číslo jednací: 20193/2023/500
spisová značka: S0241/2023/VZ

Instance I.
Věc Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby
Účastníci
 1. hlavní město Praha
 2. Gardenline s.r.o.
 3. YUCON CZ, s.r.o.
 4. AZ SANACE a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2023
Související rozhodnutí 20193/2023/500
29510/2023/163
Dokumenty file icon 2023_S0241.pdf 384 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0241/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-20193/2023/500

 

Brno  29. 5. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 5. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 5. 2023 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 11323, vykonávajícím advokacii jako společník společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha,
 • navrhovatel – „Společnost Maniny PPO“ tvořená dodavateli:

o      Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,

o      YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 10. 2020 společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,

o      AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 10. 2020 společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,

kteří za účelem společné činnosti a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uzavřeli dne 20. 10. 2020 Společenskou smlouvu,

ve věci přezkoumání úkonů citovaného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036,

vydává toto

usnesení:

I.

Správní řízení vedené ve věci žádosti navrhovatele – „Společnost Maniny PPO“ tvořená dodavateli:

 • Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,
 • YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
 • AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem,

kteří za účelem společné činnosti a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uzavřeli dne 20. 10. 2020 Společenskou smlouvu – ze dne 4. 5. 2023 o prominutí povinnosti složit v souvislosti s podáním návrhu ze dne 4. 5. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036, na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kauci ve výši dle § 255 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost cit. navrhovatele ze dne 4. 5. 2023 je žádostí zjevně právně nepřípustnou.

II.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Maniny PPO“ tvořená dodavateli:

 • Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,
 • YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
 • AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem,

kteří za účelem společné činnosti a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uzavřeli dne 20. 10. 2020 Společenskou smlouvu – ze dne 4. 5. 2023na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036, se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu cit. navrhovatele nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 4. 5. 2023 návrh navrhovatele – „Společnost Maniny PPO“ tvořená dodavateli:

 • Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „společnost Gardenline s.r.o.“),
 • YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 10. 2020 společností Gardenline s.r.o.,
 • AZ SANACE a.s., IČO 25033514, se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 10. 2020 společností Gardenline s.r.o.,

kteří za účelem společné činnosti a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uzavřeli Společenskou smlouvu ze dne 20. 10. 2020 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci ze dne
9. 5. 2023 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 11323, vykonávajícím advokacii jako společník společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033036, (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Navrhovatel podaným návrhem brojí proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 21. 3. 2023 a proti rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 20. 4. 2023. Navrhovatel považuje uvedené rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, které bylo odůvodněno tím, že zadavatel obdržel nabídky výrazně převyšující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, za svévolné a učiněné v rozporu s judikaturou, dle které má být důvod pro zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona vykládán restriktivně. Navrhovatel má rovněž za to, že zadavatel ve skutečnosti disponuje dostatečnými prostředky z dotačních prostředků Evropské unie, které mají být účelově určeny na financování plnění předmětu veřejné zakázky. Navrhovatel má dále zato, že zadavatel řádně nevypořádal jím podané námitky proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

3.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

4.             Navrhovatel zároveň v podaném návrhu požádal o prominutí povinnosti složit spolu s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele kauci dle § 255 zákona. Žádost o prominutí povinnosti složit spolu s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele kauci dle § 255 zákona navrhovatel odůvodňuje tím, že smyslem povinnosti složení kauce je zabránění účelovým či šikanózním návrhům, přičemž dle jeho názoru je v daném případě tím, kdo nezákonným způsobem brání navrhovateli realizovat veřejnou zakázku, zadavatel. Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že ve věci totožné veřejné zakázky již dvakrát kauci uhradil, přičemž se v obou případech úspěšně bránil protiprávnímu postupu zadavatele. Navrhovatel má za to, že protiprávní postup zadavatele je založen mimo jiné i na předpokladu, že účastníky zadávacího řízení „omrzí“ opakované skládání vysokých kaucí za účelem přístupu k právní ochraně. Navrhovatel rovněž odkázal na odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 13/2022-57 ze dne 14. 4. 2023, přičemž má za to, že dle uvedeného odůvodnění „neexistuje jakákoli dlouhodobá či ustálená judikatura správních soudů, která by možnost prominutí kauce dle § 255 ZZVZ řešila, přičemž tento soud prominutí kauce apriori nevylučuje“.

5.             Správní řízení o žádosti o prominutí povinnosti složit spolu s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele kauci dle § 255 zákona bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem obdržení předmětné žádosti.

6.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

7.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 10. 5. 2023.

8.             Dne 10. 5. 2023 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení a dne 15. 5. 2023 vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

Relevantní ustanovení právních předpisů

9.             Podle § 251 odst. 1 zákona platí, že návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2 cit. ustanovení zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

13.         Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

K výroku I. – zastavení řízení o žádosti o prominutí složení kauce

14.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel učinil součástí návrhu rovněž žádost o prominutí povinnosti složit spolu s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele kauci dle § 255 zákona, zabýval se Úřad nejprve touto žádostí.  

15.         Úřad uvádí, že z dikce § 255 odst. 1 zákona vyplývá jednoznačná povinnost navrhovatele složit v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na účet Úřadu kauci ve výši stanové dotčeným ustanovením zákona. Kauce v požadované výši musí být dle § 255 odst. 1 zákona připsána na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu, tj. dle § 251 odst. 2 zákona do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

16.         Kauce se stává příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 265 písm. a) zákona, nebo pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a) zákona [viz § 255 odst. 3 písm. b) zákona]. Úřad vrátí kauci, avšak sníženou o 35 %, vzal-li navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět (viz § 255 odst. 4 zákona). Pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno výše, vrátí kauci navrhovateli do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

17.         Účelem či smyslem kauce, kterou je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je, jak judikoval Nejvyšší správní soud např. ve svém rozsudku č. j. 8 As 158/2015-34 ze dne 1. 7. 2016, „(…) bránit případnému zneužití řízení o přezkoumání cestou podávání účelových návrhů, neboť skutečným důvodem zahájení řízení nemusí být vždy zrušení zadávacího řízení či jednotlivého úkonu zadavatele (§ 118 odst. 1 zákona). Ustanovení o kauci je procesním ustanovením, jež má bezprostřední dopad na to, zda jinak bezvadný návrh bude v řízení meritorně projednán či zda bude přezkumné řízení zastaveno v důsledku nesložení kauce [§ 117a písm. b) zákona].“. K tomu Úřad dodává, že ačkoliv se citovaný rozsudek vztahoval k předchozí právní úpravě, tzn. k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v něm učiněné plně aplikovatelné i na současně platnou úpravu zadávání veřejných zakázek, tzn. na zákon.

18.         Povinnost složit spolu s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na účet Úřadu kauci se uplatní vždy, neboť v zákoně nejsou upraveny žádné důvody pro prominutí této povinnosti. Uvedené dokládá i skutečnost, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanové Úřadem [k tomu srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě a výši podle § 255 odst. 1 zákona.

19.         V rámci správních řízení zahájených Úřadem na základě návrhu navrhovatele, jejichž předmětem je přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky či soutěži o návrh, resp. rozhodnutí o uložení nápravného opatření (§ 263 zákona), je tedy situace rozdílná oproti např. některým řízením před soudy, v rámci nichž jsou vybírány soudní poplatky za vedení řízení, jednotlivé úkony prováděné soudy apod. (k tomu blíže zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 99/1963 Sb.“), totiž umožňuje předsedovi soudního senátu přiznat účastníkovi řízení, odůvodňují-li to jeho poměry, možnost částečného osvobození od soudních poplatků, případně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, možnost úplného osvobození od soudních poplatků (viz § 138 zákona č. 99/1963 Sb.).

20.         Obdobně je tomu také v případě, kdy správní úřad vybírá tzv. správní poplatky za úkony podléhající takovému zpoplatnění, jež jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 634/2004 Sb.“). Zákon č. 634/2004 Sb. totiž v ustanovení § 8 vymezuje subjekty, právnické a fyzické osoby a úkony, jež jsou osvobozeny od správních poplatků, a současně zmocňuje správní úřady (vybírající správní poplatky) v rozsahu stanoveném v sazebníku poplatků ke snížení nebo zvýšení poplatku anebo upuštění od jeho výběru.

21.         Právo částečného či úplného osvobození (resp. prominutí) navrhovatele od povinnosti složit spolu s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele kauci na účet Úřadu (a stejně tak právo na snížení či zvýšení kauce anebo upuštění od této povinnosti) však zákon Úřadu v žádném ze svých ustanovení nepřiznává, k čemuž je nutno dodat, že Úřad je při své činnosti vázán mj. zásadou legality (zákonnosti) vycházející z ústavního principu vázanosti výkonu veřejné moci zákonem (a to dle čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), tzn. správní orgán (Úřad) v rámci svého rozhodování nesmí překročit zákonné meze, které jeho pravomocí vymezují.

22.         Pakliže tedy zákon stanoví jako podmínku vedení správního řízení Úřadem povinnost složit v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na účet Úřadu kauci ve výši dle § 255 odst. 1 zákona a navrhovatel tak neučiní (ať už z jakéhokoliv důvodu), zákon nepřiznává Úřadu pravomoc, resp. žádné zákonné prostředky, jimiž by bylo možné navrhovatele této zákonné povinnosti – byť i pouze částečně – zprostit. Současně ani nelze zhojit absentující podmínku řízení – připsání kauce v řádné výši na účet Úřadu – v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, neboť zákonodárce takovou možnost do zákona nezakotvil a v takovém případě Úřad nesmí v souladu s již výše zmíněnou zásadou legality překročit zákonné meze, tj. umožnit navrhovateli odstranění této vady v dodatečně stanovené lhůtě.

23.         Úřad konstatuje, že žádost lze považovat za zjevně právně nepřípustnou zejména tehdy, jestliže právní úprava neumožňuje, aby takové žádosti mohl správní orgán vyhovět. Úřad přitom i bez dalšího dokazování již ze samotné žádosti seznal, že jí vyhovět nelze, neboť zákon takovou možnost Úřadu nepřiznává, pročež nezbývá než uzavřít, že se v posuzovaném případě jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou ve smyslu ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.

24.         Pro úplnost Úřad uvádí, že nepřehlédl navrhovatelem odkazované rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 13/2022-57 ze dne 14. 4. 2023. Úřad přitom uvádí, že Krajský soud v bodě 20. odůvodnění uvedeného rozsudku dospěl k závěru, že „neexistuje žádná dlouhodobá a ustálená judikatura správních soudů, jež by se konkrétně otázce prominutí povinnosti složit kauci podrobně věnovala, pročež (aniž by zdejší soud hodlal nyní snad dovozovat, že kauci prominout lze, popř. cokoli v tomto směru hodlal naznačovat) pokus o dosažení prominutí povinnosti složit kauci sám o sobě zjevnou obstrukcí není“. Úřad k tomuto dodává, že předmětnou žádost o prominutí kauce navrhovatele neposuzuje s ohledem na její případnou obstrukčnost, nýbrž pouze s ohledem na již uváděnou zásadu legality, tedy zda současná zákonná úprava dává Úřadu možnost povinnost uhradit kauci dle § 255 zákona prominout. Jak přitom již Úřad vyložil výše, zákon takovou možnost Úřadu nepřiznává.    

25.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad správní řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

K výroku II. – zastavení správního řízení 

26.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v daném případě nedošlo v souvislosti s podáním dotčeného návrhu navrhovatele ke složení kauce v souladu § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

27.         Jak již Úřad nastínil výše, složení kauce v zákonem požadované výši ve lhůtě pro doručení návrhu je jedním z předpokladů, aby Úřad mohl ve správním řízení o věci meritorně rozhodnout. Účelem kauce je eliminace zjevně účelových a bezdůvodných návrhů, jejichž cílem by bylo toliko blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby výše kauce byla v určitém poměru k hodnotě plnění nabízeného navrhovatelem. Nesložení kauce v souladu s § 255 zákona, tj. její nesložení vůbec či opožděně, nebo složení v nižší výši, než je zákonem požadováno, má rovněž za následek, že správní řízení zahájené na základě takového návrhu musí být Úřadem bez dalšího zastaveno.

28.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 7. 4. 2023 doručil navrhovatel zadavateli námitky proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení signované téhož dne (dále jen „námitky“). Námitky navrhovatele zadavatel svým rozhodnutím ze dne 20. 4. 2023, které bylo navrhovateli doručeno dne 24. 4. 2023, odmítl. Posledním dnem desetidenní lhůty pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 zákona tak byl den 4. 5. 2023. Současně měla být podle § 255 odst. 1 zákona v uvedené lhůtě pro podání návrhu, tj. nejpozději do 4. 5. 2023, složena na účet Úřadu kauce.

29.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 4. 5. 2023, přičemž k němu nebyl připojen doklad o složení kauce podle ustanovení § 255 odst. 1 zákona, který je dle § 251 odst. 1 zákona obligatorní náležitostí návrhu. Součástí podaného návrhu byla rovněž žádost o prominutí povinnosti složit kauci dle § 255 zákona, ze které přímo vyplývá, že navrhovatel kauci, která měla být složena spolu s podáním návrhu, úmyslně neuhradil. 

30.         Úřad dále konstatuje, že z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že Úřad na svůj účet od navrhovatele ve lhůtě pro podání návrhu žádnou platbu vztahující se k předmětnému návrhu neobdržel.

31.         Úřad tak s ohledem na shora uvedené skutečnosti považuje za nesporné, že nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona.

32.         V této souvislosti Úřad opětovně zdůrazňuje, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

33.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

34.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním dotčeného návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.        JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha

2.        Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz