číslo jednací: 31057/2022/162
spisová značka: R0093/2022/VZ

Instance II.
Věc Správa KVA – poskytování právních služeb FIDIC
Účastníci
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. Skils s.r.o. advokátní kancelář
  3. Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2022
Související rozhodnutí 31057/2022/162
37199/2022/500
Dokumenty file icon 2022_R0093.pdf 275 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0093/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-31057/2022/162                                                                                     

 

 

 

 

Brno 19. 9. 2022

 

                               

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 7. 7. 2022 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, jenž podal navrhovatel –

  • Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-20275/2022/500 ze dne 17.  6. 2022, vydanému ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0191/2022/VZ vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

 

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Správa KVA – poskytování právních služeb FIDIC“ na základě výzvy k podání nabídek zn. RSD-49895/2022, jež byla odeslána dne 31. 3. 2022 v návaznosti na rámcovou dohodu uzavřenou v otevřeném řízení s názvem „Poskytování právních služeb – Smluvní podmínky FIDIC“, kdy oznámení o výsledku tohoto zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 12. 2021 pod ev. č. Z2020-031466 a v Úředním věstníku Evropské unie téhož dne pod ev. č. 2021/S 245-646945, přičemž dalším účastníkem správního řízení je vybraný dodavatel –

  • Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 09874496, se sídlem Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1,

jsem na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle § 152 odst. 6 písm. a) a § 90 odst. 1 písm. b) téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0191/2022/VZ, č. j. ÚOHS-20275/2022/500 ze dne 17. 6. 2022

r u š í m

a věc

v r a c í m

 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému projednání.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  zahájil dne 7. 9. 2020 otevřené zadávací řízení s názvem „Poskytování právních služeb – Smluvní podmínky FIDIC“ za účelem uzavření rámcové dohody, kdy oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 10. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-031466 a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2020/S 177-426785 (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Z čl. 7. zadávací dokumentace tohoto zadávacího řízení vyplývá, že zadavatel „stanovuje ve smyslu § 113 odst. 2 písm. a) ZZVZ cenu, kterou bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu (dále také jako ,MNNCʻ) u položky ,Nabídková cena za 1 člověkohodinu poskytování právních služebʻ, a to ve výši hodinové sazby nižší než 1.500 Kč (slovy: tisícpětset korun českých) bez DPH7. Takto stanovená hranice MNNC je též promítnuta do zadavatelem v čl. 8 této zadávací dokumentace stanoveného hodnocení nabídek.

3.             V poznámce pod čarou č. 7 k právě citovanému článku zadávací dokumentace se pak uvádí: „Zadavatel má za to, že plnění s nižší hodinovou sazbou již pro něj není ekonomicky přínosné (hospodárnost, efektivnost, účelnost), protože taková nižší hodinová sazba se nutně promítne do kvality a/nebo pracnosti (ve smyslu vyššího počtu dodavatelem vynaložených člověkohodin a v důsledku toho i vyšší celkové ceně za dílčí plnění, kdy dodavatelem nabízená hodinová sazba není vypovídající) poskytovaného plnění. Zadavatel se přitom v rámci zadávacích podmínek této veřejné zakázky na základě získaných zkušeností zaměřuje komplexně na zajištění co nejvýhodnějšího plnění právě ve smyslu zásad 3E, nikoliv izolovaně a nadto zkresleně pouze na prvek hospodárnosti ve smyslu vysoutěžení co nejlevnější hodinové sazby.

4.             K uzavření Rámcové dohody o poskytování právních služeb došlo dne 10. 12. 2021 (oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 12. 2021 pod ev. č. Z2020-031466 a v Úředním věstníku Evropské unie téhož dne pod ev. č. 2021/S 245-646945 (dále jen „rámcová dohoda“).

5.             Následně zadavatel za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Správa KVA – poskytování právních služeb FIDIC“ na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže (dále jen „dílčí veřejná zakázka“) odeslal dne 31. 3. 2022 výzvu k podání nabídek zn. RSD-49895/2022 (dále jen „výzva k podání nabídek“).

6.             Ve vztahu k nabídkám podaným v rámci postupu obnovení soutěže se však zadavatel výslovně nezavázal ustanovení § 113 zákona uplatnit. Skutečnost, že zadavatel k využití tohoto pravidla v rámci postupu s obnovením soutěže nepřistoupil, je zřejmá mj. rovněž z protokolu z jednání komise o hodnocení a posouzení nabídek, konaného dne 11. 4. 2022, ve kterém je mj. uvedeno, že „[k]omise neposuzovala cenu účastníka z pohledu § 113 ZZVZ, toto ustanovení se pro minitendry ze zákona neuplatní a jeho aplikaci si v podmínkách nevyhradil ani zadavatel.

7.             Dne 12. 4. 2022 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 09874496, se sídlem Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný dodavatel“), přičemž tentýž den oznámil tuto skutečnost dodavatelům, kteří na dílčí veřejnou zakázku podali nabídku.

8.             Ten samý den byly zadavateli doručeny námitky dodavatele Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), které směřovaly proti rozhodnutí o výběru, resp. tvrzenému opomenutí zadavatele spočívajícímu v neposouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u vybraného dodavatele. Zadavatel tyto námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím ze dne 19. 4. 2022, které bylo navrhovateli doručeno dne 21. 4. 2022 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“).

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 29. 4. 2022 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“)u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který v souladu s § 248 odst. 1 zákona vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona (dále jen „Úřad“). Dnem, kdy Úřad shora uvedený návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání dílčí veřejné zakázky vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0191/2022/VZ.

II.             Napadené rozhodnutí

10.         Dne 17. 6. 2022 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0191/2022/VZ, č. j. ÚOHS-20275/2022/500 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž podle § 265 písm. a) zákona rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

11.         V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že z relevantních ustanovení zadávací dokumentace zadávacího řízení či rámcové dohody nijak nevyplývá, že by zadavatel hodlal při zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pokud jde o ustanovení § 113 zákona, to se na postup při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody automaticky neuplatní. Zadavatel tedy dle Úřadu neporušil ani zákon, ani vlastní zadávací podmínky.

12.         Úřad tedy požadavku navrhovatele na zrušení rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele nevyhověl a podaný návrh zamítl.

III.           Rozklad navrhovatele

13.         Proti napadenému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad, který byl Úřadu doručen
dne 7. 7. 2022. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 20. 6. 2022. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

14.         Z rozkladu vyplývá přesvědčení navrhovatele o tom, že napadené rozhodnutí je stiženo řadou závažných vad, které způsobují jeho věcnou nesprávnost a nezákonnost.

15.         Dle názoru navrhovatele si zadavatel v zadávací dokumentaci zadávacího řízení zcela jasně vyhradil, že bude mimořádně nízkou nabídkovou cenu posuzovat i v případě dílčí veřejné zakázky. Navrhovatel v této souvislosti cituje konkrétní ustanovení rámcové dohody, zadávací dokumentace zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek, přičemž s odkazem na § 135 odst. 1 písm. a) zákona uzavírá, že zadavatel byl povinen hodnotící kritérium s názvem „Nabídková cena za 1 hodinu poskytování právních služeb“ aplikovat na dílčí zakázku komplexně, tedy včetně stanovené hranice mimořádně nízké nabídkové ceny ve výši 1 500 Kč.

16.         Navrhovatel je dále přesvědčen o tom, že zadavatel byl povinen posoudit mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v případě, že by si takový postup v zadávací dokumentaci zadávacího řízení nevyhradil. Navrhovatel totiž nesouhlasí s tím, že by postup při zadání dílčí zakázky dle § 135 zákona s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody nebyl zadávacím řízením. Dle navrhovatele se totiž nepochybně jedná o pokračování původního zadávacího řízení, na které by se měly vztahovat všechny zadávací podmínky původního zadávacího řízení.

Závěr rozkladu

17.         Závěrem rozkladu navrhovatel požaduje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení.

Vyjádření zadavatele k rozkladu

18.         Zadavatel se k rozkladu navrhovatele vyjádřil prostřednictvím přípisu ze dne 14. 7. 2022. Uvedl, že se v plné míře ztotožňuje s napadeným rozhodnutím i jeho odůvodněním, a předsedovi Úřadu navrhuje, aby rozklad navrhovatele zamítl.

Vyjádření vybraného dodavatele k rozkladu

19.         K rozkladu navrhovatele se vyjádřil rovněž vybraný dodavatel ve svém přípisu ze dne 14.  7.  2022, přičemž uvedl, že napadené rozhodnutí pokládá za věcně správné a vydané plně v souladu s právními předpisy. Vybraný dodavatel je přesvědčen, že z žádných relevantních dokladů nevyplývá, že by si zadavatel pro postup zadání dílčí veřejné zakázky vyhradil, že bude nabídkové ceny posuzovat s ohledem na § 113 zákona. Limity, které zadavatel vymezil ve vztahu k nabídkovým cenám v rámci zadávacího řízení se dle vybraného dodavatele vztahují výlučně k zadávacímu řízení a nikoli ke zvláštním postupům zadavatele realizovaným na základě rámcové dohody.

20.         Vybraný dodavatel je nad shora uvedené přesvědčen o tom, že se v případě jeho nabídkové ceny o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná. Dále se ztotožňuje se závěrem Úřadu o tom, že zadavatel nebyl povinen vybraného dodavatele vyzývat k objasnění jeho nabídky ani v režimu § 48 odst. 4 zákona, neboť toto ustanovení zakotvuje pouze oprávnění, a nikoli povinnost zadavatele. Vybraný dodavatel v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že zvláštní postup dle § 135 zákona není zadávacím řízením, a zadavatel tedy nebyl povinen § 48 odst. 4 zákona aplikovat.

21.         V závěru svého vyjádření vybraný dodavatel předsedovi Úřadu navrhuje, aby rozklad navrhovatele zamítl.

IV.          Řízení o rozkladu

22.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup dle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 téhož právního předpisu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

23.         Po projednání věci rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, byl podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které předcházelo jeho vydání, s právními předpisy, jakož i správnost napadeného rozhodnutí, ta však toliko v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise předseda Úřadu dospěl k následujícímu závěru.

24.         Úřad tím, že výrokem napadeného rozhodnutí rozhodl tak, jak je shora uvedeno, rozhodl nesprávně, neboť zadavatel byl v souladu se svými zadávacími podmínkami povinen i v rámci postupu s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody přistoupit k posouzení nabídkových cen z hlediska toho, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které předseda Úřadu přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí.

V.            K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí

25.         Odůvodnění napadeného rozhodnutí stálo mimo jiné na závěru, že v případě postupu s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody (tedy zvláštního postupu dle části šesté zákona) zákon zadavateli povinnost postupovat dle § 113 zákona neukládá, a pokud by si zadavatel takový postup ani dobrovolně nevyhradil, nelze mu vytknout, že v souvislosti se zadáváním šetřené dílčí veřejné zakázky mimořádně nízkou nabídkovou cenu u vybraného dodavatele neposuzoval.

26.         S takovým závěrem se předseda Úřadu plně ztotožňuje. Pokud však Úřad odůvodnil zamítnutí návrhu navrhovatele rovněž takovým způsobem, že z relevantních součástí dokumentace o dílčí veřejné zakázce podle něj nevyplývá, že by zadavatel při zadávání šetřené dílčí veřejné zakázky hodlal posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, jedná se dle předsedy Úřadu o nesprávné posouzení věci.

27.         Vzhledem k tomu, že rozhodnutím o rozkladu dochází ke zrušení napadeného rozhodnutí, v němž byly shrnuty všechny relevantní okolnosti šetřeného případu, je třeba na tomto místě stručně rekapitulovat skutkový stav.

28.         Dne 7. 9. 2020 zahájil zadavatel otevřené zadávací řízení za účelem uzavření rámcové dohody. V zadávací dokumentaci vyhotovené pro tyto účely mimo jiné stanovil, že ve smyslu § 113 odst. 2 písm. a) zákona bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považovat nabídkovou cenu nižší než 1 500 Kč bez DPH za jednu člověkohodinu poskytování právních služeb (blíže srov. bod 7 zadávací dokumentace, část s názvem „Mimořádně nízká nabídková cena“). V poznámce pod čarou č. 7, která se k této části zadávací dokumentace vztahovala, zadavatel uvedl důvody, pro které plnění s nižší hodinovou sazbou pokládá za ekonomicky nepřínosné. V této části zadávací dokumentace zadavatel dále uvedl, že při uzavírání dílčích smluv nebude dodavatel oprávněn nabídnout vyšší nabídkovou cenu, než jakou uvedl ve své nabídce podané do otevřeného zadávacího řízení, nicméně bude oprávněn nabídnout cenu nižší.

29.         Rámcová dohoda byla uzavřena dne 10. 12. 2021 s osmi účastníky, z nichž šest nabídlo hodinovou sazbu ve výši 1 500 Kč bez DPH, další pak ve výši 1 750 Kč bez DPH a 3 950 Kč bez DPH, jak plyne z písemné zprávy zadavatele. Dne 31. 3. 2022 zadavatel zahájil postup s obnovením soutěže odesláním výzvy k podání nabídek. Co se týče nabídkové ceny, zadavatel v bodě 4 výzvy k podání nabídek požadoval opět ocenit jednu hodinu poskytování právních služeb v Kč bez DPH. Současně uvedl, že nabídková cena nesmí přesáhnout původně nabídnutou cenu. Pokud jde o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, žádné podmínky zadavatel ve výzvě k podání nabídek neuvedl.

30.         Z Protokolu z jednání komise o hodnocení a posouzení nabídek, konaného ze dne 11. 4. 2022 vyplývá, že nabídku na dílčí veřejnou zakázku podalo pět účastníků, kteří nabídli tyto nabídkové ceny: 520 Kč bez DPH, 690 Kč bez DPH, 1 190 Kč bez DPH, 1 300 Kč bez DPH a 3 950 Kč bez DPH. Dne 12. 4. 2022 zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele, který podal nejnižší nabídkovou cenu.

31.         Námitky a posléze i návrh navrhovatele směřovaly proti skutečnosti, že ačkoli nabídková cena vybraného dodavatele představuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zadavatel nepostupoval v souladu s § 113 odst. 4 zákona a nevyžádal si od vybraného dodavatele zdůvodnění jeho nabídkové ceny.

32.         Nyní tedy k samotným důvodům zrušení napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 135 zákona představuje postup zadávání veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, resp. jedná se o postup podle zákona, je zadavatel v souladu s § 6 odst. 1 zákona povinen v jeho průběhu postupovat dle základních zásad zadávání veřejných zakázek. Mimo jiné se jedná i o povinnost dodržet zásadu transparentnosti. Jedním z jejích rozměrů je princip vázanosti zadávacími podmínkami, které zadavatel sám stanovil (srov. rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0036/2018/VZ a sp. zn. ÚOHS-R0195/2020/VZ). Zadavatel tedy zásadně musí dodržet zadávací podmínky, které pro zadávání veřejné zakázky stanovil, jinak se dopustí porušení této zásady.

33.         Pokud jde o zadávací podmínky, které jsou pro postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody relevantní, v souladu s § 135 odst. 1 písm. a) zákona platí, že zadavatel vyzývá účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace zadávacího řízení tedy představuje relevantní dokument obsahující závazná pravidla rovněž pro postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody zahájený na základě výzvy k podání nabídek.

34.         Ustanovení § 135 odst. 1 písm. a) zákona dále uvádí, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci mohou být prostřednictvím výzvy konkrétněji formulovány, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné. Tím však zákon nepřipouští provádění zásadních změn zadávacích podmínek plynoucích z uzavřené rámcové dohody. Může se jednat například o nezbytné změny, které mohou nastat v průběhu plnění dlouhodobé rámcové dohody. Předseda Úřadu je přesvědčen, že takové změny se mohou promítat i do procesních otázek postupů s obnovením soutěže. Lze si např. představit situaci, kdy by předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže byly méně náročné služby, které by odůvodňovaly i nižší nabídkové ceny, než je minimální hranice mimořádně nízké nabídkové ceny, kterou si zadavatel prve stanovil v zadávací dokumentaci.

35.         V šetřeném případě však výzva k podání nabídek obsahuje v souvislosti s nabídkovou cenou pouze takové informace, které již zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci. Lze tedy uzavřít, že zadavatel ve výzvě k podání nabídek ke konkretizaci čl. 7 zadávací dokumentace nepřistoupil. Rovněž však z výzvy k podání nabídek nevyplývá, že by zadavatel na splnění těchto podmínek nadále netrval, neaplikaci této zadávací podmínky si nevyhradil a neuvedl ani odůvodnění, proč by tomu tak mělo být.

36.         V této souvislosti předseda Úřadu podotýká, že určité změny oproti zadávací dokumentaci doznal zadavatelem stanovený způsob hodnocení nabídek. V bodu 8.3 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že nabídky podané do otevřeného zadávacího řízení budou v kritériu hodnocení s názvem „Nabídková cena za 1 hodinu poskytování právních služeb“ s váhou 30 % hodnoceny tak, že nabídka obsahující hodinovou sazbu ve výši 1 500 Kč bez DPH či nižší získá vždy 100 bodů (tedy maximální počet). Hodnocení v rámci obnovení soutěže na základě výzvy k podání nabídek už bylo stanoveno pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Tyto změny však nemají žádný vztah k posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

37.         Na tomto místě je třeba si položit otázku, jakou zadávací podmínku ve vztahu k posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny při postupu s obnovením soutěže zadavatel vlastně stanovil. Při zjišťování zadávacích podmínek je třeba postupovat tak, že se ustanovení (tj. text) relevantního dokumentu (např. zadávací dokumentace) podrobí výkladu standardními výkladovými metodami (výklad teleologický, jazykový, logický, systematický apod.). Tím bude zjištěn normativní obsah takového textu, tedy zadávací podmínka. K tomu blíže bod 35 a násl. rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0076/2020/VZ ze dne 1. 7. 2020. Ve zdejším případě je oním relevantním dokumentem zadávací dokumentace na uzavření rámcové dohody. To plyne z ustanovení § 135 odst. 1 písm. a) zákona, který stanoví, že zadavatel má účastníky vyzvat k podání nabídky na základě podmínek uvedených právě v tomto dokumentu. Z tam uvedených ustanovení je tedy třeba zjišťovat pravidla pro postup s obnovením soutěže ve zdejším případě.

38.         V čl. 7. zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody zadavatel jasně stanovil, jakou nabídkovou cenu bude považovat za mimořádně nízkou, na což tedy navazují povinnosti zadavatele spojené s existencí mimořádně nízké nabídkové ceny. Že je toto pravidlo platné pro zadávací řízení pro uzavření rámcové dohody, o tom nelze pochybovat. Sporné mezi účastníky správního řízení je, zda má platit i pro postup s obnovením soutěže, tedy pro postup na rámcovou dohodu navazující. K tomu se totiž zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně nevyjádřil. Za účelem posouzení této otázky bylo nutno analyzovat zadávací dokumentaci a rámcovou dohodu jako celek pomocí systematického výkladu.

39.         V závěru čl. 7 zadávací dokumentace se uvádí: „Takto stanovená hranice MNNC je též promítnuta do zadavatelem v čl. 8 této zadávací dokumentace stanoveného hodnocení nabídek.

40.         Dle čl. 8. 3. zadávací dokumentace platí: „Nejvýhodnější nabídce v rámci hodnotícího kritéria ‚Nabídková cena za 1 hodinu právních služeb‘ (tj. nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu za jednu hodinu poskytování právních služeb), bude přiděleno 100 bodů. Přitom platí, že nabídka obsahující hodinovou sazbu 1.500 Kč (slovy: tisícpětset korun českých) bez DPH či nižší získá 100 bodů vždy. Současně platí, že nabídka obsahující hodinovou sazbu 4.000 Kč (slovy: čtyřitisíce korun českých) bez DPH získá 0 bodů. (…)“

41.         V čl. 2.3.3 uzavřené rámcové dohody se uvádí: „Způsob výběru nejvýhodnější nabídky v rámci Minitendru vychází ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Klient je oprávněn v rámci Minitendru použít jedno nebo více hodnotících kritérií Veřejné zakázky, přičemž tato kritéria může modifikovat dle povahy předmětu plnění Minitendru co do obsahu i váhy.

42.         Obecně lze říci, že z výše citovaných ustanovení vyplývá, že pravidla výběru dodavatele při postupu s obnovením soutěže mají jasnou vazbu na pravidla uvedená v zadávací dokumentaci, takže průměrně zkušený dodavatel by mohl rozumně očekávat, že mezi postupem výběru dodavatelů k uzavření rámcové dohody a postupem výběru dodavatelů k uzavření dílčí smlouvy nebudou nedůvodné rozdíly, pokud nejsou výslovně zadavatelem uvedeny.

43.         Z pohledu ekonomického se navíc průměrně zkušenému dodavateli nemůže jevit racionálním, aby zadavatel pro postup při uzavírání rámcové dohody stanovil pravidlo, kterou nabídkovou cenu bude za mimořádně nízkou považovat, a toto pravidlo by se přitom nemělo uplatnit pro postup s obnovením soutěže. To by neodpovídalo ani účelu pravidla zakotveného v čl. 7, přičemž dle teleologického výkladu zadavatel zjevně považoval z pohledu ekonomické rentability za kruciální částku 1 500 Kč. Pokud tedy nyní mimořádně nízkou nabídkovou cenu ani neposuzoval, nedává to z pohledu účelu čl. 7 zadávací dokumentace smysl.

44.         Byť je možné, že zadavatel skutečně nezamýšlel pro postup s obnovením soutěže toto pravidlo stanovit, rozhodující je, že navenek, tedy pro dodavatele, ze zadávací dokumentace jasně plyne, že pokud podají (ať už v zadávacím řízení na rámcovou dohodu nebo při postupu s obnovením soutěže) nabídkovou cenu nižší než 1 500 Kč, vystavují se riziku, že bude jejich nabídková cena shledána mimořádně nízkou.

45.         Na základě výše uvedeného je třeba ve zdejším případě uzavřít, že zadavatel stanovil takovou zadávací podmínku, že i v případě postupu s obnovením soutěže bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu tu, která bude nižší než 1 500 Kč bez DPH, neboť z žádného ustanovení zadávací dokumentace či výzvy neplyne opak.

46.         Pokud tedy v souladu s uvedeným § 135 odst. 1 písm. a) zákona mají být nabídky v případě postupu s obnovením soutěže podány na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (konkretizovaných případně ve výzvě), nemohl se zadavatel od podmínek, za kterých bude nabídkovou cenu považovat za mimořádně nízkou, definovaných v zadávací dokumentaci odchýlit, pokud si ve výzvě k podání nabídek, v rámcové dohodě, případně v zadávací dokumentaci na její uzavření výslovně neupravil, že na podmínkách týkajících se mimořádně nízké nabídkové ceny dle bodu 7 zadávací dokumentace pro účely obnovení soutěže netrvá. Jinak by zadavatel porušil povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 zákona (zásadu transparentnosti).

47.         Dále je třeba uvést, že skutečnost, že čtyři z pěti účastníků, kteří se rozhodli na základě výzvy k podání nabídek podat svou nabídku, uvedli nabídkovou cenu nižší než 1 500 Kč bez DPH, vypovídá dle předsedy Úřadu pouze o tom, že tito účastníci mohli rozumně předpokládat, že jejich nabídkové ceny budou ze strany zadavatele posuzovány v rámci procedury posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny.

48.         Pokud se však jedná o transparentnost postupů zadavatele, došlo v šetřeném případě k jejímu narušení. Jak vyplývá ze shora uvedeného odůvodnění, zadavatel v rámci obnovení soutěže nepostupoval v souladu s vlastními zadávacími podmínkami (danými zadávací dokumentací otevřeného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody), což může vzbuzovat pochybnosti o pravých důvodech sporných kroků zadavatele.

49.         Pro úplnost předseda Úřadu uvádí, že shora vedené neznamená, že by se ztotožňoval s rozkladovou námitkou navrhovatele, podle níž má být postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 135 zákona pokračováním původního zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, na které se vztahují veškeré původní podmínky otevřeného zadávacího řízení. Není pochyb o tom, že postupy zadavatele dle § 135 zákona představují zadávání veřejné zakázky dle § 2 zákona. Povinnost zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení je dle znění § 2 odst. 3 zákona splněna, pokud se jedná o zadání na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II zákona. Taková zákonná konstrukce však neznamená, že by se v případě postupů s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody mělo jednat o některé zadávací řízení ve smyslu § 3 zákona. Jde pouze o právní fikci, která v podstatě stanovuje, že se zakázka zadaná účastníkům rámcové dohody postupem mimo další zadávací řízení považuje za zadanou v zadávacím řízení (srov. textaci § 2 odst. 3 zákona: "se považuje"). Na zvláštní postupy dle části šesté zákona se tedy obecně vztahují pouze ustanovení části první zákona, částí desáté až patnácté zákona a dále ta ustanovení, na která zákon v části šesté výslovně odkazuje.

50.         Není tedy možné souhlasit s rozkladovou námitkou, dle které by postupy zadavatele dle § 135 zákona představovaly zadávací řízení s tím důsledkem, že se na tyto postupy uplatní veškerá ustanovení zákona, která se vztahují právě na zadávací řízení ve smyslu § 3 zákona (blíže srov. body 13 a 14 rozkladu). Ustanovení § 2 odst. 3 zákona obsahuje zmíněnou právní fikci právě proto, že zadávací postupy, které na uzavření rámcové dohody navazují, již zadávacím řízením nejsou.

VI.          Závěr

51.         Ze shora uvedených důvodů tedy předseda Úřadu přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí. Pokud jde o další postup zadavatele, měl by Úřad v prvé řadě přistoupit k uložení nápravného opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona a zrušit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 12. 4. 2021. Zadavatel by měl následně přistoupit k posouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele v tom smyslu, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, když v zadávací dokumentaci v souladu s § 113 odst. 2 písm. a) zákona stanovil, že nabídkové ceny nižší než 1 500 Kč bez DPH bude pokládat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Takovým způsobem bude zajištěna transparentnost postupů zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými výzvou k podání nabídek, do níž se díky § 135 odst. 2 písm. a) promítají rovněž zadávací podmínky definované v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Skils s.r.o. advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1

2.             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

3.             Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz