu je podle navrhovatele pouze souborem účelových tvrzení, které zcela pomíjejí text zadávacích podmínek a zákona.

52.         K vyjádření vybraného dodavatele navrhovatel uvádí, že argumentace vybraného dodavatele ve vztahu k textu návrhu je velice podobná argumentaci zadavatele. Jeho vyjádření ke změně statutárního orgánu však opomíjí skutečnost, že ze strany vybraného dodavatele nebylo prokázáno splnění základní způsobilosti, neboť skutečnost, že vybraný dodavatel kvalifikaci kontinuálně splňoval, se zakládá výhradně na posouzení kvalifikace ze strany samotného vybraného dodavatele, který však není oprávněn takové posouzení vůbec provádět. Navrhovatel je tedy i nadále přesvědčen, že vybraný dodavatel měl být v důsledku nedoložení změn kvalifikace ze zadávacího řízení vyloučen. Ohledně údajně nepřiměřené lhůty k doplnění podkladů má navrhovatel za to, že tento postup zadavatele směřoval k tomu, aby tento účastník řízení mohl využít levnějšího poddodavatele, tj. možnosti, kterou ostatní dodavatelé neměli, což je porušením zásady rovného zacházení. Z vyjádření vybraného dodavatele navíc nevyplývá, proč nebyl schopen doklady předložit již v nabídce. Takový postup vybraného dodavatele považuje navrhovatel za rozporný se zásadami poctivé hospodářské soutěže. Zadavatel podle navrhovatele svým extrémně nepřiměřeným postupem umožnil využití poddodavatele, který prokazuje část své kvalifikace mimo území EU, zatímco ostatní účastníci řízení, kteří museli kalkulovat s původně stanovenými termíny, takovou možnost neměli a jejich nabídkové ceny jsou tak přirozeně vyšší.

53.         V závěru svého vyjádření žádá navrhovatel, aby Úřad rozhodl podle jeho návrhu, neboť z vyjádření zadavatele a vybraného dodavatele nejsou zjevné žádné skutečnosti, které by Úřadu umožňovala rozhodnout jinak.

Vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí

54.         Vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 20. 5. 2022 sděluje, že trvá na svých předchozích vyjádřeních a důkazech, které uvedl v rámci svého stanoviska ze dne 7. 4. 2022, a je nadále přesvědčen o nedůvodnosti návrhu navrhovatele a navrhuje jej zamítnout.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

55.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace
o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.      

Relevantní ustanovení zákona

56.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

57.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

58.         Podle § 36 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn stanovit lhůty potřebné k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů.

59.         Podle § 37 odst. 1 zákona může zadavatel podmínky účasti v zadávacím řízení stanovit jako

a)             podmínky kvalifikace,

b)             technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)             obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)             zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

60.         Podle § 39 odst. 4 zákona není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

61.         Podle § 39 odst. 5 zákona zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle § 39 odst. 3 zákona na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám.

62.         Podle § 42 odst. 2 zákona u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

63.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

64.         Podle § 46 odst. 2 zákona nabídka nemůže být po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

65.         Podle § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto zákonem.

66.         Podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona není způsobilým dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

67.         Podle § 74 odst. 2 zákona je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

68.         Podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona.

69.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

70.         Podle § 79 odst. 3 zákona platí, že pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, považují se doby podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) za splněné, pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

71.         Podle § 83 odst. 1 zákona může dodavatel prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a)             doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)             doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)             doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d)             písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

72.         Podle § 84 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; zadavatel však nesmí vyloučit pravidla stanovená v § 82 a 83. Pokud zadavatel nestanovil jinak, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

73.         Podle § 88 zákona odst. 1 zákona, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a)             podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b)             nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c)             nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

74.         Podle § 88 odst. 2 zákona dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

75.         Podle § 105 odst. 2 zákona mohou zadavatelé v případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

76.         Dle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

77.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další zjištěné skutečnosti

78.         V čl. 1., „Vymezení předmětu VZ“, zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že »[p]ředmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064 (dále jen „letouny“), spočívající v zabezpečení:

-                 řízení zachování letové způsobilosti (CAMO);

-                 provádění údržby a oprav letounů, letadlových částí a zařízení, jejich náhradních dílů, pozemního vybavení a kontrolní a měřící techniky (údržba a opravy);

-                 dodávek letadlových částí a zařízení, náhradních dílů, pozemního vybavení, kontrolní a měřící techniky, materiálu pro údržbu a opravy (dodávky zboží);

-                 nájmu letadlových částí a zařízení, náhradních dílů, pozemního vybavení a ostatních prostředků pro údržbu a opravy včetně zkušeben a prostorů (nájem);

-                 školení a výcvik pro technický a létající personál (školení);

-                 aktualizované technické dokumentace, aktualizovaných databází a SW letounů (služby chráněných duševním vlastnictvím),

-                 technické pomoci a ostatních služeb k zabezpečení provozu letounů,

a to v souladu s technickou dokumentací a technologií výrobce letounů A-319CJ (dále jen „servisní podpora“).«.

79.         V čl. 2., „Předběžná tržní konzultace“, zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „v souladu s ustanovením § 33 zákona oslovil v rámci předběžné tržní konzultace k předmětu VZ „Servisní podpora letounů A-319CJ“ 9 možných dodavatelů, z nichž 5 níže uvedených zaslalo své odpovědi. Společnost Lufthansa Technik AG uvedla, že spolupracuje se společností Glomex MS, s.r.o.“. Seznam oslovených společností uvedl zadavatel tamtéž v následující tabulce:

 

80.         Podle bodu 4.2.2. zadávací dokumentace „Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona osvědčením o odborné způsobilosti vztahujícím se k předmětu plnění:

a)             Pro řízení zachování letové způsobilosti letounů musí dodavatel předložit oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organization) v souladu s nařízením EU č. 1321/2014 Part M pro typ A-319 (případně pro řadu A-320).

b)             Pro provádění oprav a údržby letounů musí dodavatel splňovat požadavky EASA pro práci na letecké technice dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 145 pro typ A-319 (případně pro řadu A-320).

c)             Pro provádění školení musí dodavatel předložit platné „Osvědčení organizace k výcviku“ dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 147 pro typ A-319 (případně pro řadu A-320) a musí být oprávněn k vystavování certifikátů o absolvování výcviku uznávaných národní autoritou.

d)             Pro provádění technické pomoci musí dodavatel splňovat požadavky EASA pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací dle nařízení EU č. 748/2012, Part 21 pro typ A-319 (případně pro řadu A-320).

Dodavatel splňuje tato kritéria profesní způsobilosti předložením Osvědčení organizace k požadovaným činnostem dle nařízení EU č. 1321/2014, 748/2012 vydaných oprávněnou autoritou.“.

81.         V bodu 4.3., „Technická kvalifikace“, zadávací dokumentace zadavatel požadoval prokázat splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona „seznamem významných dodávek nebo služeb, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud ze seznamu bude patrné, že dodavatel v posledních 3 letech poskytoval významné služby na zabezpečení servisu, oprav a údržby letecké techniky nebo významné dodávky letecké techniky v celkovém finančním objemu minimálně 80 mil. Kč bez DPH.“.

82.         Podle bodu 7.2. zadávací dokumentace jsou obchodní a smluvní podmínky „podrobně uvedeny ve smlouvě zpracované zadavatelem.“.

83.         V čl. 8. „Podmínky účasti a požadavky zadavatele“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „požaduje, aby dodavatel ve své nabídce doložil schopnost realizace servisní podpory včetně schopnosti uzavření dohod k získání licencí pro používání SW systémů, přístupů na webové rozhraní apod. nutných k provozu letounů, a to příslušnými smlouvami či certifikáty, nebo čestným prohlášením dodavatele.“.

84.         V čl. 15. zadávací dokumentace je stanoveno, že „Nedílnou součástí ZD je:

-                 příloha č. 1 „Návrh smlouvy“, 23+11/38 stran;

-                 příloha č. 2 „Nabídková cena servisní podpory letounů A-319CJ“, 5 stran;

-                 příloha č. 3 „Seznam prací údržby pro A.319CJ MAINTENANCE PROGRAM“, soubor formátu.xls.(104 stran).“.

85.         V čl. III. Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, „SMLOUVY O SERVISNÍ PODPOŘE LETOUNŮ A-319 Č. ………“, (dále jen „návrh smlouvy“) je uvedeno:

„Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ provozovaných Armádou České republika (dále jen „AČR“ nebo „provozovatel“) výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064 (dále jen „letouny“), spočívající v zabezpečení:

1.1. řízení zachování letové způsobilosti (CAMO);

1.2. aktualizované technické dokumentace, aktualizovaných databází a SW letounů (služby chráněných duševním vlastnictvím);

1.3. náhradních dílů prostřednictvím přístupu do externího fondu náhradních dílů (rotující ND);

1.4. údržby a oprav letounů, letadlových částí a zařízení, jejich náhradních dílů, pozemního vybavení a kontrolní a měřící techniky (údržba a opravy);

1.5. letadlových částí a zařízení, náhradních dílů, pozemního vybavení, kontrolní a měřící techniky, ostatního materiálu k provádění údržby a oprav (dále jen „zboží“ nebo „dodávky zboží“);

1.6. nájmu letadlových částí a zařízení, náhradních dílů, pozemního vybavení a ostatních prostředků pro údržbu a opravy včetně zkušeben a prostorů (nájem);

1.7. školení a výcviku pro technický a létající personál (školení);

1.8. technické pomoci a ostatních služeb k zabezpečení provozu letounů;

v souladu s technickou dokumentací, technologií výrobce letounů A-319CJ a technologií oprav výrobce letecké techniky certifikovaného k této činnosti a podmínkami definovanými v této smlouvě (dále jen „servisní podpora“ nebo „jednotlivá servisní podpora“).

Specifikace poskytované servisní podpory, dílčích činností, rozsahu a požadavků na jejich plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Seznam náhradních dílů poskytnutých prostřednictvím přístupu do externího fondu náhradních dílů je uveden v příloze č. 2 smlouvy.

2. Závazek objednatele za řádně provedenou servisní podporu zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.

3. Smluvní strany se dohodly na poskytování servisní podpory:

3.1. uvedené v odst. 1.1. a 1.2. tohoto článku smlouvy nepřetržitě, průběžně po celou dobu platnosti smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě (čl. VIII. A. smlouvy) a příloze č. 1 smlouvy;

3.2. uvedené v odst. 1.3. tohoto článku smlouvy nepřetržitě a postupně dílčím plněním, kterým se rozumí provedení servisní podpory na základě písemné výzvy k poskytnutí dílčího plnění servisní podpory, podepsané zástupcem objednatele ve věcech technických uvedeného v čl. I. smlouvy, podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě (čl. VIII. A. smlouvy) a příloze č. 1 smlouvy (dále jen „výzva k plnění“);

3.3. uvedené v odst. 1.4. až 1.8. tohoto článku smlouvy postupně dílčím plněním, kterým se rozumí provedení servisní podpory na základě odsouhlasené písemné objednávky k poskytnutí dílčího plnění servisní podpory, podepsané zaměstnancem objednatele pověřeným jednáním ve věci poskytování dílčího plnění uvedeného v čl. I. smlouvy, kterým je Velitel VÚ 8407 (dále jen „Velitel útvaru“), podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 smlouvy v rozsahu a termínech schválených oběma smluvními stranami, po celou dobu platnosti smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě (čl. VIII. B. smlouvy) a příloze č. 1 smlouvy (dále jen „objednávka“);

(dále jen „dílčí plnění servisní podpory“).“.

86.         V bodu 10. čl. XV. návrhu smlouvy je uvedeno: „Poskytovatel prohlašuje, že má platné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění předmětu této smlouvy, zejména osvědčení k požadovaným činnostem pro letouny A-319 podle (EASA, FAA) Part M, Part 145 Part 147. V případě pořizování služeb u poddodavatelů je má tento poddodavatel.“. Dle bodu 5. článku XVIII. návrhu smlouvy je nedílnou součástí smlouvy mimo jiné příloha č. 1 „Specifikace servisní podpory letounů A-319CJ“.

87.         V bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy, „Specifikace servisní podpory letounů A-319CJ“, (dále jen „příloha č. 1 návrhu smlouvy“) je uvedeno, že Opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení provádět v organizaci oprávněné dle nařízení EU 1321/2014, Part 145 pro typ A-319CJ (případně pro řadu A-320) a splňující požadavky EASA pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací dle nařízení EU 748/2012, Part 21 pro typ A-319 (případně pro řadu A-320).“.

88.         V „PROTOKOLU O 3. JEDNÁNÍ KOMISE“ ze dne 20. 7. 2021 komise konstatovala, že „Účastník zadávacího řízení JOB AIR Technic a.s., který byl znovu vyzván k objasnění nabídky, předložil objasnění údajů týkajících se stanovené délky provádění některých typů plánované údržby letounů, a dále předložil upravenou přílohu č. 2 ZD Nabídková cena dílčích činností servisní podpory letounů a přílohu č. 10 smlouvy Ceník servisní podpory letounuA-319CJ, a to za dodržení ustanovení § 46 odst. 3 zákona, tzn. že objasněním nebyla dotčena celková nabídková cena za VZ v Kč bez DPH. Účastník vysvětlil stanovenou délku údržby a upravil v předložených přílohách dotčené údaje. Komise konstatovala, že objasnění nabídky akceptuje a považuje ho za dostatečné.“.

89.         Zadavatel dne 26. 7. 2021 rozhodl o výběru dodavatele, tj. vybraného dodavatele. Výběr dodavatele zadavatel oznámil účastníkům zadávacího řízení oznámením o výběru dodavatele ze dne 16. 9. 2021, kdy přílohou předmětného oznámení učinil ve smyslu § 123 písm. a) zákona zprávu o hodnocení nabídek. Součástí oznámení o výběru dodavatele ze dne 16. 9. 2021 byl rovněž výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele podle § 123 písm. b) zákona, kde zadavatel ve vztahu k prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele uvedl:

2. Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění technické kvalifikace:

-                 Seznam významných dodávek nebo služeb podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

 

(konec citace).

90.         Dne 4. 11. 2021 zadavatel zrušil oznámení o výběru dodavatele, přičemž v dokumentu „ZRUŠENÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE“ uvedl, že tak učinil z důvodu, že oznámení o výběru dodavatele „neobsahovalo veškeré údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace, zejména veškeré referenční služby, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona.“. Dne 29. 11. 2021 pak zadavatel zrušil i rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 26. 7. 2021.

91.         V dokumentu „Žádost o doplnění dokladů“ ze dne 30. 11. 2021 je mj. uvedeno:

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona (…) Vás žádám o doplnění chybějících dokladů a údajů na veřejnou zakázku (…) Chybějící doklady (…) doručte prostřednictvím Národního elektronického nástroje (…) nejpozději do 14:00 hodin dne 14. prosince 2021.“.

92.         V dokumentu »Žádost o prodloužení lhůty pro doplnění dokladů ve věci veřejné zakázky „Servisní podpora letounů A-319CJ“« ze dne 8. 12. 2021 je mj. uvedeno:

Dne 30. listopadu 2021 byla společnosti JOB AIR Technic a.s. (…) doručena Žádost o doplnění dokladů (…) dle které je požadováno, aby účastník doplnil výpis z evidence Rejstříku trestů člena statutárního orgánu účastníka – společnosti TC INTER - INFORMATICS a.s., a to do 14. prosince 2021 do 14.00 hodin. Účastník si v dané věci nejprve dovoluje uvést, že všichni dotčení členové statutárních orgánů splňují podmínku bezúhonnosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona (…), a to jak ve vztahu k zemi svého bydliště, tak ve vztahu k České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že dotčení členové statutárního orgánu poddodavatele jsou cizími státními příslušníky a pobývají v zahraničí (v Indii a ve Velké Británii), a rovněž s ohledem na současná restriktivní opatření související s pandemií onemocnění Covid-19, v jejichž důsledku je omezen provoz úřadů, ztíženy podmínky cestování, poskytování doručovacích služeb atp., je získání požadovaných dokladů velmi administrativně a časově náročné. Ačkoli účastník vynakládá maximální možné úsilí pro předložení požadovaných dokladů ve stanovené lhůtě, její dodržení se z uvedených důvodů nejeví jako možné. V návaznosti na uvedené si účastník v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona tímto dovoluje požádat o prodloužení lhůty pro doplnění požadovaných dokladů, a to alespoň o 20 dnů. (…). “.

93.         V dokumentu „Prodloužení lhůty“ ze dne 9. 12. 2021 je mj. uvedeno:

(…) Chybějící doklady doručte prostřednictvím Národního elektronického nástroje (…) nejpozději do 14:00 hodin dne 3. ledna 2022.“.

94.         V dokumentu »Žádost o prodloužení lhůty pro doplnění dokladů ve věci veřejné zakázky „Servisní podpora letounů A-319CJ“« ze dne 29. 12. 2021 je mj. uvedeno:

„Na základě Prodloužení lhůty čj. MO 369937/2021-1350 ze dne 9. prosince 2021 byla lhůta pro doplnění požadovaných dokladů stanovena do 3. ledna 2022, do 14.00 hodin. Účastník danou věc nadále aktivně řeší a vyvíjí veškeré možné úsilí, nicméně získání požadovaných dokladů je po administrativní stránce velice komplikované a vyžaduje značný časový prostor. Skutečnost, že dotčení členové statutárního orgánu poddodavatele, ve vztahu k nimž je vyžadováno doplnit výpisy z evidence Rejstříku trestů, jsou cizími státními příslušníky a pobývají v zahraničí (v Indii a ve Velké Británii), postup získání požadovaných dokladů značným způsobem ztěžuje a prodlužuje. Důvodem jsou jak restriktivní opatření přijatá v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, která způsobují průtahy v celém procesu, tak skutečnost, že k vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů cizincům se podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, váží speciální postupy a podmínky, s nimiž se pojí dlouhé lhůty pro vyřízení, u státních příslušníků Spojeného království se, stejně jako v případě občanů členských státu Evropské unie, uplatňuje dožádání ve smyslu § 16g uvedeného zákona, přičemž takový proces dosahuje délky až 25 pracovních dnů (http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=5757&d=323153).. (…). V souvislosti s uvedeným si tímto účastník v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona dovoluje požádat o prodloužení lhůty pro doplnění požadovaných dokladů, a to alespoň o dalších 25 dnů. (…).“.

95.         V dokumentu »Prodloužení lhůty pro doplnění dokladů nabídky na veřejnou zakázku „Servisní podpora letounů A-319CJ“« “ ze dne 29. 12. 2021 je mj. uvedeno:

(…) Požadované doklady doručte prostřednictvím Národního elektronického nástroje (…) nejpozději do 14:00 hodin dne 28. ledna 2022.“.

96.         Dne 9. 2. 2022 zadavatel opětovně rozhodl o výběru dodavatele a téhož dne zadavatel zaslal účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele. Přílohou oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 2. 2022 je zpráva o hodnocení nabídek z téhož dne a součástí oznámení o výběru je následující výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

-                 Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 5.5.2021 ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona.

-                 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob:

 • Richard Panc, výpis ze dne 21.5.2021;
 • Aleš Kvídera, výpis ze dne 27.4.2021;
 • Vladimír Stulančák ze dne 29.11.2021.

-                 Výpis z registru trestů Generální prokuratury Slovenské republiky, Vladimír Stulančák ze dne 24.4.2021.

-                 (…)

-                 Osvědčení organizace údržby č. CZ.145.0054 dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 145 pro AIRBUS A-319 a další.

-                 Osvědčení a oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby č. CZ.147.0016 a č. CZ.147.0022 dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 147 pro AIRBUS A-319 a další.

-                 Osvědčení organizace k řízení zachování letové způsobilosti č. CZ.CAMO.0003 v souladu s nařízením EU č. 1321/2014 Part CAMO pro AIRBUS A-319 a další.

-                 Osvědčení o schválení organizace dle nařízení EU č. 748/2012, Part 21.

-                 Seznam významných dodávek nebo služeb k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Dodavatel prokazoval splnění části profesní kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, která předložila rovněž doklady dle ust. § 83 odst. 1 písm. a) až d) zákona:

a) ABS Jets, a.s., K letišti 549, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

 • (…)
 • Osvědčení organizace k řízení zachování letové způsobilosti č. CZ.CAMO.0003 v souladu s nařízením EU č. 1321/2014 Part CAMO pro AIRBUS A-319 a další.
 • (…)

b) Czech Aviation Training Centre, K letišti 934, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

 • (…)
 • Osvědčení a oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby č. CZ.147.0022 dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 147 pro AIRBUS A-319 a další.
 • Osvědčení a oprávnění organizace pro výcvik Part ORA, FCL č.CZ/ATO-004.
 • (…)

c) TC INTER-INFORMATICS a.s., Kolčavka75/3, 190 00 Praha 9 - Libeň

 • Písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona – Písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky „Servisní podpora letounů A-319“, a to v rozsahu v jakém za dodavatele prokázal profesní způsobilost, tedy podpora technické pomoci v rámci splnění požadavků EASA pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací dle nařízení EU č. 748/2012, Part 21.
 • (…)
 • Osvědčení o schválení organizace EASA.21J.361 dle nařízení EU č. 748/2012, Part 21
 • (…)
 • Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob,

o     Karel Kollert, ze dne 29.4.2021;

o     Belavadi Krishna Rao Sathisha ze dne 22.1.2022;

o     Venkateswara Rao Gajjala ze dne 12.1.2022.

 • (…)
 • Základní osvědčení osoby Belavadi Krishna Rao Sathisha vydané službou pro rejstřík trestů a zákazů činnosti Spojeného království dne 3.2.2021.
 • Osvědčení o policejním ověření osoby Venkateswara Rao Gajjala, Indická republika, ze dne 3.6.2021.
 • (…)

2. Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění technické kvalifikace:

-                 Seznam významných dodávek nebo služeb podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

 

           

(konec citace).

97.         V úplném výpisu z obchodního rejstříku vybraného dodavatele[1] ze dne 9. 5. 2022 je mj. uvedeno:

„předseda představenstva:

VLADIMÍR STULANČÁK, (…)

Den vzniku funkce: 1. ledna 2020

Den vzniku členství: 1. ledna 2020

zapsáno 21. února 2020

člen představenstva:

Ing. ALEŠ KVÍDERA, (…)

Den vzniku členství: 6. dubna 2018

Den zániku členství: 31. prosince 2021

zapsáno 11. června 2018

vymazáno 31. ledna 2022

člen představenstva:

Ing. RICHARD PANC, (…)

Den vzniku členství: 1. října 2019

zapsáno 7. listopadu 2019

člen představenstva:

LENKA VITÁSKOVÁ, (…)

Den vzniku členství: 1. ledna 2022

zapsáno 31. ledna 2022“.

98.         V prezentaci zadavatele „Servisní podpora letounů A-319CJ“ ze dne 9. 9. 2021, která byla součástí dokumentace o zadávacím řízení poskytnuté zadavatelem Úřadu, je uvedeno:

Předpokládaná hodnota VZ 1 395 mil. Kč bez DPH byla stanovena na základě plánovaného náletu a výhledu plánované údržby v letech, a dále na základě čerpání finančních prostředků na zabezpečení provozu letounů A-319CJ v uplynulých letech.

(…)

Nabídková cena vybraného účastníka stanovená pro účely hodnocení nabídek je 299 981 144,00 Kč bez DPH.

Plánované finanční prostředky v jednotlivých letech:

 

(…)

Nabídková cena zahrnuje jen část dílčích činností servisní podpory stanovených pro účely hodnocení nabídek, jedná se o nepřetržitě poskytovanou a plánovanou servisní podporu (řízení zachování letové způsobilosti, přístup a poskytování náhradních dílů z externího fondu ND a aktualizace technické dokumentace, databází a SW letounů, plánovanou údržbu, specifické úkony údržby, plánované školení a výcvik personálu a cenu práce mechanika, avionika, Engineeringu v předpokládaném rozsahu).

NC nezahrnuje veškerou servisní podporu, která bude na základě smlouvy prováděna. Nezahrnuje neplánovanou servisní podporu (veškeré opravy, neplánovanou údržbu, dodávky ND mimo externí fond, pozemního vybavení, kontrolní a měřící techniky, ostatního materiálu k provádění údržby a oprav, nájem letadlových částí a zařízení, náhradních dílů, pozemního vybavení a ostatních prostředků pro údržbu a opravy včetně zkušeben a prostorů, technická pomoc a ostatních služby k zabezpečení provozu letounů). 

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena s ohledem na stávající smlouvu uzavřenou 23.9.2016 s dodavatelem GLOMEX MS, s.r.o. a vzrůstající vývoj cen v leteckém průmyslu.

Plnění dle stávající smlouvy platné do 31.12.2021:

2016 (3 měsíce) 6,22 mil. Kč, 2017 175, 9 mil. Kč, 2018 - 81,5mil. Kč, 2019 309,75 mil. Kč, 2020 79,37 mil. Kč, 2021 (plánováno) 127 mil. Kč

Celkem 779,82 mil. Kč (průměrně čerpáno 155 mil. Kč/rok, cca 13 mil. Kč/měsíc).“.

K výroku tohoto rozhodnutí   

K povinnosti ohlásit změnu kvalifikace vybraného dodavatele

99.         Navrhovatel v návrhu upozorňuje mj. na skutečnost, že vybraný dodavatel neoznámil změnu v základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, ke které mělo dojít v průběhu zadávacího řízení výměnou jednoho člena statutárního orgánu. Podle názoru navrhovatele se měl zadavatel dopustit porušení zákona tím, že vybraného dodavatele nevyloučil dle § 88 odst. 2 zákona poté, co vybraný dodavatel řádně neohlásil změnu kvalifikace.

100.     Úřad nejprve v obecné rovině k problematice institutu změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona uvádí, že skutečnost, že účastník zadávacího řízení prokázal splnění stanovené kvalifikace příslušnými doklady či prohlášeními neznamená, že následně nemůže dojít ke změně této již prokázané kvalifikace, resp. skutečností odůvodňujících prokázání splnění kvalifikace. Pokud po předložení kvalifikačních dokladů či prohlášení dojde k relevantní změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je tento účastník povinen v obecné rovině nejprve takovou změnu zadavateli oznámit a následně doložit novými doklady ve lhůtách dle § 88 odst. 1 zákona.

101.     Dle citovaného ustanovení však účastník zadávacího řízení nemusí oznamovat zadavateli jakoukoliv změnu ve své kvalifikaci, ale jen změny, které nenaplňují některou z podmínek [vymezených v § 88 odst. 1 pod písm. a) až c) zákona] pro aplikaci výjimky z povinnosti oznámit změny kvalifikace, tj. takové změny v kvalifikaci, které mohou významně ovlivnit průběh zadávacího řízení tím, že po jejich provedení účastník zadávacího řízení přestane splňovat kritéria kvalifikace nebo dojde k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek, a nebo předmětnou změnou dojde k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Podmínky stanovené v § 88 odst. 1 pod písmeny a) až c) zákona přitom musí být naplněny kumulativně, a i kdyby nebyla splněna byť jen jedna podmínka, výjimka z povinnosti oznámit změny kvalifikace nemůže být aplikována a účastník zadávacího řízení je zadavateli oznámit musí.[2]

102.     Z obsahu oznámení o výběru dodavatele ze dne 9. 2. 2022 vyplývá, že vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost doložením výpisu evidence rejstříku fyzických osob: Richard Panc, Aleš Kvídera a Vladimír Stulančák. Z úplného výpisu obchodního rejstříku vybraného dodavatele vyplývá, že ke dni oznámení o výběru vybraného dodavatele (9. 2. 2022) byl statutární orgán vybraného dodavatele tvořen předsedou představenstva Vladimírem Stulančákem, a členy představenstva Ing. Richardem Pancem a Lenkou Vitáskovou. Z obsahu předmětného výpisu je dále zřejmé, že členství statutárního orgánu – člena představenstva Ing. Aleše Kvídery zaniklo dne 31. 12. 2021 a v obchodním rejstříku bylo vymazáno dne 31. 1. 2022. Následně byl ke dni 31. 1. 2022 zapsán vznik členství v představenstvu vybraného dodavatele pro Lenku Vitáskovou. Lze tedy konstatovat, že po podání nabídek a současně před oznámením výběru dodavatele byl nahrazen jeden člen statutárního orgánu vybraného dodavatele novým členem.

103.     Podle vyjádření navrhovatele vybraný dodavatel zadavatele o výše uvedené skutečnosti (že v rámci jeho představenstva došlo ke změně jednoho člena) neinformoval, přičemž zadavatel ani vybraný dodavatel uvedenou skutečnost nerozporují a ani dokumentace o zadávacím řízení neobsahuje žádný dokument, podle jehož obsahu by bylo možné tvrdit opak.

104.     V daném případě je tedy nutné posoudit, zda byl vybraný dodavatel povinen předmětnou změnu základní způsobilosti zadavateli oznámit ve lhůtě podle § 88 odst. 1 zákona, tj. zda v návaznosti na uvedenou změnu základní způsobilosti vybraného dodavatele mohlo dojít k významnému vlivu na průběh zadávacího řízení.

105.     Nejprve Úřad uvádí, že v šetřené veřejné zakázce nebyla stanovena kritéria ke snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek, a nemohlo tedy výše uvedenou změnou kvalifikace vybraného dodavatele dojít k jejich ovlivnění ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b) zákona. Zároveň nedošlo ani k ovlivnění kritérií hodnocení ve smyslu § 88 odst. 1 písm. c) zákona, neboť jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, a nadto základní kvalifikace ani z povahy věci nemůže být předmětem hodnocení. Zbývá tedy posoudit, zda dotčená změna kvalifikace vybraného dodavatele naplňuje i zbývající podmínku stanovenou v § 88 odst. 1 písm. a) zákona.

106.     Podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona účastník zadávacího řízení nemusí oznamovat zadavateli takovou změnu, při které jsou i nadále splněny všechny podmínky kvalifikace. S ohledem na obsah uvedeného zákonného ustanovení by vybraný dodavatel v šetřeném případě nemusel hlásit změny všech skutečností uvedených v dokladech sloužících k prokázání splnění kvalifikace, ale pouze ty, při jejichž změně by nadále kvalifikaci nesplňoval. V prověřovaném případě by tedy byl vybraný dodavatel povinen ve lhůtě podle § 88 odst. 1 zákona oznámit změnu v základní způsobilosti pouze v případě, pokud by jeho nový člen statutárního orgánu nesplňoval podmínky bezúhonnosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona. V případě, že nový člen statutárního orgánu uvedenou podmínku bezúhonnosti splňuje, povinnost oznámení změny kvalifikace dodavateli nenastává.

107.     Úřad na tomto místě upozorňuje, že navrhovatel v návrhu netvrdí ani neprokazuje skutečnost, že by nový člen statutárního orgánu vybraného dodavatele nesplňoval základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, nýbrž své námitky směřuje pouze k povinnosti doložení splnění základní způsobilosti nového člena statutárního orgánu v návaznosti na uskutečněnou změnu bez dalšího, neboť dovozuje, že v takovém případě (v případě změny člena představenstva) je nutné podmínky základní způsobilosti ze strany vybraného dodavatele považovat za nesplněné. Ze strany navrhovatele tedy není rozporována skutečnost, zda nový člen statutárního orgánu splňuje podmínky základní způsobilosti, ale zda byl vybraný dodavatel povinen po provedené změně členů představenstva zadavateli tuto změnu oznámit a doložit doklad, v tomto případě výpis z Rejstříku trestů, prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona ze strany nového člena představenstva.

108.     Úřad uvádí, že výklad § 88 odst. 1 zákona zastávaný navrhovatelem nelze akceptovat, neboť ze samotného obsahu předmětného ustanovení mj. plyne, že zadavatel není povinen oznamovat změny nevýznamné, tj. takové změny kvalifikace, po kterých kvalifikaci i nadále splňuje. V prověřovaném případě vybraný dodavatel předmětnou změnu zadavateli neoznámil, z čehož lze dovodit, že vybraný dodavatel vyhodnotil, že nový člen představenstva základní způsobilost splňuje. Pokud navrhovatel argumentuje tím, že by daná změna „mohla“ znamenat nesplnění kvalifikace, Úřad s danou argumentací souhlasí, neboť takovou situaci vyloučit nelze, avšak uvedené nic nemění na tom, že podle stávající právní úpravy takovou skutečnost před případným oznámením změny v kvalifikaci musí posoudit samotný dodavatel. Posouzení změny kvalifikace je vždy na každém účastníkovi zadávacího řízení, neboť je to on, kdo má oznamovací povinnost vůči zadavateli. Účastník tedy musí vyhodnotit, zda se jedná o změnu zásadní, kterou je třeba napravit a ohlásit, nebo se naopak jedná o změnu, která nemá na splnění kvalifikace zásadní vliv.

109.     Co se týče argumentace navrhovatele odkazující na rozhodovací praxi Úřadu, je nutno upozornit, že tato je koncipována na základě případů, jež byly Úřadem posuzovány podle předchozí právní úpravy (§ 58 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), která nerozlišovala významné a nevýznamné změny v kvalifikaci, tj. nerozlišovala, zda některou změnu v kvalifikaci dodavatel oznámit nemusí a jinou ano. Navrhovatelem uváděné případy byly posuzovány Úřadem v návaznosti na právní úpravu, podle níž byl dodavatel po každé změně v kvalifikaci povinen prokázat, že ji nadále splňuje (resp. pokud ji z nějakého důvodu přestal splňovat, byl povinen vždy uvedenou skutečnost oznámit a následně doložit nové doklady prokazující splnění kvalifikace). Jak již bylo vysvětleno výše, podle současné právní úpravy není nutné oznamovat změnu v kvalifikaci v každém případě, ale pouze v případech, kdy nejsou naplněny podmínky dle § 88 odst. 1 písm. a) až c) zákona pro uplatnění výjimky z povinnosti změnu kvalifikace ohlásit. Z uvedeného důvodu proto Úřad nepovažuje argumentaci navrhovatele odkazující na rozhodovací praxi Úřadu za přiléhavou.

110.     Výše uvedený závěr týkající se postupu dodavatele při změně kvalifikace dle současné právní úpravy lze podpořit např. výkladem § 88 zákona v komentářové literatuře[3], podle něhož „(…) dané ustanovení nedopadá na nevýznamné změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, v jejichž důsledku nenastává nesplnění kvalifikace. Za takové změny lze např. považovat: (…) nahrazení člena statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, přičemž i nový člen statutárního orgánu splňuje podmínku bezúhonnosti; dodavatel v takovém případě není povinen předkládat výpis z rejstříku trestů nového člena statutárního orgánu.“. Je tedy zřejmé, že právě např. prosté změny v představenstvu dodavatele nemusí zakládat povinnost dodavatele oznamovat danou skutečnost zadavateli podle § 88 odst. 1 zákona, jak se také stalo v nyní prověřovaném případě.

111.     Úřad tak k této části návrhu uzavírá, že zadavatel neporušil § 88 odst. 2 zákona, když nevyloučil vybraného dodavatele pro zmeškání lhůty k oznámení, resp. doložení změny v základní způsobilosti, neboť se nejednalo o takovou změnu, která by musela být zadavateli oznamována a doložena.

K prodloužení lhůty pro objasnění nabídky vybraného dodavatele

112.     Navrhovatel v návrhu upozorňuje mj. na skutečnost, že zadavatel poskytl vybranému dodavateli nepřiměřeně dlouhou lhůtu k doložení dokladů určených k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, když vybranému dodavateli stanovil na jeho žádost lhůtu v délce cca 2 měsíců. Podle názoru navrhovatele zadavatel uvedeným postupem porušil zásadu rovného zacházení a přiměřenosti, neboť jednomu z dodavatelů umožnil prokázat kvalifikaci se značným zpožděním.

113.     Ve vztahu ke stanovení lhůt pro objasnění či doplnění požadovaných údajů dle § 46 odst. 1 zákona Úřad v obecné rovině uvádí, že zadavatel je povinen ve své žádosti o objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů stanovit dotazovanému účastníkovi (účastníkům) zadávacího řízení přiměřenou lhůtu k objasnění či doplnění požadovaných údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Přiměřenost lhůty by se měla vždy vztahovat k obsahu a složitosti materie, kterou zadavatel požaduje objasnit či doplnit. Zadavatel je současně oprávněn žádost ve výše uvedeném smyslu činit opakovaně, případně je oprávněn i jím stanovenou lhůtu k objasnění či předložení údajů, dokladů, vzorků nebo modelů prodloužit nebo prominout její zmeškání. Z textace předmětného zákonného ustanovení jednoznačně plyne, že je to výhradně zadavatel, kdo ovlivňuje délku poskytnuté lhůty pro doplnění nabídky, neboť zákon zadavateli umožňuje stanovenou lhůtu opakovaně prodlužovat, případně opakovaně prominout její zmeškání. Pokud je tedy zadavatel ochoten „počkat si“ na doložení požadovaných dokladů, nelze takovou dobu poskytnutou dodavateli k objasnění nabídky či k doplnění dokladů považovat za nepřiměřeně dlouhou, neboť jak již bylo uvedeno výše, pouze zadavatel může stanovit mantinely, v nichž je pro něj přijatelné počkat na doručení požadovaných dokladů.

114.     Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, v prověřovaném případě zadavatel žádostí ze dne 30. 11. 2021 požádal vybraného dodavatele postupem podle § 46 odst. 1 zákona o doplnění nabídky o některé chybějící doklady prokazující kvalifikaci a stanovil k provedení uvedeného úkonu lhůtu 14 dnů (do 14. 12. 2021). Na základě žádostí vybraného dodavatele zadavatel následně prodloužil stanovenou lhůtu nejprve o 20 dnů (do 3. 1. 2022) a následně o 25 dnů (do 28. 1. 2022).

115.     Vzhledem k tomu, že zadavatel v daném případě kladně reagoval na žádosti vybraného dodavatele, lze konstatovat, že zadavatel byl ochoten na požadované doklady počkat až dalších 45 dnů. V tomto případě se jednalo výhradně o rozhodnutí zadavatele, které je v intencích § 46 odst. 1 zákona vždy aprobováno, neboť zákon zadavatelům stanovuje z hlediska stanovení délky lhůt pouze takovou podmínku, že musí být zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů (§ 36 odst. 5 zákona), což je ostatně obsaženo i ve znění ustanovení § 46 odst. 1 zákona (aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje). Zadavatel by tedy např. neměl trvat na splnění určitého úkonu v nesmyslně krátké době, která dodavateli nedá dostatečný prostor pro zajištění a dodání potřebných dokladů. Pokud se však v prověřovaném případě navrhovateli jeví předmětná délka poskytnuté lhůty pro doložení dokladů jako nepřiměřená, lze uvedenou námitku přijmout jako názor účastníka zadávacího řízení, který však nemůže mít na zákonnost rozhodnutí zadavatele žádný vliv. Takový postup zadavatele nelze proto označit za nezákonný či jakkoliv porušující základní zásady zadávacího řízení.

116.     K názoru navrhovatele, že zadavatel uvedeným postupem porušil zásadu rovného zacházení, Úřad uvádí následující. Základní premisa dodržování zásady rovného zacházení spočívá v tom, že zadavatel nesmí k jednotlivým účastníkům zadávacího řízení přistupovat rozdílně, tj. tak, že by nerovným přístupem některého z účastníků zvýhodnil. V předmětném zadávacím řízení byl ze strany zadavatele vyzván k doplnění nabídky pouze vybraný dodavatel, kterému zadavatel na základě řádně podaných žádostí dvakrát prodloužil původně stanovenou lhůtu k provedení požadovaných úkonů. V daném případě tedy nedošlo k situaci, že by zadavatel jinému účastníku zadávacího řízení neumožnil doložit požadované doklady ve stejně dlouhé lhůtě, a tedy nelze předmětný postup zadavatele označit jako „zvýhodňující“ vybraného dodavatele oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení. Úřad doplňuje, že odkaz navrhovatele na postup zadavatele v zadávacím řízení „Malý dopravní letoun – nákup“, je nepřípadný, neboť k porušení zásady rovného přístupu zadavatelem může dojít jen v rámci totožného zadávacího řízení, kde probíhá soutěž o konkrétní plnění, a nikoliv napříč různými veřejnými zakázkami.

117.     Úřad proto v postupu zadavatele při prodloužení lhůty k objasnění nabídky vybraného dodavatele spočívajícím v doplnění dokladů k prokázání trestní bezúhonnosti členů statutárního orgánu poddodavatele neshledal porušení zákona.

K požadavku na předložení certifikátů typu „Part 145“ a „Part 21“

118.     Stěžejní námitku svého návrhu navrhovatel opírá o text bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy, kde je uvedeno, že „Opravy aúdržbu letounů, letadlových částí a zařízení provádět v organizaci oprávněné dle nařízení EU 1321/2014, Part 145 pro typ A-319CJ (případně pro řadu A-320) a splňující požadavky EASA pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací dle nařízení EU 748/2012, Part 21 pro typ A-319 (případně pro řadu A-320).“ (zvýraznění textu provedeno Úřadem, pozn. Úřadu).

119.     Navrhovatel ze znění bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy usuzuje, že opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení je oprávněna provádět výhradně organizace, která disponuje jak oprávněním typu Part 145, tak i současně oprávněním typu Part 21, přičemž tato zadávací podmínka dle navrhovatele neumožňuje, aby např. jedním typem oprávněním disponoval sám vybraný dodavatel a druhým typem oprávnění jeho poddodavatel, jako tomu bylo v šetřeném případě, kde vybraný dodavatel k prokázání profesní kvalifikace předložil „Osvědčení organizace údržby č. CZ.145.0054 dle nařízení EU č. 1321/2014 Part 145 pro AIRBUS A-319 a další“ a druhý typ oprávnění prokázal prostřednictvím poddodavatele TC INTER‑INFORMATICS a.s., Kolčavka 75/3, 190 00 Praha 9 ‑ Libeň, (dále jen „TC INTER‑INFORMATICS a.s.“), který předložil „Osvědčení o schválení organizace EASA.21J.361 dle nařízení EU č. 748/2012, Part 21“ (podrobně viz bod 96. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel se domnívá, že pod pojmem „organizace“ užitým zadavatelem v bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy se v oblasti civilního letectví vždy rozumí „fyzická osoba, právnická osoba nebo část právnické osoby“. Navrhovatel zdůrazňuje, že nebrojí proti samotnému stanovení podmínky dle čl. 4 odst. 10 přílohy č. 1 návrhu smlouvy, ale výhradně proti tomu, že zadavatel chybně posoudil splnění předmětné podmínky ze strany vybraného dodavatele.

120.     Zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 9. 3. 2022 a ve vyjádření k návrhu uvedl, že zadávací podmínky v předmětném zadávacím řízení stanovil tak, aby zajistil co možná nejširší účast potenciálních dodavatelů, a dále, že ze zadávacích podmínek nevyplývá, že by zadavatel ve smyslu § 105 odst. 2 zákona omezil plnění některých významných činností pouze na vybraného dodavatele. Zadavatel dodal, že jednotlivé zadávací podmínky nelze vykládat izolovaně, ale vždy v celém jejich kontextu, přičemž znění zadávací dokumentace ani samotné smlouvy nikterak nevylučuje, aby vybraný dodavatel disponoval oprávněním typu Part 21 prostřednictvím svého poddodavatele. Zadavatel dále objasňuje, že organizací se dle čl. 4 odst. 10 přílohy č. 1 návrhu smlouvy v tomto případě rozumí vybraný dodavatel potažmo poskytovatel (včetně jeho poddodavatelů), se kterým bude smlouva uzavřena, nikoliv organizace ve smyslu civilního letectví, jak v podaném návrhu uvádí navrhovatel. K tvrzené nejednoznačnosti bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy zadavatel odkazuje na rozsudek Nejvyššího správní soudu č. j. Afs 42/2012-51 ze dne 17. 10. 2012, dle kterého „nejednoznačnost pravidla nelze samozřejmě bez dalšího dovozovat jen z toho, že žalobkyně pravidlo pochopila jinak.“.

121.     Úřad primárně podotýká, že si je vědom, že obsahem předmětné námitky navrhovatele není posouzení kvalifikace vybraného dodavatele zadavatelem, nýbrž údajné chybné posouzení podmínek účasti, a to konkrétně obchodních a smluvních podmínek dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona zadavatelem. Úřad však pro posouzení právě řečeného předně odkazuje i na § 83 odst. 1 zákona, jenž dodavatele opravňuje k prokázání určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Zadavatel pak může podle § 84 zákona v zadávací dokumentaci stanovit bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob. Ani v takovém případě však zadavatel však nesmí vyloučit možnost prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona. Pokud zadavatel svého oprávnění stanovit odlišná pravidla pro prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nevyužije, podle § 84 zákona platí, že dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně. Dle komentářové literatury[4] to znamená, že pokud zadavatel například požaduje tři referenční zakázky, každou z těchto referenčních zakázek může prokázat i jiný z dodavatelů předkládajících společnou nabídku nebo jejich poddodavatel. Jako příklad stanovení odlišných pravidel je tamtéž uveden případ, kdy zadavatel stanoví, že všechny tři požadované referenční zakázky musí prokázat jedna osoba, neboť jen tak lze prokázat její dostatečnou zkušenost s realizací zakázek odpovídajících předmětu veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené je tedy v šetřeném případě předmětem posouzení otázka, zda ze zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to včetně smluvních podmínek, vyplývá požadavek, aby oprávněními typu Part 145 a Part 21 disponovala jedna a tatáž osoba (dodavatel podávající společnou nabídku nebo poddodavatel), resp. posouzení sporné otázky, zda zadavatel stanovil v kontextu svých požadavků odlišná pravidla pro prokázání profesní kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

122.     Úřad nejprve uvádí, že pokud by posuzoval význam bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy samostatně, tj. bez návaznosti na ostatní zadávací podmínky, jak to činí navrhovatel, nelze ani z pouhého jazykového výkladu jednoznačně dovodit, že by dotčené ustanovení přílohy č. 1 návrhu smlouvy vyžadovalo, aby byly opravy a údržbu letounů, letadlových částí a zařízení prováděny výhradně v jedné organizaci disponující současně oběma typy oprávnění, neboť v textu není výslovně uvedeno, že se musí jednat, o „jeden“ subjekt „současně“ či „zároveň“ splňující požadavky EASA dle nařízení EU 748/2012, Part 21.

123.     Dále Úřad připomíná, že smluvní, resp. obchodní podmínky, stejně jako všechny ostatní zadávací podmínky, nelze posuzovat izolovaně, jak činí navrhovatel, ale v kontextu všech požadavků zadavatele a informací uvedených v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech obsahujících vymezení poptávaného předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky (k tomu viz rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0342/2018/VZ-18305/2019/513/EPi ze dne 1. 7. 2019 potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0128/2019/VZ-26007/2019/321/ZSř/JSu ze dne 24. 9. 2019). Úřad proto přistoupil při výkladu předmětné smluvní podmínky k posouzení úmyslu zadavatele, a to v kontextu i dalších požadavků zadavatele, zejm. požadavků na prokázání kvalifikace.

124.     V tomto ohledu Úřad shodně se zadavatelem konstatuje, že ze žádného bodu zadávací dokumentace (a to zejména požadavků na prokázání kvalifikace) či návrhu smlouvy včetně všech příloh nevyplývá, že zadavatel měl v úmyslu požadovat, aby byl předmět veřejné zakázky plněn jednou osobou, která disponuje oběma typy oprávnění (tj. Part 145 a Part 21). Zadávací podmínky neobsahují ani omezení ve vztahu k poddodavatelům ve smyslu § 150 odst. 2 zákona, dle kterého může zadavatel požadovat, aby určité významné činnosti byly plněny přímo vybraným dodavatelem, tj. zadavatel může vyloučit plnění těchto činností poddodavatelem, což se však v šetřeném případě nestalo. Zadavatel navíc v bodu 10. čl. XV. návrhu smlouvy výslovně požadoval, aby vybraný dodavatelprohlásil, že má platné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění předmětu této smlouvy, a v případě pořizování služeb u poddodavatelů, aby je měl tento poddodavatel. Úřad je tedy toho názoru, že zadavatel v šetřeném případě odlišná pravidla pro prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nestanovil, a proto se zde uplatní obecná zákonná úprava dle § 84 zákona, tj. že dodavatel a jiné osoby (podávající společnou nabídku nebo poddodavatelé) prokazují kvalifikaci společně. Ostatně rovněž zadavatel v rozhodnutí o námitkách a v návrhu potvrdil, že neměl v úmyslu vyloučit možnost, aby vybraný dodavatel disponoval oprávněním typu Part 145 prostřednictvím jednoho poddodavatele a oprávněním typu Part 21 prostřednictvím jiného poddodavatele. Pokud tedy byl vybraný dodavatel v šetřeném případě oprávněn prokázat jednotlivé požadavky zadavatele na profesní kvalifikaci prostřednictvím více různých osob, pak se v tomto kontextu výklad bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy zastávaný navrhovatelem jeví jako nelogický.

125.     Úřad dále považuje za podstatné zdůraznit, že navrhovatel v námitkách ani v návrhu netvrdí, že plnění předmětu veřejné zakázky by nebylo technicky či logisticky možné provádět dvěma různými subjekty, z nichž jeden disponuje oprávněním typu Part 145 a druhý oprávněním typu Part 21. V návrhu navrhovatel pouze namítá, že činnosti realizované na základě oprávnění typu Part 21 je možné realizovat pouze v provozovně subjektu, který tímto oprávněním disponuje. Zadavatel k tomu v rozhodnutí o námitkách a ve vyjádření k návrhu upřesnil, že oprávnění typu Part 145 se vztahuje k provádění všech typů údržby letecké techniky, přičemž oprávnění typu Part 21 se vztahuje toliko k realizaci změn na letecké technice a s tím úzce spojenými úkony. Z výše uvedeného tedy dle zadavatele vyplývá, že skutečnost, že vybraný dodavatel disponuje oprávněním Part 21 pro realizaci změn na letecké technice prostřednictvím svého poddodavatele, nikterak nevylučuje, aby byla údržba letecké techniky fyzicky prováděna v servisním středisku vybraného dodavatele.

126.     K argumentaci navrhovatele, že pojem „organizace“ užitý v bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy je nutné vykládat ve smyslu, v jakém se používá „v oblasti civilního letectví“, musí Úřad opětovně konstatovat, že zadávací podmínky neobsahují žádnou zmínku (upřesnění či definici) o tom, že by se tento obecný pojem měl vykládat tak, jak naznačuje navrhovatel. Navrhovatel v této souvislosti dodává, že pokud by bylo možné připustit výklad pojmu „organizace“ podaný zadavatelem, nastala by zjevně situace, kdy by zadávací dokumentace připouštěla dva rozdílné výklady, přičemž dle již konstantní rozhodovací praxe Úřadu by se na danou situaci nutně uplatnilo pravidlo, že taková interpretační nejistota nemůže jít k tíži navrhovatele. K tvrzené netransparentnosti sporné zadávací podmínky Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 41/2012 ze dne 6. 6. 2013, které uvádí, že: »Za situace, kdy text zadávací dokumentace (...) nevylučuje ani výklad zastávaný žalovaným (a zadavatelem), ani výklad zastávaný žalobcem, není třeba se z pohledu přezkumu postupu žalovaného k některému z obou takových výkladů „za každou cenu“ přiklonit. Podstatné je, že oba tyto výklady objektivně mohou přicházet v úvahu, a tedy že zadávací dokumentace připouští rozdílné výklady – oba racionální, logické a možné, nikoli nevěrohodné a absurdní. Pokud přitom objektivně existuje více možných výkladů (…), pak nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů[5], ale zadavatele samotného (srov. i závěry Nejvyššího správního soudu obsažené v rozsudcích ve věci sp. zn. 2 Afs 86/2008 ze dne 25.3.2009 a ve věci sp. zn. 2 Afs 87/2008 ze dne 26.3.2009).«.

127.     Úřad tak s ohledem na citované závěry rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 41/2012 uzavírá, že i pokud bychom připustili, že u dotčené zadávací podmínky mohly existovat dva rozdílné výklady, přičemž oba tyto výklady jsou racionální a možné (jak bylo řečeno v předchozím bodu odůvodnění tohoto rozhodnutí), nemůže být tato domnělá interpretační nejistota přičítána k tíži žádného z dodavatelů, tj. ani k tíži navrhovatele, a zadavatel musí akceptovat takový výklad zadávacích podmínek, který umožní co nejširší účast dodavatelů schopných plnit předmět veřejné zakázky. V šetřeném případě by to tedy byl takový výklad bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy, který umožní prokázat dispozici oprávněními typu Part 145 a Part 21 dvěma různými subjekty, jako to učinil vybraný dodavatel.

128.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že neshledal jako důvodnou námitku navrhovatele týkající se výkladu zadávací podmínky stanovené bodu 4.10. přílohy č. 1 návrhu smlouvy.

K seznamu významných služeb vybraného dodavatele

129.     Navrhovatel dále namítá, že údaje, které vybraný dodavatel uvedl v seznamu významných služeb, zjevně neodpovídají skutečnosti, když ze samotného finančního rozsahu referenčních zakázek vybraného dodavatele je dle navrhovatele zjevné, že vybraný dodavatel značně nadhodnocuje cenu poskytovaného plnění a do této ceny zahrnuje položky, které neodpovídají vymezení požadované reference uvedené v bodu 4.3. zadávací dokumentace. Dle přesvědčení navrhovatele z informací uvedených v oznámení o výběru dodavatele vyplývá, že vybraný dodavatel buď uvedl do nabídky celkovou cenu jím realizovaných referenčních zakázek pravidelné povahy, nikoliv jen jejich hodnotu v průběhu rozhodného tříletého období, nebo do této hodnoty zahrnul i jiná plnění nežli servis letecké techniky, neboť jím uvedené ceny v oblasti servisu letecké techniky a ve vztahu ke známým kapacitám vybraného dodavatele jsou bezprecedentně vysoké. Dle navrhovatele měl zadavatel prověřit skutečný obsah, rozsah a dobu plnění referenčních zakázek uvedených v nabídce vybraného dodavatele, což však zadavatel neučinil, a to ani na základě pochybností, které sdělil navrhovatel zadavateli v námitkách.

130.     Úřad nejprve v obecné rovině k problematice institutu námitek uvádí, že námitky jsou procesní institut, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje, či je odmítá, a zároveň toto své rozhodnutí odůvodnit, a to v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), tedy tak, aby rozhodnutí zadavatele bylo zpětně přezkoumatelné. Tato povinnost zadavatele, dovoditelná již ze samotných zásad zadávání veřejných zakázek, je pak v § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem na to, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.

131.     V šetřené věci lze odkázat na rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0208/2020/VZ, č. j. ÚOHS-05049/2021/162/BVa ze dne 15. 2. 2021, dle kterého: „Obecně platí, že zadavatel není povinen skutečnosti uvedené v řádných dokladech ověřovat (§ 39 odst. 5 zákona). Nesplnění zadávacích podmínek může zadavatel zjistit i později v průběhu zadávacího řízení, a to jak na základě námitek, tak i na základě jiného zjištění zadavatele. (…) Pokud je nesplnění kvalifikace vybraného dodavatele napadáno v námitkách, musí se s touto otázkou zadavatel vypořádat v rozhodnutí o námitkách, přičemž se musí podrobně a srozumitelně vyjádřit ke všem namítaným skutečnostem. Pokud by tedy zadavatel nevypořádal odůvodněné pochybnosti o kvalifikaci (podložené konkrétními tvrzeními či důkazy)[6], porušil by § 245 odst. 1 zákona. Na základě obecně formulovaných výhrad však zadavatel není povinen věcné splnění kvalifikace stěžovateli prokazovat.“.

132.     Dále je ve výše citovaném rozhodnutí zdůrazněno, že „ne každá námitka je automaticky způsobilá vyvolat pochybnost o splnění podmínek účasti. Za takovou lze označit pouze kvalifikovanou a dostatečně srozumitelně formulovanou námitku, která konkrétně a věcně míří na splnění podmínek účasti. V případě, že by námitky byly formulovány zcela obecným způsobem, pak by je nebylo možné považovat za námitky způsobilé vyvolat pochybnosti o splněnípodmínek účasti.“.

133.     Optikou závěrů uvedených v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu tedy Úřad přistoupil k posouzení námitky navrhovatele týkající se zpochybnění pravdivosti údajů uvedených vybraným dodavatelem v seznamu významných služeb. Úřad se domnívá, že námitky navrhovatele neobsahovaly dostatečně konkrétní a věcné argumenty, které by byly způsobilé vyvolat pochybnosti o splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem. Navrhovatel v námitkách neuvedl žádné skutečnosti či důkazy, které by konkrétně mířily na zpochybnění jednotlivých referenčních plnění, ale pouze obecně zpochybnil finanční rozsah, a to plošně všech referenčních zakázek, když uvedl, že[j]iž ze samotného tvrzeného finančního rozsahu referenčních zakázek uvedených vybraným dodavatelem v jeho nabídce je tak zcela zjevné, že vybraný dodavatel značně nadhodnocuje cenu poskytovaného plnění a do této ceny zahrnuje položky, které neodpovídají vymezení požadované reference uvedené v kapitole 4.3 zadávací dokumentace.“.

134.     Zadavatel pak v rozhodnutí o námitkách reagoval na navrhovatelem vznesené pochybnosti týkající se hodnot referenčních plnění vybraného dodavatele následovně: „Zadavatel má za to, že s ohledem na segment trhu, ve kterém se nacházíme, nejsou nemalé finanční objemy v krátkém časovém období za poskytnutý servis letecké techniky ničím neobvyklým, jak ve svých námitkách nastiňuje stěžovatel. Zadavatel podotýká, že flotily objednatelů uvedených v seznamu referencí (viz letecký dopravce Vueling Airlines S.A., mezinárodní leasingová společnost AerCap či letecký dopravce EASY JET) tvoří několik desítek letadel (viz např. AerCap má v současnosti dle veřejně dostupných údajů v majetku 1.034 letadel), a tudíž je dle kvalifikovaného názoru zadavatele možné v kratším časovém období servis letecké techniky ve vybraným dodavatelem uváděných finančních objemech poskytnout. Zadavatel proto zásadně odmítá tvrzení stěžovatele o tom, že by byli uváděné finanční objemy poskytnutých servisů bezprecedentně vysoké. (…) Zadavateli na základě stěžovatelem doručených námitek nevznikla pochybnost, zda údaje obsažené v čestném prohlášení vybraného dodavatele odpovídají skutečnosti, a tedy mu ani nevyvstal důvod ověřit správnost či pravdivost údajů obsažených ve výše uvedeném čestném prohlášení.“.

135.     Výše citovanou reakci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách považuje Úřad za zcela odpovídající obsahu a míře obecnosti navrhovatelem vznesených námitek, a tudíž vyhovující požadavkům kladeným na obsah rozhodnutí o námitkách v § 245 odst. 1 zákona. Úřad dále přisvědčuje názoru zadavatele, že na základě takto obecně formulovaných námitek, nemusela zadavateli vzniknout pochybnost o pravdivosti údajů uvedených vybraným dodavatelem v seznamu významných služeb a zadavatel nebyl povinen tyto údaje ověřovat postupem podle § 39 odst. 5 zákona.

136.     Ačkoliv Úřad dospěl k závěru, že zadavatel námitky navrhovatele týkající údajně „bezprecedentně vysoké“ výše referenčních plnění vybraného dodavatele vypořádal v rozhodnutí dostatečně, a to zejména s ohledem na jejich vysokou míru obecnosti, dovoluje si poukázat na to, že údaje uváděné navrhovatelem v námitkách a v návrhu týkající se nepoměru referenčního plnění vůči nabídkové ceně vybraného dodavatele neodpovídají skutečnostem zjištěným z dokumentace o zadávacím řízení. K tomu Úřad uvádí následující.

137.     Navrhovatel v návrhu akcentoval, že vybraným dodavatelem uvedené rozsahy finančního plnění u referenčních zakázek (částky od cca 11 do 65,9 mil. Kč za 1 měsíc poskytování služeb „servis opravy a údržba letecké techniky“; viz bod 96. odůvodnění tohoto rozhodnutí) činí za jediný měsíc cca 10 %, resp. 13 % či 6 % částky v poměru k nabídkové ceně vybraného dodavatele (299 981 144,00 Kč bez DPH) v šetřeném zadávacím řízení, která byla stanovena za dobu 8 let plnění (tj. cca 3 mil. Kč měsíčně). Zadavatel však v prezentaci „Servisní podpora letounů A‑319CJ“ ze dne 9. 9. 2021 (dále jen „prezentace“; citace viz bod 98. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvedl, že nabídková cena zahrnuje jen část dílčích činností servisní podpory stanovených pro účely hodnocení nabídek (nepřetržitě poskytovanou a plánovanou servisní podporu) a nezahrnuje veškerou servisní podporu, která bude na základě smlouvy prováděna (neplánovanou servisní podporu, opravy, dodávky náhradních dílů apod.). Nabídková cena v šetřeném případě tedy nepředstavuje předpokládanou hodnotu plnění za celou dobu trvání veřejné zakázky, ale pro účely hodnocení byl oceněn pouze určitý „vzorek“ plánovaných servisních činností. Z prezentace zadavatele dále vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla dle slov zadavatele stanovena na základě plánovaného náletu a výhledu plánované údržby a dále na základě čerpání finančních prostředků na zabezpečení provozu letounů A-319CJ v uplynulých letech „s ohledem na stávající smlouvu uzavřenou 23. 9. 2016 s dodavatelem GLOMEX MS, s.r.o. a vzrůstající vývoj cen v leteckém průmyslu“,činí za 8 let plnění veřejné zakázky 1 395 000 000 Kč bez DPH, tj. téměř pětinásobek nabídkové ceny vybraného dodavatele. Pokud bychom předpokládanou hodnotu veřejné zakázky přepočetli na předpokládanou dobu plnění, tj. 8 let (96 měsíců), činila by předpokládaná hodnota plnění za jeden měsíc trvání smlouvy 14 531 250 Kč bez DPH. Tato částka pak odpovídá i plnění, které dříve poskytoval navrhovatel zadavateli na základě smlouvy ze dne 23. 9. 2016, kde se roční plnění pohybovala v rozmezí od 79,37 do 309,75 mil. Kč bez DPH a za necelých 6 let plnění smlouvy uhradil zadavatel navrhovateli celkem cca 779,82 mil. Kč bez DPH, tj. průměrně 155 mil. Kč bez DPH za rok a cca 13 mil. Kč bez DPH měsíčně.

138.     S ohledem na informace o výši již poskytnutého plnění ze smlouvy s navrhovatelem a předpokládané hodnoty veřejné zakázky považuje Úřad tvrzení navrhovatele o zjevném nepoměru hodnot referenčních zakázek vůči nabídkové ceně vybraného dodavatele za zavádějící, neboť rozhodně nelze konstatovat, že by hodnoty referenčních plnění pohybující se v rozmezí od cca 11 do 65,9 mil. Kč měsíčně byly ve výrazném nepoměru k předpokládané hodnotě plnění šetřené veřejné zakázky, která činí cca 14 mil. Kč bez DPH měsíčně. Úřad přitom zdůrazňuje, že předmětem dotčené veřejné zakázky je servis, údržba a oprava 2 kusů letounů typu A-319CJ, zatímco referenční plnění vybraného dodavatele bylo poskytováno mezinárodním dopravním společnostem, jejichž flotily tvoří, jak je všeobecně známo, řádově vyšší počty letadel, jak také zcela přiléhavě argumentoval zadavatel v rozhodnutí o námitkách.

139.     Úřad tedy uzavírá, že „samotný tvrzený finanční rozsah“ referenčních zakázek vybraného dodavatele nevzbuzuje pochybnosti o tom, zda vybraný dodavatel nenadhodnotil cenu poskytovaného plnění a do této ceny nezahrnul položky neodpovídající definici významné služby dle zadávací dokumentace. Úřad rovněž podotýká, že zadavatel v bodu 4.3 zadávací dokumentace vymezil požadavky na významné služby pouze obecně jako „servis, opravy a údržba letecké techniky nebo významné dodávky letecké techniky“ a nespecifikoval, které konkrétní činnosti mají či nemají zahrnovat. Avšak ani navrhovatel nikterak nespecifikoval konkrétní činnosti, které byly v referenčních zakázkách vybraným dodavatelem provedeny, a přitom neodpovídají definici předmětné významné služby. Není tedy zřejmé, z čeho navrhovatel dovozuje, že vybraný dodavatel do referenčního plnění zahrnul i služby, které pod tuto obecně formulovanou definici významných služeb nespadají.

140.     Navrhovatel rovněž namítal, že zadavatel měl od vybraného dodavatele vyžádat objasnění nabídky ohledně doby plnění referenčních zakázek, neboť vzhledem k vysokým částkám a pravidelné povaze referenčního plnění je možné, že navrhovatel do seznamu významných služeb zahrnul celkovou cenu jím realizovaných referenčních zakázek pravidelné povahy, nikoliv jen jejich hodnotu v průběhu rozhodného tříletého období. Jinými slovy, navrhovatel se domnívá, že údaje uvedené vybraným dodavatelem v kolonce „doba poskytnutí měsíc /rok“ nepředstavují termín poskytnutí služeb, ale termín ukončení dlouhodobého smluvního vztahu, což dovozuje na základě znění § 79 odst. 3 zákona (viz bod 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad opětovně uvádí, jak již dovodil výše, že „samotný finanční rozsah“ referenčních plnění vybraného dodavatele nevzbuzuje pochybnosti o tom, že by zde uvedené údaje neměly odpovídat skutečnosti nebo že by uvedené částky měly odpovídat delšímu časovému období, než bylo v seznamu významných služeb uvedeno. Úřad dodává, že seznam významných služeb uvedený navrhovatelem v jeho nabídce byl potvrzen samotným zadavatelem, jakožto objednatelem referenčního plnění navrhovatele, a mimochodem je koncipován zcela obdobně jako seznam významných služeb vybraného dodavatele, tj. v kolonce „doba plnění“ je u jednotlivých referenčních plnění uveden vždy číselný údaj ve formátu „měsíc / rok“ poskytnutí významné služby. Ani ze samotného obsahu seznamu významných služeb tedy nemohla zadavateli vzniknout pochybnost o tom, zda údaje ohledně doby plnění referenčních služeb uvedené vybraným dodavatelem v jeho nabídce se vztahují k době dokončení dlouhodobě poskytovaných služeb, a nikoliv ke konkrétnímu měsíci, když, jednoduše řečeno, rovněž seznam významných služeb navrhovatele aprobovaný zadavatelem vypadá obdobně.  

141.     S ohledem na výše uvedené závěry Úřad odmítá tvrzení navrhovatele o tom, že vzhledem k nejasnosti ohledně doby plnění referenčních zakázek vybraného dodavatele zadavatel porušil § 123 písm. b) bod 2. zákona, když neuvedl v oznámení údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace. Jak již bylo řečeno, Úřad nepovažuje údaje uvedené v seznamu významných služeb vybraného dodavatele za nejasné či nedostačující, proto ani rozhodnutí o výběru, ve kterém zadavatel seznam významných služeb doslovně ocitoval, nemůže být z pohledu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal technickou kvalifikaci, nedostatečné či netransparentní.

142.     Úřad proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti v postupu zadavatele při posouzení splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele neshledal porušení zákona.

K vyřízení námitek v bodech „Motory“, „6Y Checky“, „Navigační databáze“, „Externí fond náhradních dílů“, „Další rizika“ a „Další nedostatky postupu zadavatele“

143.     Navrhovatel dále v návrhu uvedl, že zadavatel v rozporu se zákonem odmítl rovněž jeho námitky k bodům „Motory“, „6Y Checky“, „Navigační databáze“, „Externí fond náhradních dílů“, „Další rizika“ a „Další nedostatky postupu zadavatele“, když k těmto bodům námitek uvedl, že se jedná o smluvní podmínky, které je vybraný dodavatel povinen plnit až po uzavření smluvního vztahu. Navrhovatel je přesvědčen, že uvedená argumentace zadavatele je chybná, když smluvní podmínky je nutné, stejně jako požadavky na splnění kvalifikace, považovat za tzv. „podmínky účasti“ dle § 37 odst. 2 zákona, přičemž zadavatel je dle § 39 odst. 4 zákona povinen ve vztahu k vybranému dodavateli splnění těchto podmínek posoudit před skončením zadávacího řízení, což se však dle názoru navrhovatele nestalo.

144.     Úřad nejprve upřesňuje, že není pravdou, že se zadavatel ke všem výše citovaným námitkám vyjádřil způsobem, jakým naznačuje navrhovatel, tj. že by se vyjádřil v tom smyslu, že v zadávacím řízení není zadavatel oprávněn kontrolovat plnění smluvních podmínek dříve, než dojde k uzavření smlouvy. Níže Úřad stručně shrnuje obsah jednotlivých námitek a argumentaci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách.

„Motory“ a „6Y Checky“

145.     Navrhovatel v námitkách uvedl, že dle čl. 5.5 přílohy č. 1 návrhu smlouvy je vybraný dodavatel povinen zajistit možnost pronájmu náhradního motoru pro přelet na leteckou základnu zadavatele, přičemž pro instalaci na letouny zadavatele jsou vhodné jen velmi specificky vymezené pohonné agregáty, konkrétně motory CFM56-5B, kterých není k pronájmu na trhu mnoho. Navrhovatel z komunikace s výrobci a vlastníky těchto motorů zjistil, že nikdo z vlastníků či výrobců motorů CFM56-5B se nezavázal poskytnout jeden z možných pohonných agregátů pro účely plnění smlouvy vybranému dodavateli, přičemž je rovněž prokazatelné, že vybraný dodavatel sám žádný vhodný motor nevlastní. Navrhovatel je přesvědčen, že ověření schopnosti vybraného dodavatele zajistit motor řady CFM56 neproběhlo řádně, neboť vybraný dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů, žádným vyhovujícím motorem nedisponuje.

146.     Navrhovatel dále namítal, že dle čl. 4.7 Přílohy č. 1 návrhu smlouvy je vybraný dodavatel povinen v rámci tzv. šestileté údržby („6Y Check“) provádět mj. údržbu a obnovu interiérů letounů zadavatele. Z oznámení o výběru dodavatele a zároveň z dostupných informací o letounech, které byly v poslední době přítomny v zařízeních vybraného dodavatele je navrhovateli zřejmé, že vybraný dodavatel nemá žádné zkušenosti s údržbou interiérů letounů A‑319CJ, zejména pak těchto letounů ve VIP úpravě. Pro správné zajištění plnění požadavků zadavatele je dle názoru navrhovatele nezbytná spolupráce dodavatele s držitelem STC (Supplement Type Certification) k instalovaným interiérům, tj. společností Lufthansa Technik, která je poddodavatelem navrhovatele a která vybranému dodavateli součinnost v daném ohledu neposkytla.

147.     Zadavatel k bodům námitek „Motory“ a „6Y Checky“ v rozhodnutí o námitkách uvedl, že smluvní podmínky nelze zaměňovat s požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení či s dalšími požadavky na obsah nabídky. Zadavatel prokazování zajištění náhradního motoru či údržby a obnovy interiérů letounů (6Y Check) v tomto zadávacím řízení po účastnících nepožadoval. Jedná se o smluvní podmínky, jejichž splnění se dá fakticky ověřit až v rámci plnění smluvního vztahu. Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný dodavatel je povinen plnit dle smlouvy až po jejím podpisu, resp. po nabytí účinnosti smlouvy. V kontextu výše uvedeného považuje zadavatel tvrzení navrhovatele o neplnění smluvních podmínek vybraným dodavatelem za předčasné a zcela irelevantní, jelikož smlouva ještě nebyla uzavřena. Zadavatel doplnil, že v této fázi zadávacího řízení nelze po vybraném dodavateli požadovat, aby prokazoval plnění svých smluvních povinností, jejichž prokázání nebylo v rámci zadávacího řízení zadavatelem požadováno. Zadavatel je přesvědčen, že případné využití institutu objasnění nabídky dle § 46 odst. 1 zákona nemůže být zadavatelem využito ke vznášení dalších požadavků nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

„Navigační databáze“

148.     Navrhovatel v námitkách rovněž uvedl, že vybraný dodavatel nesplňuje požadavek uvedený v bodě 2.6. Přílohy č. 1 návrhu smlouvy, kde zadavatel požaduje pro navigační databáze mj. „možnost získání mimořádných změn obsahu databází mimo pravidelné cykly zdarma, minimálně dvakrát ročně na databázi“. Navrhovatel upřesnil, že do roku 2020 bylo možné tyto mimořádné aktualizace získat zdarma, avšak od letošního roku v důsledku změny cenové politiky dodavatele tato možnost již neexistuje. Navrhovatel je přesvědčen, že vybraný dodavatel tento požadavek nenacenil a do své nabídky jej vůbec nezahrnul.

149.     K bodu námitek „Navigační databáze“ zadavatel navrhovateli v rozhodnutí o námitkách sdělil, že jeho tvrzení o neocenění položky zabezpečení pravidelných aktualizací navigačních databází vybraným dodavatelem se nezakládá na pravdě. Zadavatel vysvětlil, že vybraný dodavatel ve své nabídce předložil v části „Servisní podpora hrazená paušálními platbami“ v řádku 1.2. oceněnou agregovanou položku „Zabezpečení technické dokumentace, databází a SW letounů včetně jejich aktualizace – služby chráněných duševním vlastnictvím“, která obsahuje rovněž zabezpečení pravidelných aktualizací navigačních databází. Zadavatel pro upřesnění dále uvedl, že tato položka je rovněž naceněna v příloze č. 10 smlouvy, a to ve stejné výši.

„Externí fond náhradních dílů“

150.     Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že nabídková cena vybraného dodavatele je natolik nízká z důvodu, že službu přístup k externímu fondu náhradních dílů mu bude poskytovat subjekt, který jej drží mimo území Evropské unie. Navrhovatel připouští, že tento přístup sice není v zadávacích podmínkách výslovně zakázán, ale domnívá se, že fakticky znemožňuje plnění některých požadavků zadavatele uvedených v návrhu smlouvy ve stanovených termínech.

151.     Navrhovatel dále uvádí, že ceny externího fondu náhradních dílů a některých dalších služeb nabízených vybraným dodavatelem vykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, když je tato cena o cca 15 % nižší nežli cena navrhovatele.Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel nesprávně aplikoval § 113 odst. 1 a 4 zákona, když prověřil mimořádně nízkou nabídkovou cenu pouze formalisticky ve vztahu k několika málo položkám, ačkoliv je povinen prověřit, zda nabídková cena nebyla dosažena nerespektováním některých požadavků zadavatele.

152.     K bodu námitek „Externí fond náhradních dílů“ zadavatel v rozhodnutí o námitkách konstatoval, že v zadávacích podmínkách nikterak nestanovil zákaz zabezpečit přístup k externímu fondu náhradních dílů subjektem, který jej bude držet mimo území Evropské unie. Naopak se domnívá, že takový zákaz by představoval flagrantní porušení ustanovení § 6 zákona.Zadavatel pro upřesnění doplnil, že dne 2. 2. 2022 vyzval vybraného dodavatele v rámci ověření věrohodnosti poskytnutých údajů a dokladů jeho nabídky dle § 39 odst. 5 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona, k doložení jeho schopnosti nadále plnit předmět veřejné zakázky, tj. zajistit servisní podporu letounů A-319 dle návrhu smlouvy. Vybraný dodavatel ve stanovené lhůtě zadavateli doručil čestná prohlášení o tom, že je nadále schopen plnit veřejnou zakázku, a to jak ve vztahu k přístupu do externího fondu náhradních dílů, tak ve vztahu k provádění CAMO, čímž vyvrátil veškeré vzniklé pochybnosti o jeho schopnosti plnit vybrané servisní činnosti, které jsou předmětem smlouvy. Zadavatel tedy zásadně odmítá tvrzení navrhovatele o tom, že by na ověření pochybností o schopnosti vybraného dodavatele nadále plnit předmět veřejné zakázky, zcela rezignoval.

153.     K tvrzením navrhovatele týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“), zadavatel uvádí, že institut MNNC ceny má sloužit zadavateli, aby v případě pochybností o reálnosti nabízené ceny využil možnosti dotázat se v souladu s ustanovením § 113 odst. 4 zákona na zdůvodnění výše nabídkové ceny. Podle § 28 odst. 1 písm. o) zákona se MNNC váže k předmětu veřejné zakázky a nemůže být tedy identifikována na základě porovnání nabídkových cen dodavatelů, ty lze využít pouze jako jakési „vodítko“. Zadavatel uvedl, že je plně v kompetenci komise posoudit, zda nabídková cena některého z účastníků zadávacího řízení je mimořádně nízká či nikoliv a není samo o sobě porušení zákona, jestli komise k takovému závěru nedospěje, k čemuž odkázal na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 49/2007-107 ze dne 29. 8. 2008. Zadavatel dále zdůraznil, že komise nabídkovou cenu vybraného dodavatele jako mimořádně nízkou shledala a podrobně se jí zabývala. Zadavatel doplnil, že dle § 42 zákona využil pro hodnocení a posouzení nabídek komisi složenou mj. z odborníků v oboru letectva, kteří konstatovali, že nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel zdůraznil, že zákon konstruuje komisi zadavatele jako kolegium odborně způsobilých osob, kterým jedině je zákonem svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky související s procesem hodnocení a posouzení nabídek.

„Další rizika“

154.     Navrhovatel dále upozornil zadavatele na riziko nezajištění odpovídající bezpečnosti letounů zadavatele v zařízeních vybraného dodavatele, přičemž dle čl. 9.1 Přílohy č. 1 návrhu smlouvy je vybraný dodavatel povinen zajistit: „Nájem krytého a vytápěného letadlového stání s možností přístupu a provádění prací oprávněným osobám provozovatele nebo uživatele letounů, včetně odpovídajícího zázemí, jehož součástí je aktivní zamezení přístupu nepovolaných osob k a do letounu (personální nebo technické aktivní řešení, oplocení hangárového stání v prostoru více sdílených hangárových stání atp.).“. V této souvislosti navrhovatel upozornil zadavatele na skutečnost, že hangáry vybraného dodavatele se nenacházejí v zabezpečené zóně, tzv. SRA (Secured Restricted Area), jak je standardem na jiných mezinárodních letištích. Pro vstup do hangáru tedy nejsou vyžadovány žádná formální povolení od orgánu veřejné moci či jiné obdobné autority a pro vstup postačuje např. pouze pracovní poměr k vybranému dodavateli. Skutečnost, že osoby, které budou mít k letounům přístup neprocházejí žádnými formálními bezpečnostními prověrkami tak může dále přispívat k narušení bezpečnosti ve vztahu k letounům objednatele. Navrhovatel uvedl, že ochranu zde poskytuje pouze soukromá bezpečnostní služba, která nemá stejná práva jako Policie České republiky, ani dostatečné znalosti o potenciálně nebezpečných osobách, což usnadní těmto osobám případný průnik k letounům zadavatele.

155.     K tvrzenému riziku nezajištění odpovídající bezpečnosti letounů zadavatel v rozhodnutí o námitkách sdělil, že ho považuje za ničím nepodloženou spekulaci ze strany navrhovatele, která je v této chvíli irelevantní. Dle zadavatele je věcí vybraného dodavatele, aby v případě uzavření smluvního vztahu dostál svým závazkům, tj. mimo jiné i aktivně zamezil přístupu nepovolaných osob k a do letounu.

„Další nedostatky postupu zadavatele“

156.     Navrhovatel rovněž namítal, že ačkoliv ve zprávě o hodnocení nabídek zadavatel uvedl, že: „Komise po obdržení objasnění údajů nabídky účastníka JOB AIR Technic a.s. konstatovala, že oba účastníci splnili požadavky stanovené ZD a zákonem.“, komise však ve zprávě neuvedla, o jaké údaje se jednalo, čímž znemožnila ostatním dodavatelům bránit se případným nedostatkům daného objasnění nabídky. Navrhovatel tento postup považuje za netransparentní, což činí zadávací řízení ze strany jednotlivých dodavatelů a následně orgánů dohledu de facto nekontrolovatelným.

157.     Zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že zákon v § 119 odst. 2 nestanoví, že by součástí zprávy o hodnocení nabídek mělo být objasnění údajů nabídky vybraného dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost proto považuje zadavatel i tuto část námitek za neopodstatněnou. Zadavatel dále odkazuje na zákonnou úpravu obsahových náležitosti oznámení o výběru dodavatele (§ 123 zákona), jelikož navrhovatelem zmiňované chybějící náležitosti tam uvedeny nejsou. Zadavatel odkázal na rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS‑S0400/2021/VZ ze dne 2. 11. 2021, ve kterém Úřad konstatoval, že „zadavatel neporušil zásadu transparentnosti, neboť zákon zadavateli neukládá povinnost seznámit účastníky zadávacího řízení se všemi podrobnostmi a okolnostmi objasňování MNNC. Pro účastníky zadávacího řízení je důležitá informace, že se zadavatel MNNC v nabídce vybraného dodavatele zabýval, tzn. že poté, co zjistil MNNC, vyzval vybraného dodavatele ke zdůvodnění MNNC a vybraný dodavatel mu požadované zdůvodnění poskytl. Stručnou informaci o svém postupu zadavatel zahrnul do protokolu o posouzení nabídek, která tvoří součást dokumentace o zadávacím řízení, čímž se stal postup zadavatele přezkoumatelným.“.

158.     Úřad nejprve k institutu námitek odkazuje na body 130. a 132. odůvodnění tohoto rozhodnutí, kde se obecně vyjádřil k povaze a účelu tohoto institutu a připomíná zejména závěry uvedené v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-05049/2021/162/BVa ve věci sp. zn. ÚOHS-R0208/2020/VZ ze dne 15. 2. 2021, dle kteréhopouze kvalifikovaná a dostatečně srozumitelně formulovaná námitka, která konkrétně a věcně míří na splnění podmínek účasti, je způsobilá vyvolat pochybnost o splnění podmínek účasti. V případě, že by námitky byly formulovány zcela obecným způsobem, pak by je dle citovaného rozhodnutí Úřadu nebylo možné považovat za námitky způsobilé vyvolat pochybnosti o splnění podmínek účasti.

159.     Se zřetelem k závěrům uvedeným v bodech 130. a 132. odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřad přistoupil k posouzení zákonnosti postupu zadavatele při vyřízení výše citovaných námitek navrhovatele.

160.     Úřad přezkoumal rozhodnutí o námitkách v návaznosti na jeho zákonné obsahové požadavky podle § 245 odst. 1 zákona, tj. zda se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem námitkám, a má za to, že zadavatel požadavku na přezkoumatelnost odůvodnění rozhodnutí dostál. Neomezil se totiž na pouhé obecné sdělení, že námitky navrhovatele odmítá, avšak své rozhodnutí opřel o konkrétní skutečnosti, jimiž vyvrací tvrzení navrhovatele v jeho námitkách. Z uvedeného vypořádání daných námitek dle Úřadu zřetelně vyplývají důvody, pro které uvedené námitky navrhovatele zadavatel odmítl.

161.     Zadavatel se v rozhodnutí o námitkách podrobně a věcně vyjádřil zejména k bodům označeným navrhovatelem jako „Navigační databáze“, „Externí fond náhradních dílů“ a „Další nedostatky postupu zadavatele“, kde předestřel svůj vlastní podrobný komentář, proč daným námitkám nemůže vyhovět.

162.     K bodům námitek „Motory“, „6Y Checky“ a „Další rizika“ pak zadavatel navrhovateli jasně a srozumitelně vysvětlil, z jakého důvodu považuje jeho námitky za předčasné, resp. právně vyargumentoval, proč nemůže trvat na ověřování či prokazování plnění smluvních podmínek, když smlouva na plnění veřejné zakázky ještě nebyla uzavřena a nenabyla účinnosti. Dle zadavatele v této fázi zadávacího řízení nelze po vybraném dodavateli požadovat, aby prokazoval plnění svých smluvních povinností, jejichž prokázání nebylo v rámci zadávacího řízení zadavatelem požadováno. Zadavatel vyjádřil přesvědčení, že institut objasnění nabídky dle § 46 odst. 1 zákona nemůže být využit ke vznášení dalších požadavků nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Úřad pro doplnění uvádí, že se přitom s uvedenou argumentací zadavatele ztotožňuje.

163.     Navrhovatel k tomu v návrhu mj. uvedl, že zadavatel byl povinen tyto námitky meritorně vypořádat a dodal, že „závazný návrh smlouvy a jeho přílohy č. 1 a 2 jsou nastaveny tak, že veškerá výše uvedená plnění (tj. Motory, 6Y Checky, Navigační databáze a Externí fond náhradních dílů) musí mít poskytovatel služeb k dispozici již od okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu jejího trvání nepřetržitě a nelze je tedy získávat až dodatečně.[7]“.

164.     Úřad uvádí, že s citovaným tvrzením navrhovatele nelze než souhlasit, neboť z návrhu smlouvy (zejm. z jejího čl. III. „Předmět smlouvy“, bod 3.) skutečně plyne, že vybraný dodavatel je povinen poskytovat servisní podporu (blíže specifikovanou v čl. III. „Předmět smlouvy“, bod 1., návrhu smlouvy, a zahrnující shora uvedená předmětná plnění) po celou dobu platnosti smlouvy a za podmínek stanovených v čl. VIII. návrhu smlouvy (viz bod 85. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tj. mít uvedená plnění k dispozici až od okamžiku uzavření smlouvy, resp. od nabytí její účinnosti. Tedy dokud nebude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, vybraný dodavatel tato plnění k dispozici mít nemusí. Pokud tedy zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil povinnost účastníků řízení prokazovat dispozici uvedenými plněními před ukončením zadávacího řízení, nemůže dle Úřadu kontrolovat plnění povinnosti, kterou účastníkům zadávacího řízení nestanovil a na základě toho účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Stejná je dle Úřadu situace v případě námitky „Další rizika“ týkající se zajištění bezpečnosti letounů, ke které zadavatel ve vyjádření k návrhu doplnil, že nepožadoval, aby se hangáry účastníků zadávacího řízení nacházely v zabezpečené zóně, tzv. Secured Restricted Area, a proto nemůže splnění této podmínky po vybraném dodavateli požadovat, jak ve svém návrhu nastiňuje navrhovatel.

165.     Úřad doplňuje, že systematika rozhodnutí o námitkách je jasná a přehledná, jeho obsah je srozumitelný a dostatečně podrobný, čemuž nasvědčuje i fakt, že navrhovatel s obsahem rozhodnutí o námitkách následně polemizuje ve svém návrhu. Skutečnost, že navrhovatel s argumentací zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách i nadále nesouhlasí, nemůže být důvodem pro konstatování nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách, které se dostatečně podrobně a přehledně námitkami navrhovatele zabývá.

166.     Úřad proto tvrzení navrhovatele směřující proti způsobu, kterým zadavatel vyřídil námitky navrhovatele, neshledal důvodné.

K obsahu oznámení o výběru dodavatele

167.     Úřad nejprve upřesňuje, že navrhovatel v návrhu nejprve zpochybnil způsob vyřízení námitek označených „Další nedostatky postupu zadavatele“, k čemuž se Úřad vyjádřil v rámci bodů 143. až 166. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

168.     Navrhovatel v návaznosti na argumentaci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách k obsahu zprávy o hodnocení nabídek (viz bod 157. odůvodnění tohoto rozhodnutí) v návrhu uznal, že zadavatel sice správně uvedl, že dle § 119 odst. 2 zákona součástí této zprávy nemusí být objasnění nabídky vybraného dodavatele, avšak zadavatel dle navrhovatele zcela pomíjí § 123 zákona, ze kterého vyplývá, že pokud jsou informace a údaje rozhodné pro posouzení kvalifikace předloženy vybraným dodavatelem v rámci objasnění jeho nabídky, jak se tomu stalo v případě této veřejné zakázky, pak tyto údaje musí být v oznámení o výběru dodavatele obsaženy.

169.     K tomu Úřad uvádí, že se plně ztotožňuje s argumentací zadavatele uvedenou v námitkách, tj. že ustanovení § 123 zákona upravující náležitosti oznámení o výběru dodavatele výslovně nestanoví povinnost uvést údaje z objasnění nabídky vybraného dodavatele. Úřad však dodává, že dle § 123 písm. b) bodu 1. zákona musí být součástí oznámení o výběru dodavatele mj. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci. Komentářová literatura[8] k tomu uvádí, že pokud zadavatel vyzval vybraného dodavatele k objasnění nebo doplnění dokladů o kvalifikaci podle § 46 zákona, měly by být uvedeny i takto zjištěné údaje. Z protokolu o 3. jednání hodnotící komise ze dne 20. 7. 2021 (viz bod 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí) však vyplývá, že objasnění nabídky vybraného dodavatele se týkalo stanovené délky provádění některých typů plánované údržby a dále položkového rozpočtu, a nikoliv údajů rozhodných pro prokázání kvalifikace. Úřad tedy uzavřel, že zadavatel tedy nebyl povinen údaje z objasnění nabídky vybraného dodavatele uvést v oznámení o výběru dodavatele, neboť se nejednalo o údaje, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci.

170.     S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal důvodnou ani námitku navrhovatele týkající se obsahu oznámení o výběru dodavatele.

Závěr

171.     Na základě všech výše uvedených skutečností a v souvislosti se všemi zjištěnými poznatky tudíž Úřad uzavírá, že v šetřeném případě neshledal u postupů zadavatele namítaných navrhovatelem důvody pro uložení nápravného opatření, a proto podle § 265 písm. a) zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele zamítl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.      Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

2.      Glomex MS, s.r.o., Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10

3.      JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

[2] Obdobně viz komentář k § 88 zákona in HERMAN P., FIDLER V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 639 s. ISBN 978-80-7380-660-6.

[3] HERMAN P., FIDLER V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 639 s. ISBN 978-80-7380-660-6.

Obdobně rovněž DVOŘÁK, David, Tomáš MACHUREK, Petr NOVOTNÝ, Milan ŠEBESTA, Darja KOSMÁKOVÁ, Filip KRUMBHOLC a David MAREŠ. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 5. 22]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/

[4] HERMAN P., FIDLER V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 639 s. ISBN 978-80-7380-660-6.

[5] Zvýraznění textu provedeno Úřadem, pozn. Úřadu.

[6] Zvýraznění provedeno Úřadem, pozn. Úřadu.

[7] Zvýraznění textu provedeno Úřadem, pozn. Úřadu.

[8] viz komentář k § 123 zákona in HERMAN P., FIDLER V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 639 s. ISBN 978-80-7380-660-6.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en