číslo jednací: VZ/S0203-2/99

Instance I.
Věc Dodávka počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ
Účastníci
  1. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok jiné - zák. č. 199/1994 Sb.
Rok 1999
Související rozhodnutí VZ/S0203/99
VZ/S0203-2/99
VZ/S0203-3/99
Dokumenty file icon pis9370.pdf 63 KB

Č.j.: S 203- R2/99-1134/140/an

V Praze dne 28.9.1999

Ve správním řízení na základě rozkladu ze dne 23.9.1999 uchazeče DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže S 203-R/99-1134/140/an ze dne 16.9.1999 ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatele Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem, o výběru nevhodnější nabídky ve veřejné zakázce, zadané dne 19.5.1999 v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., veřejnou obchodní soutěží na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ", Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, takto

r o z h o d l:

Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže S 203-R/99-1134/140/an ze dne 16.9.1999 se ruší.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne18.8.1999, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1 (dále jen uchazeč) , na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupené ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem (dále jen zadavatel), o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce, zadané dne 19.5.1999 v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen zákon), veřejnou obchodní soutěží na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ" dne 25.8.1999 požádal uchazeče o úhradu správního poplatku v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů od doručení platebního výměru. Uchazeč převzal tento platební výměr dne 27.8.1999.

Dne 16.9.1999 Úřad správní řízení z důvodu uvedeného v ustanovení § 6 odst. 3 zákona ČNR č. 368/1992 Sb. zastavil rozhodnutím č.j. S 203-//99-1134/140/An.

Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč k poštovní přepravě dne 23.9.1999 rozklad. Úřad rozhodl o zrušení tohoto rozhodnutí ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, neboť uchazeč zaplatil správní poplatek již dne 1.9.1999.

Účastníci správního řízení jsou ve smyslu § 58 zákona:

  1. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), se sídlem Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem,

  2. IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10, zastoupená jednatelem generálním ředitelem Zdeňkem Přibylem,

  3. DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, zastoupený jednatelem Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1,

  4. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Školní 492, 760 01 Zlín, zastoupený jednatelem RNDr. Petrem Koželou.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihrádka 871, 111 21 Praha 1.

Ing. Petr Antonín

ředitel odboru dohledu

Rozhodnutí obdrží:

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5

  • IBM Česká republika, spol. s r.o., Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10

  • Mgr. Radek Pokorný, advokát, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha

  • IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Školní 492, 760 01 Zlín

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en