číslo jednací: 25456/2023/500
spisová značka: S0373/2023

Instance I.
Věc Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.
Účastníci
  1. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  2. České Radiokomunikace, a. s.
  3. ha-vel internet, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2023
Související rozhodnutí 25456/2023/500
29807/2023/161
Dokumenty file icon 2023_S0373.pdf 335 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0373/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-25456/2023/500

 

Brno  3. 7. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 6. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha,
  • navrhovatel – České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha,
  • vybraný dodavatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019416, ve znění pozdější opravy, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 099-274368, ve znění pozdější opravy, vydává toto

 

usnesení:

 

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele ─ České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ─ ze dne 12. 6. 2023 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ─ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha ─ učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019416, ve znění pozdější opravy, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 099-274368, ve znění pozdější opravy, nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 12. 6. 2023 návrh navrhovatele – České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 pod ev. č. Z2022-019416, ve znění pozdější opravy, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 5. 2022 pod ev. č. 2022/S 099-274368, ve znění pozdější opravy (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0373/2023/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 15. 6. 2023.[1]

5.             Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru vybraného dodavatele, resp. proti oznámení o výběru dodavatele ze dne 5. 5. 2023. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel nesprávně posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze strany vybraného dodavatele, přičemž jej měl pro jejich nesplnění vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel současně dle navrhovatele porušil zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, když nabídku vybraného dodavatele řádně neposoudil a zvýhodnil jej oproti navrhovateli a dalšímu účastníkovi zadávacího řízení.

6.             Dne 21. 6. 2023 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení správního řízení z téhož dne. Téhož dne obdržel Úřad dokumentaci o zadávacím řízení.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

5.             Úřad přezkoumal splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v § 255 odst. 1 zákona, tj. nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu ve správné výši, a proto Úřadu nezbylo, než správní řízení zastavit podle § 257 písm. c) zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

6.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.  

7.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

8.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

9.             Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Skutečnosti plynoucí z dokumentace o zadávacím řízení

10.         Podle čl. 1 bodu 1.1. zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky poskytování veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem zadavatele a jeho jednotlivými pracovišti.

11.         V čl. 2 bodu 2.1 zadávací dokumentace je ve vztahu k předpokládané době ukončení plnění veřejné zakázky uvedeno, že bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

12.         Podle čl. 5 písm. a) zadávací dokumentace je podkladem pro stanovení nabídkové ceny cena kalkulovaná na základě specifikace zadavatele stanovené v čl. 1 odst. 1.1 zadávací dokumentace a jejích přílohách, zejm. v příloze č. 4 – Ceník plnění (dále jen „příloha č. 4 zadávací dokumentace“).

13.         Podle čl. 5 písm. b) zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení doplní dle příslušných vysvětlivek do sloupců H v tabulkách 5a a 5b a do sloupce C v Tabulce 6 přílohy č. 4 zadávací dokumentace jednotkové ceny jednotlivých služeb v české měně bez DPH za jeden kalendářní měsícpro všechny požadované služby a parametry.

14.         Podle čl. 5 písm. f) zadávací dokumentace platí, že na základě jednotkových cen jednotlivých služeb, doplněné účastníkem zadávacího řízení do Tabulek 5a, 5b a 6 z přílohy č. 4 zadávací dokumentace postupem uvedeným výše, budou v příloze č. 4 zadávací dokumentace pak automaticky vypočteny náklady na výchozí objem poskytovaných služeb za prvních 48 měsíců bez DPH podle blíže popsaného algoritmu, kdy však do těchto nebudou zahrnuté náklady na případný rozvoj centrálního důvěryhodného úložiště uvedené v řádku č. 2 v Tabulce 6.

15.         Podle čl. 5 písm. g) zadávací dokumentace platí, že nabídková cena veřejné zakázkybez DPH bude po vyplnění všech jednotkových cen postupem uvedeným výše vypočtena rovněž automaticky, a to podle následujícího algoritmu jako prostý součet těchto dvou složek:

i           součet všech jednotkových cen jednotlivých služeb za 1 měsíc uvedených v Tabulkách 5a, 5b a 6 přílohy č. 4 zadávací dokumentace,

ii         součet všech celkových cen jednotlivých služeb uvedených ve sloupcích I Tabulek 5a a 5b a ve sloupci E Tabulky 6 v příloze č. 4 zadávací dokumentace – tedy včetně nákladů na případný rozvoj centrálního důvěryhodného úložiště uvedených na řádku č. 2 v Tabulce č. 6 v „Modelovém rozsahu prací“ 5 (pět) člověkodnů („MD“ = 8 člověkohodin) za 1 měsíc.

Takto získaná nabídková cena veřejné zakázky bez DPH bude automaticky doplněna do pole „Nabídková cena“ v kapitole IV přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

16.         Podle čl. 5 písm. h) zadávací dokumentace platí, že nabídková cena, zpracovaná v souladu s tímto článkem zadávací dokumentace, představuje modelovou hodnotu, která slouží zadavateli výlučně k hodnocení nabídek, tj. neodpovídá reálným měsíčním nákladům, které budou kalkulovány na základě objemu reálně poskytovaných služeb za jednotkové ceny uvedené ve smlouvě.

17.         Podle čl. 9 odst. 9.2 zadávací dokumentace platí, že nabídky k veřejné zakázce budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena postupem popsaným v čl. 5 této zadávací dokumentace.

18.         Tamtéž je dále uvedeno, že výsledná nabídková cena veřejné zakázky bez DPH, získaná postupem popsaným v čl. 5 zadávací dokumentace, je cenou, podle které budou hodnoceny nabídky účastníků, avšak představuje pouze modelovou hodnotu určenou za účelem hodnocení nabídek účastníků, tj. neodpovídá reálným měsíčním nákladům, které budou kalkulovány na základě objemu reálně poskytovaných služeb za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace, resp. smlouvy.

19.         V rámci přílohy č. 4 zadávací dokumentace jsou pak uvedeny výše odkazované tabulky 5a, 5b a 6. Tabulky 5a i 5b obsahují specifikace cen datového připojení (primárního a záložního) tak, že je vždy uvedena požadovaná služba, výchozí počet připojení (sloupec E) a má být doplněna jednotková cena představující paušální měsíční cenu za poskytování služby vč. všech souvisejících nákladů (sloupec H), přičemž současně je z tohoto automaticky vypočítána i celková cena jakožto součin výchozího počtu připojení a jednotkové ceny (sloupec I). Tabulka 6 obsahuje v řádku 1 nacenění služby zajištění provozu centrálního (zálohovaného) důvěryhodného úložiště vč. zálohované přípojky v počtu jednonásobku jednotkové ceny jakožto paušální ceny za poskytování služby vč. všech souvisejících nákladů uvedené ve sloupci C, jednotková cena se tedy rovná celkové ceně uvedené ve sloupci E. Řádek 2 této tabulky obsahuje nacenění služby rozvojových prací při správě centrálního důvěryhodného úložiště ve výši pětinásobku jednotkové ceny uvedené ve sloupci C, kdy jednotková cena představuje cenu za člověkoden (8 člověkohodin) a je stanoven modelový objem 5 člověkodní za měsíc, přičemž současně je z uvedeného automaticky vypočítána i celková cena ve sloupci E (pětinásobek jednotkové ceny). Dále je v rámci této přílohy uvedena položka náklady na výchozí objem poskytovaných služeb za prvních 48 měsíců a položka nabídková cena, jež mají být automaticky vypočítány způsobem uvedeným v čl. 5 písm. f) a g) zadávací dokumentace. Současně je v rámci dotčené přílohy zadávací dokumentace uvedeno, že všechny měsíční poplatky uvedené v této příloze v sobě zahrnují všechny případné jednorázové, instalační či zřizovací poplatky k uvedeným službám.

20.         Z navrhovatelem doplněné přílohy č. 4 zadávací dokumentace obsažené v rámci nabídky navrhovatele vyplývá, že celková nabídková cena navrhovatele (za jeden měsíc služeb), jakožto modelová hodnota pro účely hodnocení nabídek, činila 300 585 Kč bez DPH.

Právní posouzení

21.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 5. 5. 2023 bylo navrhovateli doručeno oznámení o výběru dodavatele z téhož dne. Navrhovatel proti tomuto oznámení, resp. proti výběru dodavatele učiněnému zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, podal dne 19. 5. 2023 námitky, které zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 31. 5. 2023 v celém rozsahu odmítl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 31. 5. 2023. Poslední den desetidenní lhůty pro podání návrhu k Úřadu podle § 251 odst. 2 zákona tudíž připadal na den 12. 6. 2023[2], tedy nejpozději v tento den mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

22.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 12. 6. 2023, přičemž součástí návrhu byl doklad o složení kauce ze dne 9. 6. 2023, z něhož vyplývá, že ke dni 7. 6. 2023 byla ve prospěch Úřadu „zaúčtována“ platba ve výši 100 000 Kč. Z bankovního výpisu z účtu Úřadu vyplývá, že dne 8. 6. 2023 došlo k připsání platby ve výši 100 000 Kč. Uvedená kauce však byla složena ve výši nižší, než jakou stanoví § 255 odst. 1 zákona, a to z následujících důvodů.

23.         Jak plyne z § 255 odst. 1 zákona, navrhovatel je ve lhůtě pro doručení návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Pouze v případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, skládá kauci ve výši 100 000 Kč. Je tak třeba důsledně rozlišovat situace, kdy lze stanovit celkovou nabídkovou cenu a kdy již navrhovatel skutečně objektivně (a to ani výpočtem) není schopen celkovou nabídkovou cenu stanovit.

24.         Jak zmiňuje i „Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Stanovisko Úřadu“)[3], ani v situaci, „kdy zadavatel v případě zadávání zakázky, jejímž předmětem jsou služby či dodávky, které budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele na základě garantovaných jednotkových cen, stanoví pro účely hodnocení modelový příklad rozsahu plnění, totiž nelze automaticky konstatovat, že by nebylo možno nabídkovou cenu za celou dobu plnění veřejné zakázky, resp. celkovou nabídkovou cenu zjistit. Nelze souhlasit s názorem, že modelový příklad představuje ‚odhad nabídkové ceny‘. Modelový příklad totiž představuje odhad skutečného průběhu plnění, v případě jeho ocenění uchazečem pak odhad skutečné uhrazené ceny (který se naplní, pokud bude skutečný průběh plnění odpovídat původnímu odhadu zadavatele), z hlediska nabídkové ceny však žádným ‚odhadem‘ není, naopak se jedná o model pro navrhovatele – z hlediska koncipování jeho nabídkové ceny – závazný. Stejně tak je závazná a jednoznačná nabídková cena stanovená na základě takového modelu. Nabídkovou cenu navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky (celkovou nabídkovou cenu) tak lze nepochybně zjistit například v situaci, kdy zadavatel uzavírá smlouvu na dobu určitou a modelový příklad rozsahu plnění pokrývá celou tuto dobu (kauce se pak vypočítá jako 1 % z nabídkové ceny uvedené pro účely hodnocení v nabídce), ale též v situaci, kdy zadavatel modelový příklad rozsahu plnění stanovil např. na jeden měsíc (kauce se pak vypočítá jako 1 % z násobku nabídkové ceny uvedené pro účely hodnocení v nabídce a počtu měsíců, na které je smlouva uzavírána, resp. z násobku nabídkové ceny uvedené pro účely hodnocení v nabídce a čísla 48, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou). K právě uvedenému lze ostatně dospět i jazykovým výkladem § 255 odst. 1 zákona. Pokud totiž platí, že nabídková cena je cenou pro účely hodnocení, nemůže být ‚celkovou nabídkovou cenou‘ nic jiného než tato cena pro účely hodnocení matematicky upravená tak, aby odpovídala (předpokládanému) rozsahu plnění dle zadávací dokumentace. Hypotéza uvedená v § 255 odst. 1 větě druhé, tedy že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je tak naplněna pouze v případě, že v situaci hodnocení jednotkových cen či modelového příkladu rozsahu plnění není v zadávací dokumentaci vyjádřen (předpokládaný) rozsah budoucího plnění, v důsledku čehož nelze celkovou nabídkovou cenu z ceny pro účely hodnocení stanovit ani matematickým výpočtem. V takovém případě je pak navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. Ani možnost, že skutečně uhrazená cena se nakonec může od nabídkové ceny lišit (právě proto, že plnění bude probíhat podle skutečných potřeb zadavatele), nemůže na výše uvedeném ničeho změnit. Ke shodnému závěr dospěl v nedávné době též Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku z 31. ledna 2018, sp. zn. 5 As 247/2016-66, kde uvedl, že ‚[s]kutečnost, že se takto modelově vypočtená nabídková cena může (oproti okamžiku hodnocení, popř. posouzení nabídek) při následném plnění změnit, nemůže sama o sobě zpochybnit konkrétní výši nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek. Případné změny ceny během reálného plnění zakázky již nejsou z hlediska ZVZ relevantní.‘ “

25.         V šetřeném případě zadavatel v čl. 9 odst. 9.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky určil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, tj. nejnižší nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH, která je stanovena postupem popsaným v čl. 5 zadávací dokumentace. V čl. 5 písm. g) zadávací dokumentace je pak uvedeno, že nabídková cena veřejné zakázky představuje součet všech jednotkových cen jednotlivých služeb za jeden měsíc a všech celkových cen jednotlivých služeb za jeden měsíc, obojích vypočtených dle dodavatelem vyplněných cen za jednotlivé služby v rámci přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Jinými slovy, takto stanovená nabídková cena představuje výpočet ceny při modelovém nastavení odběru služeb za každou jednotlivou požadovanou položku ve výši jednonásobku a k tomu u služeb v tabulce 5a a 5b s vydefinovaným počtem výchozích připojení a u služeb v tabulce 6 ještě za zadavatelem tam definovaný počet (za služby s vydefinovaným počtem výchozích připojení v počtu těchto výchozích připojení a u služeb v tabulce 6 v příslušném počtu násobků dle modelových příkladů, tj. u služeb v řádku 1 jednonásobku a u služby v řádku 2 pětinásobku). V daném případě tedy takto vypočtená nabídková cena představuje celkovou (modelovou) cenu za jeden měsíc poskytování služeb.[4]

26.         S ohledem na výše uvedené tedy výše kauce měla být určena na základě vypočtené nabídkové ceny, a nikoli v paušální výši 100 000 Kč, neboť, jak již bylo výše uvedeno, možnost uhradit paušální výši kauce nastupuje až ve chvíli, kdy navrhovatel objektivně není schopen, tedy ani výpočtem na základě modelového příkladu, nabídkovou cenu stanovit.

27.         Ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 22. 7. 2022 Úřad zjistil, že nabídková cena navrhovatele (za jeden měsíc poskytování služeb), jakožto modelová hodnota pro účely hodnocení nabídek, činila 300 585 Kč bez DPH. Uvedená výše nabídkové ceny vyplynula i ze samotné nabídky navrhovatele.

28.         Jak uváděl Úřad i ve stanovisku Úřadu, v kontextu § 255 odst. 1 zákona je pro zjištění skutečnosti, zda je pro výpočet výše kauce rozhodná nabídková cena bez DPH, či s DPH je třeba vycházet z toho, která z uvedených variant je rozhodná při hodnocení nabídek. Ze zadávací dokumentace Úřad zjistil, že rozhodná je nabídková cena bez DPH.

29.         Dle § 255 odst. 1 věty první dále plyne, že kauce se počítá z nabídkové ceny za celou dobu plnění smlouvy nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou. Ze zadávací dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel předpokládal ukončení zadávacího řízení uzavřením smlouvy právě na dobu neurčitou, tudíž měl být uplatněn přepočet nabídkové ceny na dobu 48 měsíců, tedy nabídková cena za jeden měsíc služeb (bez DPH) vypočtená dle výše uvedeného měla být vynásobena 48.

30.         Úřad tak uzavírá, že správnou výši kauce lze zjistit výpočtem dle § 255 odst. 1 věty první zákona, a to jako 1 % z částky vypočtené jako 300 585 Kč (nabídková cena za jeden měsíc služeb) x 48 měsíců, což činí částku kauce 144 280,80 Kč, tedy po zaokrouhlení 144 281 Kč.

31.         Úřad tudíž shrnuje, že navrhovatel sice složil na účet Úřadu kauci ve lhůtě pro podání návrhu ve smyslu § 251 odst. 2 zákona, avšak kauce byla navrhovatelem složena v rozporu s § 255 odst. 1 zákona v nesprávné výši. Jak bylo totiž Úřadem dovozeno shora, navrhovatel byl povinen složit kauci ve výši 144 281 Kč. Navrhovatel však složil kauci ve výši pouze 100 000 Kč.

32.         Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mimo jiné i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat, či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě a ve správné výši nedošlo.

33.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.  

34.         S ohledem na skutečnost, že nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, tedy ve výši stanovené uvedeným ustanovením zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.        České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha

2.        Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha

3.        ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Přípisem ze dne 28. 6. 2023 pak Úřad účastníkům řízení zaslal opravné oznámení o zahájení správního řízení.

[2] Jak vyplývá z § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. S odkazem na uvedené a vzhledem k tomu, že poslední den lhůty podle § 251 odst. 2 zákona k doručení návrhu na zahájení správního řízení v šetřeném případě připadl s ohledem na výše uvedené časové údaje na sobotu 10. 6. 2023, byl posledním dnem předmětné lhůty nejbližší následující pracovní den, tj. pondělí 12. 6. 2023.

[3] dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html

[4] Na uvedeném ničeho nemění ani skutečnost, že zadavatel v čl. 5 písm. h) zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedl, že takto vypočtená nabídková cena představuje modelovou hodnotu a „neodpovídá reálným měsíčním nákladům, které budou kalkulovány na základě objemu reálně poskytovaných služeb za jednotkové ceny uvedené ve smlouvě“. Z uvedeného totiž nelze vyvodit, že by zadavatelem připravený model, resp. výpočet nabídkové ceny pozbýval jakékoliv relevance, přičemž, jak bylo již výše uvedeno, skutečnost, že se pak reálné plnění od modelového případu může lišit, nemá vliv na možnost stanovení nabídkové ceny.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en