číslo jednací: 39035/2023/500
spisová značka: S0572/2023/VZ

Instance I.
Věc Dodávka PC a monitorů 2023-2025
Účastníci
  1. ČESKÁ TELEVIZE
  2. Thein Systems a.s.
  3. TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 26. 10. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0572.pdf 344 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0572/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-39035/2023/500

 

Brno  10. 10. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 14. 9. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČESKÁ TELEVIZE, IČO 00027383, se sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Thein Systems a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 9. 2023 Mgr. Ing. Tomášem Tillmannem, advokátem ev. č. ČAK 17735, se sídlem Vrázova 1324/40, 703 00 Ostrava,
  • vybraný dodavatel – TOPSOFT JKM spol. s r.o., IČO 25403435, se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při postupu, jehož cílem je uzavření rámcové dohody „Dodávka PC a monitorů 2023-2025“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 5. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2023 pod ev. č. Z2023-011535, ve znění pozdější změny a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 5. 2023 pod ev. č. 2023/S 103-324692, ve znění pozdější změny,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Thein Systems a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – ze dne 14. 9. 2023 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při postupu, jehož cílem je uzavření rámcové dohody „Dodávka PC a monitorů 2023-2025“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 5. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2023 pod ev. č. Z2023-011535, ve znění pozdější změny a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 5. 2023 pod ev. č. 2023/S 103-324692, ve znění pozdější změny, nebyl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy do 10 dnů ode dne 1. 9. 2023, kdy jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým jmenovaný zadavatel odmítl jeho námitky, tj. do dne 11. 9. 2023, nýbrž byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zadavateli doručen až dne 14. 9. 2023.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán, který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 14. 9. 2023 návrh navrhovatele – Thein Systems a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 9. 2023 Mgr. Ing. Tomášem Tillmannem, advokátem ev. č. ČAK 17735, se sídlem Vrázova 1324/40, 703 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne (dále jen „návrh“) na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ČESKÁ TELEVIZE, IČO 00027383, se sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při postupu, jehož cílem je uzavření rámcové dohody „Dodávka PC a monitorů 2023-2025“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 5. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2023 pod ev. č. Z2023-011535, ve znění pozdější změny a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 5. 2023 pod ev. č. 2023/S 103-324692, ve znění pozdější změny (dále jen „rámcová dohoda“).

2.             Dnem obdržení návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0572/2023/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel a
  • vybraný dodavatel – TOPSOFT JKM spol. s r.o., IČO 25403435, se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 15. 9. 2023.

5.             Navrhovatel v návrhu brojí proti rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 4. 8. 2023, jímž zadavatel vybral k uzavření rámcové dohody vybraného dodavatele. Navrhovatel má za to, že předmětné rozhodnutí o výběru se zakládá na nedostatečném posouzení a nesprávném vyhodnocení nabídky vybraného dodavatele, resp. že vybraným dodavatelem nabízené produkty nesplňují podmínky pro uvedení na trh, jakož ani požadavky zadavatele na typ a počet USB portů. Navrhovatel v návrhu mj. uvádí, že rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru dodavatele obdržel dne 4. 9. 2023 a lhůta pro podání návrhu tak trvala do 14. 9. 2023.

6.             Dne 25. 9. 2023 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 22. 9. 2023 k návrhu navrhovatele, v němž zadavatel mj. uvedl, že rozhodnutí o námitkách navrhovatele odeslal dne 1. 9. 2023 jak prostřednictvím elektronického nástroje v souladu s § 211 zákona, tak i datovou schránkou, přičemž navrhovateli bylo předmětné rozhodnutí doručeno elektronickým nástrojem již dne 1. 9. 2023 a na tuto skutečnost nemá dle zadavatele vliv ani to, že se navrhovatel přihlásil do datové schránky až 4. 9. 2023. Současně Úřad od zadavatele dne 25. 9. 2023 obdržel i dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.

K zastavení správního řízení

7.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

9.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

10.         Podle § 257 odst. 1 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

11.         Dle § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

12.         Podle § 213 odst. 3 písm. b) zákona Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje.

13.         Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“), je doručením prostřednictvím elektronického nástroje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji. Podle § 4 odst. 2 vyhlášky musí být o doručení prostřednictvím elektronického nástroje pořízen záznam o elektronickém úkonu.

14.         Z obdržené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel obdržel dne 4. 8. 2023 prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA (dále jen „elektronický nástroj“) oznámení o výběru dodavatele ze dne 4. 8. 2023 včetně rozhodnutí o výběru dodavatele z téhož dne (dále jen „rozhodnutí o výběru dodavatele“). Námitky navrhovatele proti rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 18. 8. 2023 (dále jen „námitky“) byly zadavateli doručeny téhož dne, a to prostřednictvím elektronického nástroje. Prostřednictvím datové schránky byly námitky navrhovatele ze dne 18. 8. 2023 zadavateli doručeny rovněž dne 21. 8. 2023. Námitky navrhovatele zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl. Předmětné rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím datové schránky dne 1. 9. 2023 a téhož dne i prostřednictvím elektronického nástroje.

15.         Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, když se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

16.         V šetřeném případě zadavatel odmítl námitky navrhovatele ze dne 18. 8. 2023 rozhodnutím o námitkách, které bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím datové schránky a rovněž prostřednictvím elektronického nástroje dne 1. 9. 2023, tudíž lhůta pro podání návrhu k Úřadu (a jeho doručení ve stejnopisu zadavateli) běžela do dne 11. 9. 2023. K tvrzení navrhovatele, že rozhodnutí o námitkách obdržel dne 4. 9. 2023 a lhůta k podání návrhu tak trvala do 14. 9. 2023, Úřad uvádí následující. Z doručenky datové zprávy (doručované přes systém datových schránek) vztahující se k rozhodnutí o námitkách je zřejmé, že dne 1. 9. 2023 byla datová zpráva obsahující rozhodnutí o námitkách“ dodána do datové schránky příjemce, tzn. do datové schránky navrhovatele. Z předmětné doručenky dále plyne, že dne 4. 9. 2023 se přihlásila oprávněná osoba ve smyslu § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad k tomu uvádí, že zákon obsahuje speciální právní úpravu doručování písemností mezi zadavatelem a dodavatelem při komunikaci prostřednictvím datové schránky, a to v § 211 odst. 6 zákona, který stanoví, že dokument je v takovém případě doručen dodáním do datové schránky adresáta. Komentářová literatura[1] k tomuto ustanovení uvádí následující: „Vzhledem k roztříštěnosti pravidel doručování dokumentů do datové schránky v návaznosti na osobu příjemce (orgán veřejné moci, ostatní fyzické a právnické osoby) bylo zákonem stanoveno jednotné a speciální pravidlo při zadávání veřejných zakázek, dle kterého je při komunikaci prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta. Není přitom rozhodné, zda je adresátem zadavatel nebo dodavatel. Není rozhodný ani obsah konkrétního dokumentu nebo fáze zadávacího řízení, ke které se konkrétní dokument vztahuje. Zákon tak vymezil zvláštní úpravu doručování oproti § 17 a 18a EIÚkon (zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů – pozn. Úřadu), která musí být při zadávání veřejných zakázek aplikována. Zadavatelé i dodavatelé tak již nemusí vyčkávat, až se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba popřípadě, až nastane fikce doručení.“ Úřad v této věci odkazuje rovněž na rozhodovací praxi Úřadu, např. na závěry uvedené v usnesení Úřadu vydaném pod sp. zn. ÚOHS-S0172/2020/VZ, č. j. ÚOHS-15526/2020/511/MMi ze dne 26. 5. 2020, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu vydaným pod sp. zn. ÚOHS-R111/2020/VZ. V šetřeném případě bylo tedy v souladu s § 211 odst. 6 zákona rozhodnutí o námitkách doručeno navrhovateli dodáním tohoto rozhodnutí do jeho datové schránky, tj. dne 1. 9. 2023, a nikoliv až dne 4. 9. 2023, jak uvádí navrhovatel.

17.         Pro úplnost Úřad uvádí, že rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručováno i prostřednictvím elektronického nástroje, přičemž v případě uvedeného způsobu doručování se uplatní ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky, které je obdobou doručování do datové schránky adresáta ve smyslu § 211 odst. 6 zákona, kdy je doručením prostřednictvím elektronického nástroje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji a není tedy vyžadováno, aby si adresát zprávu v příslušném nástroji přečetl. Z doručenky datové zprávy (doručované přes elektronický nástroj) vztahující se k doručení rozhodnutí o námitkách je zřejmé, že zpráva obsahující „Rozhodnutí zadavatele o námitkách.pdf“ byla dne 1. 9. 2023 odeslána příjemci, tzv. navrhovateli, jakož i to, že byla příjemci doručena v okamžiku odeslání (v příslušné kolonce je uvedeno „Ano“). V nápovědě k elektronickému nástroji TENDER ARENA[2] je v sekci Elektronická komunikace uvedeno, že „[v] detailu zprávy také vidíme informaci o přečtení zprávy a informaci o tom, zda byla zpráva doručena v okamžiku odeslání (u všech povolených dodavatelů je zpráva doručena v okamžiku odeslání).“ Nelze přitom opomenout ani to, že navrhovatel sám využil elektronický nástroj k odeslání námitek zadavateli. Úřad tak může na základě výše uvedeného uzavřít, že i v případě doručování rozhodnutí o námitkách prostřednictvím elektronického nástroje došlo k doručení předmětného rozhodnutí navrhovateli dne 1. 9. 2023.

18.         S ohledem na výše uvedené Úřad shrnuje, že 10. den ode dne 1. 9. 2023, tj. ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl, nastal v šetřeném případně dne 11. 9. 2023, přičemž pouze v rámci této desetidenní lhůty byl navrhovatel v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona oprávněn podat Úřadu (a ve stejnopisu zadavateli) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh však byl Úřadu (a stejně tak ve stejnopisu zadavateli) doručen až dne 14. 9. 2023. Z uvedeného je tedy zřejmé, že návrh nebyl Úřadu doručen v zákonem stanovené lhůtě.

19.         Úřad pro úplnost uvádí, že se v daném případě neuplatní náhradní 25denní lhůta pro podání návrhu ve smyslu § 251 odst. 3 zákona, jelikož zadavatel tím, že dne 1. 9. 2023 odeslal navrhovateli prostřednictvím datové schránky a rovněž elektronického nástroje rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 8. 2023, rozhodl o podaných námitkách včas, tedy ve lhůtě 15 dnů od doručení námitek zadavateli v souladu s § 245 odst. 1 zákona.

20.         S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedoručil Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 11. 9. 2023, nýbrž až dne 14. 9. 2023, a proto Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

21.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4

2.             Mgr. Ing. Tomáš Tillmann, advokát, Vrázova 1324/40, 703 00 Ostrava

3.             TOPSOFT JKM spol. s r.o., Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labe

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn. Úřadu – Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. Systém Beck-online.

[2] Dostupném na http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:zadavatel:komunikace#odeslane
_zpravy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz