číslo jednací: S288/2012/VZ-14527/2012/514/JNv

Instance I.
Věc Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
  2. VT Solutions s. r. o.
  3. STAEG, spol. s r. o.
  4. ERDING, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S288.pdf  122 KB

Č. j.:ÚOHS-S288/2012/VZ-14527/2012/514/JNv

V Brně dne 3. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 5. 2012 na návrh ze dne 17. 5. 2012, jehož účastníky jsou:

·  zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou,

·  navrhovatel – VT Solutions s. r. o., IČ 63472589, Příkop 843/4, 602 00 Brno, za niž jedná David Dvořák, MBA, jednatel,

·  vybraný uchazeč – STAEG, spol. s r. o., IČ 25520059, Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov, za niž jedná Jiří Zeman, jednatel,

·  vybraný uchazeč – ERDING, a. s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, za niž jedná František Vlaha, předseda představenstva, a Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 2. 2012 pod ev. č. 208392 a opraveno dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2012 pod zn. 2012/S 47-077644 a opraveno dne 18. 4. 2012 pod zn. 2012/S 75-123958,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – VT Solutions s. r. o., IČ 63472589, Příkop 843/4, 602 00 Brno – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I.  Průběh zadávacího řízení

1.  Zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 2. 2012 pod ev. č. 208392 a opravil dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2012 pod zn. 2012/S 47-077644 a opravil dne 18. 4. 2012 pod zn. 2012/S 75-123958, oznámení otevřeného nadlimitního řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmět veřejné zakázky je vymezen v zadávací dokumentaci v čl. 2. 1, jako poskytování služeb spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení, včetně vedení provozní dokumentace, provádění obsluhy a údržby, požadovaných technických kontrol a běžných oprav. Veřejná zakázka je rozdělena na část č. 1 „provoz VZ – oblast Čechy“ a část č. 2 „provoz VZ – oblast Morava“, přičemž uchazeči podle čl. 2. 1 zadávací dokumentace mohou podat nabídku na obě části veřejné zakázky, nebo pouze na libovolně zvolenou část.

2.  Základním hodnotícím kritériem zvolil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu.

3.  V protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 26. 4. 2012 je uvedeno, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 4 nabídky.

4.  Zadavatel dne 17. 5. 2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAEG, spol. s r. o., IČ 25520059, Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov, za niž jedná Jiří Zeman, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč č. 1“), pro část veřejné zakázky č. 1 „provoz VZ – oblast Čechy“ a uchazeče ERDING, a. s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, za niž jedná František Vlaha, předseda představenstva, a Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva (dále jen „vybraný uchazeč č. 2“), pro část veřejné zakázky č. 2 „provoz VZ – oblast Morava“, neboť nabídky obou jmenovaných uchazečů byly podle stanoveného hodnotícího kritéria vyhodnoceny jako nejvýhodnější.

5.  Zadavatel obdržel dne 30. 4. 2012 námitky uchazeče VT Solutions s. r. o., IČ 63472589, Příkop 843/4, 602 00 Brno, za niž jedná David Dvořák, MBA, jednatel, (dále jen „VT Solutions s. r. o.“, nebo „navrhovatel“), ve kterých napadá porušení ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatelem, a to neposkytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Dne 10. 5. 2012 obdržel uchazeč VT Solutions s. r. o. rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám.

6.  Vzhledem k tomu, že uchazeč VT Solutions s. r. o. nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 17. 5. 2012 návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona (návrh na uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení).

7.  Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 18. 5. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 18. 5. 2012.

II.  Obsah návrhu

8.  Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 27. 4. 2012 uvádí, že dne 24. 4. 2012 zaslal zadavateli žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „žádost“) podle § 49 odst. 1 zákona. Dne 25. 4. 2012, krátce před uplynutím lhůty pro podání nabídek (25. 4. 2012 v 10:00 hod.), zadavatel zaslal navrhovateli elektronickou zprávu, kde mu sdělil, že mu žádost byla doručena po zákonem stanovené lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona, z jehož ustanovení cituje: „Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději doručené 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podaní nabídek“. Z tohoto důvodu žádost navrhovatele odmítl. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že znění § 49 odst. 1 zákona, které cituje zadavatel (viz výše), neodpovídá aktuálnímu znění tohoto ustanovení ke dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení, tj. 15. 2. 2012, které zní: „Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám“. Tím, že zadavatel neposkytl navrhovateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, porušil ustanovení § 49 odst. 2 zákona v návaznosti na § 6 zákona a výše uvedený postup zadavatele tak mohl mít vliv na pořadí nabídek.

III.  Řízení před správním orgánem

9.  Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč č. 1,

o  vybraný uchazeč č. 2.

10.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S288/2012/VZ-10084/2012/540/JNv ze dne 4. 6. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S288/2012/VZ-10109/2012/540/JNv ze dne 4. 6. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

11.  Zadavatel, navrhovatel, ani vybraní uchazeči se v určených lhůtách ani později nevyjádřili.

IV.  Závěry Úřadu

12.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky,
ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

V.  Relevantní ustanovení zákona

13.  Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

14.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele
nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

15.  Jestliže podle § 117a písm. b) zákona nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení zastaví.

VI.  Ke složení kauce

16.  Dne 18. 5. 2012 byl Úřadu doručen návrh navrhovatele ze dne 17. 5. 2012 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

17.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce v požadované výši na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S288/2012/VZ-10109/2012/540/JNv ze dne 4. 6. 2012 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

18.  Současně Úřad upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

19.  Uvedené usnesení bylo navrhovateli podle doručenky datové zprávy doručeno dne 4. 6. 2012.

20.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu
ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S288/2012/VZ-10109/2012/540/JNv ze dne 4. 6. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku
pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce
podle § 115 odst. 1 zákona.

21.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 – Dejvice

2.  VT Solutions s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

3.  STAEG, spol. s r. o., Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

4.  ERDING, a. s., Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz