číslo jednací: VZ/S0203-3/99

Instance I.
Věc Dodávka počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ
Účastníci
 1. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 1999
Související rozhodnutí VZ/S0203/99
VZ/S0203-2/99
VZ/S0203-3/99
Dokumenty file icon pis9318.pdf 90 KB

Č.j.: S 203-R3/99-1134/140/OŠ

V Praze dne 7.10.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.8.1999, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner & spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupené ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži, zadané dne 19.5.1999 v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., veřejnou obchodní soutěží na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ", takto

r o z h o d l:

návrh uchazeče DELL Computer, spol. s r.o., práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný Wagner & spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1, ze dne 18.8.1999 se podle ustanovení § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. zamítá a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 ze dne 22.7.1999 č.j. 094-1780-656 se potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í:

Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem (dále jen "zadavatel"), dne 19.5.1999 zadal ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") veřejnou obchodní soutěží v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 veřejnou zakázku na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ". Zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě 12 nabídek. Komise pro otevírání obálek doporučila vyloučit jednu nabídku z další účasti ve veřejné zakázce, jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 28.6.1999. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustanovená ve smyslu § 31 odst. 2 zákona 1. místopředsedou vlády PhDr. Vladimírem Špidlou. Na svém prvním jednání dne 13.7.1999 převzala komise 11 nabídek od zadavatele a stanovila pravidla, jimiž se řídila při hodnocení nabídek. Metodické zásady pro hodnocení nabídek VOS na PC 1999, která tvoří přílohu č. 1 ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Termín další schůzky byl stanoven na 20.7.1999. Na svém druhém zasedání se komise rozhodla, že předložené reference nebude ověřovat. Členové komise uzavřeli svá individuální hodnocení a předložili vyplněné tabulky s podpisem. Dále členové komise rozhodli, že celkové pořadí nabídek bude stanoveno na základě součtu pořadí v individuálních hodnocení. Individuální tabulky tvoří přílohu zápisu. Komise doporučila zadavateli jako nejvhodnější na svém jednání dne 20.7.1999 nabídku uchazeče IBM Česká republika, s.r.o. Nabídky uchazečů byly hodnoceny podle těchto kriterií:

 • Reference o realizovaných zakázkách

 • Úroveň splnění parametrů v příloze č. 1 zadávací dokumentace

 • Výše nabídkové ceny

 • Záruční podmínky - rozsah záruky a podmínky záručního servisu

 • Úroveň splnění ostatních požadavků podle zadávací dokumentace.

V Metodický zásadách podrobně stanovila jak se postupuje při hodnocení nabídek u jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů pro jednotlivá kritéria: sestupná řada 140, 130, 120, 110 a 100 bodů pro pět kritérií podle vyhlášení v Obchodním věstníku.

Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem; zadavatel respektoval doporučení odborné komise a dne 22.7.1999 zaslal uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 094-1780-656. Uchazeč obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dne 27.7.1999.

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal dne 2.8.1999 u zadavatele námitky ze dne 30.7.1999 uchazeč DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1 (dále jen "uchazeč").

Statutární orgán zadavatele, těmto námitkám uchazeče nevyhověl a rozhodnutím o námitkách dne 10.8.1999 je zamítl. Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 13.8.1999.

Uchazeč podal zadavateli i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen "Úřad") dne 18.8.1999 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu.

Účastníky správního řízení ve smyslu § 58 zákona jsou:

 1. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), se sídlem Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem,

 2. IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10, zastoupená jednatelem generálním ředitelem Zdeňkem Přibylem,

 3. DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, zastoupený jednatelem Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1,

 4. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Školní 492, 760 01 Zlín, zastoupený jednatelem RNDr. Petrem Koželou.


Uchazeč v návrhu uvádí, že:

 1. způsob výkladu § 38 odst. 1 zákona a z toho plynoucí zvolený metodický přístup hodnotitelské komise je nesprávný,

 2. členové hodnotitelské komise tvořili žebříček hodnot jednotlivých kritérií až na základě analýzy všech nabídek, tedy ex post, , kdy se zároveň jednotliví uchazeči nemohli k hodnotám nad rámec zadaných požadavků vyjádřit. Tímto způsobem, dle názoru uchazeče byla porušena rovnost podmínek účastníků v soutěži,

 3. k jednotlivým kritériím zadavatele a míře jejich splnění uchazečem, se uchazeč domnívá, že všechny kritéria (resp. podmínky) splnil on nejlépe a měl za tyto kritéria obdržet maximální počet bodů.

 1. reference uchazeče o zakázkách realizovaných v posledních třech létech měli být dle uchazeče ohodnoceny maximálním počtem bodů,

 2. specifikace nabízené konfigurace dle přílohy - zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách snižuje význam uchazečem nabídnutých vylepšení konfigurace oproti soutěžnímu zadání, a tvrdí, že hodnocení je z velké části založeno na relativnosti pohledu na danou problematiku,

 3. výše nabídkové ceny - považuje uchazeč pro vyhodnocení nabídek soutěže a stanovení vítěze za stěžejní. Přitom nabídková cena společnosti IBM ČR spol. s r.o. činila 125 841 078,- Kč a nabídková cena uchazeče 125 593 086,- Kč.

 4. záruční podmínky a servis uchazeč uvedl na str. 8 kapitola 4., své nabídky, že je schopen zajistit servis na servery do úrovně 4 hod. fix time - také v tomto kritériu měl být podle uchazeče ohodnocen nejvyšším počtem bodů.

 5. úroveň splnění ostatních požadavků dle zadávací dokumentace se uchazeč domnívá, že měl být ohodnocen nejvyšším možným počtem bodů, protože předložil veškerá prohlášení a doklady, které zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval. Pokud se týká certifikátu ISO 9001, uchazeč se domnívá, že při srovnání se společností IBM Česká republika spol. s r.o., je jeho situace rozhodně lepší. Zatímco totiž výrobní závod uchazeče má certifikát ISO 9001 na výrobu počítačů PC a vývoj softwarových scriptů, společnost IBM Česká republika spol. s r.o. předložila certifikát na projektování, výrobu, uvádění na trh, prodej, instalaci a servis, ale neuvádí čeho - tedy ani předmětných PC. Uchazeč k nabídce školení společností IBM České republiky spol. s r.o. je obdobný, jako u certifikátu ISO 9001 a je v souladu s kritikou zadavatelem použité metodiky vyhodnocení. Uchazeč předpokládá, že kdyby zadavatel požadoval školení, byl by tuto skutečnost vtělil do podmínek zadání. Jestliže tak neučinil, nemůže tyto parametry zahrnovat jako relevantní pro vyhodnocení soutěže.

 1. Uchazeč z nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyvozuje, že způsob hodnocení nabídek byl uveden jako naprosto nedostatečným způsobem a že se z předmětné zprávy vůbec nemůže dozvědět ani základní informace o obsahu nabídek ostatních uchazečů, kromě výše nabídkové ceny a navrhuje, aby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo zrušeno, domáhá se odlišného složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a nového výběru.

Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda zadavatel při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky porušil zákon. Po zhodnocení všech dostupných informací, po seznámení se s dokumentací zadání a na základě vlastního zjištění Úřad konstatuje, že:

Zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže stanovil v bodě 6. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

 • Reference o realizovaných zakázkách (viz zadávací dokumentace)

 • Úroveň splnění parametrů v příloze č. 1 zadávací dokumentace

 • Výše nabídkové ceny

 • Záruční podmínky - rozsah záruky a podmínky záručního servisu

 • Úroveň splnění ostatních požadavků dle zadávací dokumentace

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí PhDr. Vladimír Špidla dne 14. 6.1999 ustavil osmi člennou komisi i náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek č.j. 11/20346/1999, jak to požaduje ustanovení § 31 odst. 2 zákona. Všichni členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.

Před otevřením první nabídky komise vypracovala metodiku hodnocení jednotlivých kritérií. Tato metodika obsahuje podrobnější postup při posuzování a hodnocení nabídek a to:

Maximální počet bodů pro jednotlivá kritéria: sestupná řada 140, 130, 120, 110 a 100 bodů pro pět kritérií.

 1. Reference o realizovaných zakázkách nabídka s nejvyšším počtem dodaných PC 140 bodů, nabídka s nejnižším přípustným počtem PC 70 bodů. Vítězná společnost obdržela 1 120 bodů a uchazeč 1 064 bodů v tomto kritériu. Vítězný uchazeč předložil reference na 20 150 PC a uchazeč 16 400 PC. Odborně způsobilá komise v tomto kritériu hodnotila kvantitu i kvalitu předložených referencí (rozsah prací spojených s instalací, systémová podpora - uvedeno v metodických zásadách).

 2. Uchazeč u tohoto kritéria obdržel od jednotlivých členů komise 941 bodů a vítěz 936 bodů.

 3. Nabídková cena - nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží plný počet bodů, u ostatních bude hodnocení sníženo v příslušném poměru. Společnost IBM ČR, spol. s r.o. obdržela za nabídkovou cenu 786 bodů, uchazeč 787 bodů. Relace rozdílu nabídkových cen činí necelá dvě promile, konkrétně 0,197 % a komise pro posouzení a hodnocení nabídek hodnotila toto kritérium správně u všech předložených nabídkových cen.

 4. Záruční podmínky - rozsah záruky a podmínky záručního servisu - za toto kritérium uchazeč obdržel 830 bodů a společnosti IBM ČR, spol. s r.o. získala za nabídnutí opravy do 24 hodin bez dalších podmínek 843 bodů. Uchazeč dovozuje, že služba Next Business Day neznamená poskytnutí opravy v době od 24 hodin do 32 hodin po nahlášení. V konkrétní argumentaci odkazuje na str. 8, str. 14 nabídky a bod 10.4 návrhu smlouvy. Na str. 8 nabídky uchazeče se hovoří o technickém a materiálním vybavení, avšak zde uvedené údaje nemají pro zadavatele charakter závazné nabídky, pokud jde o realizaci servisního režimu v daném případě. Naopak této otázky se přímo týká str. 14, kde se pojednává o záručních podmínkách a výslovně se zde hovoří o opravě do konce příštího pracovního dne. Bod 10.4. návrhu smlouvy pak obsahuje závazek odstranění závad do konce příštího pracovního dne po nahlášení závady poskytovateli servisu.

 5. Pokud jde o materiální a personální vybavení, je třeba upozornit, že se jednalo o jedno z podkritérií pro posouzení splnění ostatních požadavků podle zadávací dokumentace. Ke konkrétní námitce týkající se počtu zaměstnanců a obsahující požadavek na započtení servisních zaměstnanců SECOM lze uvést, že i k této skutečnosti komise při posuzování nabídky uchazeče přihlédla. Pokud se však uchazeč srovnává s vítězným uchazečem, pak je třeba uvést, že z nabídky vítězného uchazeče vyplývá, že servis v místech zajišťuje pro jeho potřeby dalších 300 zaměstnanců jeho obchodních partnerů. Pokud jde o námitku, že zadavatel neměl přihlédnout k závazku vítězného uchazeče realizovat školení zaměstnanců - nebylo předmětem zadání, je nutno dát uchazeči za pravdu. Tato skutečnost však neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. V tomto kritériu obdržel uchazeč 650 bodů a vítězní uchazeč 760 bodů.

Na základě uvedeného, Úřad konstatuje, že členové komise při hodnocení nabídek postupovali podle předem zveřejněného způsobu hodnocení v souladu s ustanovením § 35 zákona. Na základě hodnocení jednotlivých členů komise, kteří postupovali podle metodických zásad, bylo stanoveno výsledné pořadí vhodnosti nabídek, které komise doporučila zadavateli. Každý člen komise provedl samostatně hodnocení.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek postupovala ve smyslu § 6 odst. 2 § 31 odst. 2, § 34 a § 35 zákona. Kritéria hodnocení zadavatel stanovil předem v podmínkách soutěže v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzoval. Větší důraz byl kladen na reference, nabídková cena byla až na třetím místě důležitosti, a malý rozdíl v nabídkové ceně mezi uchazečem a výběrem nejvhodnější nabídky nebyl tak velký, aby přesáhl hodnocení jiných kritérií.

Uchazeč využil svého práva a nahlédnul do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel uchazeči sdělil i nabídkové ceny ostatních uchazečů. Statutární orgán při projednávání námitek uchazeče, obšírně vysvětlil uchazeči postup komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Nabídky ostatních uchazečů jsou ve smyslu obchodního zákoníka obchodním tajemstvím a tudíž uchazeč nemá právo do nabídek ostatních uchazečů nahlížet.

Orgán dohledu neshledal porušení zákona ze strany zadavatele.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihrádka 871, 111 21 Praha 1.

Ing. Petr Antonín

ředitel odboru dohledu

Rozhodnutí obdrží:

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5

 • IBM Česká republika, spol. s r.o., Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10

 • Mgr. Radek Pokorný, advokát, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha

 • IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Školní 492, 760 01 Zlín

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en