číslo jednací: 32868/2023/162
spisová značka: R0082/2023/VZ

Instance II.
Věc Výběrové řízení na provozování taxislužby
Účastníci
  1. Letiště Praha, a. s.
  2. TICK TACK s. r. o.
  3. Uber Czech Republic Technology s. r. o.
  4. Uber B.V.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2023
Dokumenty file icon 2023_R0082.pdf 283 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0082/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-32868/2023/162

 

 

Brno 4. 9. 2023 

 

V řízení o rozkladu ze dne 28. 6. 2023 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • TICK TACK s. r. o., IČO 01613707, se sídlem Vrchlického 1321/5b, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 1. 2023 Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, ev. č. ČAK 12631, Urban & Hejduk s. r. o., advokátní kancelář, IČO03408086, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-22521/2023/500 ze dne 14. 6. 2023 vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0215/2023/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Letiště Praha, a. s., IČO 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6,

učiněných v koncesním řízení „Výběrové řízení na provozování taxislužby“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2022 pod ev. č. Z2022-021034, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 6. 2022 pod ev. č. 2022/S 107-303395, ve znění pozdějších oprav, jehož dalším účastníkem je vybraný dodavatel –

 

  • společnosti:

o   Uber Czech Republic Technology s. r. o., IČO 01874845, se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25. 4. 2023 JUDr. Jiřím Kindlem, M.Jur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 11677, Skils s. r. o. advokátní kancelář, IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 a

o   Uber B.V., IČO 56317441, se sídlem Burgerweeshuispad 301, 1076 ER Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25. 4. 2023 JUDr. Jiřím Kindlem, M.Jur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 11677, Skils s. r. o. advokátní kancelář, IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1,

které za účelem získání koncese podaly společnou nabídku,

jsem na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

 

I.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0215/2023/VZ, č. j. ÚOHS-22521/2023/500 ze dne 14. 6. 2023 podle § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona,

r u š í m

a správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0215/2023/VZ zahájené na návrh navrhovatele – společnosti TICK TACK s. r. o. – ze dne 17. 4. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Letiště Praha, a. s. – učiněných v koncesním řízení „Výběrové řízení na provozování taxislužby“

z a s t a v u j i.

 

II.

Řízení o žádosti navrhovatele – společnosti TICK TACK s. r. o. – ze dne 13. 7. 2023 o přerušení správního řízení o rozkladu vedeném předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-R0082/2023/VZ v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j i.

 

Odůvodnění

I.               Koncesní řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který v souladu s § 248 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení předmětného koncesního řízení (dále jen „zákon“) vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona (dále jen „Úřad“), obdržel dne 17. 4. 2023 návrh navrhovatele – společnosti TICK TACK s. r. o., IČO 01613707, se sídlem Vrchlického 1321/5b, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 5. 1. 2023 Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, ev. č. ČAK 12631, Urban & Hejduk s. r. o., advokátní kancelář, IČO 03408086, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“). Tímto návrhem se navrhovatel domáhal zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Letiště Praha, a. s., IČO 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v koncesním řízení s názvem „Výběrové řízení na provozování taxislužby“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2022 pod ev. č. Z2022-021034, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 6. 2022 pod ev. č. 2022/S 107-303395, ve znění pozdějších oprav (dále jen „koncesní řízení“ či „koncese“), ve kterém zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 3. 2023 rozhodl o výběru dodavatele – společností Uber Czech Republic Technology s. r. o., IČO 01874845, se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, a Uber B.V., IČO 56317441, se sídlem Burgerweeshuispad 301, 1076 ER Amsterdam, Nizozemské království (ve správním řízení zastoupených na základě plných mocí ze dne 25. 4. 2023 JUDr. Jiřím Kindlem, M. Jur., PhD., advokátem, ev. č. ČAK 11677, Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1) – které za účelem získání koncese podaly společnou nabídku (dále jen „vybraný dodavatel“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovatel svým návrhem brojil proti postupům zadavatele souvisejícím s hodnocením nabídek a vyřizováním námitek navrhovatele.

3.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-21215/2023/500 ze dne 6. 6. 2023 uložil Úřad z moci úřední zadavateli předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v koncesním řízení, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0215/2023/VZ.

II.             Napadené rozhodnutí

4.             Dne 14. 6. 2023 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0215/2023/VZ, č. j. ÚOHS-22521/2023/500 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jehož výrokem I rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona v té jeho části, která byla vymezena částí návrhu směřující proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti vymezení dílčího kritéria hodnocení s názvem„ Odpovědný přístup – Bezpečnost provozu a Inovace“, dále proti možnosti prokázání profesní způsobilosti dodavatele pomocí oprávnění k podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ opravňujícího dodavatele zprostředkovávat taxislužbu, dále proti výhradě zadavatele týkající se nejednání o předběžných nabídkách a proti stanovení délky trvání koncese, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

5.             Výrokem II napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona v té jeho části, která se týkala tvrzeného neprodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek o celou původní délku při zmírnění požadavku na stáří vozidel taxislužby, neboť návrhu ani v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

6.             Ve zbytku Úřad návrh navrhovatele výrokem III napadeného rozhodnutí v souladu s § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

III.           Rozklad navrhovatele

7.             Proti napadenému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad ze dne 28. 6. 2023, který byl Úřadu doručen téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 14. 6. 2023. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

8.             Navrhovatel svým rozkladem rozporuje všechny výroky napadeného rozhodnutí. Dle jeho přesvědčení je napadené rozhodnutí nesprávné, nezákonné a zčásti nepřezkoumatelné, přičemž závěry Úřadu jsou dle jeho názoru založeny na nesprávném věcném posouzení a nejsou v souladu s právními předpisy.

Závěr rozkladu

9.             Závěrem rozkladu navrhovatel požaduje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

Vyjádření vybraného dodavatele k rozkladu ze dne 11. 7. 2023

10.         Vybraný dodavatel se k rozkladu navrhovatele vyjádřil prostřednictvím přípisu ze dne 11. 7. 2023. Podrobně se vyjádřil ke všem rozkladovým námitkám a uvedl, proč dle jeho názoru nemohou tyto námitky obstát. V závěru svého vyjádření předsedovi Úřadu navrhl, aby rozklad navrhovatele v celém rozsahu zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Vyjádření zadavatele k rozkladu ze dne 12. 7. 2023

11.         Dne 12. 7. 2023 se k rozkladu navrhovatele vyjádřil rovněž zadavatel. Mimo jiné informoval předsedu Úřadu o tom, že dne 10. 7. 2023 obdržel od navrhovatele oznámení o ztrátě jeho technické kvalifikace z toho důvodu, že nadále nedisponuje minimálně 100 vozy splňujícími legislativní požadavky pro poskytování taxislužby. Z tohoto důvodu požádal navrhovatel zadavatele o bezodkladné vyloučení z koncesního řízení a vrácení jistoty.

12.         Dále zadavatel uvedl, že napadené rozhodnutí považuje za správné, zákonné a přezkoumatelné, že nadále trvá na veškerých svých předcházejících vyjádřeních a má za to, že v koncesním řízení postupoval plně v souladu se zákonem, základními zásadami zadávání veřejných zakázek a rozhodovací praxí Úřadu i správních soudů.

13.         V závěru svého vyjádření zadavatel předsedovi Úřadu navrhuje, aby napadené rozhodnutí potvrdil a rozklad navrhovatele zamítl.

IV.          Řízení o rozkladu

14.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup dle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 téhož právního předpisu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

15.         Dne 13. 8. 2023 obdržel Úřad sdělení navrhovatele o ztrátě jeho kvalifikace v koncesním řízení, neboť „pozbyl dispozici s minimálně 100 vozy splňujícími legislativní požadavky pro poskytování taxislužby dle čl. VII.4.2 koncesní dokumentace“. Dále navrhovatel informoval Úřad o tom, že zmeškal lhůtu 5 pracovních dnů pro oznámení této změny v kvalifikaci ve smyslu § 88 odst. 1 zákona a oznámil zadavateli, že není schopen ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Navrhovatel uvedl, že s ohledem na tyto okolnosti očekává, že jej zadavatel bezodkladně vyloučí z koncesního řízení. Současně navrhovatel požádal Úřad, resp. jeho předsedu, o přerušení správního řízení, dokud nebude vyřešena otázka jeho účastenství, resp. této změny skutkového stavu. Toto podání navrhovatele je dále označováno jako „žádost o přerušení správního řízení“.

Stanovisko předsedy Úřadu

16.         Po projednání věci rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

17.         Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o rozkladu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona, přistoupil jsem bez dalšího ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. V důsledku této okolnosti se stala bezpředmětnou rovněž žádost o přerušení správního řízení.

18.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke shora uvedeným krokům.

V.            K výroku I tohoto rozhodnutí o rozkladu

19.         V souladu s § 250 odst. 1 zákona je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele. Jedná se o požadavek, který vychází se směrnice Rady č. 89/665/EHS z 21. 12. 1989, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění pozdějších změn[1], podle jejíhož čl. 1 bodu 3 „členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy samy stanovit, dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda“.

20.         Aby byl tedy určitý dodavatel v souladu s § 250 odst. 1 zákona aktivně legitimován k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu, je potřeba, aby v důsledku tvrzeného porušení zákona úkonem či opomenutím zadavatele, vznikla či alespoň hrozila újma na jeho subjektivních právech.

21.         Tato hrozba újmy se v konstantní rozhodovací praxi Úřadu a správních soudů vykládá jako alespoň teoretická ztráta možnosti dodavatele získat danou veřejnou zakázku (blíže srov. např. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R158/2009/VZ-10447/2010/310/ASc ze dne 15. 7. 2010 nebo č. j. ÚOHS-R0030/2019/VZ-10933/2019/322/DJa ze dne 17. 4. 2019 nebo rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 54/2012-443 ze dne 9. 4. 2013).

22.         Podmínka, že dodavatel je oprávněn k podání návrhu, pouze pokud mu vznikla nebo hrozí újma na jeho právech v důsledku domnělého porušení zákona ze strany zadavatele, odlišuje návrhové řízení od řízení zahájeného Úřadem z moci úřední (ex officio). Účelem řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného z moci úřední je ochrana veřejného zájmu na řádném zadávání veřejných zakázek a koncesí. V rámci přezkumu úkonů zadavatele zahájeného na návrh je prostřednictvím správního řízení chráněno individuální veřejné subjektivní právo navrhovatele zúčastnit se za splnění zákonných podmínek konkrétního zadávacího či koncesního řízení probíhajícího v souladu se zákonem tak, aby se případně mohl stát vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, resp. koncese. Právo k podání návrhu tedy svědčí pouze osobě či osobám, do jejichž právních poměrů domnělá nezákonnost postupu zadavatele zasahuje, a návrh nemůže být podán (pouze) za účelem ochrany veřejného zájmu. Pokud dané osobě (dodavateli) v důsledku domnělého porušení zákona ze strany zadavatele žádná subjektivní újma nevznikla či alespoň nehrozí, není oprávněna návrh podle § 250 zákona podat, resp. Úřad není oprávněn takový návrh věcně posoudit.

23.         Jak bylo uvedeno shora, dne 13. 7. 2023 obdržel Úřad žádost o přerušení správního řízení, která obsahovala rovněž sdělení navrhovatele o tom, že „ztratil technickou kvalifikaci v koncesním řízení. Navrhovatel pozbyl dispozici s minimálně 100 vozy splňujícími legislativní požadavky pro poskytování taxislužby dle čl. VII.4.2 koncesní dokumentace.

24.         Dále navrhovatel v tomto sdělení uvedl, že v rozporu s § 88 odst. 1 zákona neinformoval zadavatele o této změně jeho kvalifikace ve stanovené lhůtě pěti pracovních dnů a zadavateli oznámil, že není schopen předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci ani ve lhůtě deseti pracovních dnů od oznámení této změny. S ohledem na rozhodné znění § 88 odst. 2 zákona, podle kterého platilo, že pokud dodavatel nesplní svou informační povinnost vůči zadavateli, příp. povinnost předložit nové doklady, bude následovat jeho bezodkladné vyloučení, navrhovatel očekával brzké vyloučení z účasti v koncesním řízení a požádal tedy Úřad, resp. jeho předsedu, o přerušení správního řízení v souladu s § 64 správního řádu, dokud nedojde k této předpokládané změně skutkového stavu.

25.         Dne 23. 8. 2023 informoval zadavatel Úřad, resp. jeho předsedu, o tom, že ze strany navrhovatele obdržel přípis ze dne 17. 8. 2023, jehož prostřednictvím navrhovatel odstoupil z koncesního řízení. V reakci na tuto skutečnost zadavatel rozhodl dne 18. 8. 2023 o vyloučení navrhovatele z koncesního řízení. Následně zadavatel obdržel od navrhovatele podání ze dne 18. 8. 2023, kterým se navrhovatel vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení. Všechny uvedené doklady tvořily přílohu sdělení zadavatele ze dne 23. 8. 2023 a jsou založeny ve správním spise řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0082/2023/VZ.

26.         V důsledku popsaných postupů navrhovatele a zadavatele – tedy v důsledku vyloučení navrhovatele, proti kterému se navrhovatel rozhodl nebrojit námitkami – navrhovatel přišel o alespoň teoretickou možnost získat koncesi, a proto mu již nemůže v důsledku tvrzeného a případně zjištěného nezákonného postupu zadavatele hrozit či vzniknout újma na jeho právech. Navrhovatel tak ztratil veřejné subjektivní právo na přezkoumání postupů zadavatele v koncesním řízení ze strany Úřadu a jeho předsedy a současně pozbyl aktivní legitimaci k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v koncesním řízení stanovenou v § 250 odst. 1 zákona. V takovém případě již není účelné, aby Úřad či jeho předseda nadále přezkoumávali zákonnost původně rozporovaných úkonů zadavatele, protože ať již by byl výsledek tohoto posouzení jakýkoliv, pro navrhovatele by neměl žádný význam, neboť případné uložení nápravného opatření ze strany Úřadu by nevedlo k naplnění účelu správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele, tj. k ochraně jeho subjektivních práv.

27.         Návrh navrhovatele se tedy stal zjevně bezpředmětným a Úřad nemá v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu jinou možnost než správní řízení o takovém návrhu zastavit. Současně se jedná o skutečnost, která ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s uvedeným § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí.

28.         Zrušit napadené rozhodnutí a zastavit správní řízení v souladu s § 90 odst. 4 správního řádu je možné pouze, pokud jiné rozhodnutí o rozkladu nemůže mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Mimo jiné i za účelem zjištění, zda je tato podmínka naplněna, vyzval předseda Úřadu usnesením č. j. ÚOHS-31946/2023/162 ze dne 25. 8. 2023 účastníky správního řízení k vyjádření k podkladům rozhodnutí o rozkladu.

29.         Dne 30. 8. 2023 obdržel předseda Úřadu vyjádření k podkladům rozhodnutí ze strany vybraného dodavatele. S ohledem na vyhodnocení podkladů rozhodnutí vybraný dodavatel pokládá návrh navrhovatele za zjevně bezpředmětný ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. V závěru svého vyjádření vybraný dodavatel předsedovi Úřadu navrhuje, aby zastavil správní řízení pro bezpředmětnost ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

30.         Dne 1. 9. 2023 zaslal své vyjádření k podkladům rozhodnutí i navrhovatel, ve kterém potvrzuje, že ztratil aktivní legitimaci v předmětném správním řízení, a navrhuje, aby předseda Úřadu zastavil správní řízení pro bezpředmětnost dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

31.         Zadavatel se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

32.         Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení a z výše uvedených vyjádření k podkladům rozhodnutí zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků, nezbývá než postupem podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

33.         Pro úplnost je třeba uvést, že rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0082/2023/VZ, č. j. ÚOHS-29566/2023/162 ze dne 7. 8. 2023 předseda Úřadu zrušil předběžné opatření. Přípisem ze dne 14. 8. 2023, doručeným Úřadu téhož dne, informoval navrhovatel Úřad, resp. jeho předsedu, o tom, že se vzdává práva na podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí. Taktéž učinil i zadavatel ve svém podání ze dne 21. 8. 2023.

VI.          K výroku II tohoto rozhodnutí o rozkladu

34.         Navrhovatel odůvodnil svou žádost o přerušení správního řízení tak, že než dojde k jím očekávanému vyloučení z koncesního řízení (pro ztrátu kvalifikace a nesplnění povinností dle § 88 odst. 1 zákona), tzn. k případné změně skutkového stavu šetřeného případu, je nutné správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele přerušit.

35.         Než předseda Úřadu o této žádosti navrhovatele rozhodl, nastaly shora popsané okolnosti, pro které je nutné správní řízení zastavit a napadené rozhodnutí zrušit. Z tohoto důvodu se stala žádost o přerušení správního řízení zjevně bezpředmětnou ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť této žádosti již nelze ani vyhovět ani nevyhovět, tzn. o ní věcně rozhodnout.

36.         Ačkoli správní řád ve svém § 66 odst. 1 stanovuje pro zastavení správního řízení formu usnesení, z důvodu procesní ekonomie bylo o žádosti navrhovatele o přerušení řízení rozhodnuto v rámci tohoto rozhodnutí o rozkladu.

VII.        Závěr

37.         Po zjištění, že nastala skutečnost, která podle § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona odůvodňuje zastavení řízení, jsem bez dalšího zrušil napadené rozhodnutí a správní řízení zastavil. V důsledku této skutečnosti jsem přistoupil rovněž k zastavení řízení o žádosti o přerušení řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Obdrží

1.         Letiště Praha, a. s., K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

2.         Mgr. Marek Hejduk, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

3.         JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] V souladu se svým čl. 1 odst. 1 se tato směrnice vztahuje rovněž na koncese ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz