číslo jednací: 29807/2023/161
spisová značka: R0090/2023

Instance II.
Věc Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III
Účastníci
  1. České Radiokomunikace, a. s.
  2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  3. ha-vel internet, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené usnesení potvrzeno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2023
Související rozhodnutí 25456/2023/500
29807/2023/161
Dokumenty file icon 2023_R0090.pdf 237 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-R0090/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-29807/2023/161  

 

 

Brno 9. 8. 2023

 

V řízení o rozkladu ze dne 14. 7. 2023 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0373/2023/VZ, č. j. ÚOHS-25456/2023/500 ze dne 3. 7. 2023, kterým bylo zastaveno správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3,

učiněných při zadávání veřejné zakázky nazvané „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2023 pod ev. č. Z2022-019416, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 5. 2023 pod ev. č. 2022/S 099-274368, ve znění pozdějších oprav; přičemž dalším účastníkem správního řízení je vybraný dodavatel –

  • polečnost ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b), ve spojení s § 152 odst. 5 a ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0373/2023/VZ, č.j. ÚOHS-25456/2023/500 ze dne 3. 7. 2023

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

 

I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)[1] k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 12. 6. 2023 návrh navrhovatele – České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3,  (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky nazvané „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2023 pod ev. č. Z2022-019416, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 5. 2023 pod ev. č. 2022/S 099-274368, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 12. 6. 2023, kdy Úřad obdržel návrh proti rozhodnutí o výběru dodavatele (dále jen „návrh“), bylo podle § 249 zákona, ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu tvrdil, že dne 5. 5. 2023 mu bylo doručeno oznámení o výběru dodavatele a další dokumenty, z nichž vyplývalo, že zadavatel vybral k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku účastníka zadávacího řízení, konkrétně společnost ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava (dále jen „vybraný dodavatel“). Navrhovatel podal dne 19. 5. 2023 námitky směřující proti rozhodnutí o výběru dodavatele, které zadavatel svým rozhodnutím o námitkách ze dne 31. 5. 2023 odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“).

4.             Navrhovatel v podaném návrhu vyjádřil své přesvědčení, že nabídka vybraného dodavatele neodpovídá poptávanému předmětu plnění veřejné zakázky a postup zadavatele při posouzení přijatelnosti nabídky vybraného dodavatele považuje za rozporný se zákonem. Proto návrh směřoval proti rozhodnutí zadavatele o výběru vybraného dodavatele a současně namítal, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.Navrhovatel se domáhal (a navrhoval) uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení úkonu výběru nejvhodnější nabídky podle § 263 odst. 2 zákona.

5.             Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 21. 6. 2023 k návrhu, v němž, kromě jiného, sdělil své stanovisko k výkladu pojmu poddodavatel a nabídková cena v rámci předmětné veřejné zakázky. V dalších částech svého vyjádření zadavatel odmítl tvrzení navrhovatele a navrhl, aby Úřad návrh zamítnul podle § 265 písm. a) zákona, jelikož nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

6.             Dne 3. 7. 2023 vydal Úřad usnesení sp. zn. ÚOHS-S0373/2023/VZ, č. j. ÚOHS-25456/2023/500 (dále jen „napadené usnesení“), kterým správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 zákona.

7.             Úřad odůvodnil zastavení správního řízení tím, že po přezkoumání náležitostí návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovení § 255 odst. 1 zákona, tj. nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu ve správné výši, a proto Úřadu nezbylo, než správní řízení zastavit podle § 257 písm. c) zákona.

8.             Úřad v odůvodnění napadeného usnesení o zastavení správního řízení odkázal na dokumentaci o zadávacím řízení (včetně příloh), ze které vyplývalo, jak byla nabídková cena zadavatelem stanovena, a jakým způsobem byla vypočítána. Úřad proto vypočetl správnou výši kauce v souladu s § 255 odst. 1 věty první zákona, a to ve výši 1 % z nabídkové ceny, tedy z částky vypočtené jako 300 585 Kč (nabídková cena veřejné zakázky bez DPH navrhovatele za jeden měsíc služeb), krát 48 měsíců (dle čl. 2 bodu 2.1 předmětné zadávací dokumentace má být uzavřena smlouva na dobu neurčitou), což činí částku kauce ve výši 144 280,80 Kč, tedy (zaokrouhleně) 144 281 Kč.

9.             Navrhovatel kauci na účet Úřadu v zákonem stanovené lhůtě složil, nicméně pouze ve výši 100 000 Kč, tedy v její „paušální“ výši, ve které je navrhovatel podle § 255 odst. 1 zákona povinen kauci složit v případě, že nemůže určit celkovou nabídkovou cenu. Kauce tak nebyla navrhovatelem složena v souladu s § 255 zákona, což podle § 257 písm. c) zákona představuje důvod pro zastavení správního řízení.

II.             Rozklad navrhovatele

10.         Dne 14. 7. 2023 obdržel Úřad rozklad navrhovatele z téhož dne. Ze spisového materiálu vyplývá, že napadené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 4. 7. 2023. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

11.         Navrhovatel je toho názoru, že správní řízení nemělo být Úřadem zastaveno, protože důvod pro zastavení nebyl dán. Navrhovatel vyjádřil své přesvědčení, že Úřad posoudil otázku výše kauce nesprávně, kdy dle jeho názoru měla být složena kauce ve výši 67 620 Kč, avšak z opatrnosti navrhovatel složil na účet Úřadu paušální kauci 100 000 Kč.

12.         Navrhovatel dále namítá, že Úřad neposoudil zadávací dokumentaci (dále také jen „ZD“) v celé její šíři a vzájemných souvislostech.Rovněž navrhovatel poukazoval na své výhrady ke konstrukci „… nabídkové ceny, kterou zvolil Zadavatel, do níž se promítají i hodnoty plnění, které nebude a ani nemůže být paralelně vůbec odebíráno, a to dokonce ve velmi podstatném rozsahu (z celkem 31 služeb v rámci jednotlivých kategorií A1-A4 a B1-B3 bude současně vždy plněno pouze 8 z nich) … Ve vztahu k nabídkové ceně Navrhovatele totiž jednoznačně nelze tvrdit, že se jedná o modelový příklad rozsahu plnění, který představuje odhad skutečného průběhu plnění, v případě jeho ocenění uchazečem pak odhad skutečné uhrazené ceny (který se naplní, pokud bude skutečný průběh plnění odpovídat původnímu odhadu zadavatele).“

13.         Navrhovatel vycházeje ze své argumentace následně vypočítává kauci z částky, jenž „… reprezentuje Náklady na výchozí objem poskytovaných služeb za prvních 48 měsíců, které Navrhovatel ve své nabídce ocenil …“ konkrétní částkou bez DPH, přičemž se dle svého názoru jedná fakticky o „… částku, která odpovídá předpokládanému rozsahu plnění… “ dle zadávací dokumentace.

14.         Navrhovatel má za to, že jsou v daném případě naplněny důvody pro postup podle § 87 správního řádu, a proto navrhuje, aby Úřad provedl nápravu v rámci autoremedury. Pokud nelze postupovat podle § 87 správního řádu, domáhá se navrhovatel toho, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a Úřad provedl řádný přezkum veřejné zakázky.

III.           Řízení o rozkladu

15.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele

16.         Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 18. 7. 2023 k podanému rozkladu. Ve vyjádření zadavatel uvedl, že se plně ztotožňuje s rozhodnutím Úřadu o zastavení správního řízení dle § 257 písm. c) zákona, neboť je přesvědčen, že Úřad vypočetl výši kauce správně. Rovněž zadavatel uvedl, že podaný rozklad navrhovatelem odmítá a navrhl, aby předseda Úřadu rozklad navrhovatele zamítnul a napadené rozhodnutí Úřadu o zastavení správního řízení potvrdil.

17.         Vybraný dodavatel se k rozkladu nevyjádřil.

Stanovisko předsedy Úřadu

18.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech byl podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumán soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadaného usnesení v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise byl přijat následující závěr.

19.         Úřad tím, že napadeným usnesením zastavil správní řízení, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které bylo přistoupeno k potvrzení napadeného usnesení a k zamítnutí rozkladu.

IV.          K námitkám rozkladu

20.         Navrhovatel v otázce výpočtu kauce zejména namítal, že v napadeném usnesení absentuje posouzení zadávací dokumentace v celé její šíři a vzájemných souvislostech. S touto námitkou nelze souhlasit. Naopak, konkrétními odkazy na různé části zadávací dokumentace byl Úřadem v napadeném usnesení sledován záměr zadavatele týkající se konstrukce nabídkové ceny a jejího způsobu výpočtu. Zadavatel shodně a opakovaně v zadávací dokumentaci zdůrazňoval ohledně nabídkové ceny, že sejedná pouze o modelovou hodnotu, která sloužila zadavateli výlučně k hodnocení nabídek, a která neodpovídá reálným měsíčním nákladům, jež budou kalkulovány na základě objemu reálně poskytovaných služeb za jednotkové ceny uvedené ve smlouvě. Ve stejném smyslu použil zadavatel argumentaci i ve svém vyjádření ohledně návrhu navrhovatele, adresovaném Úřadu dne 21. 6. 2023.

21.         S výslednou nabídkovou cenou veřejné zakázky, v podrobnostech popsanou v čl. 5 zadávací dokumentace, se lze rovněž setkat ve zprávě o hodnocení nabídek ze dne 22. 7. 2022, kde je popsána jako modelová hodnota určená za účelem hodnocení nabídek účastníků. Neodpovídá tedy reálným měsíčním nákladům, které budou kalkulovány na základě objemu reálně poskytovaných služeb za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Tato nabídková cena v Kč bez DPH (modelová varianta) byla relevantní pro komisí provedené hodnocení nabídek k veřejné zakázce.

22.         Ačkoliv samotný pojem „nabídková cena“ není přesně definován v zákoně, lze jej přijmout ve významu zásadního údaje obsaženého v nabídce, dle kterého se jednotlivé nabídky porovnávají, pokud je hodnotícím kritériem nabídková cena. U této veřejné zakázky byla při hodnocení nabídek rozhodná právě výše nabídkové ceny.

23.         Podle Stanoviska Úřadu k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona především nelze ztotožňovat pojmy „nabídková cena“ a „skutečná cena“ (ve smyslu skutečné ceny uhrazené zadavatelem za plnění veřejné zakázky). Tyto dvě ceny mohou být v některých případech totožné (je-li např. předmětem veřejné zakázky dodání jednoho konkrétního výrobku), v jiných nikoli (jsou-li předmětem veřejné zakázky služby či dodávky, které budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele na základě garantovaných jednotkových cen).

24.         Zadavatel konstantně v zadávací dokumentaci vysvětloval konstrukci jím stanovené nabídkové ceny, i to, jak bude použita při hodnocení nabídek. Při takto sestavené konstrukci nabídkové ceny, a také vzhledem k výše uvedenému názoru Úřadu, neobstojí argumentace navrhovatele, že by kauce v daném případě měla být vypočtena z částky, která reprezentuje náklady na výchozí objem poskytovaných služeb za prvních 48 měsíců, protože se fakticky jedná o částku, která odpovídá předpokládanému rozsahu plnění dle zadávací dokumentace. Zákon v § 255 odst. 1 pracuje výslovně s pojmem nabídková cena. Zadavatel jednoznačně v zadávací dokumentaci i v příloze č. 4 k ZD – Ceník plnění (kterou měli dodavatelé vyplnit za účelem stanovení ceny pro hodnocení nabídek) uvedl jak slovně, tak také zvýraznil graficky, co považuje za nabídkovou cenu. Stanovisko Úřadu k výpočtu kauce pro takový případ stanoví jasné pravidlo. Není tedy pochyb o tom, co mělo být vzato jako základ pro výpočet kauce.

25.         Navrhovatel argumentoval, že předmětem plnění veřejné zakázky nebudou všechny služby, jejichž ocenění zadavatel požadoval, ale v rámci každé z kategorií bude zprovozněna pouze a výhradně jediná služba. Ani tato námitka se nejeví jako případná, neboť jedním ze záměrů zadavatele mohla být snaha nepřipustit nevýhodnou kombinaci stanovených cen v jednotlivých kategoriích u jednotlivých dodavatelů nebo nějakou jinou, pro zadavatele v konečném důsledku nepříznivou cenovou strategii. Zadavatel v příloze č. 4 k ZD – Ceník plnění pod údajem Nabídková cena ostatně výslovně uvádí „Tato cena je uměle vytvořená a liší se od skutečných nákladů na poskytování předmětných služeb!“. Právě proto je však částku, která je označena v zadávací dokumentaci jako modelová nabídková cena, nutno považovat za nabídkovou cenu určenou pro výpočet kauce, protože zadavatel nedokáže předem určit, kterou z kombinací ve výsledku využije a jaké bude reálné plnění. Proto si pro účely hodnocení zvolil možnost vytvořit cenu modelovou, kterou určil jako cenu nabídkovou. Jak uvedl Úřad v napadeném usnesení, skutečnost, že se reálné plnění od modelového případu může lišit, nemá vliv na možnost stanovení nabídkové ceny.

26.         Je možné rovněž rozporovat postup navrhovatele, který sice tvrdí, že kauce vypočtená dle nabídkové ceny měla činit částku ve výši 67 620 Kč, avšak namísto toho uhradil částku ve výši 100 000 Kč, tedy částku, která má být uhrazena, pokud celková výše nabídkové ceny nemůže být stanovena. Argumentace alternativním výpočtem výše kauce se tak ve světle postupu navrhovatele jeví jako účelová, tím spíše proto, že z opatrnosti by bylo na místě uhradit částku ve výši 144 281 Kč.

27.         Napadené usnesení ve svém odůvodnění detailně vysvětluje zákonem stanovený výpočet kauce dle § 255 zákona, přičemž s touto argumentací lze souhlasit. Protože navrhovatel neuhradil kauci v zákonem stanovené výši, musí Úřad zahájené řízení v souladu s § 257 písm. c) zákona zastavit. Zákon neumožňuje Úřadu odchýlit se od tohoto postupu. Úřad tedy ve svém postupu nepochybil. 

V.            Závěr

28.         Výše uvedené lze shrnout následovně. Navrhovatel podal návrh na zahájení správního řízení ve věci přezkumu postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Navrhovatelem podaný návrh přitom nesplňoval zákonem stanovené náležitosti, když jeho součástí nebyl doklad o složení kauce v zákonem stanovené výši v souladu s § 255 odst. 1 zákona (tj. na účet Úřadu nebyla v zákonem stanovené lhůtě navrhovatelem uložena kauce ve správné výši). U této vady podání zákon nepřipouští její napravení nebo zhojení (např. na výzvu Úřadu). Byly tak naplněny předpoklady pro zastavení správního řízení usnesením, což Úřad napadeným usnesením učinil.

29.         Navrhovatelovy námitky obsažené v rozkladu byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Závěrem lze tedy shrnout, že Úřad rozhodl správně a v souladu se zákonem, když zastavil správní řízení podle § 257 písm. c) zákona, neboť k návrhu nebyl připojen doklad o složení kauce v zákonem stanovené výši.

30.         Ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu byla přezkoumána i zákonnost napadeného usnesení, jeho věcná správnost v rozsahu vznesených námitek a současně byla přezkoumána i zákonnost postupu Úřadu, přičemž napadené usnesení bylo shledáno zákonným a věcně správným. Dospěl jsem přitom k závěru, že Úřad uvedl všechny právní normy, které v dané věci aplikoval a dostatečně odůvodnil jejich použití.

31.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, lze dospět k názoru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného usnesení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o rozkladu.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží

1.      České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6

2.      Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3

3.      ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava

 

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího postupu, v tomto případě dle § 56 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en