číslo jednací: 40365/2022/500
spisová značka: S0124/2022/VZ

Instance I.
Věc Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.
Účastníci
  1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
  2. DATALAN, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2022
Související rozhodnutí 30194/2022/161
40365/2022/500
Dokumenty file icon 2022_S0124.pdf 531 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0124/2022/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-40365/2022/500

 

Brno 14. 11. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 3. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava,
  • navrhovatel – DATALAN, a.s., IČO 35810734, se sídlem Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 4. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2019 pod ev. č. Z2019-012914, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 079-189345, ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel– Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – nedodržel pravidlo stanovené v § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když rozhodnutím signovaným dne 31. 1. 2022 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 4. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2019 pod ev. č. Z2019-012914, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 079-189345, ve znění pozdějších oprav, aniž by se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť důvody pro zrušení zadávacího řízení uvedené v rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení signovaném dne 31. 1. 2022 nelze za takové důvody označit, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a  dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí zadavatele signované dne 31. 1. 2022 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 4. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2019 pod ev. č. Z2019-012914, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 079-189345, ve znění pozdějších oprav, a současně ruší všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku.

III.

Zadavateli – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0124/2022/VZ ve věci návrhu navrhovatele – DATALAN, a.s., IČO 35810734, se sídlem Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika – ze dne 11. 3. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 4. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2019 pod ev. č. Z2019-012914, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 079-189345, ve znění pozdějších oprav.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – ukládá povinnost:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava (dále jen „zadavatel“), jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 18. 4. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p. o.“. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2019 pod ev. č. Z2019-012914, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 079-189345, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             V čl. 1. 2. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku signované dne 18. 4. 2019 (dále jen „zadávací dokumentace“) je předmět veřejné zakázky vymezen jako „modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronizace vizity apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a nové funkce v NIS. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří etap, definovaných v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.

Předmět plnění veřejné zakázky je dále blíže specifikován v přílohách č. 1 a 2 této zadávací dokumentace.“.

3.             Podle čl. 1. 4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a maximálně přípustná cena“ zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 44 833 940 Kč bez DPH.

4.             Z čl. 7. 2. „Místo pro podání nabídek“ zadávací dokumentace vyplývá, že místem pro podání nabídek je elektronický nástroj Tender arena. Z „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k zadávacím podmínkám“ ze dne 30. 5. 2019 následně vyplývá, že zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do dne 17. 6. 2019, do 10:00 hod.

5.             Zadavateli byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny celkem 4 nabídky na veřejnou zakázku, včetně nabídky navrhovatele – DATALAN, a.s., IČO 35810734, se sídlem Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „navrhovatel“).

6.             Dne 31. 1. 2022 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení signované téhož dne (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“, popř. „napadené rozhodnutí“) odeslal zadavatel účastníkům zadávacího řízení téhož dne prostřednictvím elektronického nástroje. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo odůvodněno důvody hodnými zvláštního zřetele, které zadavatel spatřuje ve ztrátě možnosti financování veřejné zakázky z předmětného operačního programu a dále v technologickém a morálním zastarání hardwarového vybavení nabízeného v nabídkách účastníků zadávacího řízení (z nichž některé již dle zadavatele není na trhu ani dostupné).   

7.             Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podal navrhovatel námitky ze dne 14. 2. 2022 (dále jen „námitky“), které byly zadavateli doručeny téhož dne prostřednictvím elektronického nástroje.

8.             Zadavatel dne 1. 3. 2022 námitky svým rozhodnutím signovaným téhož dne odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli téhož dne doručeno prostřednictvím elektronického nástroje.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 11. 3. 2022 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

10.         Podaným návrhem se navrhovatel domáhá přezkoumání úkonu zadavatele spočívajícího v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Dle navrhovatele přitom zadavatel v napadeném rozhodnutí uvedl celkem 3 důvody pro zrušení zadávacího řízení, přičemž u žádného z nich neprokázal jeho skutečnou existenci. K údajné nemožnosti stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci navrhovatel předně uvádí, že měl zadavatel v rámci napadeného rozhodnutí prokázat, že uvedený důvod skutečně existuje, resp. musel postavit na jisto, že financování projektu z předmětné dotace je již objektivně zcela vyloučeno. Zvláště mělo být dle názoru navrhovatele z napadeného rozhodnutí zřejmé, že zadavatel požádal o prodloužení termínu pro realizaci projektu a že této žádosti nebylo poskytovatelem dotace vyhověno. Alternativně pak měl zadavatel prokázat, že realizaci předmětu veřejné zakázky není možné financovat z vlastních prostředků zadavatele nebo z dotace poskytnuté v rámci dalšího dotačního období. Zadavatel dále dle navrhovatele nevzal v úvahu, že některý z dodavatelů může předmět plnění realizovat i v kratších lhůtách a stanovený termín realizace dotace tak stihnout. Navrhovatel přitom poukazuje na obecná pravidla týkající se poskytnuté dotace, která dle jeho názoru umožňují prodloužení termínu ukončení realizace projektu až do 31. 12. 2023. Dle názoru navrhovatele je tak zadavatel zjevně oprávněn požádat o prodloužení termínu pro realizaci projektu, přičemž jeho žádosti bude s ohledem na její důvodnost s největší pravděpodobností vyhověno. Navrhovatel rovněž dodává, že prodlužování termínu čerpání dotace bývá v praxi zcela obvyklé, přičemž podání žádosti o prodloužení čerpání dotace považuje za „téměř banální“ úkon, který je bezpochyby možno po zadavateli požadovat.

11.         K dalšímu ze zadavatelem uvedených důvodů pro zrušení, tedy k údajnému morálnímu zastarání hardware nabízeného v nabídkách účastníků zadávacího řízení, resp. skutečnosti, že od data zahájení zadávacího řízení došlo v oboru předmětu plnění veřejné zakázky k vývoji, v jehož důsledku je plnění nabízené v nabídkách z dnešního pohledu již zastaralé, uvádí navrhovatel následující. Dle navrhovatele jeho nabídka odpovídá veškerým požadavkům zadavatele na předmět plnění dle zadávací dokumentace, přičemž všechny jednotlivé části předmětu plnění nabízeného navrhovatelem jsou z výkonnostního hlediska naprosto dostačující pro potřeby zadavatele. Navrhovatel dále uvádí, že od zahájení zadávacího řízení do dne podání návrhu nenastaly žádné okolnosti, které by nabízené plnění učinily „technologicky a morálně zastaralým“. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že pokud by došlo k realizaci předmětu plnění v původně předpokládaném termínu, zadavatel by dnes, resp. následujícího 2 a půl roku, toto údajně „morálně zastaralé“ plnění standardně užíval. Navrhovatel dále ve vztahu k napadenému rozhodnutí uvádí, že uvedené konkrétní tvrzení, že na trhu je již novější varianta tabletu Lenovo IP 4 8“, nijak neprokazuje, že by tento nabízený výrobek měl být v dohledné době za hranicí své technické použitelnosti. Dle navrhovatele je naopak jím nabízený tablet reálně schopen fungovat předpokládaných 5 let od okamžiku dodání a splnit tak požadavky zadavatele. Navrhovatel navíc podotýká, že část předmětu veřejné zakázky spočívající v dodávce hardware je z pohledu celého předmětu veřejné zakázky zcela marginální. I pokud by tak teze zadavatele o zastaralosti nabízeného hardware byla pravdivá, nemohla by tato skutečnost dle názoru navrhovatele ospravedlnit zrušení veřejné zakázky ve vztahu k celému jejímu předmětu.

12.         K údajné faktické nedostupnosti předmětu plnění navrhovatel uvádí, že ani tento důvod pro zrušení zadávacího řízení zadavatel v napadeném rozhodnutí neprokázal. Zadavatel přitom dle navrhovatele nevzal v potaz, že účastníci zadávacího řízení mohou mít předmět plnění skladem, a jsou tak schopni realizovat dodávku přesně podle své nabídky. Navrhovatel v této souvislosti uvádí, že má všechny komponenty nabízené ve své nabídce k dispozici na skladě. Navrhovatel rovněž upozorňuje, že v případě nezbytné potřeby úpravy předmětu plnění může zadavatel postupovat podle ustanovení § 222 zákona.

13.         Navrhovatel rovněž obecně ve vztahu k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvádí, že důvod, který zadavatel uplatňuje, dle jeho názoru materiálně odpovídá vymezení důvodu dle § 127 odst. 2 písm. e) zákona, tedy důvodu spočívajícím v neobdržení dotace, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena. Navrhovatel přitom poukazuje na to, že uvedené ustanovení neobsahuje dovětek o tom, zda zadavatel neobdržení dotace způsobil či nikoliv, jak je tomu obdobně v důvodu zrušení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Tento důvod tak dle navrhovatele není možné aplikovat v případě, kdy potenciální neobdržení dotace zavinil sám zadavatel.

14.         Navrhovatel dále upozorňuje na skutečnost, že postup zadavatele ve veřejné zakázce byl již přezkoumáván ve správních řízeních vedených Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0345/2019/VZ, ÚOHS-S0468/2019/VZ a ÚOHS-S0141/2020/VZ, v jejichž rámci Úřad opakovaně konstatoval nezákonnost postupu zadavatele. Navrhovatel s ohledem na to uvádí, že zrušení zadávacího řízení je vedeno primárně snahou vyhnout se kontraktaci s navrhovatelem. Dle navrhovatele přitom tato okolnost vyžaduje zvýšenou přísnost Úřadu při přezkumu naplnění zákonných podmínek zrušení zadávacího řízení a zejména dodržení zásady transparentnosti.

15.         Navrhovatel spatřuje újmu na svých právech v tom, že kdyby ke zrušení zadávacího řízení nedošlo, stal by se navrhovatel vybraným dodavatelem, a mohl by tak generovat přiměřený zisk z plnění předmětu veřejné zakázky. Zrušením zadávacího řízení by však tato možnost byla vyloučena a navrhovateli by vznikla také újma spočívající v nákladech na účast v zadávacím řízení a rovněž v marně vynaložených nákladech na procesní obranu ve všech předchozích správních řízeních před Úřadem.

16.         Navrhovatel považuje z výše uvedených důvodů napadené rozhodnutí za nezákonné, resp. za provedené v rozporu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d), potažmo písm. e) zákona, a v rozporu se zásadami transparentnosti a přiměřenosti stanovenými v § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad napadené rozhodnutí zadavatele zrušil.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

17.         Úřad obdržel návrh dne 11. 3. 2022 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

18.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

19.         Přípisem č. j. ÚOHS-09211/2022/524 ze dne 15. 3. 2022 Úřad účastníkům řízení oznámil zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Vyjádření zadavatele k návrhu obdržel Úřad dne 21. 3. 2022.

Vyjádření zadavatele k návrhu

20.         Zadavatel předně k otázce nemožnosti stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci upřesňuje, že důvodem zrušení zadávacího řízení byla objektivní situace, kdy bylo zcela zřejmé, že zadavatel podmínky pro čerpání dotace nesplní v době stanovené dotačními podmínkami. Zadavatel přitom v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvedl, že se ke dni vydání napadeného rozhodnutí dostal do bodu, kdy bylo zřejmé, že již nelze důvodně očekávat dokončení zadávacího řízení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a dokončení realizace předmětu veřejné zakázky v termínu do 30. 6. 2022.  Důsledkem nedodržení stanoveného termínu je přitom dle zadavatele ztráta možnosti financování veřejné zakázky finančními prostředky z přidělené dotace. Zadavatel dále odkazuje na znění ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, které dle jeho názoru výslovně vylučuje úvahu o tom, zda zadavatel důvod zrušení zadávacího řízení sám způsobil, či zda jej mohl odvrátit. Námitka navrhovatele, že by některý z dodavatelů mohl projekt realizovat v kratší lhůtě a stihnout tak stanovený termín, je dle zadavatele zcela nedůvodná, neboť zadavatel není k takovému zjišťování nijak povinen, ani k němu nemá jakýkoli procesní nástroj. Zadavatel navíc odkazuje na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2019, ze které vyplývá, že jiný dodavatel považoval již původní stanovenou lhůtu k plnění předmětu veřejné zakázky za nepřiměřeně krátkou. Zadavatel nesouhlasí s názorem navrhovatele, že se nemůže dovolávat uvedeného důvodu pro zrušení zadávacího řízení, aniž by předtím požádal o prodloužení dotačního termínu. Zadavateli totiž není uložena takováto zákonná povinnost. K posuzovanému případu zadavatel uvádí, že předmětná dotace č. ZC.06.3.05/0.0/0.0/16034/0006497 má být poskytována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž v současné době je zadavateli stanoven termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022, který vyplývá ze zadavatelovy žádosti o změnu podané ke dni 12. 2. 2021 a schválené řídícím orgánem IROP dne 30. 3. 2021. Zadavatel dodává, že možnost dalšího požádání o prodloužení uvedeného termínu je jeho právem, nikoliv povinností, a s ohledem nejistý výsledek takové žádosti se zadavatel s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti rozhodl přikročit ke zrušení zadávacího řízení. Dle zadavatele by ostatně ani po případném prodloužení termínu do 31. 12. 2023, tedy nejzazšího možného data realizace předmětu dotace, nebylo vzhledem k dosavadnímu časovému postupu zadávacího řízení jisté, že by k uvedenému datu skutečně k realizaci předmětu veřejné zakázky došlo.

21.         Ve vztahu k morálnímu zastarání vybavení požadovaného v rámci plnění veřejné zakázky je zadavatel na rozdíl od navrhovatele přesvědčen, že jde samo o sobě o relevantní důvod hodný zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení. Zadavatel uvádí, že v případě dokončení realizace veřejné zakázky v dříve předpokládaném termínu, by již před 2,5 lety obdržel na svou dobu moderní hardware, přičemž dnes by byl v situaci, kdy by jej již za dalšího 2,5 roku mohl vyměnit za nový. Z důvodu prodlevy při zadávání veřejné zakázky by však zadavatel v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku dnes obdržel hardware z dnešního pohledu technicky a morálně zastaralý, přičemž by jej musel používat následujících 5 let. Zvláštní zřetel uvedeného důvodu přitom dle zadavatele vychází  jednak ze skutečnosti, že hardware na rozdíl od jiné techniky zastarává skutečně rychle, a dále z toho, že uvedený hardware má být užíván v  kritické infrastruktuře, konkrétně v oblasti nemocniční zdravotní péče, ve které musí být kladeny vyšší nároky na spolehlivost a bezpečnost systémů, neboť jejich selhání může doslova způsobit újmu na zdraví či životě. Zadavatel dále uvádí na pravou míru, že důvod pro zrušení zadávacího řízení neshledává v nemožnosti plnění, jak uvádí navrhovatel, nýbrž v tom, že plnění, byť zásadně možné, již nelze akceptovat, neboť by tím zadavatel připustil implementaci morálně technicky zastaralého hardwaru pro použití v nemocniční infrastruktuře, která je kritická pro ochranu života a zdraví osob. Přijetí tohoto plnění by navíc bylo zjevně neefektivní a  neekonomické, neboť dnes lze za stejné ceny pořídit hardware  technologicky vyspělejší.

22.         K otázce faktické nedostupnosti předmětu plnění zadavatel uvádí, že tato skutečnost nebyla v napadeném rozhodnutí uvedena jako důvod pro zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel tento údajný důvod zrušení zadavateli podsouvá. Odkazem na výrobky Fujitsu Primergy RX2530 M4, Esprimo P558/E85+ a Lenovo IP Tablet 4 8“ v napadeném rozhodnutí zadavatel pouze poukazoval na jejich technické zastarání.

23.         Zadavatel se dále vyjadřuje k tvrzení navrhovatele, dle kterého důvod zrušení zadávacího řízení fakticky odpovídá vymezení § 127 odst. 2 písm. e) zákona. Zadavatel přitom uvádí, že zatímco ustanovení uváděné navrhovatelem předpokládá, že zadavatel dotaci „neobdržel“, tedy že již nastal konkrétní důvod pro odmítnutí dotace, tak v případě důvodu pro zrušení zadávacího řízení dle písm. d) uvedeného ustanovení postačuje toliko existence důvodů hodných zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Právě druhý z uvedených důvodů je přitom dle zadavatele přiléhavý na posuzovaný případ, když k „promarnění“ dotace ještě formálně nedošlo, nicméně je již vzhledem ke všem okolnostem objektivně zřejmé, že do termínu pro uplatnění nároku na proplacení dotace nelze zadávací řízení a realizaci plnění veřejné zakázky stihnout. Zadavatel má přitom zato, že po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval až do skutečného, předem očekávaného okamžiku, kdy o dotaci přijde. Takový postup by byl zcela nehospodárný jak vůči zadavateli, tak vůči účastníkům zadávacího řízení.

24.         Zadavatel se dále ohrazuje vůči závěru navrhovatele o nezákonnosti jeho postupu. Zadavatel zdůrazňuje, že z předchozích rozhodnutí Úřadu nelze dovodit závěr, že by se snažil vyloučit navrhovatele „za každou cenu“, jak tvrdí navrhovatel. Zadavateli byla Úřadem vytknuta některá konkrétní opatření v rámci hodnocení kvalifikace, přičemž tato pochybení měla dle zadavatele původ spíše v aplikaci nekonkrétních požadavků zákona, na které měl Úřad pouze odlišný právní názor než zadavatel. Zadavatel zdůrazňuje, že na přezkoumávané zrušení zadávacího řízení nelze nahlížet předpojatě na základě dřívějších rozhodnutí Úřadu týkajících se zcela jiných procesních otázek.

25.         Ve vztahu k tvrzené újmě navrhovatele zadavatel podotýká, že domněnka navrhovatele, že by se jeho nabídka umístila na prvním místě je předčasná, neboť dosud neproběhlo hodnocení nabídek. Zadavatel přitom zdůrazňuje, že hodnotící kritérium „výše nabídkové ceny“ má váhu 50 %, přičemž rovněž 50 % tvoří kritérium „Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit“.

26.         Zadavatel má zato, že v posuzovaném případě měl objektivní důvody pro zrušení zadávacího řízení, přičemž tyto důvody dostatečně vymezil v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení i v následujícím rozhodnutí o námitkách. Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh v celém jeho rozsahu zamítl.     

Další průběh správního řízení

27.         Usnesením č. j. ÚOHS-10268/2022/524 ze dne 24. 3. 2022 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

28.         Usnesením č. j. ÚOHS-12541/2022/524 ze dne 12. 4. 2022 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k označení důkazů k prokázání tvrzení o zastaralosti hardwarového vybavení v nabídkách účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

29.         Zadavatel v návaznosti na usnesení ze dne 12. 4. 2022 doručil dne 19. 4. 2022 Úřadu přípis z téhož dne, ve kterém jako důkaz zastaralosti hardwaru navrhnul srovnání internetové nabídky produktu Lenovo IP Tablet 4 8“, kdy dle srovnávacího serveru on-line prodejce heureka.cz byla nabídka prodeje uvedeného produktu ukončena ke dni 3. 11. 2019 s nejnižší historickou cenou 2 890 Kč. Zadavatel přitom uvedl, že k dnešnímu dni lze tablet stejné značky a stejné velikosti obrazovky zakoupit s nižší maloobchodní cenou od 2 780 Kč, přičemž tento nový model má modernější operační systém a 2x větší paměť. Obdobné porovnání uvedl zadavatel ve vztahu k produktu PC s OS Windows 10 Pro - Dell OptiPlex 3060, jehož nabídka byla ukončena ke dni 13. 3. 2022 za cenu nejníže 15 424 Kč vč. DPH, přičemž v té době se již dle zadavatele dal pořídit nástupnický model za nižší cenu, avšak s výrazně vyšším výkonem (daným zejména výkonnějším procesorem a 2x vyšší operační pamětí RAM). Zadavatel přitom k provedení důkazů předložil výše uvedená porovnání produktů dle srovnávacího serveru on-line prodejců heureka.cz a dále e-mailovou konverzaci zadavatele se společností AUTOCONT a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, týkající se nedostupnosti vybraných produktů z nabídek účastníků zadávacího řízení na trhu.

30.         Úřad přípisem č. j. ÚOHS-13930/2022/524 ze dne 26. 4. 2022 požádal společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. v likvidaci, IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 (dále jen „společnost FUJITSU“) o odpověď na následující otázky:

»1. Odpovídá podle Vašeho názoru výrobek „server FUJITSU Server PRIMERGY RX2530“, tak jak byl nabízen v nabídce dodavatele, z technického hlediska požadavkům zadavatele?

2. Lze podle Vašeho názoru z dnešního hlediska považovat výrobek „server FUJITSU Server PRIMERGY RX2530“ tak, jak byl nabízen v nabídce dodavatele, za technicky a morálně zastaralý? Pokud ano, uveďte prosím rovněž, u kterých konkrétních parametrů je možné v současnosti pozorovat technologický posun či případně alespoň zlepšení

31.         Přípisem ze dne 9. 5. 2022, který byl Úřadu doručen téhož dne, společnost Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26423782, se sídlem Na příkopě 1096/19, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost Kinstellar“), která jakožto likvidátor společnosti Fujitsu sdělila Úřadu jako odpověď na první výše uvedenou otázku následující: »Společnost potvrzuje, že výrobek „Server Primergy RX2530 M6“ odpovídá z technického hlediska požadavkům zadavatele.«. Jako odpověď na druhou výše uvedenou otázku pak společnost FUJITSU uvedla následující: »Podle názoru Společnosti nelze z dnešního hlediska považovat výrobek „server FUJITSU Server PRIMERGY RX2530“ tak, jak byl nabízen v nabídce dodavatele, za technicky a morálně zastaralý. V případě předmětného výrobku se totiž jedná o aktuální model serveru, který splňuje všechny požadované technologie a moderní standardy. Jde navíc o nejnovější generaci, která byla na trh uvedena teprve v roce 2021.«.

32.         Úřad přípisem č. j. ÚOHS-13966/2022/524 ze dne 27. 4. 2022 požádal Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen „ministerstvo“), jakožto řídící orgán IROP, o odpověď na následující otázky:

1. Umožňují dotační podmínky uvedeného projektu prodloužení (případně i opakované) termínu realizace předmětu veřejné zakázky hrazené z uvedeného projektu?

2. Pokud ano, má zadavatel veřejné zakázky hrazené z uvedeného projektu na prodloužení termínu realizace předmětu veřejné zakázky hrazené z uvedeného projektu automaticky (při splnění případných požadavků) nárok, nebo je případné prodloužení termínu realizace vázáno na posouzení dotačního orgánu?“.

33.         Přípisem č. j. ÚOHS-15076/2022/524 ze dne 6. 5. 2022 Úřad opětovně požádal ministerstvo o odpověď na výše uvedené otázky.

34.         Přípisem ze dne 5. 5. 2022, který byl Úřadu doručen dne 6. 5. 2022, ministerstvo sdělilo Úřadu jako odpověď na první výše uvedenou otázku následující: „Dokumentace IROP nestanovuje příjemcům závazný termín realizace předmětu jakékoli veřejné zakázky. Obecně se způsobilost výdajů na veřejné zakázky řídí Obecnými a specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Výzvou je stanoven pouze nejzazší termín ukončení realizace projektu, do kterého musí být naplněn účel a cíle projektu. Tento termín umožňují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce verze 1.14 ze dne 1.3.2021 (Obecná pravidla) v kap. 16.7 za určitých okolností (opakovaně) prodloužit. Důvodem mohou být například i průtahy ve veřejných zakázkách. Nejzazším termínem, na který je teoreticky možné posunout datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2023.“. Jako odpověď na druhou výše uvedenou otázku pak ministerstvo uvedlo následující: „V návaznosti na odpověď výše je třeba hovořit pouze o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Na prodloužení termínu ukončení realizace projektu neexistuje automatický nárok. Každá žádost o změnu na prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší termín stanovený výzvou je posuzována individuálně v souladu se zněním kapitoly 16.7 Obecných pravidel.“.

35.         Usnesením č. j. ÚOHS-17320/2022/524 ze dne 23. 5. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 30. 5. 2022

36.         Zadavatel doručil dne 30. 5. 2022 Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém uvedl, že údajné nemožnosti stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci se z Úřadem shromážděných podkladů pro vydání rozhodnutí týká pouze odpověď ministerstva ze dne 5. 5. 2022. Uvedená odpověď ministerstva přitom dle názoru zadavatele potvrzuje jeho dřívější vyjádření, že s automatickým prodloužením realizační doby projektu nelze počítat, neboť na něj neexistuje automatický nárok. K důvodu zrušení zadávacího řízení spočívajícího ve morálním zastarání hardware zadavatel uvedl, že vyjádření společnosti Fujitsu ze dne 9. 5. 2022 je nerelevantní, neboť zjevně směřuje k novější verzi serveru Fujitsu Primergy, a to k verzi M6. Uvedené vyjádření tak dle zadavatele pouze potvrzuje jeho názor, že výrobek nabízený v nabídce navrhovatele byl již překonán novější generací uvedeného produktu. Zadavatel má za to, že Úřadem shromážděné podklady potvrzují správnost jeho názoru na oprávněnost a odůvodněnost zrušení zadávacího řízení.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 30. 5. 2022

37.         Navrhovatel doručil dne 30. 5. 2022 Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém nadále trvá na tom, že blížící se termín realizace projektu nelze zaměňovat se „ztrátou financování“, neboť k té by došlo až ve chvíli, kdy by zadavatel navzdory veškeré své aktivní snaze nedosáhl prodloužení termínu pro čerpání dotace. Dle navrhovatele by pak zadavatel pro prokázání existence tohoto důvodu zrušení zadávacího řízení musel současně prokázat, že učinil vše, aby této „ztrátě financování“ zabránil, resp. prokázat, že je tato ztráta skutečná, nezvratná a definitivní. Navrhovatel přitom poukazuje na sdělení ministerstva ze dne 5. 5. 2022, které považuje za nejzásadnější důkaz, že dosud nedošlo ke ztrátě možnosti financování projektu. Morální zastarání předmětu plnění by dále dle navrhovatele mohlo být důvodem pro zrušení zadávacího řízení pouze tehdy, pokud by se stalo současně právně či fakticky nemožným. K nemožnosti plnění nicméně v řešeném případě dle navrhovatele nedošlo. Navrhovatel se dále ohrazuje oproti zadavatelem tvrzené „nejisté bezpečnosti“ takového nákupu, přičemž uvádí, že i případně morálně zastaralé řešení může stále splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky ve vztahu k infrastruktuře zadavatele jako zdravotnického zařízení. Navrhovatel uvádí, že pokud by dal Úřad zadavateli zapravdu, tak by tím aproboval budoucí postup zadavatelů, kdy bude docházek k rušení zadávacích řízení kdykoliv, kdy by kterýkoliv zadavatel nebyl spokojen s obdrženými nabídkami a domníval by se, že jinde na trhu existují jiná, technologicky kvalitnější řešení. Navrhovatel dále odkazuje na vyjádření společnosti Fujitsu, která výrobek FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 tak, jak byl nabízen v nabídce navrhovatele, nepovažuje za technicky a morálně zastaralý. Navrhovatel dále komentuje údajnou nedostupnost předmětu plnění na trhu, přičemž uvádí, že informace předložené zadavatelem o veřejné dostupnosti konkrétních produktů, jsou pro posouzení věci naprosto irelevantní. Navrhovatel přitom zdůrazňuje, že nepořizuje plnění za účelem plnění předmětu veřejné zakázky na e-shopech určených pro veřejnost. Závěrem svého vyjádření navrhovatel žádá, aby Úřad jeho návrhu vyhověl a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zrušil.

Rozhodnutí Úřadu ze dne 22. 6. 2022

38.         Po přezkoumání případu ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky správního řízení a dalšími subjekty a na základě vlastních zjištění, vydal Úřad dne 22. 6. 2022 rozhodnutí č. j. ÚOHS-20956/2022/5000 z téhož dne (dále jen „původní rozhodnutí“), kterým rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele podle § 265 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Řízení o rozkladu

39.         Proti původnímu rozhodnutí podal navrhovatel dne 6. 7. 2022 rozklad z téhož dne, v rámci kterého brojí proti napadenému rozhodnutí v celém rozsahu.

40.         Navrhovatel v rozkladu setrval na svých tvrzeních stran nezákonnosti zrušení zadávacího řízení ze strany zadavatele. Navrhovatel má přitom zato, že Úřad provedl nesprávné skutkové a právní hodnocení věci, když za důvody hodné zvláštního zřetele uznal údajné morální zastarání části plnění v rozsahu cca 5 % celku. Výklad Úřadu je dle navrhovatele nepřiměřeně extenzivní a porušuje zásadu restriktivního výkladu důvodů pro zrušení zadávacího řízení. Úřad se dle navrhovatele měl dále dopustil nesprávného právního a skutkového hodnocení údajné morální a technologické zastaralosti nabízeného hardware, když chybně přihlížel k produktům, které spadají do zcela jiné kategorie, než je předmět plnění. Navrhovatel má rovněž zato, že rozhodnutí úřadu je nepřezkoumatelné, neboť Úřad se nijak nevyjádřil ke zcela zásadním argumentům navrhovatele uplatněným v návrhu.

41.         Usnesením č. j. ÚOHS-22564/2022/524 ze dne 7. 7. 2022 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k vyjádření se k rozkladu navrhovatele.

42.         Dne 13. 7. 2022 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele z téhož dne. Zadavatel zopakoval, že v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvedl dva skutkové důvody, v nichž spatřuje oprávněnost svého postupu, a sice nemožnost stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci a morální zastarání hardwaru. K prvnímu důvodu zadavatel uvedl, že zákon po zadavateli nevyžaduje, aby se situaci, která zakládá důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, snažil předejít nebo aby se ji snažil odvrátit či zhojit. Naopak dle něj výslovně deklaruje, že původ a odstranitelnost takového důvodu jsou bez významu. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nesouhlasí s názorem Úřadu vysloveným v původním rozhodnutím, dle kterého Úřad neshledal oprávněným první důvod pro zrušení zadávacího řízení z důvodu nemožnosti stihnout realizaci projektu dle rozhodnutí o dotaci. Uvedená argumentace Úřadu je dle zadavatele v rozporu se zněním zákona. Neobstojí podle něj ani argumentace, že zrušení zadávacího řízení je třeba považovat za řešení ultima ratio, před jehož uplatněním musí být vyčerpány všechny rozumné možnosti, jak důvod pro zrušení zvrátit, neboť takovýto postoj nemá oporu v zákoně. Zadavatel naopak měl důvodné očekávání, že žádost o prodloužení lhůty bude zamítnuta, proto z důvodu hospodárnosti zadávacího řízení přistoupil k jeho zrušení. K tvrzenému morálnímu zastarání hardwaru zadavatel dále uvedl, že v této otázce považuje odůvodnění původního rozhodnutí za správné, úplné a řádně odůvodněné, pročež rozklad navrhovatele považuje za bezdůvodný. Dle zadavatele představuje ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona právní normu s relativně neurčitou hypotézou, jejíž naplnění je nutno zkoumat v každém individuálním případě samostatně, což však neznamená, že by umožňovalo svévoli zadavatelů, jak tvrdí navrhovatel. Úřad naopak v posuzovaném případě podrobně odůvodnil jak skutková východiska, tak i aplikaci právního výkladu normy za použití odkazů na příslušnou rozhodovací praxi. S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu rozklad navrhovatele zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 7. 9. 2022

43.         O rozkladu navrhovatele proti původnímu rozhodnutí rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0092/2022/VZ, č. j. ÚOHS-30194/2022/161 ze dne 7. 9. 2022 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“), kterým zrušil původní rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

44.         Předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí uvedl mimo jiné následující:

»31. Úřad na základě poskytnutých důkazů sám přistoupil k provedení srovnání nabídnutých výrobků s těmi, které označil zadavatel. Na základě tohoto srovnání Úřad v bodě 74 napadeného rozhodnutí konstatoval, že „v oblasti hardwarového vybavení došlo od podání nabídek na veřejnou zakázku k nepřehlédnutelnému dynamickému vývoji, kdy za obdobnou cenu je v současnosti nabízeno plnění s nezanedbatelně lepšími parametry“. Úřad však při srovnání stolních počítačů nesprávně vycházel z údajů předložených zadavatelem, a tedy srovnal nabídnutý model Dell OptiPlex 3060 s modelem Dell OptiPlex 3090 MT, který však nelze považovat za model nástupnický, neboť se jedná o stolní počítač se skříní velikosti mini, a nikoli velikosti micro. Takové srovnání lze považovat za zavádějící, neboť rozměry počítačové skříně mohou mít vliv na poměr výkonu a ceny stolního počítače. O nesprávnosti provedeného srovnání svědčí rovněž skutečnost, že stolní počítač Dell OptiPlex 3090 MT nesplňuje zadávací podmínky, neboť podle nich je výslovně požadován stolní počítač o velikosti micro-tower. Lze tak uzavřít, že srovnání provedené Úřadem nelze akceptovat jako odůvodnění závěru o souladu zrušení zadávacího řízení s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť srovnávaná plnění nejsou stejné kategorie a nemají tudíž porovnatelné parametry. Nové plnění, s nímž je nabízené plnění srovnáváno, navíc nesplňuje zadávací podmínky veřejné zakázky. Skutková zjištění Úřadu týkající se zastarání nabízeného plnění tak vycházejí z nesprávných podkladů, a nelze je tedy akceptovat. (…).

33. Lze souhlasit se závěrem Úřadu uvedeným v bodě 71 napadeného rozhodnutí, podle kterého jsou velikost paměti a operační systém stěžejními parametry tabletů. Avšak je třeba rozlišovat stěžejnost uvedených parametrů pro tablety jako takové od stěžejnosti pro využití k účelu deklarovanému zadávací dokumentací. Je výsostnou pravomocí zadavatele specifikovat v zadávacích podmínkách požadavky na předmět plnění veřejné zakázky tak, aby odpovídaly jeho potřebám. Jestliže zadavatel poptává tablety za účelem používání při mobilní vizitě a stanovil určitým způsobem minimální parametry, je irelevantní, že by v současnosti mohl zadavatel obdržet plnění v ještě lepší kvalitě. Navrhovatel nabídl ve své nabídce tablety, které v parametrech velikosti interního úložiště a operační paměti dvojnásobně překonávají minimální požadavky. Přestože nyní na trhu existují tablety s ještě lepšími parametry, nelze usuzovat, že by došlo ke „kvalitnějšímu“ plnění účelu, pro který zadavatel tablety poptává. Z povahy věci je třeba počítat s tím, že na poli IT dochází v čase k soustavnému pokroku. K zamezení svévolného rušení zadávacích řízení ze strany zadavatelů, které je dle ustálené judikatury řešením ultima ratio (jak správně uvedl Úřad v bodě 66 napadeného rozhodnutí), tak zadavatel musí při zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona z důvodu zastarání nabídnutého plnění prokázat nejen existenci pokroku v daném odvětví, ale rovněž odůvodnit, v čem je tento pokrok kritický ve vztahu k účelu poptávaného plnění. Z uvedeného vyplývá, že Úřad v napadeném rozhodnutí pochybil, když morální a technologické zastarání nabídnutého hardwaru hodnotil pouze ve vztahu k technickým parametrům zařízení, a nikoli ve vztahu ke schopnosti plnit účel, pro který byl daný hardware poptáván.

34. Úřad zcela pominul posouzení otázky, v čem se zastarání hardwaru projevuje a jaký má vliv na plnění účelu veřejné zakázky. Podle preambule zadávací dokumentace zahájil zadavatel zadávací řízení za účelem získaní nového nemocničního informačního systému, přičemž součástí veřejné zakázky je i dodávka nezbytné hardwarové a softwarové infrastruktury pro nový informační systém a jeho nové funkcionality. Je tedy zřejmé, že poptávaný hardware je v zadávacích podmínkách definován takovými minimálními parametry, které vyhovují specifikaci informačního systému a které jsou nezbytné pro jeho provoz. V průběhu zadávacího řízení nedošlo k žádným změnám v požadavcích na informační systém, a lze tedy předpokládat, že nabídnutý hardware, který splňuje minimální požadavky zadávacích podmínek, je i nadále zcela dostatečný pro plnění svého účelu vymezeného v zadávací dokumentaci.

35. V uvedené situaci pak není podstatné, zda na trhu existují novější hardwarové produkty, které nabízejí lepší parametry za srovnatelnou cenu, neboť zadavatel požadoval takové parametry, které pro účel plnění veřejné zakázky potřeboval. Pokud by zadavatel od hardwaru požadoval vyšší výkon (a tedy lepší parametry), měl tyto požadavky uvést již v zadávacích podmínkách. Je totiž třeba uvést, že produkty s takovými parametry, na něž zadavatel ve svém odůvodnění zrušení zadávacího řízení a následných podáních k Úřadu odkazuje, byly na trhu již v době zahájení zadávacího řízení.[1] (…).

37. Důvody hodné zvláštního zřetele, pro které může zadavatel podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zrušit zadávací řízení, je totiž třeba posuzovat nejen po stránce kvalitativní, ale rovněž po stránce kvantitativní. Úřad se v napadeném rozhodnutí zabýval pouze kvalitativní stránkou tvrzených důvodů hodných zvláštního zřetele, tedy tím, jestli došlo k morálnímu a technologickému zastarání nabídnutého hardwaru a jak je toto zastarání významné. V této otázce, jak je zdůvodněno výše, rozhodl Úřad nesprávně a rovněž na základě nesprávných skutkových zjištění. K navrhovatelem tvrzené marginalitě části plnění, které je dle zadavatele zastaralé, Úřad pouze uvedl, že 150 počítačů je počet, který „nelze považovat za marginální ve vztahu k celému předmětu veřejné zakázky“. Úřad však při tomto porovnání vůbec nekvantifikoval celý předmět plnění veřejné zakázky, k němuž dle svého tvrzení případnou marginalitu vztahoval. Je zcela zřejmé, že ve veřejné zakázce, kde by 150 počítačů představovalo z hlediska předpokládané hodnoty polovinu celkového plnění zakázky, by nebylo možné považovat tento počet počítačů za marginální. V posuzovaném případě však hodnota plnění spočívajícího v hardwarovém vybavení činila cca 5 % celkové hodnoty veřejné zakázky. Úřad však posouzení s ohledem na celkovou hodnotu plnění veřejné zakázky neprovedl a pouze uvedl údaj o absolutním počtu počítačů. Takové posouzení marginality části plnění je zcela irelevantní. Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřad se při hodnocení toho, zda je možno důvod pro zrušení zadávacího řízení považovat za hodný zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, musí zabývat nejen kvalitativní stránkou tohoto důvodu, tedy tím, jak významný tento důvod pro plnění veřejné zakázky je, ale rovněž jeho stránkou kvantitativní, tedy tím, jak významné části plnění se důvod týká, a to nejen po stránce předpokládané hodnoty, ale také např. účelu poptávaného plnění. V posuzované věci totiž nelze pominout, že hlavním předmětem veřejné zakázky (jak ostatně plyne i z jejího názvu) byla dodávka informačního systému, nikoliv hardwarového vybavení. (…).

45. Závěrem lze shrnout, že v otázce morálního a technologického zastarání nabídnutých stolních počítačů postavil Úřad svůj závěr na nesprávně zjištěném skutkovém stavu, neboť porovnával nabídnutý model počítačů s modelem, který patří do jiné kategorie stolních počítačů, a jeho parametry proto nejsou s nabídnutým modelem srovnatelné. Úřad dále pochybil, když posuzoval morální a technologické zastarání nabídnutého hardwaru pouze ve vztahu k technickým parametrům zařízení, a nikoli ve vztahu ke schopnosti plnit účel, pro který byl daný hardware poptáván. Úřad se rovněž v napadeném rozhodnutí nedostatečně zabýval naplněním kvantitativní stránky důvodu hodného zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, když pouze konstatoval, že počet 150 počítačů je dostatečný na to, aby se nejednalo o marginální část plnění, aniž by tuto úvahu zasadil do kontextu celého předmětu plnění veřejné zakázky.

46. Je tedy na Úřadu, aby v souladu s výše uvedeným opětovně posoudil, zda v posuzovaném případě došlo k naplnění důvodu hodného zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a to jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní.«

Nové projednání věci před správním orgánem prvního stupně

45.         Úřad poté, co mu byla věc vrácena k novém projednání, přípisem č. j. ÚOHS-31798/2022/524 ze dne 13. 9. 2022 účastníky správního řízení vyrozuměl o pokračování správního řízení.

46.         Usnesením č. j. ÚOHS-35135/2022/524 ze dne 7. 10. 2022 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

47.         Zadavatel dne 17. 10. 2022 doručil Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne. Zadavatel ve vztahu k otázce nemožnosti stihnout projekt v termínu dle rozhodnutí o dotaci předně poukázal na sdělení ministerstva ze dne 5. 5. 2022, ze kterého dle něj jednoznačně vyplývá, že s automatickým prodloužením realizační doby projektu nebylo možné v daném okamžiku počítat. Zadavatel rovněž s odkazem na původní rozhodnutí Úřadu uvedl, že dle jeho názoru zákon nikterak nevyžaduje, aby se zadavatel situaci, která zakládá důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, snažil předejít, nebo pokud již nastala, aby se ji snažil odvrátit či zhojit. Zadavatel přitom shrnuje, že měl v dané době důvodné očekávání, že případná žádost o prodloužení lhůty bude zamítnuta, a z důvodu hospodárnosti zadávacího řízení vůči sobě i účastníkům přistoupil ke zrušení již marně vedeného řízení. Zadavatel dále nově poukazuje, že skutková situace je aktuálně již podstatně odlišná, neboť nyní je již najisto dáno, že zadavatel je již více než 61 pracovních dní po termínu realizace projektu, a tedy je zcela zřejmé, že zadavateli dotace nemůže být poskytnuta, což dokládá citací dotačních pravidel. Zrušení napadeného úkonu Úřadem by tak dle zadavatele vedlo jen k nastolení situace, že se zadavatel znovu ocitne před nutností zadávací řízení opět zrušit, neboť mu dotace na financování veřejné zakázky nebude poskytnuta. Nastolení této situace by přitom dle něj vedlo pouze k prodlužování již nehospodárného vedení zadávacího řízení. Ve vztahu k problematice morálního a technického zastarání hardwarového vybavení v nabídkách účastníků zadávacího řízení odkazuje na svá dřívější vyjádření a předložené důkazy. Zadavatel dále zpochybňuje názor předsedy Úřadu spočívající v tvrzení, že je nutno se zabývat také kvantitativní stránkou naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Zadavatel zdůrazňuje, že význam dodávky hardwarového vybavení není pouze marginální, neboť pokud nebude nemocniční informační systém provozován na dostatečně odolné hardwarové struktuře (odolné nejen z hlediska operační pružnosti, ale také z hlediska kybernetické bezpečnosti), postrádá dle něj celá zakázka smysl.

48.         Navrhovatel své vyjádření k podkladům pro podání rozhodnutí ve stanovené lhůtě ani později Úřadu nedoručil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

49.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, vyjádření účastníků správního řízení a na základě vlastních zjištění, vázán závazným právním názorem obsaženým v druhostupňovém rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až IV. tohoto rozhodnutí. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

50.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

51.         Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

52.         Podle § 127 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

53.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

54.         V Preambuli zadávací dokumentace je uvedeno mimo jiné následující:

Předmětem zakázky je modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronizace vizity apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a nové funkce v NIS.

Jedná se o modernizaci a rozvoj vnitřního nemocničního informačního systému žadatele pro řízení, podporu činností a provoz nemocnice. Součástí je napojení další vnitřní informační systémy žadatele a na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace s tím, že u systému eHealth se bude jen jednat o službu realizace napojení NIS na tento systém Moravskoslezského kraje (MSK), nikoliv dodávka nebo modernizace tohoto systému).

(…)

Zakázka zahrnuje také dodávku nezbytné HW a SW infrastruktury pro nový IS a jeho nové části/funkcionality.

(…)

Plnění veřejné zakázky bude spolufinancováno z IROP výzva 10, projekt č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006497“.

55.         V článku 1.3 „Jednotlivá dílčí plnění předmětu zakázky“ přílohy č. 1 „Popis předmětu veřejné zakázky“ (dále jen „příloha č. 1 zadávací dokumentace“) jsou uvedeny následující požadavky zadavatele na dobu plnění jednotlivých fází plnění veřejné zakázky:

„Etapa

Doba plnění Etapy

Etapa I

40 pracovních dnů od podpisu Smlouvy

Etapa II

120 pracovnách dnů od akceptace Etapy I

Etapa III

60 kalendářních dnů od akceptace Etapy II“

56.         V článku 2.1.2 „Popis poptávaného stavu hardware“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace je uvedeno mj. následující:

„Součástí řešení je dodávka serverové infrastruktury s následujícími min. parametry:

„2ks                                                  

server

Velikost skříně                              

rack 1U

Základní deska                              

2-socket

Počet paměť. Slotů                      

min. 24

HDD Backplane                             

min. 4x3,5" pozice

CPU 

min. 2x min 15300 bobů dle PassMark CPU Benchmark

Vzdálený management          

všechny potřebné licence, podporující virtul KVM a vzdálené připojení virtuálních jednotek

dual SD                                            

min 64GB

Řadič

ext SAS HBA, 1x pro přímé připojení k poli

Paměť

min 256GB DDR4

Disky

neosazené pozice

Síťové rozhraní                               

min. 10x 1Gb

Opt. Mechanika                             

DVD interní

Zdroj  

min. 2ks (redundantní), max 450W hot-plug

Lyžiny

Pro montáž do 19" racku vč. Managementu kabelu (CMA)

Servisní záruka                      

5 let s dobou odezvy do následujícího prac.dne v místě instalace. Záruka musí být poskytnuta přímo výrobcem

(…)

150ks                                                  

PC s OS Windows 10 Pro

micro-tower

min. 4800 bodů dle PassMark CPU Benchmark

CPU

min. 3,5GHz

RAM

min. 4GB DDR4

HDD

min. 500GB, 7200rpm (…)

 

5ks                                                  

Tablet pro mobilní vizitu

OS Android, iOS nebo Windows

CPU: minimálně 4 jádra

Dotykový display s minimálním rozlišením 1280x800

RAM: minimálně 1GB, interní úložiště min. 8GB

(…)“.

57.         V části „Technologický popis nabízeného systému ORDINIS 4.0 a technický popis požadovaného hardwaru“ nabídky navrhovatele je ve vztahu k nabízenému hardware vybavení uvedeno mj. následující:

19 Technický popis požadovaného hardwaru

„2ks                                                   

server FUJITSU Server PRIMERGY RX2530

Velikost skříně                              

rack 1U

Základní deska                              

2-socket

Počet paměť. Slotů                      

24

HDD Backplane                             

4x3,5" pozice

CPU 

2x viac ako 15300 bobů dle PassMark CPU

Benchmark

Vzdálený management          

všechny potřebné licence, podporující virtul KVM a vzdálené připojení virtuálních jednotek

dual SD                                            

64GB

Řadič

ext SAS HBA, 1x pro přímé připojení k poli

Paměť

256GB DDR4

Disky

neosazené pozice

Síťové rozhraní                               

10x 1Gb

Opt. Mechanika                             

DVD interní

Zdroj  

2ks (redundantní), 450W hot-plug

Lyžiny

Pro montáž do 19" racku vč. Managementu kabelu (CMA)

Servisní záruka                      

5 let s dobou odezvy do následujícího prac.dne v místě instalace. Záruka musí být poskytnuta přímo výrobcem

(…)

150ks                                                  

PC s OS Windows 10 Pro – Dell OptiPlex 3060

micro-tower

 4800 bodů dle PassMark CPU Benchmark, min.

CPU

3,5GHz

RAM

4GB DDR4

HDD

500GB, 7200rpm (…)

 

5ks                                                  

Tablet pro mobilní vizitu

Lenovo IP Tablet 4 8“

OS Android 7.0

CPU: 4 jadrá

Dotykový display s rozlišením 1280x800

RAM: 2GB, interní úložiště min. 16GB

58.         Z cenové kalkulace uvedené v nabídce navrhovatele vyplývá, že dodávka veškerého hardwarového vybavení představuje cca 18 % celkové nabídkové ceny. Dále z cenové kalkulace vyplývá, že cena za dodávku 2 serverů pro provoz NIS, 150 osobních počítačů a 5 tabletů pro mobilní vizitu tvoří cca 11 % celkové nabídkové ceny.

59.         V nabídce účastníka zadávacího řízení VÍTKOVICE IT Solutions a.s. je ve vztahu k nabízenému hardware vybavení uvedeno mj. následující:

4. Dodávka technologií a technické podmínky

(…)

4.3. 150 ks sestavy PC

„ESPRIMO P558/E85+ BASE UNIT with Mainboard D3600 (proprietary); CHIPSET: IntelH310 (…)

Pentium Gold G5400, 4GB DDR4-2666, DVD SuperMulti SATA, HDD SATA III 500GB 7.2k, (…)“

60.         Z cenové kalkulace uvedené v nabídce účastníka zadávacího řízení VÍTKOVICE IT Solutions a.s. vyplývá, že dodávka veškerého hardwarového vybavení představuje cca 21,2 % celkové nabídkové ceny. Dále z cenové kalkulace vyplývá, že cena za dodávku 2 serverů pro provoz NIS, 150 osobních počítačů a 5 tabletů pro mobilní vizitu tvoří cca 15 % celkové nabídkové ceny.

61.         V rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je uvedeno, že zadavatel zrušil zadávací řízení z důvodu, že se „v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“. V odůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedeno mj. následující: 

»V průběhu zadávacího řízení zahájeného v dubnu 2019 došlo proti předpokladům zadavatele k průtahům vzniklým opakovanými správními řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Z tohoto důvodu je zadávací řízení veřejné zakázky dosud ve fázi nedokončeného posuzování kvalifikace účastníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0201/2021/VZ, č.j.: ÚOHS-44083/2021/163/VVá ze dne 06.01.2022 a rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0171/2021/VZ, č.j. ÚOHS-38657/2021/163/VVá ze dne 14.12.2021 potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0525/2020/VZ, č.j. ÚOHS-34169/2021/500/AIv ze dne 11.10.2021, kterým zrušil rozhodnutí zadavatele signované dne 06.11.2020 o vyloučení účastníka DATALAN, a.s., a současně zrušil všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení, a vrátil tak průběh veřejné zakázky do fáze posuzování splnění zadávacích podmínek.

Zadavatel je nyní po více než 33 měsících od zahájení zadávacího řízení důvodně přesvědčen, že dokončení zadávacího řízení, uzavření smlouvy k provedení veřejné zakázky a realizace ukončená řádným předním díla v termínu do 30.06.2022, není možné. Zadavatel tak pro nemožnost realizace veřejné zakázky v termínu, přijde o možnost jejího financování s použitím finančních prostředků z přidělené dotace s č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16034/0006497, ve výší až 90% celkové ceny, které je závazně podmíněno realizací nejpozději s datem 30.06.2022. Do tohoto data musí zadavatel ukončit veřejnou zakázku výběrem dodavatele a rovněž zrealizovat i samotné plnění díla včetně fakturace.

Zadavatel s ohledem na datum 30.06.2022, které je pevně dané poskytovatelem dotace, a do kterého je nutné učinit min. tyto úkony: posoudit kvalifikaci účastníka, zajistit prezentaci nabízeného SW, vyhodnotit VZ v rámci hodnotících kritérií, rozhodnout o výběru dodavatele, zajistit uzavření smlouvy, a dále v rámci samotného plnění smlouvy realizovat analýzu aplikačního prostředí, dodání, instalaci a zprovoznění HW, instalaci a konfiguraci SW, migraci dat, integraci se všemi okolními cca 15 systémy, zaškolení všech 1300 uživatelů a zahájení zkušebního a ostrého provozu nemocničního informačního systému, rozhodl o zrušení toto zadávacího řízení.

Samotná doba plnění veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena, s ohledem naplnění v provozu zdravotnického zařízení, u Etapy I. - Analýza a harmonogram implementace, dodávka HW a licencí na 40 pracovních dnů a u Etapy II. - Instalace, implementace a školení na 120 pracovních dnů od akceptace Etapy I. Po ověření navržených lhůt plnění, podle harmonogramů účastníků, které doložili ve svých nabídkách, musí zadavatel konstatovat, že realizace veřejné zakázky v čase do 30.6.2022 není možná. Pokud by zadavatel podepsal smlouvu o dílo ihned a následně realizoval dílo, ukončení díla by bylo možné sjednat minimálně s dobou plnění 40+120 pracovních dnů, tedy v září 2022, nebo později.

V důsledku uvedených skutečnosti není možné po zadavateli požadovat pokračování v zadávacím řízení, protože ztráta rozhodujícího financování z předmětného operačního programu je pro zadavatele ekonomickým důvodem hodným zvláštního zřetele, vedle nedostatku vlastních prostředků pro jeho plné financování.

Zadavatel dále po analýze nabízeného HW v nabídkách obou účastníku uvádí, že nabídky HW jsou již technologicky a morálně zastaralé a u některých komponent (např. Fujitsu Primergy RX2530 M4, Esprimo P558/E85+, Lenovo IP Tablet 4 8“…), které jsou součástí nabídek, byl prodej již ukončen a tyto výrobky na trhu nejsou dostupné. Pokud by zadavatel ke zrušení nepřistoupil, stalo by se jeho jednání neefektivním a neekonomickým.

Pokračováním v realizaci zakázky by zadavatel navyšoval účastníkům jejich náklady spojené s účastí ve VZ v situaci[,] kdy je odůvodněn závěr, že veřejnou zakázku nelze realizovat do 30.06.2022. (…)«.

Další zjištění Úřadu

62.         Z přílohy návrhu vyplývá, že zadavatel dne 12. 2. 2021 požádal příslušný dotační orgán o „posun termínu ukončení realizace projektu o 6 měsíců, tedy do 30. 6. 2022“, přičemž této žádosti zadavatele bylo vyhověno.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

63.         Předmětné správní řízení bylo zahájeno na základě návrhu, který směřuje proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na to, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Předmětem uvedeného správního řízení je tak posouzení, zda zadavatel provedl úkon zrušení zadávacího řízení v souladu se zákonem.

64.         K problematice zrušení zadávacího řízení Úřad nejprve obecně konstatuje, že zákon rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně zadavatel zadávací řízení zruší podle § 127 odst. 1 zákona, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, fakultativně za podmínek stanovených v § 127 odst. 2 písm. a) až h) zákona. Zadavatel je tedy podle svého uvážení oprávněn zrušit zadávací řízení, a to za předpokladu, že striktně dodrží zákonem vymezené podmínky pro zrušení zadávacího řízení.

65.         Ačkoliv nová právní úprava zákona o zadávání veřejných zakázek, oproti nyní již neúčinné právní úpravě zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), doznala z pohledu oprávněných důvodů zrušení zadávacího řízení změn, je podle názoru Úřadu v nyní projednávané věci přiměřeně aplikovatelná v těch ohledech, které nebyly změnou právní úpravy nikterak dotčeny.

66.         Podle názoru Úřadu je bezpochyby nadále platné, že „(…) Jakékoliv zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky ale musí být vykládáno restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli (svévoli) veřejného zadavatele, která by mohla vyústit v korupci či nepřípustnou veřejnou odplatu (…).“ (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 27. 1. 2010), což lze dovodit právě ze skutečnosti, že zákon zachoval taxativní výčet důvodů, pro které lze zadávací řízení zrušit. Zrušení zadávacího řízení je tedy vždy krajním řešením, ke kterému lze přistoupit pouze za splnění zákonných podmínek, což vyplývá taktéž z obdobných závěrů rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne 15. 10. 2015, kde soud uvádí, že „(…) zákon o veřejných zakázkách zrušení zadávacího řízení nepreferuje. Účelem každého zadávacího řízení by měl být výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její uskutečnění, a sice na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější nabídky (ať už na základě nejnižší ceny či celkově ekonomicky nejvhodnější nabídky) při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona o veřejných zakázkách (…).“. Taxativní výčet důvodů pro zrušení zadávacího řízení má vést k omezení možnosti zneužití tohoto práva a současně k zachování právní jistoty účastníků zadávacího řízení; v tomto ohledu nedošlo k žádné změně od předchozí právní úpravy.

67.         Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel zrušil šetřené zadávací řízení s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Aby mohlo být zrušení předmětného zadávacího řízení považováno za souladné se zákonem, musí se v průběhu zadávacího řízení vyskytnout důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, a zadavatel musí těmito důvody zrušení zadávacího řízení řádně odůvodnit.

68.         Dosavadní judikatura pak důvody hodné zvláštního zřetele blíže interpretovala „(…) jako důvody objektivní, stojící vně veřejného zadavatele, nikoliv jako důvody subjektivního rázu, které by popřely smysl jmenovaného zákona.“ (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2010, č. j. 2 Afs 64/2009-109).

69.         Výše uvedená „definice“ důvodů hodných zvláštního zřetele je do značné míry využitelná i za účinnosti zákona, neboť i podle něj se dle názoru Úřadu musí jednat o důvody objektivní, které reálně (objektivně) nastaly v průběhu zadávacího řízení, resp. jsou to takové důvody, které nejsou odrazem pouze subjektivního postoje zadavatele, nýbrž mají objektivní dopad do samotné realizace zadávacího řízení; dle zákona však mohou tyto důvody „nově“ výslovně spočívat v důvodech ekonomických, a tyto důvody zadavatel mohl způsobit, a mohou tedy případně vyplývat i z vnitřních poměrů zadavatele, resp. z vlastního pochybení zadavatele. Úřad však akcentuje, že se vždy musí jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat nebo by pokračování v něm bylo v rozporu se zákonem, tyto důvody musí odpovídat povaze, smyslu a účelu toho, co zákon upravuje a musí být posuzovány vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti, přičemž jejich interpretace by měla být ku prospěchu efektivní hospodářské soutěže.

70.         K aktuálně účinnému znění dotčeného ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona se komentářová literatura [Podešva V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, Wolters Kluwer (ČR), Praha: 2016] vyjadřuje následovně: „Zákon nově připouští, že pro účely postupu dle komentovaného ustanovení není rozhodné, zda zadavatel tyto důvody hodné zvláštního zřetele sám způsobil, či nikoliv. Dle názoru autorů komentáře by měla tato možnost dopadat především na situace, kdy zadavatel v rámci svého postupu porušil některé ustanovení zákona a již není možné přijmout žádná jiná nápravná opatření než zrušení samotného zadávacího řízení, přičemž by v následném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele mohlo dojít k uložení pokuty za správní delikt právě s ohledem na předmětné porušení ustanovení zákona, které zadavatel de facto sám způsobil. (…).“ Porušení postupu předepsaného zákonem pak bylo v určitých případech oprávněným důvodem pro zrušení zadávacího řízení i dle judikatury vztahující se k ZVZ, když i v rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, č. j. 30 Af 65/2013-70, soud uvedl, že důvodem pro zrušení zadávacího řízení „(…) může být například porušení postupu předepsaného zákonem o veřejných zakázkách pro zadávání veřejných zakázek, které zadavatel (dodatečně) sám zjistil. Musí se přitom jednat o takový případ, kdy zadavatel již nemá možnost přijmout opatření, kterým by uvedené porušení zákona napravil.“.

71.         Úřad shrnuje, že v řešeném případě zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení označil dva konkrétní důvody zrušení zadávacího řízení, které považuje za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Prvním z těchto důvodů je údajná objektivní nemožnost stihnout termín ukončení realizace projektu, ze kterého je financována podstatná část veřejné zakázky, kterým je v daném případě den 30. 6. 2022. Druhým důvodem pro zrušení je pak zadavatelem tvrzená technologická a morální zastaralost některých komponent v nabídkách účastníků zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad dále uvádí, že nepřehlédl, že dle názoru navrhovatele napadené rozhodnutí obsahovalo ještě jeden samostatný důvod zrušení zadávacího řízení, konkrétně pak údajnou faktickou nedostupnost nabízeného hardwarového vybavení na trhu. Úřad nicméně akceptuje vyjádření zadavatele, že v případě tohoto údajného třetího důvodu šlo toliko o dílčí zdůvodnění již uvedeného důvodu spočívajícího v technologické a morální zastaralosti nabízeného plnění.

72.         Úřad přitom uvádí, že z napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je zcela zřejmý úmysl zadavatele zrušit zadávací řízení právě podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Úřad tak nesouhlasí s názorem navrhovatele, že zadavatel fakticky provedl zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. e) zákona. Úmysl zadavatele zrušit zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona je přitom z textu odůvodnění napadeného rozhodnutí snadno dovoditelný ve vztahu k oběma výše popsaným konkrétním důvodům zrušení zadávacího řízení. Jak přitom uvedl sám zadavatel, důvod pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. e) zákona by byl dán až okamžikem rozhodnutí řídícího orgánu IROP o odebrání poskytnuté dotace, ke kterému však v této fázi řešeného případu dosud nedošlo.

K nemožnosti stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci

73.         Ve vztahu k prvnímu důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tedy zadavatelem tvrzené objektivní nemožnosti stihnout termín ukončení realizace projektu, ze kterého je financována podstatná část veřejné zakázky, Úřad uvádí následující. Zadavatel v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl výčet úkonů v zadávacím řízení, které zbývají učinit před samotným uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku (především pak výběr dodavatele a posouzení splnění kvalifikace), a dále kroky, které následně povedou k samotné realizaci plnění veřejné zakázky. Zadavatel dále uvedl, že s ohledem na stanovené termíny realizace jednotlivých etap tak, jak jsou definovány v zadávací dokumentaci, by již ani v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nebyla její realizace ve stanoveném termínu reálně možná. Úřad k tomuto uvádí, že ověřil tvrzení zadavatele, přičemž konstatuje, že i kdyby byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena nejpozději v den vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, tak by ke dni požadovaného dokončení realizace projektu nedošlo ani k uběhnutí lhůty 2. etapy plnění veřejné zakázky. V případě, kdyby již dne 31. 1. 2022 (tedy k datu vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení) došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, uběhla by 1. etapa plnění veřejné zakázky dne 28. 3. 2022. I při akceptaci předání 1. etapy plnění toho samého dne, by pak již 2. etapa plnění uběhla nejdříve dne 15. 9. 2022, tedy již po uplynutí termínu pro ukončení realizace projektu.

74.         Úřad v původním rozhodnutí ve vztahu k prvnímu důvodu pro zrušení zadávacího řízení, tedy zadavatelem tvrzené objektivní nemožnosti stihnout termín ukončení realizace projektu, ze kterého je financována podstatná část veřejné zakázky, konstatoval, že v daném případě nedošlo k naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Je rovněž nezbytné podotknout, že předseda Úřadu se v druhostupňovém rozhodnutí s ohledem na vymezení rozkladových námitek navrhovatele nezabýval zákonností původního rozhodnutí ve vztahu k zadavatelem tvrzené objektivní nemožnosti stihnout projekt ve lhůtě dle rozhodnutí o dotaci. Byť je v současnosti situace poněkud odlišná, než tomu bylo v době vydání původního rozhodnutí, a to z důvodu posunu v čase, kdy se v daném případě jedná právě o časové hledisko plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k možnosti poskytnutí dotace, Úřad i nadále zastává názor, že v daném případě nedošlo k naplnění důvodu pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, k čemuž uvádí následující.

75.         Úřad se v původním rozhodnutí zabýval možnostmi zadavatele ve vztahu k případnému prodloužení termínu pro realizaci projektu. Úřad se přitom obrátil na ministerstvo, jakožto na řídící orgán IROP (viz bod 32. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z odpovědi ministerstva přitom vyplynulo, že Obecná pravidla pro žadatele a příjemce verze 1.14 ze dne 1.3.2021 (dále jen „Obecná pravidla“) umožňují termín ukončení realizace projektu, do kterého musí být naplněn účel a cíle projektu, za určitých okolností prodloužit, a to i opakovaně. Ministerstvo přitom konkrétně uvedlo, že takovým důvodem pro prodloužení mohou být rovněž i průtahy ve veřejných zakázkách. Ministerstvo dále uvedlo, že na prodloužení uvedené lhůty na žádost příjemce dotace není automatický nárok, přičemž každá podaná žádost o prodloužení termínu je posuzována individuálně.

76.         Úřad v původním rozhodnutí s ohledem na výše uvedená zjištění dospěl k dílčímu závěru, že zadavatel ke dni vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nevyčerpal všechny možnosti pro prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu, ze kterého má být veřejná zakázka financována. Jak přitom Úřad zjistil, zadavatel mohl na základě Obecných pravidel požádat dotační orgán o prodloužení uvedeného termínu, přičemž z vyjádření ministerstva lze minimálně usuzovat, že zadavatel měl alespoň teoretickou šanci s takovou žádostí uspět. Úřad přitom neopomenul, že dle svého vlastního vyjádření již zadavatel jednou o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu požádal, přičemž této žádosti bylo vyhověno, a tento termín byl prodloužen o 6 měsíců právě na den 30. 6. 2022.

77.         Úřad následně v původním rozhodnutí konstatoval, že ke dni jeho vydání (tj. 22. 6. 2022) aktuální termín pro ukončení realizace projektu spadající na 30. 6. 2022 dosud neuplynul, pročež v případě posuzovaného důvodu pro zrušení zadávacího řízení nejde o situaci, ve které již zadavatel nemá možnost přijmout opatření, kterým by nastalou situaci zhojil, a nemůže tak jít o legitimní důvod pro zrušení zadávacího řízení z důvodu hodného zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

78.         Jak již Úřad naznačil výše, situace je oproti okolností rozhodných v době vydání původního rozhodnutí v současné době odlišná, a to z toho důvodu, že v současnosti termín pro ukončení realizace projektu spadající na 30. 6. 2022 již fakticky uplynul a lze tak přisvědčit zadavateli, že de facto již jde o situaci, kdy zadavatel nemá možnost přijmout opatření, kterým by nastalou situaci zhojil. I přes to Úřad neshledal důvody, proč měnit své závěry, neboť je povinen posuzovat zákonnost rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ke dni jeho vydání. Úřadu tak nezbývá než opětovně konstatovat, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, tedy ke dni 31. 1. 2022, nemohlo jít o legitimní důvod pro zrušení zadávacího řízení z důvodu hodného zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť ke dni vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení stále nebyly vyčerpány všechny možnosti pro prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu, resp. toto prodloužení bylo ke dni vydání napadeného rozhodnutí alespoň v teoretické rovině stále možné. Pokud však v době vydání napadeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení existovala alespoň teoretická šance (kdy lze dovodit, že šlo o šanci sice nejistou, ale reálně připadající v úvahu), že mu bude termín ze strany dotačního orgánu prodloužen, nemohlo představovat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ultima ratio vzniklé situace. 

79.         Úřad nepřehlédl argumentaci zadavatele uvedenou v jeho vyjádření k rozkladu navrhovatele, kdy zadavatel uvedl, že zákon po zadavateli nevyžaduje, aby se situaci, která zakládá důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, snažil předejít nebo aby se ji snažil odvrátit či zhojit. Neobstojí podle něj ani argumentace, že zrušení zadávacího řízení je třeba považovat za řešení ultima ratio, před jehož uplatněním musí být vyčerpány všechny rozumné možnosti, jak důvod pro zrušení zvrátit, neboť takovýto postoj nemá oporu v zákoně. Úřad přitom v tomto kontextu opětovně odkazuje na komentářovou literaturu a judikaturu citovanou výše v bodě 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí, ze které jednoznačně vyplývá, že ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona je aplikovatelné právě až v okamžiku, kdy „již není možné přijmout žádná jiná nápravná opatření než zrušení samotného zadávacího řízení“, resp. „kdy zadavatel již nemá možnost přijmout opatření, kterým by uvedené porušení zákona napravil“.

K morálnímu a technologickému zastarání hardware

80.         Ve vztahu k druhému důvodu zrušení zadávacího řízení, spočívajícímu v údajné technologické a morální zastaralosti některých komponent nabízených v nabídkách účastníků zadávacího řízení, uvádí Úřad následující. Zadavatel v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že po analýze nabízeného hardware v nabídkách účastníků zadávacího řízení dospěl k závěru, že nabízený hardware je již technologicky a morálně zastaralý. Zadavatel dále uvedl ve vztahu k některým konkrétně nabízeným produktům (server Fujitsu Primergy RX2530 M4, osobní počítač Esprimo P558/E85+, tablet Lenovo IP Tablet 4 8“), že prodej těchto výrobků byl již ukončen a výrobky již nejsou na trhu dostupné. Zadavatel dále ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že důvodem pro zrušení zadávacího řízení nebyla nedostupnost výše uvedených konkrétních komponent jako taková, kdy uvedením těchto konkrétních produktů pouze poukazoval na skutečnost jejich zastarání. Zadavatel dále v návaznosti na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-12541/2022/524 ze dne 12. 4. 2022 (viz bod 28. odůvodnění tohoto rozhodnutí) doložil jako důkaz o zastaralosti nabízeného hardwarového vybavení mimo jiné srovnání technické specifikace konkrétních výrobků uvedených v nabídkách. Konkrétně k produktu tablet Lenovo IP Tablet 4 8“ zadavatel uvedl, že aktuálně nabízený tablet stejné značky a velikosti obrazovky používá modernější operační systém Android 9.0 (zatímco v nabídce nabízený výrobek používal operační systém Android 7.0) a má vyšší operační paměť 32 GB (zatímco v nabídce nabízený výrobek má operační paměť 16 GB). Obdobné srovnání dále zadavatel provedl ve vztahu k osobnímu počítači Dell OptiPlex 3060, kdy zadavatel poukázal na skutečnost, že aktuálně na trhu dostupný model má vyšší kapacitu operační paměti (8 GB oproti 4 GB u produktu nabízeného v nabídce), vyšší frekvenci procesoru (4.6 GHz oproti 3,5 GHz u produktu nabízeného v nabídce) a vyšší velikost pevného disku (1024 GB oproti 500 GB u produktu nabízeného v nabídce).

81.         Úřad při posouzení odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení vychází ze závazného právního názoru předsedy Úřadu, který v druhostupňovém rozhodnutí mj. uvedl následující:

34. (…) Podle preambule zadávací dokumentace zahájil zadavatel zadávací řízení za účelem získaní nového nemocničního informačního systému, přičemž součástí veřejné zakázky je i dodávka nezbytné hardwarové a softwarové infrastruktury pro nový informační systém a jeho nové funkcionality. Je tedy zřejmé, že poptávaný hardware je v zadávacích podmínkách definován takovými minimálními parametry, které vyhovují specifikaci informačního systému a které jsou nezbytné pro jeho provoz. V průběhu zadávacího řízení nedošlo k žádným změnám v požadavcích na informační systém, a lze tedy předpokládat, že nabídnutý hardware, který splňuje minimální požadavky zadávacích podmínek, je i nadále zcela dostatečný pro plnění svého účelu vymezeného v zadávací dokumentaci.

35. V uvedené situaci pak není podstatné, zda na trhu existují novější hardwarové produkty, které nabízejí lepší parametry za srovnatelnou cenu, neboť zadavatel požadoval takové parametry, které pro účel plnění veřejné zakázky potřeboval. Pokud by zadavatel od hardwaru požadoval vyšší výkon (a tedy lepší parametry), měl tyto požadavky uvést již v zadávacích podmínkách. Je totiž třeba uvést, že produkty s takovými parametry, na něž zadavatel ve svém odůvodnění zrušení zadávacího řízení a následných podáních k Úřadu odkazuje, byly na trhu již v době zahájení zadávacího řízení.“. 

82.         S ohledem na výše uvedený závazný právní názor jeho předsedy, již Úřad nepřikročil k dalšímu porovnání technické specifikace výrobků nabízených v nabídkách účastníků zadávacího řízení a výrobků uváděných zadavatelem, neboť takové srovnání by ve světle výše citovaného druhostupňového rozhodnutí bylo nadbytečné. Je totiž nesporné, že zadavatel zahájil zadávací řízení za účelem získaní nového nemocničního informačního systému, přičemž součástí veřejné zakázky je i dodávka nezbytné hardwarové a softwarové infrastruktury pro nový informační systém a jeho nové funkcionality (jak ostatně vyplývá již z preambule zadávací dokumentace, resp. ze zbytku zadávací dokumentace jako celku). Je tedy zřejmé, že poptávaný hardware je v zadávacích podmínkách definován takovými minimálními parametry, které vyhovují specifikaci informačního systému a které jsou nezbytné pro jeho provoz. S ohledem na uveřejněná vysvětlení zadávací dokumentace lze rovněž souhlasit s tvrzením předsedy Úřadu, že „[vprůběhu zadávacího řízení nedošlo k žádným změnám v požadavcích na informační systém, a lze tedy předpokládat, že nabídnutý hardware, který splňuje minimální požadavky zadávacích podmínek, je i nadále zcela dostatečný pro plnění svého účelu vymezeného v zadávací dokumentaci“. V uvedeném případě tudíž není podstatné, zda na trhu existují novější hardwarové produkty, které nabízejí lepší parametry za srovnatelnou cenu, neboť zadavatel požadoval právě takové parametry, které pro účel plnění veřejné zakázky potřeboval (viz výše) a jsou tedy pro něj naprosto dostačující. Zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení přitom neuvádí žádné objektivní důvody, pro které by v současnosti bylo nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky užít hardwarové produkty s lepšími parametry. Úřad a priori nevylučuje, že by takováto situace mohla nastat, nicméně zadavatel by v takovém případě musel vycházet z konkrétních podkladů a důvody zrušení jednoznačně vyjádřit právě v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. V tomto případě tomu však nebylo.

83.         Úřad se následně s ohledem na závazný právní názor jeho předsedy zabýval otázkou kvantitativní stránky zadavatelem uváděného důvodu pro zrušení zadávací řízení spočívajícího v údajné technologické a morální zastaralosti nabídek účastníků zadávacího řízení. Úřad přitom vycházel z cenových nabídek na plnění veřejné zakázky uvedených v nabídce navrhovatele a dále dodavatele VÍTKOVICE IT Solutions a.s. Úřad přitom pro úplnost uvádí, že v zadávací dokumentaci není zadavatelem jednoznačně uvedena předpokládaná hodnota samotného požadovaného hardwarového vybavení a jediným relevantním porovnáním kvantitativní stránky tohoto plnění je tak právě porovnání cenových nabídek účastníků zadávacího řízení. V nabídce navrhovatele přitom tvoří veškerá nabídka hardwarového vybavení přibližně 18 % nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. V případě nabídky dodavatele VÍTKOVICE IT Solutions a.s. je to pak přibližně 21,2 % nabídkové ceny. V daném srovnání je však třeba zohlednit, že zadavatel v odůvodnění zrušení zadávacího řízení neoznačil za morálně či technologicky zastaralé veškeré hardwarového plnění v nabídkách účastníků zadávacího řízení, nýbrž typově pouze plnění odpovídající nabízeným serverům (poptávaných po 2 kusech), osobním počítačům s operačním systémem Windows 10 Pro (poptávaných po 150 kusech) a tabletů pro osobní vizitu (poptávaných po 5 kusech). Tyto konkrétní komponenty pak v nabídce navrhovatele tvoří přibližně 11 % celkové cenové nabídky a v nabídce dodavatele VÍTKOVICE IT Solutions a.s. pak přibližně 15 % celkové cenové nabídky. S ohledem na příklad uvedený v této souvislosti předsedou Úřadu uvedený v druhostupňovém rozhodnutí, dle kterého by nebylo možné považovat za marginální dodávku osobních počítačů v případě, kdyby tato dodávka představovala polovinu předpokládané hodnoty (viz bod 37. odůvodnění druhostupňového rozhodnutí) lze tak v tomto konkrétním případě zcela jistě dovodit závěr, že dodávka hardwarového vybavení tvořící 11 %, resp. 15 % nabídkových cen účastníků zadávacího řízení se polovině plnění ani zdaleka neblíží, a proto lze tuto v souvislosti s hodnocením kvantitativní stránky zadavatelem uváděného důvodu hodného zvláštního zřetele spočívajícího v údajné morální a technologické zaostalosti nabízeného plnění považovat za marginální. S ohledem na závěry učiněné výše v bodu 82. odůvodnění tohoto rozhodnutí však Úřad tento závěr nepokládá za nosný důvod svého rozhodnutí.

84.         Úřad tedy uzavírá, že odůvodnění zrušení zadávacího řízení údajnou morální a technologickou zastaralostí nabízeného hardwarového vybavení nelze považovat za opodstatněné, a to (primárně) ani po stránce kvalitativní, ani (sekundárně) po stránce kvantitativní.

Shrnutí

85.         S ohledem na shora uvedené tak Úřad konstatuje, že žádný ze zadavatelem prezentovaných argumentů uvedených v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení není možno považovat za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který by po zadavateli nebylo možné požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a který by jej tedy opravňoval šetřené zadávací řízení zrušit. Úřad proto shrnuje, že zadavatel nedodržel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť zde nebyl dán důvod hodný zvláštního zřetele dle výše citovaného ustanovení zákona.

86.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

87.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel pravidla stanovená v ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona, když rozhodnutím signovaným dne 31. 1. 2022 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.  Úřad má rovněž za to, že uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nezákonný postup zadavatele spočívající ve zrušení zadávací řízení na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem měl za následek nezadání předmětu veřejné zakázky, tj. neuzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, neboť po zrušení zadávacího řízení se již žádný z dodavatelů nemůže stát dodavatelem vybraným. Úřad tedy dodává, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna.

88.         Pokud jde o třetí podmínku, Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

89.         Úřad konstatuje, že v šetřeném případě lze nápravu zjednat tím, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele signované dne 31. 1. 2022 o zrušení zadávacího řízení, jakožto i všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, jelikož – jak bylo dovozeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí – důvody pro zrušení zadávacího řízení nemohou za stávající situace obstát. Je na zadavateli, aby zvážil další postup v zadávacím řízení v duchu zajištění zákonnosti jeho průběhu.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

90.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

91.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok působí právní účinky již dnem vydání tohoto rozhodnutí (a tedy i u nepravomocného rozhodnutí).

92.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

93.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

94.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

95.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2022000124.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.      Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava

2.      DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, doručováno do datové schránky DATALAN, a.s., odštěpný závod, Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Například tablet Lenovo TAB 4 8 Plus ZA2F0037CZ se s úložištěm o velikosti 64 GB a operační paměti 4 GB prodával dle srovnávacího serveru heureka.cz od roku 2017 – https://tablety.heureka.cz/lenovo-tab-4-8-plus-za2f0037cz/#prehled/.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz