číslo jednací: 31217/2022/500
spisová značka: S0349/2022/VZ

Instance I.
Věc Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna
Účastníci
  1. statutární město Brno
  2. Vodafone Czech Republic a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 18. 11. 2022
Související rozhodnutí 31217/2022/500
40068/2022/161
Dokumenty file icon 2022_S0349.pdf 444 KB
 

Spisová značka:  ÚOHS-S0349/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-31217/2022/500

 

Brno  8. 9. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 7. 2022 na návrh ze dne 28. 7. 2022, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 2. 2019 Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem, ev. č. ČAK 10533, se sídlem Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů citovaného zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019628, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 100-277222, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto:

usnesení:

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky – ze dne 28. 7. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019628, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 100-277222, ve znění pozdějších oprav, se podle § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 19. 5. 2022 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019628, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 100-277222, ve znění pozdějších oprav (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Předmětem zadávacího řízení je podle informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek „uzavření rámcové dohody na následné poskytování mobilních hlasových a datových služeb (dále souhrnně ‚služby‘). Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb ve smyslu Specifikace předmětu plnění rámcové dohody. Bližší specifikace služeb je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace. Statutární město Brno jako centrální zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na v centralizovaném zadávacím řízení pro sebe a pověřující zadavatele uvedené v seznamu pověřujících zadavatelů“. Dle údajů uvedených ve Věstníku veřejných zakázek vyčíslil zadavatel přepokládanou hodnotu rámcové dohody na 19 200 000 Kč bez DPH.

3.             V rámci zadávacího řízení obdržel zadavatel mimo jiné nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 2. 2019 Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem, ev. č. ČAK 10533, se sídlem Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha (dále jen „navrhovatel“).

4.             Mimo výše uvedenou nabídku obdržel zadavatel nabídku dalšího dodavatele a následně oba účastníky zadávacího řízení vyzval přípisem ze dne 11. 7. 2022 k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce podle § 120 a násl. zákona v souladu s čl. 11 zadávací dokumentace.

5.             Elektronická aukce se uskutečnila dne 14. 7. 2022, přičemž nabídka navrhovatele se po jejím skončení uplynutím času celkově umístila jako druhá v pořadí.

6.             Dne 15. 7. 2022 byly zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje doručeny námitky navrhovatele ze dne 14. 7. 2022 směřující proti „elektronické aukci veřejné zakázky“ (dále jen „námitky“). Zadavatel námitky rozhodnutím ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 29. 7. 2022 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh ze dne 28. 7. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel postupoval při konání elektronické aukce a nastavení způsobu jejího provedení v rozporu se zákonem, když porušil závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek tím, že neumožnil navrhovateli reagovat na nově zadané aukční hodnoty ze strany jiného účastníka elektronické aukce.

9.             Navrhovatel uvádí, že odstavec 11.8 zadávací dokumentace stanoví, že „elektronická aukce se bude skládat z 1 aukčního kola, přičemž délka aukčního kola měla být 15 minut s tím, že pokud v posledních 5 minutách aukčního kola podá některý účastník zadávacího řízení nižší aukční hodnotu pro příslušnou jednotkovou cenu, než je doposud nejnižší aukční hodnota, bude aukční kolo prodlouženo vždy o 5 minut, a to nejvíce pětkrát.“ V odstavci 11.9 zadávací dokumentace stanoví, že elektronická aukce může skončit dvěma způsoby:

a.             pokud zadavatel po předem stanovenou dobu neobdrží nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek,

b.             byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol.

10.         K ustanovení odstavce 11.11 zadávací dokumentace uvádí navrhovatel, že zadavatel v jeho rámci stanoví, že „účastníci zadávacího řízení budou v průběhu elektronické aukce zadávat jednotkové ceny zaokrouhlené na 2 desetinná místa, přičemž pro každou z položek nabídkové ceny, resp. každé z dílčích hodnotících subkritérií, jichž bylo celkem třináct, byla pro účely elektronické aukce stanovena minimální hodnota snížení.“

11.         Dle navrhovatele zadavatel odkazuje v odstavci 11.14 zadávací dokumentace (stejně tak v čl. 2 zadávací dokumentace) na uživatelskou příručku elektronického nástroje používaného zadavatelem, která stanoví bližší podrobnosti o průběhu elektronické aukce. Na uživatelskou příručku odkazuje zadavatel také ve výzvě k účasti v elektronické aukci.

12.         K průběhu elektronické aukce navrhovatel uvádí, že se účastnil aktivně a nové hodnoty zadával vždy bezodkladně v reakci na hodnoty zadané jiným účastníkem, díky čemuž byla jeho nabídka po většinu času nejvýhodnější, nicméně „[p]o zadání nových aukčních hodnot v řádu jednotek sekund před ukončením elektronické aukce však navrhovatel zjistil, že jiný účastník těsně před ukončením posledního aukčního kola elektronické aukce rovněž zadal nové aukční hodnoty a že i s nově zadanými aukčními hodnotami se navrhovatel nachází až na druhém místě.“

13.         Protože k zadání nových aukčních hodnot došlo těsně před koncem posledního kola elektronické aukce, nedošlo k prodloužení aukčního kola a navrhovatel tak nemohl reagovat v podobě zadání nových aukčních hodnot, v důsledku čehož přišel o prvenství v elektronické aukci. Takový výsledek je podle názoru navrhovatele „v rozporu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek zakotvenými v ustanovení § 6 ZZVZ, a to zejména se zásadou zákazu diskriminace a transparentnosti a v konečném důsledku i se samotnými zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, jak je zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci a jejich součástech.“

14.         Navrhovatel je přesvědčen, že uživatelská příručka elektronického nástroje se stala součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, když na její znění zadavatel odkazuje v zadávací dokumentaci i v následných úkonech zadavatele, aniž by některá její ustanovení vyloučil. Navrhovatel přitom odkazuje na kapitolu „Informace o nastavení elektronické aukce“ na straně 73, kde je mimo jiné uvedeno, že „k ukončení elektronické aukce může dojít dvěma způsoby, a to v pevně stanovený čas bez ohledu na pohyb v aukční síni, či pokud po určitou dobu před uplynutím času nikdo z účastníků elektronické aukce nevylepšil svou nabídku a stane-li se tak, pak se čas ukončení elektronické aukce posune, aby ostatní účastníci měli možnost na tuto změnu zareagovat úpravou svých nabídek.“  Dále je v rámci této pasáže uvedeno, že ukončení elektronické aukce v pevně stanovený čas bez ohledu na pohyb v elektronické aukci není obvyklé.

15.         Vzhledem k výše uvedenému zastává navrhovatel názor, že se mohli účastníci zadávacího řízení domnívat, že bez ohledu na ustanovení čl. 11 zadávací dokumentace budou mít možnost v případě zadání nových aukčních hodnot jiného účastníka elektronické aukce vždy adekvátně reagovat. K tomu navrhovatel dodává, že vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení nebyla jedna, ale hned několik hodnot (celkem 13), přičemž pro každou z nich byla stanovena minimální hodnota příhozu, nebylo možné v rámci elektronické aukce provést příhoz v posledních vteřinách aukčního kola, aniž by měl účastník aukce uvedené hodnoty předem vyplněny.

16.         Navrhovatel je vzhledem k jím výše uvedeným skutečnostem přesvědčen, že „ukončením elektronické aukce i přes příhoz provedený v posledních vteřinách aukčního kola, aniž by došlo k posunutí času ukončení elektronické aukce:

a.      zadavatel postupoval fakticky v rozporu s kapitolou ‚Informace o nastavení elektronické aukce‘ Uživatelské příručky, ba terminologií Uživatelské příručky neobvykle, a tedy v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky;

b.      zadavatel postupoval v rozporu se zásadami zákazu diskriminace a transparentnosti, když elektronická aukce provedená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla fakticky nástrojem nikoliv otevřené hospodářské soutěže, ale tzv. hrou na náhlou smrt, v níž rozhodovala nikoliv aktivní účast v elektronické aukci, ale spekulativní příhoz v poslední vteřině.“

K tomuto bodu navrhovatel s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. 6. 2008 podotýká, že „je-li smyslem právní úpravy zadávání veřejných zakázek dosažení efektivního, účelného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, pak zadavatel musí vždy postupovat nejen v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek a jím definovanými zadávacími podmínkami, ale zároveň takovým způsobem, který umožní co nejefektivnější hospodářskou soutěž.“ Navrhovatel zastává názor, že zadavatel nepostupoval v souladu se smyslem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, protože elektronická aukce by měla směřovat k dosažení co možná ekonomicky nejvýhodnější nabídky, avšak ukončením elektronické aukce ve stanovený čas neumožnil reagovat na nově zadané aukční hodnoty jiného účastníka elektronické aukce.

17.         Navrhovatel uvádí, že vzhledem k tomu, že až postup zadavatele v průběhu elektronické aukce ukázal, že zadávací podmínky nemusejí být v souladu s ustanovením § 120 odst. 4 písm. d) a e) zákona, v návaznosti na požadavek na jednoznačnost, srozumitelnost a určitost nezbytnou pro účast v zadávacím řízení podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona, existují zjevné rozpory mezi tímto postupem zadavatele, ustanoveními zadávací dokumentace a uživatelskou příručkou elektronického nástroje E-ZAK[1].

18.         K argumentu zadavatele z rozhodnutí o námitkách ohledně opožděného podání námitek směřujících dle zadavatele proti zadávacím podmínkám, které tudíž měly být podány nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, uvádí navrhovatel, že prostřednictvím námitek „jak co do formálního označení, tak co do jejich obsahu napadal postup zadavatele při provádění elektronické aukce, a to v řádné lhůtě dle ustanovení 242 odst. 1 ZZVZ, tj. do 15 kalendářních dnů ode dne konání elektronické aukce. Z obsahu námitek zcela jednoznačně vyplývá, že napadenou skutečností je postup zadavatele znemožňující navrhovateli reagovat na nabídku, resp. nově zadané aukční hodnoty, jiného účastníka zadávacího řízení, ačkoliv Uživatelská příručka, jakož i smysl hodnocení formou elektronické aukce mají garantovat postup právě opačný.“ Navrhovatel ale také připouští, že jeho námitky a také návrh směřují nepřímo i proti vymezení zadávacích podmínek, protože se až v rámci průběhu elektronické aukce v důsledku postupu zadavatele ukázalo, že zadávací podmínky mohly být vymezeny v rozporu s ustanovením § 120 odst. 4 písm. d) a e) zákona ve spojení s ustanovením § 36 odst. 3 zákona. Navrhovatel přitom odkazuje na ustálenou rozhodovací praxi Úřadu a správních soudů, která připouští, že „i po uplynutí lhůty dle ustanovení § 242 odst. 4 ZZVZ je možné napadat zadávací podmínky za předpokladu, že se nezákonnost vymezení zadávacích podmínek projevila až v průběhu zadávacího řízení v souvislosti s úkonem, který je napadán námitkami ve lhůtě dle ustanovení § 242 odst. 1 ZZVZ, jako je tomu právě v předmětném případě.“

19.         Na základě výše uvedených skutečností zastává navrhovatel názor, že v souvislosti se způsobem, kterým byla vedena elektronická aukce, došlo k porušení ustanovení § 6 zákona a zároveň k porušení ustanovení § 36 odst. 3 zákona odchýlením se od postupů vymezených v zadávacích podmínkách, respektive k výkladu potenciálních rozporů v neprospěch navrhovatele.  Navrhovatel rovněž spatřuje možné porušení § 36 odst. 3 zákona ve spojení s ustanovením § 120 odst. 4 písm. d) a e) zákona, když dle jeho tvrzení „zadávací podmínky Veřejné zakázky v konečném důsledku nemusely obsahovat jednoznačné informace týkající se postupu při elektronické aukci a podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty ke konci aukčního kola.“ Tato nejednoznačnost, respektive potenciální rozpornost zadávacích podmínek mohla poskytnout některým účastníkům zadávacího řízení neoprávněnou výhodu v rozporu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona.

20.         Navrhovatel je přesvědčen, že předmětná pochybení zadavatele představují pro všechny účastníky zadávacího řízení újmu, která spočívá v nemožnosti ucházet se úspěšně o plnění veřejné zakázky v „řádné hospodářské soutěži a řádném a zákonném zadávacím řízení v souladu se závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek.“ Samotnému navrhovateli hrozí zároveň vznik majetkové újmy v podobě ušlého zisku, když se nemůže podílet na realizaci veřejné zakázky, neboť dle jeho tvrzení lze předpokládat, že by se jeho nabídka umístila na prvním místě.

21.         Jako opatření k nápravě navrhuje navrhovatel zrušení úkonu zadavatele spočívajícího ve výzvě k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce ze dne 11. 7. 2022 a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce konané dne 14. 7. 2022 v souladu s ustanovením §263 odst. 2 zákona. V případě, že Úřad shledá, že není možné vady řízení zhojit pouhým zrušením úkonů zadavatele, navrhuje navrhovatel, aby Úřad rozhodl o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 263 odst. 2 zákona.

    III.            PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 29. 7. 2022, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

23.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

24.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-26024/2022/524 ze dne 1. 8. 2022.

25.         Dne 8. 8. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne. Úřad obdržel od zadavatele část dokumentace o zadávacím řízení prostřednictvím datové zprávy téhož dne, část pak na pevném nosiči dat prostřednictvím osobního podání v sídle Úřadu dne 9. 8. 2022.

Vyjádření zadavatele k návrhu

26.         V úvodu vyjádření odkazuje zadavatel na rozhodnutí o námitkách ze dne 21. 7. 2022, které bylo doručeno navrhovateli téhož dne a o kterém je přesvědčen, že se v jeho rámci řádně a podrobně vypořádal se všemi námitkami navrhovatele. Především podotýká, že návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, pročež navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil v souladu s ustanovením § 257 písm. h) zákona.

27.         Zadavatel nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že by průběh elektronické aukce a její pravidla byla nastavena v rozporu s ustanovením § 120 odst. 4 písm. d) a e) zákona nebo § 6 zákona. Vymezuje se zejména proti tvrzení, že porušení těchto ustanovení mělo vyplynout až z postupu zadavatele v průběhu elektronické aukce, protože elektronická aukce proběhla v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž její průběh byl od počátku stanoven v zadávacích podmínkách jasně a přehledně.

28.         S argumentem navrhovatele, že na základě odkazu zadavatele na uživatelskou příručku elektronického nástroje E-ZAK v čl. 11.14 zadávací dokumentace se mohl domnívat, že bude mít možnost vždy reagovat v případě změn aukčních hodnot bez ohledu na znění čl. 11 zadávací dokumentace, zadavatel nesouhlasí, když s odkazem na čl. 11.8 – 11.9 zadávací dokumentace a čl. 2 výzvy k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce uvádí, že „toto tvrzení je v rozporu s nastavením průběhu elektronické aukce, vymezeným jak [v] zadávací dokumentaci, tak ve výzvě k účasti v elektronické aukci, ve které je jasně uvedeno, že: ‚Elektronická aukce se bude skládat z 1 aukčního kola. Délka aukčního kola bude 15 minut s tím, že pokud v posledních 5 minutách aukčního kola podá některý účastník zadávacího řízení nižší aukční hodnotu pro příslušnou jednotkovou cenu, než je doposud nejnižší aukční hodnota, bude aukční kolo prodlouženo vždy o 5 minut, a to nejvíce pětkrát.‘ A že v takovém případě elektronická aukce končí uplynutím předem stanovené doby.“ Zadavatel zastává názor, že na základě výše uvedeného ustanovení se nemohl navrhovatel oprávněně domnívat, že bude mít možnost vždy reagovat na změny aukčních hodnot tím spíš, že v uživatelské příručce, na kterou se navrhovatel odvolává, je mimo jiné uvedeno, že jedním ze způsobů ukončení elektronické aukce je pevně stanovený čas bez ohledu na to, zda dojde k pohybu v aukční síni.

29.         Zadavatel rovněž odmítá tvrzení navrhovatele, že nejednoznačnost a vnitřní rozpor zadávacích podmínek se mohly projevit až v průběhu elektronické aukce, protože z textu zadávacích podmínek a uživatelské příručky elektronického nástroje, které byly navrhovateli přístupné ode dne 23. 5. 2022, by musel být údajný rozpor navrhovateli znám již před konáním elektronické aukce. K tomu zadavatel dodává, že „pokud by byla argumentace navrhovatele vůbec uznatelná, muselo by se jednat o nejednoznačnost, která by vyplývala ze zadávacích podmínek od začátku zadávacího řízení, v tom případě by pak navrhovatelov[y] námitky směřovaly (a dle názoru zadavatele směřují) proti zadávacím podmínkám.“ Vzhledem k výše uvedeným argumentům považuje zadavatel za účelové a nedostatečné tvrzení navrhovatele, že se na základě textu příručky, ve kterém je uvedeno, že způsob ukončení elektronické aukce v pevně stanovený čas je méně obvyklý, mohl oprávněně domnívat, že bude mít možnost v každém případě reagovat na zadání nových aukčních hodnot. K tomu zadavatel dodává, že spatřoval-li navrhovatel nejasnost či rozpor v zadávacích podmínkách, mohl žádat o změnu nebo vysvětlení zadávací dokumentace ještě před podáním nabídky, což neučinil.

30.         S ohledem na výše uvedené je zadavatel přesvědčen, že námitky navrhovatele směřují proti zadávacím podmínkám, nikoliv proti úkonu zadavatele v zadávacím řízení v průběhu elektronické aukce, a jako takové měly být podány nejpozději do plynutí lhůty pro podání nabídek, jejíž konec připadal na 4. 7. 2022 v 10:00. Z tohoto důvodu považuje zadavatel námitky za podané opožděně, a navrhuje proto, aby Úřad řízení zastavil v souladu s ustanovením § 257 písm. h) zákona.

31.         K argumentaci navrhovatele ohledně údajné rozpornosti a nejednoznačnosti zadávacích podmínek se zadavatel vyjádřil v tom smyslu, že k ní dle ustanovení § 251 odst. 4 zákona nelze přihlížet vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna v námitkách navrhovatele ze dne 15. 7. 2022. Dále zadavatel zastává názor, že uživatelská příručka elektronického nástroje je pouze „návodem“ k uživatelskému použití elektronického nástroje E-ZAK mimo jiné k průběhu elektronické aukce, a že „podmínky elektronické aukce stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a výzvě k účasti v elektronické aukci musí mít logicky přednost před obecnou Uživatelskou příručkou/manuálem k elektronickému nástroji, ve kterém se tato elektronická aukce odehrává (jehož autorem ostatně ani není sám zadavatel).“

32.         Na závěr se zadavatel k tvrzení navrhovatele, že podmínky, za kterých se konala elektronická aukce, nepředstavují rovnou hospodářskou soutěž, ale „hru na náhlou smrt“, vyjadřuje tak, že se jednalo o „transparentně a rovně postavené podmínky elektronické aukce, jejichž součástí je mimo jiné jasné časové omezení, které bylo pro všechny účastníky nastaveno stejně“. Zadavatel přitom odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j.: ÚOHS-S508/2012/VZ-23126/2012/514/JNv ze dne 6. 12. 2012[2], podle kterého „[z] logiky věci lze předpokládat, že pokud je aukce časově omezena, může zvláště ke konci aukce docházet k zintenzivnění vzájemného ,přebíjení' nabídek prostřednictvím snižování nabídkových cen, neboť uchazeči mohou záměrně takticky vyčkávat a podat nabídku co nejtěsněji ke konci aukce s úmyslem ,přebít' nabídkové ceny všech ostatních uchazečů.“

33.         Vzhledem k výše uvedeným argumentům navrhuje zadavatel, aby Úřad v souladu s ustanovením § 257 písm. h) zákona zastavil předmětné správní řízení v celém jeho rozsahu, neboť námitky navrhovatele byly podány opožděně. Pokud Úřad nerozhodne dle ustanovení § 257 písm. h) zákona, navrhuje zadavatel, aby v souladu s ustanovením § 265 písm. a) zákona návrh zamítl, protože nedošlo k porušení zákona.

Další průběh správního řízení

34.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-28623/2022/524 ze dne 22. 8. 2022 stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu - podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v zadávacím řízení provede v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

35.         Úřad předně uvádí, že před samotným posouzením merita projednávané věci má povinnost ověřit, zda jsou dány, resp. splněny podmínky řízení. Úřad v projednávané věci konstatuje, že návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v šetřeném případě nepředcházely řádně a včas podané námitky, a proto nezbývá než správní řízení podle § 257 písm. h) zákona zastavit.

36.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

37.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro jeho účely rozumí zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1.             podmínky průběhu zadávacího řízení,

2.             podmínky účasti v zadávacím řízení,

3.             pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4.             pravidla pro hodnocení nabídek,

5.             další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

38.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro jeho účely zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

39.         Podle § 120 odst. 4 zákona musí zadavatel při využití elektronické aukce uvést v zadávací dokumentaci alespoň

a)            kritéria hodnocení, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty budou předmětem elektronické aukce,

b)            případná omezení hodnot nabídek účastníků zadávacího řízení odpovídajících kritériím hodnocení podle písmene a), které budou předkládat v průběhu elektronické aukce (dále jen „aukční hodnota“),

c)             informace, které budou účastníkům zadávacího řízení poskytnuty v průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty,

d)            informace týkající se postupu při elektronické aukci včetně způsobu jejího ukončení podle § 121 odst. 8 zákona,

e)            podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné, a

f)              informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

40.         Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

41.         Podle § 241 odst. 2 zákona námitky podle odstavce 1 cit. ustanovení zákona se podávají písemně a lze je podat proti

a)      všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)      volbě druhu zadávacího řízení anebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)      postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

42.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

43.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

44.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Zjištěné skutečnosti

45.         Z čl. 11.1. zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel si v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 zákona vyhradil v návaznosti na hodnocení nabídek na uzavření rámcové smlouvy provedení elektronické aukce, jejímž předmětem bude dle čl. 11.2. nabídková cena – dílčí jednotkové ceny (v zadávací dokumentaci dále označeny jako „aukční hodnota“).

46.         Ve vztahu k průběhu elektronické aukce zadávací dokumentace stanoví v rámci čl. 11.8., že se „bude skládat z 1 aukčního kola. Délka aukčního kola bude 15 minut s tím, že pokud v posledních 5 minutách aukčního kola podá některý účastník zadávacího řízení nižší aukční hodnotu pro příslušnou jednotkovou cenu, než je doposud nejnižší aukční hodnota, bude aukční kolo prodlouženo vždy o 5 minut, a to nejvíce pětkrát.“ V čl. 11.9. zadávací dokumentace stanovil zadavatel následující způsoby ukončení elektronické aukce:

a)            uplynutí předem stanovené doby,

b)            pokud zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu nové aukční hodnoty, který by měnily pořadí nabídek, nebo

c)             byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol.

47.         V rámci ustanovení čl. 11.11. zadávací dokumentace zadavatel stanovil kritéria pro zadávání nových aukčních hodnot tak, že „[ú]častník zadávacího řízení bude v průběhu elektronické aukce zadávat jednotkové ceny zaokrouhlené na 2 desetinná místa. Pro číselně vyjádřenou cenovou položku kritéria hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu je minimální snížení v průběhu elektronické aukce nastaveno individuálně, podle níže uvedené tabulky, vždy ve vztahu ke každé jednotkové ceně samostatně. (…)

Zadané hodnoty může účastník zadávacího řízení pouze (opakovaně) snižovat, a to s ohledem na stanovenou minimální výši snížení. Změny zadaných hodnot směrem nahoru nebudou akceptovány.“

48.         V čl. 11.14. zadávací dokumentace odkazuje zadavatel pro bližší podrobnosti k průběhu, pravidlům a podmínkám elektronické aukce na Uživatelskou příručku pro dodavatele systému E-ZAK, přičemž tyto podrobnosti budou poskytnuty účastníkům zadávacího řízení ve výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje.

Posouzení věci Úřadem

49.         Ve svém návrhu navrhovatel brojí proti postupu zadavatele, resp. průběhu elektronické aukce a proti nastavení způsobu její realizace v rámci zadávacích podmínek. Navrhovatel odkazuje na námitky ze dne 15. 7. 2022 označené jako „Námitky proti elektronické aukci veřejné zakázky ‚Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna‘ zveřejněnou na profilu zadavatele pod číslem Z2022-0196628 ze dne 19.05.2022“, v nichž „poukazoval na skutečnost, že způsobem provedení elektronické aukce došlo ze strany zadavatele k porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek zakotvených v ustanovení § 6 ZZVZ, když navrhovateli nebylo umožněno reagovat na nabídku, resp. nově zadané aukční hodnoty, jiného účastníka zadávacího řízení.“ V úvodu námitek navrhovatel rekapituluje, že dne 14. 7. 2022 proběhla v šetřeném zadávacím řízení elektronická aukce podle následujících podmínek stanovených zadavatelem:

„Elektronická aukce se bude skládat z 1 aukčního kola. Délka aukčního kola bude 15 minut s tím, že pokud v posledních 5 minutách aukčního kola podá některý účastník zadávacího řízení nižší aukční hodnotu pro příslušnou jednotkovou cenu, než je doposud nejnižší aukční hodnota, bude aukční kolo prodlouženo vždy o 5 minut, a to nejvíce pětkrát.

Elektronická aukce končí

a)      uplynutím předem stanovené doby,

b)      pokud centrální zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek, nebo

c)      byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol.

11.10 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo opakovat elektronickou aukci, pokud

a)      do aukční síně se nepřihlásí žádný účastník zadávacího řízení vyzvaný k účasti v elektronické aukci, nebo,

b)      do aukční síně se přihlásí pouze jediný účastník zadávacího řízení vyzvaný k účasti v elektronické aukci, nebo

c)      dojde k podání nové aukční hodnoty pouze jediným účastníkem zadávacího řízení vyzvaným k účasti v elektronické aukci, nebo

d)      nedojde k vylepšení nejlepší aukční hodnoty podle výchozího stavu.“

50.         Navrhovatel k výše uvedeným podmínkám namítal, že jsou tato pravidla stanovena v rozporu s ustanovením § 6 zákona, protože „mohou být diskriminační pro účastníka, který nebude mít čas na přihození, tj. na zareagování na nabídku jiného účastníka. Bude-li tedy nabídka uskutečněna v posledních vteřinách přihazování a nebude-li prodloužen opětovně čas na zareagování, nebude mít zadavatel reálnou možnost vysoutěžit nejvhodnější nabídku, čímž se dopouští porušení účelu ZZVZ.“ Navrhovatel tedy namítal, že v důsledku těchto pravidel stanovených pro průběh elektronické aukce neměl možnost nabídnout výhodnější nabídku, přestože tak zamýšlel, protože došlo k ukončení aukce ke konci pátého, a tedy posledního prodloužení aukčního kola.

51.         S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhoval, aby zadavatel námitkám vyhověl a jako opatření k nápravě rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Tyto námitky zadavatel odmítl na základě ustanovení § 245 odst. 2 a odst. 3 písm. b) zákona pro pozdní podání, kdy je současně ani nepovažoval za důvodné.

52.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě se v prvé řadě zabýval tím, zda byly naplněny podmínky pro podání návrhu, tedy že návrhu předcházely ze strany navrhovatele řádně a včas podané námitky. Řádnost a včasnost podaných námitek je nutné posuzovat zejména s ohledem na jejich obsah a dodržení lhůty pro jejich podání.

53.         Úřad v obecné rovině podotýká, že námitky jsou procesním institutem, který představuje primární ochranu dodavatelů před případným nezákonným postupem zadavatele. Zákon pro podání námitek vymezuje konkrétní časové okamžiky v průběhu zadávacího řízení, v jejichž rámci je z pohledu stěžovatele nutné využít práva k jejich podání. Každé zadávací řízení prochází určitými fázemi a možnost obrany proti postupu zadavatele vždy odpovídá té které fázi zadávacího řízení, ve které se předmětné zadávací řízení nachází. Celý tento proces musí být nejen maximálně transparentní a férový, nýbrž také efektivní a zamezující zbytečným obstrukcím a opakovanému přezkumu stejných námitek, které mohly být daleko smysluplněji uplatněny dříve. Uvedený přístup koresponduje se zásadou právní jistoty jak všech účastníků zadávacího řízení, resp. potenciálních dodavatelů, tak i samotného zadavatele, neboť si nelze představit situaci, kdy např. v pokročilé či závěrečné fázi zadávacího řízení, kdy má dojít k provedení výběru dodavatele, budou rozporovány zadávací podmínky, podle kterých celé zadávací řízení probíhalo (viz k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 67/2010-105 ze dne 25. 1. 2011). Přestože se uvedený rozsudek vztahuje ke starší právní úpravě v podobě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, lze jeho závěry bez pochyby aplikovat i ve vztahu k zákonu.

54.         Jak Úřad konstatoval např. v rozhodnutí č. j. ÚOHS-11827/2022/500, sp. zn. ÚOHS-S0067/2022/VZ ze dne 22. 4. 2022, „[z] § 241 zákona vyplývá, že námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma. Námitky se podávají písemně a lze je mimo jiné podat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek. Z § 242 odst. 1 zákona vyplývá, že obecná délka lhůty pro doručení námitek zadavateli je 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona zadavatelem dozvěděl. Ve vztahu k námitkám proti zadávacím podmínkám pak zákonná úprava toto obecné pravidlo speciálně modifikuje tak, že dle § 242 odst. 4 zákona platí, že pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Úřad je zároveň povinen v souladu
s § 257 písm. h) zákona zahájené řízení zastavit, právě pokud návrhu (vyjma návrhů dle § 254 zákona) nepředcházely řádně a včas podané námitky. Dané zákonné pravidlo respektuje princip, dle kterého je návrh až druhotným nástrojem procesní obrany dodavatele, když prvotním nástrojem je podání námitek přímo vůči zadavateli. Pakliže tedy dodavatel nevyužije možnosti podání námitek, resp. takto neučiní včas a řádně, tj. s veškerými zákonnými náležitostmi, pak není oprávněn domáhat se ochrany svých práv před Úřadem.“
.

55.         Navrhovatel formálně označil podání Úřadu jako „návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele“, přičemž jako závadný shledává postup zadavatele v rámci elektronické aukce, kterým bylo navrhovateli znemožněno reagovat na nabídku jiného účastníka zadávacího řízení, resp. jím nově zadané aukční hodnoty. Navrhovatel nicméně v rámci námitek reálně nebrojil proti konkrétním úkonům zadavatele učiněným v průběhu elektronické aukce, které by měly být v rozporu se zadávacími podmínkami, když se v jejich rámci omezil pouze na následující tvrzení ve vztahu k zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 11 zadávací dokumentace: „Takto nastavená pravidla nejsou v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚ZZVZ‘), neboť mohou být diskriminační pro účastníka, který nebude mít čas na přihození, tj. na zareagování na nabídku jiného účastníka. Bude-li tedy nabídka uskutečněna v posledních vteřinách přihazování a nebude-li prodloužen opětovně čas na zareagování, nebude mít zadavatel reálnou možnost vysoutěžit nejvhodnější nabídku, čímž se dopouští porušení účelu ZZVZ (…) [v] dnešní aukci t[a]to pravidla znamenal[a], že stěžovatel i přes svoji vůli nabídnout výhodnější nabídku, toto nemohl učinit právě na základě výše popsaného diskriminačního pravidla elektronické aukce“.

56.         Z výše uvedeného vyplývá, že přestože navrhovatel v návrhu tvrdí, že námitky směřovaly jejich formálním označením i obsahem proti postupu zadavatele v rámci elektronické aukce, v námitkách neuvádí, jaký konkrétní postup zadavatele v rámci elektronické aukce měl být učiněn v rozporu se zákonem, resp. zadávacími podmínkami.  Z výše uvedené formulace jasně vyplývá, že námitky navrhovatele směřují toliko proti zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení, nikoliv proti postupu zadavatele během konání elektronické aukce. Vzhledem k tomu, že námitky navrhovatele směřovaly proti zadávacím podmínkám, měly být podány nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek podle ustanovení § 242 odst. 4 zákona.

57.         Navrhovatel v návrhu namítá rovněž údajný vnitřní rozpor v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, přičemž odkazuje na znění uživatelské příručky elektronického nástroje E-ZAK, na jehož základě se domníval, že bude moci reagovat na nabídku jiného účastníka zadávacího řízení v každém případě bez ohledu na znění čl. 11 zadávací dokumentace. Navrhovatel zastává názor, že se uživatelská příručka elektronického nástroje E-ZAK stala součástí zadávacích podmínek, protože na její znění odkazuje zadavatel v čl. 11 zadávací dokumentace. Navrhovatel navíc tvrdí, že tento rozpor vyplynul až z průběhu elektronické aukce, v důsledku čehož se pro jeho uplatnění v rámci námitek aplikuje lhůta dle § 242 odst. 1 zákona, a tudíž byla lhůta pro podání námitek zachována. Úřad k tomuto bodu uvádí, že námitky navrhovatele neobsahovaly jakoukoliv zmínku o uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK, ani tvrzeném rozporu mezi jejím zněním a čl. 11 zadávací dokumentace. Stejně tak zadavatel v námitkách vůbec nezmiňuje, že by jím tvrzený vnitřní rozpor v zadávacích podmínkách vyplynul až během konání elektronické aukce, jak uvádí v návrhu. Jedná se tedy o skutečnosti, které nebyly navrhovatelem v rámci námitek uplatněny, přestože navrhovateli nic nebránilo tato tvrzení do námitek zahrnout (ostatně ani sám navrhovatel v návrhu neuvádí nic v tom smyslu, že by to možné nebylo).

58.         Úřad se dále pro úplnost zaměřil na posouzení, zda by se v šetřeném případě mohlo jednat o situaci, kdy lze nejasnost zadávacích podmínek rozporovat i po lhůtě stanovené v § 242 odst. 4 zákona, neboť se projevila až v pozdějších fázích zadávacího řízení. Úřad uvádí, že touto otázkou se již zabývala i rozhodovací praxe soudů (přestože se vztahuje k nyní již neúčinné právní úpravě, je dle názoru Úřadu v nyní projednávané věci aplikovatelná). Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 5 Afs 75/2009 ze dne 6. 11. 2009 potvrdil názor vyjádřený Krajským soudem v Brně, že se „nejasnost zadávací dokumentace projevila až při hodnocení nejvhodnější nabídky. Žalobce tedy námitky uplatnil v zákonem stanovené lhůtě, a to v návaznosti na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“. V rozsudku sp. zn. 2 Afs 67/2010 ze dne 25. 1. 2011 Nejvyšší správní soud obecněji shrnul okolnosti napadení zadávacích podmínek až v rámci námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž konstatoval, že „je nutno od sebe odlišovat situace, kdy podle okolností konkrétního případu lze po uchazeči spravedlivě požadovat, aby napadl zákonnost zadávacích podmínek, neboť si této nezákonnosti mohl a měl být vědom, od případů, kdy se tato nezákonnost skutečně vyjeví až při hodnocení jednotlivých nabídek. Jde tak o odlišení případů protizákonných zadávacích podmínek per se od podmínek, které samy o sobě protizákonné být nemusí, nicméně tato protizákonnost se projeví až jejich aplikací.“.

59.         Úřad dospěl k závěru, že dotčené zadávací podmínky upravující ukončení elektronické aukce byly v zadávací dokumentaci vymezeny jasně a srozumitelně. Pokud tedy navrhovatel měl, resp. má za to, že prodloužení aukčního kola maximálně pětkrát odporuje zákonu, nic mu nebránilo tuto skutečnost namítat ve lhůtě dle § 242 odst. 4 zákona. V této souvislosti Úřad uvádí, že i kdyby se v šetřeném případě uživatelská příručka elektronického nástroje E-ZAK stala součástí zadávacích podmínek, jak tvrdí navrhovatel, nevylučuje tato ukončení elektronické aukce v přesně stanovený čas, když je v jejím textu na str. 73 výslovně uvedeno, že jedním z možných způsobů nastavení ukončení elektronické aukce může být
„v pevně stanovený čas bez ohledu na pohyb v aukční síni, což je méně obvyklé“. Nastavení podmínek ukončení elektronické aukce tak, jak je stanoveno v čl. 11 zadávací dokumentace, proto nemůže být v rozporu s uživatelskou příručkou elektronického nástroje E-ZAK. K uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK Úřad poznamenává, že ze své povahy nepředstavuje kogentní ustanovení, ale rámcová pravidla pro průběh elektronické aukce, která zadavatel konkretizoval v čl. 11 zadávací dokumentace.

60.         Úřad v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dospěl k názoru, že vzhledem k tomu, že námitky navrhovatele směřují proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, jejichž obsah byl vymezen jasně a srozumitelně již v zadávací dokumentaci, a že se údajná nezákonnost stanovení zadávacích podmínek nemohla projevit až v dalších fázích zadávacího řízení včetně konání elektronické aukce, nešlo v předmětném případě o situaci, kdy zákon umožňuje rozporovat námitkami nejasnost zadávacích podmínek po uplynutí lhůty stanovené v ustanovení § 242 odst. 4 zákona.

61.         Závěrem Úřad shrnuje, že z dokumentu „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace III.“ vyplývá, že lhůta pro doručení nabídek v šetřeném zadávacím řízení uplynula dne 4. 7. 2022 v 10:00 hodin, přičemž námitky byly podány po jejím uplynutí dne 15. 7. 2022. V šetřeném případě námitky navrhovatele směřovaly toliko proti zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení stanoveným v čl. 11 zadávací dokumentace, které musí být zadavateli dle § 242 odst. 4 zákona doručeny nejpozději do skončení předmětné lhůty pro podání nabídek, aby mohly být považovány za včas podané. Jelikož je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, nebyla splněna nezbytná podmínka pro vedení správního řízení, a Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

62.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno.  Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1. statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

2. Mgr. Martin Doleček, advokát, Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] E-ZAK, verze 5 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň - Uživatelská příručka. Dostupné z: https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

[2] Zadavatel na tomto místě chybně uvádí sp. zn. rozhodnutí Úřadu ve věci ÚOHS-S52/2012/VZ – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz