číslo jednací: 03175/2023/500
spisová značka: S0576/2022/VZ

Instance I.
Věc Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II
Účastníci
  1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
  2. YUCON CZ, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2023
Dokumenty file icon 2022_S0576.pdf 287 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0576/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-03175/2023/500

 

Brno  24. 1. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 12. 2022 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava,
  • navrhovatel – YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů citovaného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 9. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 9. 2022 pod ev. č. Z2022-035509, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 9. 2022 pod ev. č. 2022/S 174-488945, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0576/2022/VZ zahájené na návrh navrhovatele – YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – ze dne 9. 12. 2022 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 9. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 9. 2022 pod ev. č. Z2022-035509, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 9. 2022 pod ev. č. 2022/S 174-488945, ve znění pozdějších oprav, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 15. 12. 2022 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 9. 12. 2022 návrh navrhovatele – YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož  dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 9. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 9. 2022 pod ev. č. Z2022-035509, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 9. 2022 pod ev. č. 2022/S 174-488945, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem 9. 12. 2022, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti požadavkům zadavatele na technickou kvalifikaci. Navrhovatel předně zpochybňuje požadavek zadavatele na předložení seznamu stavebních prací ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona, v jehož rámci zadavatel požaduje realizaci alespoň 4 stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budovy občanské vybavenosti. Navrhovatel má přitom zato, že uvedený požadavek je nepřiměřený a diskriminační, neboť není dán žádný technický ani jiný důvod pro omezení referenčních zakázek pouze na stavby občanské vybavenosti. Navrhovatel dále zpochybňuje požadavek zadavatele na člena realizačního týmu, kterým má být vysokoškolsky vzdělaná osoba s autorizací ve stupni „autorizovaný inženýr“. Uvedený požadavek je dle navrhovatele nepřiměřený a diskriminační, neboť pro řádné řízení stavebních prací s ohledem na předmět díla dle názoru navrhovatele postačuje nižší stupeň autorizace. Navrhovatel se podaným návrhem domáhá zrušení zadávacího řízení.   

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-44459/2022/524 ze dne 12. 12. 2022.

6.             Dne 15. 12. 2022 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k návrhu z téhož dne, ve kterém zadavatel uvádí, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil. Dokument „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“) byl Úřadu doručen dne 16. 12. 2022 jako součást dokumentace o zadávacím řízení. Z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení vyplývá, že zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení „vyskytly pochybnosti ohledně přiměřenosti kvalifikačního požadavku na autorizaci stavbyvedoucího ve stupni inženýr, tedy důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.“.

7.             Jako součást dokumentace o zadávacím řízení obdržel Úřad od zadavatele rovněž dokument s názvem „SDĚLENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ ze dne 15. 12. 2022, jímž zadavatel oznámil účastníkům zadávacího řízení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

8.             Dne 11. 1. 2023 doručil zadavatel Úřadu rozhodnutí o námitkách z téhož dne, kterým odmítl námitky jednoho z účastníků zadávacího řízení proti zrušení zadávacího řízení.

9.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

10.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení zrušil zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

11.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1.      Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava

2.      YUCON CZ, s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz