číslo jednací: S244/2011/VZ-12136/2011/510/HO

Instance I.
Věc Jednotná komunikační infrastruktura zdravotnických zařízení středočeského kraje
Účastníci
  1. Krajská nemocnice středočeského kraje, příspěvková organizace
  2. GTS Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2012
Související rozhodnutí S244/2011/VZ-12136/2011/510/HO
R211/2011/VZ-3683/2012/310/JSl
R211/2011/VZ-31580/2016/321/TNo
Dokumenty file icon 2011_S244.pdf  139 KB

Č. j.: ÚOHS-S244/2011/VZ-12136/2011/510/HOd

V Brně dne: 30. 8. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2011 na základě návrhu ze dne 24. 6. 2011, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Krajská nemocnice středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 72042524, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená MUDr. Kateřinou Pancovou, ředitelkou,

·  navrhovatel – obchodní společnost GTS Czech s. r. o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, za niž jedná David Šita, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 4. 2011 Tomášem Pfefferem, IČ 87705508, s místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Jednotná komunikační infrastruktura zdravotnických zařízení středočeského kraje“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 11. 2009 pod ev. č. 60039132, ve znění opravy uveřejněné dne 23. 12. 2009, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 12. 2009 pod ev. č. 2009/S 231-331571, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 23. 12. 2009,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení se podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

II.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavatel není povinen hradit náklady řízení.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – Krajská nemocnice středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 72042524, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená MUDr. Kateřinou Pancovou, ředitelkou, (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 11. 2009 pod ev. č. 60039132, ve znění opravy uveřejněné dne 23. 12. 2009 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 12. 2009 pod ev. č. 2009/S 231-331571, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 23. 12. 2009, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Jednotná komunikační infrastruktura zdravotnických zařízení středočeského kraje“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce stanovil nejnižší nabídkovou cenu.

3.  Z protokolu o otevírání obálek ze dne 1. 2. 2010 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel dvě nabídky. Dne 4. 3. 2010 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Důvody hodné zvláštního zřetele spočívaly podle zadavatele ve skutečnosti, že v mezidobí od vyhlášení veřejné zakázky došlo k podstatné změně předpokládaného rozsahu služeb a změně technických podmínek požadovaných zadavatelem.

4.  Na základě návrhu uchazeče – GTS NOVERA s. r. o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, za niž jedná Stuart William Evers, jednatel a T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, za niž jednají Roland Mahler, předseda představenstva a Ing. Otakar Král, člen představenstva, kteří uzavřeli dne 19.12.2009 smlouvu o společné nabídce – Úřad rozhodl dne 27. 7. 2010 rozhodnutím č. j. ÚOHS-S115/2010/VZ-8142/2010/510/IFa, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 2 písm. e) zákona, když zrušil zadávací řízení, aniž by se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nebylo možné po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tento postup by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad podle § 118 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 4. 3. 2010 o zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S458/2010/VZ-339/2011/510/IFa ze dne 31. 1. 2011 Úřad ve správním řízení zahájeném dne 19. 11. 2010 rozhodl, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 80 odst. 1 ve spojení s ust. § 6 zákona, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 9. 2010, ani jiná část dokumentace o veřejné zakázce, neobsahuje transparentní odůvodnění související se změnou závěrů hodnotící komise, jak vyplývají ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 2. 2010, při posuzování splnění zadávací podmínky: "sankční pokuty za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky", přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil úkony zadavatele Krajské nemocnice středočeského kraje, spojené s posouzením nabídek, které byly zdokumentovány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 9. 2010, a současně zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče GTS NOVERA s. r. o., a T-Mobile Czech Republic a. s., které bylo uchazečům oznámeno dopisem ze dne 11. 10. 2010.

6.  Dopisem ze dne 20. 5. 2011 obdržel navrhovatel – obchodní společnost GTS Czech s. r. o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, za niž jedná David Šita, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 4. 2011 Tomášem Pfefferem, IČ 87705508, s místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen „navrhovatel“) – oznámení o vyřazení jím podané nabídky a vyloučení z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

7.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení podal dopisem ze dne 7. 6. 2011 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 16. 6. 2010.

8.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 24. 6. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

9.  V úvodu návrhu navrhovatel odkázal na obsah jím podaných námitek a na rozhodnutí Úřadu ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S115/2010/510/IFa, z něhož cituje text odstavce č. 27, v němž konstatoval, že „Je třeba zdůraznit, že Úřad v přezkumném řízení nemůže akceptovat ani teoretickou možnost „budoucího“ vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení“. Ve vztahu k důvodům vyloučení z účasti v zadávacím řízení (tj. nesplnění zadávací podmínky smluvního závazku k sankčním pokutám za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky) navrhovatel uvedl, že jím předložený návrh smlouvy obsahuje ve vztahu k mobilním a podpůrným službám pouze takové sankce, jejichž podmínky a minimální úroveň zadavatel konkrétně požadoval a vymezil v zadávací dokumentaci. Podle názoru navrhovatele návrh rámcové smlouvy žádné další obecné a blíže nespecifikované sankce neobsahuje, neboť zadávací dokumentace nestanovila, jaké konkrétní parametry by měly být smluvně zajištěny pokutami a v jaké výši. Navrhovatel se domnívá, že pokud zadavatel považuje tuto skutečnost za důvod pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, nesplnila zadávací dokumentace v tomto ohledu požadavky ust. § 44 odst. 1 zákona, když neobsahovala údaje, požadavky a technické podmínky, vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Navrhovatel dále uvedl, že návrh rámcové smlouvy obsahuje jedinou konkrétně vymezenou sankční pokutu, a to na str. 84 nabídky.

10.  K tvrzení zadavatele, podle něhož nebyla splněna rovněž podmínka minimálního rozsahu sankční pokuty k tíži uchazeče za nesplnění maximální doby zřízení služeb (jež zadavatel vztahuje k části plnění podle čl. A.4 přílohy č. 1 ZD – podpůrné služby) navrhovatel uvádí, že jím předložený návrh smlouvy minimální rozsah sankční pokuty samostatně ve vztahu k tzv. podpůrným službám neobsahuje, neboť zadávací dokumentace takový požadavek neobsahovala. Podle názoru navrhovatele stanovil zadavatel v čl. 6 odst. 10 zadávací dokumentace požadavek na minimální rozsah sankční pokuty výhradně ve vztahu k telekomunikačním službám v pevné a mobilní síti. K tomu navrhovatel uvádí, že zadavatel podmínku článku 6 odst. 10 zadávací dokumentace vztahuje k předchozímu odstavci stejného článku, v němž se hovoří o době zřízení a předání jednotlivých služeb do užívání ve lhůtě nejdéle 3 měsíců od zadání prováděcí veřejné zakázky. Navrhovatel upozorňuje, že podpůrné služby nebudou „zřizovány“, ani nebudou zadavateli předávány do „užívání“, přičemž v desátém odstavci zadavatel hovoří o měsíční ceně služby, již nelze vztahovat k podpůrným službám. Faktickým obsahem podpůrných služeb je podle navrhovatele především zpracování výkazů pro uživatele telefonních služeb, monitorování síťového provozu a služby implementace. Lhůta pro zpracování výkazů pro uživatele telefonních služeb je přitom podle navrhovatele stanovena k 25. dni měsíce, ve kterém byly vystaveny faktury za telekomunikační služby, a nemá nic společného se lhůtou 3 měsíců na zřízení telekomunikačních služeb, ke které zadavatel vztahuje svůj požadavek na minimální rozsah sankcí. Navrhovatel tedy dospívá k závěru, že minimální rozsah sankční pokuty zadavatel k podpůrným službám nepožadoval. Navrhovatel dále doplňuje, že konkrétní smluvní ustanovení, vztahující se ke konkrétním veřejným zakázkám, zadaným následně podle § 92 zákona, budou obsahem v budoucnu uzavíraných prováděcích smluv.

11.  Z výše uvedených důvodů je navrhovatel přesvědčen, že hodnotící komise při posouzení jeho nabídky pochybila a zadavatel následně neoprávněně rozhodl o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Návrhem se navrhovatel domáhá, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření podle § 118 odst. 1 zákona spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Současně navrhovatel Úřad požádal, aby Úřad vydal v souladu s ust. § 117 odst. 1 zákona předběžné opatření, jímž uloží zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení až do rozhodnutí ve věci.

12.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel návrh dne 27. 6. 2011 a tímto dnem bylo podle § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dne 27. 6. 2011 byl stejnopis návrhu doručen zadavateli.

13.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 1. 7. 2011, v němž vyjádřil nesouhlas s odůvodněním navrhovatele v námitkách a návrhu a uvádí, že důvody pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení považuje za zákonné. K návrhu navrhovatele zadavatel uvedl, že navrhovatel si patrně řádně nepřečetl text odst. 1 a 2 části 6 zadávacích podmínek, z nichž zadavatel cituje. Závěrem zadavatel uvedl, že postupoval v zadávacím řízení v souladu s rozhodnutím Úřadu č. j. ÚOHS-S115/2010/VZ-8142/2010/510/IFa ze dne 27. 7. 2010 a ÚOHS-S458/2010/VZ-339/2011/510/IFa ze dne 31. 1. 2011. Zadavatel Úřadu současně navrhuje, aby zahájené správní řízení zastavil.

14.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

15.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S244/2011/VZ-10842/2011/510/HOd ze dne 14. 7. 2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S244/2011/VZ-10843/2011/510/HOd ze dne 14. 7. 2011 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Současně stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doložení dokladu prokazujícího, že stejnopis návrhu byl ve lhůtě podle ust. § 114 odst. 4 zákona doručen zadavateli.

16.  Rozhodnutím ze dne 18. 7. 2011 č. j. ÚOHS-S244/2011/VZ-10935/2011/510/HOd o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení ukončeno.

17.  Písemným vyjádřením ze dne 18. 7. 2011 navrhovatel Úřadu sdělil, že zadavateli doručil návrh dne 27. 6. 2011, a to elektronickou poštou, přičemž průvodní dopis i samotný text návrhu byly opatřeny platným zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu.

18.  Dopisem ze dne 29. 7. 2011 sdělila Úřadu obchodní společnost CPS consulting, s. r. o., že zadavatel vstoupil na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dnem 14. 7. 2011 do likvidace a požádala o pozastavení všech úkonů souvisejících s činností zadavatele do doby stanovení právního nástupce.

19.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, vyjádření účastníků řízení, obsahu podaných nabídek a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení

20.  Podle § 74 odst. 1 zákona, činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

21.  Hodnotící komise podle ust. § 76 odst. 1 zákona posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

22.  Ust. § 76 odst. 6 zákona stanoví, že uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

23.  Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení navrhovatele rozhodnutím ze dne 20. 5. 2011, v němž jako důvody vyloučení uvedl následující skutečnosti:

„V nabídce anebo návrhu smlouvy není splněna zadávací podmínka „Dodavatel se smluvně zaváže k sankčním pokutám za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky“, a to pro část plnění dle čl. A. 3 přílohy č. 1 ZD (Mobilní služby) a pro část plnění dle čl. A. 4 přílohy č. 1 ZD (Podpůrné služby)“.

„V nabídce anebo návrhu smlouvy není splněna zadávací podmínka „Minimální rozsah sankční pokuty k tíži uchazeče za nesplnění maximální doby zřízení služeb dle předchozího odstavce je 10% z měsíční ceny služby za každý den prodlení se zřízením služby nad rámec požadované maximální lhůty.“ pro část plnění dle čl. A. 4 přílohy č. 1 ZD (Podpůrné služby).“

Zadavatel současně uvedl, že hodnotící komise nabídku navrhovatele vyřadila v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona pro nesplnění zadávacích podmínek, přičemž zadavatel je povinen bezodkladně vyloučit uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek hodnotící komisí vyřazena.

24.  Zadavatel v zadávací dokumentaci, v rámci 6. kapitoly „Obchodní podmínky“ v odstavci 9 stanovil, že „Doba zřízení a předání jednotlivých služeb do užívání zadavateli nesmí být delší než-li 3 měsíce od zadání veřejné zakázky postupem dle § 92 zákona“. V odstavci 10 téže kapitoly zadavatel dále stanovil, že „Dodavatel se smluvně zaváže k sankčním pokutám za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Minimální rozsah sankční pokuty k tíži uchazeče za nesplnění maximální doby zřízení služeb dle předchozího odstavce je 10% z měsíční ceny služby za každý den prodlení se zřízením služby nad rámec požadované maximální lhůty“.

K vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávací podmínky týkající se závazku k sankčním pokutám ve vztahu k mobilním a podpůrným službám (viz první odrážka odstavce 23 tohoto rozhodnutí)

25.  Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

26.  V obecné rovině Úřad s ohledem na zachování zásady transparentnosti a stejného zacházení se všemi uchazeči konstatuje, že v situaci, kdy je zadávací podmínka vymezena nejednoznačně a umožňuje různou interpretaci ze strany uchazečů o veřejnou zakázku, nelze tuto interpretaci (odlišnou od původního záměru zadavatele) vykládat k tíži tohoto uchazeče.

27.  Úřad uvádí, že podle obsahu ust. odstavce 10, věty první, kapitoly 6. zadávací dokumentace zadavatel žádným způsobem (pouze s výjimkou vymezení minimálního rozsahu sankční pokuty za nesplnění maximální doby zřízení služeb) nekonkretizoval požadavky na smluvní závazek k sankčním pokutám za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeči tudíž nezískali z textu zadávací dokumentace informaci, zejména k jaké výši sankční pokuty by se měli smluvně zavázat, a proto je nutno zadávací dokumentaci v tomto směru považovat za nejasnou a neúplnou. Úřad v této souvislosti doplňuje, že obecné ustanovení, kterým se uchazeč zavazuje k sankčním pokutám, aniž by bylo zřejmé, o jakou výši pokuty se jedná, nelze považovat za takové smluvní ujednání, které by dodavatele k čemukoli zavazovalo.

28.  Ve vztahu k zadávacím podmínkám, jež jsou zadavatelem stanoveny nejednoznačně, neurčitě a způsobem umožňujícím rozdílný výklad, Úřad konstatuje, že nesplnění takových nejasných zadávacích podmínek nemůže mít za následek vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Proto ani v šetřeném případě nemohlo mít nesplnění požadavku týkajícího se smluvního závazku k sankčním pokutám za nedodržení požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky, za důsledek vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, když do návrhu smlouvy tyto sankční pokuty nespecifikoval.

29.  Nesplnění požadavků zadavatele ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona, tak jak je popsáno výše v první odrážce odstavce 23 tohoto rozhodnutí tak nemohlo v daném případě představovat zákonný důvod pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

K vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávací podmínky týkající se minimálního rozsahu sankční pokuty ve vztahu k podpůrným službám (viz druhá odrážka odstavce 23 tohoto rozhodnutí)

30.  Úřad k požadavkům zadavatele uvedeným v odstavci 10 kapitoly 6. zadávací dokumentace uvádí, že ačkoli zadavatel nestanovil konkrétní sankční podmínky za nedodržení veškerých požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky, ve vztahu k nesplnění maximální doby zřízení služeb podle odstavce 9 kapitoly 6. zadávací dokumentace zadavatel vymezil minimální rozsah sankční pokuty, jenž byl určen ve výši 10% z měsíční ceny služby za každý den prodlení se zřízením služby nad rámec požadované maximální lhůty.

31.  Ze znění odstavce 9 kapitoly 6. zadávací dokumentace jasně vyplývá, že směřuje vůči všem službám, jež mají být zadavateli na základě zadání veřejné zakázky poskytnuty, neboť se v tomto odstavci výslovně hovoří o době zřízení a předání jednotlivých služeb do užívání zadavateli. Zřízení a předání služeb do užívání zadavateli nelze chápat jinak, nežli tak, že se jedná o zřízení a předání všech služeb, které jsou předmětem dané veřejné zakázky, když zadavatel žádné služby z příslušných ustanovení zadávací dokumentace (tj. odstavce 9 a 10 kapitoly 6) nevyčlenil. Je rovněž nepochybné, že v případě všech služeb, jež jsou předmětem veřejné zakázky, musí nutně dojít k počátku jejich poskytování, tj. jejich zřízení, a současně jejich předání objednateli. Proto nelze spatřovat důvod, pro nějž by se požadavek uvedený ve větě druhé odstavce 10 kapitoly 6. zadávací dokumentace (a současně obsah ustanovení odstavce 9 téže kapitoly zadávací dokumentace) neměl vztahovat na podpůrné služby, jejichž poskytování zadavatel specifikoval především v příloze č. 1 kapitole A.4 zadávací dokumentace.

32.  V návaznosti na výše uvedené skutečnosti tedy Úřad dospěl k závěru, že neuvedením žádné sankční pokuty za nesplnění maximální doby zřízení služeb ve vztahu k požadovaným podpůrným službám v návrhu smlouvy obsažené v nabídce navrhovatele, nesplnil navrhovatel požadavek zadavatele uvedený v odstavci 10, větě druhé, kapitoly 6. zadávací dokumentace. Na základě této skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel navrhovatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení oprávněně (§ 60 odst. 1 zákona).

33.  V návaznosti na všechny uvedené skutečnosti Úřad poznamenává, že i v případě nesplnění jediného zákonného požadavku či požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci, je zadavatel povinen takovou nabídku vyřadit a příslušného uchazeče vyloučit z účasti v zadávacím řízení (§ 76 odst. 6 zákona, § 60 odst. 1 zákona). Vzhledem k uvedeným skutečnostem, dospěl Úřad k závěru, že zadavatel postupoval při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem, neboť navrhovatel nesplnil požadavek zadavatele na vymezení minimálního rozsahu sankční pokuty k tíži uchazeče za nesplnění maximální doby zřízení podpůrných služeb, a to v návrhu smlouvy, jak je stanoveno v kapitole 6. odstavci 10 větě druhé zadávací dokumentace.

34.  K citaci navrhovatele z rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S115/2010/510/IFa, Úřad konstatuje, že tímto textem nebyla Úřadem zkoumána oprávněnost či neoprávněnost vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, nýbrž otázka oprávněnosti zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona ještě před tím, nežli byl navrhovatel případně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

35.  Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 119 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad správní řízení zastavil, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

36.  Úřad neshledal v postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele porušení zákona, které by podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a proto rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Kamil Rudolecký

místopředseda

Obdrží:

1.  Krajská nemocnice středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2.  Tomáš Pfeffer, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz