číslo jednací: S320/2012/VZ-14170/2012/530/JWe

Instance I.
Věc Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc
Účastníci
  1. Ministerstvo dopravy
  2. Abellio CZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 16. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S320.pdf  99 KB

Č. j.:ÚOHS-S320/2012/VZ-14170/2012/530/JWe

V Brně dne 30. července 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 25 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ve správním řízení zahájeném dne 6. 6. 2012 na návrh ze dne 6. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  objednatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zast. Mgr. Pavlem Dobešem, ministrem,

·  navrhovatel – Abellio CZ a. s., IČ 28170911, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, za niž jedná Ing. Petr Moravec, člen představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů objednatele učiněných v nabídkovém řízení „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc“, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod evidenčním číslem 210764 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-114848, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů zastavuje, neboť navrhovatel – společnost Abellio CZ a. s., IČ 28170911, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, nesložil s podáním návrhu ani v dodatečně stanovené lhůtě kauci ve výši podle § 28 odst. 1 citovaného zákona.

Odůvodnění

1.  Objednatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zast. Mgr. Pavlem Dobešem, ministrem (dále jen „objednatel“), zahájil nabídkové řízení „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc“ (dále jen „nabídkové řízení“) zadávané podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod evidenčním číslem 210764 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-114848.

2.  Proti dokumentaci nabídkového řízení podala dne 17. 5. 2012 námitky doručené objednateli dne 18. 5. 2012 společnost Abellio CZ a. s., IČ 28170911, se sídlem Pod Hájem 97,
267 01 Králův Dvůr, za niž jedná Ing. Petr Moravec, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“) a objednatel těmto námitkám nevyhověl svým rozhodnutím ze dne
28. 5. 2012.

3.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí objednatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 6. 6. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů objednatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „návrh“ a „Úřad“).

4.  V návrhu je uvedeno, že podle názoru navrhovatele je nabídkové řízení koncipováno tak, že zvýhodňuje jednoho konkrétního uchazeče a porušuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, když ne všichni možní dodavatelé mají stejné výchozí podmínky, čímž dochází i k porušování pravidel férové hospodářské soutěže. Zároveň takové nabídkové řízení není transparentní, neboť v jeho dokumentaci nejsou uvedeny všechny údaje potřebné k sestavení nabídky.

5.  Úřad obdržel návrh dne 6. 6. 2012 a tímto dnem bylo podle zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů objednatele. Objednatel obdržel stejnopis návrhu dne 7. 6. 2012.

Průběh řízení

6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

·  objednatel,

·  navrhovatel.

7.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S320/2012/VZ-11544/2012/530/JWe ze dne 22. 6. 2012. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S320/2012/VZ-11546/2012/530/JWe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V tomto usnesení Úřad rovněž stanovil navrhovateli lhůtu pěti dnů od obdržení usnesení k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o  doplacení složené kauce.

Závěry Úřadu

8.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu včetně předložení dokladu o složení kauce a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

9.  Podle ust. § 27 odst. 2 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat přesné označení objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce podle § 28 zákona.

10.  Podle ust. § 28 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z  předpokládané hodnoty veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč.

11.  Podle ust. § 30 písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 28 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

12.  Dopisem ze dne 6. 6. 2012 navrhovatel podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů objednatele, k němuž přiložil doklad o složení kauce ve výši 100 000 Kč, přičemž v návrhu uvedl, že kauce byla poukázána v souladu s ust. § 115 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Z evidence Úřadu pak vyplývá, že kauce v uvedené výši byla na účet Úřadu složena dne 5. 6. 2012.

13.  Z výše uvedeného dále vyplývá, že navrhovatel vycházel při stanovení výše kauce, kterou byl povinen složit při podání návrhu, z nesprávného právního předpisu, neboť pro výpočet výše kauce byl příslušný zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, v jehož režimu bylo nabídkové řízení zahájeno, a nikoliv zákon o veřejných zakázkách.

14.  Z výše uvedeného důvodu stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S320/2012/VZ-11546/2012/530/JWe ze dne 22. 6. 2012 lhůtu ke složení doplatku kauce a k doložení dokladu o jeho složení do pěti dnů od obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě doplatek kauce nesloží a nedoloží doklad prokazující jeho složení, Úřad  podle § 30 písm. b) zákona zahájené řízení zastaví.

15.  Výše uvedené usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 25. 6. 2012, jak vyplývá z údaje na doručence, dodatečně stanovená lhůta pro složení kauce tedy uplynula
dne 2. 7. 2012.

16.  Dne 17. 7. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele k usnesení č. j. ÚOHS-S320/2012/VZ-11546/2012/530/JWe ze dne 22. 6. 2012, v jehož závěru navrhovatel oznamuje, že nehodlá složit doplatek kauce, neboť je přesvědčen o tom, že jím složená kauce ve výši 100 000 Kč je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a odpovídá právní i věcné podstatě návrhu na přezkoumání úkonů objednatele v nabídkovém řízení.

17.  Sdělením ze dne 26. 7. 2012 navrhovatel upřesnil, že podání doručené Úřadu dne 17. 7. 2012 (viz bod 16 tohoto rozhodnutí) není myšleno jako rozklad, ale jako vyjádření k uvedenému usnesení Úřadu.  

18.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení doplatku kauce na účet Úřadu ani tento doplatek nesložil na účet Úřadu v náhradní lhůtě, která uplynula dne 2. 7. 2012, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů objednatele, kterou je podle § 27 odst. 2 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 28 zákona. Vzhledem k tomu rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

2.  Abellio CZ a. s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz